De ‘lytse skiednis’ bewarje

Eksposisys Groate Kerk St.-Jabik

EKSPOSISYS GROATE KERK ST.-JABIK

Fan 10 july tot en met 10 septimber binne in ’e Groate Kerk te St.-Jabik drie tentoanstellinkys fan kulturele raizen:
1 ’n rais deur de klaaikeramyk anneks tekeningen fan Ryt Kooistra
2 ’n pelgrimazy fan St.-Jabik na Santiago de Compostella, over de klaai fan ’t Jabikspâd
3 ’n tochy deur erfgoed hine, út ’e Bildtse klaai opdold en failigsteld deur Erfgoed Fundasy.

Kerk open elke saterdeg fan 13.00-16.00 uur.

EKSPOSYSJES GROATE KERK ST.-JABIK

Fan 10 july oant en mei 10 septimber binne yn ’e Groate Kerk te St.-Jabik trije útstallinkjes fan kulturele reizen:
1 in reis troch de klaaikeramyk anneks tekeningen fan Ryt Kooistra
2 in pelgrimaazje fan St.-Jabik nei Santiago de Compostella, oer de klaai fan it Jabikspaad
3 in kuierke troch erfgoed, út de Biltse klaai opdold en feilichsteld troch Erfgoed Fundaasje.

Tsjerke iepen alle sneonen fan 13.00-16.00 oere.

EXPOSITIONS ST. JACOB’S CHURCH ST.-JACOBIPAROCHIE

In the St. Jacob’s Church of St. Jacobiparochie from 10 July until 10 September there are three exhibitions of cultural journeys:
1 an expedition through the clay ceramics and also drawings of Ryt Kooistra
2 a pilgrimage of Saint James from St. Jacobiparochie to Santiago de Compostella
3 a walk through heritage, excavated from the clay of Het Bildt and secured by Heritage Foundation.

Church is open on every Saturday from 13.00-16.00.

https://www.rytsverbeelding.nl/
https://groatekerk.nl/tentoonstelling-in-zwart-wit/

Parenteel Heyman Scheyff

Generatie I

I   Heyman Scheyff, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 124. 1527/8 en 1536/7 pachter in  k. 17 ±30 mg.

NB 1547/8 t/m 1566/7 Adriaen Philips pachter in k. 17 , daarna zijn wed., misschien Heyman Sch. met een dr getrouwd.

Van Heyman en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1   Arien Heymans Scheyff, zie II.

2   Philips Heyman Scheyff, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 142. 1527/8 en 1536/7 pachter in k.19 21 mg. (Veldzorg). DVF 39 1948/94 Bildtrenten: Ph.H. Scheyff c.s. 42 mg in Corn. Dammasz.-kavel o. St. Ap.

Generatie II

II    Arien Heymans Scheyff, zoon van Heyman Scheyff (I), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 124. 1547/8 t/m 1566/7 pachter in k.17 ±30 mg; 1566/7 k.19 2,3 mg., 1574/5 de jongste wkk. v. A.Sch. en Vrp k.24 en 25. Aantekening bij k. 17: Pieter Corn. Bonte en Jacob Sixma voorm. jongste kk. v. A.Sch.; deze waren beide getrouwd met dochters van Jan G. Kuyck(en) en Connegondt Corstiaens en misschien was de vrouw v. A.Sch. ook een dochter gezien de naam Corsie. 1566/7 in k.24 Vrp. 7m.338r., daarna naar Dirck Gabbes; 1566/7 k.25 Vrp. 3m.426r., daarna Dirck Gabbes (NB dit zou een sterke aanwijzing kunnen zijn dat Dirck Gabbes getr. was met Mari Jans Kuyck, zoals ook dr Kees Kuken stelt).

Van Arien en een onbekende vrouw zijn zes kinderen bekend:

1   Heyman Scheyff, zie III-A.

2   Neeltie Ariens Scheyff, zie III-B.

3   Jannichie Ariens Scheyff, zie III-C.

4   Heyltie Ariens Scheyff, zie III-D.

5   Corsie Arriens Scheijff, zie III-E.

6   Philips Ariens Scheyff, zie III-F.

Generatie III

III-A      Heyman Scheyff, zoon van Arien Heymans Scheyff (II).

Recesbk HB 7.5.1593 H.S zonder woonplaats verkoopt paard; idem 30.1.1609 H.S. te Collum. LWL58/123 sent.bk Heyman Scheyff te Collum vs Jan Frans v.d. Mey 19.7.1604.

Van Heyman en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1   Philips Heymans Scheyff, wonende te Kollum.

Hyp.bk 31.12.1624 te Kollum, oom en cur. 2 onm.kk. v. wln Lijsie Heymans bij Claes Hendricks.

2   Lysie Heymans Scheyff, zie IV-A.

III-B      Neeltie Ariens Scheyff, dochter van Arien Heymans Scheyff (II).

Weduwe van Steven Jans, vlgs Wassenaarbk echter wed. van Steven Claesz.; dit lijkt onwaarschijnlijk want dan zou haar zuster Corsie getrouwd zijn met een zoon van haar! GJ2009/216/7. Aut. 21.9.1607: N.A.S. grootm. v. Steven Lourens 10 jr, zn v. Trijntie Stevens.

Neeltie was gehuwd (1) met Steven Jans.  Steven, wonende te St. Annaparochie.

GJ2009/217, vlgs Wass.bk/118 was Neeltie eerst getrouwd met Steven Claesz. 1578 St. Ap. Steven Jans 3 cg.

Van Steven en Neeltie is een kind bekend:

1   Trijntie Stevens, zie IV-B.

Neeltie trouwt voor 1589 (2) met Philips Jacobs Buyrtien, zoon van Jacob Philips Buyrtien en (?)Gerrijtien Goverts.  Philips, wonende te St. Annaparochie.

GJ 2009/155: 1589/1591 Phil.Jac. St. Ap. u.n.v. vrouw Neeltje en de 2 jongste weeskk. v. Adriaen Scheyff.

Recesbk 1642 echtelieden. GJ 2009/216. Hyp.bk 12.11.1634/16.2.1631 e.l. St. Jp. verk. a. Symen Jacobs kuiper en Aeltie Ariens e.l. St. Jp. een huis te St. Jp. Hyp.bk 11.1.1639/1.4.1624 Ph.J.B. en N.A.S. e.l. St. Jp. sch. a. Jacob Stevens en Corsie A.Scheyf te Harl.

HB23 22.12.1675 Tiesse Jacobs c.s. kindskk. v. Phil.Jac.B. en Neeltie Ariens i.l. e.l. St. Jp. vs Dieuwer Ariens wed Jan Jacob Stevens (Kuiken).

Hyp.bk 1612 (S.bl.11) Phil.Jac. B. burger Lwd. Recesbk 22.9.1606 herbergier.

III-C      Jannichie Ariens Scheyff, dochter van Arien Heymans Scheyff (II).

Hyp.bk 18.5.1618 Bart.Bartouts  (vader v. Margrite B.) pro se en J.A.S. pro se, wed. Cl.H. dragen over aan Sytse Sytses en Marichie Jan Hendricks e.l. de bruikma v. 8 pm nieuw billand. Hyp.bk 26.3./22.1.1623 J.A.S. wed. Claes Hendricks en Anna Jarichs wed. Lourens Stevens dragen oveer aan Baernt Alberts, kistemaker St.Ap. roerende goederen “als ons toecomt” uit het sterfhuis v. Eernst Jans; Jannichie heeft 4 kk.: Hendrick, Arjen, Barthout en Dirck. Hyp.bk 11.3.1616, id. 30.11.1634/18.7.1623 J.A.S. te St. Ap. is borg voor Baernt Alberts en Jobie Jacobs e.l. St. Ap., ze laat haar zoons Hendrick en Arien Claes en schoonzn Daem Claes tekenen.

Jannichie was gehuwd met Claes Hendricks, zoon van Hendrick N. en (?)Marichie N..  Claes, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zondag 15 11 1615.

Bnr 103, 106, 152 ? 1574/5 pachter in k.13 54m.567r.,1629 nog (stemnr 1 ‘t Bosch)  en in k.14S 2m.67r. (1629 nog) en 1629 k.14N (S?). 9m., 1629/30 in k.24S totaal ± 11m. , 1635 77m.506r., 1628/30 pachter k.1 NwB 41m. , 1638 Maritge zijn wed.(?!) en Dirck Baerdts. BP 500/15 en 32, 1578 6 cg. in 1578 woonde echter Jan Tyercks op de Fonteinplaats (BP500/32). Hyp.bk 11.3.1616, J.A.S. wed. Wass,bk/108. Hyp.bk 29.1.1647/9.5.1633  erfgen. v. C.H. en J.A.S. verk. a. Willem Dircks en Neeltie Aerts Vrp (Wass.bk/136)., 11m.481r. (Syds Hettes W.) oud billand; de erfgen. zijn: Hendrick, Arien, Claes en Baert Clases, Clasie Jans, Dirck Clases, Maertie Clases, Jannichje Jans.

Hyp.bk 20.2.1616/3.6.1611 Bartout Bartouts en Cl. H. hebben 8 mg. nw billand met huis etc. gekocht  v. Jan Lenerts v.d. Mey en Neeltie Joostes en verhuren dit weer aan hen.

Recesbk 13.11.1615 Jann. Ariens Scheyff wed. Cl. Hendricks.

Claes was eerder gehuwd (1) met Maritge Barthouts.

Van Claes en Jannichie zijn vijf kinderen bekend:

1   Jan Clases, zie IV-C.

2   Arien Clases, zie IV-D.

3   Hendrick Clases, zie IV-E.

4   Dirck Clases, zie IV-F.

5   Marichie Clases, zie IV-G.

III-D      Heyltie Ariens Scheyff, dochter van Arien Heymans Scheyff (II), is overleden voor 1618.

Heyltie was gehuwd met Doen Philips Buyrtien, zoon van Philips Jacobs Buyrtien en Jantien N..  Doen, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 120. 1574/5 pachter (zonder achternaam) in k.17 ±22m. (v/h Pieter Corn. Cuycken); 1574/5 in k.18 ±6m. ; 1574/5 in k.19 ±5m.Hyp.bk 24.7.1615/9.5.1613. Hyp.bk 24.5.1619/24.3.1616 Philips Jans v.d.Mey sch. a. Hendrick zijn broer 100 gld die hij tegoed heeft uit de erfenis wln Doen Philips en Heyltien Ariens, waartoe ze beiden zijn gerechtigd. 1578 St. Ap. Doen Philips 3 cg.

Doen was eerder gehuwd (1) met N.N..

III-E      Corsie Arriens Scheijff, dochter van Arien Heymans Scheyff (II).

Corsie was gehuwd met Jacob Stevens, zoon van Steven Claesz. en Jannichie Lourens.  Jacob, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Harlingen, is geboren rond 1555, is overleden voor zondag 1 2 1643.  Jacob werd hoogstens 88 jaar.

Bnr 33, 70. Wassenaarbk bl.131. 1629/30 en 1638 pachter k.34 NwB., 1640 de erven v. J.St. buiten 30m.

DVF/15 in 1626 koper brouwerij te Harlingen. Hyp.bk 7.5.1614 J.S. en C.A.S. e.l. St. Jp. sch.a. Adriaen Jans Schaft en Marichie Aeriensdr. e.l. Harlingen.

Van Jacob en Corsie zijn zes kinderen bekend:

1   Willemtie Jacobs, zie IV-H.

2   Jan Jacobs (Kuiken), zie IV-I.

3   Jannichie Jacobs, zie IV-J.

4   (?)Corsie Jacobs.

5   Gerrit Jacobs is geboren rond 1580, zie IV-K.

6   Arien Jacobs is geboren 1585 of 1586, zie IV-L.

III-F       Philips Ariens Scheyff, zoon van Arien Heymans Scheyff (II), is overleden voor zondag 26 7 1615.

Aut. 26.7.1615 cur. Hendrick Claes (DG) volle susterling. HB34/96v. sch. en d. 2.12.1652. Hyp.bk 9.6.1614 (prb.45) Phil. Scheyff naastl. St. Ap.

Philips was gehuwd met Trijntie Ariens, dochter van Arien Jacobs Buyrtien en Jannichie Jacobs Finck.  Trijntie is overleden in 1652.

Vlgs GJ 2009/217 misschien dr van Arien Jacobs Buyrtien en Jannichie Jacob Jans (Finck). 1655 St. Ap. Trijn Arien Scheyff erven nr 18 menist.

Testament T.A. 12.11.1637 HvF EEE 1/109. HB34/45 22.9.1652 inv. sth. T.A. i.l. huisvr. v. Claes Corn. Willems op verz. v. kk. uit 1e en 2e huwelijk.

Hyp.bk 5.2.1653/2.12.1652 alle 9 erfgenamen v. T.A. worden genoemd. Hyp.bk 8.9.1675/19.3.1654 inz. verkoop huis en land St. Ap.

Trijntie was later gehuwd (2) met Claes Cornelis Willems.<1,2>

Van Philips en Trijntie zijn zeven kinderen bekend:

1   Arien Philips Scheyff, schoenmaker, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1600 of 1601, is overleden voor zaterdag 21 2 1665.  Arien werd hoogstens 64 jaar, 1 maand en 21 dagen.

HB37/79 21.2.1665 rek. door Tierck Gerryts ObZ inz. wln A.P.S. Recesbk 17.12.1632 A.Ph. Sch. schoenmaker.

2   Harrent Philips Scheyff is geboren 1602 of 1603, zie IV-M.

3   Jantie Philips Scheyff is geboren 1603 of 1604, zie IV-N.

4   Neeltie Philips Scheyff is geboren 1605 of 1606, zie IV-O.

5   Doen Philips Scheyff is geboren 1607 of 1608, zie IV-P.

6   Jan Philips Scheyff is geboren 1609 of 1610, is overleden voor 1652.  Jan werd hoogstens 43 jaar.

7   Maet Philips Scheyff is geboren 1611 of 1612, zie IV-Q.

Generatie IV

IV-A   Lysie Heymans Scheyff, dochter van Heyman Scheyff (III-A), is overleden voor dinsdag 31 12 1624.

Lysie was gehuwd met Claes Hendricks.  Claes, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 31.12.1624: Philips Heyman Scheyff te Kollum als oom en cur. v.d. 2 onm. kk. v. wln L.H. bij Cl.H., deze op de oude dijk o. St. Jp.

IV-B    Trijntie Stevens, dochter van Steven Jans en Neeltie Ariens Scheyff (III-B), is overleden voor vrijdag 21 9 1607.

Aut. 21.9.1607

Trijntie was gehuwd met Lourens Jacobs Buyrtie, zoon van Jacob Philips Buyrtien en (?)Gerrijtien Goverts.  Lourens is overleden voor vrijdag 21 9 1607.

Aut. 5.9.1807 cur. Arien Jacobs Buyrtien oom v/z. GJ2009/218. Aut. 21.9.1607 Neeltie Ariens Scheyff gr.m. m/z, Phil.Jacobs Buyrtien cur. v.+m.goed. Recesbk 8.5.1592 Louw Jacobs (Buyrtie?) en Trijntie Stevens e.l., Claes Jans oom v. Trijntie.

Lourens was later gehuwd (2) met (?)Trijn Lyuwes.<3>

Van Lourens en Trijntie is een kind bekend:

1   Steven Lourens Buyrtie is geboren 1596 of 1597, zie V-A.

IV-C    Jan Clases, zoon van Claes Hendricks en Jannichie Ariens Scheyff (III-C), wonende te Visvliet.

Hyp.bk 7.12.1612/10.5.1612: Claes Hendricks is cur. over kk.; hyp.bk 29.1.1647/9.5.1633: de erfgenamen v. Cl.H. en J.A.S. verkopen 11 mg oud billand aan Willem Dircks en Neeltie Aerts te Vrp.; de dochters worden hier genoemd. Hyp.bk 14.5/1.5.1618 Hendrick Claes, oom en cur. over de 2 onm.kk. v. wln Jan Claes en Trijntie Claes Jans.

Jan was gehuwd met Trijntie Claes Oldaens, dochter van Claes Jans Oldaens en Maertie Pieters Bonteman.

Hyp.bk 14.5.1618/1.5.1618: Trijntie Claes Jans.

Van Jan en Trijntie zijn drie kinderen bekend:

1   Maertie Jans.

2   Jannichie Jans, zie V-B.

3   Claesie Jans Oldaens, zie V-C.

IV-D   Arien Clases, zoon van Claes Hendricks en Jannichie Ariens Scheyff (III-C), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1648 aldaar.

Bnr 66. BP 500/15 en 35. 1638 samen met Pieter Pieters de Jonge pachter k.38 NwB. 1629/30 en 1638 pachter k.42 NwB. 1632 pachter Fran. landen Adriaen Claesz. 28m.585r., 1640 29m./57m., 1655 Arien Claes wed. III (Fr.) en 1/2 k. 42 en 1/2 k. 38 menist.

Aut.27.10.1626: de ooms Boyen Dircks en Arien Jacob Stevens curatoren over Hendrick (21) en Jannichie (17) en hun jongere broers en zusters, weesk. van A.C. Aut. 27.1.1649 cur. Melis Hendricks DG neef.

HB33/99v. 28.6.1648: inv. nalatenschap A.C. vanwege de 4 minderjarige kk bij Jannichje Hendrick Walings. en de (7) volwassen kk. uit zijn 1e huwelijk:  A.C.H. i.l. a.d. Olde Dijk o. St. Jp., wed. Jannigje Hendrick Walings op verzoek v. Gerrit en Dick Ariens, Symen Ariens en Bartout Daems als mannen v. Trijntie en Tettie Ariens, Philip en Lourens Hendrick v.d. Meij als mannen v, Janichie en Heyltie Ariens, Maertie Ariens voor haar zelf, J.H.W. voor haar 4 minderj. kk. met Dirck Claes Hendrics hun oom. HB36/91 19.7.1658 rek. door Jan Tonis, cur. jongste 2 kk.

Hyp.bk. dec.1612/3.6.1612: A.C. en N.D. e.l. St. Jp. aan de dijk sch. a. Claes Hendricks onze vader etc. Aut. 1655 (nr 704) Jan Tonis Gerbens o. St. Jp. cur. HB36/167v. 1.2.1661 rek. door Jan Tonis Gerbens.

GJ2009/174 en 222. Hyp.bk 15.12./22.6.1638 e.l. St.Jp. hebben een plaats nw billanden gekocht  v.d. Staten. Hyp.bk 11.5.1671/22.5.1660 Jan Ariens, Sioerd Ariens meerderj. Neeltie Ariens x Claes Arien Jacobs sch. a. Anna v. Nijs 5000 cg.

NB HB21 16.12.1650 Symen Ariens x Trijntie Ariens voor 1/11 erfgen. v. Arien Cl.H., dus Corn. Ariens geen zoon en wrsch Gerrit ovl.; de erven worden meerdere malen in de sententieboeken uitvoerig genoemd.

Arien trouwt op vrijdag 7 12 1607 te Gerecht Het Bildt (1) met de ongeveer 22-jarige Neeltie Dircks, dochter van Dirck Boyens en Tettie Thonis.  Neeltie is geboren rond 1585, is overleden voor dinsdag 27 10 1626.  Neeltie werd hoogstens 41 jaar.

Van Arien en Neeltie zijn acht kinderen bekend:

1   Dirck Arien Clases, zie V-D.

2   Heyltie Ariens, zie V-E.

3   Gerrit Ariens is overleden voor 1657.

4   Maertie Ariens, zie V-F.

5   Tettie Ariens, zie V-G.

6   Trijntie Ariens, zie V-H.

7   Hendrick Ariens is geboren 1604 of 1605, zie V-I.

8   Jannichie Ariens is geboren 1608 of 1609, zie V-J.

Arien trouwt in 1626 (2) met Jannichie Hendricks, dochter van Hendrick Walings en Griet Pyters.  Jannichie is overleden tussen 1655 en 1658.

Aut. 1649/1655. HB37/132 27.2.1666 weesrek. ; in  aut. dd. 27.1.1649 wordt ze J.H. Walings genoemd.

Van Arien en Jannichie zijn vijf kinderen bekend:

9   (?)Cornelis Ariens.

HB37/163v. 19.6.1666 weesrek. C.A. neef van kk. v. Tomas Lous. Bij inv. v. sth. is sprake van 4 minderj. kk. uit 2e huw.van Arien Cl.

10 Neeltie Ariens is geboren rond 1631, zie V-K.

11 Claas Ariens is geboren rond 1633, zie V-L.

12 Syuerd Ariens is geboren 1638 of 1639, zie V-M.

13 Jan Ariens is geboren 1641 of 1642, zie V-N.

IV-E    Hendrick Clases, zoon van Claes Hendricks en Jannichie Ariens Scheyff (III-C), boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 34, 69. GJ2009/217 en BP550/23. 1629/30 in k.7N. totaal ± 21m., 1635 21m.301r.(1638 gekocht).1629/30 en 1638 samen met Jan Jacobs pachter k.35 NwB. (v/h Maritgen Bartouts en Steven Claesz.). 1629/30 en 1638 pachter k.36 NwB., 1640 21m.300r. Procl.bk 6.4.1646 verk. boerderij aan Joris Jacobs te Lwd.

Aut. 26.7.1615 als volle susterling (DG) cur. kk Phil.A. Scheyff. Hyp.bk aug. 1614/20.3.1609 e.l. St. Jp. Hyp.bk.13.11.1623 zwager (schoonzn) v. Leentie Pyers. Hyp.bk 12.5.1629 (blz.196 S.) J.M. ovl.

Hendrick was gehuwd met Jannichie Melis, dochter van Melis Harckes en (?)Leentie Pyers.  Jannichie is overleden voor zaterdag 12 5 1629.

Hyp.bk mrt 1612/23.4.1604 in 1583 Cornelis Cors cur. v. J.M.

Van Hendrick en Jannichie zijn zes kinderen bekend:

1   waarschijnlijk (?)Jan Hendrick Clases, zie V-O.

2   Melis Hendricks, zie V-P.

3   (?)Jannichie Hendrick Clases, zie V-Q.

4   (?)Jacob Hendricks, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1655 Jacob Hendricks wed. (menist) samen met Henrik Everts slachter k.35 en met Jan jac. Stevens k. 35.

5   (?)Arien Hendricks, zie V-R.

6   Lijsbeth Hendricks, zie V-S.

IV-F    Dirck Clases, zoon van Claes Hendricks en Jannichie Ariens Scheyff (III-C), is overleden voor 1670.

Bnr 103. BP500/32 en HB 33/99v.(?). Hyp.bk 30.11.1634/18.7.1623 te A’dam ? 1638 Dirck Claes Hendricks pachter k.25 NwB. 1638 met anderen pachter k.47 NwB.(er is nog een Dirck Cl. nl. zn v. Claes Stevens de Olde). 1655 St. Ap. D.Cl.H. nr. 16 menist en 2/3 k.23 NwB, Claes Claes ook menist 1/3.

Dirck was gehuwd met Adriana Langhrijt.

IV-G   Marichie Clases, dochter van Claes Hendricks en Jannichie Ariens Scheyff (III-C), is overleden voor vrijdag 6 4 1646.

Marichie trouwt op vrijdag 7 12 1607 te Gerecht Het Bildt met Daem Clases, zoon van Claes Stevens en Antie Harrents.  Daem, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 26 5 1634.

Bnr 140, 160.  BP500/41. 1629/30 pachter k.15 NwB., 1638 Waling Harrents, 1640 Vrp. Marichie Daem Claes wed. buiten 42m.

Hyp.bk 11.6.1621/15.5.1618 e.l. sch.a. J.A.S., wed. Cl.H. onze moeder. Wass.bk/150. Hyp.bk 24.7.1615/9.5.1613 e.l. bij  de OBD, St. Ap. sch. a. Doen Philips en Heyltie A.Scheyff St.Ap. 1400 cg, onderpand hun boerderij, borg Antie Harrents, wed. Cl.St. de jonge, getuigen Harrent Claes en Dirck Pyters, vermits hun moeder niet kan schrijven. Hyp.bk 4.10./10.51619 D.C. en Maritien Cl. Hendricks e.l. St. Ap.

Hyp.bk 8.4.1622/9.5.1619 e.l. sch.a. Auck Hoytedr wed. Nanne Gerrolts te Belcum 1000 cg., borg Antie Harrents. id. 17.6.1622/12.7.1618 e.l. OBD St.Ap. sch.a. Trijntie Ariens als moeder v.h. kk. bij Philips A.Scheyff als mede erfgen. v. wln Hiltie A.Scheyff der voorn. kk. moeye, get. Harrent Claes, broer), hun moeder is Antie Harrents wed. Cl.St. de Jonge. Hyp.bk23.12.1637/26.5.1634 Marijgie Clases wed. D-Cl. Vrp. op Nw Bildt sch. a. Hendrick Walings als oom en cur. v. kk. v. Harrent Claes en Lijsbet Walings, oudste zoon is Claes Daems.

Procl.bk 3.3.1645 Maertie Cl. Hendircks wed. Daem Claes verk. ong. 8 m NwB. k.1 aan Joh. Jans koopm. Harl., de Zijl Z., hr Jongestal W., verk. N. en de Sijlried O.; id. 4m.140r. NwB de zijl Z, de Ried W., de hr Douma N. en Bartout Daems O. aan Nicolaus Gerardi Braunius, Harl. Procl.bk 23.2.1646 de erven Marichie Cl. Hendricks wed. Daem Claes verk. 76m.136r. in k.1 NwB m. hs etc. aan Gijsbert Heymans, Epo v. Douma O. Joh. Jans Z. Jongestaal W, de nieuwe dijk N.

Hyp.bk 13.2.1609 (prb.50) e.l. St. Ap. kopen de brw. v. 62 m. oud en nieuw billand m. hs en sch. v. Waling Ariens en Maet Harrents, St. Ap.

Van Daem en Marichie zijn vier kinderen bekend:

1   Claes Daem Clases, zie V-T.

2   Willem Daems, zie V-U.

3   Claes Daems, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Zeer wrsch. 2 broers Claes waarvan een de Oude wordt genoemd.1655 St. Jp. Claes Daems nr. 15 menist, 1670 id. (zie echter broer Cl.D. Cl.).

Hyp.bk 3.5.1669/12.5.1660 of 1666 Claes Willem Daems als gebr. cur. over Maertie Ysbrands wk. v. wln Ysbrand (Willems) en Jante Daems i.t. e.l. te Hallum. HB42/95 29.4.1680 te St. Jp. en cur. kk. Ariaantje Willems (x Jan Heerts).

4   Jantie Daems, zie V-V.

IV-H   Willemtie Jacobs, dochter van Jacob Stevens en Corsie Arriens Scheijff (III-E).

Willemtie trouwt voor 1605 met Jan Walings, zoon van Waling Walings en Griet Hendriks.  Jan, koopman, wonende te Harlingen, te St. Jacobiparochie en te Sexbierum.

IV-I     Jan Jacobs (Kuiken), zoon van Jacob Stevens en Corsie Arriens Scheijff (III-E), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 22 2 1670.

Bnr 33, 69, 70.   Wass.bk/152. 1629/30 in k.5N. 23m.98r., id in k.7N. 9m.485r., 1635 32m.585r.,1629/30 en 1638 samen met Hendick Clases pachter k.35 NwB (v/h o.a. Steven Claesz.), 1640 J.J.St. 32m.300r/30m., 1655 J.J.St. nr 33 menist en k.35 samen met Jacob Hendriks wed. en k. 34 met Steven Ariens en Claes Barthouts elk 1/4, 1670 J.J.St. kk. nr. 33 en k.35 1/2 en k.34 1/4.

1632/3 kerk- en armvoogd; 1655 mennist. HB38/158v. 7.4.1669 sch. en d. 5 erfgen., zuivere staat sterfhuis 27.125.14.-.; dochter Antje (x Rinse H. v.d. Mey) wordt niet genoemd. Hyp.bk 20.12.1674/22.2.1670 D.A. wed. J.J. te St. Jp., borg Jacob Wouters x Corsie Jans (dr) te Lwd.

Jan trouwt op vrijdag 27 10 1628 te het Bildt (Ger.) met Dieuwer Ariens (Slim), dochter van Arien Symens (Slim) en Trijn Walings.

Van Jan en Dieuwer zijn zes kinderen bekend:

1   Corsie Jans (Kuiken), zie V-W.

2   Trijntie Jans (Kuiken), zie V-X.

3   Willemtie Jans (Kuiken), zie V-Y.

4   Antje Jans (Kuiken), zie V-Z.

5   Arien Jans Kuiken is geboren rond 1630, zie V-AA.

6   Jacob Jans Kuiken is geboren rond 1640, zie V-AB.

IV-J     Jannichie Jacobs, dochter van Jacob Stevens en Corsie Arriens Scheijff (III-E).

Bnr 67. HB34/72v. 25.5.1653 inv. sth. J.J., wed. Beert Clasen op aangeven v.d. erven t.w. Claes Beerts, Aeffie Beerts kk. allen voljarig, Maertie Beerts dochter, Willemtie Beerts kk. gest. met Wibren Piters cur., Maertie Beerts gest. m. Beernt Jacobs haar cur.

Jannichie was gehuwd met Barthout Claes, zoon van Claes Barthouts en Aeffien Heeres.  Barthout, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 9 5 1614.

Bnr 43. Wass.bk/125; B.C. en J.J. hebben twee dochters Marichie. Hyp.bk juli1612/30.5.1612 e.l. te St. Jp. Hyp.bk 8.7.1622/28.5.1621. 1629/30 in k.7S 49m.214r., 1635 id. 1629/30 en 1638 met Gerrit Bartouts en Berent Eskes pachter k.40 NwB (1566/7 Jasper Jans wed.), 1655 Jannichie Jacob Stevens erven k. 40, Claes Ariens gebr. NB namen pachters komen voor ook na ovl., maar er is nog een Barthout Claes. Recesbk 25.9.1615 Jannichie Jacobs wed. B.Cl. Recesbk 24.6.1594 Waling en Claes Heres cur. Barthout Claesz.; id. 9.5.1614 J.J. wed. B.Cl.

Procl.bk 28.2.1659 de erven v. Jannichie Jacob Stevens verk. 19m.82r in k.38 en ong. 28 m. m. hs en sch. in k.39 en 40, in huur bij Claes Arien Clases, aan Tjepke Harmens te Lwd.

Van Barthout en Jannichie zijn zeven kinderen bekend:

1   Marichie Barthouts, zie V-AC.

2   Pietje Barthouts, zie V-AD.

3   Aefke Barthouts, zie V-AE.

4   Marichie Barthouts, zie V-AF.

5   Willemtie Barthouts, zie V-AG.

6   Heyltie Barthouts, zie V-AH.

7   Claes Barthouts is geboren rond 1610, zie V-AI.

IV-K   Gerrit Jacobs, zoon van Jacob Stevens en Corsie Arriens Scheijff (III-E), boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1580, is overleden voor maandag 24 4 1634.  Gerrit werd hoogstens 54 jaar.

Bnr 205, 247.  Wassenaarbk bl. 152. BP500/46. 1635 18m.20r. Aut. 24.4.1634. Hyp.bk 18.7.1617/14.5.1616 e.l. Vrp. sch. an. Jan Jans Schellingwou, borg Jacob Stevens, vader.

Hyp.bk 2.2.1677/24.1.1675. 1638 koopt 18m.19r. (1629/30 k.28N.).

Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 74.7.11.

Gerrit was gehuwd met Grietje Dircks, dochter van Dirck Boyens en Tettie Thonis.  Grietje is geboren 1597 of 1598.

Grietje was later gehuwd (2) met Anne Clases.<4,5>

Van Gerrit en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1   Dirck Gerrits is geboren in 1618 te St. Jacobiparochie, zie V-AJ.

2   Heiltie Gerrits is geboren in 1620, zie V-AK.

3   Willemtie Gerrits is geboren in 1624, zie V-AL.

4   Corsje Gerrits is geboren in 1627 te St. Jacobiparochie, zie V-AM.

5   Boyen Gerrits is geboren in 1627, zie V-AN.

IV-L    Arien Jacobs, zoon van Jacob Stevens en Corsie Arriens Scheijff (III-E), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1585 of 1586, is overleden op maandag 6 12 1638 aldaar.  Arien werd hoogstens 52 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Bnr 12, 70. Wassenaarbk bl.151; ook genaamd de Jonge..1629/30 in k.3N 20m.26r.en id.9m.51r., 1635 29m.79r.1638 gek. d. wed. en erven 29m.78r. 1629/30 en 1638 Arien Jacobs met P.P. de Jonge resp. Jan Reyners pachter k.49 NwB. 1629/30 en 1638 k.50 NwB., 1640 Trijntie Arien Jac. wed. 29m./25m/ , 1655 Tr.A.J. zelf gebr. XIII (menist) en k.50. (NB nog een Arien Jacobs, zn. v. Jacobs Symens en Jobie Cornelis).

Hyp.bk. 30.3.1612/4.5.1610 inz. overdracht boerderij gr. 70 mg. oud en nieuw billand,Jacob Stevens vader en Gerbrand Toenis oom T.D. Hyp.bk 11.4.1637/7.9.1636 Arien Jacob Stevens cur. over wln Gerrijt Jacobs wkk. bij Grietie Dircks. Procl.bk 4.12.1643 Trijntie Dirck Boyens en A.J. de Jonge (wrsh. haar schoonzoon)  bbc op helft van schuur met ondergrond op NwB o. St. Jp. a.d. nieuwe dijk, Jannichie Barthouts behoort de andere helft, Arien Willems wd. O. Jan Jacob Stevens W, erven Gerrit Jacobs Z, gek.v. Arien Clasen c.u. Procl.bk 8.11.1658 wed. verk. boerderij OBD o. St. Jp.gr. 29m.78r. aan Nanning Dircks te Medemblik, Abe Lourens, grootsch. Harl. niaert echter.

Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.) data vrouw onvolledig.

Arien was gehuwd met Trijntje Dircks, dochter van Dirck Boyens en Tettie Thonis.  Trijntje is geboren rond 1590.

Geb. datum vlgs Wass.bk.

Van Arien en Trijntje zijn tien kinderen bekend:

1     Tettie Ariens is geboren te St. Jacobiparochie, zie V-AO.

2     Ariaentie Ariens, zie V-AP.

3     Claes Ariens, zie V-AQ.

4     Willemtie Ariens, zie V-AR.

5     Willem Arien Jacobs, zie V-AS.

6     Steven Ariens, zie V-AT.

7     Corsie Ariens, zie V-AU.

8     Gerrit Arien Jacobs, zie V-AV.

9     Dirck Arien Jacobs.

HB21 21.7.1645 D.A.J. namens zijn moeder Trijntie Dirck Boyens contra Sipckien, wed Arien Symens te Harl.

10   Heyltie Ariens, zie V-AW.

IV-M   Harrent Philips Scheyff, zoon van Philips Ariens Scheyff (III-F) en Trijntie Ariens, smid, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1602 of 1603, is overleden voor zondag 1 3 1654.  Harrent werd hoogstens 51 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Ged. op bel. Vrp. 24.10.1634. Hyp.bk 8.1.1645/7.6.1643 H.Ph. smid OBZ en T.C. e.l. sch. a. Jacob Joh. en Aene Gerryts armvoogden ald. 300 cg., borg Anne Clasen wonende a.d. dijk. Aut. 23.10.1648 cur. kind v. Pytter Jans en Maeck Willems v.d. Mey Aut. 1.3.1654: i.l. man v. T.C.

Aut. 10.3.1654 Tettie Corn. moeder en req. voor Arien Filips(sic) Scheif, Tryn Ariens (grm.) ovl., Tierk Gerrits, op de Sijl, cur.

Harrent trouwt op woensdag 10 5 1628 te Vrouwenparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Tettie Cornelis, dochter van Cornelis Barthouts en Aechie Dircks.  Tettie is geboren rond 1607.

Tettie was later gehuwd (2) met Evert Jans Kuyck.<6..9>

Tettie was later gehuwd (3) met Claes Harrents.<10..15>

Hij v. OBZ, zij v. St. Ap.

Van Harrent en Tettie zijn vier kinderen bekend:

1   Maartje Harrents Scheyff, zie V-AX.

2   (?)Teuntie Harrents Scheyff, zie V-AY.

3   Philips Harrents Scheyff is gedoopt op donderdag 26 6 1631 te Vrouwenparochie.

4   Arien Harrents Scheyff is gedoopt op donderdag 8 9 1633 te Vrouwenparochie.

IV-N   Jantie Philips Scheyff, dochter van Philips Ariens Scheyff (III-F) en Trijntie Ariens, is geboren 1603 of 1604.

1652 weduwe.

Jantie was gehuwd met Pieter Foppes, zoon van Foppe N..  Pieter, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1652.

Hyp.bk 16.5./15.5.1628 e.l. St. Ap. Aut. 18.12.1626 cur. kk. Wijger Sijbes en Fopck Cornelis. Aut. 16.6.1634 Cur. (DG) kk. Jan Jans en Anna Gerrits.

Hyp.bk 5.5.1672/14.9.1671 de gez. kk. en erfgenamen( allen genoemd)  v. J.Ph.Sch. verk.4 mg land.

Van Pieter en Jantie zijn acht kinderen bekend:

1   Philips Pieters, zie V-AZ.

2   Sibe Pieters, wonende te Beverwijk.

3   Jan Pieters, wonende te Amsterdam.

4   Arien Pieters.

5   Maet Pieters, zie V-BA.

6   Rins Pieters, zie V-BB.

7   Jobie Pieters, zie V-BC.

8   Korsie Pieters, zie V-BD.

IV-O   Neeltie Philips Scheyff, dochter van Philips Ariens Scheyff (III-F) en Trijntie Ariens, is geboren 1605 of 1606.

Neeltie trouwt voor 1625 op hoogstens 20-jarige leeftijd met Douwe Gerrits.  Douwe, schoenmaker, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1652.

Aut. 20.6.1625 N.P.S. in haar 20e jr, cur. D.G. haar man inz. v.+ m. goed.; HB34/96v. Gerrit Douwes, Hendrick Jan Daems en Harrent Philips cur. kk. HB35/127 13.5.1656 rek. door Hendrik Jan Daems en Corn. Claes Corn. omen en cur. v kk. Aut. 1.12.1652 cur. Gerrit Jan Daems, grm. Tryn Ariens haar 2e man is Claes Corn. Willems.

Van Douwe en Neeltie zijn drie kinderen bekend:

1   Gerrit Douwes is geboren 1627 of 1628.

2   Frouck Douwes is geboren 1636 of 1637.

Wrsch. gehuwd met Sipco Sigers, smid St. Jp.

3   Arien Douwes is geboren in 1641, zie V-BE.

IV-P    Doen Philips Scheyff, zoon van Philips Ariens Scheyff (III-F) en Trijntie Ariens, smid, wonende te Franeker, is geboren 1607 of 1608.

Hyp.bk 8.9.1675/19.3.1654.

Doen trouwt op vrijdag 4 4 1636 te Vrouwenparochie op hoogstens 28-jarige leeftijd met Eetske Rinnerts.

Hij v. St. Ap., zij v. Franeker.

Van Doen en Eetske zijn twee kinderen bekend:

1   Rinnert Doens, zie V-BF.

2   Philippus Doens Scheyff, zie V-BG.

IV-Q   Maet Philips Scheyff, dochter van Philips Ariens Scheyff (III-F) en Trijntie Ariens, is geboren 1611 of 1612.

Maet was gehuwd met (?)Tierck Gerryts, zoon van (?)Gerryt Tiercks en Maertie Symons.  (?)Tierck, molenaar, wonende te Oudebildtzijl.

HB37/79 21.2.1665 cur. inz. wln Arien Phil. Scheyf. Hyp.bk 26.3.1649/14.6.1643 e.l. molenaar OBZ.

Van (?)Tierck en Maet zijn twee kinderen bekend:

1   Philips Tiercks Scheif, zie V-BH.

2   (?)Jan Tiercks Kuycken, zie V-BI.

Generatie V

V-A     Steven Lourens Buyrtie, zoon van Lourens Jacobs Buyrtie en Trijntie Stevens (IV-B), koopman, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1596 of 1597.

Aut. 9.10.1639(1630?) Joris Hendricks, oom DG curator over de kk. GJ2009/217. Hyp.bk 29.2.1636/1.6.1629  levert wollen lakens.

Hyp. bk. 20.6.1653/23.4.1642 wrsch. te Lwd: S.L. te Lwd in de “Roo Haen” . Recesbk 31.3.1645 koopman.

Recesbk 9.6.1628 Arien Jacobs Lont is sch. a. Steven Lourens, snijder.

Steven was gehuwd (1) met Syu Hendricks, dochter van Hendrick Joris en Hiltie Cornelis.  Syu is overleden voor zondag 9 10 1639.

Van Steven en Syu zijn twee kinderen bekend:

1   Trijntie Stevens Buyrtie is geboren 1623 of 1624.

2   Hendrick Stevens Buyrtie is geboren 1631 of 1632.

Steven trouwt op vrijdag 16 9 1639 te Gerecht Het Bildt op hoogstens 42-jarige leeftijd (2) met Marytie Jacob Selis.

Hij v. St. Ap., zij v. Leeuwarden.

V-B     Jannichie Jans, dochter van Jan Clases (IV-C) en Trijntie Claes Oldaens.

Hyp.bk 2.11.1648/27.5.1642 wrsch. getr. met Gerrijt Keth, burgemr Harlingen, Gerrijt is mede-erfgen. v. Jannichie Ariens Scheyff.

Jannichie trouwt op woensdag 11 2 1626 te Harlingen met Gerryt Keth, zoon van Dirck Willems Keth en Hadewij Willems.  Gerryt, wonende te Harlingen, is overleden in 1655.

Bnr 65, 73, 151.   Hyp.bk 2.11.1648/27.5.1642 burgemr Harl. 1638 Gerrit Dircks Keth met Claas Corn. en Gijsbert Clasen pachter k.29 NwB., erfgen. v. Jannichie Ariens Scheyff.

Gerrit Dircks K. burgemr Harlingen 1627/32.

Hij v. Harl., zij v. St. Ap.

Van Gerryt en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1   Theodorus Keth, wonende te Harlingen.

Hyp.bk 18.3.1671/15.11.1670 Theodorus Keth. oud burgemr. Harl. noemt Jan en Pieter Pieters Oldaens zijn neven en heeft elk 5000 gld gelegateerd.

2   Trijntje Gerrits Keth is gedoopt op donderdag 31 8 1628 te Harlingen.

V-C     Claesie Jans Oldaens, dochter van Jan Clases (IV-C) en Trijntie Claes Oldaens.

Hyp.bk 19.6.1637/19.5.1636 Pieter Ariens en Claesie Jans Oudaens e.l. Harl.; hyp.bk 16.2.1650/29.11.1649 Hendrick Dircks en Cl. Jans Oudaens e.l. Harl. kopen 1/4 v.d. 44e kavel NwB. Procl.bk 15.5.1654 Cl.J.O. ( x H.D.) verk. 46 pm. in k. 43 m. hs en sch. ( de erven Arien Claesen O en erven Antie Goses Z. Schwartzenberg W.) en 14 pm in k. 41 zonder huis (secr. Wijngaarden en Hessel Reyners O, Lijsbet Corn. wed. Arien Gerbens Z, Jannichie Hendricks wed. Arien Clasen W , de vaart en zeedijk N.), koper Gerrit Keth old burgemr Harl.; id. 24 pm in k. 44 zonder huis, zelfde koper, de verkopers wonen op Het Bildt.

Claesie trouwt op vrijdag 20 10 1628 te Gerecht Het Bildt (1) met Pieter Ariens, zoon van Arien Joris en Aeff Jans.  Pieter, wonende te Harlingen en te St. Jacobiparochie.

Bnr 65, 154.  1640 St. Jp. Pieter Arien Joris buytendijck (geen opp). 1655 P.A.J. en Corn. A.J. menist elk 1/2 k.23 NwB. Hyp.bk 8.12.1636.

Huwelijk recesbk Pyter Arien Joris, beiden v. St.Ap.

Beiden v. St. Ap.

Van Pieter en Claesie zijn drie kinderen bekend:

1   Joris Pieters Oldaen, zie VI-A.

2   Jan Pieters Oldaen, zie VI-B.

3   Pieter Pieters Oldaen, zie VI-C.

Claesie was gehuwd (2) met Hendrick Dircks.

Recesbk 15.5.1654 Claasje Jans Oudaans x Hendrick Dirks haar tegenw. man, eerder x Pyter Ariens, kk. Joris en Pyter Pyters, verkopen sate o. St. Jp. 46 mg in 43e k. HB22 14.5.1655 H.D. en Cl.J. e.l. NwB.

V-D     Dirck Arien Clases, zoon van Arien Clases (IV-D) en Neeltie Dircks, brouwer, wonende te Leeuwarden en te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 12 2 1683.

Bnr 4, 65.  1655 D.A.Cl. nr. 19 menist, 1670 nr.IV (Fran.land).

Prot. H.W./54 12.2.1683. Hyp.bk 14.6./3.5.1648  D.A.Cl. en F.A.Symens e.l. brouwers te Lwd. Hyp.bk 8.5./10.4.1651 e.l. St. Jp. sch.a. Simen Ariens en Trijntie Ariens e.l. St. Ap., onderpand huis en landen te St. Jp. onlangs gekocht. Hyp.bk 2.1.1672/13.12.1667 D.A. brouwer St. Jp. en F.A. e.l. huren plaats op Nw Bildt van wed. Th. Keth, Harl. Procl.bk 12.2.1672 Heemraad v. Wijngaarden koopt boerderij NwB. gr. 48 m. m. hs en sch. c.a. waarvan D.A.Cl. nog 3 jr huur heeft, Jan Hendrick Phil. W., Neeltie Claes Ariens Z., de koper e.a. O.en NBD N.

HB21 12.2.1644 erven A.S. en Tr.W.: o.a Fokeltie Ariens x Dirck Arien Claes.

Dirck trouwt op vrijdag 13 2 1643 te het Bildt (Ger.) met de hoogstens 21-jarige Fookel Ariens (Slim), dochter van Arien Symens (Slim) en Trijn Walings.  Fookel is geboren 1621 of 1622.

Van Dirck en Fookel is een kind bekend:

1   Antje Dirck Ariens, zie VI-D.

V-E     Heyltie Ariens, dochter van Arien Clases (IV-D) en Neeltie Dircks.

Heyltie trouwt in 1637 met Lourens Hendricks van der Meij, zoon van Hendrick Philips van der Meij en Geertie Lourens.  Lourens is overleden voor vrijdag 11 2 1667.

Aut. 11.2.1667 cur. Jan en Dirk H.v.d. Mey ooms, DG. GJ2009/175. HB39/291v en 293v. 8.4.1673 weesrek. HB41/199 18.6.1678 weesrek. HB43/368v. 9.1.1685 weesrrek., kk. genoemd, Claes Lourens ovl. HB23 13.4.1674.

Van Lourens en Heyltie zijn vijf kinderen bekend:

1   Geertje Lourens van der Meij, zie VI-E.

2   Dirk Lourens van der Meij is overleden voor 1698.

1698 St. Jp. de wed. samen met Reiner Gerbens eigenr 4m.375r. in nr. 28 k.41. Hyp.bk 3.7.1700/25.11.1699 D.L. hsm. o. St. Jp. verk. a. Lieuwe Rinses mr smid St. Jp. de helft v. 2 mg winterkoren, de andere helft behoort Gerben Crelissen. Procl.bk 16.2.1685 Dirk Lourens niaert 2/5 v, 4m.375r. NwB. o. St. Jp.,dat verkocht wordt door Arien en Hendrick Lourens bij Waling Walings in huur.

3   Claes Lourens van der Meij.

4   Arien Lourens van der Meij, zie VI-F.

5   Hendrick Lourens van der Meij.

V-F      Maertie Ariens, dochter van Arien Clases (IV-D) en Neeltie Dircks.

Maertie was gehuwd met Harmen Jacobs.

Naam vrouw komt voor bij sch. en d. inz. kk. Arien Harmens, zie ald. Recesbk 18.2.1650 e.l. genoemd, zij dr v. Arien Cl. Hendriks en Neeltie Dirks.

Van Harmen en Maertie is een kind bekend:

1   Arien Harmens, zie VI-G.

V-G     Tettie Ariens, dochter van Arien Clases (IV-D) en Neeltie Dircks.

HB36/54v. 17.7.1663 inv. sth. T.A., wed. B.D., koopman St. Ap.; land o.a. Muncke Billand en 24 mg eigen oud billand  en huis St. Ap.

Tettie trouwt op maandag 27 2 1634 te Gerecht Het Bildt met de 29-jarige Barthout Daem Jans, zoon van Daem Jans en Dirkje Barthouts.  Barthout, koopman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 26 12 1604 aldaar, is overleden voor vrijdag 22 7 1661.  Barthout werd hoogstens 56 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Bnr 210. BP500/51 1640 Vrp. 23m.200r., 1655 Vrp. nr XII, 1670 id de erven.

 Aut. 8.11.1647 cur. kk. Pieter Lenards en Aelke Cornelis. Aut. 17.7.1663 cur. Waling Daems DG en Hendrick Ariens DG, ooms.

Hyp.bk 24.12./14.12.1646 B.D. en Tettie …..Claesdr e.l. koopluiden St. Ap. kopen huis, schuur en mouterie ald. thans bij de executeur Fedde Hebbes gebruikt. Recesbk. 22.7.1661 de wed. Procl.bk 18.12.1671 4 kk. verk. boerderij oud monn.bildt gr. 24 m.aan Tiaerdt Jans

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Barthout en Tettie zijn acht kinderen bekend:

1   Daem Barthouts is gedoopt op donderdag 12 1 1634 te St. Annaparochie, zie VI-H.

2   Neeltie Barthouts is gedoopt op donderdag 7 2 1636 te St. Annaparochiie, zie VI-I.

3   Jannichie Barthouts is gedoopt op donderdag 15 4 1638 te St. Annaparochie.

4   Aegie Barthouts is geboren rond 1640, zie VI-J.

5   Jannichie Barthouts is geboren rond 1644, zie VI-K.

6   Arien Barthouts is gedoopt op donderdag 5 11 1648 te St. Annaparochie, zie VI-L.

7   Dircktie Barthouts is gedoopt op zondag 25 12 1650 te St. Annaparochie, zie VI-M.

8   Antie Barthouts is gedoopt op donderdag 12 2 1654 te St. Annaparochie, zie VI-N.

V-H     Trijntie Ariens, dochter van Arien Clases (IV-D) en Neeltie Dircks.

Trijntie trouwt op vrijdag 13 2 1643 te Gerecht Het Bildt met Symen Ariens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) en Trijn Walings.  Symen, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 124. 1635 St. Ap. 44m.458r., 1640 45m. (Maria Zathe), 1655 nr. 46 menist, 1670 id. (geen menist).

HB38/67 6.10.1668 oom van Neeltie Bartouts wed. Harrent Pieters. Hyp.bk 17.4.1630/25.5.1629 S.A. en A.O. kopen boerderij op oost v. St. Ap. van Pyter Lourens ( aantek. S. Maria zathe). Hyp.bk 6.9.1677/23.9.1676 vader S.A. sluit akkoord met zoon Waling Simons, koopman te Hindeloopen, inz. erfenissen v. moeder Aefie Olferts, grm. Lutger Hendricks en ovl. zrs Berber en Trijntie Simons.

HB41/86 22.11.1677 sch. en d. Waling Symens te Hindelopen krijgt een bedrag waarvoor hij afziet van alle aanspraken op de ouderlijke erfenis; de kinderen uit het 2e huw. zijn: Arien, Waling (de jonge), Neeltie en Aeghie.

Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 179.9.2.

Symen was eerder gehuwd (1) met Aechie Olpherts.<16..19>

Hij van St. Ap., zij geb. te St. Jp.

Van Symen en Trijntie zijn vier kinderen bekend:

1   Arien Symens (Slim), zie VI-Q.

2   Waling Symens de Jonge (Slim), zie VI-O.

3   Aeghie Symens (Slim).

4   Neeltie Symens, zie VI-P.

V-I      Hendrick Ariens, zoon van Arien Clases (IV-D) en Neeltie Dircks, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1604 of 1605, is overleden voor vrijdag 13 1 1668.  Hendrick werd hoogstens 63 jaar en 13 dagen.

Bnr 41.1632/3 in k.9N. 18m.114r. en in k.10N. 8m.163r., 1635 26m.280r.,1640 26m.270r., 1655 H.A.Cl. nr. 31 menist, 1670 H.A.Cl. kk.

Vlgs aut. 17.7.1663 als oom en DG cur. v. kk. Bartout Daems en Tettie Ariens, bij inv. 1648 (HB33/99v.) wordt Hendrik echter niet genoemd en zijn er 7 volwassen kk. uit het 1e huwelijk.   Aut. 13.1.1668  cur. Dirck Dircks Kuyck neef en Dirck Arien Claes DG en oom. HB32/14. HB38/39 24.2.1668 sch. en d. tussen kk., Dirck Arien Claes en Dirck Dircks Kuyck cur. v. Arien Hendricks, Jan Evert Claes x Neeltie Hendricks.

Hyp.bk 17.5.1636 (blz. 232 S.) H.A. en L.J.C. e.l. St. Jp., borg Arien Clases vader. HB21 21.7.1645 Hendrick Arien Claes contra Tiesse Feddes koopman St. Jp.

Hendrick trouwt op woensdag 1 12 1627 te Vrouwenparochie op hoogstens 22-jarige leeftijd met Lijsbet Jans Kuyck, dochter van Jan Dircks Kuyck en Neeltje Clases.  Lijsbet is overleden voor vrijdag 13 1 1668.

Datum is 1e procl., hij v. St. Jp., zij v. Vrp., patroniem bruid Jan Dircks.

Van Hendrick en Lijsbet zijn vijf kinderen bekend:

1   Dirck Hendricks.

2   Jan Hendricks, zie VI-R.

3   Claes Hendricks.

4   Neeltie Hendricks, zie VI-S.

5   Arien Hendricks is geboren 1652 of 1653, zie VI-T.

V-J      Jannichie Ariens, dochter van Arien Clases (IV-D) en Neeltie Dircks, is geboren 1608 of 1609.

Jannichie trouwt in 1634 op hoogstens 26-jarige leeftijd met Philips Hendricks van der Meij, zoon van Hendrick Philips van der Meij en Geertie Lourens.

Hyp.bk 29.10./12.6.1638 koopt samen met broer Lourens landen in de Purmer. HB22 14.12.1657 e.l. in de Purmer.

Van Philips en Jannichie is een kind bekend:

1   Joris Philips van der Meij.

Recesbk 8.5.1665 Alb. v. Wijngaarden, oud secr. koopt 2m.2305. NwB o. St. Jp. v. Joris Philips en de andere erven v. Arien Claes,  in gebr. bij Lieuwe Wytses.

V-K     Neeltie Ariens, dochter van Arien Clases (IV-D) en Jannichie Hendricks, is geboren rond 1631, is overleden voor dinsdag 21 6 1707.  Neeltie werd hoogstens 76 jaar.

Hyp.bk 13.5.1689/7.4.1677 Neeltie Arien Clases St. Jp. 2e x getr. met Gerrit Pyters ? HB50/163v. 21.6.1707 inv. sth. Neeltie Ariens OBD o. St. Jp., wednr. G.P., Gerrit Dircks als vom. v. Pieter Gerrits., alle erfgen. v. N.A. genoemd.

Neeltie trouwt op donderdag 12 5 1650 te St. Jacobiparochie op ongeveer 19-jarige leeftijd (1) met Claes Ariens, zie V-AQ.

Van Claes en Neeltie zijn vijf kinderen bekend:

1   Jannichie Clases, zie VI-U.

2   Trijntje Clases, zie VI-V.

3   Tettie Clases, zie VI-W.

4   (?)Arien Clases Kok, zie VI-X.

