Doel
In soad kostber argyfmateriaal wurdt wei troch achteleas fuortsmiten, faak út ûnkunde. Om dêr wat oan te dwaan is op 18 febrewaris 2009 de Stichting Erfgoed Fundaasje oprjochte.
Erfgoed Fundaasje spoart soks op. Dat kin gean om in inkelde brief, in fotoalbum, unyk genealogys materiaal (lykas kertiersteaten en stambeammen), mar ek om in geboarteleppel, in tabaksdoaze mei ynskripsje, in letterlape, in psalmboek mei persoanlike gegevens. En dêrneist om komplete famylje- of bedriuwsargiven.
Dat guod hoecht net altyd ‘âld’ te wêzen, want wat Anno No as fan gjin belang beskôge wurdt, kin oer in pear desennia wol in behoarlike histoarise wearde hawwe.

Wurkwize
De wurkwize omfiemet de folgjende aspekten:
1 it opspoaren
2 it opslaan (klimaat kontroleard yn soerfrije argyfdoazen )
3 de ynventarisaasje (giet it bygelyks om in persoan, in famylje, in bedriuw, in feriening)
4 it rubrisearen (yn bygelyks brieven, keapakten, lânkaarten, poëzyalbums)
5 it foar in part digitalisearen
6 it behear
7 it tagonklik stellen foar belangstellenden.

Terrein
It geografise útgongspunt fan Erfgoed Fundaasje is de saneamde Klaaiboustreek fan Fryslân.
Mar it sammeljen wurdt net beheind ta dat gebiet as de famylje of it bedriuw de wjukken útslein ha. Mei oare wurden: as in oanbelangjende famylje yn Emmeloard bedarre is of in bedriuw op ’e Jouwer, falle dy allyksa ûnder it ‘wurkgebiet’.

Oanmelding
Elkenien dy’t wat hat dat yn jins eagen fan belang is, kin jin oanmelde. It kin dus gean om ien inkelde brief oant in grut bedriuwsargyf.

Skinking of brûklien
It materiaal kin skonken of yn brûklien jûn wurde. Yn it earste gefal wurdt it eigendom fan Erfgoed Fundaasje, yn it twadde gefal bliuwt it yn besit fan ’e oanbelangjende rjochtspersoan, famylje of bedriuw.
Erfgoed Fundaasje hat al gâns materiaal yn behear. Foar guon lju docht bliken dat it in opluchting is dat se it oerdien hawwe: it is ‘foar altyd’ goed te plak en tenei tagonklik. In pak fan ’t hert.
Erfgoed Fundaasje bepaalt oft materiaal wol of net opnommen wurde kin. By opnimmen kin in fergoeding frege wurde.

Iepenbierens
It materiaal is iepenbier, d.w.s. algemien tagonklik, of  it mocht wêze dat der in betingst by is fan in ynsage op termyn, of in spesjale tastimming fan ’e skinker of brûkliender oangeande ynsjen.

Webside
Op de webside www.erfgoed-fundaasje.nl wurdt oer it argyfmateriaal yn rubriken publiseard: kertiersteaten, famyljekroniken, bedriuwsskiednissen, fotoreportaazjes, ôfbyldingen fan bysûndere stikken ensfh.
In foardiel fan dy oanpak is dat hyltyd wer oanfuld en ferbettere wurde kin. In foarbyld dêrfan is foarearst: Hettema – Hannel en Wannel, Haadsma-Genealogy en Koopal/Koopmans-Genealogy.
It materiaal mei frij publiseard en oars brûkt wurde, op betingst dat as boarne fermeld wurdt: Erfgoed Fundaasje + de titel fan ’e oanbelangjende genealogy, kertiersteat of oarsoartich bestân.
As Erfgoed Fundaasje gebrûk makke hat fan publikaasjes fan tredden is dat dêrby spesifyk beneamd.

Taal
It taalbelied fan Erfgoed Fundaasje hâldt yn dat taal en tongslach fierhinne brûkt wurdt fan it gebiet dêr’t de histoary spilet: ’t Bildts op ’t Bildt, Harlingers in Harlingen, Liwarders in Liwarden en Frysk dêr’t dat relevant is.
Erfgoed Fundaasje steIt it op priis dat oanfullingen en ferbetteringen opstjoerd wurde yn ’e eigen taal.
Op ’en doer ferskine de siden yn Ingelse oersetting.

