Lykas by al it arbeidzjen fan Erfgoed Fundaasje, jout de stichting ek by de galeriën oangeande byldzjend wurk ynformaasje neffens ynternasjonale wittenskiplike merites, de beskriuwingen wurde makke op grûn fan museäle standerts: titel, materiaal, omfang, datum, sinjearing, kolleksje.
Sjoch: Genealogy Brouwer I XIV.1.6

1
Sûnder titel
Wetterferve op papier
33×22
Sinjeard links ûnder: NB
1990
Kolleksje Erfgoed Fundaasje

2
Sûnder titel
Gouache
65×45
Net sinjeard
Net dateard
Kolleksje Erfgoed Fundaasje