5   Marten Clases, zie VI-Y.

Neeltie trouwt op donderdag 27 2 1670 te Gerecht Het Bildt op ongeveer 39-jarige leeftijd (2) met Gerrit Pieters.

Bnr 15. Hyp.bk 13.5.1689/7.4.1677 en 29.5./22.5.1689 G.P. en N.A.Cl. e.l. St. Jp.

Procl.bk 3e pr., hij v. OBZ., zij v. St. Jp.

Van Gerrit en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

6   Pieter Gerrits.

7   (?)Antie Gerrits, zie VI-Z.

V-L     Claas Ariens, zoon van Arien Clases (IV-D) en Jannichie Hendricks, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1633.

Hyp.bk 24/1.10.1665 Cl.A.Claesz. en W.A. Jacobs e.l. St. Jp. inz. achterstallige huur van sate en landen aan Simon Jans v. Losen.

1655 Claes Ariens VII (Fr.), niet zeker! 1670 Cl.A.Cl. nr.31 1/4 k.38. Procl.bk 28.2.1659 Cl.A.Cl. huurder plaats in k. 39 en 40. en wrsch. ook halve k. 38.

Claas was gehuwd met Willemtie Ariens, zie V-AR.

Van Claas en Willemtie is een kind bekend:

1   (?)Arjen Clases, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1708/1718 met Corn. Wops nr. IV (Fran.land).

V-M    Syuerd Ariens, zoon van Arien Clases (IV-D) en Jannichie Hendricks, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1638 of 1639.

Bnr 19, 66.  Wass.bk/163. Aut. 27.1.1649 ten onrechte Everd Ariens. Hyp.bk 17.7.1671/28.7.1670 e.l. en hyp.bk 18.8.1671/13.1.1669 Sioerd Ariens is borg voor zijn zr Neeltie A. wed. v. Claes Ariens. Procl.bk 28.3.1681 Jan en Sjoerd Arien Claes verk. 19 m. in k. 42 a. dr Joh. Siercksma c,s,, v. Wijngaarden W.. erven Steven Beerts O., NBD N en OBD Z., wordt geniaerd door v. Wijngaarden.

Syuerd trouwt op donderdag 22 11 1663 te St. Jacobiparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd met Corsie Claeses, zie VI-BQ.

Beiden v. St. Jp.

Van Syuerd en Corsie zijn twee kinderen bekend:

1   Aafke Sjoerds, zie VI-AA.

2   Arjen Sjoerds, zie VI-AB.

V-N     Jan Ariens, zoon van Arien Clases (IV-D) en Jannichie Hendricks, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1641 of 1642.

Bnr 19, 66. Hyp.bk 29.6.1671 (S.bl.86) e.l. St. Jp. bezit met broer Sioerdt Ariens een plaetske buiten St. Jp.

Jan was gehuwd met Engeltie Pieters.

V-O     (?) (?)Jan Hendrick Clases, waarschijnlijk zoon van Hendrick Clases (IV-E) en Jannichie Melis, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 57. 1655 J.H.Cl. nr. 39 menist.

HB37/136 2.3.1666 cur. over 2 voorkk. van Jan Tonis Gerbens. Hyp.bk 6.5.1669/4.5.1668 J.H. te St. Jp. mede voor mijn kk. bij Korsie Ariens mijn 1e vr., sate billands. Hyp.bk 29.4.1692/20.5.1671 Gerrit en Steven Ariens cur. kk. Jan Hendrick Claes.

HB39/165 e.v. 7.4.1669 en 12.5.1669 inv. en sch. en d. bij Jan Hendrick Claes, wonende bij Belkum o. St. Jp. a.d. Groene dijk, C.A. ovl. Ruurd Martens en Trijntie Eelkes kopen de boerderij.

(?)Jan trouwt op donderdag 25 5 1651 te St. Jacobiaprochie (1) met Corsie Ariens, zie V-AU.

Beiden v. St. Jp.

Van (?)Jan en Corsie zijn twee kinderen bekend:

1   Jannichie Hendricks is geboren 1653 of 1654.

2   Tettie Hendricks is geboren 1654 of 1655.

(?)Jan was gehuwd (2) met Grietie Jelles.

V-P      Melis Hendricks, zoon van Hendrick Clases (IV-E) en Jannichie Melis, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor 1655.

Bnr 204. 1632/3 in k.28 N. totaal ± 15m.(v/h Minthie Wijgers), in 1638 gek. d. M.H. 1638 pachter in k.8 NwB. met Willem Dirks, 1640 15m.125r., 1655 wed. M.H. gebr. nr. VI eig. Geertsma.

Hyp.bk 10.5.1633 (blz.192 S.)  e.l. Vrp., stede billands.  Aut. 27.1.1649 DG en als neef cur. kk. Arien Claes Hendricks en Jannichie Hendrick Walings

Hyp.bk 30.6.1674/14.5.1661 W.A. wed. M.H. gest. m. Claes Aerts broeder, verk. a. Philips Pieters en Sipkie Tammes e.l. OBZ  een huis met 1 mg land a.d. OBD o. Vrp., get. o.a. Steven Aerts broeder. HB40/88v. 27.11.1674 rek. d. Claas Aerts, St. Jp. cur.kk.

Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 66.10.-.

Melis trouwt op donderdag 10 12 1626 te Vrouwenparochie met Willemtie Aerts, dochter van Aert Claeses.

NB Als Aafje Melis een dr is van Willemtie dan is ze hoogst wrsch. een dr uit het 2e huwelijk van Aert Claeses.

Hij v. St. Jp., zij v. Vrp.

Van Melis en Willemtie zijn vijf kinderen bekend:

1   Steven Melis.

Aut. 9.2.1691 als neef cur. over kk. v. Claes Willems en Maertie Cornelis. HB49/133 15.5.1704 inv. sth. S.M. in pres. v. Antie Pytters, nagel. dr. v. Leentie Melis, Sijke Jetses, wed. Dirck Melis (ook kk.), Dirck en Waling Clasen bij absentie v.d. voogden v.h. stads weeshuis Harl., door aangeven v. Willemtie Pieters.

2   Dirck Melis, zie VI-AC.

3   Aert Melis.

4   Leentie Melis, zie VI-AD.

5   (?)Aafje Melis, wonende te Harlingen.

HB111 Ger. HB 29.1.1683 Aafje Melis jongedr te Harlingen contra Maritie wed. Abe lourens als universele erfgen. v.h. moeder Trijntie Stevens (Tr. Aarts).

V-Q     (?)Jannichie Hendrick Clases, kind van Hendrick Clases (IV-E) en Jannichie Melis.

(?)Jannichie trouwt op donderdag 6 4 1651 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 26-jarige Jan Thonis, zoon van Thonis Gerbrants en Ariaentie Cornelis Isselmonde.  Jan is geboren 1624 of 1625, is overleden voor zaterdag 30 1 1666.  Jan werd hoogstens 41 jaar en 30 dagen.

Wass.bk/173. HB36/167v. 1.2.1661 weesrek. Jan Tonis Gerbens, cur. kk. v. Arien Clases en Neeltie Dircks. HB37/67 30.1.1666 inv. sth. Jan Tonis Gerbens OBD o. St. Jp., huis, schuur etc. ± 21 mg Franeker land. Aut. 30.1.1666 beide cur. DG.en te Berlikum.

HB37/136 2.3.1666 sch. en d.: Gerben Tonis tot en Jan Hendrick Claes bij Belkum cur. 2 voorkk v. wln Jan Tonis Gerbens i.l. o. St. Jp. t.e.z. en Aefke Jans Tzietsa voor haar en als moeder v.h. kk. reeds bij voors. Jan verwekt of noch te verwekken (!) t.a.z. HB38/6.5.1668 weesrek. door Jan Hendricks met Tonis Walings wegens zijn vader Waling Claes. Hyp.bk 11.5.1671/22.5.1660 J.T. als cur. over Jan Ariens wk. v. Arien Clasen en Jannichie Hendricks i.t. e.l. St. Jp. HB42/148v. 12.10.1680 inv. en sch. en d. sth. J.T., Claes Corn. Huizum aangeh. oom, Reiner Claes ook aangeh. oom wkk., maar m.z. stv. kk. 2e huw. HB43/85 28.10.1681 inv. sth. A.G.T., voorkk Jan Tonis: Tuenis en Claas Jans (?). sch. en d. 21.6.1682 alleen sprake van Jan Jans. HB22 24.9.1666 Aefie Jans wed. J.T. vs Arien Thonis, St. Jp.

Jan was later gehuwd (2) met Aeffke Jans Tzietsa.<20..30>

Beiden v. St. Jp., hij zn v. Tonis Gerbens en zij dr v. Hendrick Clases.

Van Jan en (?)Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1   Tonis Jans is geboren 1652 of 1653.

2   Claes Jans is geboren 1654 of 1655.

V-R     (?)Arien Hendricks, zoon van Hendrick Clases (IV-E) en Jannichie Melis, wonende te St. Jacobiparochie.

HB21 2.11.1646 Arien Hendrick Claes en Antie Cornelis e.l. mede namens kk. v. Corn. Symens en wln Neeltie Olferts, allen meerderj.

(?)Arien trouwt op vrijdag 20 2 1637 te Gerecht Het Bildt met de ongeveer 17-jarige Antie Cornelis, dochter van Cornelis Symens en Neeltie Olpherts.  Antie is geboren rond 1620.

Beiden v. St. Jp., patr. bruid Corn. Symens.

V-S      Lijsbeth Hendricks, kind van Hendrick Clases (IV-E) en Jannichie Melis.

Lijsbeth trouwt op vrijdag 13 10 1628 te Gerecht Het Bildt met de 23-jarige Claes Gijsberts, zoon van Gijsbert Clases en (?)Anna Pyters.  Claes, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren in 1605, is overleden 1665 of 1666.  Claes werd hoogstens 61 jaar.

Bnr 151, 243.  Wass.bk/168. Huwelijk recesbk. Gijsbert Claes vader. 1638 samen met Jelle Dirks erven pachter k.12 NwB.; 1638 samen met Jan Philips en Sjoerd Daams pachter k.13 NwB. (St. Ap.). 1629/30 Claas Gijsbert met Claas en Lenert Keympes pachter k.29 NwB., 1640 buiten 18m., 1655 Vrp. 3/4 k.12.menist.1670 Cl. Gijsberts kk.id. nr.15

Hyp.bk 26.3.1671/14.5.1664 Cl.G. Nw Bildt o.Vrp. en L.H.; id. 26.3.1671/2.6.1666 L.H. wed. Cl.G. met Corn.Claesen mijn zwager te Vrp., sch.a. Claes Corn. vrijgezel St.Ap. Hyp.bk 25.12.1637/14.5.1635 Cl.G. en El.H. e.l. Vrp. sch. a. Dirck Claes als oom en cur. v. wln Cornelis Claes nagel. kk., stede nieuw bed. billanden met huis en sch. Hyp.bk 26.3.1674/14.5.1664 e.l. op Nw Bildt o. Vrp. Recesbk 14.10.1644 ontv. NwB. Procl.bk 20.7.1663 Claes en Pieter Gijsberts en Boyen Gerrits c.u. kopen 1/4 v. 18m.215r. in k. 29 van Arien Gijsberts.

HB21 22.7.1644 Cl. G. ontv. NwB.

Recesbk 3.3.1628 procl. hij v. St. Ap., zij v. St. Jp., patroniem bruid Hendrick Claes.

Van Claes en Lijsbeth zijn twee kinderen bekend:

1   Neeltje Claeses, zie VI-AE.

2   Jannichie Claeses, zie VI-AF.

V-T      Claes Daem Clases, zoon van Daem Clases en Marichie Clases (IV-G), is overleden in 1694.

Bnr 37. 1698 St. Jp. Tjebbe, Steven en Claes Clasen en kk. v. Daam Cl. nr.14. (was dit in 1670 nr.15?!), 1708 Claes Clasen en de 3 kk. v. Steven Cl. 3/4 en

de kk. Daam Cl. 1/4 nr. 14; 1708 St. Ap. Cl.D. kk. eigenr 3m.250r. in nr.8 k.29. Flor.1708 de erven 26.528, 1718 id nu Beert Kuycken.

“de Oude” GJ 2009/243. Aut. 8 okt. 1649 Hendrik Willems, oom, cur. Jan Heerts, Vrp alleen dr Jannichie wordt genoemd betr. nalatensch. Dirck Claes Stevens..; aut. 21.9.1654 cur. Willem Jan Daems. HB35/141 weesrek. dd 16.9.1656 door Jan Heerts, Vrp. HB36/101v. 20.5.1659 rek. door Willem Jan Daems cur. wkk. inz. goederen aanbeërfd van hun oom Hendrik Willems. Hyp.bk 25.12./3.5.1637 Cl.D. en N. W. e.l. St. Ap. sch. a. Claes Cornelis, vrijgezel onse neve.3000 cg. Hyp.bk 3.5./28.3.1653 e.l. te St. Ap. kopen boerderij met ± 27 mg oud billand o. St. Jp. van Ph.Ph. v.d. Mey , wednr v. Trijntje Pieters, naastl. Dirk Willems ten Z en Joris Jacobs ten N., de weg ten. O.

Hyp.bk 13.2.1688/9.3.1661 Cl.D. en T.T. e.l. St. Jp. HB45/50 z.d. (1e helft 1694) inv. sth. Claas Daams OBD o. St. Jp. kk. Tiebbe, Steven en Claas en Antie Clases is de wed. en moeder v. kk. v. Daam Clases; een boerderij met 26 mg gep. oud l. gekocht 28.3.1653 van Flips Flipsen.

Procl.bk 21.9.1716 Beert Arjens c.u. b.b. en c. op sate lands gr. 27 mg oud gep. land o. St. Jp. gek. v. Oene Sioukes, mr metselaar Lwd. x Jancke Wybes (die 1e x Steven Clases, waarbij kk.) voor 3/8, de kk. v. Claas Daams voor 3/8 en Claas, Tjebetje, Arjen en Claas kk. v. Antie Daams (m.z.KLases) bij wln Daam Clases voor 2/8.

Aut. 24.8.1688 DG en als oom cur. wk. Aeltie Nannes en Jan Johannes.

Claes trouwt op vrijdag 13 3 1637 te het Bildt (Ger.) (1) met Neeltje Willems, dochter van Willem Claes en Trijntje Hendrick Reyners.  Neeltje is overleden voor 1649.

Beiden geb. te St. Ap.

Van Claes en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1   Willem Clases, zie VI-AG.

2   Jannichie Clases is geboren 1640 of 1641, zie VI-AI.

3   Trijntje Clases is geboren 1634 of 1635, zie VI-AJ.

Claes trouwt op vrijdag 18 3 1650 te Gerecht Het Bildt (2) met Tiebbetje Tiebbes, dochter van Tiebbe Claeses en Ariaentie Jans.

HB33/143v. rek.t1.7.1649 door Joh. Sipkes cur. v. T.T. met hvr. Ariaentie Jans als stiefvader en moeder v.T.T. inz. vaderl.goed.; bestevader T.T. was Claes Claeses; er tekent ook een Claes Claeses. Wass.bk/171. Vlgs aut. 8.5.1637 T.T. 6jr doch dit kan niet.

Van Claes en Tiebbetje zijn vier kinderen bekend:

4   Tiebbe Clases.

5   Steven Clases, zie VI-AH.

6   Daem Clases, zie VI-AK.

7   Claes Claes Daems, zie VI-AL.

V-U     Willem Daems, zoon van Daem Clases en Marichie Clases (IV-G), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 130. 1670 nr.6 (menist).

DG Aut. 3.5.1680 oudoom kk. v. Jannichie Clases en Simon Joostes. HB42/95 29.4.1680 te St. Ap. cur. kk. Ariaantje Willems (x Jan Heerts).

Willem trouwt op donderdag 31 1 1658 te St. Annaparochie met (?)Lijsbet Jacobs, dochter van (?)Jacob Ritskes Mouthaan en Tial Ariens.

Beiden v. St. Ap.

Van Willem en (?)Lijsbet zijn drie kinderen bekend:

1   (?)Tjaltie Willems, zie VI-AM.

2   (?)Daam Willems, zie VI-AN.

3   (?)Maertie Willems, zie VI-AO.

V-V     Jantie Daems, dochter van Daem Clases en Marichie Clases (IV-G).

Jantie trouwt op vrijdag 6 4 1646 te Vrouwenparochie met Ysbrand Willems.  Ysbrand, wonende te Marrum en te Hallum.

Hyp.bk 3.5.1669/12.5. 1660 of 1666.

Datum is 1e procl. hij v. Marrum, zij v. Vrp., getr. te Marrum.

V-W    Corsie Jans (Kuiken), dochter van Jan Jacobs (Kuiken) (IV-I) en Dieuwer Ariens (Slim), lakenkoperse, is overleden voor maandag 20 9 1694.

HB45/90v. 20.9.1694 inv. sth. C.J. wed. J.W., St. Jp., veel namen van debiteuren.

Corsie trouwt op dinsdag 11 11 1659 te Gerecht Het Bildt met Jacob Wouters, zoon van Wouter Hendricks en Lijntie Jacobs.  Jacob, wonende te Leeuwarden.

Hyp.bk 10.3.1703/25.2.1701 erfgen. v. J.W. en C.J. i.t. e.l. te L’den; id. 27.10.1723/20.1.1722 alle kk en partners worden genoemd. Bij de inv. v. Corsie Jans veel land en huizen te Lwd o.a. 1/5 v.e. sate eigen land a.d. OBD o. St. Jp.(gebr. Dirk Melis) afgekomen van Jac. W. en een huis bij de Sacramentsstr., gelegateerd aan Joris Jacobs, de zn. v. Jacob en Corsie, door w. Joris Jacobs. BP500/23  in 1646 verkocht Hendrick Clases de boerderij aan Joris Jacobs, lakenkoper te Lwd.

Hij v. Lwd, zij v. St. Jp.

Van Jacob en Corsie zijn zeven kinderen bekend:

1   Dieuwke Jacobs, zie VI-AP.

2   Lijntie Jacobs, zie VI-AQ.

3   Berber Jacobs, zie VI-AR.

4   Lijsbet Jacobs, zie VI-AS.

5   Joris Jacobs, zie VI-AT.

6   Trijntje Jacob Wouters, zie VI-AU.

7   (?)Jan Jacob Wouters, zie VI-AV.

V-X     Trijntie Jans (Kuiken), dochter van Jan Jacobs (Kuiken) (IV-I) en Dieuwer Ariens (Slim), is overleden voor maandag 1 4 1669.

Trijntie trouwt op woensdag 29 3 1651 te Gerecht Het Bildt met Jacob Hendricks van der Mey, zoon van Hendrick Philips van der Meij en Geertie Lourens.

GJ2009/178. Aut. 15.5.1671 Dieuwer Ariens grm. Hyp.bk 15.6.1668/18.7.1666 e.l. a.d. Groene Dijk o. St. Jp. en id. 20.7.1668/5.7.1668 J.H.v.d.M. mede voor zijn enig zoontje bij wln Trijntie Jan Jacobs is sch. a. Hendrick Joris en Hendrickie Jans mijn cousijn en nichte te St. Jp.

Hyp.bk 27.12.1668/29.4.1656 e.l. St. Jp. kopen boerderij van 30 mg oud gep. billand te St. Jp. van Cornelis Gerbrands te St. Jp. (op het noord v.d. oude Heredijk, reeds door kopers bewoond.

Van Jacob en Trijntie is een kind bekend:

1   Jacob Jacobs van der Mey is geboren 1652 of 1653.

V-Y     Willemtie Jans (Kuiken), dochter van Jan Jacobs (Kuiken) (IV-I) en Dieuwer Ariens (Slim), is overleden voor vrijdag 16 2 1680.

Willemtie trouwt op donderdag 21 6 1663 te St. Jacobiparochie met Jacob Clases.  Jacob is overleden voor vrijdag 16 10 1693.

Bnr 52. Aut. 16.10.1693 Jan Ariens Kuycken, neef, cur. kk. HB45/121 2.11.1694 rek. d. Clasie Willems wed. Arien Jans i.l. cur. Procl.bk 16.2.1680 Jacob Clasen te Winsum verk. land in k. 34 (vrouw Willemtie Jans ovl.).

Van Jacob en Willemtie zijn twee kinderen bekend:

1   Trijntie Jacobs is geboren 1671 of 1672.

2   Jan Jacobs is geboren 1673 of 1674.

V-Z     Antje Jans (Kuiken), dochter van Jan Jacobs (Kuiken) (IV-I) en Dieuwer Ariens (Slim).

Antje trouwt op vrijdag 15 2 1647 te Gerecht Het Bildt met Rinse Hendricks van der Mey, zoon van Hendrick Philips van der Meij en Geertie Lourens.  Rinse, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 11 1 1673.

Bnr 119. 1655 St. Ap. nr. 43 menist, 1670 nr. 15 (geen menist).

HB35/113 27.12.1655 sch. en d. Jan Jacob Stevens St. Jp. , grv. en cur. v. Geertie Rinses. HB41/52v. 8.3.1678 rek. d. Dirck H.v.d.M.

Rinse was later gehuwd (2) met Reynu Cornelis.<31,32>

Van Rinse en Antje is een kind bekend:

1   Geertie Rinses van der Mey.

V-AA  Arien Jans Kuiken, zoon van Jan Jacobs (Kuiken) (IV-I) en Dieuwer Ariens (Slim), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1630, is overleden voor donderdag 24 3 1695.  Arien werd hoogstens 65 jaar.

Bnr 33, 35, 69, 70.  Wass.bk/175. Aut. 17.5.1698 Hyp.bk 2.6.1715/11.3.1710 4 kk. en 2 kk.v. Jacob Jans K. verk. 4 pm land o. Minnertsga. HB50/1 21.12.1705 inv. sth. Claesie Willems wed. A.J.K., Beert A.K. meerderj., Willem A.K. veniam aet., Waling Walings de Jonge x Dieuwer A., Feyke Gerbens cur. Feyckje Jans K. wk. v. Jan A.K.

Procl.bk 16.2.1680 Arien Jan Jacobs en Claasje Willem Dircks kopen 1/4 v. 30m.500r. in k. 34 v. Jacob Clasen te Winsum  (en zijn wln hsvr. Willemtie Jans). Procl.bk 24.3.1695 Cl.W. wed. A.J. koopt 1/4 v. 30m.500r. in k.33 en 34 o. St. Jp. mandelig m. d erven v. Jan Jacobs en Dieuwer Ariens, van kk. en erven v. Corsie Jans, Danckert Taeckes O., Jan Agges Popta erven W.

Arien was gehuwd met Claasje Willems, dochter van Willem Dirck Ariens en Machel Ariens.  Claasje is geboren in 1642, is overleden voor maandag 21 12 1705.  Claasje werd hoogstens 63 jaar.

Bnr 42. 1698 St. Jp. nr.2  1/3 en nr.5 als wed. met 4 kk. (1708/18 id. 3 kk. en nakind resp. kindsk.) en nr.32 id., nr.34 samen met Jac. Jans Kuken nr.34, 1708 id de kk. doch huisinge afgebroken en landen verdeeld.1708/18 kk. en kindsk.,( 1728/38 id.) eigenr en gebr. 1/8 nr.34 k.35 en eigenr 3/4 v. 10.500r in nr.35 k.34.

Aut. 21.12.1705 HB46/290/10.1.1699 rek. d. Clasie Willems wed. A.J.K. als bestemoeder v. Feickien Jans contr Jan Jacob Clasen rendeerde.

HB46/299 10.1.1699 id. contra Joris Jacobs rendeerde (zn v. Jacob Wouters en Corsje Jans Kuiken). HB51/41 23.1.1709 rek. d. W.A.K. inz. moeder Cl.Willems. HB53/93 29.5.1714 rek. d. W.A.K. id. en f.106v. door Waling Walings de jonge.

Van Arien en Claasje zijn vier kinderen bekend:

1   Dieuwer Arjens Kuiken, zie VI-AW.

2   Jan Arjens Kuiken, zie VI-AX.

3   Beert Arjens Kuiken, zie VI-AY.

4   Willem Arjens Kuiken, zie VI-AZ.

V-AB  Jacob Jans Kuiken, zoon van Jan Jacobs (Kuiken) (IV-I) en Dieuwer Ariens (Slim), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1640, is overleden voor donderdag 31 7 1704.  Jacob werd hoogstens 64 jaar.

Bnr 33, 35, 42, 69, 70. 1698 J.J.K. en Claasje Willems nr. 34. 1708/18 de wed. gebr. 1/2 nr.33 k.36 en 1/2 nr.34 k.35 met Waling Walings de Jonge en de kk. nog 1/8 eigenr en gebr. 1708/18 eigenr 1/4 v. 10m.500r nr.35 k.34; 1708/18 de wed. en kk. nr.1, 1708/18 J.J.K. en Claasie Willems kk. doch de huizingen afgebroken en de landen verdeeld. Flor. 1700 Jacob Jansen cum lib. 8.503, 1708 de kk. met namen Claas Danckerts en Gerrit Arjens.

Wass.bk/176. Hyp.bk 19.9.1737/13.1.1728, 21.6.1728 en 18.6.1731; id. 2.6.1715/11.3.1710. Aut. 31.7.1704 cur. kk.2e huw. Beert Arjens Kuycken,

neef. Hyp.bk 27.3.1724/17.2.1721 de 2 kk. uit het 1e huw. v. Jacob Jans K. elk voor 1/3 en de kk. v. Arien Jans K. voor 1/3 verk. een sate met 24 mg. oud gep. billand met huis en sch. in de Westhoek O. St. Jp. ( de eerste vrouwen v. Jacob en Arien waren zusters, de zoon Jan uit het 2e huw. van Jacob tr. met een kleindr van Arien en erfde dus mee met het derde deel). Hyp.bk 19.9.1737/13.1./1.6.1726/18.6.1737 dezelfde partijen verk. dezelfde boerderij? aan Dirk Jans Rozendal en Auckje Jetses. St. Jp.

HB42/113v. inv. sth. N.W. Machtel Ariens grm. wkk., Arien Willems, ontv. St. Jp. wordt cur. kk., veel onr. goed.; Tr. J. x Corn. Ysbrands en M.J. x Claas Danckerts. HB49/158 8.8.1704 inv. t.h.v. Antie Dircks wed. J.J.K., huism. St. Jp. + sch. en d.

Procl.bk 8.12.1710 A.D. wed. J.J.K. huurt boerderij NwB o. St. Jp. m. hs en sch., gek. d. Henricus Popta van P. Roeters, gr. 40 1/2 m. naastl. Jacob Meyles, Waling Walings en huurderse.

Jacob trouwt op donderdag 9 2 1668 te St. Jacobiparochie op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Neeltie Willems, dochter van Willem Dirck Ariens en Machel Ariens.  Neeltie is geboren rond 1646, is overleden voor zondag 16 6 1680.  Neeltie werd hoogstens 34 jaar.

Patr. bruid Willem Dircks.

Van Jacob en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

1   Trijntje Jacobs Kuiken is geboren 1671 of 1672, zie VI-BA.

2   Maartje Jacobs Kuiken is geboren 1674 of 1675, zie VI-BB.

Jacob trouwt op donderdag 2 11 1679 te St. Jacobiparochie op ongeveer 39-jarige leeftijd (2) met Antje Dirck Ariens, zie VI-D.

Beiden v. St. Jp., hij wednr, patr. bruid Dirck Ariens.

Van Jacob en Antje zijn zeven kinderen bekend:

3   Jan Jacobs Kuiken is geboren 1682 of 1683, zie VI-BC.

4   Dieuwer Jacobs Kuiken is geboren 1683 of 1684.

5   Dirck Jacobs Kuiken is geboren 1685 of 1686.

6   Neeltie Jacobs Kuiken is geboren 1688 of 1689, zie VI-BD.

7   Arjen Jacobs Kuiken is geboren 1690 of 1691, zie VI-BE.

8   Fokel Jacobs Kuiken is geboren 1694 of 1695, zie VI-BF.

9   Cornelis Jacobs Kuiken is geboren 1699 of 1700, zie VI-BG.

V-AC  Marichie Barthouts, dochter van Barthout Claes en Jannichie Jacobs (IV-J), is overleden voor zaterdag 10 11 1646.

HB 33/27 dd.4.2.1647: inv. sterfh. M.B. o. St.Jp.

Marichie was gehuwd met Jan Jaspers, zoon van Jasper Wybes en Bauck Martens.  Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1594 of 1595, is overleden op zaterdag 22 2 1642.  Jan werd hoogstens 47 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Bnr 39, 47. 1629/30 in k.6S. 19m.585r (1647/8 de erven) en 1632/3 ander perceel 7m.235r., 1629/30 in k.7S. 7m.345r., id. in k.7S 26m.179r. (1647/8 diens erven “Rosendaal” S. stemnr.37), id. 2m. 1635 64m.508r., 1638 pachter in k.30 NwB. 1640: J.J. aen Dijck binnen 16m. buiten 17m., J.J. plaets bij hem bewoont 74m., J.J. noch een plaets met huis en sch. 9m.

Zerk St. Jp. Aut. 22.2.1642 cur. Jan Martens, Claes Willems en Claas Beerts; aut. 10.11.1646 cur. Claas Barthouts, Claas Willems en Dirk Pieter Pieters. HB32/2 en 33/61v. 2.12.1647 en 33/103 weesrek. Jan Marten Claes, Dirck Arien Jacob. Aut. 30.5.1632 cur. kk Evert Claes en Maek Dircks.

Hyp.bk 6.5.1619 (april 1622) J.J. en J.W. e.l. St. Jp. Id. 28.7.1633/24.4.1630 e.l. St. Jp. verk. 16 mg billands met huis etc. te St. Jp. die ze vroeger van Foppe Martens hebben gekocht. Hyp.bk 4.6.1648/2.2.1647 sate lands nagelaten door M.B. wordt verhuurd aan Jan Ariens Borger.

Jan was eerder gehuwd (1) met Jannichie Willems.<33>

Van Jan en Marichie zijn twee kinderen bekend:

1   Jannichie Jan Jaspers is geboren 1636 of 1637, zie VI-BH.

2   Jasper Jans is geboren 1640 of 1641, is overleden voor zaterdag 10 11 1646.  Jasper werd hoogstens 5 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

V-AD  Pietje Barthouts, dochter van Barthout Claes en Jannichie Jacobs (IV-J).

Pietje trouwt op donderdag 9 3 1656 te St. Jacobiparochie met Harmen Jacobs.  Harmen, wonende te St. Jacobiparochie.

Wass.bk/126. Bij huwelijk met Pietje wedwnaar. Hyp.bk 1.6.1667/id. H.J. mede voor zijn kind bij wln Pietie Beerts.

Harmen was later gehuwd (2) met Grietie Hendricks.<34..39>

Van Harmen en Pietje is een kind bekend:

1   Pietje Harmens, zie VI-BI.

V-AE  Aefke Barthouts, dochter van Barthout Claes en Jannichie Jacobs (IV-J).

Zie Wass.bk/141.

Aefke trouwt op vrijdag 1 2 1619 te Gerecht Het Bildt met Ulbe Tjommes, zoon van Tjomme Ulbes en Dyw Willems.  Ulbe, boer en brouwer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zaterdag 28 6 1653.

Bnr 130. 1629/30 in k.14S. 8m.567r. in k.16S. 13m.109r. Aut. HvFr. 27.6.1635 Vader U.T. absent, cur. inz. goed. U.T. is Claes Barthouts, Jannichje Jacobs wed. Barthout Claes, grootm., Jan Jaspers oom v.d. kk.

HB37/112 29.8.1665 inv. Jan Scheltes: obl. op Lijsbet Symens wed. Ulbe Tiommes. Hyp.bk 6.10.1628/30.4.1627 e.l. St. Ap.

Hyp.bk 20.6./6.5.1653 Lijsbet Symens wed Ulbe Tiommes, brouwerse St. Jp. sch. a. Jan Scheltes c.u. winkeliers. Recesbk 24.7.1647 brouwer St. Jp.

HB21 22.6.1640 U.T. brouwer St. Jp.

Ulbe was later gehuwd (2) met Lysbeth Simons.<40..43>

Datum is 1e procl.

Van Ulbe en Aefke zijn drie kinderen bekend:

1   Jannichie Ulbes, zie VI-BJ.

2   Barthout Ulbes, bakker, wonende te Harlingen.

HB 36/110 weesrek.20.6.1659. en 37/16v. 21.9.1663.

3   Dieuwke Ulbes is geboren rond 1629, is overleden voor zondag 27 5 1657.  Dieuwke werd hoogstens 28 jaar.

V-AF   Marichie Barthouts, dochter van Barthout Claes en Jannichie Jacobs (IV-J), is overleden voor 1650.

Bij huwelijk Marichie Barthout Claesdr. In weesrek dd 28.5.1658 (HB 36/38): Dirk Dirks Cuiq, bakker en Steven Ariens (x Heyltie Bartouts) cur., Willem Dirk Jans en Arien Beerts ooms; patroniem van Marichie is Bartout Claes. Wass.bk/125 niet juist, kennelijk had Bartout Claes 2 dochters met dezelfde naam.

Marichie trouwt op zondag 26 7 1626 te Vrouwenparochie met Jan Dirck Jans, zoon van Dirck Jans en Geertie Danckerts.  Jan, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zondag 18 2 1657 aldaar.

Bnr 120. 1632/3 in k.17N. 21m.329r. (1629/30 Daam Jans), 1635 J.D.J. id., 1640 J.D. ontvanger 23m.300r.(nrd. Middelweg, hoek Langh.weg), 1655 J.D.J. nr 28.

Aut. 18.2.1657 cur. kk. Steven Ariens DG o. Vrp. en Dirck Dircks DG, bakker o.Vrp.HB36/38 28.5.1658 rek. wkk. v. Jan Dirck Jans en Marichie Bartout Clases i.l. e.l. St. Ap., Arien Beerts oom. en HB 36/46 weesrek.  HB 35/57 18.2.1657  inv. sth. J.D. St. Ap. op verz. v. Dirck Dircks, bakker en Steven Ariens cur. wkk., wed. Siu Gerrits in pres. v. Willem Dirck Jans (oom) ; o.a. huis, sch. etc. met de ontr. v. ± 26 mg oud gepacht billand; brieven inz. sth Gerrit Foppes. HB36/103v.en106. 31.5.1659 rek. door Steven Arien Jacobs en D.D.Cuyck.

Hyp.bk 9.5.1634/4.5.1631 J.D. en M.B. e.l., St.Ap. hebben schuld, borg Barthout Claes vader te Vrp. Id. 25.4.1648/1.5.1647 Jan Dirck Jans te St. Ap. verk. a. Dirck Willems te Vrp. de bruikma v. 121/3 mg oud Bildt, nl. 1/3 dl v.d. sate o. Vrp. aanbeërfd van Geertie Danckerts, moeder en S.P.A. stiefv., Cornelis … W. en N., Boyen … O. en de rijdweg Z.

Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 91.16.-.

Jan was later gehuwd (2) met Siu Gerrits.<44,45>

Beiden van Vrp.

Van Jan en Marichie zijn drie kinderen bekend:

1   Jannichie Jans is gedoopt op donderdag 18 12 1636 te St. Annaparochie, zie VI-BK.

2   Geertie Jans is gedoopt op donderdag 7 3 1641 te St. Annaparochie, zie VI-BL.

3   Danckert Jans is gedoopt op donderdag 21 1 1644 te St. Annaparochie.

V-AG  Willemtie Barthouts, dochter van Barthout Claes en Jannichie Jacobs (IV-J), is overleden voor zondag 25 5 1653.

Wass.bk/125. Aut. 25.5.1653.

Willemtie was gehuwd met Jelle Dircks, zoon van Dirck Willems en Dirckie Jelles.  Jelle, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 29 3 1639.

Bnr 138, 159, 243, 245.    1632/3 J.D.W. in k.18N. 26m. 224r., in k.23N. totaal ± 9m.  (1638 gek. d. de wed. en erven 32m.165r., evenals in k.24S. totaal ±11m., waarvan Willem D.W. de helft ), 1629/30 7m.67r., hiervan in 1638 2m.67 r. gek. d. wed. en erven Aert Claes, 1635 Vrp. 26m.570r. 1629/30 Jelle Dirck Willems pachter voor de helft k.10 NwB., Michiel Barthouts andere helft. 1638 wed. en erven samen met Claes Gijsberts pachter in k.12 NwB. (v/h o.a. Aert Claes). 1638 pachter k.16 NwB., 1640 St. Ap. erven J.D. 31m.300r. eigen landen (OBD 1e O.v. Langh.weg).

Hyp.bk 20.1.1634/2.6.1627 J.D. en M.A.  e.l. Vrp. sch. a. Joucke Martens 1000 cg bij Marten Harmens te Arum (vader) aan Jelles vader verschoten; id. 20.1.1634/14.5.1630 M.H. en Bauck Gerlofs e.l. Arum.

Aut. 25.5.1653 en 18.4.1654 afrek. goed. GM Jannichie Jacobs., cur. Wibren Pyters, winkelier St. Ap. en Waling Claes (x Maertie Jelles) 18.4.1654; Claes Bartouts oom. Wass.bk 136 Hyp.bk 30.5./25.5.1627 J.D. en M.A. e.l. Vrp. sch. a. Jelis Bartouts, brouwer te Harl. Hyp.bk 12.9.1638/9.10.1636/22.5.1637 e.l. St. Ap. sch.a. Jannichie Jacobs wed. Bartout Claes Bartouts (moeder) St. Jp.

Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 112.1.-.

Jelle was later gehuwd (2) met Marytie Aerts.<46,47>

Van Jelle en Willemtie zijn drie kinderen bekend:

1   Maertie Jelles is geboren 1635 of 1636, zie VI-BM.

2   Dirck Jelles is geboren 1636 of 1637.

3   Beert Jelles is geboren 1638 of 1639.

V-AH  Heyltie Barthouts, dochter van Barthout Claes en Jannichie Jacobs (IV-J).

Heyltie was gehuwd met Steven Ariens, zie V-AT.

Van Steven en Heyltie zijn twee kinderen bekend:

1   Arien Stevens, zie VI-BN.

2   Antie Stevens, zie VI-BO.

V-AI   Claes Barthouts, zoon van Barthout Claes en Jannichie Jacobs (IV-J), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1610, is overleden voor 3 1679.  Claes werd hoogstens 69 jaar.

Bnr 43, 70.  Wass.bk/141.1640 49m.249r., 1655 Cl.B.Cl. nr 9 menist en 1/4 k.34, 1670 nr. 9.

Aut. mrt 1679 C.B. en N.T. ovl., cur. Jan Joannis DG St. Ap. Hyp.bk 10.1.1637/25.5.1635 Claes Beerts en Antie Beerts e.l. St. Jp.hebben vordering op Jan Sijmens en Hylck Jacobs. Aut. 1681/1682 (nr.108) cur. Claas Daams neef. DG.

Recesbk 1.3.1680 N.,T. wed. Cl. B., kk.: Beert, Jacob, Corsje x Sj. Ariens, Antie x Daam Claas en Jannichie. Recesbk 6.9.1630 de erfgenamen v. Barthout Barthouts vragen om restitutie v.h. testament v. Claes Barthouts de eerste, de bestevader v. Claes Barthouts.

Claes was gehuwd (1) met Antie Barthouts, dochter van Barthout N..

Kw.st K.Kuiken: in trouwbk heet Antie’s moeder Corsie.

Van Claes en Antie zijn twee kinderen bekend:

1   Jacob Clases, zie VI-BP.

2   Corsie Claeses, zie VI-BQ.

Claes was gehuwd (2) met Neeltie Tonis.  Neeltie is overleden voor 3 1679.

Neeltie was eerder gehuwd (1) met N.N..

Van Claes en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

3   Antie Clases, zie VI-BR.

4   Jannichie Clases is geboren 1663 of 1664, zie VI-BS.

V-AJ   Dirck Gerrits, zoon van Gerrit Jacobs (IV-K) en Grietje Dircks, wonende te Vrouwenparochie, is geboren in 1618 te St. Jacobiparochie, is overleden op woensdag 11 11 1699.  Dirck werd 81 jaar.

Bnr 205, 214, 247.   Flor. 1700 de wed. met Ysbrand Jans 34.280, 1708 verk. a. Corn. Ysbrands.

Wass.bk/175. 1672 lidmaten DG gemeente OBZ.  Hyp.bk 8.8.1705/31.12.1699 Isbrand Jansen houtcoper St.Ap. en Joris Dircks voor zijn moeder Maartie Joris, wed. D.G., verhuren plaats gr. 34m.510r.  aan Jan Hendricks en Tettie Corn. Hyp.bk 15.5.1668/13.5.1660 e.l. Nw Bildt o. Vrp. broeder en snaer v Claes Annes en Berber Walings.

Hyp.bk 1.6.1707/12.1.1705 de kk. verk. land in k. 29 NwB.

Dirck trouwt op vrijdag 31 1 1648 te Gerecht Het Bildt op 30-jarige leeftijd met Maartie Joris, dochter van Joris Ariens en Antie Gosses.  Maartie is overleden op donderdag 29 5 1704.

Van Dirck en Maartie zijn vijf kinderen bekend:

1   Joris Dircks, zie VI-BT.

2   Rinnichie Dircks, zie VI-BU.

3   Gerrit Dircks, zie VI-BV.

4   Tettie Dircks, zie VI-BW.

5   Arjen Dircks, zie VI-BX.

V-AK  Heiltie Gerrits, dochter van Gerrit Jacobs (IV-K) en Grietje Dircks, is geboren in 1620.

Hyp.bk 2.2.1677/28.5.1670 H.G. wed. W.H. v.d. Mey Vrp. sch. a. Anne Clasen stiefv. en Dirck Gerrits broer.

Heiltie was gehuwd met (?)Waling Hendricks van der Mey, zoon van Hendrick Cornelis van der Mey en Marichie Walings.  (?)Waling, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 2 5 1662.

Bnr 214. 1640 W.H. Vrp. 30m.300r. (?), 1670 W.H.v.d.Mey wed. nr. 50.

Hyp.bk 19.5.1648 (blz 30 S.) e.l. Vrp. Niet in GJ2009. Hyp.bk 11.7.1667/2.5.1662 H.G. wed. W.H. Vrp. HB21 1.12.1645 kerk- en armvoogd Vrp.

Van (?)Waling en Heiltie zijn vijf kinderen bekend:

1   Geertie Walings van der Mey, zie VI-BY.

2   Philips Walings van der Mey, zie VI-BZ.

3   Lourens Walings van der Mey, zie VI-CA.

4   Dirk Walings van der Mey is overleden voor zaterdag 1 5 1694.

5   Gerrit Walings van der Mey, zie VI-CB.

V-AL  Willemtie Gerrits, dochter van Gerrit Jacobs (IV-K) en Grietje Dircks, is geboren in 1624.

Waarschijnlijhke vrouw v. O.W. gezien verkoop land op NwB. procl.bk 15.2.1675 (NB k. 37 m.z. 34) en naam kind Trijntje Olpherts.

Willemtie was gehuwd met Olphert Walings, zoon van Waling Olpherts en Trijntje Ariens (Slim).  Olphert, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1642 of 1643.

HB23 14.7.1679 en 12.7.1680 O.W. OBZ vs Pieter Wopkes OBZ. Procl.bk 8.2.1674 O.W. bbc op 2 m NwB o. St. Jp. gek.v. Jacob Olphert c.u., Antie Walings te Berl. geads. m. Claas Jansen brouwer protesteert, J.O. noemt O.W. zijn swager.

Van Olphert en Willemtie is een kind bekend:

1   (?)Trijntje Olpherts, zie VI-CC.

V-AM Corsje Gerrits, kind van Gerrit Jacobs (IV-K) en Grietje Dircks, is geboren in 1627 te St. Jacobiparochie.

Corsje gaat in ondertrouw op woensdag 30 8 1645, trouwt op maandag 23 4 1646 te Gerecht Menaldumadeel op 19-jarige leeftijd met Gosse Joris, zoon van Joris Ariens en Antie Gosses.  Gosse, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 30 11 1671.

Bnr 16, 65, 152.   BP500/13. 1655 St.Jp. VIII (Fr.) en samen met Hendrick Joris 1/2 k. 43.(G.J. menist, H.J. niet).

Aut. 2.5.1656 DG op Wester Bildt en 1662 DG te St. Ap., curator kk. Philips Philips. Hyp.bk 27.1.1666/18.5.1665 op het Nw Bildt o. St. Jp. cur. kk. Corn. Arien Joris. Hyp.bk 2.11.1668/29.11.1660 huren plaats op Nw Bildt van Claes Kan. Lwd. (S. St. Ap. nr 3).

HB39/209 30.11.1671 C.G. wed. G.J. cur. wkk. Corn. Arien Joris.

Hij v. St. Jp., zij v. Vrp.

Van Corsje en Gosse zijn drie kinderen bekend:

1   Rinnichie Gosses, zie VI-CD.

2   (?)Hendrik Gosses, zie VI-CE.

3   N Gosses, zie VI-CF.

V-AN  Boyen Gerrits, zoon van Gerrit Jacobs (IV-K) en Grietje Dircks, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren in 1627, is overleden voor vrijdag 16 3 1685.  Boyen werd hoogstens 58 jaar.

Wass.bk /175. Hyp.bk 31.1.1671/1.10.1666 B.G. en N.G. e.l. OBD o. Vrp. sch. a. Mijntie Taekes en Aecht Gerryts e.l. Vrp., id. 1.2.1671/2.5.1664 sch. a. Arien Gerrits en Saep Minnolts e.l. OBZ. + nog 2 schuldbekentenissen. Hyp.bk 3.11.1678 23.5.1677 e.l. OBD St. Ap. sch. a. Dirck Gerrits en Maartie Joris (broer) te Vrp.

Procl.bk 3.11.1656 e.l. te Vrp.bbc op land in k. 34 gek. v. Waling Hendricks v.d.Mey en Heyltie Gerrits. Procl.bk 16.3.1685 de wed. en erven v. B.G. verk. 3 1/4 m. in k. 29 o. St. Ap., wordt geniaerd door Arien en Andle Corn. en Bente Roelofs x Antie Corn. rat. sang.; id.  aan Claas Daams 1 1/4 m. in k. 29.

Boyen trouwt op vrijdag 19 2 1655 te Gerecht Het Bildt op 28-jarige leeftijd met Neeltie Gijsberts, dochter van Gijsbert Clases.

Hij o. Vrp., zij o. St. Ap.

Van Boyen en Neeltie is een kind bekend:

1   Gerrit Boyens.

Procl. 15.2.1675 Gerrit Boyen Gerrits verk. land in k.37.

V-AO  Tettie Ariens, dochter van Arien Jacobs (IV-L) en Trijntje Dircks, is geboren te St. Jacobiparochie.

Tettie trouwt op maandag 27 2 1634 te het Bildt (Ger.) (1) met Cornelis Ariens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) en Trijn Walings.  Cornelis, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is geboren te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk. 22.9./29.5.1634 C.A. en T.A.Jacobs e.l. St. Jp. Id. 29.1.1639/1636 C.A. en T.A. e.l. St. Ap buyren. Hyp.bk 30.12.1654/20.6.1652 er worden 6 erfgenamen genoemd van Arien Symens en Trijntie Walings, maar Cornelis niet. HB21 28.3.1642 Tettie Arien Jacobs te Sneek wed. C.A.Symens nu x Andries Jarichs en als erfgename v. Cornelis haar kind bij C.A.S. vs de overige broers en zrs v. C.A.S.

Van Cornelis en Tettie is een kind bekend:

1   Maertie Cornelis is geboren 1653 of 1654, zie VI-CG.

Tettie trouwt na 1634 (2) met Andries Jarichs.  Andries, wonende te Finkum en te Sneek.

1698/1708 St. Jp. de erven 5m.181r in nr.19 k.50.

Hyp.bk 17.8./1.5.1648 A.J. te Sneek als vader en v. v. Grietie en Hiscke Andrysdr bij wln Tettie Arien Jacobs met consent v. Trijntie Dirck Boyens bestemoeder verk. huis te St. Ap., naastl. het rechthuis ten O. Aet Jan Bruins wed. ten W.

Van Andries en Tettie zijn twee kinderen bekend:

2   Grietie Andries.

3   Hiske Andries.

V-AP   Ariaentie Ariens, dochter van Arien Jacobs (IV-L) en Trijntje Dircks.

Ariaentie was gehuwd met Jan Jans Isselmonde, zoon van Jan Ariens Isselmonde en Jancke Clases.  Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1616 of 1617.

Bnr 42, 71.  Bijgenaamd de Jonge. 1655 nr. 35 en 1/3 k.33, 1670 nr. 35.

 Hyp.bk 14.5.1649 J.J. de jonge Ysselmonde en A.A. sch. a. Willem Dirck Ariens en Machtel Ariens; id. 30.4.1667/6.5.1666 e.l. lenen geld van M.A., wed. W.D.A. Hyp.bk e.l. St.Jp. sch. a. Corn.Cornelis St. Jp., buren, borg Trijntie Dircks wed. Arien Jacobs, moeder A.A.

Aut. 2.5.1631 cur. zijn oom Dirck Jan Claesen (de dagboekschrijver). Aut. 16.9.1639 cur. mr Hero Isselmonde oom.

Procl.bk 29.6.1659 J.J.Y. ontv. Nw Bildt en A.A. e.l. verkopen ± 14 mg land Nw Bildt in k. 33. aan Aukien Wouters en Aukien Hendriks wed. Joris Jacobs. Aut. 14.7.1662 cur. kk. Tierck Jelles. Hyp.bk 6.4.1648/mei1647 Jan Jansen de Jonge en Ariaentie Ariens e.l. St. Jp.

HB37/136 2.3.1666 J.J.Y. ontv. Nw Bildt. HB33/112 1648 J.J.Ysselmonde landmeter St. Jp.

Recesbk. 2.11.1646 e.l. kopen land in 33e k. St. Jp.van Boyen Dircks (procl.bk 2.11.1646).

Van Jan en Ariaentie zijn drie kinderen bekend:

1   Tettie Jans Isselmonde, zie VI-CH.

2   (?)Jan Jans Isselmonde, landmeter.

Hyp.bk 4.3./25.2.1706: vlgs meting dd. 25.10.1688 door wln landmeter Jan Jans Yselmonde.

3   Trijntie Jans Isselmonde, zie VI-CI.

V-AQ  Claes Ariens, zoon van Arien Jacobs (IV-L) en Trijntje Dircks, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zondag 13 1 1669.

Bnr 15, 65, 67. Wass.bk/174. 1670 Claes Ariens wed. nr. VII (Fran.land) en nr.26 1/4 k.43 (menist).

Aut. 18.1.1671 cur. Steven en Gerrit Arien Jacobs ooms en DG. Hyp.bk 30.8.1686/6.5.1662 C.A.J. en N.A. e.l. St. Jp. sch. a. Arien Lammerts en Sytske Tiallings e.l. 2000cg. Hyp. bk 18.8.,1671/13.1.1669 N.A. wed. Cl.A. St. Jp., borg Sioerd Ariens, broer v. Neeltie. HB39/68 18.1.1671 scg. en d., N.A. hertr. Gerrit Pieters

Procl.bk 26.5.1662 Cl.A.Jac. koopt 9m.150r. in k. 43 van Gose Joris, de erven Arien Claes O en Keth N.

Claes trouwt op donderdag 12 5 1650 te St. Jacobiparochie met de ongeveer 19-jarige Neeltie Ariens, zie V-K.

V-AR  Willemtie Ariens, dochter van Arien Jacobs (IV-L) en Trijntje Dircks.

Willemtie was gehuwd met Claas Ariens, zie V-L.

V-AS   Willem Arien Jacobs, zoon van Arien Jacobs (IV-L) en Trijntje Dircks, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden op zondag 29 7 1668.

Bnr 111. 1670 St. Ap. W.A. kk. nr.35 (Luurkepolle).

Wass.bk/175. Hyp.bk 24.5.1667/1.5.1661 W.A.J. en Trijntje Jans e.l. kopen sate lands van Jarich Martens en Teetske Pieters (S. nr 27 St.Ap.). HB38/130v. 29.7.1668 inv. sth. Willem Ariens op ZW v. St. Ap. heden ovl. cur. 2 onm.kk. Gerrit Ariens en Ysbrand Jans omen, Wytske Gerrits bestem., boerderij met 432 mg. oud gep. billand.

HB41/70v. z.d. (1677/8) rek. d. Isbrant Jansen, timmerm. en houtk. St. Ap. als cur. naast Gerrit Ariens, Vrp. over wkk., Wytske Gerrits bestem. x Evert Claes; Philips Walings “mijn swager”; Arien Jacobs grv., Trijntie Ariens grm., Berber Feddes (x Gerrit) grm.

HB42/64v. 26.1.1680 rek. d. Isbrand Jans, Arien Beerts huurt plaats.

Willem was gehuwd met Trijntie Jans, dochter van (?)Jan Ysbrands en Wytske Gerrits.  Trijntie is overleden voor zondag 29 7 1668.

Vlgs Wass.bk Tr. J. Ysbrands.

Van Willem en Trijntie zijn twee kinderen bekend:

1   Trijntie Willems.

HB42/64v. 26.1.1680 innocent.

2   Berber Willems, zie VI-CJ.

V-AT   Steven Ariens, zoon van Arien Jacobs (IV-L) en Trijntje Dircks, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 70, 120.  Wass.bk/174. 1655 St. Jp. samen met Jan Jac. Stevens en Claes Barthouts elk 1/4 k. 34 (menist). 1670 St. Ap. nr. 28 (Nrd Middelw., W Langh.weg).

Hyp.bk 12/9.8.1667 e.l. a.d. Middelweg  St. Ap. Procl.bk 12.3.1655 St.A.J. c.u. kopen 11 m. m. hs en sch. in k. 34 op zuid v.d. nieuwe dijk, van Trijntie Arien Jacobs.

Steven was gehuwd met Heyltie Barthouts, zie V-AH.

V-AU  Corsie Ariens, dochter van Arien Jacobs (IV-L) en Trijntje Dircks, is overleden voor zondag 7 4 1669.

Corsie trouwt op donderdag 25 5 1651 te St. Jacobiaprochie met (?)Jan Hendrick Clases, zie V-O.

V-AV  Gerrit Arien Jacobs, zoon van Arien Jacobs (IV-L) en Trijntje Dircks, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Aut. 18.1.1671 DG als oom cur. kk. Claes Arien Jacobs en Neeltie Ariens. HB42/64v. 26.1.1680 G.A., huism. Vrp. cur. kk. Willem Ariens.

Gerrit was gehuwd met Geertie Walings van der Mey, zie VI-BY.

Van Gerrit en Geertie is een kind bekend:

1   (?)Waling Gerrits van der Mey, gorter, wonende te Oudebildtzijl.

Recesbk 16.3.1691 gorter te OBZ.

V-AW Heyltie Ariens, dochter van Arien Jacobs (IV-L) en Trijntje Dircks.

Dr v. Arien Jacobs en Trijntie Dirk Boyens?

Heyltie trouwt op vrijdag 3 7 1637 te Gerecht Het Bildt met Arien Jacobs, zoon van Jacob Symens en (?)Jobye Cornelis.  Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 60. 1629/30 en 1638 met P.P. de Jonge resp Jan Reyners pachter k.49 NwB., 1640 A.J.S.buiten 8m.223r., huis en sch. staan binnen.

Curator over kk v. Corn. Jacobs. Aut. 28.6.1646 Arien Jacobs de jongere DG cur. kk Neeltie Gerbens en Corn.Jacobs (2 broers met dezlefde naam?).