Fergoedingen/kosten
Net djoer, wol goed. It ûndersyk nei de wearde fan erfgoed wurdt troch Erfgoed Fundaasje al foar gâns famyljes en bedriuwen behertige. Foar it ynventarisearen, dokumintearen, digitalisearen, it beskriuwen fan in famylje- of bedriuwsskiednis ensfh. wurdt yn oerlis in onkostefergoeding yn rekken brocht. Dy hinget ôf fan ’e omfang fan it oanbelangjende projekt.

De famylje- en bedriuwsargiven kinne dêr foar ûndersyk rieplachte wurde – op ôfspraak mei Erfgoed Fundaasje: 058-212 00 35 of info@erfgoed-fundaasje.nl

Erfgoed Fundaasje
Vredeman de Vriesstrjitte 59
8921 BS  Ljouwert
058-212 00 35
info@erfgoed-fundaasje.nl
Keamer fan Keaphannel: 1104 57 16

Direksje
Drs. Goasse Brouwer

Bestjoer
Nynke Andringa
Tsjikke Andringa
Goasse Brouwer

Meiwurkers
Drs. Gieneke Arnolli, tekstyl
Drs. Ype Brouwers, genealogy
Luuk Swart, bibleteek
Peter Venema, assistint

Rie fan advys
Mr. Nelly Brouwer, mr. Ernest M.W. de Lange, drs. Huub Mous, Tæke E. van Popta, mr. Douwe P. de Vries.

Kopiearrjocht
© Ut de teksten op dizze websiden mei neat fermannichfâldige wurde, opslein yn
in automatiseard gegevensbestân en/of iepenbier makke troch
printsjen, fotokopy, mikrofilm of op hokker oare wize ek, sûnder
foarôfgeande skriftlike tastimming fan de Stichting Erfgoed Fundaasje-Frysk en Frij,
Vredeman de Vriesstrjitte 59, 8921 BS  Ljouwert.
These texts may not be reproduced by print, microfilm or any
other means, without written permission from the publisher.


About us

Purpose
Plenty of precious archive material is thrown out, mostly due to ignorance about its importance. To help prevent this and to preserve an important part of Dutch/Frisian history, the Heritage Foundation/Erfgoed Fundaasje was created on 18 February 2009.
Erfgoed Fundaasje collects history, this can be letters, photo albums and genealogical material, but also birth spoons, tabacco boxes with inscriptions or books with personal information. And family- or business archives.
All these materials don’t always have to be ‘old’. Because things that don’t seem so important now, may have great historical value in a couple of decades.

Work method
The work method is divided in the following categories:
1 discovery
2 storage (climate controlled archive boxes to prevent acidity)
3 inventory
4 categorization (by letters, albums, poetry albums and postcards)
5 digitization of some parts
6 management
7 providing access to the archive for those who are interested in it

Terrain
The geographical work area is the Klaaiboustreek, an agricultural part of the province of Fryslân. But the gathering of materials is not limited to this area, if the family or business is situated somewhere else. Lets say a family ended up in Emmeloord or a business in Joure. This is still considered our work area.

Signing up
Everybody who has something that is important in its own way, can sign up. So it can be a single letter or an entire company archive.

Donating or loaning out
The materials can be gifted or loaned. If you gift it, it becomes property of the foundation. If you choose the latter it stays the property of the legal guardian, family or company.
Erfgoed Fundaasje has a lot of material in its care. For many it’s a relieve that their historical materials are stored in a safe place. It lifts a huge weight of there shoulders.
The management decides if the materials can be added to our archive. If the materials are stored in our archive we can ask for compensation.

Website
On this website www.erfgoed-fundaasje.nl archive materials and  sections are published: family chronicles, company histories, photo reports, images of special archive pieces.
An advantage of this method is that new parts can be added and improvements can be made. An example of that is: Hettema – Hannel en Wannel (Business and private life).

Fees/costs
The Heritage Foundation is a non-profit foundation.
Investigation into the value of heritage is provided free of charge. For identifying, compiling a genealogy, describing a family or company history etc., a consultation fee will be charged.
The foundation is a non profit organisation.

Erfgoed Fundaasje/Heritage Foundation
Vredeman de Vriesstrjitte 59
8921 BS  Ljouwert – Friesland -The Netherlands
058-212 00 35
info@erfgoed-fundaasje.nl
Chamber of Commerce: 1104 57 16

© The texts on this webside may not be reproduced by print, microfilm or any
other means, without written permission from the publisher: Stichting Erfgoed Fundaasje-Frysk en Frij.