Hyp.bk 13.5.1648/4.5.1647 A.J. de Jonge en Heyltie Ariens e.l. sch. a. Ariaentie Jacobs wed. Willem Clases onze zr. Hyp.bk 2.5.1649 (blz. 20 S.) A.J. en H.A. e.l. opter Bildt gewoont hebbende en van plan naar Brandenburg te vertrekken.

HB21 23.10.1643 A.J. de Jonge op NwB.; id 23.12.1644 Arien Jac. Symens a.d. Nieuwe Dijk (in aanhef A.J. de jonge).

Recesbk 3.5.1647 e.l. verkopen huis, schuur en gortmolen aan Corn. Pieter Nannes., borg is de moeder Trijntje Pieters.

De trouwdatum wringt chronologisch met vermoedelijk geboortejaar van Heyltie en met vermoedelijke trouwdatum van zoon Dirck Ariens.

Beiden v. St. Jp., patr. bruid Arien Jacobs.

Van Arien en Heyltie zijn drie kinderen bekend:

1   Gerrit Arien Jacobs, wonende te Vrouwenparochie.

Aut. 24.12.1662 DG Aut. 4.3.1679 als oom cur. kk. Dirck Arien Jacobs.

1670 Vrp. Gerrit Ariens nr. 41 (dezelfde?). 1708 gebr. 24m.150r in nr.38 k.31 en 3m.300r. in nr.39 k.30, 1718 gebr. 26m.300r in nr.38 k.31 en 2m.211r. in nr-39 k.30. Recesbk.29.101660 G.A.Jac. koopt 3 1/2 mg. land NwB k.50. van D.A.Jac. en Doetje Jans (NB impliceert dit dat Gerrit ook onder St. Jp. woont?).

NB HB22 26.7.1658 G.A.J. en Neelke Gijsbert Claes e.l. o. St. Jp.

2   Dirck Arien Jacobs, zie VI-CK.

3   (?)Arien Ariens Brandenburg, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

  1. 50 NwB.

V-AX  Maartje Harrents Scheyff, dochter van Harrent Philips Scheyff (IV-M) en Tettie Cornelis.

Van Maartje zijn vier kinderen bekend:

1   Dieuwke Eesges is gedoopt op donderdag 10 8 1684, zie VI-CL.

2   Harrent Eesges is gedoopt op maandag 22 7 1686 te Vrouwenparochie, zie VI-CM.

3   Cornelis Eesges is gedoopt op vrijdag 17 12 1688 te Vrouwenparochie, zie VI-CN.

4   Aat Eesges is gedoopt op vrijdag 6 7 1691 te Vrouwenparochie.

V-AY  (?)Teuntie Harrents Scheyff, dochter van Harrent Philips Scheyff (IV-M) en Tettie Cornelis.

(?)Teuntie was gehuwd met Jan Teunis.  Jan is overleden voor 1650.

Hyp.bk  1650 (bl.31 S.)

Van Jan en (?)Teuntie zijn twee kinderen bekend:

1   Harrent Jans, zie VI-CO.

2   Dirckie Jans, zie VI-CP.

V-AZ  Philips Pieters, zoon van Pieter Foppes en Jantie Philips Scheyff (IV-N), wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 30.6.1674/14.5.1661 Ph.P. en Sipkie Tammes e.l. OBZ kopen huis met 1 mg land a.d.OBD o. Vrp. HB37/79 21.2.1665 rek. inz. wln .Arien Philips Scheyff. Aut. 4.5.1688 samen met Jochum Jobs cur. Griet en Job Salvus. Procl.bk 10.10.1692 huurder 1/2 k. 10. gek. d. W.M. v. Hanecroot.

Philips trouwt op donderdag 23 10 1659 te Vrouwenparochie met Sipkie Tammes.

Datum is 1e procl., hij v. St. Ap., zij v. OBZ.

V-BA  Maet Pieters, zoon van Pieter Foppes en Jantie Philips Scheyff (IV-N).

Maet trouwt op donderdag 10 5 1657 te St. Annaparochie met Tymen Jans.  Tymen, linnenwever, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 28 5 1677.

HB23 28.5.1677 Maet Pieters (id. 17.12.1677 M.P.Foppes) wed. T.J. linnenwever St. Ap.

Datum is 3e procl., att. nr elders, beiden v. St. Ap.

Van Maet en Tymen zijn twee kinderen bekend:

1   Hendrick Tymens, zie VI-CQ.

2   Pieter Tymens is gedoopt op donderdag 18 9 1659 te St. Annaparochie.

V-BB  Rins Pieters, dochter van Pieter Foppes en Jantie Philips Scheyff (IV-N).

HB45/159v. 9.5.1695 inv. sth. R.P., St. Ap., brs en zrs genoemd, huis op de Smalle Kant, St. Ap.; reciproke test. dd. 12.9.1674 v. Reyner Reyners en Rins Pieters.

Rins was gehuwd met Reyner Reyners, zoon van Reyner Martens en Lyndtie Sytses.  Reyner, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1656 of 1657.

HB38/1.

V-BC  Jobie Pieters, dochter van Pieter Foppes en Jantie Philips Scheyff (IV-N).

Jobie was gehuwd (1) met Albert Jans Plat, zoon van Jan Pieters Plat en (?)Jannichie Sijes.  Albert, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 25.9./27.8.1668 A.J.P. en J.P. e.l  St. Ap. HB23 5.12.1681 J.P. + kk. bij A.J. nu x G.Cl. Vrp.

Van Albert en Jobie zijn twee kinderen bekend:

1   Sjoucke Alberts Plat is gedoopt op donderdag 22 6 1679 te St. Annaparochie.

2   Ybeltje Alberts Plat is gedoopt op vrijdag 18 12 1682 te St. Annaparochie.

Jobie trouwt op dinsdag 28 1 1681 te Vrouwenparochie (2) met Gaatze Clasen.  Gaatze, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Aut. 26.6.1673 Hyp.bk 24/1.3.1673 e.l. Vrp. Hyp.bk 16.6.1675/2.5.1672 huurt plaats met 27 ½ mg o. Vrp. van de erven Jan Taekes en Jetske Rinties.

Gaatze was eerder gehuwd (1) met Tietske Winolts.<48..50>

Hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

V-BD  Korsie Pieters, dochter van Pieter Foppes en Jantie Philips Scheyff (IV-N).

Korsie was gehuwd (1) met Dirck Jelles.

Korsie trouwt op donderdag 18 7 1680 te St. Annaparochie (2) met Keimpe Pieters.  Keimpe, dekker, wonende te St. Annaparochie.

Aut. 8.2.1719 cur. wk. Gerrit Dircks en Tetje Jans.

Keimpe was eerder gehuwd (1) met Hiltie Gelts.<51..56>

Van Keimpe en Korsie zijn twee kinderen bekend:

1   Pieter Keimpes is gedoopt op donderdag 8 6 1684 te St. Annaparochie.

2   Grietje Keimpes is gedoopt op donderdag 15 5 1687 te St. Annaparochie.

V-BE   Arien Douwes, zoon van Douwe Gerrits en Neeltie Philips Scheyff (IV-O), wonende te Vrouwenparochie, is geboren in 1641, is overleden voor dinsdag 4 6 1680.  Arien werd hoogstens 39 jaar.

HB37/79 21.2.1665 rek. inz. wln Arien Philips Scheyf. Aut. 8.2.1693 grv. Tiaard Wibrants ovl. HB42/111 4.6.1680 inv. sth. A.D., wagenm. Vrp. T.W. bestevader. HB42/127v. 2.7.1680 sch. en d. T.W. schoenm. St. Ap. grv. met kerk- en armvoogden Vrp.

Arien was gehuwd met Gaatske Tjeerds, dochter van Tiaard Wybrands.

Van Arien en Gaatske zijn zeven kinderen bekend:

1   Neeltie Ariens is geboren rond 1665.

2   Douwe Ariens is gedoopt in 1667 te Vrouwenparochie.

3   Wibrant Ariens is gedoopt in 1669 te Vrouwenparochie.

4   Pyttye Ariens is gedoopt in 1673 te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 2 7 1680.  Pyttye werd hoogstens 7 jaar.

5   Gerrit Ariens is gedoopt in 1675 te Vrouwenparochie.

6   Frouckie Ariens is gedoopt in 1677 te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 2 7 1680.  Frouckie werd hoogstens 3 jaar.

7   Jan Ariens is gedoopt in 1678 te Vrouwenparochie.

V-BF   Rinnert Doens, zoon van Doen Philips Scheyff (IV-P) en Eetske Rinnerts, wonende te Leeuwarden.

Laat zn Philippus dopen te Lwd.

Rinnert trouwt op donderdag 8 3 1668 te Leeuwarden met Stijntie Jans.

Hij v. Franeker.

V-BG  Philippus Doens Scheyff, zoon van Doen Philips Scheyff (IV-P) en Eetske Rinnerts, smid, wonende te Leeuwarden.

Philippus trouwt op donderdag 29 11 1668 te Leeuwarden (1) met Maycke Hoytes.

Philippus trouwt op donderdag 8 2 1680 te Leeuwarden (2) met Geertie Gerrits.

Hij mr smid, beiden v. Lwd.

V-BH  Philips Tiercks Scheif, zoon van (?)Tierck Gerryts en Maet Philips Scheyff (IV-Q), wagenmaker, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor maandag 1 3 1706.

Flor. 1700 6.221.

Hyp.bk 19.8.1674/30.4.1667 vrijgezel en wagenmaker te OBZ, HB40/72 26.8.1674 inv. bij Ph.T. nu x Dieuwerke Jacobs, wed. Jan Corn. Isel, gest. m. Corn. Clasen zijn oom. Recesbk 1.3.1706 Ph. Tj. Kuiken, broer Jan Tj. K. is zijn erfgenaam ex. test.

Philips trouwt op vrijdag 12 10 1674 te Gerecht Het Bildt met de hoogstens 35-jarige Dieuwerke Jacobs Yssel, dochter van Jacob Jans Yssel en Jantie Teunis.  Dieuwerke is geboren 1638 of 1639.

Dieuwerke was eerder gehuwd (1) met Jan Cornelis Yssel.<57,58>

Beiden van Vrp.

V-BI    (?)Jan Tiercks Kuycken, zoon van (?)Tierck Gerryts en Maet Philips Scheyff (IV-Q), herbergier en boer, wonende te Oudebildtzijl, is overleden in 1714.

Bnr 211. 1708 Vrp. gebr. nr.III en 1/2 nr. IV.

Aut. 9.7.1714 cur. k. Meinert Jansen, koopman OBZ. Laat dopen Vrp. o.a. Neeltie, Philips, Maertie.. Hyp.bk 11/9.1.1718 de kk. v. wln J.Tj.K. verhuren de herberg “De witte Klok” aan Hendrik Gosses en Maartie Jans Kuiken e.l. OBZ.  Deze Maartie past niet in de Kuikens van het Wass.bk en zou dus een dr kunnen zijn van Jan Tjerks K.. Dan echter wel uit het eerste huwelijk want hij laat in 1700 ook een dr Maartie dopen. Echter geen dopen uit 1e huw. gevonden HB52/49 20.11.1711 J.T.K. op Nieuw Munnikebildt bij de Leye.

HB53/118 9.7.1714 inv.sth. Jan Tjercks herbergier OBZ., Maartje Jans uit 1e huw., 4 kk. uit 2e huw. + sch. en d., hier J.T. Kuycken., ieder 1/5. HB55/229 29.8.1721 rek. d. Meinert Jans, koopm. OBZ als cur. kk. 2e huw., vermeld wordt scheiding met Maartje Jans voordr (x Hendrik Gosses) dd. 17.1.1715. Bij doop enkele kk. naam Kuycken. Procl.bk 17.4.1676 J.T. c.u. koopt huis en tapperie OBZ, v. Gijsbert Danjels en Willem Clasen.Joost Wopkes N en Pieter Sjoerds W. Procl.bk 16.2.1722 de gez. kk. verk.herberg waar de witte klok uithangt aan Corn. Annes mr timmerman, de door Tjerk Freerks gek. huizinge W en Jacob Jippes N.,

Recesbk 2.11.1705 Tjerck Jans Kuiken en zijn vader Jan Tjercks Kuiken, id. 7.10.1710 J.Tj. Kuycken, hsm. o. Vrp.

Lidm. Vrp.  LWL34/228 Jan Tjercks Cuyk armvoogd Vrp.  23.6.1708.

(?)Jan trouwt op vrijdag 26 5 1673 te Vrouwenparochie (1) met Fokel Lieuwes.

Procl.bk 14.3.1670 Fokel Lieuwes wed. Jelle Ruyrdts koopt huis OBZ (hoekhuis) v. Arien Wymers c.u., Pieter Sjoerdts grondt W en Joost Wopkes N.

Fokel was eerder gehuwd (1) met Jelle Ruurds.<59>

Datum is 3e procl., beiden v. OBZ.

Van (?)Jan en Fokel is een kind bekend:

1   Maartie Jans Kuycken, zie VI-CR.

(?)Jan trouwt op donderdag 13 8 1682 te Vrouwenparochie (2) met de 20-jarige Arjaantje Gerrits, kind van Gerrit Wiegers en Jeltie Pieters.  Arjaantje is gedoopt op donderdag 13 4 1662 te Vrouwenparochie.

Procl.bk 3.5.1706 verk. een huis te OBZ a. Ruurd Annes.

Beiden van OBZ (geen achternaam).

Van (?)Jan en Arjaantje zijn vijf kinderen bekend:

2   Neeltje Jans Kuycken, zie VI-CS.

3   Tjerck Jans Kuycken.

In 1714 uitllandig.

4   Gerrit Jans Kuycken, zie VI-CT.

5   Johannes Jans Kuiken is gedoopt op dinsdag 28 8 1696 te Vrouwenparochie, zie VI-CU.

6   Philips Jans Kuycken is gedoopt op dinsdag 18 11 1704 te Vrouwenparochie.

Generatie VI

VI-A      Joris Pieters Oldaen, kind van Pieter Ariens en Claesie Jans Oldaens (V-C), wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 20 3 1682.

Bnr 154. 1670 St. Ap. Joris Oldaans kk. en P. Oldaans nr.14 1/3 k.23.

Hyp.bk 8.11.1672/24.4.1666 Joris P. O. St. Jp., P.P.O: burgervaaandrig en G.P. e.l. Harl. en Gosse Joris en Jan Pieters (Oldaens) als cur. v.d wkk. v. wln Corn. Arien Joris verhuren een sate nieuw billand o. St. Ap. aan Jan Pieters (andere J:P: nl. Plat) gr. 15 mg. HB22 20.3.1682.

Joris was gehuwd met Jannichie Christaens, dochter van Christiaen Stevens en Rinske Gerbrants.  Jannichie is geboren rond 1635.

Van Joris en Jannichie is een kind bekend:

1   Maertie Joris Oldaen, zie VII-A.

VI-B      Jan Pieters Oldaen, zoon van Pieter Ariens en Claesie Jans Oldaens (V-C), koopman, wonende te Harlingen.

Bnr 100. Hyp.bk 27.1.1666/18.5.1665 burger Harl. en cur. kk. Corn. Arien Joris. Hyp.bk 18.3.1671/5.11.1670 Theodorus Keth oud burgemr etc. v. Harl. noemt hem en zijn broer Pieter mijn neven. Hyp.bk 11.5.1677/7.5.1675  J.P.O. en Tr. C e.l. Harl. kopen plaats op noord v. St. Ap. van Corn. Gijsberts en Claesie Pieters (22 mg.). HB22 24.7.1676 cur. kk. Corn. Arien Joris.

WDON17/200/4 cur. kk. van Marten Tiepckes 1679.

Jan was gehuwd met Trijntie Cornelis.

Van Jan en Trijntie is een kind bekend:

1   Trijntje Jans Oldaen, zie VII-B.

VI-C      Pieter Pieters Oldaen, zoon van Pieter Ariens en Claesie Jans Oldaens (V-C), wonende te Harlingen.

Bnr 154. Hyp.bk 1.5.1665 (blz.46 S.) e.l. Harl. Procl.bk 10.4.1681 P.P.O., oud burgemr Harl. koopt 1/6 v. sate Lands o. St. Ap., het noordelijkste eind v. k. 23 bij Pieter Jans (Plat) in huur, gr. 13m.400r. m. hs en sch. en Pollen, van Gaele Dircks.

LWL185/1 P.O. burgemr. v. Harl. koopt als vader van oudste dr Griet bij Geertie Hoogstra een sate te Oosterend van de wed. v. Gemme L. v. Burmania te Britsum 23.1.1678.

Pieter trouwt op donderdag 26 10 1662 te Harlingen met Geertie Pieters Hoogstra, kind van Pieter Walings en Auck Reiners.

Beiden v. Harlingen.

Van Pieter en Geertie is een kind bekend:

1   Margareta Pieters Oldaen, zie VII-C.

VI-D      Antje Dirck Ariens, dochter van Dirck Arien Clases (V-D) en Fookel Ariens (Slim).

Antje trouwt op donderdag 2 11 1679 te St. Jacobiparochie met de ongeveer 39-jarige Jacob Jans Kuiken, zie V-AB.

VI-E      Geertje Lourens van der Meij, dochter van Lourens Hendricks van der Meij en Heyltie Ariens (V-E).

HB56/132 19.3.1723 Willem Hendriks (x Tr. Piebes) heeft land gekocht v. Lourens en Heiltje Dirks (3/5) en Geertje Lourens (2/5) (dd. 1707).

Geertje was gehuwd met Reyner Gerbens.

1698 St. Jp. met de wed. v. Dirk Lourens eigenr 4m.375r. in nr.28 k.41.

VI-F       Arien Lourens van der Meij, zoon van Lourens Hendricks van der Meij en Heyltie Ariens (V-E).

Bnr 64.

Arien trouwt op donderdag 22 10 1676 te St. Jacobiparochie (1) met de hoogstens 19-jarige Rinsie Jobs, dochter van Job Cornelis en Maertie Buwes.  Rinsie is geboren 1656 of 1657.

Arien trouwt op zondag 28 12 1710 te St. Jacobiparochie (2) met Lijsbet Scheltes.

VI-G      Arien Harmens, zoon van Harmen Jacobs en Maertie Ariens (V-F), is overleden voor 1697.

Aut. 19.5.1697 Harmen Jacobs en Hendrick Joris grvs., cur. Beert Boyens.  Bij doop kinderen patroniem Arien Harmen Jacobs. HB46/203 3.12.1696 sch. en d. Harmen Jacobs, huism. Vrp. t.e.z. en Hendrik Joris als bestev. v.d. kk. bij Antie Hendriks t.a.z., A.H. nu x Beert Boyens. HB49/84 28.3.1703 rek. d. Beert Boyens. HB50/179v. 27.6.1707 rek. d. Beert Boyens, huism. OBD o. Vrp. HB52/196 7.11.1712 id. HB53/147 15.10.1714 id. HB54/290 10.8.1718 id.

Hyp.bk 10.5./5.1.1728 verk. Sjoukje Beerts wed. Corn. ‘t Hoen voor 26 mg. en de kk. v. Arjen Harmens samen voor 10 mng. een sate oud gep. land a.d. OBD o. Vrp. aan Dirk jarigs hsm. o. St. Ap.(vroeger bijz. Beert Boyens). Procl.bk 30.1.1719 Jacob Ariens, hsm. St. Ap., Hendrikje Arjens (x Harrent Eesges), Joris Arjens mr schoenm. te Dongjum ieder voor 1/3 verk. 3 3/4 NwB o. St. Jp.laatst bij Corn. Wops gebruikt, Hendrik Willems O., geniaerd door H.W. rat.sang. en als naastl.

Arien trouwt op maandag 19 8 1686 te Vrouwenparochie met Antie Hendricks, dochter van Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems.

Hyp.bk 10.5./5.1.1728 de kk. v. Antie Hendriks en A.H. verk. een sate oud gep. land met huis etc en totaal 36 mg land OBD o. Vrp., zoals in bezit geweest v.d. bijz. Beert Boyens; de kk. bezitten 10 mg en Sjoukje Beerts wed. Corn. ‘t Hoen 26 mg, koper Dirk Jarichs o. St. Ap.

Hyp.bk 19.5.1728/6.12.1727 A.H. te Lwd.

Antie was later gehuwd (2) met Beert Boyens.<60..65>

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Arien en Antie zijn vier kinderen bekend:

1   Jacob Ariens is gedoopt op donderdag 29 5 1687 te Vrouwenparochie, zie VII-D.

2   Hendrickje Ariens is gedoopt op donderdag 16 2 1690 te Vrouwenparochie, zie VII-E.

3   Maartie Ariens is gedoopt op donderdag 22 11 1691 te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 19 5 1697.  Maartie werd hoogstens 5 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

4   Joris Ariens, schoenmaker, wonende te Hijlaard en te Dongjum, is gedoopt op donderdag 30 4 1693 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 10.5.05.1.1728. Procl.bk 30.1.1719.

VI-H      Daem Barthouts, zoon van Barthout Daem Jans en Tettie Ariens (V-G), koopman, wonende te Ferwerd en te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 12 1 1634 aldaar, is overleden op dinsdag 9 8 1689.  Daem werd 55 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Grafschr. HB/12. Hyp.bk 26.12.1668/26.5.1666 Daem Beerts en Ybeltie Jans e.l. St. Ap. sch. a. Dirck Jans en Lijsbetie Jans e.l. te Vrp., onderpand landen te Vrp. Hyp.bk 10.7.1671/10.5.1668 e.l. koopluiden St. Ap. HB23 15.7.1678 de crediteuren v.d. e.l. gewoond hebbende te St. Ap.

Daem was gehuwd met Ebeltje Jans (Ysselstein), dochter van Jan Feyckes en Antie Eeckes.

GJ1975/63.

Van Daem en Ebeltje zijn vijf kinderen bekend:

1   Tettie Daams is geboren 1668 of 1669, zie VII-F.

2   Dieucke Daams is geboren rond 1671, zie VII-G.

3   Beert Daams is geboren 1672 of 1673.

4   Jan Daams is gedoopt op donderdag 28 9 1673 te St. Annaparochie, zie VII-H.

5   Antie Daams is geboren rond 1681.

Flor. 1718 Antie Daams gek. v. Hessel Sytsen 38.240.

VI-I       Neeltie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans en Tettie Ariens (V-G), is gedoopt op donderdag 7 2 1636 te St. Annaparochiie.

1668 scheiding en deling, oom van Neeltie Bartouts is Symon Ariens (GJ 2009/234). Hyp.bk 4.6.1668/12.5.1667 Neeltei Baert Daems wed. H.P. heeft onm.kk. HB111 Ger. HB 23.7.1674 Barthout Heres St. Jp. contra Neeltie Beerts wed. H.P: nu x Lammert Reyners (!), St. Ap.

FER 12 f.14 31.1.1671 N.B. hsvr. v. Lammert Reyners verk. 4 ½ mg land op Munnikebildt o. Hallum aan Danckert en Mijntie Taeckes, Daam Corn. O., Daam Ariens Z., Claes Gerrit D(?)aams erven W. en Arien Chriatiaans N.

Neeltie trouwt in 1659 op 23-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Harrent Pyters, zoon van Pyter Stevens en Neeltie Harrents.  Harrent, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 12 11 1637 aldaar, is overleden voor donderdag 12 5 1667.  Harrent werd hoogstens 29 jaar en 6 maanden.

Wass.bk/157.Hyp.bk 8.5.1668/3.5.1663 H.P.Stevens en Neeltie Beerts e.l. St. Ap.   Hyp.bk 4.6.1668/12.5.1667 Neeltie Baert Daems wed. H.P met onm.kk..; id. 8.5./3.5.1663 e.l. St. Ap. HB38/31v. 5.6.1668 inv. sth. H.P.op de oostkant v. St. Ap., wed. hertr. Prot. S.A. 3.5.1662 H.P. en N.B. e.l. kopen van ds Joh. Stonebrinck en Jannichie Pyters plaats met 39 mg oud Billand o. St. Ap. Hyp.bk 15.5.1668/14.5.1662/6.5.1663 e.l. St. Ap. sch. a. ds Joannis Stonebrinck St. Jp. en Jannichie Pyters zr en zwager. HB39/206 6.11.1671 rek. d. ds Joh. Stonebrinck St. Jp. cur. weeskk., Lambert Reyners stiefv.

Van Harrent en Neeltie zijn drie kinderen bekend:

1   Barthout Harrents is geboren 1660 of 1661.

2   Pieter Harrents is geboren 1661 of 1662.

3   Neeltie Harrents is geboren 1664 of 1665.

Neeltie trouwt in 1668 op 32-jarige leeftijd (2) met Lambert Reimers, zoon van Reimer N..  Lambert, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden op vrijdag 25 2 1707 aldaar.

Bnr 143. 1670 St. Ap. nr. 40. (Zd Middelw. tegen grens Vrp.), 1698 nr.32.

HB38/31v. patroniem Reimers. HB22 17.7.1671 patroniem Reyners. Recesbk 19.6.1671 L. Ryners man en voogd v. N.B.

Van Lambert en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

4   Jouck Lammerts is gedoopt op donderdag 29 10 1671 te St. Annaparochie.

5   Beert Lammerts is gedoopt op donderdag 15 9 1678 te St. Annaparochie.

VI-J       Aegie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans en Tettie Ariens (V-G), is geboren rond 1640, is overleden na 1677.  Aegie werd minstens 37 jaar.

Aegie was gehuwd met Arien Christiaans, zoon van Christiaen Stevens en Rinske Gerbrants.  Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Oudebildtzijl, is overleden voor dinsdag 11 4 1719.

Bnr 34. Aut. 15.2.1677 Hyp.bk 25.10.1671/3.5.1669 e.l. OBZ sch. a. Jac.Corn. en Jancke Gerrits e.l. Vrp.

Van Arien en Aegie zijn drie kinderen bekend:

1   Beert Arjens, zie VII-I.

2   Rinsje Arjens Wassenaar, zie VII-J.

3   Christiaan Arjens is gedoopt op dinsdag 3 11 1665 te Vrouwenparochie, zie VII-K.

VI-K      Jannichie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans en Tettie Ariens (V-G), is geboren rond 1644, is overleden voor maandag 29 3 1694.  Jannichie werd hoogstens 50 jaar.

Jannichie was gehuwd (1) met Dirck Stevens, zoon van Steven Dircks en Trijntje Aerts.  Dirck is gedoopt op donderdag 31 8 1634 te St. Annaparochie.

HB22 18.7.1670 Abe Lourens x Maertie Stevens vs Jannigje Barthouts wed. Dirck Stevens nu x Daem Ariens Gelder.

Jannichie trouwt op donderdag 1 8 1669 te Vrouwenparochie op ongeveer 25-jarige leeftijd (2) met Daam Arjens Gelder, zoon van Arien Cornelis Gelder en Maek Femmes.  Daam, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden in 1694 te Vrouwenparochie.

Bnr 104. Aut. 29.3.1694: ooms Dirk Cornelis, bakker en Beert Boyens voogden over de kk. Hyp.bk 25.6./2.5.1684 e.l. huisluiden OBD o. St. Ap.Flor.1700°08 D.A. kk. 9.554.

Hyp.bk 9.6./19.5.1686 e.l. sch. a. Corn. en Hoite Ysbrands, koopl. StJp., onderp. state en eigen landen. Hyp.bk 27.6.1686 borgen Olfert, Gerben en Hiltie A.G. broers en zr. HB45/34 inv. sth. D.A.G. HB46/205v. 15.1.1697 rek. d. Dirck Corn. HB50/211 6.7.1707 rek. d. Dirck Corn. Procl.bk 14.2.1681 huurder 24 m. oud billand en 10 m. NwB.gek. d. Jurjen Cl. Fontein (S. St. Ap. nr. 7).

De jongste 2 kk. gedoopt te Vrp.(tweeling). HB23 6.4.1696 de kk. zijn erfgen. van oom Gerben A.Gelder.

NB lidm.bk Vrp. Daam Corn. Gelder en Trijntje Heins, zij als wed. lidm. 14.9.1707.

Datum is 3e procl.

Van Daam en Jannichie zijn acht kinderen bekend:

1   Tettie Daams Gelder is geboren 1670 of 1671, zie VII-L.

2   Antie Daams Gelder is geboren 1673 of 1674.

1718/1728 Vrp. n.r15 (kan ook haar nichtje zijn).

3   Cornelis Daams Gelder is geboren 1675 of 1676.

4   Maartie Daams Gelder is geboren 1677 of 1678.

5   Beert Daams Gelder is geboren 1680 of 1681, zie VII-M.

6   Dirckje Daams Gelder is geboren 1683 of 1684.

7   Aechie Daams Gelder is geboren 1687 of 1688, zie VII-N.

8   Aafke Daams is geboren 1687 of 1688, zie VII-O.

VI-L      Arien Barthouts, kind van Barthout Daem Jans en Tettie Ariens (V-G), is gedoopt op donderdag 5 11 1648 te St. Annaparochie, is overleden voor 1683 te St. Jacobiparochie.  Arien werd hoogstens 34 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Aut. 11.4.1683: oom Dirk Cornelis is voogd van de kk. moeder hertr. Aut. 11.12.1693 A.B. en A. G. ovl., cur. Arien Jans, neef en schrijver v.e. comp.voetkn. en Jan Ariens Kuycken, neef inz. sch. m/g met stv. Aut. 25.2.1695 cur. Reiner Clasen stv., huisman en ontv. St. Jp. HB43/269 11.5.1683 sch. en d. HB45/145v. 29.1.1695 rek. d. Reiner Clases HB45/233 z.d. (mei 1695) rek. d. Arien Jans, schrijver v.e. comp.infanterie. HB47/74 3.10.1699 rek. d. Reiner Clasen.

Recesbk 26.10.1663 A.B. comanihouder. HB22 7.7.1673 slachter te St. Ap.

Arien was gehuwd met Antie Gerbens, dochter van Gerben Jans Verlaen en Aechie Dirck Stevens.  Antie is gedoopt op donderdag 9 3 1651 te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 10 12 1693.  Antie werd hoogstens 42 jaar, 9 maanden en 1 dag.

HB44/261 19.12.1693 inv.sth. A.G. + sch. en d. 25.1.1695, Jan Gerbens en Corn. ‘t Hoen omen v.d. voor- en nakk. v. Ag., resp. R.Cl. HB45/27 20.2.1694 taxatie sth. A.G.

Antie was later gehuwd (2) met Reyner Claes.<66,67>

Van Arien en Antie zijn drie kinderen bekend:

1   Beert Ariens is geboren 1674 of 1675.

2   Dirck Ariens is geboren 1675 of 1676.

3   Aechie Ariens is geboren 1678 of 1679, zie VII-P.

VI-M     Dircktie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans en Tettie Ariens (V-G), is gedoopt op zondag 25 12 1650 te St. Annaparochie, is overleden voor 1688.  Dircktie werd hoogstens 37 jaar en 7 dagen.

HB23 10.9.1683 wed. A.S. brouwerse St. Ap.

Dircktie was gehuwd (1) met Aert Stevens, zoon van Steven Dircks en Trijntje Aerts.  Aert, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 2 8 1635 aldaar, is overleden in 1678.  Aert werd 43 jaar.

Wassenaarbk bl. 159. Aut. 1679 cur. kk. Claas Aarts oudoom. HB41/218 11.11.1678 inv. sth. A.S. en sch. en d. HB44/143 8.3.1693 rek. d. Dirck Corn., bakker St. Ap., oom v.d. 2 kk. Lidm. Vrp. bel. tussen 1162 en 1689 (!).

Van Aert en Dircktie zijn twee kinderen bekend:

1   Aafje Aarts is gedoopt op donderdag 7 3 1675 te St. Annaparochie, is overleden op donderdag 9 10 1692.  Aafje werd 17 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

2   Tettie Aarts is gedoopt op donderdag 16 6 1678 te St. Annaparochie, zie VII-Q.

Dircktie was gehuwd (2) met Cornelis Hendricks ‘t Hoen, zoon van Hendrik Cornelis ‘t Hoen en Fookel Cornelis Gelder.  Cornelis, chirurgijn en boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op dinsdag 27 10 1637 aldaar, is overleden voor dinsdag 12 8 1704.  Cornelis werd hoogstens 66 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Bnr. 109, 126, 216.   1698 St. Ap. nr.23, id. Vrp. nr. 20. Flor.1700 65.572, 1708 nihil (nr Rienck 43.469 en Corn. Corn. ‘t Hoen de jonge 4.187, Joh. Jacob 2.301).

HB aut.18.6.1683, 18.1.1704 en 12.8.1704 A.. Beert Clasen mr bakker, cur. Beert Boyens, huism. o. Vrp. en Claes Walings, zwager. Hyp.bk 21.5.1706/23.5.1704: alle kk. met partners genoemd, verk. boerderij met 34½ mg land op W. v. St. Ap. (S.St.Ap. nr 34) en gek. v. erven Davelaar (hyp.bk 4.6.1702/22.8.1701). HB43/276 3.7.1683 inv. + sch. en d., 3 boerderijen: 2 in St. Ap. en 1 in Vrp. + los land.  Hyp.bk 23.7.1699/8.12.1696 verhuurt boerderij voor het merendeel op N.O. v. Vrp. gr. 23 ½ mg. m. nieuw gebouwde huisinge aan Douwe Feddes en Grietie Gosses.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Minke Riencks.<68,69>

Van Cornelis en Dircktie zijn twee kinderen bekend:

3   Beert Cornelis ‘t Hoen is geboren 1683 of 1684, zie VII-R.

4   Dirck Cornelis ‘t Hoen is geboren 1685 of 1686, zie VII-S.

VI-N      Antie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans en Tettie Ariens (V-G), is gedoopt op donderdag 12 2 1654 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 19 12 1701.  Antie werd hoogstens 47 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Antie trouwt op donderdag 1 10 1682 te St. Annaparochie op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Dirk Cornelis Backer, zoon van Cornelis Pieters en Tryn Dircks.  Dirk, bakker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 6 4 1651 aldaar, is overleden voor maandag 7 9 1722.  Dirk werd hoogstens 71 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Bnr 107. 1708/18 nr.3.,1728 D.C. Backers wed. 1/3 en Corn. Dircks Backer 2/3 nr. 3 (v/h Jan Davila). Flor. 1700 19.474, 1708 21.121 (na veel mutaties o.a. bij v. Joan Saab v. Davila 6.486).

mr bakker; hertrouwt 1701 Maartie Gooses. Hyp.bk 4.12.1700/1695 D.C. mr bakker en A.Beerts e.l. St. Ap. Hyp.bk 4.6.1702/22.8.1701/24.5.1702 D.C. koopt groot huis van de erven wed. Joan Saab v. Davelaer. HB56/1 7.9.1722 inv. sth. D.C., bakker, Maartje Gosses wed., 4 huizen te St. Ap. w.o. Davelaarshuis, zilver met initialen en wapens + sch. en d.

Aut.19.12.1701: oom Lammert Reimers voogd over de kk. Aut. 2.3.1693 cur. kind Corn. Pyters Gorter. Hyp.bk 12.6.1731/10.1./13.5.1729 M.G. wed. D.C. bakker verk. a. Corn. Dirks, bakker en J.D. e.l. St. Ap. 1/3 van Davelaarshuis. HB48/14v. z.d. (dec. 1701) inv. bij D.C. nu 2ex getr. gevolgd door sch. en d. dd. 1.9.1711: Corn. en Beert Dircks nu meerderj. krijgen elk 4335 gld.

Dirk was later gehuwd (2) met Maartie Gooses (zie VII-CU).<70,71>

Van Dirk en Antie zijn twee kinderen bekend:

1   Cornelis Dirks Backer, zie VII-T.

2   Beert Dirks, zie VII-U.

VI-O      Waling Symens de Jonge (Slim), zoon van Symen Ariens (Slim) en Trijntie Ariens (V-H).

HvFr. decr.verk. III 25 f.49 8.3.1687: Claas en Upt Fransen, burgers Lwd, als cur. v.d. kk. v. Dirck Pieters de Olde ovl. te Hallum, verkopen een stemdr. sate a.d. Hereweg bij Mariengaarster molen gr. 52 pm aan Rintie Rintjes, bruiker Waling Simons.

Waling trouwt op vrijdag 26 3 1683 te Gerecht Het Bildtl met Antie Franses, dochter van Frans N..

1e x Dirck Pieters, beiden v. Hallum.

Zij wed. v. Dirck Pieters.

Van Waling en Antie is een kind bekend:

1   (?)Neeltje Walings, zie VII-V.

VI-P       Neeltie Symens, dochter van Symen Ariens (Slim) en Trijntie Ariens (V-H).

Vlgs Was.bk N.S.Ariens.

Neeltie trouwt op vrijdag 10 12 1677 te Gerecht Het Bildt met Arien Stevens, zie VI-BN.

Patroniem bruid Simen Ariens, beiden v. St. Ap.

VI-Q      Arien Symens (Slim), zoon van Symen Ariens (Slim) en Trijntie Ariens (V-H), boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 9 1 1714.

Bnr 128. 1698 nr.26 (Walburg) 1708 de wed. en kk. en 1718/1728/38 de kk., 1738 gebr. Cornelis segge Symon Arjens. 1748 de kk. nr 26. Flor.1708 50.365. hiervan 6.036 nr Claas Walings.

GJ 2009/296. Aut. 9.1.1714. curatoren kk.:Corn.Corn. ‘t Hoen en Claes Walings, ooms. Hyp.bk 19.1.1706/27.12.1703 A.S. Slm, huisman in de Zdh. v. St. Ap. x Arjaentie Corn. ‘t Hoen e.l. verkopen land aan Claas Walings, huisman St. Jp. x Fokeltie Corn. ‘t Hoen

Hyp.bk 12.2.1693/22.7.1690 A.S. Slm, wednr v. A.J.S. contra Joris Dircks huism. St.Ap. x Beitske Franses enige dr v. Aeltie Jacobs bij wln Frans Gerrolds. HB53/33 12.1.1714 inv. ten huize v. A.C. ‘t Hoen, wed. A.S. Slm, nu x Fr.L.Hilverda + sch. en d. HB54/319 8.11.1718 rek. d. Claas Walings cur. kk. 2e huw.

Arien trouwt op vrijdag 18 11 1678 te Gerecht Het Bildt (1) met Aeltie Jacob Scheltes, dochter van Jacob Scheltes en Reynu Cornelis.

Bnr 119. 1670 St. Ap. A.Jac.Sch. nr.43.

Aeltie was eerder gehuwd (1) met Frans Gerrolds.<72>

Hij wednr, zij wed. v. Fr.Gerrolts.

Arien trouwt op donderdag 21 7 1689 te St. Annaparochie (2) met Arjaantje Cornelis ‘t Hoen, dochter van Cornelis Hendricks ‘t Hoen en Minke Riencks.

Arjaantje was later gehuwd (2) met Frans Lases Hilverda.<73..79>

Van Arien en Arjaantje zijn drie kinderen bekend:

1   Simon Arjens (Slim) is geboren 1690 of 1691, zie VII-W.

2   Cornelis Arjens (Slim) is geboren 1692 of 1693, zie VII-X.

3   Heyman Arjens (Slim), distillateur, wonende te Leeuwarden en te St. Annaparochie, is geboren 1699 of 1700.

Hyp.bk 15.10.1730/19.3.1729, id. 29.3.1760/26.12.1752 te St. Ap.

VI-R      Jan Hendricks, kind van Hendrick Ariens (V-I) en Lijsbet Jans Kuyck, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 22 3 1712.

Bnr 41. 1698 J.H. en Gerrit Meintjes elk 1/2 nr.30.

Hyp.bk 8/5.10.1704 J.H.A. huism o. St. Jp. en Gr. J. e.l. Niet zeker van goede persoon. Aut. 22.3.1712 cur. Cornelis Wops en Douwe Gerbens; aut. 22.5.1713  cur. Lourens Arjens, schipper, St. Jp., zwager. Hyp.bk 14.12./3.11.1696 J.H. huism. o. St. Jp. x Gr. J. sch. a. Pleuntie Martens, 1e x Arien H. onze br., nu x Gerrit Minties. HB52/31 22.3.1712 inv. sth. e.l., huislieden. HB52/284v. 8.3.1713 rek. d. Douwe Gerbens en Corn. Wops, Neeltie x Eernst Jans en Lijsbet ook genoemd maar niet als vrouw v. Corn. Wops.

Hyp.bk  15.9.1706/28.1.1705/3.6.1705 J.H.A. hsm o. St. Jp. verk. een sate oud gep. billand gr. 33 mg a.d. Cruisweg o. St. Jp., door verk. bewoond, houdt nog 5 jr huur, aan Claes Corn. Schierhuis en Maartie Corn. OBD St. Jp.

Jan trouwt op vrijdag 12 3 1683 te Gerecht Het Bildt met Grietje Jurjens.  Grietje is overleden voor dinsdag 22 3 1712.

Van Jan en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1   Lijsbet Jans, zie VII-Y.

2   Klaasje Jans, zie VII-Z.

3   Neeltje Jans, zie VII-AA.

4   Hendrick Jans is gedoopt 1687 of 1688.

Aut. 22.5.1713 enigszins innocent.

5   Feyckje Jans is geboren 1690 of 1691, zie VII-AB.

VI-S       Neeltie Hendricks, dochter van Hendrick Ariens (V-I) en Lijsbet Jans Kuyck.

Neeltie trouwt op vrijdag 16 9 1667 te Gerecht Het Bildt met Jan Evert Claeses, zoon van Evert Clases en Wytske Gerrits.  Jan, wonende te Hallum, is overleden voor maandag 5 6 1702.

HB38/39 24.2.1668 gesterkt met zijn vader Evert Claes. Hyp.bk 20.6.1692/29.5.1691  N.H. wed. te Hallum HB42/167 15.12.1680 inv. sth. Wytske Gerrits, cur. kk. Dirck Dircks Kuyck. Hyp.bk 2.9.1706°5.6.1702 N.H. wed. J.E. te OBZ. verk. 4 mg land a.d. Koudeweg. Hyp.bk 2.9.1706/5.6.1702 wed. te OBZ. Procl.bk  18.5.1668 e.l. verk. 1/5 v. 2 m. in k. 43 aan de andere erven v. Hendrick Ariens.

Datum is 3e procl., hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Jan en Neeltie zijn drie kinderen bekend:

1   Lijsbet Jans is geboren rond 1667.

2   Trijntie Jans is geboren rond 1670.

3   Jannichie Jans is geboren 1672 of 1673, zie VII-AC.

VI-T       Arien Hendricks, zoon van Hendrick Ariens (V-I) en Lijsbet Jans Kuyck, is geboren 1652 of 1653.

Arien trouwt op vrijdag 29 9 1690 te Gerecht Het Bildt op hoogstens 37-jarige leeftijd met Pleuntie Martens.  Pleuntie is overleden op zaterdag 7 1 1719.

Lidm.bk DG OBZ.

Pleuntie was later gehuwd (2) met Gerrit Minties.<80,81>

Datum is 3e procl., hij v. St. Jp., zij v. St. Ap.

VI-U      Jannichie Clases, dochter van Claes Ariens (V-AQ) en Neeltie Ariens (V-K), is overleden voor dinsdag 21 6 1707.

Jannichie trouwt op donderdag 9 11 1679 te Vrouwenparochie met Lourens Walings van der Mey, zie VI-CA.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Lourens en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1   Tetje Lourens van der Mey, zie VII-AD.

2   Claas Lourens van der Mey, zie VII-AE.

VI-V      Trijntje Clases, dochter van Claes Ariens (V-AQ) en Neeltie Ariens (V-K), is overleden voor maandag 10 4 1741.

  1. In de inv. sth. van Corn.Th. Knechje wordt vermeld de inbreng van Tr.Cl. uit de scheiding tussen de 5 kk. v. Claas Arjens en Neeltje Arjens en met stv. Gerrit Pieters. HB59/330 10.4.1741 inv. sth. Tr. Cl., St. Ap., Pybe Stinnerts en de kk. v Claas Corn. en Sara Joh. zijn elk voor de helft erfgen.

Trijntje trouwt op donderdag 12 3 1682 te St. Jacobiparochie (1) met Stinnert Pybes, zoon van Pybe Stinnerts en Neeltie Clasen.  Stinnert, timmerman, wonende te St. Annaparochie.

BPw95.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Stinnert en Trijntje is een kind bekend:

1   Pybe Stinnerts, zie VII-AF.

Trijntje trouwt op vrijdag 28 11 1687 te Gerecht Het Bildt (2) met de ongeveer 38-jarige Cornelis Teunis Knechje, zoon van Thonis Martens en Maartie Cornelis.  Cornelis, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1649, is overleden voor woensdag 21 10 1716.  Cornelis werd hoogstens 67 jaar.

Bnr 113. 1698 St. Ap. nr. 30, 1708 de huizinge afgebroken en de landen verkocht, 1718 en 1728/39 de wed.

Aut. 21.10.1716 Sybren Jans en Teunis Martens cur. kk. 1e huw. en Corn.Corn. ‘t Hoen cur. k. 2e huw.  Hyp.bk 15.6.1692/11.2.1689 de cur. v.d. insolv. boedel v. Jacob Monnickhuis te Edam verk. a. C.T.Kneghie, timmerman en Trijntie Clases e.l. St. Ap. huis en sch. met ontr. v. 15½ mg oud gep. billand op Zuid v. St. Ap., ‘t Huis de Wilde genoemd. Hyp.bk 17.5.1717/13.5.1714 C.T. mr timmerman  en Tr. Cl. e.l. St. Ap. HB54/1 21.10.1716 inv.sth. en sch. en d. Sybren Jans mr wagenmaker St. Ap., Theunis Martens, St. Ap., Jochum Corn. is uitlandig.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Trijntie Jochums.<82>

Datum is 1e procl.

Van Cornelis en Trijntje is een kind bekend:

2   Claas Cornelis Knechje is geboren 1694 of 1695, zie VII-AG.

VI-W     Tettie Clases, dochter van Claes Ariens (V-AQ) en Neeltie Ariens (V-K).

Ged. op bel. Beetgum 23.2.1694.

Tettie trouwt op donderdag 25 11 1688 te St. Jacobiparochie met Teunis Koerts, zoon van Koert N..  Teunis, boer, wonende te Beetgum en te St. Jacobiparochie.

Bnr 18. Lidm.bk Baatgum: vertr. nr St. Jp., woonde op Dijksterhuizen. Hyp.bk 21.8.1707/29.3.1701  e.l. te St. Jp.  huren boerderij m. 19½ mg land OBD o. St. Jp. van Grietje Arjens wed. Claas Aarts.

Beiden v. St. Jp.

Van Teunis en Tettie zijn drie kinderen bekend:

1   Koert Teunis is gedoopt in 2 1692 te Beetgum, zie VII-AH.

2   Claes Teunis is gedoopt in 2 1692 te Beetgum.

Tweeling met Koert.

3   Aafje Teunis is gedoopt op donderdag 8 10 1693 te Beetgum.

VI-X      (?)Arien Clases Kok, zoon van Claes Ariens (V-AQ) en Neeltie Ariens (V-K), zeeman, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 28.7.1693/11.4.1689 Rinske Jilles wed. Ds Petrus Horreus te Fran. verhuurt a. A.Cl. en Rins A. (transcriptie Sannes Eins Arjens) e.l. St. Jp. sate lands gr. 32 m.oud gep. billand m. hs en sch. op N.O: v. St. Ap. (St. Ap. nr 23 vlgs S.). Hyp.bk 5.12.1701/id A.Cl.K. hsm. St. Ap.

(?)Arien trouwt op donderdag 11 3 1688 te St. Jacobiparochie waarschijnlijk met waarschijnlijk Rins Arjens.

Beiden v. St. Jp., patr. man Claes Ariens, zij dienstbode bij Claes Aerts.

Van (?)Arien en Rins zijn twee kinderen bekend:

1   Gerrit Arjens Kok is gedoopt op donderdag 25 8 1695 te St. Annaparochie.

2   Maartje Arjens Kok is gedoopt op donderdag 24 7 1698 te St. Annaparochie, zie VII-AI.

VI-Y      Marten Clases, zoon van Claes Ariens (V-AQ) en Neeltie Ariens (V-K), is overleden voor maandag 30 4 1731.

Bnr 15. Hyp.bk 12.8.1732/30.4.1731 wed. OBD St. Jp.

Marten trouwt op donderdag 24 10 1697 te St. Jacobiparochie met (?)Antie Gerrits, zie VI-Z.

Beiden v. St. Jp.

Van Marten en (?)Antie is een kind bekend:

1   (?)Claas Martens, zie VII-AJ.

VI-Z      (?)Antie Gerrits, dochter van Gerrit Pieters en Neeltie Ariens (V-K).

(?)Antie trouwt op donderdag 24 10 1697 te St. Jacobiparochie met Marten Clases, zie VI-Y.

VI-AA   Aafke Sjoerds, dochter van Syuerd Ariens (V-M) en Corsie Claeses (VI-BQ).

Aafke trouwt op zondag 24 5 1705 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 43-jarige Willem Dircks Rozendal, zie VII-DQ.

Van Willem en Aafke zijn twee kinderen bekend:

1   Doetje Willems Rozendal, zie VII-AK.

2   Korsje Willems Rozendal, zie VII-AL.

VI-AB   Arjen Sjoerds, zoon van Syuerd Ariens (V-M) en Corsie Claeses (VI-BQ), boer, wonende te Beetgum.

Hyp.bk 30.1.1733/3.5.1732 Gerrit Gerrits, hsm. OBD en kerk-en armvoogd St. Jp. voor 1/2 en A.Sj. hsm. Btg. als cur. kk. Willem Dircks en Aafje Sjoerds voor de 1/2  verhuren sate oud en nieuw billand gr. 32 mg. OBD o. St. Jp. aan Claas Walings en Trijntje Jans o. St. Jp.

Arjen was gehuwd met Baukje Andries, dochter van Andries Douwes en Maertie Tomas.

Van Arjen en Baukje is een kind bekend:

1   Klaas Arjens Wassenaar, zie VII-AM.

VI-AC   Dirck Melis, zoon van Melis Hendricks (V-P) en Willemtie Aerts, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 34. BP500/23. Stemkoh. 1698 gebr. van land eigen aan Jacob Meilis te Harl. stemnr XIV.

Dirck trouwt op donderdag 2 8 1685 te St. Jacobiparochie met Sijke Jetses, dochter van Jetse Gerrits en Welmoed Obbes.

Beiden v. St. Jp., patr. bruid Jetse Gerrits.

Van Dirck en Sijke is een kind bekend:

1   Melis Dirks, zie VII-AN.

VI-AD   Leentie Melis, dochter van Melis Hendricks (V-P) en Willemtie Aerts.

Leentie trouwt op donderdag 19 4 1663 te St. Jacobiparochie met Pieter Pieters.  Pieter is overleden voor donderdag 15 5 1704.

Beiden v. St. Jp.

Van Pieter en Leentie zijn twee kinderen bekend:

1   Antie Pieters.

2   Willemtie Pieters.

VI-AE   Neeltje Claeses, dochter van Lijsbeth Hendricks (V-S) of Claes Gijsberts.

Neeltje trouwt op zaterdag 11 7 1654 te Vrouwenparochie met de ongeveer 34-jarige Cornelis Clases, zoon van Claes Cornelis Lenerts en Daniël Walings.  Cornelis, wonende te St. Annaparochie en te Vrouwenparochie, is geboren rond 1620.

Bnr 200, 201.  1670 St. Ap. nr. 11 (volgt op Waling Claes).

Hyp.bk 3.4.1671/27.3.1671 Claes Cornelis Claes St. Ap. sch.a. Claes Cornelis ald. mijn neef. Hyp.bk 13.6./8.5.1648 e.l. Vrp. sch.a. Corn.Corn. en Maertie Bartouts e.l. St. Jp buyren.

Recesbk 21.7.1651 Cornelis Claes man v. Neeltie Dirck Boyens. HB22 7.7.1656 te St. Ap. Procl.bk 18.12.1654 Corn.Cl. Vrp. koopt de helft v. 7 1/2 m. oud billand m. hs en sch. o. Vrp. a.d. OBD v.d. kk. en erven v. Neeltie Dirck Boyens, de erven v. Haren O., v.Viersen Z en Claes Gijsberts W., de dijk N.(Sannes Vrp. nr.1).

NB Hyp.bk 7.3.1675/14.5.1671 Corn.Cl. vrijgezel St. Ap. , broer Waling Cl.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Neeltie Dircks.<83..86>

VI-AF    Jannichie Claeses, dochter van Lijsbeth Hendricks (V-S) of Claes Gijsberts.

Jannichie trouwt op donderdag 22 3 1657 te Vrouwenparochie met Jochum Franses.  Jochum, wonende te Hollum (Am.).

Hyp.bk 10.8.1675/15.5.1664 e.l. te Hollum sch. a. Cl.Gijsbets en L.H. e.l. Vrp. ouders; vlgs Wass.bk te Hallum.

Hij v. Warga, zij v. vrp.

VI-AG   Willem Clases, zoon van Claes Daem Clases (V-T) en Neeltje Willems, wonende te St. Jacobiparochie.

HB42/95 29.4.1680 inv. sth. Ariaaantie Willems (x Jan Heerts), Willem Clases voor hem zelf en Claes en Willem Daems als cur. v. Jannichie en Trijntie Clases, elk voor 1/3 erfgen. v. Ar.W. HB23 14.7.1684 e.l. OBD o. St. Jp.

Willem trouwt op vrijdag 9 11 1663 te Vrouwenparochie met Aeghje Lieuwes.

Datum is 3e procl., beiden v. Vrp.

VI-AH   Steven Clases, zoon van Claes Daem Clases (V-T) en Tiebbetje Tiebbes, koopman, wonende te Leeuwarden.

Steven trouwt op donderdag 16 10 1698 te Leeuwarden met Janke Wybes.

Janke was later gehuwd (2) met Oene Sjoukes.<87,88>

Hij koopman te Lwd., zij v. Franeker.

VI-AI    Jannichie Clases, dochter van Claes Daem Clases (V-T) en Neeltje Willems, is geboren 1640 of 1641.

Jannichie trouwt op donderdag 27 11 1659 te Hallum op hoogstens 18-jarige leeftijd met Simon Joostes.

Aut. 3.5.1680. Claes Daems (grv.?) en Willem Daems, oude omen en cur. om met Jan Heerts en verdere erfgen. v. Ariaentie Willems sch. en d. te maken. HB36/133 14.6.1660 sch. en d. + rek. Jan Heerts t.e.z. en S.J. x Jannichie Clases t.a.z. Wass.bk/192.

Hij v. Hallum en zij v. Vrp.

Van Simon en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1   Geertie Simons is geboren 1661 of 1662.

2   Neeltie Simons is gedoopt op zondag 16 12 1663 te Franeker.

VI-AJ    Trijntje Clases, dochter van Claes Daem Clases (V-T) en Neeltje Willems, is geboren 1634 of 1635, is overleden voor vrijdag 3 5 1680.  Trijntje werd hoogstens 45 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Trijntje was gehuwd met Berent Ariens.

Aut. 3.5.1680 cur. Claes Daems en Willem Daems DG oud-ooms.en 19.5.1681 hier naam Barent A., cur. Willem Clasen St. Jp. neef.

HB42/95 29.4.1680 inv. sth. Ariaantje Willems (x Jan Heerts), in de marge Neeltie Berents voor 1/5 erfgen. v. Trijntie Clases kwiteert 13.5.1687 voor ontvangst van haar erfdeel (via har moeder) v. Ar.W.

Van Berent en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1   Arien Berents.

2   Hendrick Berents.

3   Daam Berents.

4   Neeltie Berents is geboren rond 1657.

5   Claas Berents is geboren 1660 of 1661.

6   Louw Berents is geboren rond 1663.

7   Jacob Berents is geboren 1666 of 1667.

HB42/95 inv. sth. Ariaantje Willems (x Jan Heerts), in de marge:J.B. mede erfgen. v. 2 overl. broers, kwiteert voor ontvangst v. erfdeel dd. 9.8.1691

VI-AK   Daem Clases, zoon van Claes Daem Clases (V-T) en Tiebbetje Tiebbes, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 19 11 1709.

Bnr 226, 238.  Hyp.bk 27.6.1687/26.4.1686 e.l. Vrp., borg Claes Daems St. Jp. Hyp.bk 6.7./12.3.1712 wed. Zdh. Vrp. sch. koopsom 8 mg oud gep. billand in de Zdh. genaamd Kouwenburgh. HB51/163 19.11.1709 Antie Clasen wed. D.Cl.

Hyp.bk 13.12.1737/23.5.1732  Cl.D. de Oude, Zdh. St. Ap. en Cl.D. de jonge, Zdh. Vrp. verk. 2/3 v. boederij Zdh. Vrp. gr. 48mg. oud gep. land aan Arjen Daams en Acke Ypes, die al 1/3 bezitten. Procl.bk 21.9.1716 de kk. v. Daam Cl. en de wed. v. Steven Cl. plus kk. verk. sate oud gep. billand gr. 27 mg a.d. OBD o. St. Jp.a. Beert Arjen c.u., de weg O. Jacob Meiles Z., Dirck Sickes W. en 3m.250 r op NwB.

Daem trouwt op donderdag 18 8 1678 te St. Jacobiparochie met Antie Clases, zie VI-BR.

Beiden v. St. Jp.

Van Daem en Antie zijn vier kinderen bekend:

1   Claas Daams (de Oude) ook genaamd de Oude, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 24 3 1741.

Bnr 147, 208.  1728 nr.34, 1738 eigenr en gebr. nr.34.1738 St. Jp. n.u. en Dirk Rinses n.u. 1/8 nr.39 k.30 eigenr en gebr. 1738 St. Jp. met Dirk Rinses en nagel. zn v. Gerrit Gerrits eigenr en gebr. nr.17.1738 Vrp. eigenr nr.7, gebr. Jacob Jippes.

HB58/307 2.1.1731 Cl.D. de Oude, huism.. Zdh. St. Ap. cur. kk. Symon Reiners. Aut. 24.3.1741 e.l. ovl., cur. Corn. Jacobs doopsgez. predikant te Westerwird en Claas Daams DG, huism. Zdh. Vrp., oom. HB59/315 24.3.1741 inv. sth. Cl. D. de Oude i.d. Zdh. v. St. Ap., veel zilver met initialen en wapens (o.a. Wassenaar); o.a. boerderij OBD o. Vrp. gr. ong. 23 mg. afgekomen van Jelle van Yssel, Cl. D. was erfgenaam van hem.

Claas trouwt op zondag 24 2 1732 te St. Annaparochie met Doetje Willems Rozendal, zie VII-AK.

2   Tjebbetje Daams.

3   Arjen Daams, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1738.

Bnr 150, 226.  1718/28 gebr. nr.VII, 1738 de wed. en eigenr en gebr. nr.15.

Arjen trouwt op zondag 12 10 1710 te Vrouwenparochie met Acke Ypes, dochter van Ype N..

4   Claas Daams, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor 1748.

Bnr 226, 227.  1738 Vrp. gebr. nr.32. 1748 de wed. en zoon eigenr en gebr. nr.15 46 1/2 m. m. hs en sch. en id. nr.32 52 1/4 m. m. hs en sch.

Aut. 24.3.1741 huism. Zdh. Vrp. en als oom cur. kk. Claas Daams en Doetje Willems. Recesbk 17.3.1738 Cl.D. de Jonge hsm. Zdh. Vrp.

Claas trouwt op zondag 8 8 1723 te St. Annaparochie met Sjoukje Oeges.

VI-AL   Claes Claes Daems, zoon van Claes Daem Clases (V-T) en Tiebbetje Tiebbes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 19 11 1709.

1708 St. Ap. gebr. 3m.250r. in nr.8 k.29.

Aut. 19.11.1709 cur. kk. Jan Jansen, koopman St. Ap. en Beert Arjens,huism o. St. Jp. Aut. 14.7.1721 cur. kk. Oene Sjoukes DG. koopm. Lwd. HB51/163 19.11.1709 inv. sth. Cl.Cl.D. i.l. OBD o. St. Jp. op aangeven v, Trijntie Sijbes bestemoeder. HB52/215 12.12.1712 rek. d. Jan Jan Ernstes, huism. en koopman St. Ap., B.A.K. mede cur. Recesbk 12.11.1764 de erfgenamen v. e.l. worden genoemd o.a. Lyoetske Daams en Janke Pieters cum marito beiden ex. test. erfgen. v. Jan Clasen. HB55/240 11.9.1721 rek. d. Fokeltje Sybes, wed. Jan Jan Eernstes en door Neeltje Corn. wed. B.A.K. mede-cur.

Procl.bk 8.4.1700 Steven Clases, koopm. Lwd en Claas Clases, huism. St. Jp. kopen 1/4 v. 3 1/4 m. NwB. o. St. Ap. in één koop met gepachte sate gr. 27 m. daarnevens gelegen op Oud Bildt, van Tiebbe Clases.

Claes trouwt op donderdag 8 1 1699 te St. Jacobiparochie met de 26-jarige Lutske Gabbes ook genaamd Lioetske, dochter van Gabbe Jans en Trijntie Sybes.  Lutske is gedoopt op donderdag 19 5 1672, is overleden voor maandag 14 7 1721.  Lutske werd hoogstens 49 jaar, 1 maand en 25 dagen.

HB52/215 12.12.1712 de grootmoeder v.d. kk. v Lutske en Claes is Trijntie Gabbes en ze leeft nog! (dit is dus Tr.Sybes)

Beiden v. St. Jp.

Van Claes en Lutske zijn vijf kinderen bekend:

1   Claas Clasen is geboren 1698 of 1699, zie VII-AR.

2   Gabbe Clasen is geboren 1699 of 1700, zie VII-AS.

3   Daam Clasen, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1701 of 1702.

4   Jan Clasen is geboren 1703 of 1704.

5   Tjebbetje Clasen is geboren 1706 of 1707, zie VII-AT.

VI-AM  (?)Tjaltie Willems, dochter van Willem Daems (V-U) en (?)Lijsbet Jacobs.

(?)Tjaltie trouwt op donderdag 4 3 1683 te St. Annaparochie (1) met de ongeveer 23-jarige Aart Dircks, zoon van Dirck Aarts en Jannichie Douwes.  Aart, koopman, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1660.

Aut. 3.7.1683 A.D. ± 23 jr zn v. Aart Dircks, schipper St. Ap. inz vordering. Procl.bk 13.2.1713 e.l. St. Ap. verk. huis op Hoge buurt, zelf ten O.

HB23 6.4.1696 Neeltie Dircks meerderj.dochter te Lwd. vs Aart Dircks koopman, St. Ap. Procl.bk 14.7.1710 koopt huissteed m. hovinge op smalle kant v. hoge buurt van Jobus Ritsma, Dirck Corn. bakker W en de kopers O.

Beiden v. St. Ap.

Van Aart en (?)Tjaltie zijn acht kinderen bekend:

1   Jannichie Aarts is gedoopt op donderdag 6 9 1685 te St. Annaparochie.

2   Jannichie Aarts is gedoopt op donderdag 20 3 1687 te St. Annaparochie.

3   Dirck Aarts is gedoopt op donderdag 16 3 1690 te St. Annaparochie, zie VII-AU.

4   Trijntie Aarts is gedoopt op donderdag 2 8 1691 te St. Annaparochie, zie VII-AV.

5   Lijsbet Aarts is gedoopt op donderdag 10 11 1695 te St. Annaparochie, zie VII-AW.

6   Willem Aarts is gedoopt op donderdag 27 11 1698 te St. Annaparochie.

7   Maartje Aarts is gedoopt op zondag 2 12 1703 te St. Annaparochie.

8   Maartje Aarts is gedoopt op donderdag 20 9 1705 (OS).

(?)Tjaltie trouwt op zondag 31 7 1718 te St. Annaparochie (2) met Jan Jansen.  Jan, bakker, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 18 6 1722.

HB55/347 18.6.1722 inv. sth. J.J., Tjaltie Willems is de wed. Hyp.bk 28.5.1703/23.5.1702 J.J. mr bakker St. Ap. als vader v. Sjoukjen Jans bij Auckie Beernts. Aut. 18.6.1722 J.J. ovl. cur. 2 jongste kk. Beert Daams en Lieuwe Ydes, koopl. Vrp. Hyp.bk 9.7.1732/16.7.1722 de kk. van J.J. uit 2 huwelijken verk. huis met bakkers- en brouwersgereedschappen op de smallekant. v.d. Warmoesstraat.

BPw96

Jan was eerder gehuwd (1) met Auckjen Barents.<89,90>

Jan was eerder gehuwd (2) met Ymkje Jans.<91,92>

Beiden v. St. Ap.

VI-AN   (?)Daam Willems, zoon van Willem Daems (V-U) en (?)Lijsbet Jacobs, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 116. 1694 pachter stemnr III.

(?)Daam trouwt op donderdag 29 7 1694 te St. Annaparochie met Ariaantje Wiegers, dochter van Wieger Sybes.

Ariaantje was later gehuwd (2) met Arjen Symens.<93,94>

Beiden v. St. Ap.

VI-AO   (?)Maertie Willems, dochter van Willem Daems (V-U) en (?)Lijsbet Jacobs, is overleden voor woensdag 8 9 1700.

(?)Maertie was gehuwd met Hendrik Ruurds, zoon van Ruurd Heins en Willemtie Tammes.  Hendrik, koopman, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 116. 1728/38 St. Ap. gebr. nr. III en met Dirk Pieters nr. 17 k.20.

HB50/308 6.8.1708 cur. kk. broer Hein Ruurds. Procl.bk 2.3.1722 (2x).

Hendrik was later gehuwd (2) met Dieucke Ypes.<95,96>

Hendrik was later gehuwd (3) met Iemkje Gerbens.<97>

Hendrik was later gehuwd (4) met Tettie Daams Gelder (zie VII-L).<98,99>

Van Hendrik en (?)Maertie zijn drie kinderen bekend:

1   Antje Hendriks is gedoopt op donderdag 7 6 1691 te St. Annaparochie.

2   Lijsbeth Hendriks is gedoopt op donderdag 24 9 1693 te St. Annaparochie.

3   Ruurd Hendriks is gedoopt op donderdag 8 1 1699 te St. Annaparochie.

VI-AP    Dieuwke Jacobs, dochter van Jacob Wouters en Corsie Jans (Kuiken) (V-W), is overleden voor 1722.

Dieuwke was gehuwd met Bartel Cornelis.  Bartel, koopman, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 1.9.1724/12.1.1711 D.J. vr. v. Bartholomeus Cornelis, koopm. St. Jp. heeft schuld. HB57/39v. 16.4.1726 cur. k. v. Claas Arjens en Sybichje Sybes. Hyp.bk 27.10.1723/20.1.1722 en 29.10.1723/21.6.1721 B.C. sch. a. broeders dochter. Aut. 19.3.1720.

VI-AQ   Lijntie Jacobs, dochter van Jacob Wouters en Corsie Jans (Kuiken) (V-W).

Lijntie was gehuwd met Lourens Abes, zoon van Abbe Lourens en Maertie Stevens.  Lourens, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1658 of 1659, is overleden voor 1708.  Lourens werd hoogstens 50 jaar.

Bnr 138, 243.  1708 de wed. gebr. nr.IV en Vrp. 1/4 nr.15 k.12.

Wass.bk/164. Procl.bk 16.1.1713 de wed. huurt boerderij gr. 39m. 218 r. o. St. Ap. gek. door de wed. Freerck Jacobs van Saapke Folkerts v. Gelder wed. Tj.S Gratama, Almenum

Van Lourens en Lijntie zijn twee kinderen bekend:

1   Steven Lourens, zie VII-AX.

2   Jan Lourens.

VI-AR   Berber Jacobs, dochter van Jacob Wouters en Corsie Jans (Kuiken) (V-W).

Berber trouwt op maandag 26 12 1701 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 28-jarige Rutger Franses, zoon van Frans Pieters en Ariaentie Lous.  Rutger, wagenmaker, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1672 of 1673, is overleden voor 1722.  Rutger werd hoogstens 50 jaar.

FER56/122.

Van Rutger en Berber is een kind bekend:

1   Sieuwke Rutgers, zie VII-AY.

VI-AS    Lijsbet Jacobs, dochter van Jacob Wouters en Corsie Jans (Kuiken) (V-W).

Lijsbet was gehuwd met Anne Rentyes.  Anne, bakker, wonende te St. Jacobiparochie.

Van Anne en Lijsbet zijn drie kinderen bekend:

1   Korsje Annes, zie VII-AZ.

2   Rintje Annes, zie VII-BA.

3   (?)Jetske Annes, zie VII-BB.

VI-AT    Joris Jacobs, zoon van Jacob Wouters en Corsie Jans (Kuiken) (V-W), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zondag 17 9 1719.

Bnr 71. Hyp.bk 16.7.1705/17.12.1698 e.l. St. Jp. huren sate lands op Nw Bildt o. St. Jp. Hyp.bk 15.9.1722/17.9.1719 Yetske H. wed. Joris Jacobs en Claas Heerts, Tzummarum, erfgen. van hun wln moeder Ittie Clases, laats hsvr. v. Lieuwe Rinses mr smid St. Jp. HCL hyp.bk gg 092-22 22.4.1700 Joris Jacobs, huisman St. Jp. verk. half huis bij de Sacrementsstr. te Lwd., alwaar het swart kruys uithangt.  Zie ook BP500/25.

Recesbk 20.9.1706 Joris Jacobs, schipper St. Jp.

Joris trouwt op donderdag 19 12 1697 te St. Jacobiparochie met Idske Heerts.

Hij v. St. Jp., zij v. Tzummarum, nu te St. Jp.

Van Joris en Idske is een kind bekend:

1   Korsje Joris, zie VII-BC.

VI-AU   Trijntje Jacob Wouters, dochter van Jacob Wouters en Corsie Jans (Kuiken) (V-W).

Trijntje trouwt op donderdag 28 9 1690 te St. Jacobiparochie met Joris Hendriks, zoon van Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems.  Joris, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie.

Bnr 4, 31, 68. 1698 St. Jp. st.nr 32 NwB., 1708/18 gebr. nr.32 k.37. 1708 nr.18.; 1728 St. Jp. nr.18. Florn. 1700/08 33.268, 1718 nu wed. Ysbrand Jetses.

Hyp.bk 9.6.1718/10.1.1716 J.H. Oude Dijk St.Ap. en Trijntje Jacobs e.l. verk. a. Ysbrand Jetses en Dirkje Hendriks e.l. OBD St.Ap. een sate en landen met huis etc. gr. 35 mg oud gepacht billand op het West v. St.Jp. in de Hoven.

Hyp.bk 7.1.1722/10.12.1704 e.l. te St. Jp. Hyp.bk jan.1722/10.12.1704 en 16.5.1692 J.H. en T.W. St. Jp. sch. a. Claesie Willems, wed. Arjen Jansen, borg Hendrick Joris, huism. St.Jp. vader. Procl.bk. 14.3.1729 e.l. huislieden a.d. OBD o. St. Jp. Hyp.bk 13.6.1724/6.6.1722 e.l. St. Jp. sch. a. Jurrien Isaaks Groenewoud te Lwd. en Lijntie Bientes e.l. 1000 cg vlgs obl. dd. 3.6.1700 en stellen tot onderpand onze sate en landen De Hoven genaamd o. St. Jp., bewoond door zn Jacob Joris. 1719 OBD. Procl.bk 17.3.1721 1/3 v. plaats gr. 53 mg. in huur bij H.J. wordt verk. a. Meindert Jans, kpm. OBZ. en Corn.Folkerts v. Gelder te Berl.; id. 20.9.1723 Antie Tjallings wed. Meindert Jans verk. weer, id. 17.2.1727 verkoop boerderij met pachter Joris Hendriks (incl. zuidelijk deel 37e k. NwB.), aan Jan Ymes, Fran.

1744 St. Jp. 3 p. 0.0.0.

Beiden van St. Jp.

Van Joris en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1   Jacob Joris, zie VII-BD.

2   Hendrik Joris, zie VII-BE.

VI-AV   (?)Jan Jacob Wouters, zoon van Jacob Wouters en Corsie Jans (Kuiken) (V-W).

Van (?)Jan en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1   Jacob Jan Wouters, zie VII-BF.

VI-AW  Dieuwer Arjens Kuiken, dochter van Arien Jans Kuiken (V-AA) en Claasje Willems.

Vermoedelijk dr v. Arjen Jans K.

Dieuwer trouwt op zondag 9 9 1703 te St. Jacobiparochie met Waling Walings, zoon van Waling Walings en Antie Stevens.  Waling, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1742.

Bnr 33, 35, 69, 70. 1708 gebr. met Jacob Jans wed v. 1/2 nr.23 k.35 (NB k.35 is nr.34), 1708/18/28  gebr. 3/4 v. 10m.500r in nr.35 k.34 (in 1728 eigenr.) en 1728/38 eigenr en gebr. 3/4 van helft nr.34 k.35, eigenr en gebr. 3/4 v. 10m.500r. in nr.35 k.34. 1728/38 eigenr en gebr. nr.32. Hyp.bk 11.5.1736/1.5./20.9.1722 e.l. OBD o. St. Jp., oud volmacht sch. a. Dirck Dircks en Dirkje Hillebrands, St. Jp.

Wass.bk/185. Hyp.bk 2.6.1715/11.3.1710 huisman o. St. Jp. x D.A. Bijgen. de Jonge. Hs Lont: W.W. de jonge Breetje. Procl.bk 21.6.1728 e.l. kopen 3/4 v. boerderij met 16m.137r. oud gep. billand en 22m.266r. eigen NwB. o. St. Jp.van Willem Arjens Kuiken 1/4, wed. B.A.K. 1/4 en Feikje Jans x Jan Jac. Kuiken 1/4, naastl. OB Meile Ollema Z. en W. en OBD N., NwB. in k. 34 en 35.

Van Waling en Dieuwer zijn vier kinderen bekend:

1   Arjen Walings Breetje.

Hs Lont :ongehuwd ovl.

2   Cornelis Walings Breetje.

Hs Lont: ongeh. ovl.

3   Jan Walings Breetje, zie VII-BG.

4   Waling Walings Breetje.

Hs Lont: ongeh. ovl.

VI-AX   Jan Arjens Kuiken, kind van Arien Jans Kuiken (V-AA) en Claasje Willems, is overleden voor zaterdag 17 5 1698.

1698 St. Jp. nr.9 Jan Arjens Kuiken nagel. dr., 1708 id. en 1718 Jan Jac. Kuiken n.u.

Wass.bk/197. Hyp.bk 26.1.1695/12.6.1694 Jan Arjens Kuiken cur kk. Reiner Hessels. Aut. 17.5.1698 cur. kk. Arien Willems oudoom inz. sch. m. grm.,  Claasie Willems,grv Arjen Jans K. ovl. HB46/1.5.1698 inv., sth. J.A.K., 1 minderj.k., Claasje Willems bestem., Jacob Jans en Arjen Willems oude omen; in de boedel een handschr. t.g.v. Feyckje Corn. en t.l.v. Claes Dircks (Doma) dd. 29.6.1670 met aanneminge van Jelle Aarts, ontv. te Min.ga, ook obl. dd. 1682 t.l.v. Maartie Riemers en t.g.v. Gerben Jans. HB46/290 10.1.1699 rek. d. Clasie Willems. HB47/130 24.7.1700 rek. d. Claesie Willems wed. A.J.K. HB53/1 27.12.1713 rek. d. Baaert Arjens Kuiken inz. Feikie Jans.

Jan trouwt op donderdag 6 7 1690 te St. Jacobiparochie met Ymckien Gabes, dochter van Gabbe Jeltes en Feyckie Cornelis.  Ymckien is overleden voor zaterdag 17 5 1698.

HB22 30.5.1670 Gerben Jans cur. Y.G.

Beiden v. St. Jp.

Van Jan en Ymckien is een kind bekend:

1   Feyckje Jans Kuiken is geboren rond 1691, zie VII-BH.

VI-AY   Beert Arjens Kuiken, zoon van Arien Jans Kuiken (V-AA) en Claasje Willems, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1728.

Bnr 30, 33, 37.  1708 St. Jp. Beert Kuiken pro se en n.u. eigenr 2/3 v. 9m.100r in nr.31 k.38, 1718 id en gebr. en gebr. v. 9m.575r en nr.14;1728/38 wed. met kk. nr.5 en 14 en nr. 39 2/3.1708/18 voor hem en n.u. 2/3 nr.39. 1728/38 St. Ap. de wed. en kk. eigenr en gebr. 3m.250r. in nr.8 k.29.1738 St. Jp. de wed. en kk. eigenr voor 2/3 en gebr. geheel v. 9m.100r.en gebr. v. 9m.575r.  in nr.31 k.38. 1748 Macheltje, Claasje en Waling elk 1/3 nr. 5, Waling gebr. geheel 47 1/2 m. m. hs en sch.

Hyp.bk 29.11.1720/20.5.1715, cur. kk. Claas Claas Daams en Ljoetske Gabes. Procl.bk 21.9.1716 e.l. kopen boerderij OBD o. St. Jp gr. 27 m. oud gep. billand v. wed. en kk. Steven Clasen en kk. v. Daam Cl.

Beert was gehuwd met Neeltje Cornelis Walings, dochter van Cornelis Walings en Amarens Sjoerds.  Neeltje is geboren 1672 of 1673.

Van Beert en Neeltje zijn zeven kinderen bekend:

1   Amerens Beerts Kuiken, zie VII-BI.

2   Arjen Beerts Kuiken, zie VII-BJ.

3   Jan Beerts Kuiken, zie VII-BK.

4   Claasje Beerts Kuiken, zie VII-BL.

5   Waling Beerts Kuiken, zie VII-BM.

6   Macheltje Beerts Kuiken, zie VII-BN.

7   Cornelis Beerts Kuiken, zie VII-BO.

VI-AZ   Willem Arjens Kuiken, zoon van Arien Jans Kuiken (V-AA) en Claasje Willems, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 29.11.1720/20.5.1715. Recesbk 21.1.1715 cur. kk. Albert Wytzes.

Willem was gehuwd met Maartie Pieters.

Van Willem en Maartie zijn drie kinderen bekend:

1   Arjen Willems Kuiken, zie VII-BP.

2   Jan Willems Kuiken, zie VII-BQ.

3   Beert Willems Kuiken.

VI-BA   Trijntje Jacobs Kuiken, dochter van Jacob Jans Kuiken (V-AB) en Neeltie Willems, is geboren 1671 of 1672.

Trijntje trouwt op donderdag 25 8 1695 te St. Annaparochie op hoogstens 23-jarige leeftijd met Cornelis Ysbrands, zoon van Ysbrand Jans en Tettie Annes.  Cornelis, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 13 1 1728.

Bnr 214, 217.  1698 St. Jp. nr.2 nom.ux samen met Claas Danckerts n.u. 1/3 en nr.19 id. 1708 Vrp. nr.31,1718 Vrp. nr.13 en 31, 1728 Corn.Ysbrands kk.t.w. Sipke Sybrens n.u. en Jacob Corn. nr.13, de kk. Jan en Gerrit Corn. nr.31; 1708 St. Jp.  C.Y. n.u. en Claas Danckerts n.u 1/3 nr.2 en id. 1718 2/3. Flor. 1708/18 34.280 gek. v. Ysbrand Jans en wed. Dirck Gerrits, 1718 gek. v. Gosse Elings kk. 31.350.

Hyp.bk 19.9.1737 Gerryt Arjens en Arjen Jacobs Kuiken cur. 3 jongste kk.  HB49/158 1704 te St. Jp., 1705 te Vrp.

Proces over boerderij nr.13 (S.B65L/569 e.v.): Corn. Ysbrands koopt 26.9.1714 sate van Jan Jansen O.Nijkerk als cur. v.d. kk. v. Dirck Jans en Ael Gosses i.l. e.l. ald. gr. 31½ mg., gebruikt en bewoond door Sake Oenses.

Van Cornelis en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1   Neeltje Cornelis, zie VII-BR.

2   Jan Cornelis, zie VII-BS.

3   Jannichie Cornelis, zie VII-BT.

4   Jacob Cornelis, zie VII-BU.

5   Gerrit Cornelis, zie VII-BV.

6   Grietje Cornelis, zie VII-BW.

7   Maartje Cornelis, zie VII-BX.

VI-BB   Maartje Jacobs Kuiken, dochter van Jacob Jans Kuiken (V-AB) en Neeltie Willems, is geboren 1674 of 1675.

HB53/163 23.1.1715 inv. t.h.v. M.J. wed. Cl.D., nu x Sierck Rinnerts

Maartje trouwt op donderdag 20 12 1696 te St. Jacobiparochie op hoogstens 21-jarige leeftijd (1) met Claes Danckerts, zoon van Danckert Taeckes en Fijke Clases.  Claes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 15 7 1713.

Bnr 231. 1698 St. Jp. nr.2 nom.ux. samen met Corn.Ysbrand n.u. 1/3 en nr. 19 id. 1708 gebr. 31m.60r in nr. 35 k.34 en 1718 de kk. eigenr voor de 1/2 en gebr. geheel; 1708 nr.2 n.u. met Corn. Ysbrands n.u 1/3 en 1718 id. 2/3. 1718 Vrp. de kk. met Jan Danckerts nr.17. Flor. 1718 de kk. kopen v. Douwe Harmens 3.490.

Hyp.bk 1718/15.7.1713 M.J., wed. Cl.D., huism Nw Bildt, St. Jp. Aut. 8.8.1714 cur. kk. Jan Danckerts, oom te Makkum en Hendrick Danckerts oom, brouwer OBZ. Hyp.bk 25.5./5.1./17.5.1728 Jan Jacobs Kuiken, bijz. als cur. v. Feikje (Fijke) Clasen voor 5/8, Maartje Jacobs (x Zierk Remmerts) 1/8, Taeke en Jan Clasen, huisl. o. Vrp. elk 1/8, verk. a. Nanne Sijbes en Sjoukje Alles e.l. Zdh. Vrp. een sate met 32 mg oud gep.land in de Zdh. v. Vrp., Lenert Clasen ten N., Joh. Nammes ten O, de weg ten Z. en de vaart ten W. HB54/21 6.1.1717 rek. d. Jan Jac.Kuiken. HB55/129 13.6.1720 rek. Jan Danckerts en Jan Jac. Kuiken.

Beiden v. St. Jp.

Van Claes en Maartje zijn vier kinderen bekend:

1   Willem Clases, zie VII-BY.

2   Fijke Clases, zie VII-BZ.

3   Taeke Clases, zie VII-CA.

4   Jan Clases is geboren in 1702, zie VII-CB.

Maartje trouwt op zondag 5 8 1714 te St. Jacobiparochie op hoogstens 39-jarige leeftijd (2) met Sierk Remmerts.  Sierk, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 103. Hyp.bk 13.12.1721/24.5.1719 huren een sate oud gep. billand in de westhoek o. St. Jp. van haar brs en zrs.

Datum is att., hij v. Tjalhuizum en zij v. St. Jp.

VI-BC   Jan Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Jans Kuiken (V-AB) en Antje Dirck Ariens (VI-D), is geboren 1682 of 1683, is overleden voor donderdag 29 3 1736.  Jan werd hoogstens 53 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Bnr 69, 70.  1728 St. Jp. nr.9 bijz. Jan Jac. K. n.u., de kk. 31m.60r. in nr.35 k.34.1738 de kk. nr.9 en eigenr 1/8 nr.34 k.35 en 33m.485r. in nr.35 k.34 gebr. alles Feicke Clasen.

Bijzitter. Aut. 29.3.1736. HB59/1 29.3.1736 inv. sth. F.J. wed. J.J.K. o. St. Jp., Anne Symons, koopm. St. Jp. en Corn. Kuiken, huism. NwB. o. St. Jp. cur. Antje en Jacob Jans K., zilver met initialen. HB59/216 11.5.1739 rek. d. Corn. Jac. K. HB59/279 1.11.1740 rek. d. C.J.K. HB59/405 17.1.1743 rek. d. C.J.K.HB60/74v. 4.1.1745 rek. d. C.J.K. Procl.bk 12.4.1723 e.l. a.d. Koudevaart o. St. Jp. kopen boerderij m. 32 1/2 m. eigen land op NwB. in k.34, in huur bij Riensch Hebbes wed. Tjamme Hanses, gek. v. Jan Danckert, Makkum en de kk. v. Claas Danckerts. Procl.bk 14.3.1729 e.l. Koudeweg o. St. Jp. kopen huis in St. Jp. van Joris Hendriks en Trijntje Jacobs o. St. Jp.

Jan was gehuwd met Feyckje Jans Kuiken, zie VII-BH.

Van Jan en Feyckje zijn twee kinderen bekend:

1   Antje Jans Kuiken is geboren 1717 of 1718, zie VII-CC.

2   Jacob Jans Kuiken is geboren 1723 of 1724, zie VII-CD.

VI-BD   Neeltie Jacobs Kuiken, dochter van Jacob Jans Kuiken (V-AB) en Antje Dirck Ariens (VI-D), is geboren 1688 of 1689.

Neeltie was gehuwd met Anne Symens.

Wass.bk/234

Van Anne en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

1   Dirk Annes, zie VII-CE.

2   Jacob Annes, zie VII-CF.

VI-BE    Arjen Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Jans Kuiken (V-AB) en Antje Dirck Ariens (VI-D), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1690 of 1691.

Bnr 69. 1728/38/48  gebr. 1/2 nr. 33 k.36 en 1/2 nr.34 k.35.(1748 hs en sch. op nr.33.

Aut. 21.12.1728 cur. Pytje Pieters v.d.Mey met Wyger Sybes mr wolkammer, St. Ap. beiden DG. Procl.bk 17.12.1753 en 14.1.1754.gebruiker boerderij NwB. o. St. Jp.

Arjen trouwt op maandag 12 4 1717 te St. Jacobiparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd met Grietje Walings van der Meij, dochter van Waling Pieters van der Meij.

Beiden v. St. Jp.

Van Arjen en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1   Jacob Arjens Kuiken, zie VII-CG.

2   Maartje Arjens Kuiken, zie VII-CH.

3   (?)Hendrik Arjens, zie VII-CI.

VI-BF    Fokel Jacobs Kuiken, dochter van Jacob Jans Kuiken (V-AB) en Antje Dirck Ariens (VI-D), is geboren 1694 of 1695.

Fokel trouwt op zondag 26 5 1720 te St. Jcobiparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd met Frans Allarts, zoon van Allert Jans en Maartie Franses.  Frans, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Vrouwenparochie.

Bnr 69, 70, 71, 165, 253.   1728 eigenr en gebr. 1m.479r. in nr.34 k.35 en 500r in nr.35 k.34 en gebr. 26m.556r. in nr.36 k.33.1738 gebr. nr.36 k.33.

Aut. 8.9.1728 als oom cur. kk. Joukje Allerts en huism. op  Nw Bidlt o. St. Jp. Hyp.bk 12.1729/25.1.1727 e.l. St. Jp. kopen land van Maartje Jacobs, vr. v. Zierk Remmerts. Hyp.bk 7.7.1764/mrt/juli 1753 Fr. A. hsm in de Nw Bildtpolder o. Vrp., hij tekent Fr.A. Polder. HB62/102 30.6.1757 sch. en d. met 5 kk. ex. Fokeltje Jacobs. Hyp.bk 5.6.1752/id op de Pollen o. Vrp. Procl.bk 13.11.1758 koopt sate op de Pollen o. Vrp. gr 50 m. m. hs etc. bij de koper in huur, van Prof. Tj. Nieuwenhuys., geniaerd echter door Evert Nieuwenhuys.

Recesbk 15.9.1738 hsm. Pollen.

Frans was eerder gehuwd (1) met Doedtje Jans.<100>

Beiden v. St. Jp.

Van Frans en Fokel zijn vijf kinderen bekend:

1   Allert Fransen, zie VII-CJ.

2   Arjaantje Fransen, zie VII-CK.

3   Maartje Franses, zie VII-CL.

4   Antje Franses, zie VII-CM.

5   Jacob Fransen Polder is geboren 1737 of 1738 te Vrouwenparochie, zie VII-CN.

VI-BG   Cornelis Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Jans Kuiken (V-AB) en Antje Dirck Ariens (VI-D), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1699 of 1700, is overleden voor maandag 26 8 1748.  Cornelis werd hoogstens 48 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Bnr 12, 59. HB59/216 11.5.1739 huisman NwB. o. St. Jp. 1738 gebr. 22m.341r. in nr.27 k.42., gebr. 12m.368r. in nr.28 k.41.1748 de kk. eigenr en gebr. 1/3 nr. XIII ( 9 m. m. hs en sch.) en eigenr en gebr. 10m.523 r. in nr.17 k.52, eigenr en gebr. 6m.21r. in nr.18 k.51. 1758 id. nr XIII., id. nr.17

HB60/259v. 25.5.1747 inv. t.h.v. Corn. Jac. Kuiken hsm. OBD o. St. Jp., Gr. Joh. Kuik ovl., 6 kk. Claas Joh. Kuik is cur. v. Joh. Leenderts zn v. Leendert Jacobs en Gr. Joh. K.; o.a. 1/4 van sate oud gepacht billand o. Vrp. gr. 53 m. 300r o. St. Ap. en Vrp.

HB60/264v. 26.8.1748 inv. sth. C.J.K., Claas Joh. en Arjen Jacobs Kuiken cur. 6 kk. HB61/346 22.12.1751 rek. d. Cl. Joh. Kuik. HB61/574 20.12.1754 rek. d. Cl.Joh. Kuik. HB62/364 11.4.1756 rek. d. Cl. Joh. Kuik, Bente Walings koopt aandeel in sate; HB62/428 17.4.1761 rek. id. HB63/654 15.5.1767 id. + sch. en d. Aut. 19.8.1748.

Cornelis trouwt op zondag 30 1 1735 te St. Annaparochie op hoogstens 35-jarige leeftijd met Grietje Johannes Kuyck, dochter van Johannes Dircks Kuyck en Hendrikje Freerks.  Grietje is overleden voor donderdag 25 5 1747.

HB60/259v. 25.5.1747 in inv. wordt genoemd Jacob Jans gorter als grv. v. Joh. Leenderts, Arjen Leenderts ook annex; Leendert zou zn kunnen zijn v. Jacob Jans te Vrp. en Drikje Lammerts, maar geen doop gevonden en Jacob Jans heeft bovendien zn Leendert uit 2e huw.

Grietje was eerder gehuwd (1) met Leendert Jacobs.<101,102>

Van Cornelis en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1   Jan Cornelis Kuiken, zie VII-CO.

2   Jacob Cornelis Kuiken, zie VII-CP.

3   Hendrikje Cornelis Kuiken, zie VII-CQ.

4   Dirk Cornelis Kuiken, zie VII-CR.

5   Maartje Cornelis Kuiken, zie VII-CS.

6   Antje Cornelis Kuiken.

VI-BH   Jannichie Jan Jaspers, dochter van Jan Jaspers en Marichie Barthouts (V-AC), is geboren 1636 of 1637.

Bnr 46.1655 St. Jp. nr. 37 Jannichie Jan Jaspers, bruiker Willem Ariens, 1670 nr. 37 Jann.J.Jaspers nu x Gosse Jacobs.

Aut. 25.5.1653 J.J.J. erft van haar grm Jannichie Jacobs, cur. Beernt Jacobs DG, snieder en winkelier St.Ap. Aut. 8.4.1654 Arien ‘t Hoen, man v. JJ.J. en nu haar voogd. HB35/33v. 12.1.1655 rek. door Dirck Pieters cur. over J.J.J. wed. A.G.H, ter pres. v. Gerrit Ariens ‘t Hoen, schoonv., Claes Bartouts, oom en Dirck Ariens zwager v. J.J.J. HB33/103v. 1648 rek. d. Claes Bartouts.

Jannichie trouwt op donderdag 12 2 1654 te St. Annaparochie op hoogstens 17-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Arien Gerrits ‘t Hoen, zoon van Gerrit Ariens ‘t Hoen en Hillechie Beernts.  Arien is gedoopt op donderdag 1 4 1627 te St. Annaparochie, is overleden voor 1655.  Arien werd hoogstens 27 jaar en 9 maanden.

datum huwelijk is 1e procl., zij van St. Jp.

Jannichie trouwt in 1657 op hoogstens 21-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Gosse Jacobs, zoon van (?)Jacob Gosses en Anne Ariens ‘t Hoen.  Gosse, koopman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 23 11 1634 aldaar.

Bnr 46, 47. 1698 St. Jp. bijz. G.J. nr.15 en 35. Flor. 1700 46.341, 1708 verkocht a. Jan Jans Tzietsa.

Hyp.bk 28.21671/30.4.1668 G.J., koopman St. Ap. en J.J. e.l. cur. over 5 kk. v. ass. Dirk Pieters bij Neeltie Jans, sch. a. Dirck Jans en Lijsbet Jans Gelder e.l. Vrp. 1200 cg. Hyp.bk 23.3.1675/9.5.1673 G.J. Schepers en J.J.J. e.l. St. Ap., onderpand onze plaatsen oud billand zowel in als buiten de buren. Hyp.bk 17.2.1677/14.7.1675 G.J. volmacht aan St. Jp. en J.J.J. e.l. te St. Ap. hebben plaats gekocht v.d. cred. v. wln Dirck Pieters ass.HB, onderp. onze 3 plaatsen te St. Jp. en 1 in St. Ap., zowel aanbeërfd als gekocht.

Hyp.bk 6.6.1704/15.2.1702/6.6.1704 de cred. v. G.J. ass. c.u. verk. boerderij met 46 mg land (gepacht) op Z.O. v. St. Jp. aan Jan Jans Tzietsa. Voor afwikkeling boedel zie hyp.bk 20.10./6.6.1704. Hyp.bk 23.5.1675/9.5.1673 Gosse Jacobs Scheper en Jannichie Jan Jaspers e.l., St. Ap.

Van Gosse en Jannichie zijn drie kinderen bekend:

1   (?)Aafke Goses, zie VII-CT.

2   Maartie Gooses is gedoopt op donderdag 15 1 1660 te St. Annaparochie, zie VII-CU.

3   Sybrichie Gooses is gedoopt in 1 1666 te St. Annaparochie, zie VII-CV.

VI-BI     Pietje Harmens, dochter van Harmen Jacobs en Pietje Barthouts (V-AD).

Pietje trouwt op woensdag 9 3 1678 te Vrouwenparochie met Aart Pyters.

Procl.bk 10.4.1693 Trijntie Ariens, wed. koopm. Jacob Aarts, Harl. koopt 6 1/2 m. in k. 1 in huur bij Aart Pieters van Simon Jacobs Bootsma, Harl. als universele erfgen. v. Lijntie en Pieter Aarts. het Wechie en de Rij O., OBZ W. en wed. Heimans W. en N.

Datum huwelijk is attestatie, beiden van St. Jp., zij nu te Vrp.

Van Aart en Pietje is een kind bekend:

1   (?)Pieter Aarts, zie VII-CW.

VI-BJ     Jannichie Ulbes, kind van Ulbe Tjommes en Aefke Barthouts (V-AE), is overleden voor zondag 27 5 1657.

Jannichie trouwt op vrijdag 23 11 1640 te St. Annaparochie (1) met de 24-jarige Arien Ariens, zoon van Arien Jilles en Griet Ariens ‘t Hoen.  Arien, schroor, is gedoopt in 1616 te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 18 12 1653.  Arien werd hoogstens 37 jaar.

HB 35/152 scheiding en deling dd. 27.5.1657; Bartout Ulbes te Harlingen broer van Jannichie. HB 36/107 en 110: weesrek. 20.6.1659; id.HB37/14v. 21.9.1663. HB38/3v 12.11.1666 weesrek. door Jan Ariens oom en subst.ontv. floreenrente. HB39/28v, 284 en 287 dd. 3.1.1671 rek. door Beert Ulbes en Jan Arjens (van der Bildt).

Laten ook no dopen Cornelis en Lijsbet maar dezen kennelijk jong ovl.

Van Arien en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1   Aefie Ariens is gedoopt op donderdag 15 11 1646 te St. Annaparochie, zie VII-CX.

2   Arien Ariens is gedoopt op donderdag 11 6 1648 te St. Annaparochie.

Jannichie trouwt op donderdag 18 12 1653 te St. Annaparochie (2) met de ongeveer 41-jarige Claes Harrents, zoon van Harrent Claes en Lijsbet Walings.  Claes, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1612.

Bnr 115, 116, 156.   Wass.bk/170. BP500/35 en 36. 1647/8 in k.13 21m.59r. 1638 koopt land v. Staten v. vader in k.16N.(20m.423r.). 1638 samen met Daam Jans pachter k.20 NwB. 1638 pachter k.21 NwB met Antje Harrents, 1640 20m. (niet vermeld eigen land)., 1655 nr. 8.

Hyp.bk 26.6.1666/5.10.1662 Cl.H. mede voor zijn kk. bij wln Aechie Daems (Harrent, Willem, Beert en Lijsbet waarvan sommige al meerderj.) verk. a. Jan Feykes dorpr. St. Ap. en Antie Ekes e.l. sampt Hendrik Feykes de Wit burgervaendrich te Harl. en Geertie Jacobs e.l. de bruikw. van stede billands van 24½ mg. met huis etc. a.d. OBD o. St. Ap., de kopers en O. (S: nr.13).

Claes was eerder gehuwd (1) met Aechie Daam Jans.<103,104>

Claes was later gehuwd (3) met Tettie Cornelis.<105..110>

Beiden van St. Ap.

VI-BK   Jannichie Jans, dochter van Jan Dirck Jans en Marichie Barthouts (V-AF), is gedoopt op donderdag 18 12 1636 te St. Annaparochie.

Jannichie trouwt op donderdag 6 9 1657 te St. Annaparochie op 20-jarige leeftijd met Willem Jans van der Mey.  Willem, steenhouwer, wonende te Harlingen.

Datum is 3e procl., hij jmr. steenhouwer van Harlingen, zij v. St. Ap.

VI-BL    Geertie Jans, dochter van Jan Dirck Jans en Marichie Barthouts (V-AF), is gedoopt op donderdag 7 3 1641 te St. Annaparochie.

Geertie trouwt in 1659 te St. Annaparochie op 18-jarige leeftijd met Aesge Pieters.

Geen nadere datum, procl. en att., hij van Lioessens, zij van St. Ap.

VI-BM   Maertie Jelles, dochter van Jelle Dircks en Willemtie Barthouts (V-AG), is geboren 1635 of 1636, is overleden voor maandag 26 2 1680.  Maertie werd hoogstens 44 jaar, 1 maand en 26 dagen.

GJ2009/273/4.

Maertie trouwt op donderdag 4 12 1653 te St. Annaparochie op hoogstens 17-jarige leeftijd met Waling Clases, zoon van Claes Cornelis Lenerts en Daniël Walings.  Waling, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 26 2 1680.

Bnr 121. 1670 St. Ap. nr.10.

Lidm. Aut. 26.2.1680 e.l. ovl. k. Claas Walings, X Cornelis Clasen, cur. Jelle W., meerderj. broer om procedure tegen de cred. v. Corn. Clasen voort te zetten. Aut. 14.6.1658 als zwager cur. Dirk en Bartout Jelles.

Recesbk 24.5.1680 Jelle Walings, St. Ap. en Claes W. erfgen. v. wln Waling Claes en Maertie Jelles. GJ2009/272.

Datum is 1e procl., beiden van St. Ap.

Van Waling en Maertie zijn vier kinderen bekend:

1   Claas Walings, zie VII-CY.

2   Daniel Walings is gedoopt op donderdag 29 10 1654 te St. Annaparochie.

3   Jelle Walings, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt in 1655 aldaar.

Recesbk 24.5.1680. Hyp.bk 3.5.1707/21.1.1695 J.W. huisman St. Ap. cur. kk. wln Riemke Tonis i.l. wed. van Jan Outgers St Ap.

4   Claes Walings is gedoopt in 1657 te St. Annaparochie.

VI-BN   Arien Stevens, zoon van Steven Ariens (V-AT) en Heyltie Barthouts (V-AH), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 120. Wass.bk/196 Hyp.bk 13.10.1685/19.7.1681 A.S. en N.S. e.l. St. Ap.

Arien trouwt op vrijdag 10 12 1677 te Gerecht Het Bildt met Neeltie Symens, zie VI-P.

VI-BO   Antie Stevens, dochter van Steven Ariens (V-AT) en Heyltie Barthouts (V-AH).

Antie trouwt op vrijdag 14 2 1681 te Gerecht Het Bildt met Gerrit Dircks, zie VI-BV.

Datum is 2e procl., hij v. Vrp., zij v. St. Ap. en zr v. Arien Stevens.

Van Gerrit en Antie is een kind bekend:

1   Steven Gerrits, zie VII-CZ.

VI-BP    Jacob Clases, zoon van Claes Barthouts (V-AI) en Antie Barthouts, is overleden voor vrijdag 5 10 1685.

Wrsch. getr. St. Jp. 21.6.1663 x Willemtie Jans b. v. St. Jp., hij woont bij zijn vader, zij bij haar ouders. HB46/290 10.1.1699 weesrek. k. Jan Ariens Kuicken en Imckien Gabbes: Jan Jacob Clasen, chirurgijnsknecht en Trijntie Jacob Clasen (x Symen Reiners) inz. plaats van hun grv. Claes Beerts. Recesbk 5.10.1685 Dieuke Pieters wed. Jacob Claes Barthouts o. St. Jp.

Van Jacob en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1   Trijntie Jacob Clases, zie VII-DA.

2   Jan Jacob Clases.

VI-BQ   Corsie Claeses, dochter van Claes Barthouts (V-AI) en Antie Barthouts.

Corsie trouwt op donderdag 22 11 1663 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 24-jarige Syuerd Ariens, zie V-M.

VI-BR   Antie Clases, dochter van Claes Barthouts (V-AI) en Neeltie Tonis.

Antie trouwt op donderdag 18 8 1678 te St. Jacobiparochie met Daem Clases, zie VI-AK.

VI-BS    Jannichie Clases, dochter van Claes Barthouts (V-AI) en Neeltie Tonis, is geboren 1663 of 1664.

Jannichie was gehuwd met Sytse Pieters.  Sytse, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 150. Hyp.bk 5.11./10.10.1693 e.l. St. Ap., borg Neeltie Thonis laatst wed. Cl. Beerts, St. Ap. moeder.

VI-BT    Joris Dircks, zoon van Dirck Gerrits (V-AJ) en Maartie Joris, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 119. 1698/1708 J.D. n.u. nr. 35, 1718/1728 J.D. Flor.1700 46.124, 1708 bij van wed. Claes Sickes 6.507 is 53.031, 1718 53.031.

GJ 2009/296. Aut. 23.10.1719 J.D. DG oom cur. wkk. Arjen Dircks en Mettje Jurjens; aut. 12.8.1715 J.D., huism o. St. Ap. DG cur. wkk. Pyter Corn. en Jannichie Walings. Hyp.bk 19.6-30.4.1713 J.D. en A.S. e.l. huisl. o. St. Ap. Hyp.bk 11.9.1726/24.5.1722

Joris trouwt op vrijdag 16 5 1687 te Vrouwenparochie (1) met de hoogstens 16-jarige Beitske Franses, dochter van Frans Gerrolds en Aeltie Jacob Scheltes.  Beitske is geboren 1670 of 1671.

Bij bev. huw. beiden v. Vrp., bij procl. te St.Ap. zij van St. Ap.

Joris trouwt op maandag 6 5 1709 te Gerecht Het Bildt (2) met Aafje Symens.

Beiden v. St. Ap.

VI-BU   Rinnichie Dircks, dochter van Dirck Gerrits (V-AJ) en Maartie Joris.

Rinnichie was gehuwd met Harmen Dircks van der Mey, kind van Dirk Hendriks van der Meij en Jantien Eelkes.  Harmen, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 251. GJ2009/177. 1708 gebr. nr.24 k.3.Hyp.bk 23.5.1714/20.5.? R.D. wed. H.D. v.d. Mey NBD o. Vrp. sch. a. mijn broer Joris Dircks en Aafie Symens e.l. o. St. Ap.

Procl.bk 6.3.1699 H.D.v.d. M. en Geertie Dircks v.d. Mey cum marito verk. 2/3 v, sate gr. 27 m. in k. 33 o. St. Jp. aan H.G. v.d. Haven, Harl., de erven G.v. Viersen en Rintie Tamboeser O., Danckert Taeckes W., de  OBD Z en de NBD N. Procl.bk 3.3.1710 H.D. huurt boerderij  NwB o. Vrp. gr. 31m. 279r.waarvan 1/4 wordt  gek. d. wed. A. v. Glinstra van de wed. M. v. Wijckel ( de helft behoort al aan koperse).

Van Harmen en Rinnichie is een kind bekend:

1   Gerrit Harmens van der Mey, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 251. 1718 gebr. nr.24 k.3.

VI-BV   Gerrit Dircks, zoon van Dirck Gerrits (V-AJ) en Maartie Joris, boer, wonende te St. Annparochie.

Bnr 120. 1698/1708 St. Ap. nr. 22, 1698 Vrp. met Ysbrand Jans nr.31, 1708 gebr. nr.18 k.9 en 1/2 nr.19 k.8.Procl.bk 11.11.1695 huurder plaats in k.9 en 1/2 k. 8, gek. d. vr.v. Fr. v. Burum van vr.v. H. v. Glinstra. Flor.1700 25.144, 1708 32.182 (bij o.a. v. Dammis Gerrits 5.038).

Wass.bk/196. Hyp.bk 25.2.1691 G.D. vader en voogd kind bij wln. Antie Stevens.

FER56/128v. 13.6.1712 weesrek door Gerrit Dirks a.d. NBD o.Vrp. cur. kind Lourens Walings v.d. Mey en Jannichie Clases.

Gerrit trouwt op vrijdag 14 2 1681 te Gerecht Het Bildt (1) met Antie Stevens, zie VI-BO.

Gerrit trouwt op donderdag 10 9 1693 te St. Annaparochie (2) met Antje Ysbrands, dochter van Ysbrand Jans en Tettie Annes.

Beiden v. St. Ap.

VI-BW  Tettie Dircks, dochter van Dirck Gerrits (V-AJ) en Maartie Joris.

Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.), doch jaartal niet leesbaar, oud 61 jr.

Tettie was gehuwd met Siebren Heins, zoon van Hein N..  Siebren, boer, wonende te Pingjum en te Vrouwenparochie.

Bnr 205, 247.  1708 Vrp. gebr. nr.X en  20 k.7. en 1718/28 eigenr en gebr.beide nrs.1738 de kk. eigenr. en Jacob S. gebr.1748 id. gebr. Foppe Fransen. flor. 1718 18.020 van Is. v. Hoven.

Stamvader fam. Twijnstra. Procl.bk 31.3.1710 T.F. hsvr. v. S.H a.d. OBD o. Vrp.koopt voor 20.000 gld boerderij OBD, oud en nw billand  gr. 47 m.  (18 oud en 29 nw) o. Vrp.van juffr. Jacoba v. Gelder (x D.M. de Neufville, A’dam), naastl. oudbildt Beert Boyens O, Pieter Ariens Z, Schorer W., door kopers bewoond en gebruikt.

Siebren was later gehuwd (2) met N.N..

Van Siebren en Tettie zijn drie kinderen bekend:

1   Sipke Siebrens, zie VII-DB.

2   Jacob Siebrens, zie VII-DC.

3   Hein Siebrens.

VI-BX   Arjen Dircks, zoon van Dirck Gerrits (V-AJ) en Maartie Joris, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 23 10 1719.

Wass.bk/197. Hyp.bk 22.5.1705/27.8.1699 e.l. St. Ap.; id. 25.9./20.9.1705 huislieden a.d OBD o. St. Ap. 1705Aut. 23.10.1719 cur. Joris Dircks, oom Bij huwelijk naam Wasssenaar.

Arjen was gehuwd met Mettie Jurriens, dochter van Jurrien Jochums en Hiltie Cornelis Yssel.  Mettie is overleden voor maandag 23 10 1719.

Aut. 11.3.1696 cur. Joannes Swart schoolmr Vrp. en Jelle Corn. Yssel.

Mettie was later gehuwd (2) met Pieter Jacobs.<111,112>

Van Arjen en Mettie zijn vijf kinderen bekend:

1   Grietje Arjens is geboren 1694 of 1695, zie VII-DD.

2   Hiltje Arjens is geboren 1698 of 1699, zie VII-DE.

3   Antje Arjens is geboren 1700 of 1701.

4   Dirk Arjens is geboren 1701 of 1702.

5   Maartje Arjens is geboren 1704 of 1705.

VI-BY   Geertie Walings van der Mey, dochter van (?)Waling Hendricks van der Mey en Heiltie Gerrits (V-AK).

Geertie was gehuwd met Gerrit Arien Jacobs, zie V-AV.

VI-BZ    Philips Walings van der Mey, zoon van (?)Waling Hendricks van der Mey en Heiltie Gerrits (V-AK), wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 29 5 1691.

Aut. 30.5.1692 L.E. ovl. Lourens Walings oom te Marrum DG cur. Hyp.bk 20.6.1692/29.5.1691 L.W. wed. Ph.W. St. Ap. Niet in GJ 2009.

HB41/70v. 1677/8 weesrek. door Isbrant Jansen inz. kk. van zijn zuster (is halfzr), hij noemt Phil.Walings mijn zwager. BPw98: 1681 thans o. Vrp.verkopen huis Warmoesstr., St. Ap. DG

Philips trouwt op donderdag 14 8 1664 te Vrouwenparochie met Lijsbet Everts, dochter van Evert Clases en Wytske Gerrits.  Lijsbet is overleden op vrijdag 25 4 1692.

HB44/72 26/30.4.1692 inv. sth. L.E. wed. Ph.W., Lourens en Dirk Walings, Gosse Elings en Isbrand Jans omen wk., Geertie Walings tante.

Beiden v. Vrp.

Van Philips en Lijsbet is een kind bekend:

1   Wytske Philips van der Mey is geboren 1684 of 1685.

VI-CA   Lourens Walings van der Mey, zoon van (?)Waling Hendricks van der Mey en Heiltie Gerrits (V-AK), wonende te Marrum.

Bnr 213. 1698 Vrp. met Gosse Elings nr.26, 1708 de kk. 1/2 en Jan Clases n.u. 1/2., 1718 de erven 3/8 en Jan Clases kind 5/8 ongescheiden. Flor. 1700/08 met Gosse Elings resp de erven 35.560.

Aut. 30.5.1692 DG. FER42/87 1.5.1694 inv. bij L.W.v.d.M te Marrum op de Mieden, nu x Eelckje Piers, cur. kk. is Steven Clases te St. Ap., Dirck Waling is broer en ovl., Wytske Philips is broeders dr. FER43/177v. 28.11.1700 inv. sth. L.W. v.d.M., Gerrit Ysbrands, St. Ap. cur. kk. 2e huw., zilver met initialen. FER53/311v. 23.5.1702 en 55 /21.4.1707 rek. door Gosse Elings, resp. Jan Clasen (schoonzn G.E.) inz. kk. Lourens W.v.d.M., Gerrit Pyters te St. Jp. ook cur., Pier Joh. te Marrum cur. nakk.; ontv. v. Waling Gerryts 100 cg., ontv. landh. plaats o. Vrp. en 1/2 pl. o. Vrp. bruiker Teunis Gerrits. FER 56 f.108v. 13.6.1712 rek. door Gerrit Dircks a.d. Nieuwe Dijk o. Vrp. als cur. v. Claas Lourens.

Lourens was gehuwd (1) met Eelkje Piers, dochter van Pier Johannes.

Van Lourens en Eelkje zijn twee kinderen bekend:

1   Jacob Lourens van der Mey.

Bnr 213. 1728/38 Vrp. 1/8 nr.26, ds Joh. de Hartog 5/8 (x Jayke Jans Bergsma), Harmen Jans 1/8, Beert Jans 1/8.

2   Trijntje Lourens van der Mey.

Lourens trouwt op donderdag 9 11 1679 te Vrouwenparochie (2) met Jannichie Clases, zie VI-U.

VI-CB   Gerrit Walings van der Mey, zoon van (?)Waling Hendricks van der Mey en Heiltie Gerrits (V-AK).

Van Gerrit en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1   Waling Gerrits van der Mey.

FER 55 21.4.1707 rek. inz. kk. Lourens W.: obl. t.l.v. Waling Gerryts dd 17.5.1701, borg Gerryt W. v.d. Mey.

VI-CC   (?)Trijntje Olpherts, dochter van Olphert Walings en Willemtie Gerrits (V-AL), is overleden voor maandag 23 11 1716.

HB54/19 23.11.1716 inv. sth. Tr.O., laatst wed. v. G. Idses (m.z.Yedes). Zou ook dr kunnen zijn v. Olphert Arjens Gelder.

(?)Trijntje trouwt op woensdag 12 1 1701 te Vrouwenparochie met (?)Gerrit Iedes, zoon van Yde Jans en Dieucke Gerrits.  (?)Gerrit, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor zondag 23 6 1709.

Aut. 23.11.1706 e.l. ovl. cur. k. Waling Clasen DG OBZ en Dirck Willems OBZ. HB56/164 19.4.1723 weesrek.

Hyp.bk 29.4.1711/23.6.1709 Tr.O. wed. G.Y. te OBZ. Lidm. Vrp. hij bel. 19.2.1706, zij doop op bel. id.

NB 14.10.1683 laat een Yde Gerrits te Vrp. een dr Aacht (oudste) en Ansck dopen, de moeder is doopheffer.

Beiden v. Vrp.

Van (?)Gerrit en (?)Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1   Willemtje Gerrits is geboren in 1701.

Ged. Vrp. 20.6.1706 ± 4½ jr oud.

2   Aeffie Gerrits is gedoopt op zondag 20 6 1706 te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 23 11 1716.  Aeffie werd hoogstens 10 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

VI-CD   Rinnichie Gosses, dochter van Corsje Gerrits (V-AM) of Gosse Joris.

Rinnichie trouwt op woensdag 14 2 1680 te Vrouwenparochie met de hoogstens 31-jarige Aert Pieters, zoon van Pieter Aerts en Lubbrichie Berents.  Aert, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1648 of 1649.

HB36/240v.  kwiteert zijn cur. dd. 13.10.1672. HB23 24.12.1688 hsm. NwB o. Vrp.

Datum is att. beiden v. Vrp.

Van Aert en Rinnichie zijn drie kinderen bekend:

1   Korsie Aarts is gedoopt op donderdag 30 8 1685.

2   Pieter Aarts is gedoopt op donderdag 29 12 1689 te Vrouwenparochie.

3   Lubbrichie Aarts is gedoopt op dinsdag 1 11 1695 te Vrouwenparochie.

VI-CE    (?)Hendrik Gosses, zoon van Corsje Gerrits (V-AM) of Gosse Joris, herbergier, wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 13.2.1724/2.4.1712 hospes OBZ. Hyp.bk 11/9.1.1718 e.l. OBZ huren herberg “De witte Klok” van wln Jan Tj. Kuiken.

(?)Hendrik trouwt op zondag 12 11 1702 te Vrouwenparochie met Maartie Jans Kuycken, zie VI-CR.

Beiden v. OBZ.

Van (?)Hendrik en Maartie zijn drie kinderen bekend:

1   (?)Fokeltje Hendriks.

(?)Fokeltje trouwt op zondag 1 5 1729 te Vrouwenparochie met Symen Clases Koot.  Symen, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor maandag 6 3 1752.

1749 Vrp. snikschipper 1+1 9.9.0. HB61/450 inv. sth. e.l. Jacob Jippes OBZ en Jan Hendriks Kas o. St. Ap. cur. v. Claas en Hendrik Symons, 2huizen OBZ a. Hoge Buurt en Ooosterdijk. Aut. 6.3.1752 Jacob Jippes oudoom en J.H. Kas oom cur. kk.

2   (?)Jan Hendriks Kas, boer, wonende te St. Annaparochie.

1749 St. Ap. zetmeier 3+2 25.15.0.  LWL aut. 15.3.1755 J.H.K. setmeier v. Dirk Joh. Kuik o. St. Ap. met Joh. Pieters, hsm. o. Hallum cur. v. Jeltie 23 jr dr v. Dirk Pieters i.l. hsm. o. Stiens.

(?)Jan trouwt op zondag 1 6 1738 te St. Jacobiparochie waarschijnlijk met waarschijnlijk Maartje Johannes.

3   (?)Lieuwe Hendriks Kas, wonende te Oudebildtzijl.

Recesbk 19.9.1740 LH.K. te OBZ.

VI-CF    N Gosses, dochter van Corsje Gerrits (V-AM) of Gosse Joris.

N was gehuwd met Siemen Ritskes, zoon van Ritske Jans en Bauck Symens.  Siemen, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1656 of 1657, is overleden voor maandag 13 2 1730.  Siemen werd hoogstens 73 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Hyp.bk 26.5.1685/8.1.1682 verk. met zr Geertie ruim 1 mg land op zuid v. St. Ap. gebuirte. Procl.bk4.5.1716 naastl. brede kant Warmoesstr. Procl.bk 13.2.1730 D.L. wed. S.R. verk. huis brede kant Warmoesstr.

Siemen was later gehuwd (2) met Dirkje Lenerts.<113..119>

Van Siemen en N zijn vijf kinderen bekend:

1   Bauckje Siemens is gedoopt op donderdag 19 3 1682 te St. Annaparochie, zie VII-DH.

2   Korsje Siemens is gedoopt op donderdag 16 9 1688 te St. Annaparochie, zie VII-DI.

3   Geertje Siemens is gedoopt op zondag 1 3 1693 te St. Annaparochie.

4   Ritske Siemens, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op donderdag 25 8 1695 te St. Annaparochie.

5   Gosse Siemens is gedoopt op donderdag 7 11 1697 te St. Annaparochie.

VI-CG   Maertie Cornelis, dochter van Cornelis Ariens (Slim) en Tettie Ariens (V-AO), is geboren 1653 of 1654, is overleden op donderdag 10 2 1701.  Maertie werd hoogstens 47 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Zerk St. Jp.(grafschr.komm.)

Maertie trouwt op donderdag 24 11 1672 te St. Jacobiparochie op hoogstens 18-jarige leeftijd met de hoogstens 28-jarige Jan Hendricks, zoon van Hendrick Jans.  Jan, timmerman, is geboren 1643 of 1644, is overleden op vrijdag 5 1 1691.  Jan werd hoogstens 47 jaar en 5 dagen.

Zerk St. Jp. (grafschr.komm.). HB23 15.7.1678 J.H. x M.C. erfgen. v. Corn. Ariens St. Jp.

Beiden v. St. Jp., patr. Hendrick Jans en Cornelis Ariens.

VI-CH   Tettie Jans Isselmonde, dochter van Jan Jans Isselmonde en Ariaentie Ariens (V-AP).

Tettie trouwt op donderdag 22 6 1673 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 20-jarige Claes Jobs, zoon van Job Cornelis en Maertie Buwes.  Claes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1652 of 1653.

1708/18 gebr. ± 12m. in nr.19 k.50.

Hyp.bk 15.6.-14.5.1713 e.l. huisl. OBD o. St. Jp. sch. a. Jan Willems en Aaffie Claas Aarts e.l. OBD St. Jp. Procl.bk 26.6.1693 Jan Willems c.u. koopt 6m. in k. 51 in huur bij Claas Jobs, v. Trijntie Walings cum marito.

Beiden v. St. Jp.

VI-CI     Trijntie Jans Isselmonde, dochter van Jan Jans Isselmonde en Ariaentie Ariens (V-AP).

Trijntie trouwt op donderdag 13 5 1683 te St. Jacobiparochie met Eelke Lammerts.  Eelke, metselaar, wonende te St. Jacobiparochie.

Eelke was eerder gehuwd (1) met Claasje Cornelis Stelman.<120>

Eelke was eerder gehuwd (2) met Jelcke Jans.<121..123>

Beiden v. St. Jp., hij wednr.

VI-CJ     Berber Willems, dochter van Willem Arien Jacobs (V-AS) en Trijntie Jans.

Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.) maar jaartallen onleesbaar, Berber werd 64 jr.

Berber was gehuwd met Dirck Jarichs, zoon van Jarich Martens en Wopck Dircks.  Dirck, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1654 of 1655.

Bnr 50, 55, 111, 206.   1698 St. Jp. nr. 40 en1698/1708/18/28 St. Ap. nr.27,1708/1728 St. Jp. nr. 12 en 40. Flor.1708 13.285 gek. v. erven Antoni de Man. flor. 1700/08/18 25.425. flor. 1700 41.203, 1708/18 38.250, 1718 13.285

Hyp.bk 9.10.1702/4.6.1702 Berber Willems vr. v. D.J. verk. 2 stukken land op ZW v. St. Ap. Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.) met meerdere namen maar jaartallen onleesbaar: Dirck Dirck 2x , Jarig Dircks en wrsch Dirck Jarigs, zie ook Dirck Jarichs zn. v. Jarich Martens en Wopck Dircks.

Pachter stem 27 St. Ap. 1698 en 1728, St. Jp. nr 40 1698 en 1728 en nr 12 1728. Procl.bk 13.12.1713 Dirk Jarichs, hsm. Zdh. St. Ap. koopt huissteed op smalle kant v. Hoge buurt v. Aart Dircks en Tjaltie Willems, de verk. O. en Beert Dircks W. onder verplichting er een huis op te bouwen.

Van Dirck en Berber zijn zes kinderen bekend:

1   Jarich Dirks, zie VII-DJ.

2   Jan Dirks.

3   Dirk Dirks, zie VII-DK.

4   Wopkje Dirks, zie VII-DL.

5   Willem Dirks, zie VII-DM.

6   Trijntje Dirks, zie VII-DN.

VI-CK   Dirck Arien Jacobs, zoon van Arien Jacobs en Heyltie Ariens (V-AW), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 15 6 1676.

Bnr 39. Vltgs Wass.bk/174 Rozendal, zn v. Arien Jacobs en Trijntje Dirck Boyens. 1655 D.A.J. nr 18 menist en 1/2 k.30, 1670 nr. 18 de wed. en nr.39 1/2 k.30.

 HB33/61v. 2.12.1647. Aut. 4.3.1679 e.l. ovl. cur. Gerrit Ariens Vrp., DG, oom; aut. 27.3.1680 cur. Gosse Jacobs, koopman St. Ap., oom.  HB40/186v. 15.6.1676 inv. bij Doedtie jan Jaspers wed. D.A.J., Arien en Jannichie beiden volj. en G.A., oom cur. Jan en Willem Dirks, ook sch. en d. HB41/251 4.3.1679 inv. sth. Doetje Jan Jaspers, wed. Dirck Arien Jaccobs, OBD o. St. Jp.

HB21 26.6.1643 D.A.J. St. Jp. x Doedke Jans en cur. Neelke Jans herneemt Procedur v. Claes Willems vorige cur. v. Neelke en Doedke vs Trysie Harrents wed. P.P.

Procl.bk 26.3.1683 Jan en Willem Dircks en Gerrit Hendricks kopen 1/4 v. 17 m. in k. 30 o. St. Jp.van hun broer resp. schoonbr. Arien Dircks plus 1/4 v. 15 m. oud state billand m. hs en sch. en gebruik v. buitenpollen, A.D. heeft dit geërfd van moeder Doetie Jans, naastl. NwB. Oldaens en Dieuwke Braam O. OBD Z. Dieuwke Braams, Pieter Harrents Vogel en Pieter Sjoukes c.s. W.en de NBD N.

Dirck was gehuwd met Doedke Jans, dochter van Jan Jaspers en Jannichie Willems.  Doedke is geboren 1620 of 1621, is overleden voor zaterdag 4 3 1679.  Doedke werd hoogstens 58 jaar, 2 maanden en 1 dag.

2e x Lenert Corn. te Vrp.? (hyp.bk 3.5.1669/1.5.1661 L.C. en Doetie Jans e.l. verk. het pachtrecht van ruim 2 mg oud billand te St. Jp. L.C.. en D.J. e.l. o. Vrp. sch. a. Hendrick Daems als cur. v. zr Maertie Daems

Van Dirck en Doedke zijn vier kinderen bekend:

1   Arjen Dirks.

2   Jannichie Dirks, zie VII-DO.

3   Jan Dircks Rozendal is geboren 1658 of 1659, zie VII-DP.

4   Willem Dircks Rozendal is geboren 1661 of 1662, zie VII-DQ.

VI-CL    Dieuwke Eesges, dochter van Eesge Cornelis en Maritie Harrents of Maartje Harrents Scheyff (V-AX), is gedoopt op donderdag 10 8 1684.

Dieuwke trouwt op zaterdag 4 10 1721 te Vrouwenparochie op 37-jarige leeftijd met Dirk Melis (16.3.1766).  Dirk, smid, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor woensdag 25 6 1766.

Hyp.bk 13/10.5.1765 D.M. mr grofsmid OBZ. x Insck Dirks e.l.; id. 20.8./25.6.1766.

Dirk was later gehuwd (2) met Ynske Dirks.<124,125>

Beiden v. OBZ.

VI-CM   Harrent Eesges, zoon van Eesge Cornelis en Maritie Harrents of Maartje Harrents Scheyff (V-AX), smid en brouwer, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op maandag 22 7 1686 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 1.7.1717/13.3.1715 H.E. mr smid en H.A. e.l. OBZ kopen huis met brouwerij van Hendrick Danckerts mr brouwer en koopman. Bij doop kk. vanaf 1716 brouwer OBZ.

Harrent trouwt op zondag 26 4 1705 te Vrouwenparochie op 18-jarige leeftijd (1) met Dieuwke Walings van der Mey, dochter van Waling Pieters van der Mey en Trijntje Dankerts.

Beiden v. OBZ.

Van Harrent en Dieuwke is een kind bekend:

1   Waling Harrents is gedoopt op dinsdag 5 11 1715 te Vrouwenparochie, zie VII-DR.

Harrent trouwt op woensdag 18 10 1713 te Vrouwenparochie op 27-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Hendrickje Ariens, zie VII-E.

Hij v. OBZ, zij v. Vrp.

Van Harrent en Hendrickje zijn acht kinderen bekend:

2   Aartie Harrents is gedoopt op zondag 24 6 1714 te Vrouwenparochie.

3   Arien Harrents is gedoopt op woensdag 11 3 1716 te Vrouwenparochie.

4   Jannichie Harrents is gedoopt op dinsdag 26 1 1717 te Vrouwenparochie.

5   Rinnichie Harrents is gedoopt op zondag 22 1 1719 te Vrouwenparochie.

6   Antie Harrents is gedoopt op zondag 14 9 1721 te Vrouwenparochie.

Doopheffer grm. Antie Hendrick Joris vr. v. bijz. Beert Boyens.

7   Maartie Harrents is gedoopt op zondag 14 9 1721 te Vrouwenparochie, zie VII-DS.

8   Antie Harrents is gedoopt op zondag 1 8 1723 te Vrouwenparochie, zie VII-DT.

9   Aesge Harrents is gedoopt op zondag 20 7 1727 te Vrouwenparochie.

VI-CN   Cornelis Eesges, zoon van Eesge Cornelis en Maritie Harrents of Maartje Harrents Scheyff (V-AX), konvooimeester, is gedoopt op vrijdag 17 12 1688 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 11.7.1735/12.9.1734 Corn. Aesges Hameringa, comijs te rechergie te NBZ is borg voor D.D. Kuik, molenaar Vrp.

1749 OBZ.  konvooimr, welgesteld 3p. 30.16.0. Recesbk 15.6.1750 C.Aesges Hameringa, mede erfgen. v. broer Harrent Aesges.

Cornelis trouwt op vrijdag 24 1 1721 te Vrouwenparochie op 32-jarige leeftijd met Heiltje Symons.

Heiltje was eerder gehuwd (1) met Claas Symens.<126,127>

Beiden v. OBZ.

VI-CO   Harrent Jans, zoon van Jan Teunis en (?)Teuntie Harrents Scheyff (V-AY), schipper, wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 17.11.1634/2.5.1630 H.J. vrijgezel en schipper OBZ. sch. a. Jan Eysses lieutenant en Gryt Hendricks e.l. ald. Hyp.bk 11.11.1667/13.7.1663. e.l. OBZ. Hyp.bk 3.9.1671/14.7.1668 H.J. schipper OBZ. sch. a. Daem Annis en Berber Sibreghdr koopl. ald. HB22 21.12.1663 H.J. schipper OBZ vs Wiemer Corn. OBZ.

Harrent trouwt op dinsdag 8 7 1642 te Vrouwenparochie met Itke Hermens.

Beiden v. OBZ.

VI-CP    Dirckie Jans, kind van Jan Teunis en (?)Teuntie Harrents Scheyff (V-AY).

Dirckie was gehuwd met Ewout Jobs, zoon van Job Jans en Jannichie Ewouts.  Ewout is geboren rond 1607.

Hyp.bk 4.2.1630 (S/201) E.J. en D.J. e.l. OBZ borgen zijn Reyner Jans en Hidde Jans,omen v. Ewout en Harrent Jans br. v. D.J.

VI-CQ   Hendrick Tymens, zoon van Tymen Jans of Maet Pieters (V-BA), wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 13 5 1721.

Aut. 13.5.1721 e.l. ovl.cur. kk. Jelte Jelles, Dirck en Lijsbet Eernstes req.HB55/288 13.5.1721 Tymen; Pieter en Tiepckje (Fokje?) Hendriks voor 3/7 erfgen. v. Jetske Everts.

Hendrick trouwt op donderdag 17 2 1689 te St. Annaparochie met Richt Clases, dochter van Claas N..

Beiden v. St. Ap.

Van Hendrick en Richt zijn vijf kinderen bekend:

1   Maat Hendriks is gedoopt op donderdag 12 10 1690 te St. Annaparochie.

2   Tymen Hendriks is gedoopt op donderdag 15 1 1693 te St. Annaparochie.

3   Pieter Hendriks is gedoopt op donderdag 13 1 1695 te St. Annaparochie.

4   Fokje Hendriks is gedoopt op donderdag 13 3 1698 te St. Annaparochie.

5   Geertje Hendriks is gedoopt op zondag 23 4 1702.

VI-CR   Maartie Jans Kuycken, dochter van Fokel Lieuwes of (?)Jan Tiercks Kuycken (V-BI).

Maartie trouwt op zondag 12 11 1702 te Vrouwenparochie met (?)Hendrik Gosses, zie VI-CE.

VI-CS    Neeltje Jans Kuycken, dochter van Arjaantje Gerrits of (?)Jan Tiercks Kuycken (V-BI).

Neeltje trouwt op zondag 29 11 1711 te Vrouwenparochie met Jacob Ypes, zoon van Ype N..  Jacob, timmerman en boer, wonende te Oudebildtzijl.

Bnr 123, 208. 1738/48 Vrp. Jacob Jippes gebr. nr.8 (eignr v/h Claas Daams de oude).

Aut. 6.3.1752 als oudoom cur. Klaas en Hendrik (geen ouders genoemd, maar uit HB61/450 blijken het kk. v. Symon Cl. Koot), mede cur. Jan Hendriks Kas, oom. 1749 Vrp. Jac. Jippes, boer redelijk welgesteld 5p. 50.15.0. Hyp.bk 18.4.1757/18.12.1756 erfgenamen Jacob Jippes i.l. hsm. o. Vrp.genoemd.

Koopbrief nr 64 koopt stemnr 24/19 te St. Ap. v. Staten.

Beiden v. OBZ.

Van Jacob en Neeltje zijn zeven kinderen bekend:

1   Jelke Jacobs.

2   Jan Jacobs Kuiken, zie VII-DU.

3   Eelkie Jacobs.

4   Gerrit Jacobs, zie VII-DV.

5   Jippe Jakobs, zie VII-DW.

6   Arjaantje Jacobs is gedoopt op zondag 23 9 1714 te Vrouwenparochie, zie VII-DX.

7   Schelte Jacobs Kuiken is gedoopt op zondag 28 8 1729 te Vrouwenparochie, zie VII-DY.

VI-CT    Gerrit Jans Kuycken, zoon van Arjaantje Gerrits of (?)Jan Tiercks Kuycken (V-BI), hospes, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor maandag 30 9 1715.

Bij doop Arjaantje hospes OBZ. FER17/367 3e pr. 30.9.1715 de wed. verk. hs op de Leye.

Gerrit trouwt op zondag 15 3 1711 te Vrouwenparochie met de 22-jarige Reinu Harmens, dochter van Harmen Jans en Neeltie Jans.  Reinu is gedoopt op donderdag 22 4 1688 te Oudeleye.

Doopbk Fi/H geb. o. Hallum.

Reinu was later gehuwd (2) met Tierck Freerks.<128,129>

Reinu was later gehuwd (3) met Tjerk Freerks.<130,131>

Hij v. Vrp., zij v. Finkum.

Van Gerrit en Reinu is een kind bekend:

1   Arjaantje Gerrits is gedoopt op zondag 16 10 1712 te Vrouwenparochie, zie VII-DZ.

VI-CU   Johannes Jans Kuiken, zoon van Arjaantje Gerrits of (?)Jan Tiercks Kuycken (V-BI), is gedoopt op dinsdag 28 8 1696 te Vrouwenparochie.

Johannes trouwt op zondag 10 11 1726 te Vrouwenparochie op 30-jarige leeftijd met de 20-jarige Antie Andries, dochter van Andries Johannes en Jantie Sierks.  Antie is gedoopt op zondag 15 8 1706 te Vrouwenparochie.

Beiden v. OBZ.

Van Johannes en Antie zijn drie kinderen bekend:

1   Arjaantje Johannes Kuiken is gedoopt op zondag 28 9 1727 te Vrouwenparochie.

2   Anders Johannes Kuiken is gedoopt op zondag 25 5 1732 te Vrouwenparochie.

3   Jelke Johannes Kuiken is gedoopt op zondag 27 6 1734 te Vrouwenparochie.

Generatie VII

VII-A       Maertie Joris Oldaen, dochter van Joris Pieters Oldaen (VI-A) en Jannichie Christaens.

Procl.bk 18.3.1689 verk. land in 23e k. NwB.

Maertie trouwt op donderdag 17 12 1682 te St. Jacobiparochie met Lenert Cornelis Jr., zoon van Cornelis Jr..  Lenert, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 49. 1698 St. Jp. L.C. Jr. n.u. met Trijntje Christiaans nr.11. ( NB is dit misschien nr. 12 in 1670: Chr. Stevens kk.) Flor. 1700 23.130, 1708 18.493, 1718 in gedeelten verkocht, blijft op wed. en kk. 1.403.

Hyp.bk 24./16.5.1698 L.C. jr ontv. Nw Bildt. Hyp.bk 27/15.4.1711 L.C. Jonker (?) ontv. Nw Bildt. HB48/159 13.4.1702 L.C.Jonker, ontv. Nw Bildt is cur. kk. v. Thomas Andries en Fokeltie Pieters.

HB23 21.1.1695 Lenard en Arien Corn. Joncker vs Corn. Ysbrands Wiersma (zie ook Heere Corn. Joncker). Procl.bk 18.3.1689. Procl.bk 10.11.1710 e.l. verk. huis St. Jp.

Beiden v. St. Jp.

Van Lenert en Maertie zijn drie kinderen bekend:

1   Cornelis Lenerts Jonker.

Hyp.bk 11.4.1746/22.5.1729 C.L. arbeider St. Jp. x N.Cl. Procl.bk 24.6.1720. Recesbk 19.9.1701 Corn. Lenerts Bonteman.

Misschien ook x Maartje dr v. Cornelis Ysbrands en Dingen Tiesses gezien aut. 9.11.1723.

Cornelis trouwt op zondag 12 7 1711 te St. Jacobiparochie met de ongeveer 21-jarige (?)Neeltje Clases, dochter van Claas Auckes Schierhuis.  (?)Neeltje is geboren rond 1690.

Procl.bk 24.6.1720.

2   Pieter Lenerts Jonker.

Pieter trouwt op zondag 16 4 1719 te St. Jacobiparochie met Rinsje Arjens Wassenaar, zie VII-J.

3   (?)Tetje Lenerts.

(?)Tetje trouwt op zondag 13 11 1735 te St. Jacobiprochie met de hoogstens 32-jarige Thomas Thomas, zoon van Fokeltie Pieters of Tomas Andries.  Thomas is geboren 1702 of 1703.

Geboren na ovl. vader., bij ovl. grootm. Maertie was Fokeltie nog zwanger. LWL151/96 Th.Th. Postma en Tettie Leenderts e.l. o. St. Jp. kopen huis op de Leye o. Finkum voor 470 gg. 12.1.1742.

VII-B       Trijntje Jans Oldaen, dochter van Jan Pieters Oldaen (VI-B) en Trijntie Cornelis.

Trijntje was gehuwd met Gaele Dircks, zoon van Dirck Willems en Maartje Everts Kuyck.  Gaele, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1653 of 1654, is overleden voor vrijdag 30 1 1682.  Gaele werd hoogstens 28 jaar en 30 dagen.

Geen kinderen. HB39/297 21.4.1673 weesrek. d. Harrent Pieters HB43/57 30.1.1682 inv. sth. G.D., St. Jp., doch overl te Makkum., Andle Hiddinga, halfbr. v. Antie Hiddinga, wed. v. G.D. Procl.bk 10.4.1681 verk. 1/6 v. boerderij in k. 23.

VII-C       Margareta Pieters Oldaen, dochter van Pieter Pieters Oldaen (VI-C) of Geertie Pieters Hoogstra.

Margareta trouwt op donderdag 17 3 1689 te Midlum met Alexander van Wijdenbrugh.  Alexander, secreatris, wonende te Harlingen.

Bnr 151, 242. 1698 Vrp. nr.33, 1708 id (ontv. Admiraliteit),1718 wed. en kk., 1728 de wed. en zoon. Flor. 1700/08 n.u. 13.–.

VII-D       Jacob Ariens, zoon van Arien Harmens (VI-G) en Antie Hendricks, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 29 5 1687 te Vrouwenparochie, is overleden voor donderdag 30 5 1726.  Jacob werd hoogstens 39 jaar en 1 dag.

Bnr 156. 1718 gebr. n.16 k.21.

Aut. 27.8.1726 J.A. ovl.  cur. zie hierna.Hyp.bk 10.5./5.1.1728 Boyen Arjens en Jan Martens de Vries cur. nagelaten kk. v. J.A. en J.O. HB57/81 17.7.1726 sch. en d., Antje Hendriks wed. bijz. Beert Boyens, nu te Hylaard als grm. en leg. tutrix v.d. kk. v. haar zn. Jacob Arjens bij J.O., Dirck Pytters, hsm. o. St. Ap. nu x. J.O. id. f.84 17.9.1726 sch. en d. J.O. met haar kk. Arjen en Rinske (!) Jacobs. Aut. 30.11.1736 Dirk Pieters stv. en cur.

Hyp.bk 24.11/1.11.1723 J.O. wed. J.A. is huur ten achter erven W.V.Haren, betr. 28 mg. NwB.

Jacob trouwt op zondag 31 1 1717 te Vrouwenparochie op 29-jarige leeftijd met Jentje Ockes, dochter van Ocke Hayes en Sytske Thomas.  Jentje is overleden op dinsdag 4 8 1761.

Lidmbk DG. Procl.bk 8.10.1753 gebruikt land op de Pollen

Jentje was later gehuwd (2) met Dirck Pieters.<132,133>

Beiden v. Vrp.

Van Jacob en Jentje zijn drie kinderen bekend:

1   Hendrikje Jacobs.

2   Arien Jacobs is geboren 1719 of 1720.

3   Rinske Jacobs is geboren 1721 of 1722.

VII-E       Hendrickje Ariens, dochter van Arien Harmens (VI-G) en Antie Hendricks, is gedoopt op donderdag 16 2 1690 te Vrouwenparochie.

Hendrickje trouwt op woensdag 18 10 1713 te Vrouwenparochie op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Harrent Eesges, zie VI-CM.

VII-F       Tettie Daams, dochter van Daem Barthouts (VI-H) en Ebeltje Jans (Ysselstein), is geboren 1668 of 1669, is overleden voor maandag 30 1 1708.  Tettie werd hoogstens 39 jaar en 30 dagen.

Tettie trouwt op donderdag 5 5 1695 te St. Annaparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd met Poppe Hendricks.  Poppe, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 15 4 1711.

Aut. 30.1.1708 P.H. assesseur (assistent?) en cur. en stv. kk. Lourens Johaans. Aut. 15.4.1711 P.H. ovl. Hiltie Geelts stm en cur. Jan Daems, oom. Hyp.bk 15.4.1715/26.10.1708 Hittie Gelts vr. v. P.H. mr. timmerman en adsistent gerecht HB, St. Ap. Hyp.bk 28.10.1702/22.1.1700 H.G. verk. een peldegarstmolen te St. Ap. HB51/291 15.4.1711 inv. sth. P.H., huis brede kant Oostend St. Ap., wed. Hittie Gelts. Procl.bk 8.2.1712 H.G. wed. P.H. i.l. mr timmerman, verk. huis a.d. brede kant v.d. Hoge buurt a. Ja Jan Ernstes, de kopers mogen tijdens het leven v.d. koper geen comaniwinkel houden.

Poppe was later gehuwd (2) met Hiltie Gelts.<134>

Beiden v. St. Ap., hij mr timmerman

Van Poppe en Tettie is een kind bekend:

1   Ybeltie Poppes is gedoopt op donderdag 23 2 1696 te St. Annaparochie.

Ybeltie trouwt op zondag 6 11 1718 te St. Annaparochie op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Jansen, zoon van Jan Jans.  Jan, bakker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 25 3 1694 aldaar.

VII-G       Dieucke Daams, dochter van Daem Barthouts (VI-H) en Ebeltje Jans (Ysselstein), is geboren rond 1671.

Dieucke trouwt op zondag 28 5 1702 te Harlingen op ongeveer 31-jarige leeftijd met Pieter Jarichs Adema.  Pieter, bakker, wonende te Harlingen.

Aut. 17.10.1718 cur. kk. Jan Daams als oom.

Beiden v. Harlingen.

VII-H       Jan Daams, zoon van Daem Barthouts (VI-H) en Ebeltje Jans (Ysselstein), schipper, wonende te St. Annaprochie, is gedoopt op donderdag 28 9 1673 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 17 10 1718.  Jan werd hoogstens 45 jaar en 19 dagen.

Aut. 17.10.1718 ovl. stm. B.S. cur. Pyter Jarichs Adema mr bakker, Harlingen, oom. Hyp.bk 8.12./2.7.1719 J.D. en B.S. e.l. St. Ap., J.D. dus toen nog i.l.! HB54/300 17.10.1718 inv.sth. J.D., schipper St. Ap., Pytter Jarichs Adema mr bakker Harlingen cur. Daam Jans, ook kk. uit 2e huw.

Jan trouwt op zondag 9 10 1701 te St. Annaparochie op 28-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Amerens Hendricks Olaus, dochter van Hendrick Johannes Olaus en Bauckie Pieters.  Amerens is gedoopt op donderdag 12 12 1680 te St. Annaparochie.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Amerens is een kind bekend:

1   Daam Jans is gedoopt op zondag 6 5 1703 te St. Annaparochie.

Jan trouwt op zondag 6 12 1705 te St. Annaparochie op 32-jarige leeftijd (2) met Bauckie Symons, dochter van (?)Simen Clases en Geertje Jans Ruim.

Wrsch. dr .v Symen Ritskes, zie ald.

Beiden v. st. Ap.

Van Jan en Bauckie zijn drie kinderen bekend:

2   Beert Jans is gedoopt op maandag 5 4 1706 te St. Annaparochie.

3   Ybeltje Jans is gedoopt op zondag 15 1 1708 te St. Annaparochie.

4   Antie Jans is gedoopt op vrijdag 4 5 1714 te St. Annaparochie.

VII-I        Beert Arjens, zoon van Arien Christiaans en Aegie Barthouts (VI-J).

Wass.bk/181. Aut. 13.4.1733  Corn. Arjens Jonker en Lieuwe Ockes cur. inz. sch. met Ysbrand Lammerts.

Beert trouwt op zondag 23 10 1712 te St. Jacobiparochie met Antie Johannes Stonebrink, dochter van Johannes Henrici Stonebrink en Jannichie Pyters.  Antie is overleden voor zondag 13 4 1732.

Antie was eerder gehuwd (1) met Lammert Ysbrands.<135>

Beiden v. St. Jp.

VII-J        Rinsje Arjens Wassenaar, dochter van Arien Christiaans en Aegie Barthouts (VI-J).

Rinsje trouwt op zondag 16 4 1719 te St. Jacobiparochie met Pieter Lenerts Jonker, zoon van Lenert Cornelis Jr. en Maertie Joris Oldaen (VII-A).

Beiden v. St. Jp.

VII-K       Christiaan Arjens, zoon van Arien Christiaans en Aegie Barthouts (VI-J), is gedoopt op dinsdag 3 11 1665 te Vrouwenparochie.

Wass.bk VIII.322.

Christiaan was gehuwd met Neeltje Cornelis, kind van Cornelis Dircks en Jancke Sybrandus.  Neeltje is geboren rond 1680.

Ouders vlgs Wass.bk wrsch. niet juist, zie Lieuwe Ockers.

Van Christiaan en Neeltje is een kind bekend:

1   Arjen Christiaans Wassenaar, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1709.

Bnr 4. 1748 St. Jp. eigenr nr.18 35 m. m. hs en sch., gebr. Pier Dirks.1758/68eigenr en gebr. nr.18.1778/88 eigenr en Jop Arjens gebr.

Arjen was gehuwd met Rinsje Jobs, dochter van Job Arjens en Rinske Upkes.

VII-L       Tettie Daams Gelder, dochter van Daam Arjens Gelder en Jannichie Barthouts (VI-K), is geboren 1670 of 1671, is overleden op dinsdag 6 11 1731.  Tettie werd hoogstens 60 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Zerk Vrp. Lidm. Vrp. als wed. lidm. 1704, naar St. Ap. 1721.

Tettie trouwt op woensdag 28 4 1700 te Vrouwenparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd (1) met Menno Teekes, zoon van Teeke N..  Menno is overleden voor maandag 5 3 1714.

HB53/47v. 5.3.1714 inv.sth. M.T. wed. T.D., erfgenamen worden genoemd.

Beiden v. vrp.

Tettie trouwt op vrijdag 3 2 1713 te Vrouwenparochie op hoogstens 42-jarige leeftijd (2) met Jan Dircks.

Beiden v. Vrp.

Tettie trouwt op zondag 25 5 1721 te St. Annaparochie op hoogstens 50-jarige leeftijd (3) met Hendrik Ruurds, zoon van Ruurd Heins en Willemtie Tammes.  Hendrik, koopman, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 116. 1728/38 St. Ap. gebr. nr. III en met Dirk Pieters nr. 17 k.20.

HB50/308 6.8.1708 cur. kk. broer Hein Ruurds. Procl.bk 2.3.1722 (2x).

Hendrik was eerder gehuwd (1) met (?)Maertie Willems (zie VI-AO).<136>

Hendrik was eerder gehuwd (2) met Dieucke Ypes.<137,138>

Hendrik was eerder gehuwd (3) met Iemkje Gerbens.<139,140>

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

VII-M      Beert Daams Gelder, zoon van Daam Arjens Gelder en Jannichie Barthouts (VI-K), koopman, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1680 of 1681, is overleden voor donderdag 21 11 1754.  Beert werd hoogstens 73 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Bnr 216. 1738 gebr. nr. 20. Zie ook Statenreg. fol 32.

Aut. 7.5.1731 cur. k. Aachje Daams en Tymen Hendriks. HB57/18 9.4.1726 rek. d. B.D., koopm. Vrp. als cur. v. wkk. Gerrit Huigens i.l. timmerman Vrp., Dirk Willems Dalder mede cur.

Beert trouwt op zondag 25 9 1707 te Vrouwenparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Rinske Johannes, dochter van Johannes Jans en Griet Aarts.  Rinske is gedoopt op donderdag 26 9 1686.

Zr v. Trijntje Joh. 2e vr. v. Leendert Leenderts, bijz. Hyp.bk 21.11.1754/id. R.J. wed. B.D. Vrp. voor 1/2, Trijntie Leenderts (x Jarich Sjoerds, huism. o. St. Ap.), Pyter Ydes, St. Jp. samen erfgen. v. Trijntie Joh. vr. v. Leendert Leenderts, bijz., eisen achterstallige huur van Harmen Arjens, huisman en Sjoerdtie Binderts e.l. Vrp.

Beiden v. Vrp.

Van Beert en Rinske zijn drie kinderen bekend:

1   Jannigje Beerts Gelder.

Jannigje trouwt op woensdag 9 2 1729 te Vrouwenparochie met Gerrit Gerkes, zoon van Gerke N..  Gerrit, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 221. 1748/58/68 gebr. nr.1, 1778 de wed. id.

Hyp.bk 17.6.1762/21.12.1761. 1749 Vrp. boer 4+3 50.6.0. Procl.bk 13.2.1769.

2   Johannes Beerts Gelder.

3   Daam Beerts Gelder, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 4 9 1718 te Vrouwenparochie.

Bnr 143. 1748 gebr. nr. 32 37 1/2 m. m. hs en sch. (Middagten), 1758/88 id.

Daam trouwt op zondag 10 3 1748 te Vrouwenparochie op 29-jarige leeftijd met Maartje Hendriks.

Misschien dr v. Hendrik Klases Voordewind.

VII-N       Aechie Daams Gelder, dochter van Daam Arjens Gelder en Jannichie Barthouts (VI-K), is geboren 1687 of 1688, is overleden voor maandag 7 5 1731.  Aechie werd hoogstens 43 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Aechie was gehuwd met Timen Hendriks, zoon van Hendrik Timens en Rixt Clases.  Timen, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 7 5 1731.

Aut. 7.5.1731 e.l. ovl. cur. Beert Daams, koopm. Vrp. en Pyter Hendriks, oom en schipper St. Ap.

Van Timen en Aechie zijn twee kinderen bekend:

1   Hendrik Timens is gedoopt op zondag 16 7 1724 te St. Annaparochie.

2   Jannichie Timens is gedoopt op zondag 10 11 1726 te St. Annaprochie, is overleden voor maandag 7 5 1731.  Jannichie werd hoogstens 4 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

VII-O       Aafke Daams, dochter van Daam Arjens Gelder en Jannichie Barthouts (VI-K), is geboren 1687 of 1688.

Aafke trouwt op maandag 16 5 1712 te St. Annaparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd met Pybe Stinnerts, zie VII-AF.

Beiden v. St. Ap.

Van Pybe en Aafke zijn vier kinderen bekend:

1   Trijntje Pybes.

Trijntje trouwt op zondag 12 5 1737 te St. Annaparochie met Harmen Bartels, zoon van Bartel Harmens en Elske Jacobs.  Harmen, molenaar, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 23 10 1788.

HB61/206 29.9.1749 uitwijzing erfdeel moeder aan 2 voorkk. Elske en Pybe. Procl.bk 5.5.1766 H.B. en N.G. kopen huis op Oosteind bij Arjen Mijntjes bewoond , van Jan v.d. Bildt en Jetske Lubberts te Fran. Procl.bk 23.10.1788.

Harmen was later gehuwd (2) met Jantje Hebbes.<141>

Harmen was later gehuwd (3) met Neeltje Gatses.<142>

2   Stinnert Pybes, timmerman, wonende te St. Annaparochie.

Wass.bk/248. Procl.bk 3.2.1803 de ereven verk. land.

Stinnert trouwt op donderdag 12 12 1743 te St. Annaparochie met Saapje Stevens, dochter van Steven Gerrits (VII-CZ) en Lijsbet Arjens.

3   Jannigje Pybes is gedoopt op zondag 27 9 1722.

Jannigje trouwt op zondag 24 5 1744 te St. Annaparochie op 21-jarige leeftijd (1) met Ouwe Gerrits, zoon van Gerrit Jacobs en Tjerkje Gerrits.  Ouwe, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 11 2 1757.

Bnr 9. 1748 gebr. zelfde landen in nr.16 en 17 (k.53 en 52.) als in 1738 Tevis leenderts (k.52 en 53 zonder huisingen).1748 gebr. nr.10, 11 m.(?) m. hs en sch.

Aut. 11.2.1757 cur. Gerrit Jacobs, St. Ap grv. en Hendrik Jeltes, St. Jp. stv.

Jannigje trouwt op zondag 6 3 1757 te St. Jacobiparochie op 34-jarige leeftijd (2) met Hendrik Jeltes.  Hendrik, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 9, 62.  1748 gebr. 5m.331r. in nr.18 k.51 en gebr. 20m.100r. in nr.22 k.47 met hs en sch. 1758/68 gebr. 35m.445r. in nr.16 k.53 en gebr. 16m.450r. in nr.17 k.52.1758 gebr. nr.10.

1749 gemene boer 6p. 52.14.0. HB61/453 25.5.1752 H.J. 2e x getr., uitwijzing aan zoon 1e huw. HB62/126 19.6.1758 inz. inbreng 3e huw. Procl.bk 27.1.1749 huurder boerderij NwB. o. St. Jp. gr. 25 m. waarvan wed. L. Hilarides, Pingjum 1/8 verk. a. D.J. Vosma, Harl. Procl.bk Prof. Camper c.u. kopen 5/8 v.d. boerderij van Antje Fopma wed. Gonggrijp.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Ydske Clases.<143,144>

Hendrik was eerder gehuwd (2) met Welmoed Jetses.<145..152>

4   Daam Pybes is gedoopt op zondag 10 6 1725.

VII-P       Aechie Ariens, dochter van Arien Barthouts (VI-L) en Antie Gerbens, is geboren 1678 of 1679.

Aechie trouwt op donderdag 17 10 1697 te St. Annaparochie op hoogstens 18-jarige leeftijd met de hoogstens 39-jarige Symen Pieters, zoon van Pieter Aerts en Lubbrichie Berents.  Symen, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1657 of 1658, is overleden voor maandag 21 1 1732.  Symen werd hoogstens 74 jaar en 21 dagen.

Bnr 153, 156, 161?   1708 St. Jp. gebr. 5m.330r. in nr.39 k.30, 1718 eigenr en gebr.1708 St. Ap. gebr. nr. 13 k.24 (wrsch. geheel), 1718/28 id.

 Hyp.bk 12/1.3.1719 e.l., huism. NBD o. St. Ap. Hyp.bk 30.6.1713/12.9.1701 e.l. St. Ap. kopen huis St. Ap. bij de wijde steeg van Dirck Corn., mr bakker. Procl.bk 24.4.1713 huurder boerderij NwB o. St. Ap. gr.28m.373 r. eigen aan fa, v. Beyma en deels H.Baerdt v. Sminia. Procl.bk 19.1.1722 W.v. Haren koopt deze boerderij (kohier nr. 13).

Procl.bk 17.10.1729 Symon Pieters en Jannigje Lenerts (!) e.l. NwB. o. St. Ap. verk. 6 m. NwB. o. St. Jp., genaamd ‘t Stekelbos aan de wed. W. v. Haren. HB36/240v. kwiteert cur. dd. 21.4.1683. HB23 21.2.1691 op NwB o. St. Ap. Hyp.bk 4.11.1693/21.1.1683/12.9.1685 huurt plaats op NwB (k.24) gr. 28 1/2 mg. o. St. Ap. v. fam. V.Vierssen, Gosse Feddriks is laatste huurder.

Recesbk 21.1.1732 W. v. Haren c.s. zeggen huur op van sate en landen aan Jannichie Ritskes wed. Simon Pieters.

Symen was eerder gehuwd (1) met Doetie Pieters.<153>

Symen was later gehuwd (3) met Jannetje Ritskes.<154,155>

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Symen en Aechie is een kind bekend:

1   Antie Symens is gedoopt op donderdag 5 3 1699 te St. Annaparochie.

VII-Q       Tettie Aarts, dochter van Aert Stevens en Dircktie Barthouts (VI-M), is gedoopt op donderdag 16 6 1678 te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 18 4 1738.  Tettie werd hoogstens 59 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

HB46/168 21.10.1696 rek. d. Dirck Corn., bakker St. Ap. als oom )aangeh.) en cur. v. T.A. (ven.aet.) en haar tegenw. man Beernt Gerbens.

Tettie trouwt op vrijdag 4 5 1696 te Vrouwenparochie op 17-jarige leeftijd (1) met Beernt Gerbens, zoon van Gerben Barents en Aafke Jans.  Beernt, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 29 7 1715.

Ged.Vrp. 28.1.1681 tegelijk met broer. Aut. 29.7.1715 inz. nal.sch. Gerben Beerns grv., mr schoenm. Vrp., cur. Jan Dircks, huism. o. Vrp. en Beert Corn. ‘t Hoen, mr brouwer St. Ap. Lidm. Vrp. bel. 8.2.1700.

Hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

Van Beernt en Tettie is een kind bekend:

1   Aart Beernts, schipper, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 14 2 1697 te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 3 4 1735.  Aart werd hoogstens 38 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Hyp.bk 26.3./1.1.1733 e.l. St. Ap. HB54/271v. 11.7.1718 rek. d. erven Jan Dirks cur. v. A.B. en door Beert Corn. ‘t Hoen ook cur. HB59/92 18.4.1738 inv. ten verz. v. Jan Minses (nu x Grietje Arjens) als cur. kk. v. A.B. en Gr. A., ten huize v. Dirck Heerkes mr smid Vrp., zijn vr. was wln Tetje Aarts bestemoeder v.d. kk., zilver met initialen. Procl.bk 30.11.1722 e.l. sxchipper St. Ap. kopen huis c.a. op smalle kant v.d. Hoge buurt, Wyger Sybes O en Thaltie Willems W., van Ymkie Harmens hsvr. v. Pieter Gerrits.

Aart trouwt op maandag 14 4 1721 te St. Annaparochie op 24-jarige leeftijd met de hoogstens 26-jarige Grietje Arjens, zie VII-DD.

Tettie trouwt op vrijdag 9 5 1704 te Vrouwenparochie op 25-jarige leeftijd (2) met Jochum Sipts.

Beiden v. Vrp.

Tettie trouwt op zondag 27 2 1707 te Vrouwenparochie op 28-jarige leeftijd (3) met Dirck Heerkes.  Dirck, smid, wonende te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 5.6.1713/4.6.1711

Hij v. Lwd, zij v. Vrp.

Van Dirck en Tettie zijn twee kinderen bekend:

2   Heerke Dirks Faber, smid, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 24 11 1709 aldaar.

Hyp.bk 16.2.1750/9.12.1747 Hendrik Reinders als cur. v. Doedje verkoopt huis en smederij te Vrp. aan Folkert Gerbens en Ymkje Reinders

Heerke trouwt op zondag 31 5 1739 te Vrouwenparochie op 29-jarige leeftijd met de 20-jarige Antje Sjoerds, dochter van Sjoerd Pieters en Doetje Teeckes.  Antje is gedoopt op zondag 25 12 1718 te Marssum.

Antje was later gehuwd (2) met Hendrik Reinders.<156,157>

3   Saakje Dirks Faber is gedoopt op zondag 6 3 1712 te Vrouwenparochie.

Saakje trouwt op zondag 21 11 1728 te Vrouwenparochie op 16-jarige leeftijd met Jan Klases van der Wey.  Jan is overleden voor dinsdag 9 3 1751.

Bnr 27.Vlgs aut. en bij huw. v.d. Wey. Aut. 9.3.1751, cur. Beert Corn. ‘t Hoen ovl., Jan Minses, St. Ap. nu cur. HB61/557 19.3.1754 rek. d. Grietie Arjens wed. Jan Minses, die cur. was v. Dirkje Jans v.d. Mey (Wey?), nu x Pyter Bouwes, Pingjum. Hyp.bk 25.4.1738/id. J.Cl. v.d. Wey o. St. Jp. a.d. Groenedijk.

Jan was later gehuwd (2) met Theuntje Walings.<158>

VII-R       Beert Cornelis ‘t Hoen, zoon van Cornelis Hendricks ‘t Hoen en Dircktie Barthouts (VI-M), brouwer en koopman, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1683 of 1684.

Bnr 125. 1738 St. Ap. eignr. nr. 40 gebr. Lolke Baukes.1748 id. gebr. Meindert Corn. 2m. m. hs en sch.

Aut. 12.8.1704 Claas Walings zwager. Aut. 30.1.1722. Aut. 29.7.1715 mr brouwer St. Ap. Hyp.bk 22/17.11.1717 e.l. St. Ap. Aut. 30.3.1722 req. inz. curatele k. v. Jacob Djurres. Grietie Jac. hiervan ook dr?

Beert trouwt op dinsdag 23 7 1709 te St. Annaprochie op hoogstens 25-jarige leeftijd met Grietie Jacobs, dochter van Jacob Diorres en Reinsck Hobbes.

Beiden v. St. Ap.

Van Beert en Grietie is een kind bekend:

1   Dirkje Barthouts ‘t Hoen.

Dirkje was gehuwd met Tjitze Jentjes van der Feen.  Tjitze, wonende te Leeuwarden.

Bnr 125, 136, 163, 216.    1758/68 Vrp. eigenr 1/2 nr.20, 1778 Jentje v.d. F. 1/2 id. 1752 koopbr. 18 koopt v. Staten 64 mg St. Ap. stemnr 14/12.

Hyp.bk 20.7.1765/26.12.1751. HB61/246 8.3.1751 rek. d. oud schepen Tietze v.d. Veen, Lwd inz. erfenis kk. van hun grootouders Beert Corn. ‘t Hoen  en Gr. Jacobs geleverd aan Jan Minses cur. v Dirkjen Jans te St. Ap. dr v. Jan Clases.

VII-S       Dirck Cornelis ‘t Hoen, zoon van Cornelis Hendricks ‘t Hoen en Dircktie Barthouts (VI-M), is geboren 1685 of 1686.

Aut. 12.8.1704 en 10.5.1730 Hyp.bk 1.4.1710/12.9.1707/15.4.1708 D.C.H. ven. aetatis koopt windmolen, huis etc. op N. v. St. Ap. van Willemtie Stevens wed. Feycke Sjoerds molenaar (procl.bk okt. 1708). HB50/301 30.4.1708 rek. d. Claas Walings, St. Ap.

Recesbk 1.2.1717 pachter gemaal HB m.i.v. mei 1716.

Dirck trouwt op zondag 7 4 1709 te St. Annaparochie op hoogstens 23-jarige leeftijd (1) met Lijsbet Dircks Kuyck.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Dirck trouwt op zondag 17 11 1715 te St. Annaparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd (2) met de 19-jarige Sybrich Lases Hilverda, dochter van Laas Gerbens Hilverda en Jancke Franses.  Sybrich is gedoopt op dinsdag 10 4 1696 te Menaldum, is overleden voor maandag 27 10 1749.  Sybrich werd hoogstens 53 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Sybrich was later gehuwd (2) met Melis Dirks (zie VII-AN).<159,160>

Beiden v. St. Ap.

Van Dirck en Sybrich zijn twee kinderen bekend:

1   Frans Dircks ‘t Hoen, wagenmaker, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1720 of 1721, is overleden voor maandag 14 7 1766.  Frans werd hoogstens 45 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Hyp.bk 11.6./8.6.1750. Procl.bk 16.2.1750 niaert huis m. wagenmakerij Noordeind St. Ap. verk. d. Sijke Melis. Recesbk 14.7.1766.

Frans was gehuwd met Grietje Philips Stolte, dochter van Philip Ernstes Stolt.  Grietje is gedoopt op zondag 30 5 1723 te St. Annaparochie.

Grietje was later gehuwd (2) met Pieter Machiels.<161..163>

2   Cornelis Dircks ‘t Hoen is geboren 1716 of 1717.

Recesbk 14.7.1766 vrijgezel.

VII-T       Cornelis Dirks Backer, zoon van Dirk Cornelis Backer en Antie Barthouts (VI-N), bakker, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 28 1 1744.

Bnr 107. 1738/48 St. Ap. eigenr nr.3 gebr. Claas Feddes, 16 m. m. hs en sch. 1758/68 de kk. met name genoemd eigenr nr.3, 1778 Antje, Trijntje en Dirkje en 1788 Trijntje en Dirkje id.

Hyp.bk 8.5.1716/12.7.1715 en 2.11./27.6.1716. Procl.bk 27.6.1729 e.l. kopen 1/3 v. huis met koehuis op Noord v. St. Ap. in de nieuwe huizen, de straat O., de kopers Z. en W. en de diaconie v. St. Ap. N. ( de kopers hebben al 2/3) van MG. wed. D.C. B.

Cornelis trouwt op zondag 21 9 1710 te St. Annaparochie met de 21-jarige Janke Dircks Kuyck, dochter van Dirck Dircks Kuyck en Trijntie Jacobs Gelder.  Janke is gedoopt op donderdag 30 12 1688 te Vrouwenparochie.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Cornelis en Janke zijn vier kinderen bekend:

1   Antje Cornelis Backer.

2   Lijsbet Cornelis Backer.

3   Trijntje Cornelis Backer.

Bnr 107.

4   Dirkje Cornelis Backer.

Bnr 107. Procl.bk 23.10.1793.

VII-U       Beert Dirks, zoon van Dirk Cornelis Backer en Antie Barthouts (VI-N), bakker, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 7 9 1722.

GJ 2009/238. Hyp.bk 8.5.1716/13.1.1716/12.7.1715 en 2.11./27.6.1716 verk. land o.a. zzn zijn broer Cornelis, eerst nog vrijgezel. Hyp.bk 23.6./23.5.1718. Aut. 7.9.1722. Procl.bk 15.2.1723 de wed. en kind verk. huis c.a. a.d. smalle kant v.d. Hoge buurt aan Beert Corn. ‘t Hoen, brouwer St. Ap. en Gr. Jac., Dirk Jarichs O. en kopers W. en N., de bakkerij-ovens moeten worden afgebroken; de wed. gesterkt met haar schoonvader D.C.Bakker.

Beert was gehuwd met Neeltje Hendriks, dochter van Hendrick Johannes Olaus en Bauckie Pieters.

Van Beert en Neeltje is een kind bekend:

1   Cornelis Beerts is geboren 1719 of 1720.

VII-V       (?)Neeltje Walings, dochter van Waling Symens de Jonge (Slim) (VI-O) en Antie Franses.

(?)Neeltje trouwt op zondag 11 12 1707 met Frans Sjoerds.  Frans, timmerman, wonende te Hallum.

FER16 f.114 22.4.1710 e.l. te Hallum kopen huis Hallum waar de Roscam uithangt.

Beiden v. Hallum.

Van Frans en (?)Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1   Antie Franses is gedoopt op zondag 28 10 1708 te Hallum.

2   Trijntie Franses is gedoopt op zondag 6 12 1716 te Hallum.

VII-W      Simon Arjens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) (VI-Q) en Arjaantje Cornelis ‘t Hoen, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1690 of 1691.

Bnr 128. 1748 gebr. nr.26 38 1/2 m. m. hs en sch.

Hyp.bk 15.10.1730/29.3.1729 A.S. Essellem huism. St. Ap. sch. a. broer Heyman A. Essellem te Lwd. Aut. 22.11.1735 Simen Arjens, huisman Zdh. St.Ap., cur. Antje Corn. ‘t Hoen

Simon trouwt op zondag 31 10 1728 te St. Annaparochie op hoogstens 37-jarige leeftijd met de 31-jarige Dieuke Dirks Wijngaarden, dochter van Dirk Jans Wijngaarden en (?)Aafke Goses (VII-CT).  Dieuke is gedoopt op donderdag 5 9 1697 te St. Annaparochie.

Beiden v. St. Ap.

Van Simon en Dieuke zijn vier kinderen bekend:

1   Trijntje Simons (Slim) is gedoopt op woensdag 8 3 1730 te St.

Trijntje trouwt op zondag 7 3 1756 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met de 35-jarige Reinder Douwes Schat, zoon van Douwe Reiners en Maartie Dirks.  Reinder, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 5 5 1720 aldaar.

Aut. 13.11.1786 R.D., St. Ap., strandmr cur. kk. Johannes Dirks.

2   Aafje Simons (Slim) is gedoopt op donderdag 3 5 1731 te St. Annaparochie.

3   Arjaantje Simons (Slim) is gedoopt op zondag 2 11 1732 te St. Annaparochie.

Arjaantje trouwt op zondag 16 11 1760 te Vrouwenparochie op 28-jarige leeftijd met Marten Jeppes Glas.  Marten, wonende te Vrouwenparochie.

Aut. 18.12.1780 e.l. failliet, doen afstand boedel t.b.v. crediteuren (o.a. Arjen Symens SLM.). Procl.bk 23.1.1781 de curatoren verkopen enige huizen te OBZ:

FER81/42 Arjaantie Symens S.L.M. x Marten Jeppes, glasm. en verver op OBZ sch. a. Bouw Jans hsm. o. Vrp. 100 cg. inz. collateraal m.b.t. wln broer van Arjaantje. 3/4/.5.1790.

Marten was eerder gehuwd (1) met Fetje Abrahams.<164>

4   Arjen Simons Slim is gedoopt op zondag 30 5 1734 te St. Annaparochie.

Aut. 18.12.1780 schuldeiser Marten Jeppes Glas. Prot.bk  1772 (?) Arjen Sijmens SLM, vrijgezel Nieuwezijl.

VII-X       Cornelis Arjens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) (VI-Q) en Arjaantje Cornelis ‘t Hoen, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1692 of 1693.

Bnr 36, 246.  1728 St. Jp. gebr. nr. XV.1748/58 Vrp. gebr. nr.18 k.9 en 1/2 nr. 19 k.8 1768 Vrp. id. de kk.

Hyp.bk 11/3.5.1745 C.A. Slm, huism. Nw Bildt o. Vrp. verk. a. Beert Corn. ‘t Hoen mr brouwer en Grietie Jacobs, St. Ap. 1/3 v.e. sate oud gep. land in de Zdh. v. St. Ap. (S. Walburg), de kopers en Symen Ariens Slm hebben elk 1/3.

Cornelis trouwt op zondag 20 12 1722 te St. Annaparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd met de hoogstens 22-jarige Mayke Ates, dochter van Ate Cornelis en Antie Hessels.  Mayke is geboren 1699 of 1700.

Mayke was eerder gehuwd (1) met Seerp Eelkes.<165>

Beiden v. St. Ap.

Van Cornelis en Mayke zijn zes kinderen bekend:

1   Arjen Cornelis Slim, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 246. 1778/88 gebr. nr.18 k.9.

HB108 3.7.1766 op de Bildtpollen o. Vrp. Recesbk 16.1.1804 de erven O.Z. v. Haren voor 7/10 en Former Pieters en Saapke Thijssen o. Hallum, zeggen huur op aan Minkje Gerrits, wed. Arjen Corn. SLM o. Vrp. van zathe.

Arjen trouwt op zondag 11 8 1748 te Vrouwenparochie (1) met Trijntje Jans, dochter van Jan N..

Arjen trouwt op zondag 25 12 1763 te Vrouwenparochie (2) met de 25-jarige Mintje Gerrits, dochter van Gerrit Aarts en Grietie Wiemers.  Mintje is gedoopt op zondag 25 5 1738 te St. Annaparochie.

NB niet zeker of M.G. voor 2e keer trouwt.

Mintje was later gehuwd (2) met Johannes Jacobs Kuiper.<166,167>

2   Ate Cornelis Slim is gedoopt op zondag 24 6 1731 te St. Annaparochie.

Ate trouwt op zondag 9 6 1765 te Vrouwenparochie op 33-jarige leeftijd met de 34-jarige Pleuntje Wybes, dochter van Wybe Wybes en Reinouw Gerrits.  Pleuntje is gedoopt op zondag 19 11 1730 te Vrouwenparochie.

3   Antie Cornelis (Slim) is gedoopt op zondag 24 6 1731 te St. Annaparochie.

Antie trouwt op zondag 24 4 1757 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Lieuwe Gerrits, zoon van Gerrit Aarts en Grietie Wiemers.  Lieuwe, schilder en werkman, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 4 3 1736 te St. Annaparochie.

Bij doop kk. vermeld als schilder; 1811 St. Ap. 73 werkman.

4   Arjaantje Cornelis (Slim) is gedoopt op zondag 25 4 1734.

Arjaantje was gehuwd met Wymer Cornelis, zoon van Cornelis Wiemers en Jantie Harmens.  Wymer, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 13 2 1727 aldaar, is overleden voor dinsdag 30 10 1798.  Wymer werd hoogstens 71 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Bnr 163. Op de Pollen. HB31 24.6.1773 W.C. c.u. o. St. Ap. heeft bij strijkgeld gekocht de huizingen van Dirk Jarig Samson OBZ. HB66/69 30.10.1798 inv. sth. Wymer Corn., hsm. Pollen o. St. Ap. Procl.bk 23.10.1769 gebruiker boerderij op de Pollen verk. d. erven Rodenhuis en geniaerd door Tjitze v.d. Veen, Jan Gerrit Jentjes en Jan Zeper te Lwd.

5   Baukje Cornelis (Slim) is gedoopt op donderdag 26 5 1740 te St. Annaparochie.

Tweeling met Trijntje.

Baukje trouwt op zondag 24 10 1762 te Vrouwenparochie op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Hoite Willems, zoon van Willem Dirks en Claeske Obbes.  Hoite is gedoopt op zondag 17 3 1737 te Vrouwenparochie.

FER80/132 Hoite Willems Polploeger en Baukje Corn. e.l. op NBZ sch. a. Arjen Corn. Slim hsm. op Nw Bildt o. Vrp., cessie aan Tiete Tietes en Tjitske Arjens 1/7.6.1784.

6   Trijntje Cornelis (Slim) is gedoopt op donderdag 26 5 1740 te St. Annaparochie.

Tweeling met Baukje.

VII-Y       Lijsbet Jans, dochter van Jan Hendricks (VI-R) en Grietje Jurjens.

In aut. 23.7.1731 patroniem Johannes, niet zeker of dit wel de vrouw is van Corn. Wops ook gezien tekst bij HB52/284v. 8.3.1713.

Lijsbet trouwt op zondag 3 9 1713 te St. Jacobiparochie met Cornelis Wops, zoon van Wop Pyters en Tettie Cornelis.  Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 23 7 1731.

Bnr 16. 1708/1718/28 met Arjen Clasen nr. IV (fran.land) en nr. V en VIII alleen

Aut. 23.7.1731 e.l. ovl. Wop Corn., halfbroer , huisman a.d. Oude Dijk, cur. Leendert Jacobs behuwd oom St. Jp. Hyp.bk 1714/12.7.1705 C.W. en M.H. e.l. Oude Dijk, St. Jp.; hyp.bk 1723/27.8.1719 C.W. en L.J. e.l. id. Hyp.bk 1731/25.11.1730 L.J., wed. Cornelis Wops o. Minnertsga voor haar kk 3/5, Hendrikje Corn. (x Eelke Lammerts) St. Jp. 1/5 verk. a. Wop Cornelis en Tetje Clasen e.l. St.Jp. een sathe Fran.landen met eigendom v. huis etc.en ontr. v. 21 pm, waarvan de koper de overige 1/5 toebehoort voor 3360 cg.

Hyp.bk 4.7.1710/12.7.1705 C.W., huism. OBD, St. Jp. en M.H. Id. 27.8.1719 C.W. id. en Lijsbet Jans. HB55/21 20.6.1719 sch. en d. met kk. v. Maartie Hendricks: Hendrickie, Wop, Tettie, Amerins is ovl.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Maartie Hendriks.<168,169>

Van Cornelis en Lijsbet zijn twee kinderen bekend:

1   Jan Cornelis is geboren 1717 of 1718, is overleden voor vrijdag 11 4 1749.  Jan werd hoogstens 31 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Bnr 18. 1748 de wed. met Wop Corn.gebr. nr. V en VIII en de wed. getr. aan Douwe Sipkes gebr. nr.IX. 1758 id. de kk. en nr.XI.

Aut. 11.4.1749 Amerens hertr. Douwe Sipkes, cur. Wop Cornelis, huism. OBD o. St.Jp., (half)volle oom.

Hs Lont: Jan Bosch.

Jan trouwt op zondag 11 2 1742 te St. Jacobiparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd met Amerens Beerts Kuiken, zie VII-BI.

2   Tetje Cornelis is geboren 1720 of 1721.

VII-Z       Klaasje Jans, dochter van Jan Hendricks (VI-R) en Grietje Jurjens.

Klaasje trouwt op zondag 13 12 1711 te St. Jacobiparochie met Lourens Arjens.  Lourens, schipper, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 22.5.1713 Hyp.bk 15.3.1725/3.4.1721 L.A., snikschipper St. Jp. e.l.

Beiden v. St. Jp.

Van Lourens en Klaasje zijn twee kinderen bekend:

1   Rinsje Lourens.

Rinsje trouwt op zondag 7 6 1739 te St. Jacobiparochie met (?)Rintje Johannes, zoon van Johannes N..  (?)Rintje, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 14 1 1760.

HB62/127 14.1.1760 inv. sth. R.Joh., bakker St. Jp., Abram Gerrits, bakker Sexbierum en Pieter Gerrits mr glasemaker St. Jp. cur. v. kk.

2   Jan Lourens, schipper, wonende te St. Jacobiparochie.

1749 snikschipper 2 p. 15.16.0. Hyp.bk 14.6.1752/11.4.1752 e.l. St. Jp. verk. 1/8 in 4 snikschepen.

Jan trouwt op zondag 5 11 1741 te St. Annaparochie met de 27-jarige Yetske Boyens, dochter van Boyen Tjerks en Lielt Pieters.  Yetske is gedoopt op zondag 15 7 1714 te St. Annaparochie.

VII-AA    Neeltje Jans, dochter van Jan Hendricks (VI-R) en Grietje Jurjens.

Neeltje was gehuwd (1) met Pieter Minnes, zoon van Minne Gerbens en Neeltje Symens.  Pieter is geboren 1669 of 1670, is overleden voor dinsdag 22 3 1712.  Pieter werd hoogstens 42 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Neeltje trouwt op zondag 7 8 1712 te St. Annaparochie (2) met de 29-jarige Eernst Jans, zoon van Jan Eernstes en Eelck Lieuwes.  Eernst, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 18 2 1683 aldaar.

Koopt huis Warmoesstr. van zijn overleden schoonouders: procl.bk 15.1.1714 Ernst Jans c.u. koopt 4/5 v. huis oostkant Warmoesstr., Ysbrant Jans Z. en kerk- en armevoogden N. van br. en zrs v. zijn vrouw. Douwe Gerbens en Corn. Wops zijn cur. v. Feykje Jans.

Beiden v. St. Ap.

Van Eernst en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1   (?)Klaas Eernstes.

(?)Klaas was gehuwd met N.N..

2   Jan Eernstes is gedoopt op zondag 23 7 1713 te St. Annaparochie.

Jan was gehuwd met N.N..

3   Grietie Eernstes is gedoopt op zondag 31 5 1716 te St. Annaparochie.

VII-AB    Feyckje Jans, dochter van Jan Hendricks (VI-R) en Grietje Jurjens, is geboren 1690 of 1691.

Feyckje trouwt op maandag 1 1 1731 te St. Jacobiparochie op hoogstens 40-jarige leeftijd met Leendert Jacobs.  Leendert, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 23.7.1731 beh.oom kk v. Corn. Wops en Lijsbet Joh. (Jans).

Beiden v. St. Jp.

VII-AC    Jannichie Jans, dochter van Jan Evert Claeses en Neeltie Hendricks (VI-S), is geboren 1672 of 1673.

Jannichie trouwt op donderdag 24 2 1695 op hoogstens 22-jarige leeftijd met Pier Franses, zoon van Frans Franses en Griet Piers.  Pier, boer, wonende te Menaldum en te Hallum.

Hyp.bk 22/15.6.1717 Seerp en Pier Fransen huisluiden o. Hallum inz. kk. Joost Wopkes. FER 16 f.345 14.12.1711 cur. kk. Jan Clases en Trijntje Gosses (dr v. Gosse Elings); P.Fr. ook cur. kk. Gerrit Ysbrands te St. Ap. Niet zeker of de ouders van Jannichie juist zijn, maar wel zeer wrsch. gezien cur.schap en de naam Wytske.

Van Pier en Jannichie is een kind bekend:

1   Wytske Piers.

Bnr 109.

Wytske trouwt op zondag 5 8 1725 te St. Annaparochie met Dirk Dirks, zie VII-DK.

VII-AD    Tetje Lourens van der Mey, dochter van Lourens Walings van der Mey (VI-CA) en Jannichie Clases (VI-U).

FER54/66 mrt 1705(?) weesrek. door Gosse Elings, Marrum.

Tetje trouwt op zondag 22 6 1704 te St. Jacobiparochie met de 21-jarige Beert Jans, zoon van Jan Barthouts en Dina Jacobs Brakel.  Beert, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 18 10 1682 te Vrouwenparochie.

Bnr 213. 1728/38 Vrp. 1/8 nr.26. Zie Sannes B65L/600.

2e x St. Jp. 6.12.1716 x Dieucke Eelckes, beiden v. St. Jp. ?

Van Beert en Tetje is een kind bekend:

1   Jannichie Beerts.

VII-AE    Claas Lourens van der Mey, zoon van Lourens Walings van der Mey (VI-CA) en Jannichie Clases (VI-U), wagenmaker, wonende te Westernijkerk.

FER 55 21.4.1707 Gosse Elings is schoonvader v. Claas L.

Claas was gehuwd met N Gosses, dochter van Gosse Elings en Jannichie Everts.

VII-AF    Pybe Stinnerts, zoon van Stinnert Pybes en Trijntje Clases (VI-V), timmerman, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 113. Wordt genoemd HB54/1 21.10.1716. Aut. 16.3.1739 cur. en oom v/z v. kk. Claas Cornelis en Sara Joh.

Pybe trouwt op maandag 16 5 1712 te St. Annaparochie met de hoogstens 24-jarige Aafke Daams, zie VII-O.

VII-AG    Claas Cornelis Knechje, zoon van Cornelis Teunis Knechje en Trijntje Clases (VI-V), timmerman, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1694 of 1695, is overleden voor maandag 16 3 1739.  Claas werd hoogstens 44 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Aut. 16.3.1739. Corn.Corn. ‘t Hoen cur. 1716. HB59/209 16.3.1739 inv. sth. Cl.C., Pybe Stinnerts mr timmerman en Jan Johannes mr glasmaker beide te St. Ap. cur. kk. 1e huw. Aut. 10.4.1741 Trijntie Clases grm. en erflater ovl., Jan Joh. Blauw, herbergier St. Ap. cur. Procl.bk 13.2.1730 e.l. kopen huis a.d. smalle kant v. Hoge buurt van de mede-erfgen. v. ouders Joh. Jans en T.D.

Claas trouwt op maandag 1 4 1720 te St. Annaparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Sara Johannes, dochter van Johannes Jans en Teetske Dirks.  Sara is gedoopt op donderdag 14 11 1697 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 16 3 1739.  Sara werd hoogstens 41 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Beiden v. St. Ap.

Van Claas en Sara zijn drie kinderen bekend:

1   Trijntje Clases Knechje is geboren 1727 of 1728.

2   Cornelis Clases Knechje is geboren 1730 of 1731.

Cornelis was gehuwd met N.N..

3   Johannes Clases Knechje is geboren 1733 of 1734.

Claas trouwt op zondag 21 7 1737 te St. Annaparochie op hoogstens 42-jarige leeftijd (2) met Sytske Romkes.

Hij v. St. Ap., zij v. Lwd.

VII-AH    Koert Teunis, zoon van Teunis Koerts en Tettie Clases (VI-W), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt in 2 1692 te Beetgum.

1749 St. Jp. zetmeier 3+1 27.3.0.

Van Koert en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1   Tetje Koerts.

Tetje trouwt op zondag 17 11 1765 te St. Jacobiparochie met Claas Arjens.  Claas, wonende te Wier.

VII-AI     Maartje Arjens Kok, dochter van (?)Arien Clases Kok (VI-X) en Rins Arjens, herbergier, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 24 7 1698 aldaar.

HB59/330 10.4.1741 cur. kk. Claas Corn. en Sara Johannes.

Maartje trouwt op zondag 8 8 1723 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Johannes Blauw, zoon van Johannes Jacobs Blauw en Engeltje Jans.  Jan, herbergier, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 3 2 1695, is overleden voor maandag 3 1 1746.  Jan werd hoogstens 50 jaar en 11 maanden.

Hyp.bk 3.1.1746/id M.A. wed. J.J.Blauw, herbergierse St. Ap. Hyp.bk 18.12.1754/26.12.1752 Maartie Arjens wed. J.J.Bl., St. Ap. verk. huis a.d. smalle kant v.d. Warmoesstr. a.d. Oude Pijp, Foppe Joh. mr brouwer ten Z.  Procl.bk 6.11.1747 wed. verk. herberg.

HB54/150 26.7.1717 naar Oostindië gevaren. Aut. 10.4.1741 J.J.Bl., herbergier St. Ap., cur inz. nalatensch. Trijntie Clases grm. kk. Claas Corn. en Sara Joh.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Maartje zijn twee kinderen bekend:

1   Rinske Jans Blauw is gedoopt op zondag 22 10 1730 te St. Annaparochie.

2   Johannes Jans Blauw is gedoopt op zondag 3 5 1739 te St. Annaparochie.

VII-AJ     (?)Claas Martens, zoon van Marten Clases (VI-Y) en (?)Antie Gerrits (VI-Z), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 5 6 1783.

Bnr 68, 69.  1748 gebr. 13 m. in nr.32 k.37 met hs en sch. en gebr. 1/2 nr.33 k.36 (met de wed.  Meile Ollema).1758 met Feike Clases gebr. 20 m. in nr.33 k.36 en 1768 met Marten Clases.

Aut. 19.5.1781 HB67/679 5.6.1783 inv. sth. Cl.M., hsm NwB. o. St. Jp.  Aut. 8.8.1783 wed. Fetje Pieters doet afstand v.d. boedel, cur.Folkert Maurits, hsm. o. St. Jp., req. Folkert v.d. Plaats en Johannes Toussaint, schuldeiser Daniel Toussaint, burgemr. Harl.

(?)Claas trouwt op maandag 2 4 1736 te St. Jacobiparochie (1) met de 22-jarige Claasje Ysbrands, dochter van Ysbrand Jetses en Dirkje Hendriks.  Claasje is gedoopt in 1714 te St. Annaparochie.

Van (?)Claas en Claasje zijn zeven kinderen bekend:

1   Marten Klases, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 29 5 1781.

Bnr 34. 1768/78 gebr. nr. XIV.

Aut. 29.5.1781 e.l. ovl., Claas Martens grv.,, cur. kk. Ysbrand Clases, St. Jp. en Waling Jarigs, trekschipper, Harlingen. HB67/570 29.5.1781 inv. sth. M.Cl., hsm. OBD o. St. Jp. t.v.v. Claas Martens grv. en de cur.

Marten trouwt op zondag 15 5 1763 te St. Annaparochie met de 24-jarige Maartje Jarigs Wenselaar, dochter van Knierke Walings of Jarig Lammerts.  Maartje is gedoopt in 1739, is overleden voor dinsdag 29 5 1781.  Maartje werd hoogstens 42 jaar.

2   Sybe Klases.

3   Dirkje Klases.

Dirkje trouwt op zondag 22 6 1766 te St. Jacobiparochie met de 26-jarige Folkert Mourins Bouma, zoon van Mourins Folckerts en Riemke Wigles.  Folkert, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 30 8 1739 te Beetgum, is overleden voor dinsdag 14 10 1800.  Folkert werd hoogstens 61 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Bnr 34, 40, 48, 68, 71.  Aut. 8.8.1783 cur. inz. boedel Claas Martens en Fetje Pieters. Aut. 14.10.1800, cur. Maurits Folkerts zoon en Ysbrand Klazes zwager. Procl.bk 21.10.1789 kopen “De Stelp” NBD o. St. Jp. van Anna Toussaint. Procl.bk 1.4.1801 de erven verk. sate met stelp en 35 mg op NwB. o. St. Jp.

4   Ysbrand Klases Hoekstra, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op dinsdag 22 9 1744, is overleden op vrijdag 17 12 1824.  Ysbrand werd 80 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Bnr 72. 1788 St. Jp. gebr. nr.37. 1811 St. Jp. 6 boer.

Aut. 29.5.1781 cur. kk. Marten Clases. Bij ovl. te St. Ap.

Ysbrand was gehuwd met Sijtske Jacobs, dochter van Jacob Tjitzes en Antje Sikkes.

5   Gerrit Klases is gedoopt op zondag 18 2 1748 te St. Jacobiparochie.

6   Jetse Klases is gedoopt op zondag 28 6 1750 te St. Jacobiparochie.

Jetse was gehuwd met Aafke Gaukes, dochter van Gauke Reins en Trijntje Dirks.  Aafke is gedoopt op zondag 5 3 1752 te St. Jacobiparochie, is overleden op woensdag 9 6 1819.  Aafke werd 67 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

7   Antje Klases is gedoopt op zondag 16 7 1752 te St. Jacobiparochie.

(?)Claas trouwt op zondag 7 4 1754 te St. Jacobiparochie (2) met de hoogstens 19-jarige Fettie Pieters, dochter van Pieter Douwes en Evertje Hendriks.  Fettie is geboren 1734 of 1735.

Beiden v. St. Jp.

Van (?)Claas en Fettie zijn acht kinderen bekend:

8   Neeltje Clases Jelgerhuis is gedoopt op zondag 3 10 1756 te St. Jacobiparochie, is overleden op donderdag 12 10 1826.  Neeltje werd 70 jaar en 9 dagen.

Neeltje was gehuwd met Jan Wops de Groot, kind van Wop Cornelis en Tetje Clasen.  Jan, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op maandag 10 9 1753, is overleden op woensdag 21 10 1829.  Jan werd 76 jaar, 1 maand en 11 dagen.

1788 gebr. nr. VII. 1811 St. Jp. 89 gardenier.

9   Pieter Klases Dijkstra is gedoopt op zondag 30 7 1758 te St. Jacobiparochie, is overleden op dinsdag 8 7 1817.  Pieter werd 58 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Wrsch. ongehuwd. 1811 St. Jp. 121 P.K. Hoekstra werkman, geb.datum 10.1.1758.

10 Taeke Klases Hoekstra, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 24 6 1764 aldaar.

Taeke was gehuwd met Taetske Jans.

11 Jan Klases Jelgerhuis, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op woensdag 16 3 1768.

1811 St. Jp. 219 gardenier.

Jan was gehuwd met Grietje Cornelis Bouwveint, dochter van Cornelis Gerrits Bouwveint en Hendrikje Cornelis Kuiken (VII-CQ).  Grietje is overleden op zaterdag 1 1 1820.

12 Douwe Klases Dankert, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zaterdag 22 8 1772, is overleden op dinsdag 20 9 1825.  Douwe werd 53 jaar en 29 dagen.

1811 St. Jp. 198 werkman.

Douwe was gehuwd met Sjoerdtje Johannes Dankert, dochter van Johannes Hartmans en Maartje Jans Dankert.  Sjoerdtje is gedoopt op zondag 21 12 1777 te St. Jacobiparochie, is overleden op maandag 26 2 1844.  Sjoerdtje werd 66 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

13 Evertje Clases Hoekstra is gedoopt op zondag 24 5 1761 te St. Jacobiparochie.

In ovl-akte van dr Aagje: E.Cl. Hoekstra.

Evertje was gehuwd met Cornelis Gerrits Bouwveint, zoon van Gerrit Walings of Aagje Cornelis.  Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 5 8 1809.

1778/88 gebr. deel nr. 22 k.47. Procl.bk 5.8.1809.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Hendrikje Cornelis Kuiken (zie VII-CQ).<170,171>

14 Johan Daniël Clases Toussain, schipper, is gedoopt op zondag 23 7 1775 te St. Jacobiparochie, is overleden op maandag 29 3 1824.  Johan werd 48 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

1811 St. Jp. 198 Daniël Klazes de Seyn, gardenier; ovl. als D.Kl. Toussain, wrsch ongehuwd.

NB in Harlingen een Johan Daniël Toussaint getr. m. Geertje Ollema, Ollema komt voor als landeigenaar op Het Bildt.

15 Anna Clases is gedoopt op zondag 6 9 1778 te St. Jacobiparochie.

VII-AK    Doetje Willems Rozendal, dochter van Willem Dircks Rozendal (VII-DQ) en Aafke Sjoerds (VI-AA), is overleden voor vrijdag 24 3 1741.

Doetje trouwt op zondag 24 2 1732 te St. Annaparochie met Claas Daams (de Oude) ook genaamd de Oude, zoon van Daem Clases (VI-AK) en Antie Clases (VI-BR).  Claas, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 24 3 1741.

Bnr 147, 208.  1728 nr.34, 1738 eigenr en gebr. nr.34.1738 St. Jp. n.u. en Dirk Rinses n.u. 1/8 nr.39 k.30 eigenr en gebr. 1738 St. Jp. met Dirk Rinses en nagel. zn v. Gerrit Gerrits eigenr en gebr. nr.17.1738 Vrp. eigenr nr.7, gebr. Jacob Jippes.

HB58/307 2.1.1731 Cl.D. de Oude, huism.. Zdh. St. Ap. cur. kk. Symon Reiners. Aut. 24.3.1741 e.l. ovl., cur. Corn. Jacobs doopsgez. predikant te Westerwird en Claas Daams DG, huism. Zdh. Vrp., oom. HB59/315 24.3.1741 inv. sth. Cl. D. de Oude i.d. Zdh. v. St. Ap., veel zilver met initialen en wapens (o.a. Wassenaar); o.a. boerderij OBD o. Vrp. gr. ong. 23 mg. afgekomen van Jelle van Yssel, Cl. D. was erfgenaam van hem.

Hij (de Oude) v. St. Ap., zij v. Beetgum.

Van Claas en Doetje zijn twee kinderen bekend:

1   Daam Clases is geboren 1732 of 1733.

2   Willem Clases is geboren 1734 of 1735.

VII-AL    Korsje Willems Rozendal, dochter van Willem Dircks Rozendal (VII-DQ) en Aafke Sjoerds (VI-AA).

Korsje trouwt op maandag 8 6 1733 te St. Jacobiparochie met (?)Dirk Rinses, zoon van Rinse Dirks en Anck Jetses.  (?)Dirk, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 7. 1738St. Jp.  n.u. met Claas Daams de Oude 1/8 nr.39 k.30 eigenr en gebr., gebr. nr.27.1748 gebr. 14 m. in nr. 17 k.52, eigenr en gebr. nr.27 26 m. m. hs en sch.

Hyp.bk 18.9.1747/13.6.1715

Hij v. St. Jp., zij v. Beetgum.

VII-AM   Klaas Arjens Wassenaar, zoon van Arjen Sjoerds (VI-AB) en Baukje Andries, boer, wonende te Beetgum.

Wass.bk/208.

Klaas was gehuwd (1) met Trijntje Pieters.

Van Klaas en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1   Arjen Klases Wassenaar, wonende te St. Annaparochie.

1811 St. Ap. 231 werkman. Wass.bk/237.

2   Trijntje Pieters.

Klaas was gehuwd (2) met Ytje Thijses.

Van Klaas en Ytje is een kind bekend:

3   Baukje Klases Wassenaar is gedoopt op zondag 5 11 1775 te Beetgum.

Baukje was gehuwd met Jan Thijses de Jong, zoon van Thijs Hendriks de Jong en Jents Jans.  Jan, gardenier, wonende te St. Annaparochie, is geboren op maandag 18 11 1771, is gedoopt op zondag 10 1 1779 aldaar.

1811 St. Ap. 199 werkman. NB geb.datum vlgs doopbk 18.11.1778.

VII-AN    Melis Dirks, zoon van Dirck Melis (VI-AC) en Sijke Jetses, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 27 10 1749.

Bnr 103. 1718 St. Ap. gebr. 18m.365r. in nr.12 k.25

Aut. 27.10.1749 M.D. en 2 vr. ovl., cur. Beert Wassenaar, koopman. HB61/207 10.11.1748 inv. sth. S.L. laatst wed. M.D., 2 huizen op noord v. St. Ap. w.o. wagenmakerij gebr. door Frans Dirks ‘t Hoen.

Melis trouwt op zondag 17 11 1715 te St. Annaparochie (1) met Geertie Abes, dochter van Abbe Lourens en Maertie Stevens.  Geertie is overleden voor zondag 2 10 1729.

HB58/40v. 3.10.1729 inv. sth. G.A., Melis Dirks wednr., erfgenamen kk. v. brs en zrs G.A. Procl.bk 13.2.1730 de erven verk. huis St. Ap.

Geertie was eerder gehuwd (1) met Pieter Tiepckes.<172,173>

Beiden v. St. Ap.

Melis trouwt op zondag 14 5 1730 te St. Annaparochie (2) met de 34-jarige Sybrich Lases Hilverda, dochter van Laas Gerbens Hilverda en Jancke Franses.  Sybrich is gedoopt op dinsdag 10 4 1696 te Menaldum, is overleden voor maandag 27 10 1749.  Sybrich werd hoogstens 53 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Sybrich was eerder gehuwd (1) met Dirck Cornelis ‘t Hoen (zie VII-S).<174,175>

Beiden v. St. Ap.

Van Melis en Sybrich is een kind bekend:

1   Sijke Melis is geboren 1739 of 1740.

Sijke trouwt op zondag 15 9 1754 te St. Annaparochie op hoogstens 14-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrik Bartelds, zoon van Barteld Jans Swartje en Antje Hendriks.  Hendrik, schipper, is gedoopt op zondag 24 11 1726 te St. Annaparochie.

Hyp.bk 9.10.1789/20.5.1784 varende met het schuttelschip.

VII-AO    Claas Daams (de Oude) ook genaamd de Oude, zoon van Daem Clases (VI-AK) en Antie Clases (VI-BR), boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 24 3 1741.

Bnr 147, 208.  1728 nr.34, 1738 eigenr en gebr. nr.34.1738 St. Jp. n.u. en Dirk Rinses n.u. 1/8 nr.39 k.30 eigenr en gebr. 1738 St. Jp. met Dirk Rinses en nagel. zn v. Gerrit Gerrits eigenr en gebr. nr.17.1738 Vrp. eigenr nr.7, gebr. Jacob Jippes.

HB58/307 2.1.1731 Cl.D. de Oude, huism.. Zdh. St. Ap. cur. kk. Symon Reiners. Aut. 24.3.1741 e.l. ovl., cur. Corn. Jacobs doopsgez. predikant te Westerwird en Claas Daams DG, huism. Zdh. Vrp., oom. HB59/315 24.3.1741 inv. sth. Cl. D. de Oude i.d. Zdh. v. St. Ap., veel zilver met initialen en wapens (o.a. Wassenaar); o.a. boerderij OBD o. Vrp. gr. ong. 23 mg. afgekomen van Jelle van Yssel, Cl. D. was erfgenaam van hem.

Claas trouwt op zondag 24 2 1732 te St. Annaparochie met Doetje Willems Rozendal, zie VII-AK.

VII-AP    Arjen Daams, zoon van Daem Clases (VI-AK) en Antie Clases (VI-BR), boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1738.

Bnr 150, 226.  1718/28 gebr. nr.VII, 1738 de wed. en eigenr en gebr. nr.15.

Arjen trouwt op zondag 12 10 1710 te Vrouwenparochie met Acke Ypes, dochter van Ype N..

Beiden v. Vrp.

VII-AQ    Claas Daams, zoon van Daem Clases (VI-AK) en Antie Clases (VI-BR), boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor 1748.

Bnr 226, 227.  1738 Vrp. gebr. nr.32. 1748 de wed. en zoon eigenr en gebr. nr.15 46 1/2 m. m. hs en sch. en id. nr.32 52 1/4 m. m. hs en sch.

Aut. 24.3.1741 huism. Zdh. Vrp. en als oom cur. kk. Claas Daams en Doetje Willems. Recesbk 17.3.1738 Cl.D. de Jonge hsm. Zdh. Vrp.

Claas trouwt op zondag 8 8 1723 te St. Annaparochie met Sjoukje Oeges.

Beiden v. St. Ap.

VII-AR    Claas Clasen, zoon van Claes Claes Daems (VI-AL) en Lutske Gabbes, bakker, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1698 of 1699.

Procl.bk 28.6.1751 e.l. St. Ap. kopen huis met bakkerij op de smalle kant v.d. Hogebuurt van Beert Dirks Wassenaar te Lwd.

Claas trouwt op zondag 10 9 1730 te St. Annaparochie op hoogstens 31-jarige leeftijd met Neeltje Arjens.

Misschien dr v. Arjen Jans en Berber Joostes.

Beiden v. st. Ap.

Van Claas en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1   Lioetske Clases is gedoopt in 1742 te St. Annaparochie.

2   Berber Clases Wassenaar is gedoopt in 1747 te St. Annaparochie, is overleden op zondag 19 5 1811 te Leeuwarden.  Berber werd 64 jaar.

Berber trouwt op zondag 30 4 1769 te St. Annaparochie op 22-jarige leeftijd met Coenraad Fey.  Coenraad, tuinman en bakker, wonende te St. Annaparochie, te Leeuwarden, te Jellum en te Weidum, is overleden op zondag 18 4 1813.

Hyp.bk 9.1.1804/29.5.1786. Procl.bk 6.4.1772 C.F. mr bakker n.u. naastl. smalle kant Oosteind St. Ap. Prot.bk  15.4.1774 Berber Clases, hsvr. v. C.F. mr bakker St. Ap. verk. bakkerij c.a. a.d. smalle kant v.d. Hogebuurt, Boyen Jans O. juffers Alberda W.

Procl.bk 12.12.1789 Duco v. Haren en B.Cl. hsvr. v. Coenr. Fey te Jellum hebben een wandelkoop aangegaan: B.Cl. staat af huis op Oosteind St. Ap.a.d. brede kant, Corn. Anes O. en de koper Z. en W., v. Haren staat af: huis ald. Van Haren O. en Z., Jan Pieters erven W., v.H. geeft f. 200 toe.

Procl.bk 30.1.1804 C.F. gardenier te Lwd. en B.Cl. verk. hs St. Ap.

VII-AS    Gabbe Clasen, zoon van Claes Claes Daems (VI-AL) en Lutske Gabbes, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1699 of 1700.

BPw99.

Gabbe trouwt op zondag 9 12 1736 te St. Annaparochie op hoogstens 36-jarige leeftijd met Macheltje Beerts Kuiken, zie VII-BN.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

VII-AT    Tjebbetje Clasen, dochter van Claes Claes Daems (VI-AL) en Lutske Gabbes, is geboren 1706 of 1707.

Tjebbetje trouwt op zondag 7 8 1729 te St. Annaparochie op hoogstens 22-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Rein Ates, zoon van Ate Lieuwes en Antie Ypes.  Rein is gedoopt op zondag 20 4 1704 te St. Annaparochie.

Procl.bk 27.2.1730 e.l. kopen huis op brede kant v.d. Warmoesstr.v. wed. Andries Sijbes en kk.

Beiden v. St. Ap.

Tjebbetje trouwt op zondag 29 9 1748 te St. Jacobiparochie op hoogstens 41-jarige leeftijd (2) met Doeke Reinders.  Doeke, wonende te St. Annaparochie.

Recesbk 29.10.1764. Procl.bk 23.10.1793; id. 18.5.1797 de erven verk. huis Noordeinde St. Ap.

Beiden v. St. Jp.

VII-AU    Dirck Aarts, zoon van Aart Dircks en (?)Tjaltie Willems (VI-AM), arbeider, wonende te Beetgum, is gedoopt op donderdag 16 3 1690 te St. Annaparochie.

1749 Beetgum arb. 2+2 14.13.0.

Dirck trouwt op zondag 25 1 1722 te Beetgum op 31-jarige leeftijd met Tietske Taekes.

Beiden v. Beetgum.

Van Dirck en Tietske zijn drie kinderen bekend:

1   Aart Dirks, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 25 1 1722 te Beetgum, is overleden voor zondag 22 11 1801.  Aart werd hoogstens 79 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Bnr 147, 229.  1758/88 gebr. nr. 34. 1768 Vrp. gebr. nr.11 (4 m. zonder hs).1768 Vrp. gebr. nr.23. Procl.bk 19.12.1763 gebr. huis m. koemelkerij en 8 m oud billand o. St. Ap. met actieve en slapende stem nrs 3 en 4, gek. door J.A. du Tour v. W. v Haren. Procl.bk 22.11.1801.

Vlgs lijst 1795/1797 68 jr.

Aart trouwt op zondag 9 2 1749 te Vrouwenparochie op 27-jarige leeftijd (1) met Freetie Pieters.

Aart trouwt op zondag 13 5 1753 te St. Annaparochie op 31-jarige leeftijd (2) met de 19-jarige Lijsbeth Mijntjes Koning, dochter van Mijntje Jouws Koning en Antje Pieters.  Lijsbeth is gedoopt op zondag 31 5 1733 te St. Annaparochie.

2   Nieske Dirks is gedoopt op zondag 17 1 1723 te Beetgum.

Nieske trouwt op maandag 3 6 1743 te St. Jacobiparochie op 20-jarige leeftijd met Jan Sierks.  Jan, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 228. 1748 Vrp. gebr. nr. 4 zegge Pieter Dirks en gebr. nr. 19 .

1749 Vrp. sobere boer 4+2 35.7.0. 1752 Vrp. doopheffer voor kind van zijn vrouws broer Aart Dirks.

3   Jantie Dirks is gedoopt op zondag 25 2 1725 te Beetgum.

VII-AV    Trijntie Aarts, dochter van Aart Dircks en (?)Tjaltie Willems (VI-AM), is gedoopt op donderdag 2 8 1691 te St. Annaparochie.

Trijntie trouwt op zaterdag 27 1 1714 te St. Jacobiparochie op 22-jarige leeftijd met Arien Jans Mich, zoon van Jan Ariens Mich en Maartie Cornelis Abes.  Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zondag 12 7 1772.

Bnr 6.1738/48 St. Jp. eigenr en gebr. nr.23, 20 1/2 m. m. hs en sch.1758/68 Arjen Jansen Kramer eigenr en gebr.nr.23.

Hyp.bk 2.11.1753/31.10.1753 A.J.M. en kk. 1e huw. erfgen. v. Tr. A.. Sate lands van 21 mg. o. St. Jp. HB67 12.7.1772 inv. sth. A.J. hsm. Westhoek St.Jp., alle erven genoemd, sate gr. 21 mg. Hyp.bk 18.8.1739/3.6.1730 A.J. voor 1/5 erfgen. v. Harnt Corn. koopt sate oud gep. billand gr. 22 3/4 mg.incl. westerse pol buitendijk aan de Armedijk. van overige erfgenamen. Prot.bk 30.9.1772 de kk. en erven verk. boerderij stemnr. 23 ingeloste landen in westhoek St. Jp. gr. 21 m. oud-bildt en 4 m. buitendijks,  aan. A. Reinalda te Harl., R.D. Houtjer O., Rein Rienks Z., dezelve en hr Wielinga W en de Armedijk N.

Arien was later gehuwd (2) met Douwtje Martens.<176>

Beiden v. St. Jp.

Van Arien en Trijntie zijn vijf kinderen bekend:

1   Tjaltje Arjens Mich.

Tjaltje trouwt op zondag 3 10 1745 te St. Jacobiparochie met Gerben Walings, zoon van Waling Sjoerds en Sijtske Gerbens.  Gerben, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 25. 1748 gebr. nr.16 32 1/2 m. m. hs en sch. 1758/68/78 eigenr en gebr.,1788 de 4 kk.

2   Jan Arjens Mich is overleden voor zondag 27 10 1748.

Aut. 3.6.1772  J.A.M. ovl., cur. Symen Ennes, huism. o Firdgum, grv. m/z. Hyp.bk 4.7.1754/10.5.1747 e.l. St. Jp. huren sate  gr. 39m.232r. op West v. St. Ap. v. wed. C. Albarda, bij Corn. Aris in huur, Jan Claes Ernstes 2e man S.S.

Jan trouwt op vrijdag 25 11 1746 te St. Jacobiparochie met Sijke Symens, dochter van Symen Ennes en Antje Jetses.

Bnr 108.

Sijke was later gehuwd (2) met Jan Claas Eernstes.<177,178>

3   Aart Arjens Kramer, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor woensdag 3 6 1772.

Bnr 8. 1758/68 gebr. 10m.155r. in nr.16 k.53, 1758 gebr. nr.1

In 1753 meederj. Aut. 3.6.1772 A.J. ovl., W.J. hetr., cur. Willem Arjens, huism. St. Jp. en Bauke Jippes mr grofsmid o. Firdgum. Bij doop kk. naam Kramer. HB63/145 25.7.1763 sch. en d. Wapke Jans hertr. B.E., Arjen Jans grv.

Aart trouwt op zondag 26 3 1752 te St. Jacobiparochie met Wapke Jans.

Wapke was later gehuwd (2) met Boyen Eelkes.<179..182>

4   Willem Arjens Kramer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 12 6 1779.

Bnr 7. 1758/68/78 W.A.Kramer gebr. nr.2 en nr. 27.

In 1753 meederj. Bij doop kk. naam Kramer. Aut. 3.6.1772 W.A., huism. o. St. Jp., cur. kk. Aart Arjens. Aut. 12.6.1779 W.A. Mig ovl., huism. St. Ap., cur. Gerben Walings, huism. St. Jp., Marten Arjens, kastelein St. Jp.,, Gerrit Pieters Boon mr verver, Sexbierum over kk. uit 1e huw. te weten Jan, Arjen en Aart. Hyp.bk 17.3/1.3.1756 W.A.K. huurder boerderij O. St. Jp. gr. 46 mg. oud gep. land en een buitenpolle die wordt verkocht. Hyp.bk boerderij wordt verkocht (S. St. Jp. 2 en 5), procl.bk 13.9.1756 betr. 2 saten lands a.d. Groene Dijk en de Oude dijk op west v. St. Jp., Jan Martens en N.N. O., Arjen Jansen W., de oude ijk N., Sipke en Ruurd Dirks te Midlum kopen de helft v. Lammert Hauckema, Harl. ze bezitten ook al de helft.

HB67/511 12.7.1779 inv. sth. Willem Arjens Mig, hsm. Westhoek o. St. Jp. HB65/515 8.1.1782 rek. d. Gerben Walings c.s.

Willem trouwt op zondag 7 4 1754 te St. Jacobiparochie (1) met Trijntje Arjens.

Willem was gehuwd (2) met (?)Neeltje Pieters, dochter van Pieter Walings.

5   Harrent Arjens Mich, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Tzummarum, is overleden voor vrijdag 31 8 1781.

Bnr 6. 1778 gebr. nr.23.

In 1753 minderj. Aut. 31.8.1781 e.l. ovl., huism. Westh. St. Jp.,geen achternaam, cur. kk. Lourens Stevens, bakker Tzummarum en Rein Rienks, huism., St. Jp. HB67/643 4.9.1781 inv. sth. wed. H.A., Westhoek St. Jp., Marten Arjens, kastelein St. Jp., volle oom en Grietje Cornelis, oude moeij.

Harrent trouwt op zondag 29 1 1758 te St. Jacobiparochie met Lijntje Stevens, dochter van Steven Lourens (VII-AX) en Maartje Cornelis (VII-BX).  Lijntje is overleden voor vrijdag 31 8 1781.

VII-AW   Lijsbet Aarts, dochter van Aart Dircks en (?)Tjaltie Willems (VI-AM), is gedoopt op donderdag 10 11 1695 te St. Annaparochie.

Lijsbet trouwt op zondag 7 5 1741 te St. Annaparochie op 45-jarige leeftijd met de 42-jarige Jan Reinders Schat, zoon van Reiner Jans en Trijntie Douwes.  Jan is gedoopt op donderdag 15 1 1699 te St. Annaparochie.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

VII-AX    Steven Lourens, zoon van Lourens Abes en Lijntie Jacobs (VI-AQ), schipper, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 14.10.1736/15.1.1731 schipper St. Jp.

Steven trouwt op zondag 24 8 1732 te St. Jacobiparochie met Maartje Cornelis, zie VII-BX.

Beiden v. St. Jp.

Van Steven en Maartje zijn twee kinderen bekend:

1   Lijntje Stevens is overleden voor vrijdag 31 8 1781.

Lijntje trouwt op zondag 29 1 1758 te St. Jacobiparochie met Harrent Arjens Mich, zoon van Arien Jans Mich en Trijntie Aarts (VII-AV).  Harrent, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Tzummarum, is overleden voor vrijdag 31 8 1781.

Bnr 6. 1778 gebr. nr.23.

In 1753 minderj. Aut. 31.8.1781 e.l. ovl., huism. Westh. St. Jp.,geen achternaam, cur. kk. Lourens Stevens, bakker Tzummarum en Rein Rienks, huism., St. Jp. HB67/643 4.9.1781 inv. sth. wed. H.A., Westhoek St. Jp., Marten Arjens, kastelein St. Jp., volle oom en Grietje Cornelis, oude moeij.

2   Lourens Stevens, bakker, wonende te Tzummarum.

VII-AY    Sieuwke Rutgers, dochter van Rutger Franses en Berber Jacobs (VI-AR).

Sieuwke trouwt op zondag 27 5 1742 te St. Jacobiparochie met Cornelis Beerts Kuiken, zie VII-BO.

Beiden v. St. Jp.

Van Cornelis en Sieuwke zijn twee kinderen bekend:

1   Neeltje Cornelis Kuiken.

Neeltje was gehuwd met Beert Reinders Kuiken, zoon van Reinder Gerbens Wassenaar en Claasje Beerts Kuiken (VII-BL).  Beert, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 31, 66, 68. 1768/78/88 gebr. nr.4.

2   Rutger Cornelis Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op donderdag 21 8 1755.

Bnr 37. 1811 St. Jp. 43 boer.

Rutger trouwt op vrijdag 19 5 1786 te St. Annaparochie op 30-jarige leeftijd met de 20-jarige Ytje Tjeerds, dochter van Tjeerd Rutgers en Janke Lieuwes.  Ytje is gedoopt op zondag 15 12 1765 te St. Annaparochie.

VII-AZ    Korsje Annes, dochter van Anne Rentyes en Lijsbet Jacobs (VI-AS).

Korsje trouwt op zondag 18 10 1739 te St. Jacobiparochie met Abe Cornelis, zoon van Cornelis Abes en Lioetske Reyners.  Abe, koopman, wonende te St. Jacobiparochie.

1749 St. Jp. winkelier 4+1 44.9.0. HB63/253 17.9.1761 rek. als cur. v. Rein Rienks.

Abe was later gehuwd (2) met Feikje Harmens.<183..186>

Beiden v. St., Jp.

VII-BA    Rintje Annes, zoon van Anne Rentyes en Lijsbet Jacobs (VI-AS), bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 29 6 1751.

Aur. 29.6.1751 was cur. k. Rienk Reins en Rinnigje Arjens; aut. 6.10.1755 cur. kk. Reinder Gerbens Wassenaar.

Rintje trouwt op zondag 29 12 1726 te St. Jacobiparochie met Trijntje Cornelis, dochter van Cornelis Abes en Lioetske Reyners.

Beiden v. St. Jp.

Van Rintje en Trijntje is een kind bekend:

1   (?)Trijntje Rintjes.

(?)Trijntje was gehuwd met Arjen Tiemens Kuiken, zoon van Tiemen Taekes en Claasje Beerts Kuiken (VII-BL).  Arjen, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 14 10 1759 aldaar.

Bnr 28. NB Doopdatum vlgs site Simon Wierstra, op Tresoar niet te vinden.

1811 St. Jp. 73 boer geb.datum 29.9.1759. Hs Lont: getr. m. Trijntje Tjeerds.

VII-BB    (?)Jetske Annes, dochter van Anne Rentyes en Lijsbet Jacobs (VI-AS).

(?)Jetske trouwt op zondag 9 3 1755 te Vrouwenparochie met Cornelis Pieters Kramer, zoon van Pieter Walings.  Cornelis, wonende te St. Jacobiparochie.

Bij doop Jetske vermeld: de moeder van om west. Beiden ged. op bel. te St. Jp.

Hyp.bk 11.4.1791/29.6.1782 e.l. kooplieden OBD, St. Jp.; id. 9.5.1797/11.10.1785 Corn. P. Walings en J.A. e.l. OBD, St. Jp. sch. a. Neeltje Pieters laatst wed.  van Willem Arjens ald.

Beiden v. Vrp.

Van Cornelis en (?)Jetske zijn zeven kinderen bekend:

1   Neeltje Cornelis is geboren in 1755, is gedoopt op zondag 25 3 1759 te St. Jacobiparochie.

Neeltje was gehuwd met Rein Rienks, zoon van Rienk Reins en Rinnigje Ariens.  Rein, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 17 4 1746 te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 21 2 1803.  Rein werd hoogstens 56 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Aut. 31.8.1781 cur. kk. Harrent Arjens en Lijntje Stevens. Aut. 21.2.1803 R.R. ovl., hsm. westh. St. Jp. 1758 eigenr nr.19, gebr. Hemme Joh. 1768/78/88 eigenr en gebr. nr.19.

HB62/13 31.3.1756 rek. d. Rintie Arjens. HB66/165 en 178  21.2.1803 resp. 15.3.1803  inv. sth. Rein R., hsm. westhoek St. Jp., Kl.Arjens Wassenaar en Rutger Tjeerds cur. Rienik Reins, Neeltje Corn. laatste hsvr. R.R., hierbij 3 kk.

Hs Lont: boer a.d. Groenedijk bij Dijkshoek.

Rein was eerder gehuwd (1) met Antie Jans.<187,188>

2   Anne Cornelis Kramer is geboren in 1757, is gedoopt op zondag 25 3 1759 te St. Jacobiparochie.

3   Pieter Cornelis Kramer is gedoopt op zondag 28 12 1760 te St. Jacobiparochie.

4   Dirk Cornelis Kramer, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zondag 5 9 1762, is gedoopt op zondag 16 10 1763 aldaar, is overleden op maandag 5 10 1835.  Dirk werd 73 jaar en 1 maand.

1811 St. Jp. 105 gardenier.

Dirk was gehuwd met Amarens Pieters Bakker, dochter van Pieter Reinders en Lijsbeth Jans Bos.  Amarens is gedoopt op zondag 21 2 1773 te St. Jacobiparochie, is overleden op zaterdag 30 4 1853.  Amarens werd 80 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Vlgs ovl.akte dr v. Pieter en Marijke!

5   Jetse Cornelis Kramer is gedoopt op zondag 2 3 1766 te St. Jacobiparochie.

6   Jetske Cornelis Kramer is gedoopt op donderdag 6 12 1770 te St. Jacobiparochie.

Jetske was gehuwd met Cornelis Lieuwes de Jong, zoon van Lieuwe Gerrits en Antie Cornelis (Slim).  Cornelis, werkman en heibaas, wonende te St. Annaparochie, is geboren op dinsdag 24 4 1770, is overleden op zaterdag 26 11 1836.  Cornelis werd 66 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

1811 St. Ap. 69 werkman, bij ovl. heibaas.

7   Klaaske Cornelis Kramer is gedoopt op zondag 2 7 1775 te St. Jacobiparochie.

VII-BC    Korsje Joris, dochter van Joris Jacobs (VI-AT) en Idske Heerts.

Korsje trouwt op zondag 29 2 1728 te St. Jacobiparochie (1) met Pieter Arjens Jonker, zoon van Arien Cornelis Jonker en Jantie Dirks.  Pieter, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 20 1 1739.

Aut. 20.1.1739 Pieter Ariens Jonker ovl., moeder Corsie Joris, stv. Hendrick Joris, cur. Corn. Jac. Kuiken inz. nal.sch. Cornelis Joncker i.l. dorpr.

HB59/189 20.1.1739 inv. t.h.v. Corsie Joris nu x. H.J., huis met bakkerij te St. Jp., veel zilver met initialen.

Beiden v. St. Jp.

Van Pieter en Korsje is een kind bekend:

1   Jantie Pieters Jonker is geboren 1729 of 1730.

Korsje trouwt op zondag 9 3 1738 te St. Jacobiparochie (2) met Hendrik Joris, zie VII-BE.

Beiden v. St. Jp., zij wed.

Van Hendrik en Korsje is een kind bekend:

2   Joris Hendriks Westra, bakker, wonende te St. Jacobiparochie.

Procl.bk 1776 J.H. bakker St. Jp. niaart huis te St. Jp. verkoper Antje Jans Kuiken wed. Beert Wassenaar. Procl.bk 21.9.1779 M.J.Sch. en J.H. bakker St. Jp. verk. huis, id. nov.1796 J.H. mr bakker en Neeltje Geerts e.l. St. Jp. kopen stukje greide.

Vlgs lijst 1797/1797 56 jr.

Joris was gehuwd (1) met Neeltje Geerts.  Neeltje is geboren 1764 of 1765 te Huizum, is overleden op vrijdag 5 10 1827 te St. Jacobiparochie.  Neeltje werd hoogstens 62 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Bij ovl. renteniersche en wed. Joris Hendriks Westra.

Joris trouwt op zondag 17 12 1769 te St. Jacobiparochie (2) met Maartje Jarichs Schenkius, dochter van Jarich Abelius Schenkius en Sjoukje Tjalkes.

VII-BD    Jacob Joris, kind van Joris Hendriks en Trijntje Jacob Wouters (VI-AU), boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Recesbk 18.2.1732 hsm. NwB. o. St. Jp.

Jacob trouwt op zondag 18 7 1728 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 23-jarige Claasje Lenerts, dochter van Leendert Theeuwes en Attje Pyters.  Claasje is geboren 1704 of 1705.

Beiden v. St. Jp.

VII-BE    Hendrik Joris, zoon van Joris Hendriks en Trijntje Jacob Wouters (VI-AU), is overleden voor woensdag 29 6 1746.

Hyp.bk 20.7./29.6.1746 Korsje Joris laatst wed. v. H.J., 1e man was Pyter Arjens Jor(Jonker?), onderpand huis en bakkerij te St. Jp.

1749 St. Jp. wed. H.J. wint de kost 3 +1 30.9.0.

Hendrik trouwt op zondag 9 3 1738 te St. Jacobiparochie met Korsje Joris, zie VII-BC.

VII-BF     Jacob Jan Wouters, zoon van (?)Jan Jacob Wouters (VI-AV), wonende te St. Annaparochie.

Van Jacob en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1   Jan Jacob Wouters, wonende te St. Annaparochie.

Procl.bk 18.3.1776 verk. als enig erfgen. van zijn vader huis a.d. OBD; id. 2.1.1783 J.J.W. en L.J. e.l. o. St. Ap. verk. hs a.d. OBD o. St. Ap.

Jan was gehuwd (1) met Lisk Jops.

Wrsch. dr v. Job Jans Wijngaarden.

Jan trouwt op zondag 12 6 1785 te St. Annaparochie (2) met de 39-jarige Grietje Thijses, dochter van Thijs Jacobs.  Grietje is gedoopt op zondag 6 3 1746 te St. Annaparochie, is overleden op vrijdag 27 9 1811.  Grietje werd 65 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

VII-BG    Jan Walings Breetje, zoon van Waling Walings en Dieuwer Arjens Kuiken (VI-AW).

1749 St. Jp. Jan Walings bysjager 2+1 13.1.0.

Jan trouwt op maandag 26 12 1746 te St. Jacobiparochie met Eva Gerrits.

Beiden v. St. Jp., hij “vrijer”.

Van Jan en Eva zijn twee kinderen bekend:

1   Steven Jans Breetje, wagenmaker, wonende te Oosterbierum en te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 10 3 1748 te St. Jacobiparochie.

Laat dopen te O.bierum: Corn., Grietje, Waling en Hendrikje. Hs Lont: wagenmaker te Sexbierum.

Steven trouwt op zondag 2 10 1774 te Hallum op 26-jarige leeftijd (1) met Aaltje Symens.

Steven trouwt op zondag 27 5 1781 te Tzummarum op 33-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Pietje Cornelis, dochter van Cornelis Pieters Prater en Grietje Pieters.  Pietje is gedoopt op maandag 21 6 1756 te St. Jacobiparochie.

2   Waling Jans Breetje is gedoopt op zondag 12 12 1751 te St. Jacobiparochie.

VII-BH    Feyckje Jans Kuiken, dochter van Jan Arjens Kuiken (VI-AX) en Ymckien Gabes, is geboren rond 1691, is overleden voor donderdag 29 3 1736.  Feyckje werd hoogstens 45 jaar.

Bnr 43.

Feyckje was gehuwd met Jan Jacobs Kuiken, zie VI-BC.

VII-BI     Amerens Beerts Kuiken, dochter van Beert Arjens Kuiken (VI-AY) en Neeltje Cornelis Walings.

HB61/333 2.11.1751 inv. sth. A.B.K., hsvr. D.S. o. St. Jp., Corn. Beerts K. en Wop Corn. cur. kk. 1e resp. 2e huw. HB62/508 27.11.1760 rek. d. cur., Yde Pieters en Lammert Ysbrands tekenen ook. HB63/771 29.6.1767 sch. en d. Beert Jans Bos, Lijsbet Jans kk. v. Jan Corn. en A.B.K. en Neeltje Walings k. v. Waling Phil. en A.B.K.

Amerens trouwt op zondag 1 3 1733 te St. Jacobiparochie (1) met Waling Philips van der Mey, zoon van Philips Hendriks van der Mey en Tjitske Wytses.  Waling, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1738.

Bnr 72. 1728 gebr.nr.37 k.32.1738 de wed.

Komt voor zonder achternaam. HB58/168v. 3.1.1730 inv.sth. A.F., wednr. W.Ph., huism. NwB o. St. Jp.; ook een Hendrik Phil.  Aut. 3.1.1730 Jan Gerbens koopm. en gem.ontv. Vrp. cur. k. v. A.F. bij Arjen Leenderts haar 1e man. Aut. 17.4.1742 W.Ph. ovl., wed. A.B.K., erflater Arien Philips oom, cur. Corn. Beerts Kuiken. HB60/21 18.1.1745 sch. en d. Amerens Beerts met kk. 1e huw., ook erfenis Arjen Philips. HB61/536 25.2.1754 rek. d. Corn. Beerts K. en Wop Corn.

Waling was eerder gehuwd (1) met Antje Foppes.<189..192>

Beiden v. St. Jp.

Van Waling en Amerens zijn twee kinderen bekend:

1   Tjitske Walings van der Mey is geboren 1735 of 1736.

Tjitske trouwt op zondag 17 11 1754 te St. Jacobiparochie op hoogstens 18-jarige leeftijd met Yde Pieters, zoon van Luik Joukes of Pyter Yedes.

Recesbk 25.2.1754 onder St. Jp. Procl.bk 11.1.1785 Amerens Ydes verk. de weit-, rogge- en pelmolen ten W. v. St. Jp. in gebruik bij de wed. Y.P. aan Frans Berends en Mayke Jacobs e.l. Dronrijp.

2   Neeltje Walings van der Mey is geboren 1737 of 1738.

Neeltje trouwt op zondag 7 5 1758 te St. Jacobiparochie op hoogstens 20-jarige leeftijd met Lammert Ysbrands, kind van Ysbrand Lammerts en Lijsbeth Dircks.  Lammert, brouwer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 29 4 1805.

Hyp.bk 12.3.1787/16.5.1786 L.Y. mr brouwer, St. Jp. Aut. 29.4.1805, Klaas Sybrens, hsm. o. St. Jp. cur.

Lammert was eerder gehuwd (1) met Tjitske Sybrens (zie VII-CM.4).<193>

Amerens trouwt op zondag 11 2 1742 te St. Jacobiparochie (2) met de hoogstens 24-jarige Jan Cornelis, zoon van Cornelis Wops en Lijsbet Jans (VII-Y).  Jan is geboren 1717 of 1718, is overleden voor vrijdag 11 4 1749.  Jan werd hoogstens 31 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Bnr 18. 1748 de wed. met Wop Corn.gebr. nr. V en VIII en de wed. getr. aan Douwe Sipkes gebr. nr.IX. 1758 id. de kk. en nr.XI.

Aut. 11.4.1749 Amerens hertr. Douwe Sipkes, cur. Wop Cornelis, huism. OBD o. St.Jp., (half)volle oom.

Hs Lont: Jan Bosch.

Beiden v. St.Jp., hij vrijer, zij wed.

Van Jan en Amerens zijn twee kinderen bekend:

3   Beert Jans Bos, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1737, is overleden in 3 1784.  Beert werd 47 jaar.

Bnr 18, 29, 30. 1768 met wed. Wop Corn. gebr. nr.V en XI en alleen nr. 9. 1778 eigenr 1/4 nr.21, 1788 de wed. en 4kk. 1778 n.u. eigenr en gebr. nr.39, 1788 de kk. eigenr en gebr.1778 gebr. nr. IX en XI , 1788 de kk. id. Procl.bk 13.11.1783 koopt zathe gr. 41 1/4 mg o. St. Jp in de Hoven bij Douwe Sipkes in huur van A.Eijdsma, Fran.

Aut. 6.8.1787. Zerk St. Jp. (grafschr.commissie).

Beert trouwt op zondag 12 7 1767 te St. Jacobiparochie op 30-jarige leeftijd met Amerens Arjens Kuiken, dochter van Arjen Beerts Kuiken (VII-BJ) en Amerens Clases Wassenaar.

4   Lijsbeth Jans Bos is geboren 1743 of 1744.

Lijsbeth trouwt op zondag 14 1 1770 te St. Jacobiparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd met Pieter Reinders, zoon van Reinder N.  Pieter, bakker, wonende te St. Jacobiparochie.

Amerens trouwt op zondag 3 11 1748 te St. Jacobiparochie (3) met (?)Douwe Sipkes, zoon van Sipke Beernts Baard en Tettie Dircks.  (?)Douwe, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 18 12 1783.

1758/68/78 gebr. nr. 45.

Aut. 18.12.1783 D.S. en D.H. ovl., cur. kk. Allert Fransen, huism. op de Pollen en Aart Arjens, huism., St. Jp. In de hoven. HB67/759 18.12.1783 inv. sth. D.S.

Bij doop kk. in de Hoven.

(?)Douwe was later gehuwd (2) met Dirkje Hendriks.<194,195>

Beiden v. St. Jp.

VII-BJ     Arjen Beerts Kuiken, zoon van Beert Arjens Kuiken (VI-AY) en Neeltje Cornelis Walings, boer, wonende te St.jacobiparochie.

Bnr 29, 30, 36, 71.  1748 wed. B.A.K. en kk. eigenr 2/3 v. 9m.100r in nr.31 k.38, A.B.K. gebr. geheel; eigenr 2/3 nr.39 en gebr. geheel 37 1/2 m m. hs en sch. 1758/68 met Corn. B.K. eigenr. nr. XV.1758/68 met Jan B.K. eigenr en alleen gebr. ± 19m. in nr.31 k.38. 1758 met J.B.K. eigenr 2/3 en gebr. geheel nr.39,  1768 1/3 eigenr en gebr. geheel.

HB65/140 22.1.1777 A.B.K. ovl., was cur. Krelis Reinders zn v. Reinder Gerbens. Prot.bk 14.5.1772 A.B.K. en Tymen Takes elk voor de helft kopende helft v. boerderij stemnr 21 o. St. Jp. a.d. OBD, in huur bij wed. Wybe Arjens, de kopers hebben de andere helft al in bezit, gr. 39 1/2 m NwB. en 9 m. OB, A.B.K. ten O., Reinder gerbens wed. W., Claas Post c.s. Z. en NBD N.

Arjen trouwt op zondag 15 6 1732 te St. Jacobiparochie (1) met Amerens Clases Wassenaar, dochter van Claas Reyners en Jannigje Cornelis Walings.

Beiden v. St. Jp.

Van Arjen en Amerens is een kind bekend:

1   Amerens Arjens Kuiken.

Amerens trouwt op zondag 12 7 1767 te St. Jacobiparochie met de 30-jarige Beert Jans Bos, zoon van Jan Cornelis en Amerens Beerts Kuiken (VII-BI).  Beert, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1737, is overleden in 3 1784.  Beert werd 47 jaar.

Bnr 18, 29, 30. 1768 met wed. Wop Corn. gebr. nr.V en XI en alleen nr. 9. 1778 eigenr 1/4 nr.21, 1788 de wed. en 4kk. 1778 n.u. eigenr en gebr. nr.39, 1788 de kk. eigenr en gebr.1778 gebr. nr. IX en XI , 1788 de kk. id. Procl.bk 13.11.1783 koopt zathe gr. 41 1/4 mg o. St. Jp in de Hoven bij Douwe Sipkes in huur van A.Eijdsma, Fran.

Aut. 6.8.1787. Zerk St. Jp. (grafschr.commissie).

Arjen trouwt op zondag 15 1 1741 te St. Jacobiparochie (2) met Aaltje Sjoerds.

Zou dr kunnen zijn van Sjoerd Reinders W. en Aaltje Pieters, zie aut. 6.8.1787 inz. Beert Jans Bos, cur. o.a Pieter Sjoerds mr. brouwer en diens zoon.

Beiden v. St. Jp.

VII-BK    Jan Beerts Kuiken, zoon van Beert Arjens Kuiken (VI-AY) en Neeltje Cornelis Walings, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 30, 152.  1748 St. Ap. gebr. nr.10 k.27 en nr 11k.26  met hs en sch.1758 gebr. nr. 11 k.26, met Arjen B.K. eigenr. 2/3 nr.39

Wass.bk/223

Jan trouwt op zondag 1 2 1739 te St. Jacobiparochie met Aafje Clases Wassenaar, dochter van Claas Reyners en Jannigje Cornelis Walings.

Beiden v. St. Jp.

Van Jan en Aafje zijn twee kinderen bekend:

1   Amerens Jans Kuiken.

Bnr 38, 39, 101.  Zie Wassenaarbk bl.223.

Amerens was gehuwd (1) met Taeke Johannes, zoon van Johannes Jacobs en Antje Wybes.  Taeke, koopman en boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 19 2 1758 te Vrouwenparochie.

Bnr 101, 130, 152.   Hyp.bk 7.11.1801/id. 1811 St. Ap. 66 obiit.

Amerens trouwt op zondag 25 2 1770 te St. Annaparochie (2) met Arien Dirks Lont, zoon van Dirck Ariens en Welmoed Jans.  Arien, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden in 1790.

Bnr 101, 152.  1778/88 n.u. eigenr en gebr. nr. 36

Hs Lont boer OBD o. St. Ap., ovl. 1790.

2   Beert Jans Kuiken, boer, is gedoopt op dinsdag 14 11 1741 te St. Annaparochie, is overleden voor 1778.  Beert werd hoogstens 36 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Bnr 38, 39, 42, 43, 52, 101, 151, 152.     1768 St. Ap. eigenr en gebr.met zuster nr.11. 1778 St. Jp. de wed. met 4 kk. eigenr en gebr. nr.9, 1788 de kk. id. voor 24/25, Teunis Corn. n.u. 1/25.

1778 de wed eigenr en gebr. nr.22. 1778 de wed. eigenr. nr.33 gebr. Pieter Ruurds en eigenr en gebr. nr.34. 1768 St. Ap. eigenr en gebr. met zuster nr.36.

Prot.bk 2.2.1773 koopt boerderij NwB o. St. Ap. gr. 45m.349r. in huur bij Atze Gerrits c.u., B. Wassenaar O., Boyen Clasen c.s. W, OBD Z. en NBD N. van wed. Tj. Gratama.

Beert trouwt op zondag 1 2 1767 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met Amerens Reinders Wassenaar, dochter van Lijsbet Leenderts of Reinder Clases Wassenaar.

HB67/541 27.3.1781 inv. t.h.v. A.R. wed. B.J.K., hsm. o. St. Jp., ze gaat hertr. met Teunis Corn. Aut. 22.3.1781 id.

NB Vlgs Wass.bk dr v. R.G.W. maar vlgs stemkohieren alleen dr Maartje uit 1e huw.

Amerens was later gehuwd (2) met Teunis Cornelis Crap.<196..201>

VII-BL    Claasje Beerts Kuiken, dochter van Beert Arjens Kuiken (VI-AY) en Neeltje Cornelis Walings.

Bnr 33. 1758 met Waling B.K. eigenr. nr.5 1768 id haar kk. 1778/88 de kk. eigenr en Beert W.K. gebr.

HB61/654 10.11.1755 inv. t.h.v. Cl.B.K., nu x T.T., Arjen B.K. en Rintie Annes, bakker St. Jp. cur. kk., stemger. sate ingelost oud billand gr. ± 60 mg incl. nieuw billand.

Claasje trouwt op zondag 22 2 1739 te St. Jacobiparochie (1) met Reinder Gerbens Wassenaar, zoon van Gerben Reinders Wassenaar en Maartje Walings.  Reinder, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 6 10 1755.

Bnr 28, 29, 65, 66, 67.   1748 gebr. nr. X, eigenr en gebr- 1/4 nr. 26 k.43. eigenr en gebr. 4m. nr.28 k.41 en id. 7m.594r. in nr.29 k.40.(40 geheel zonder huisinge); eigenr en gebr. nr.42 29 3/4 m. m. hs en sch.1778/88 de 3 kk. elk 1/6 nr. 21 1758/68/78/88 de wed. en resp de kk. eigenr nr.42, gebr. Tymen Taekes.

HB62/185 10.10.1757 rek. d. Arjen B.Kuiken cur. kk. HB63/369 mei 1765 rek. d. A.B.K. HB65/140 22.1.1777 rek. d. Beert Jans Bos. Aut. 6.10.1755 cur. kk. Arjen B. Kuiken en Rintje Annes, bakker St. Jp.

Beiden v. St. Jp.

Van Reinder en Claasje zijn drie kinderen bekend:

1   Beert Reinders Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 31, 66, 68. 1768/78/88 gebr. nr.4.

Beert was gehuwd met Neeltje Cornelis Kuiken, dochter van Cornelis Beerts Kuiken (VII-BO) en Sieuwke Rutgers (VII-AY).

2   Maartje Reinders Kuiken.

Bnr 67.

3   Cornelis Reinders Kuiken.

Claasje trouwt op zondag 2 11 1755 te St. Jacobiparochie (2) met de 24-jarige Tiemen Taekes, zoon van Taeke Tiemens en Tjitske Siemens.  Tiemen, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 9 9 1731 te Finkum.

Bnr 21, 28, 29, 65, 66, 67.   1758/68 gebr. nr. X en 1/4 nr.26 k.43. 1778 eigenr 1/4 nr. 21, 1788 id de 3 kk. 1758/68/78 gebr. nr.42,  1788 de erven,

Procl.bk 11.10.1786.

Beiden v. St. Jp.

Van Tiemen en Claasje zijn drie kinderen bekend:

4   Neeltje Tiemens Kuiken.

Neeltje was gehuwd met Rein Gaukes, zoon van Gauke Reins en Trijntje Dirks.  Rein, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 27 7 1755 aldaar.

Bnr 65, 67.  1811 St. Jp. 15 boer, naam Kuiken.

Hs Lont: ook zoon Claas.

5   Waling Tymens Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zaterdag 11 10 1755.

Bnr 29. 1778/88 gebr. nr. 21. 1811 St. Jp. 62 boer.

Waling was gehuwd met Baukje Arjens Mug, dochter van Arjen Arjens Poesje en Antje Annes.  Baukje is gedoopt op zondag 13 4 1760 te St. Jacobiparochie.

6   Arjen Tiemens Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 14 10 1759 aldaar.

Bnr 28. NB Doopdatum vlgs site Simon Wierstra, op Tresoar niet te vinden.

1811 St. Jp. 73 boer geb.datum 29.9.1759. Hs Lont: getr. m. Trijntje Tjeerds.

Arjen was gehuwd met (?)Trijntje Rintjes, dochter van Rintje Annes (VII-BA) en Trijntje Cornelis.

VII-BM   Waling Beerts Kuiken, zoon van Beert Arjens Kuiken (VI-AY) en Neeltje Cornelis Walings, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 33. 1748 1/3 eigenr en gebr. geheel nr.5; met Claas Boyens nom.ux eigenr 1/2 nr.31.1768 met Claas Boyens n.u. eigenr 10m.155r. in nr. 16 k.53.1768 eigenr 1/2 nr.1, 1778/88 id. de kk. Beert en Amerins. 1758/68 met Claasje B.K. , resp haar kk. eigenr en alleen gebr. nr.5. 1758/68/78/88 n.u. eigenr 1/4 nr.31. Hyp.bk 23.8.1765/16.8.1755 Waling en Klaasje Beerts K. sch. a. ‘t Land 8344.17.8. inz. koop 46 mg. land o. St. Jp.

Wass.bk/222.

Waling trouwt op zondag 16 1 1746 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 21-jarige Antje Jans de Vries, dochter van Jan Martens de Vries en Amerens Walings Wassenaar.  Antje is geboren 1724 of 1725.

Van Waling en Antje zijn twee kinderen bekend:

1   Beert Walings Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 8, 22, 33. 1778 met zuster eigenr en alleen gebr. nr.1, 1788 id. eigenr, gebr. Rutger Tjeerds, 1778/88 eigenr 1/4 nr. 5 en gebr. geheel.

Beert was gehuwd met Neeltje Clases Wassenaar, dochter van Claas Boyens Wassenaar en Neeltje Jans de Vries.  Neeltje is overleden voor dinsdag 19 6 1810.

HB66/402 19.6.1810 inv. sth. N.Kl.W., wed. B.W.K., veel onr.goed. o.a 2 halve plaatsen en 2 hele.

2   Amerens Walings Kuiken.

1778/88 St. Jp. eigenr 1/4 nr.5.

VII-BN    Macheltje Beerts Kuiken, dochter van Beert Arjens Kuiken (VI-AY) en Neeltje Cornelis Walings.

Macheltje trouwt op zondag 9 12 1736 te St. Annaparochie (1) met de hoogstens 36-jarige Gabbe Clasen, zie VII-AS.

Macheltje trouwt op zondag 16 1 1746 te St. Jacobiparochie (2) met de hoogstens 29-jarige Luipke Leenderts, zoon van Lenert Willems en Grietie Luipkes.  Luipke, wagenmaker, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1716 of 1717.

1749 St. Jp. wagenmaker wint de kost 2p. 23.15.0.

Luipke was later gehuwd (2) met Maartje Feikes.<202,203>

Beiden v. St. Jp.

VII-BO    Cornelis Beerts Kuiken, zoon van Beert Arjens Kuiken (VI-AY) en Neeltje Cornelis Walings, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 36, 37, 68, 71.   1748 t/m 1788 eigenr en gebr. nr.14 26 3/4 m. m. hs en sch. 1758/68 met Arjen B. K. eigenr en alleen gebr. nr XV.1788 eigenr nr.4.1778/88 eigenr en gebr. nr. XV.

Cornelis trouwt op zondag 27 5 1742 te St. Jacobiparochie met Sieuwke Rutgers, zie VII-AY.

VII-BP     Arjen Willems Kuiken, zoon van Willem Arjens Kuiken (VI-AZ) of Maartie Pieters.

Hs Lont: kk. 2e huw.: Dieuwke, Willem en Jeltje.

Arjen trouwt op zondag 6 3 1740 te St. Jacobiparohie (1) met Zara Martens, dochter van Marten Jouws en Lijsbet Pieters.

Beiden v. St. Jp.

Van Arjen en Zara zijn drie kinderen bekend:

1   Marten Arjens Kuiken, arbeider, is overleden op donderdag 7 7 1814 te St. Annaparochie.

Procl.bk (geen datum S. bl.286) te NBD; id. 7.11.1796 het huis a.d. NBD waar ze wonen wordt verkocht..

Marten trouwt op zondag 19 3 1769 te St. Jacobiparochie met de 22-jarige Hendrikje Jarigs Wenselaar, dochter van Knierke Walings of Jarig Lammerts.  Hendrikje is gedoopt in 1747.

2   Maartje Arjens Kuiken.

Maartje trouwt op zondag 21 4 1765 te St. Jacobipaorchie met de 29-jarige Dirk Martens, zoon van Marten Everts en Doutje Gijsberts.  Dirk is gedoopt op zondag 26 6 1735 te St. Annaparochie.

3   Dieuwke Arjens Kuiken.

Dieuwke trouwt op zondag 19 5 1776 te Berlikum met Dirk Harmens.  Dirk, wonende te Berlikum.

Recesbk  HB 30.9.1793 de beide kk. gealimenteerd door armvoogden te Berl.

Arjen trouwt op zondag 2 8 1761 te St. Jacobiparochie (2) met Dirkje Tjitses.

Beiden v. St. Jp.

Van Arjen en Dirkje zijn drie kinderen bekend:

4   Tjisse Arjens Kuiken is gedoopt op zondag 8 8 1762 te St. Jacobiparochie.

5   Willem Arjens Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 5 1 1766 aldaar.

1811 St. Jp. 88 boer, geb.datum 17.12.1766.

Willem was gehuwd met Ytje Feddes.

6   Fedtje Arjens Kuiken is gedoopt op zondag 1 12 1771 te St. Jacobiparochie.

Vlgs site Simon Wierstra en Wass.bk Tetje.

VII-BQ    Jan Willems Kuiken, zoon van Maartie Pieters of Willem Arjens Kuiken (VI-AZ), wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie.

Jan trouwt op zondag 29 10 1747 te St. Jacobiparochie met Mintje Gerrits, dochter van Gerrit Cornelis en Antie Wiemers.

Beiden v. St. Jp.

Van Jan en Mintje zijn acht kinderen bekend:

1   Gerrit Jans Kuiken, werkman, wonende te St. Annaparochie, is geboren op donderdag 9 11 1747 te St. Jacobiparochie.

1811 St. Ap. 194 werkman.

Gerrit trouwt op zondag 16 2 1772 te St. Annaparochie op 24-jarige leeftijd met Klaaske Ysbrands.

2   Willem Jans Kuiken, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 21 5 1752 aldaar.

Willem was gehuwd met Wytske Ypes.

3   Arjen Jans Kuiken is gedoopt op maandag 26 11 1753 te St. Jacobiparochie.

Arjen was gehuwd met Froukje Jacobs.

4   Wymer Jans Kuiken, visser, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 10 8 1755 aldaar.

1811 St. Jp. 52 visser, geb.datum 26.8.1755 !!

Wymer was gehuwd met Gepkje Cornelis, dochter van Cornelis Gerrits en (?)Akke Pieters.  Gepkje is gedoopt op zondag 7 3 1756 te St. Jacobiparochie.

5   (?)Maartje Jans Kuiken is gedoopt op zondag 8 5 1757 te St. Jacobiparochie.

Niet genoemd in hs Lont.

6   Antje Jans Kuiken is gedoopt op zondag 4 3 1759 te St. Jacobiparochie.

Antje trouwt op zondag 14 5 1786 te St. Annaparochie op 27-jarige leeftijd met Willem Jans.

7   Klaasje Jans Kuiken is gedoopt op zondag 16 1 1763 te St. Annaparochie.

Klaasje was gehuwd met Johannes Gerrits Kramer, zoon van Gerrit Johannes en Thomasje Thomas.  Johannes, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 8 5 1763 aldaar, is overleden op zaterdag 8 11 1834.  Johannes werd 71 jaar en 6 maanden.

1811 St. Jp. 255 gardenier, geb.datum 12.5.1760. Hs Lont: adjudant vrijkorps. Bij doop Tomesie: lid wetgevend Lichaam v.d. Republiek te Den Haag.

Johannes was later gehuwd (2) met Grietje Jans Feeren (zie VII-CH.2).<204>

8   Pieter Jans Kuiken, wolkammer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 26 5 1765 te St. Annaparochie, is overleden op zondag 9 3 1828.  Pieter werd 62 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

1811 St. Jp. 239 wolkammer, geb.datum 1.4.1764; bij ovl. 52 jr.

VII-BR    Neeltje Cornelis, dochter van Cornelis Ysbrands en Trijntje Jacobs Kuiken (VI-BA).

Neeltje trouwt op zondag 27 5 1725 te Oudebildtzijl (1) met Sipke Siebrens, zie VII-DB.

Beiden v. Vrp.

Van Sipke en Neeltje is een kind bekend:

1   Siebren Sipkes, boer, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1730 of 1731, is overleden voor maandag 20 3 1797.  Siebren werd hoogstens 66 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Bnr 205, 209, 217, 247.    1748 Vrp. met Jacob Corn. eigenr nr.13. 1758/68/78/88 eigenr en gebr. nr.X. en nr.20 k.7 (1758 zonder en 1768 met hs en sch.). Procl.bk 20.3.1797.

Aut. 29.4.1765 DG te Vrp., cur. kk. Cornelis Jans FER aut. 26.1.1778 te Vrp. cur. v. kind v. Jacob Jacobs (Twijnstra) o. Hallum.

Siebren trouwt op zondag 3 10 1756 te Vrouwenparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met Jetske Jans.

Wrsch. Brolsma.

Siebren trouwt op zondag 14 11 1790 te Vrouwenparochie op hoogstens 59-jarige leeftijd (2) met Sytske Wybes.

Sytske was eerder gehuwd (1) met Schelte Jans.<205,206>

Neeltje trouwt op zondag 10 6 1736 te Vrouwenparochie (2) met Rienk Reins.  Rienk, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 29 6 1751.

Bnr 2, 217.  1738 Vrp. eigenr n.u. met Jacob Corn.en gebr. alleen nr.13. 1748 St. Jp. nom.ux eigenr 1/2 nr. 19. 1748 Vrp. gebr. nr.13 31 1/2 m. m. hs en sch.

Aut. 29.6.1751 e.l. ovl. St. Jp. cur. Rintie Annes St. Jp. ovl., Abe Cornelis, koopman St. Jp. nieuwe cur. met Tjerk Clasen, St. Jp. Aut. 13.3.1764 cur. k. Pieter Clasen Koning, ontv. Aut. 29.6.1751 e.l. ovl. Gerrit Stevens cur.

HB61/300 5.7.1751 inv. sth. Rinnigje Arjens, Feyke Clasen, hsm. NwB o. St. Jp. en Rintje Annes, mr bakker St. Jp. cur. Rein Rienks; sate oud gepacht land gr. 24 m. en pol buitenland ± 12m., eigen a. Rinnigje en haar broer Dirk Arjens, 7 mg. land o. Min.ga., zilver met initialen. HB61/328 1.9.1751 sch. en d., Gerrit Stevens cur. act.div. HB61/507 18.11.1753 rek. d. Rintie Annes. HB62/341 2.3.1756 rek. d. Rintje Annes.HB63/253 17.9.1761 rek. d. Abe Cornelis, koopman St. Jp. HB63/604 17.3.1767 rek. d. Abe Corn.

Rienk was later gehuwd (2) met Rinnigje Ariens.<207,208>

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

VII-BS     Jan Cornelis, zoon van Cornelis Ysbrands en Trijntje Jacobs Kuiken (VI-BA), boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 29 4 1765.

Bnr 214. 1738 met Gerrit eigenr en alleen gebr. nr.31.1748 met de kk. v. Gerrit Corn. eigenr en alleen gebr. nr.31 35 1/2 m. m. hs en sch.1758 eigenr 1/2 en gebr. geheel nr.31, 1768 de kk. id.

  1. Aut. 25.9.1749 als oom cur. kk. Grietje Corn. Aut. 29.4.1765 J.C. ovl., cur. kk. Sybren Sipkes DG Vrp. en Claas Ydses, Ternaard (excuseert zich).

HB67 13.5.1765 inv. sth. J.C. hsm. o. Vrp. 3 kk. uit 1e en 2 uit 2e huw. HB63/468 5.7.1765 rek. d. Sybren Sipkes, hsm. Vrp., cur. kk. Jan Cornelis i.l. hsm. o. Vrp., die cur. was van kk. van zijn zuster Grietje Cornelis; alleen Claasje nog minderjarig, Dirk Dirk Jentjes (wordt hiermee toch Dirk Dirks de Jong bedoeld?) en Cornelis Reinders nieuwe cur. v. Claasje.HB64/1 20.10.1767 rek. d. Sybren Sipkes, obligatie t.l.v. Tiete Tietes.

Vlgs hs Lont 1e x Claasje N. en 2x Antje Jeltes.

Jan trouwt op zondag 6 2 1729 te Vrouwenparochie (1) met Mintje Ockes, dochter van Ocke Hayes en Sytske Thomas.

Beiden v. Vrp.

Jan trouwt op maandag 21 5 1736 te Vrouwenparochie (2) met Jancke Idses.

Zij v. Ternaard

Van Jan en Jancke zijn drie kinderen bekend:

1   Cornelis Jans, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 214. 1778/88 eigenr 1/10 en gebr. geheel nr. 31. Zie Gerrit Jans, Corn. Jans de Jong hsm. o. Vrp. cur. over zijn 2 kk.

Cornelis trouwt op zondag 16 6 1771 te Jelsum met de 21-jarige Baukje Jans Poelstra, dochter van Jan Sjoukes en Baukje Cornelis Hoekstra.  Baukje is gedoopt op zondag 5 10 1749 te Jelsum.

2   Klaasje Jans.

Klaasje trouwt op zondag 12 5 1771 te Vrouwenparochie met de 26-jarige Auke Sybrens, zoon van Sybren Clases en Kinke Aukes.  Auke, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 25 2 1745 te Leeuwarden, is overleden op vrijdag 27 12 1811 te St. Annaparochie.  Auke werd 66 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Bnr 131, 217.  1778/88 gebr. nr. 24 1778/88 Vrp. n.u. eigenr 1/10 nr. 31.

1811 St. Ap.15 boer

3   Neeltje Jans.

Neeltje was gehuwd met Claas Clases.  Claas, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie.

Vlgs hs Lont Cl.Cl. Groninger. Procl.bk 11.5.1776.

Jan trouwt op zondag 11 8 1754 te Vrouwenparochie (3) met Antje Jelles.

Beiden v. Vrp.

Van Jan en Antje zijn twee kinderen bekend:

4   Trijntje Jans.

Trijntje trouwt op zondag 4 5 1777 te Vrouwenparochie met de hoogstens 24-jarige Brand Sybrens Oostringa, zoon van Sybren Clases en Kinke Aukes.  Brand, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1752 of 1753, is overleden op zaterdag 14 3 1829 aldaar.  Brand werd hoogstens 76 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Bnr 116, 162.  1778/88 Vrp. n.u. eigenr 1/10 nr. 31. 1778/88 St. Ap. gebr. nr.III,

1811 St. Ap. 101 boer, geb.d. 26.4.1758, bij ovl. echter 53 jr.

Brand was later gehuwd (2) met Dieuwke Reinders Schat.<209..212>

5   Gerrit Jans, wonende te St. Annaparochie, is overleden in 1788.

1778 Vrp. eigenr 1/10 nr. 31, 1788 de 2 kk. id.

HB67/1023 31.12.1788 inv. t.h.v. S.S. wed. Jan Gerrits, nu x Tj. Gerbens, cur. 2 kk. Conr. Jans de Jong hsm. o. Vrp. en Brand Sybrens hsm. o. St. Ap.

Gerrit trouwt op zondag 25 8 1782 te Vrouwenparochie met de 22-jarige Sybrigje Sybrens, dochter van Sybren Clases en Kinke Aukes.  Sybrigje is gedoopt op dinsdag 25 3 1760 te Vrouwenparochie.

Sybrigje was later gehuwd (2) met Tjerk Gerbens Plat.<213,214>

VII-BT     Jannichie Cornelis, dochter van Cornelis Ysbrands en Trijntje Jacobs Kuiken (VI-BA).

Jannichie trouwt op woensdag 2 3 1729 te Vrouwenparochie met Jacob Tjerks.  Jacob, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 141, 200.  Hyp.bk 27.8.1732/24.5.1730 Jannichie Corn. vr. v. Jacob Tjerks hsm. o. St. Ap. verk. 4 mg oud gep. billand in de Zdh. v. St. Jp.aan Frans Allerts en Fokeltje Jacobs. Hyp.bk 15.10.1745/31.5.1731 e.l. huisl. o. St. Ap. sch. a. Jan Jacobs hsm. o. Hallum inz. 3 e termijn koopsom sate lands op NO v. St. Ap. (S. nr 23) gek. v. Korsje Symons wed. Corn. Arjens i.l. hsm. o. St. Ap.

Hij v. Berl., zij v. Vrp.

Van Jacob en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1   Tjerk Jacobs, boer, wonende te Hallum en te Vrouwenparochie.

Vlgs hs Lont te Hallum en 4 kk. Hyp.bk 24.5.1764/21.6.1762 e.l. huisl. Vrp. sch. a. Jacob Attes en Schelte Jacobs huisl. o. St. Ap., borg Gosling Appeldoorn (x Aukje Hulshuis e.l. te St. Ap.), die zelf ook schuld heeft aan gen. personen.

Tjerk trouwt op zondag 22 6 1755 te St. Annaparochie met Feikje Jakles.

2   Trijntje Jacobs is geboren in 1730.

Trijntje trouwt op zondag 14 9 1755 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met Sybe Wiegers, zoon van Wieger Sybes en Aafke Sybrens.  Sybe, koopman, wonende te St. Annaparochie, is overleden op dinsdag 7 4 1795.

Hyp.bk 18.3.1792/3.6.1784 koopman St. Ap. sch. a. Jan Dirks, hsm. en erfgezeten St. Ap.

Lidm.bk DG OBZ. bel. 9.6.1743. Procl.bk 25.8.1776; id. 5.11.1792 verk. stelphuisinge en hornleger gr. 1 1/4 mg. “De Hoop” genaamd ten Z. v. St. Ap., de weg ten W., bewoond door Waling Jarigs Wenselaar en Jan Karstens

VII-BU    Jacob Cornelis, zoon van Cornelis Ysbrands en Trijntje Jacobs Kuiken (VI-BA), boer, wonende te Wier.

Bnr 217. 1728 Vrp. met Sipke Sybrens n.u. nr. 13.1748 met Sybren Sipkes eigenr nr.13.1758 eigenr nr.13, 1768/78 de wed. id. 1788 de erven id. en gebr.

Boer op sate “De Winkel”.

Hs Lont: zonder kk. ovl. E.l. testeren 8.5.1751 (S. B65L/569 e.v.), uit de bijbehorende rechtzaak blijkt Johannes Meinderts gebruiker is geweest van  nr 13, huurcontract dd.12.1.1780.

Jacob trouwt op zondag 31 7 1729 te Vrouwenparochie met Janke Sybes Andringa.

Hij v. Vrp., zij v. Wier.

VII-BV    Gerrit Cornelis, zoon van Cornelis Ysbrands en Trijntje Jacobs Kuiken (VI-BA), is overleden voor 1748.

Bnr 214. 1738 Vrp. met Jan eigenr nr.31. 1748 de kk.

Aut. 18.1.1753.

Gerrit trouwt op zondag 8 11 1739 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 21-jarige Antje Jans Kuiken, zie VII-CC.

Hij v. Wier, zij v. St. Jp.

Van Gerrit en Antje zijn twee kinderen bekend:

1   Trijntje Gerrits Wijngaarden is geboren 1739 of 1740, is overleden op woensdag 7 8 1782.  Trijntje werd hoogstens 42 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Zerk St. Ap.

Trijntje trouwt op zondag 31 5 1767 te St. Annparochie op hoogstens 27-jarige leeftijd met Dirk Dirks Kuik, zoon van Dirck Johannes Kuyck en Rinske Bartels.  Dirk, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 1 5 1789.

Bnr 113, 124.  1788 St. Ap. gebr. nr.30, 1768 gebr. nr. 37

HB67/1042 1.5.1789 inv. sth. D.D.K., hsm. Zuidhoek St. Ap. Aut. 24.4.1789 Antje Jans Kuken wed. Beert Wassenaar grm. kk. 1e huw.

Dirk was later gehuwd (2) met Dirkje Sjoerds.<215,216>

2   Feikje Gerrits Wijngaarden.

Feikje trouwt op zondag 3 1 1773 te St. Annaparochie met de 24-jarige Pieter Luitzens de Kuur, zoon van Luitzens Joekes en Akke Pieters.  Pieter, procureur, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 18 2 1748 te Blija, is overleden op zaterdag 8 6 1811.  Pieter werd 63 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Was ook klerk (zie Sannes). Hs Lont geen kk.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Antje Klazes de Vries.

VII-BW   Grietje Cornelis, dochter van Cornelis Ysbrands en Trijntje Jacobs Kuiken (VI-BA), is overleden voor donderdag 25 9 1749.

Grietje trouwt op zondag 2 10 1729 te Vrouwenparochie (1) met Reinder Ockes, zoon van Ocke Hayes en Sytske Thomas.  Reinder, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 26 6 1746.

Bnr 249250.  1728/38 gebr. 9m.461. in nr. 22 k.5 en nr.23 k.4.1748 id. de wed.

Aut.25.6.1746 en 25.9.1749 HB61/621 rek. d. Jan Corn. hsm. Vrp., Allert Willems mede cur. HB62/284 21.12.1758 rek. d. Jan Corn., hsm. Vrp. Lidm. DG. Recesbk 9.5.1740 hsm. NwB. o. Vrp. en adm. diaken Doopsgez. Gem. St. Ap. en OBZ.

NB In de aantekeningen van wln Joh. Hoogland (in bezit van Alco de Jong NBD, St. Ap.) komt Reinder voor als R.O. de Pet maar zonder bronvermelding.

Beiden v. Vrp.

Van Reinder en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1   (?)Mintje Reins.

(?)Mintje trouwt op zondag 26 4 1761 te St. Annaparochie met de 25-jarige Leendert Pieters, zoon van (?)Pieter Binnerts en Jannichje Lenerts.  Leendert is gedoopt op zondag 28 8 1735 te St. Annaparochie.

2   Sytske Reinders is geboren 1735 of 1736, is overleden op maandag 29 8 1803.  Sytske werd hoogstens 67 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Lidm.bk DG.

Sytske trouwt op zondag 9 5 1756 te Vrouwenparochie op hoogstens 20-jarige leeftijd met Tiete Tietes.  Tiete, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 28 6 1803.

Bnr 249/250.  1758/68/78/88 gebr. 9 1/2 m. in nr 21/22 k.6/5 (los land) en nr. 23 k.4 m. hs en sch.

Aut. 28.6.1803 e.l. ovl., T.T. de Jong, weesk. is commies der recherge te Zoutkamp en kk. Hyp.bk 7.10.1787/6.1.1786 T.T. de Jong mr bakker en Tjetske Arjens Slm e.l. OBZ. sch. a. T.T. hsm en Sytske Reinders e.l. NwB. o. Vrp.

NB 1670 Vrp. Tiete Tietes buser c.s. nr.20. Procl.bk 4.2.1765 huurder boerderij NwB o. Vrp. gr. 42m.502r., stemnr 23 gek. door wed. nots. Bouritius, Lwd. van Laas v. Burmania, de oud secr. Wyckel en juffers Albarda O., OBD Z., Kromhout W. en NBD N.

3   Trijntje Reinders is geboren 1740 of 1741, is overleden op zondag 27 10 1782.  Trijntje werd hoogstens 41 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Trijntje trouwt op zondag 8 10 1758 te St. Annaparochie op hoogstens 17-jarige leeftijd met de 26-jarige Dirk Dirks de Jong (.), zoon van Dirck Pieters en Jentje Ockes.  Dirk, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren op dinsdag 12 2 1732, is overleden op vrijdag 10 6 1814 aldaar.  Dirk werd 82 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Bnr 156, 164.  176878/88 gebr. nr.16 k.21 en nr.17 k.20, 1778/88 met Brand Sybrens.

Vlgs ovl.akte zn v. Dirk Dirks en Jents Okkes. Aut. 5.6.1765 Dirk Dirk Jentjes DG a.d. NBD.  cur. kind v. Jan Douwes en Grietje Corn. Aut. 7.5.1774 D.D.Blaumuts DG hsm NwB cur. kind v. Feike Idses. Procl.bk 15.1.1799 Dirk Dirks Blaumuts en Rinske Joekes e.l. St. Ap. kopen stukje land uit sate “De Stelp”. Vlgs hs Lont D.D. Blaumuts op NwB., 4 kk.: Dirk, Reinder, Okke en Trijntje, geen Grietje dus.

Procl.bk 19.12.1763 Dirk Dirks huurder v. sate NwB, stemnr 16 gr. 28 m. en huisinge m. 6 1/2 m NwB stemnr 17 gekocht door J.A. du Tour v. W. v. Haren. Recesbk 20.6.1800 Teunis Corn. Crab c.s. verk. zate op de Pollen, bewoond door Gaatske Jans wed. Taeke Jans, aan Dirk Dirks Blaumuts op 30.12.1799.

1811 St. Ap. 99 boer.

Dirk was later gehuwd (2) met Renske Joekes.<217,218>

4   Cornelis Reinders de Jong is geboren 1746 of 1747, is overleden voor 1817.  Cornelis werd hoogstens 71 jaar.

Aut. 5.6.1765 cur. k. Jan Douwes.

Cornelis trouwt op zondag 12 4 1761 te St. Annaparochie op hoogstens 14-jarige leeftijd (1) met Antje Klases Pluimer, dochter van Claas Jans Pluimer en Pleuntje Clases.

Cornelis trouwt op zondag 13 11 1791 te St. Annaparochie op hoogstens 44-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 36-jarige Jeltje Wygers.  Jeltje is geboren 1754 of 1755, is overleden op donderdag 27 3 1817.  Jeltje werd hoogstens 62 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Bij ovl. werkvrouw te OBZ.

Grietje trouwt op zondag 14 8 1746 te Vrouwenparochie (2) met Jan Douwes, zoon van Douwe Heres en Claeske Taekes.  Jan, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor donderdag 25 9 1749.

Aut. 25.9.1749 cur. Jan Corn., huism. o. Vrp., oom en Allert Willems DG, beh. oom. Aut. 5.6.1765 cur. over Claasje Jans zijn Dirk Dirk Jentjes en Cornelis Reinders beiden DG. HB61/184 25.9.1749 inv. boedel Jan Douwes en Gr. Corn.

Hij v. Finkum, zij v. Vrp.

Van Jan en Grietje is een kind bekend:

5   Claasje Jans is geboren 1746 of 1747 te Vrouwenparochie, is overleden op dinsdag 20 7 1819 aldaar.  Claasje werd hoogstens 72 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Ged. op bel. St. Ap. 26.4.1781 oud ± 34 jr.echtgenoot en ouders worden genoemd.

Claasje trouwt op zondag 2 4 1769 te St. Annaparochie op hoogstens 22-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige (?)Berend Hoytes, zoon van Hoyte Jans en (?)Antje Jurjens.  (?)Berend, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 29 9 1743 te Beetgum, is overleden voor zondag 28 5 1786.  (?)Berend werd hoogstens 42 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Vlgs hs Lont ook zoon Hoyte Berends.

Claasje trouwt op zondag 8 2 1784 te Vrouwenparochie op hoogstens 37-jarige leeftijd (2) met Pieter Watses.  Pieter, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor woensdag 22 9 1784.

Bnr 223. 1768/78 Vrp. gebr. nr.10, 1788 de kk. id.

Aut. 22.9.1784. HB67/743 22.9.1784 inv. sth. P.W., Zdh. Vrp., Claasje Jans wed, 1e vr. Baukje Beernts, 4 onmondige kk. 1e huw., huurcontract sate met B. Dorhout., P.W. was cur. kk. wln Haye Feikes. id. /783 inv. t.h.v. de kk. v. P.W. Aut. 1.6.1799 P.W. ovl. Procl.bk 18.5.1772 e.l. te Vrp. kopen gedeelte van sate lands die bij stukken is verkocht, Vrp. nr 22, gebr. door Zare Romkes wed. Anne Sjoukes, naastl. o.a. Eeltie Joh. en Yttie Joh. gek.v. Wopke Wopkes, Lwd.

FER21/241 3e pr 22.2.1773 P.W. en B.B. e.l.huisl. o. Vrp. kopen 6 pm land o. Hallum. FER71/27 12.6.1786 Ate Kooijstra, Sjoerd Jarigs, kpm. St. Ap. en Dirk Doekes o. Vrp als cur v.d. kk. laten 6 pm land o. Hallum verkopen i.v.m. schulden.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Baukje Beernts.<219>

Claasje trouwt op zondag 28 5 1786 te Vrouwenparochie op hoogstens 39-jarige leeftijd (3) met de 33-jarige Douwe Abes, zoon van Abe Clases en Saapke Pieters Boon.  Douwe, koopman, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 24 9 1752 aldaar, is overleden op zaterdag 10 3 1810 te St. Annaparochie.  Douwe werd 57 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Hyp.bk 29/16.7.1791 Klaasje bezit 1/12 v.e. boederderij te Vrp. Hyp.bk 2.8./5.7.1792.

VII-BX    Maartje Cornelis, dochter van Cornelis Ysbrands en Trijntje Jacobs Kuiken (VI-BA).

Maartje trouwt op zondag 24 8 1732 te St. Jacobiparochie met Steven Lourens, zie VII-AX.

VII-BY    Willem Clases, zoon van Claes Danckerts en Maartje Jacobs Kuiken (VI-BB), wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 11 6 1723.

Hyp.bk 21.1.1726/11.6.1722/12.12.1723/21.12.1725 W.Cl. erfgen. v. zijn wln hsvr. H.M. verk. a. Boyen Abes en Jan Martens, St. Jp. het recht v. erfenis; voor 11.6.1723 is ook W.Cl. ovl., moeder is Maartie Jacobs (x Sierk Rimmerts).

Vlgs hs Lont ongeh. ovl. 23.5.1723.

Willem was gehuwd met Hendrikje Martens, dochter van Marten Pyters en Neeltie Hendriks.  Hendrikje is geboren 1702 of 1703, is overleden voor donderdag 11 6 1722.  Hendrikje werd hoogstens 19 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

VII-BZ    Fijke Clases, dochter van Claes Danckerts en Maartje Jacobs Kuiken (VI-BB).

Fijke trouwt op zondag 11 11 1731 te St. Annaparochie met Dirck Johannes Kuyck, zoon van Johannes Dircks Kuyck en Hendrikje Freerks.  Dirck, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 124, 138, 142, 166, 243.     1728/38 gebr. nr.IV. 1728/38 Vrp. gebr. 1/4 nr.15 k.12.1748 eigenr en gebr. nr.37 44 m. m. hs en sch. (v/h Evert Foppes, Maria zathe), 1758 id., 1768 eigenr en Dirk Dirks Kuik gebr.1778 de wed. v. ontv. D.J.K eigenr en gebr. id. 1758/68/78 eigenr  1/2 en gebr.1758/68 geheel nr. 42.

Procl.bk  18.10.1728 Dirk Joh. Kuiken (!) huurt boerderij OBD o. St. Ap.waarvan fam Mahui te Harl. 1/3 koopt (2/3 behoort aan vr. v. Gerlof Ymes),gek. v.d. vrouw v. Andries Sierks Brouwer, Harl.; bij deze boerderij hoort ong 6m. land in Zdh.v. Vrp., genaamd op Klompenburg dat wordt gehuurd door Dirk Everts, de totale plaats is gr. 39m.218r., waarvan  7m. 119r NwB in k. 12. (S. St. Ap. nr.20).

Dirck was eerder gehuwd (1) met Willemtie Heins.<220>

Dirck was later gehuwd (3) met Rinske Bartels.<221,222>

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Dirck en Fijke zijn twee kinderen bekend:

1   Johannes Dirks Kuyck, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1785.

Bnr 136, 166.  1768/78 gebr. nr.12, 1788 de erven.

Aut. 7.3.1785 H.J. hertr. cur. Gerben Dokter Vrp. en Marten Sjoerds, Engelum; aut. 20.3.1788. LWL154/34 H.J.Stiensma hsvrd. v. J.D.K. in de zuidh. o. St. Ap. verk. 4 pm land a.d. dokkumer trekweg o. Stiens. 28.8.1772.

LWL157/152 de kk. verkopen als erfgen. van hun moeder en van Aaaltje Reiners Stiensma een huis te Stiens 11.5.1791.

Johannes trouwt op zondag 15 7 1764 te St. Annaparochie met Houkje Jelles Stiensma.  Houkje is overleden voor donderdag 20 3 1788.

HB67/1000 20.3.1788 inv. sth. Houkje Jelles, wed. J.D.K., daarna x Willem Hendriks, Geben Jans Docter o. Vrp. en Marten Sjoerds hsm. o. Engelum cur. 6 minderj. kk., sate fam. Wierdsma.

Houkje was later gehuwd (2) met Willem Hendriks.<223,224>

2   Maartje Dirks Kuyck is gedoopt op maandag 11 4 1735 te St. Annaparochie.

Maartje trouwt op zaterdag 29 11 1760 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met Marten Sjoerds Koopal, zoon van Sjoerd Sydses en Aukje Martens.  Marten, koopman, wonende te Engelum.

Procl.bk 29.5.1798 verk. 1/8 v. boerderij Bildtpollen o. St. Ap. gr. 43m207r.

VII-CA    Taeke Clases, zoon van Claes Danckerts en Maartje Jacobs Kuiken (VI-BB), boer en winkelier, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 213. 1738 gebr. nr.26.

1749 Vrp. winkelier 3p. 35.13.0. Vlgs hs Lont getr. met een Neeltje en 1 zoon; echter Willem Taekes heeft kleindr. Hyke.

Taeke trouwt op zondag 31 1 1734 te Vrouwenprochie met Hyke Jacobs.

Beiden v. Vrp.

Van Taeke en Hyke is een kind bekend:

1   Willem Taekes.

Willem trouwt op zondag 22 5 1763 te Vrouwenparochie met Antje Hillebrands.

VII-CB    Jan Clases, zoon van Claes Danckerts en Maartje Jacobs Kuiken (VI-BB), boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren in 1702.

Jan was gehuwd met Grietje Jacobs.  Grietje is gedoopt.

Van Jan en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1   Taeke Jans, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 164. Polhoeder Bildtpollen. Recesbk 30.12.1799 en 20.6.1800 Teunis Corn. Crab c.s. (Jan Aebes Boonstra en P. de Kuur) hebben zate op de Pollen bewoond door G.J., wed. T.J., verkocht aan Dirk Dirks Blaumuts. Procl.bk 7.5.1794 T.J. en G.J kopen huis NBD

Taeke trouwt op zondag 16 12 1770 te St. Annaparochie met de 35-jarige Gaatske Jans, dochter van Jan Jans Kort en Maartje Jacobs.  Gaatske is gedoopt op zondag 16 10 1735 te St. Annaparochie, is overleden op dinsdag 21 10 1817 te Vrouwenparochie.  Gaatske werd 82 jaar en 5 dagen.

In ovl.akte: dr v. Jan Jans en Maartje Jacobs. HB64/917 22.5.1774 Gaatske jans hertr., uitwijzing aan dr Maartje H. 1/9 van 4 mg. greide in de blikken o. St. Jp. en 300 cg. Procl.bk 21.2.1797 koopt 1/3 v. sate gr. 27 mg. op de Pollen o. St. Ap. door haar bewoond. Procl.bk 4.5.1800 koopt hs a.d. OBD o. St. Ap. Procl.bk 12.5.1808 verk. a. Dirk Everts Siderius c.u. huis met schuurtje op NwB. o. St. Ap. met vrije gang naar en van het hout over de Nieuwevaart met 1/5 v.h. onderhoud, de kopers ten O.

Gaatske was eerder gehuwd (1) met Hendrik Jans Polboer.<225..230>

2   Maartje Jans Dankert.

Maartje was gehuwd (1) met Cornelis Wops de Groot, zoon van Wop Cornelis en Tetje Clasen.  Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 16. Hyp.bk 26.8.1796/1.5.1784 e.l. sch. a. Tetje Dirks wed. Dirk Annes.1788 gebr. nr. IV.

Cornelis was later gehuwd (2) met Neeltje Dirks (zie VII-CE.1).<231>

Maartje was gehuwd (2) met Johannes Hartmans, zoon van Hartman Hendriks en Soetje Andries.  Johannes is overleden voor donderdag 16 10 1788.

Aut. 16.10.1788 wed. hertr. Corn. Wops, Taeke Jans, hsm. op de Pollen St. Ap., oom en Sierk Jacobs koopman beh.oom cur. kk. Aut. 7.5.1798 M.J. ovl., cur. Piebe Berends, koopm. St. Jp.

3   Jacob Jans Dankert, wonende te Vrouwenparochie.

Zie gen. Dankert. Woonde op de Pollen o. Vrp. LWL158/55  Trijntje Wopkes met brs en zrs c.s.  kopen sate o. Goutum gr. 51 pm stemnr 15 en 18 14.9.1795.

Jacob trouwt op zondag 29 4 1764 te Vrouwenparochie (1) met de 25-jarige Neeltje Teunis Molenaar, dochter van Theunis Andrys en Eelkje Jans.  Neeltje is gedoopt op vrijdag 26 12 1738 te Vrouwenparochie.

Jacob was gehuwd (2) met Trijntje Wopkes.

Van Hempens

4   Wytske Jans Dankert.

Wytske trouwt op zondag 19 5 1748 te Vrouwenparochie met Boyen Jans.  Boyen, koopman, wonende te St. Annaparochie.

Vlgs hs Lont koopman St. Ap. 1749 Vrp. arbeider 3 p- 12.1.0. Prot.bk 29.12.1772 B.J. en W.J. e.l. St. Ap. kopen huis en tuin etc. a.d. smalle kant v.d. Hogebuurt van Benj. Brouwer c..u. Recesbk 6.10.1800 koopman St. Ap.

5   Claas Jan Dankerts, hospes, wonende te Vrouwenparochie.

1768 Vrp. eigenr 1/8 nr.20.

Aut. 13.4.1769 cur. k. Gerben Jans Docter, huism. Vrp. Hyp.bk 7.4.1756 inboedel wordt getaxeerd wegens schuld.

Claas trouwt op zondag 1 6 1755 te Vrouwenparochie met de hoogstens 31-jarige Ettje Hendricks, dochter van Hendrick Feyckes en Etje Meinerts.  Ettje is geboren 1723 of 1724, is overleden voor maandag 22 12 1760.  Ettje werd hoogstens 36 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

1758 Vrp. eigenr 1/2 nr. 20, 1768 de kk. id. (ieder 1/4 v. 1/2).

GJ2008/53.

Ettje was eerder gehuwd (1) met Johannes Dirks.<232..235>

VII-CC    Antje Jans Kuiken, dochter van Jan Jacobs Kuiken (VI-BC) en Feyckje Jans Kuiken (VII-BH), is geboren 1717 of 1718.

Bnr 43. Vlgs Wass.bk/245 getr. m. Barthout Corn. Wassenaar, zie ook procl.bk 1776.

Antje trouwt op zondag 8 11 1739 te St. Jacobiparochie op hoogstens 21-jarige leeftijd (1) met Gerrit Cornelis, zie VII-BV.

Antje trouwt op zondag 24 2 1743 te St. Annaparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (2) met Beert Cornelis Wassenaar, kind van Cornelis Barthouts Wassenaar en Sijke Hoites van Buren.  Beert, koopman, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 43, 100.  1748/58 St. Jp.  nom.ux. eigenr en gebr. nr.9. 57m. m. hs en sch.1748/58 St. Ap. met Hoite eigenr en gebr. nr.6 24 m. m. hs en sch.1768 eigenr en gebr. nr.6

Datum is 1e procl., hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Beert en Antje is een kind bekend:

1   Cornelis Beerts Wassenaar, advocaat, is geboren op zondag 22 12 1743 te St. Annaparochie.

Bnr 100.1778 St. Ap. eigenr en gebr. nr.6, 1788 de cred. v.d. boedel, gebr. wed. Schelte Jacobs. 1778 Vrp. n.u. eigenr 1/8 nr. 8.

Cornelis was gehuwd met Grietje Bentes Proost, dochter van Bente Walings Proost en Lijsbeth Johannes Kuyck.  Grietje is overleden voor maandag 21 8 1809.

Aut. 21.8.1809 de kk. doen afstand v.d. boedel, cur. Harmen Jeltes, gardenier St. Ap.

VII-CD    Jacob Jans Kuiken, zoon van Jan Jacobs Kuiken (VI-BC) en Feyckje Jans Kuiken (VII-BH), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1723 of 1724, is overleden voor donderdag 9 10 1760.  Jacob werd hoogstens 36 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Bnr 43, 69, 70.   1748 eigenr en gebr. 1/8 nr.34 k.35 en 33m.485r. in nr.35 k.34 (laatste met hs en sch.); met Claasje Willems kk. eigenr nr.34, doch de huisinge afgebroken en de landen verdeeld.1758 id. nr. 34 en 35 resp. k.35 en34.

HB62/134 9.10.1760 inv. sth. Jac. J.K. hsm. o. St. Jp., de ontv. Beert Wass. en de koopm. Dirk Annes cur. v. kind; stemdr. sate NwB gr. ± 40 mg. HB63/329 5.3.1765 rek. d. Beert Wassenaar cur. boedel Jan Jacobs K. (m.z. Jacob Jans K.), i.l. hsm. NwB o. St. Jp.

NB FER59/335 6.8.1764 weesrek. kk. Gerrit Stevens en Geertie Hendriks geleverd a. Jacob Jans hsm. o. Hallum cur. Gezien datum zou bovenstaande vrmelding niet juist zijn, maar kennelijk een andere Jacob Jans, er is ook sprake van een Jacob Jacobs hsm. o. Hallum.

Jacob trouwt op zondag 7 12 1749 te St. Jacobiparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd met Maartje Hendrik Tjeerds, dochter van Hendrik Tjeerds en Sijke Tjerks.

Hij v. St. Jp., zij v. Hallum.

Van Jacob en Maartje is een kind bekend:

1   Jan Jacobs Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1768 eigenr aandeel vader in nrs. 34 en 35 resp. k.35 en 34. Lidm. St. Jp. 10.5.1778 v. St. Ap.

Jan trouwt op zondag 28 4 1771 te St. Annaparochie met Elske Dirks Kuik, dochter van Dirck Johannes Kuyck en Rinske Bartels.

Bnr 142.

VII-CE    Dirk Annes, kind van Anne Symens en Neeltie Jacobs Kuiken (VI-BD), wonende te St. Jacobiparochie.

Wass.bk/234. Zerk. Aut. 4.2.1754. Aut. 19.11.1798 (2x) Tetje Dirks erflaatster. Anne Dirks en Piebe Berends cur. kk. van Dirk Dirks en Neeltje Dirks.

Dirk was gehuwd met Tettie Dirks, dochter van Dirck Dircks Mercator en Dirkje Hillebrands.  Tettie is geboren 1723 of 1724.

Van Dirk en Tettie zijn drie kinderen bekend:

1   Neeltje Dirks is overleden voor maandag 19 11 1798.

Neeltje was gehuwd met Cornelis Wops de Groot, zoon van Wop Cornelis en Tetje Clasen.  Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 16. Hyp.bk 26.8.1796/1.5.1784 e.l. sch. a. Tetje Dirks wed. Dirk Annes.1788 gebr. nr. IV.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Maartje Jans Dankert (zie VII-CB.2).<236,237>

2   Anne Dirks Wassenaar, koopman, wonende te St. Jacobiparochie.

Wass.bk bl.262.

Anne was gehuwd met Klaasje Beerts Kuken, dochter van Beert Reinders Kuiken en Neeltje Cornelis Kuiken.

3   Dirk Dirks, koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 14 9 1755 aldaar, is overleden voor dinsdag 23 10 1792.  Dirk werd hoogstens 37 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Aut. 23.10.1792 en 4.2.1794 HB67/1102 23.10.1792 inv. en tax. t.h.v. M.Sj. wed. D.D., nu x Bendert Arjens mr wolkammer St. Jp., cur. Corn. Clasen Post en Teunis Corn., huisl. en Arjen Chr. Wasssenaar, bakker allen St. Jp.

Recesbk 12.3.1787 een Dirk Dirks de Jong huisman o. St. Jp.

Dirk was gehuwd met Maaike Sjoerds, dochter van Sjoerd Dirks Jonker en Antje Arjens.  Maaike is gedoopt op zondag 12 5 1754 te St. Jacobiparochie, is overleden voor woensdag 5 3 1794.  Maaike werd hoogstens 39 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Maaike was later gehuwd (2) met Bindert Arjens Mug.<238>

VII-CF     Jacob Annes, zoon van Anne Symens en Neeltie Jacobs Kuiken (VI-BD), koopman en schipper, wonende te Stg. Jacobiparochie.

Jacob trouwt op zondag 30 1 1746 te St. Jacobiparochie met de 21-jarige Aagie Jans van der Laan, dochter van Dyna Johannes of Jan Jans van der Laan.  Aagie is gedoopt op maandag 3 4 1724 te Vrouwenparochie.

Beiden v. St. Jp.

Van Jacob en Aagie zijn acht kinderen bekend:

1   Jan Jacobs van der Laan, glazenmaker, wonende te St. Annaparochie.

Procl.bk 4.2.1771

Jan trouwt op zondag 1 11 1767 te St. Annaparochie met de 22-jarige Lyntje Sjoerds, dochter van Sjoerd Olferts en Jeltje Feddes.  Lyntje is gedoopt op zondag 21 3 1745 te St. Annaparochie.

2   Dyna Jacobs, iparochie, is gedoopt op zondag 22 12 1748.

3   Anne Jacobs van der Laan, chirurgijn, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 15 8 1751 aldaar.

Anne was gehuwd (1) met Rensje Christiaans Wassenaar.

Anne trouwt op zondag 27 4 1777 te St. Jacobiparochie op 25-jarige leeftijd (2) met Hendrikje Dirks Kuik, dochter van Dirck Johannes Kuyck en Rinske Bartels.

4   Neeltje Jacobs is gedoopt op zondag 31 3 1754 te St. Jacobiparochie.

5   Dirk Jacobs van der Laan, winkelier, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 8 6 1755 aldaar, is overleden op zaterdag 29 11 1823.  Dirk werd 68 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Dirk was gehuwd met Sjoukje Ypes Nauta.

6   Gerben Jacobs van der Laan, bakker en boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 11 2 1759 te St. Jacobiparochie.

Bnr 124. 1811 St. Ap. 268 boer. Procl.bk 11.3.1784 e.l. kopen bakkerij Noordeinde St. Ap. van boer Anne v.d.L:; id. 30.5.1793 koopt 1/4 v. Maria zathe van Jan D. Kuik.

Gerben trouwt op zondag 17 8 1783 te St. Annaparochie op 24-jarige leeftijd met Grietje Dirks Kuik, dochter van Dirck Johannes Kuyck en Rinske Bartels.

Bnr 124.

7   Johannes Jacobs is gedoopt op zondag 3 3 1765 te St. Jacobiparochie.

8   Cornelis Jacobs is gedoopt op zondag 1 5 1768 te St. Jacobiparochie.

VII-CG    Jacob Arjens Kuiken, zoon van Arjen Jacobs Kuiken (VI-BE) en Grietje Walings van der Meij, bakker, wonende te St. Jacobiparochie.

1749 bakker 1p. 13.5.0. Wass.bk/225: getr. met Neeltje Ales (geen kk bekend), maar laat zn Minne dopen, dus wrsch. x Neeltje Minnes. Procl.bk 20.1.1755 A.J.K. c.u. koopt bakkerij St. Jp reeds bij hem in gebruik van Rintje Annes, mr bakker.

Jacob trouwt op zondag 15 12 1748 te St. Jacobiparochie met Neeltje Minnes, dochter van Minne Symens en Aukje Pieters.

Wrsch. 2e x St. Jp. 18.3.1770 x Wybe Feites, zie hyp.bk 10.10.1787/26.12.1777: Corn. en Wouter Crijns en Geriit G. Rosendal, timmerman mede erfgen. v. Wybe Feites en Neeltje Minnes (betr. verkochte bakkerij).

Beiden v. St. Jp.

Van Jacob en Neeltje zijn zes kinderen bekend:

1   Arjen Jacobs Kuiken is gedoopt op zondag 12 9 1751 te St. Jacobiparochie.

2   Minne Arjens Kuiken is gedoopt op zondag 12 9 1751 te St. Jacobiparochie.

3   Aukje Jacobs Kuiken is gedoopt op zondag 4 11 1753 te St. Jacobiparochie.

4   Trijntje Jacobs Kuiken is gedoopt op zondag 15 6 1755 te St. Jacobiparochie.

5   Antje Jacobs Kuiken is gedoopt op zondag 9 7 1758 te St. Jacobiparochie.

6   Arjen Jacobs Kuiken is gedoopt op zondag 3 7 1763 te St. Jacobiparochie.

VII-CH    Maartje Arjens Kuiken, dochter van Arjen Jacobs Kuiken (VI-BE) en Grietje Walings van der Meij.

Achternaam bij huw. Makker? Ged. op bel. 30.4.1761 dr v. Arjen Kuken.

Maartje trouwt op zondag 11 5 1766 te St. Jacobiparochie met Jan Arjens Feeren, zoon van Arjen Jans Feeren en Janke Wouters.  Jan, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor woensdag 9 10 1782.

Aut. 9.10.1783 J.A.V. ovl., cur. kk. Dirk Arjens Veeren, koopm., St. Jp. en Corn. Clasen mr schoenm., St Jp. HB67/735 inv. nalatenschap J.A.V. o. St. Jp.

Jan was eerder gehuwd (1) met Sytske Jacobs.<239>

Beiden v. St. Jp.

Van Jan en Maartje zijn twee kinderen bekend:

1   Janke Jans Feeren.

Janke was gehuwd met Hendrik Jans Bolman.  Hendrik, gardenier en werkman., wonende te St. Jacobiparochie, is geboren te Bremen.

Hyp.bk 11/10.10.1805 e.l. gardeniers a.d. Koudeweg. 1811 St. Jp. 63 werkman.

2   Grietje Jans Feeren is geboren 1768 of 1769, is overleden op woensdag 26 5 1841.  Grietje werd hoogstens 72 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Grietje was gehuwd met Johannes Gerrits Kramer, zoon van Gerrit Johannes en Thomasje Thomas.  Johannes, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 8 5 1763 aldaar, is overleden op zaterdag 8 11 1834.  Johannes werd 71 jaar en 6 maanden.

1811 St. Jp. 255 gardenier, geb.datum 12.5.1760. Hs Lont: adjudant vrijkorps. Bij doop Tomesie: lid wetgevend Lichaam v.d. Republiek te Den Haag.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Klaasje Jans Kuiken (zie VII-BQ.7).<240>

VII-CI     (?)Hendrik Arjens, zoon van Arjen Jacobs Kuiken (VI-BE) en Grietje Walings van der Meij, wonende te St. Jacobiparochie.

(?)Hendrik trouwt op zondag 24 11 1748 te St. Jacobiparochie met Trijntje Beerts.

Beiden v. St. Jp.

Van (?)Hendrik en Trijntje is een kind bekend:

1   Beert Hendriks Kuiken, schipper, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 22 11 1750 aldaar, is overleden op maandag 24 9 1810.  Beert werd 59 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Hyp.bk 25.11.1796/12.10.1790 snikschipper.

Beert was gehuwd met Hendrikje Jacobs Dijkstra, dochter van Jacob Sierks en Sibbeltje Harrents.  Hendrikje is gedoopt op zondag 16 1 1752 te St. Jacobiparochie, is overleden op zaterdag 17 12 1836.  Hendrikje werd 84 jaar, 11 maanden en 1 dag.

VII-CJ     Allert Fransen, zoon van Frans Allarts en Fokel Jacobs Kuiken (VI-BF), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 165. Aut. 18.12.1783 huism. op de Pollen, cur. kk. Douwe Sipkes en aut. 19.10.1785 cur. kk. Harmen Arjens, in beide gevallen samen met Aart Arjens.

Allert trouwt op zondag 28 7 1754 te St. Annaparochie (1) met Sytske Dirks, dochter van Dirck Pieters en Jentje Ockes.

Datum is 1e procl.

Van Allert en Sytske zijn zes kinderen bekend:

1   Fokeltje Allerts.

Fokeltje trouwt op zondag 19 5 1782 te Vrouwenparochie met de 21-jarige Marten Dirks van der Plaats, zoon van Dirk Willems en Trijntje Martens.  Marten, boer en werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op woensdag 21 5 1760, is overleden op vrijdag 23 10 1812.  Marten werd 52 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Bnr 50. 1788 gebr. nr.12.

Hyp.bk 18.2.1790/8.12.1787. Hyp.bk 28.1.1805/22.11.1804 e.l. a.d. Koudeweg o. St. Jp. 1811 St. Jp. 171 werkman. Procl.bk dec. 1818.

2   Jents Allerts.

3   Arjaantje Allerts.

4   Trijntje Allerts.

5   Dirk Allerts Ronda, boer en gardenier, wonende te St. Annaparochie, is geboren op zaterdag 27 9 1755 aldaar, is gedoopt op zondag 6 6 1756 te Vrouwenparochie, is overleden op donderdag 24 4 1828 te St. Annaparochie.  Dirk werd 72 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Bnr 243. Aut. 9.9.1809 cur. kk. Jarig Dirks mr bakker St. Ap. 1788 gebr. deels k. 12 en deels k.13 NwB.

1811 St. Ap. 126 gardenier. geb.d.31.9.1750 (!) bij ovl. 72 jr.Lidm. Vrp. bel. 30.4.1790, nr. St. Ap. 5.2.1808, vrouw Trijntje Martens.

1788 Dirk Allerts gebr. deel. k.12 NwB. o. Vrp., in 1768 en 1778 hier Dirk Willems resp. zijn wed. Trijntje Martens, wrsch. dezelfde Tr. M.

Dirk trouwt op zondag 16 3 1783 te Vrouwenparochie op 27-jarige leeftijd (1) met de 44-jarige Trijntje Martens, dochter van Marten Taedes en Tjitske Sybrens.  Trijntje is gedoopt op zondag 30 11 1738 te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 14 1 1785.  Trijntje werd hoogstens 46 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Dirk Willems (zie VII-DM.2).<241,242>

Trijntje was eerder gehuwd (2) met Heere Pieters (zie VII-CW.2).<243,244>

Dirk trouwt op zondag 18 11 1810 te St. Annaparochie op 55-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Arjaantje IJsbrands, dochter van IJsbrand Arjens en Jisseltje Pieters.  Arjaantje is gedoopt op zondag 20 2 1785 te St. Annaparochie.

Arjaantje was eerder gehuwd (1) met Jarig Dirks.<245..248>

6   Frans Allerts Ronda, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op vrijdag 17 6 1768, is overleden op vrijdag 5 4 1839 te St. Annaparochie.  Frans werd 70 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Bnr 245. 1811 Vrp. 230 boer. 10.1.1811/id. in de Zdh. Vrp.

Frans was gehuwd met Maatje Martens, dochter van Marten Klases en Jaaike Piers.  Maatje is geboren op maandag 13 7 1778 te St. Jacobiparochie, is overleden op vrijdag 19 7 1816.  Maatje werd 38 jaar en 6 dagen.

Allert trouwt op zondag 22 8 1773 te St. Annaparochie (2) met de 36-jarige Trijntje Arjens, dochter van Arjen Doens en Geertje Harmens.  Trijntje is gedoopt op zondag 7 10 1736 te St. Annaparochie.

HB66/369 11.1.1810 in de boedel v. Aart Arjens komt voor een schuld aan Trijntje Arjens, wed. Allerd Fransen te St. Ap. 5000 cg.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

VII-CK    Arjaantje Fransen, dochter van Frans Allarts en Fokel Jacobs Kuiken (VI-BF).

Arjaantje trouwt op zondag 7 7 1754 te Vrouwenparochie met Pieter Gerbens Kunst, zoon van Gerben Pieters en Trijntje Rienks.  Pieter, schoenmaker, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor vrijdag 8 12 1786.

Aut. 8.12.1786 P.G.K. ovl., cur. kk. 2 huwelijken Dirk Dirks Blaumuts, huism. Nw B en Jakob Fransen, huism Bildtpollen. HB67/894 8.12.1786 inv. sth. P.G.K., huis op de Westerdijk OBZ., gek. 1755 v. Marten Rienks te Blija.

Pieter was later gehuwd (2) met Trijntje Dirks.<249,250>

Hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

Van Pieter en Arjaantje is een kind bekend:

1   Gerben Pieters Kunst.

Aut. 8.12.1786 wrsch. Oost-Indië.

VII-CL    Maartje Franses, dochter van Frans Allarts en Fokel Jacobs Kuiken (VI-BF).

Maartje trouwt op zondag 28 5 1747 te Vrouwenparochie met de hoogstens 23-jarige Dirk Dirks Kuyck, zoon van Dirk Dirks Kuyck en Metje Meinerts.  Dirk, molenaar, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1723 of 1724.

Bnr 154. Sannes boerd.NwB/10 1777 k. 23.

Beiden v. Vrp.

Van Dirk en Maartje is een kind bekend:

1   Dirk Dirks Kuik, molenaar, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 30 1 1807.

Aut. 30.1.1807 D.D.K. ovl. Aut. 8.9.1807 G.D. hertr., cur. kk. Douwe Feddriks mr schoenm. Vrp. en Dirk Piers, hsm. St. Ap.

Dirk was gehuwd (1) met Gepke Dirks Dijkstra, dochter van Dirk Anes en Tetje Ulbes.  Gepke is gedoopt op zondag 8 2 1767 te Vrouwenparochie, is overleden op maandag 1 3 1819.  Gepke werd 52 jaar en 21 dagen.

Doopnaam Gerbrich, vlgs R.S. Roarda achternaam Bos.

Gepke was later gehuwd (2) met Jacob Sierds de Jong.<251>

Dirk trouwt op zondag 1 6 1777 te Vrouwenparochie (2) met de 27-jarige Rinske Gerrits Gelder, dochter van Gerrit Gerkes en Jannigje Beerts Gelder.  Rinske is gedoopt op zondag 31 8 1749 te Vrouwenparochie.

VII-CM   Antje Franses, dochter van Frans Allarts en Fokel Jacobs Kuiken (VI-BF), is overleden voor donderdag 4 5 1786.

Antje trouwt op zondag 5 3 1747 te Vrouwenparochie met Sybren Clases, zoon van (?)Claas Sybrens en Tjitske Alberts.  Sybren, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 4 5 1786.

Bnr 63. 1748 Claas Sybrens nu Sybren Clases gebr. nr.23 k.46, met hs en sch.1758/68 id.

Laat dopen te St. Jp. o.a. Tjitske. HB67/856 4.5.1786 inv. sth. A.Fr., wed. S.Cl. op NwB. o. St. Jp., Jacob Fransen, hsm. o. Vrp. en Jan Sybrens, o. St. Jp. cur. v. Pieter Sybrens. Aut. 4.5.1786 e.l. ovl. Prot.bk 31.5.1776 A.Fr. wed. S. Cl. op NwB o. St. Jp. huurt boerderij gr. 34 m. op NwB. o. St. Jp. en wil deze kopen van R. Fontein te Franeker, maar de plaats wordt geniaerd door Jan Aarts Wassenaar. als naastl. ten O., wed. P.Cl. Koning W.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Sybren en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1   Klaas Sybrens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 31 3 1748 aldaar.

Bnr 66, 165.  1811 St. Ap. 98 décédé. Procl.bk 20.8.1804.

Klaas trouwt op zondag 26 5 1771 te St. Jacobiparochie op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Amerens Wops de Groot, dochter van Wop Cornelis en Tetje Clasen.  Amerens is gedoopt op zondag 1 9 1748 te St. Jacobiparochie.

2   Jacob Sybrens Kuiken, schipper, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op woensdag 12 7 1752 aldaar, is overleden op zondag 3 11 1816.  Jacob werd 64 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

1811 St. Jp. 243 schipper, geb.datum 24.1.1749 !!

3   Jan Sybrens Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 13 5 1753 aldaar.

Bnr 165. Procl.bk 11.11.1809 Maartje H. (x J.S.) op NwB. koopt 3/8 v. sate op Oud- en NwB. o. St. Jp.

Jan was gehuwd met Maartje Hendriks, dochter van Hendrik Jeltes en Jannigje Pybes.  Maartje is gedoopt op zondag 23 3 1766 te St. Jacobiparochie.

4   Tjitske Sybrens is gedoopt op zondag 7 8 1757 te St. Jacobiparochie.

Tjitske was gehuwd met Lammert Ysbrands, kind van Ysbrand Lammerts en Lijsbeth Dircks.  Lammert, brouwer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 29 4 1805.

Hyp.bk 12.3.1787/16.5.1786 L.Y. mr brouwer, St. Jp. Aut. 29.4.1805, Klaas Sybrens, hsm. o. St. Jp. cur.

Lammert was later gehuwd (2) met Neeltje Walings van der Mey (zie VII-BI.4).<252,253>

5   Trijntje Sybrens is gedoopt op maandag 11 5 1761 te St. Jacobiparochie.

6   Fokeltje Sybrens is gedoopt op zondag 1 7 1764 te St. Jacobiparochie.

7   Pieter Sybrens Kuiken, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 9 10 1768 aldaar, is overleden op vrijdag 3 12 1819.  Pieter werd 51 jaar, 1 maand en 24 dagen.

1811 St. Jp. 247 schipper, geb.datum 10.10.1761 !!, leeftijd bij ovl.51 jr. en gardenier, ovl. in huis nr 247.

VII-CN    Jacob Fransen Polder, zoon van Frans Allarts en Fokel Jacobs Kuiken (VI-BF), boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Annaparochie, is geboren 1737 of 1738 te Vrouwenparochie, is overleden op maandag 24 2 1812 te St. Annaparochie.  Jacob werd hoogstens 74 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Bnr 253. 1811 St. Ap. 220 boer.

Jacob trouwt op maandag 5 4 1790 te Vrouwenparochie op hoogstens 52-jarige leeftijd met Janke Johannes.

Beiden v. Vrp.

VII-CO    Jan Cornelis Kuiken, zoon van Cornelis Jacobs Kuiken (VI-BG) en Grietje Johannes Kuyck, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 159. 1768/78/88 St. Ap.gebr. nr.21 k.16 en 1/2 nr.22 k.15. Recesbk 16.1.1804 Pieter Harmens c.u. zeggen huur op aan kk. v. wln J.C.K. en M.E. o. St. Ap. (Jan, Maartje en Eelke).

Jan trouwt op zondag 13 1 1765 te St. Jacobiparochie met de ongeveer 25-jarige Maartie Eelkes, dochter van Eelke Eelkes en Stijntje Boyens.  Maartie is geboren rond 1740, is gedoopt te St. Annaparochie.

Vlgs geslachtsreg. 1789 (coll. Sannes) geb. 1740, ze heeft echter wel een dr Antie maar geen Stijntje.

Beiden van St. Jp.

Van Jan en Maartie zijn zeven kinderen bekend:

1   Grietje Jans Kuiken is gedoopt op zondag 24 11 1765 te St. Jacobiparochie.

2   Cornelis Jans Kuiken is gedoopt op zondag 13 3 1768 te St. Jacobiparochie.

3   Maartje Jans Kuiken is gedoopt op zondag 20 5 1770 te St. Annaparochie.

Maartje trouwt op maandag 5 6 1786 te St. Annaparochie op 16-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Jans Post, zoon van Jan Cornelis en Rixt Gerrits.  Jan, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 9 8 1761 aldaar, is overleden op zondag 1 10 1820.  Jan werd 59 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Bnr 72, 110.  1788 St. Ap. gebr. nr.10 (v/h Job Tijses). Recesbk 15.2.1777 Grietman Du Tour zegt huur op van sate aan Jan Jans Post (NB hij is dan nog wel erg jong).

Bij doop vader ovl.

Jan was later gehuwd (2) met Lijsbet Tjerks.<254,255>

4   Jan Jans Kuiken, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 21 3 1773 aldaar, is overleden op woensdag 21 2 1844.  Jan werd 70 jaar en 11 maanden.

Bnr 143. 1811 St. Ap. 97 boer.

Jan was gehuwd met Lijsbet Johannes Pars, dochter van Johannes Wiltjes en Froukje Sjoerds.

5   Antje Jans Kuiken is gedoopt op zondag 4 12 1774 te St. Annaparochie.

6   Kornelis Jans Kuiken is gedoopt op zondag 20 6 1779 te St. Annaparochie.

7   Eelke Jans Kuiken is gedoopt op zondag 13 10 1771 te St. Annaparochie.

VII-CP     Jacob Cornelis Kuiken, zoon van Cornelis Jacobs Kuiken (VI-BG) en Grietje Johannes Kuyck, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 19 en 47.  1768 gebr. nr. III en met Alle Rinderts gebr. nr.VI. 1778/88 gebr. nr. III en met de wed. Alle Rinnerts nr. VI. Procl.bk 6.5.1796 koopt met zn C.J.K. van de stad Franeker  sate bij Rense Lases Plat in huur.

Jacob trouwt op zondag 5 4 1761 te St. Jacobiparochie met Maartje Wops de Groot, dochter van Wop Cornelis en Tetje Clasen.

Beiden v. St. Jp.

Van Jacob en Maartje zijn vijf kinderen bekend:

1   Cornelis Jacobs Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 47. Wass.bk/226

Cornelis was gehuwd met Grietje Riemers Wiersma, kind van Riemer Pieters Wiersma en Maartje Clases Kuik.  Grietje is geboren 1763 of 1764 te Sexbierum, is overleden op zondag 18 10 1846.  Grietje werd hoogstens 82 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Aut. 4.1.1782 Grietje Sjoerds grm. ovl.

2   Wop Jacobs Kuiken, bakker en boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zondag 25 10 1767, is overleden op zondag 13 8 1837.  Wop werd 69 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Bnr 29. 1811 St. Jp. 203 Jac. Wops K. (m.z. Wop Jac.K.) bakker, bij ovl. landbouwer.

Wop was gehuwd met Pietje Arjens Mug, dochter van Arjen Arjens Poesje en Antje Annes.  Pietje is geboren 1773 of 1774, is overleden op dinsdag 15 5 1838.  Pietje werd hoogstens 64 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

3   Jan Jacobs Kuiken, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren op zondag 7 1 1770, is overleden op donderdag 15 1 1824 aldaar.  Jan werd 54 jaar en 8 dagen.

Bnr 70, 141.  1811 St. Ap. 27 boer, naam Kuik.

HB66/381 25.4.1810 inv. t.h.v. Jan Jac. K., hsm. o. St. Ap hertr. Kinke Tjerks, Trijntje Berends en Pieter Berends beiden St. Ap. resp. grm. en oude oom van kind 1e huw.

Jan was gehuwd (1) met Rinske Okkes de Pett, dochter van (?)Okke Dirks de Pett en Trijntje Berents Stroosma.  Rinske is gedoopt op zondag 29 12 1776, is overleden op zondag 30 11 1800.  Rinske werd 23 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Tweeling met Sytske.

Jan was gehuwd (2) met Kinke Tjerks Plat, kind van Tjerk Gerbens Plat en Sybrigje Sybrens.  Kinke is gedoopt op zondag 10 1 1790 te St. Annaparochie.

4   Tetje Jacobs Kuiken is gedoopt op zondag 26 1 1772 te St. Jacobiparochie.

Tetje trouwt op zondag 30 5 1819 te Het Bildt op 47-jarige leeftijd met de 41-jarige Wop Klases de Groot, zoon van Klaas Wops de Groot en Hendrikje Klases Kuik.  Wop is gedoopt op zondag 3 5 1778 te Berlikum.

Geb. te Klooster Anjum.

5   Klaas Jacobs Kuiken, werkman en boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren op donderdag 22 2 1776, is overleden op zaterdag 1 3 1845.  Klaas werd 69 jaar en 7 dagen.

Bnr 68. Vlgs ovl.akte moeder Maartje Wops Kuiken! 1811 St. Jp. 4 boer. Bij ovl. werkman.

Klaas was gehuwd met Geertje Aarts, dochter van Aart Arjens en Tetje Douwes.  Geertje is gedoopt op maandag 10 4 1786 te St. Jacobiparochie.

VII-CQ    Hendrikje Cornelis Kuiken, dochter van Cornelis Jacobs Kuiken (VI-BG) en Grietje Johannes Kuyck.

Hendrikje trouwt op zondag 10 5 1767 te St. Jacobiparochie met Cornelis Gerrits Bouwveint, zoon van Gerrit Walings of Aagje Cornelis.  Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 5 8 1809.

1778/88 gebr. deel nr. 22 k.47. Procl.bk 5.8.1809.

Cornelis was later gehuwd (2) met Evertje Clases Hoekstra (zie VII-AJ.10).<256>

Beiden v. St. Jp.

Van Cornelis en Hendrikje is een kind bekend:

1   Grietje Cornelis Bouwveint is overleden op zaterdag 1 1 1820.

Grietje was gehuwd met Jan Klases Jelgerhuis, zoon van (?)Claas Martens (VII-AJ) en Fettie Pieters.  Jan, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op woensdag 16 3 1768.

1811 St. Jp. 219 gardenier.

VII-CR    Dirk Cornelis Kuiken, zoon van Cornelis Jacobs Kuiken (VI-BG) en Grietje Johannes Kuyck, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 12, 56, 59.  1768 eigenr en gebr. 1/2 nr. XIII, eigenr en gebr. 10m.523r. in nr17 k.52, id. 6m.21r. in nr.18 k.51, id. 12m.590r. in nr-19 k.50. 1778/88 eigenr en gebr. nr. 8 5m. m.hs.1778/88 eigenr en gebr. 1/3 nr. XIII.

Dirk was gehuwd (1) met Luikje Pieters Boon, dochter van Pieter Gerrits Boon en Trijntje Pieters.

Van Dirk en Luikje zijn twee kinderen bekend:

1   Cornelis Dirks Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 13 6 1784 aldaar.

Bnr 12. 1811 St. Jp. 125 boer.

Cornelis trouwt op zondag 28 7 1822 te Het Bildt op 38-jarige leeftijd met de hoogstens 21-jarige Grietje Aukes Kok, dochter van Auke Gerrits Kok en Geertje Harmens.  Grietje is geboren 1800 of 1801.

Bnr 22.

2   Pieter Dirks Kuiken, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 3 5 1789 aldaar.

1811 St. Jp. 125, werkman.

Dirk trouwt op zondag 16 8 1767 te St. Jacobiparochie (2) met Maartje Piebes, dochter van Piebe Willems en Arjaantje Jarigs.

Beiden v. St. Jp.

VII-CS     Maartje Cornelis Kuiken, dochter van Cornelis Jacobs Kuiken (VI-BG) en Grietje Johannes Kuyck.

Maartje trouwt op zondag 3 9 1758 te St. Jacobiparochie met Johannes Alles Donja, zoon van Alle Hobbes en Doetje Johannes.  Johannes, bakker, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 24.5.1762/9.5.1760 e.l. St. Jp. sch. a. Abraham en Pieter Gerrits als cur. v. kk. v. Rintje Joh. i.l. mr bakker St. Jp. Hyp.bk 3.12.1787/6.2.1783  Joh. Alles Aitema.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Lijsbet Jans.<257..259>

Johannes was later gehuwd (3) met (?)Maartje Pieters.<260,261>

Beiden v. St. Jp.

VII-CT     (?)Aafke Goses, dochter van Gosse Jacobs en Jannichie Jan Jaspers (VI-BH).

(?)Aafke trouwt op donderdag 14 5 1682 te St. Annaparochie met de 24-jarige Dirk Jans Wijngaarden, zoon van Jan Jobs en Dieucke Dircks.  Dirk, kleermaker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op vrijdag 22 6 1657 aldaar.

Bij doop Dieuwke Dirk Jans Schroor en bij doop Jan D.J. Wijngaarden. Hyp.bk 20.7.1695/10.3.1693 D.J. mr. snider en Aefie Gosses e.l. St. Ap. kopen huis St. Ap. Hyp.bk 10.5.1731/21.10.1717 D.J. mr kleerm.  en A.G. e.l. St. Ap.

Beiden v. St. Ap.

Van Dirk en (?)Aafke zijn twee kinderen bekend:

1   Jan Dirks Wijngaarden, gortmaker, wonende te Amsterdam, is gedoopt op donderdag 3 5 1685 te St. Annaparochie.

Hyp.bk 19/18.7.1743,

2   Dieuke Dirks Wijngaarden is gedoopt op donderdag 5 9 1697 te St. Annaparochie.

Dieuke trouwt op zondag 31 10 1728 te St. Annaparochie op 31-jarige leeftijd met de hoogstens 37-jarige Simon Arjens (Slim), zie VII-W.

VII-CU    Maartie Gooses, dochter van Gosse Jacobs en Jannichie Jan Jaspers (VI-BH), is gedoopt op donderdag 15 1 1660 te St. Annaparochie.

Maartie trouwt op maandag 26 12 1701 te St. Annaparochie op 41-jarige leeftijd met de 50-jarige Dirk Cornelis Backer, zoon van Cornelis Pieters en Tryn Dircks.  Dirk, bakker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 6 4 1651 aldaar, is overleden voor maandag 7 9 1722.  Dirk werd hoogstens 71 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Bnr 107. 1708/18 nr.3.,1728 D.C. Backers wed. 1/3 en Corn. Dircks Backer 2/3 nr. 3 (v/h Jan Davila). Flor. 1700 19.474, 1708 21.121 (na veel mutaties o.a. bij v. Joan Saab v. Davila 6.486).

mr bakker; hertrouwt 1701 Maartie Gooses. Hyp.bk 4.12.1700/1695 D.C. mr bakker en A.Beerts e.l. St. Ap. Hyp.bk 4.6.1702/22.8.1701/24.5.1702 D.C. koopt groot huis van de erven wed. Joan Saab v. Davelaer. HB56/1 7.9.1722 inv. sth. D.C., bakker, Maartje Gosses wed., 4 huizen te St. Ap. w.o. Davelaarshuis, zilver met initialen en wapens + sch. en d.

Aut.19.12.1701: oom Lammert Reimers voogd over de kk. Aut. 2.3.1693 cur. kind Corn. Pyters Gorter. Hyp.bk 12.6.1731/10.1./13.5.1729 M.G. wed. D.C. bakker verk. a. Corn. Dirks, bakker en J.D. e.l. St. Ap. 1/3 van Davelaarshuis. HB48/14v. z.d. (dec. 1701) inv. bij D.C. nu 2ex getr. gevolgd door sch. en d. dd. 1.9.1711: Corn. en Beert Dircks nu meerderj. krijgen elk 4335 gld.

Dirk was eerder gehuwd (1) met Antie Barthouts (zie VI-N).<262,263>

Beiden v. St. Ap.

VII-CV    Sybrichie Gooses, dochter van Gosse Jacobs en Jannichie Jan Jaspers (VI-BH), is gedoopt in 1 1666 te St. Annaparochie, is overleden in 1733.  Sybrichie werd 67 jaar.

Sybrichie trouwt in 12 1709 te St. Annaparochie op 43-jarige leeftijd met de hoogstens 59-jarige Jelle Cornelis Yssel, zoon van Cornelis Jans Yssel en Dirckie Jelles.  Jelle, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1650 of 1651, is overleden in 1729.  Jelle werd hoogstens 79 jaar.

Bnr 208, 252.  1708/18/28 gebr. 1/2 nr.25 k.2 (in 1708 c.s.). Flor.1700 J.C.Y.c.s. 25.079, 1708 22.441 (nr Beert Boyens 4.038), 1718 22.441.

BP500/49. Hyp.bk 20.2/19.2.1705/1.11.1704 dorpr. Vrp. Aut. 11.3.1696 cur. Mettie Jurjens. Hyp.bk 26.2.1723/2.5.1721 e.l. OBZ. Hyp.bk 18.9.1747/13.6.1715  een vordering op Arjen Claes is overgegaan op Claas Daams, huism. o. Vrp. en Corsie Willem (x Dirk Rinses, huism. o. St. Jp.) als erfenis v. Claes Daems de oude, die weer erfgenaam was van Jelle Corn. Yssel. HB43/352 4.9.1684 inv. sth. A.O. te Vrp. bij OBZ. op verz. v. d. kk. v. Olphert Fems als erfgen.

Lidm. Vrp. FER53/257 als cur. kk. Jurrien Jochums.

Jelle was eerder gehuwd (1) met Aeff Olpherts.<264,265>

Hij dorprechter Vrp., zij v. St. Ap.

VII-CW   (?)Pieter Aarts, zoon van Aart Pyters en Pietje Harmens (VI-BI), voerman, wonende te Beetgum.

(?)Pieter was gehuwd met Jeltje Gepkes.

1730 belijdenis te Beetgum.

Van (?)Pieter en Jeltje zijn negen kinderen bekend:

1   Aart Pieters, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 2 10 1729 te Beetgum, is overleden voor maandag 3 4 1775.  Aart werd hoogstens 45 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Bnr 53 en 54.  1758/68 St. Jp. gebr. nr.29

Bij doop kk. vermeld: gezin woont op Statenplaats. Aut. 3.4.1775 A.P. ovl., cur. kk. Aebe Tjeerds, St. Jp., Heere Pieters, St. Jp. en Sybren Pieters, Vrp.

Lidm.bk Wier: belijdenis 11.4.1756 op Statenplaats. HB65/211 16.2.1778 rek. d. Abe Tjeerds, ST.Jp., id./420 15.12.1779.

Aart trouwt op zondag 20 5 1753 te Beetgum op 23-jarige leeftijd met Aaltje Folkerts van Gelder, dochter van Folkert Cornelis van Gelder.  Aaltje is overleden op maandag 26 6 1775.

HB67/422 3.4.1775 inv. t.h.v.. A.F.G. wed. A.P. in de Zdh. o. St. Jp., gaat hertr. m. Joh. Jarichs, trouw- en ovl.datum vermeld.

Aaltje was later gehuwd (2) met Johannes Jarichs.<266,267>

2   Heere Pieters, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 7 2 1734 te Beetgum, is overleden voor vrijdag 14 1 1785.  Heere werd hoogstens 50 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Bnr 24. 1768/78 St. Jp. gebr. nr.43.

Aut. 3.4.1775 cur. kk. Aart Pieters. Aut. 14.1.1785 cur. kk. Ate Kooystra en Jan Aebes, hsm. Vrp. HB67/770 inv. sth. Tr.M. wed. H.P. te Vrp. (dorp), o.a. land te Bayum en huis op de dijk te Wier; Jeltje Gepkes (grm?) tekent.

Heere trouwt op zondag 29 5 1768 te St. Jacobiparochie op 34-jarige leeftijd met de 29-jarige Trijntje Martens, dochter van Marten Taedes en Tjitske Sybrens.  Trijntje is gedoopt op zondag 30 11 1738 te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 14 1 1785.  Trijntje werd hoogstens 46 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Dirk Willems (zie VII-DM.2).<268,269>

Trijntje was later gehuwd (3) met Dirk Allerts Ronda (zie VII-CJ.5).<270..275>

3   Sybren Pieters, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 1 4 1736 te Beetgum, is overleden voor woensdag 2 9 1778.  Sybren werd hoogstens 42 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Bnr 217. 1768 gebr. nr.13 1778 de wed. id.

Aut. 3.4.1775 cur. kk. Aart Pieters, dus wrsch. ook broers. Aut. 2.9.1778 S.P. ovl., wed. hertr., cur. kk. Heere Pieters, St. Jp. en Rinnert Willems Vrp., vrijgezel, ooms (NB onwrsch. dat R.W. oom is.). HB67/494 2.9.1778 inv. t.h.v. A.M., wed. S.P., zal hertr. met Joh. Meinderts, hsm o. Slappeterp.

Sybren trouwt op zondag 9 6 1765 te Vrouwenparochie op 29-jarige leeftijd met de 16-jarige Antje Martens, dochter van Marten Taedes en Tjitske Sybrens.  Antje is gedoopt op zondag 16 6 1748 te Vrouwenparochie.

Antje was later gehuwd (2) met Johannes Meinderts Dijkstra.<276..280>

4   Marten Pieters is gedoopt op zondag 27 4 1738.

5   Martie Pieters is gedoopt op zondag 28 2 1740 te Beetgum.

6   Pieter Pieters is gedoopt op zondag 21 4 1743 te Beeetgum.

7   Jacob Pieters is gedoopt op zondag 4 6 1747 te Beetgum.

8   Lijsbeth Pieters is gedoopt op dinsdag 8 7 1749 te Beetgum.

Lijsbeth trouwt op zondag 22 4 1770 te St. Annaparochie op 20-jarige leeftijd met de hoogstens 22-jarige Jan Aebes Boonstra, zoon van (?)Aebe Pieters Boon en Jannigje Piers Stroo.  Jan, boer, wonende te St. Annaparochie en te Vrouwenparochie, is geboren 1747 of 1748, is overleden op donderdag 23 2 1815.  Jan werd hoogstens 67 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Bnr 147, 160, 166, 218.   1788 Vrp. gebr. nr.9.

HB67/770 14.1.1785 huisman te Vrp. cur. kk. Heere Pieters. 1811 St. Ap. 223 rentenier, geb. d. 7.3.1742. Recesbk 20.12.1790 Jhr Canter en zuster en Jan Aebes Boon zeggen huur op aan Dirk Sydses van zate en landen o. Vrp. en St. Ap. Procl.bk 22.11.1788 e.l. kopen de helft v. sate m. hs en sch. a.d. OBD o. Vrp. en St. Ap. geheel gr. 43 mg op Oud- en NwB (hs o. Vrp.) met 2 1/2 stem: nr 13 en 1 te  Vrp., en 1/2 nr 22 NwB. (k.15).

Lim. Vrp., van Tzummarum 27.10.1782, nr St. Ap. 29.1.1799. Procl.bk 2.5.1794 kopen sat o. Vrp. gr. 30 mg met 2 huizen Oudbildt VI en NwB stemnr 19 (k.8).

BAA75/65 11.3.1799 Jan Abes Boonstra en Lijsbeth Pieters huislieden St. Ap. kopen 1 1/2 ducaton jrl eeuwige rente uit Groot Hoptilla o. Hylaard.

Jan was later gehuwd (2) met Antje Clases.<281>

9   Anke Pieters is gedoopt op zondag 13 2 1752 te Beetgum.

VII-CX    Aefie Ariens, dochter van Jannichie Ulbes (VI-BJ) of Arien Ariens, is gedoopt op donderdag 15 11 1646 te St. Annaparochie.

Dooph. Griet Ariens grm.

Aefie was gehuwd met Baucke Folckerts.

VII-CY    Claas Walings, zoon van Waling Clases en Maertie Jelles (VI-BM), boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden op maandag 17 4 1719.

Bnr 39 ?,121, 152.  1698/1708/18  nr. 9. 1718 St. Ap.  Cl.W. en Waling Daams elk  eigenr en gebr. 1/2 nr.11 k.26, 1728 gebr. 1/2 nr.39 k.30. Flor. 1700 32.494, 1708 40.530 (bij v. Corn. ‘t Hoen en Arjen Symons), 1718 40.530.

Aut. 26.2.1680  Cl.W. te St. Ap. Jelle Walings cur. Aut. 12.8.1704 /13.1.1709 huisman o. St,. Ap. Aut. 9.1.1714. Hyp.bk 1703 te St. Jp., zie aantek. bij Arien Siemens Slm. Hyp.bk 21.6.1717/30.6.1714 Cl.W. en F.C. ‘t Hoen o. St. Ap. en Waling Daams, huism. St. Ap. kopen ieder voor de helft een boerderij a..d. NBD o. St. Ap. HB50/301 30.4.1708 Cl.W., huism. o. St. Ap. cur. Dirck Corn. ‘t Hoen. 1718 o. St. Ap.

NB Hyp.bk 30.1.1733/9.11.1728 Cl. W. en Trijntje Jans o. St. Jp. huren boerderij OBD St. Jp.

Zerk St. Ap.

Claas trouwt op donderdag 18 6 1699 te St. Annaparochie met de hoogstens 26-jarige Fokeltje Cornelis ‘t Hoen, dochter van Cornelis Hendricks ‘t Hoen en Minke Riencks.  Fokeltje is geboren 1672 of 1673.

Hyp.bk 9.7.1731/26.12.1730 de erfgenamen van Fokeltje (brs en zrs en diens kk.) verk. a. Beert Corn ‘t Hoen, mr brouwer St. Ap. x Gr. Jacobs, de helft v.e. sate met 28 mg. land op Nw Bildt o. St. Ap.(26e k.). Waling Daams nog 1 jr huur.

Fokeltje was later gehuwd (2) met Tjeerd Fokes van Esta.<282,283>

Beiden van St. Ap.

VII-CZ    Steven Gerrits, zoon van Gerrit Dircks (VI-BV) en Antie Stevens (VI-BO), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 119, 120, 204.   1718/1728 nr.22.1738 eigenr en gebr.nrs 22 en 35, 1748 id. resp. 39 1/2 m.m. hs en sch.(gebr. Gerrit Stevens) en 41 m. m. hs en sch. 1728/38 Vrp. eigenr en gebr. nr. nr.VI.1738 eigenr en gebr. 1/2 nr. 19 k.8. Flor. 1718 van vader 32.182.

Wass.bk/221. HB61/695 28.2.1757 inv. sth. L.A. wed. St. Gerrits, St. Ap., Saapje St. x St. Pybes, Antje St. x Fetse Jacobs, hsm. o. St. Jp. en kk. v. Gerrit St., aandeel in 7 pm. land o. Firdgum. HB63/26 rek. door wed. Ype Bonnema inz. erfenis Lijsbeth Arjens, alleen de kk. v. Antje en Gerrit erven.

Hyp.bk 18.12.1715/27.5.1714 e.l. NBD o. Vrp. Hyp.bk 17.8.1753/28.7.1751 L.A. en kk. verk. sate c.a. waarop L.A. woont gr. 40 mg. oud gep. billand (S. nr 17) aan de westzijde van de rijdweg v.d. Pruilhoek nr OBD. aan de wed. v. Benjamin Schaaf, Harl. Procl.bk 16.6.1721 kopen  plaats o. Vrp. gr. 15 1/2 m. oud bildt (eigen grond)en 14m.222r. NwB. (kohier nr 6) in gebruik bij wed. Jacob Scheltes of zoon Schelte Jacobs, Sybren Heins zowel binnen als buiten O. W.v. Haren W.(binnen), gek.v. J.A. Schoner

LWL150/62 L.S. hsvr. v. St.W. te St. Ap. verk.  6 pm land bij  de hoge dijk te Stiens  5.5.1731.

Steven was gehuwd met Lijsbet Arjens, dochter van Arien Willems en Saapje Pieters.  Lijsbet is overleden voor maandag 28 2 1757.

Aut. 29.3.1718

Van Steven en Lijsbet zijn drie kinderen bekend:

1   Antje Stevens.

Antje trouwt op zondag 8 8 1751 te St. Annaparochie met Fetse Jacobs Fedder, zoon van Jacob Caspers Fedder.  Fetse, tuinier en boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie.

Bnr 58. 1749 St. Ap. tuinier wint de kost 3p. 24.18.0. Hyp.bk 26.3./9.2.1756 boerderij wordt verkocht aan Geertje Lous wed. Rutger Symens o. Menaldum (S. St. Jp. nr 39), procl.bk 26.4.1756.

Fetse was eerder gehuwd (1) met Tjerkje Lenerts.<284..287>

Fetse was later gehuwd (3) met Trijntje Dirks.<288>

2   Gerrit Stevens, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1756.

1748 gebr. nr.22.

Wass.bk/249 HB61/680 22.4.1756 inv. en tax. bij G.H. wed. G.St., nu x Gerrit Annes. HB63/1 17.6.1762 rek. d. Saapje Stevens wed. Stindert Pybes. Aut. 6.6.1762 Sijke Tjerks wed. Hendrik Tjeerds grm en req. FER59/335 6.8.1764 weesrek.

Gerrit trouwt op zondag 2 12 1742 te St. Annaparochie met Geertje Hendriks, dochter van Hendrik Tjeerds en Sijke Tjerks.  Geertje is overleden voor maandag 5 6 1758.

HB62/110 5.6.1758 inv. sth. G.H. hsvr. G.A., Stinnert Pybes en Tjeerd hendriks cur. voorkk. bij Gerrit Stevens.

Geertje was later gehuwd (2) met Gerrit Annes Hilverda.<289..292>

3   Saapje Stevens.

Saapje trouwt op donderdag 12 12 1743 te St. Annaparochie met Stinnert Pybes, zoon van Pybe Stinnerts (VII-AF) en Aafke Daams (VII-O).  Stinnert, timmerman, wonende te St. Annaparochie.

Wass.bk/248. Procl.bk 3.2.1803 de ereven verk. land.

VII-DA    Trijntie Jacob Clases, dochter van Jacob Clases (VI-BP), is overleden voor woensdag 19 11 1727.

Trijntie was gehuwd met Symen Reiners.  Symen, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 14 7 1720.

Bnr 150. 1708 St. Ap. gebr. nr.VII, 1708 Vrp. gebr. nr. VII.

Hyp.bk 15.6.1726/12.7.1718 e.l. o. Vrp. kopen van Jannichie Feyckes o. St. Ap. een huis i.d. Zdh. v. Vrp. Aut. 19.11.1727 e.l. ovl., cur. Claas Daams DG. HB58/307 2.1.1731 rek. d. Claas Daams de Oude, huism. Zdh. St. Ap. Jan en Claas minderj., Reiner en Jacob meerderj., bezit ten tijde v. ovl. moeder: huisje met 2 mg oud gep. land Zdh. Vrp. Hyp.bk 25.11.1727/14.7.1720 wed. Zdh. Vrp.

Van Symen en Trijntie zijn vier kinderen bekend:

1   Reiner Symons.

2   Jacob Symons.

3   Jan Symons is geboren 1704 of 1705.

4   Claas Symons is geboren 1710 of 1711.

VII-DB    Sipke Siebrens, zoon van Siebren Heins en Tettie Dircks (VI-BW), is overleden voor vrijdag 8 6 1736.

Bnr 217. 1728 Vrp. S.S. nom.ux. nr.13 met Jacob Corn.

Aut. 8.6.1736 en 9.6.1741.  HB59/29 8.6.1736 inv. t.h.v. Neeltje Corn. wed. S.S. OBD o. Vrp., 2e x Rienk Reins, Jacob Sybrens hsm. o. Stiens (vlgs aut. te Lwd) en Jacob Corn. hsm. o. Wier cur. k. sate o. Vrp. 47 mg. oud en nw billand waarvan Jacob en Hein Sybrens ieder 1/3 en wed. 1/3., zilver met initialen. HB59/355 9.6.1741 inv. sth. N.C., helft sate OBD o. Vrp. afgekomen v. Sybren Heins.

Sipke trouwt op zondag 27 5 1725 te Oudebildtzijl met Neeltje Cornelis, zie VII-BR.

VII-DC    Jacob Siebrens, zoon van Siebren Heins en Tettie Dircks (VI-BW), boer, wonende te Stiens.

Bnr 205. 1718 Vrp. gebr. 1/4 nr.15 k.12.1738 Vrp. gebr. nr X.

Stamvader fam. Twijnstra Ferwerderadeel.

Jacob trouwt op zondag 19 12 1717 te Vrouwenparochie met Antje Jacobs Brolsma, dochter van Jacob Jans en Lijsbet Gerrits Gerbranda.

Hij v. Vrp., zij o. Hallum.

Van Jacob en Antje is een kind bekend:

1   Jacob Jacobs Twijnstra, wonende te Westernijkerk.

3x getrouwd

Jacob was gehuwd (1) met Grietje Jans.

Jacob was gehuwd (2) met Sytske Rienks.

VII-DD    Grietje Arjens, dochter van Arjen Dircks (VI-BX) en Mettie Jurriens, is geboren 1694 of 1695.

Hyp.bk 5.7./1.2.1759 Folkert Gerbens mr ijzersmid Vrp., sch. a. Grietie Arjens en Metje Aarts als erfgen. v. Aafje Aarts.

Grietje trouwt op maandag 14 4 1721 te St. Annaparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Aart Beernts, zoon van Beernt Gerbens en Tettie Aarts (VII-Q).  Aart, schipper, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 14 2 1697 te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 3 4 1735.  Aart werd hoogstens 38 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Hyp.bk 26.3./1.1.1733 e.l. St. Ap. HB54/271v. 11.7.1718 rek. d. erven Jan Dirks cur. v. A.B. en door Beert Corn. ‘t Hoen ook cur. HB59/92 18.4.1738 inv. ten verz. v. Jan Minses (nu x Grietje Arjens) als cur. kk. v. A.B. en Gr. A., ten huize v. Dirck Heerkes mr smid Vrp., zijn vr. was wln Tetje Aarts bestemoeder v.d. kk., zilver met initialen. Procl.bk 30.11.1722 e.l. sxchipper St. Ap. kopen huis c.a. op smalle kant v.d. Hoge buurt, Wyger Sybes O en Thaltie Willems W., van Ymkie Harmens hsvr. v. Pieter Gerrits.

Beiden v. St. Ap.

Van Aart en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1   Aafje Aarts.

Hyp.bk 12/4.7.1754  A.A. vr. v. J.T., moeder Grietje Arjens, grm. vaderszijde Tettie Aarts, inz. smederij v. Folckert Gerbens te Vrp.

Aafje trouwt in 9 1754 te St. Annaparochie met de 29-jarige Job Tijssen, zoon van Thijs Jobs en Lijsbeth Philips van der Mey.  Job, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 18 2 1725 aldaar, is overleden voor donderdag 7 6 1787.  Job werd hoogstens 62 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Bnr 110. 1768/78 gebr. nr. 10.

Aut. 7.6.1787 wed. hertr. Aut. 27.6.1802 cur. k. Taeke Joh., hsm. St. Ap. en Cornelis Jans id., Sjoerd Jarigs Wenselaar op verzoek ontslagen. Hyp.bk 11.10.1787 meerdere aktes. HB67/924 7.7.1787 inv. t.h.v. Tj. F. wed. J.T., St. Ap., nu x Jan Jelles, zeer veel obligaties totaal 13.807 cg.

Job was later gehuwd (2) met Tjerkje Gerrits.<293,294>

Job was later gehuwd (3) met Tjerkje Foppes.<295..298>

2   Metje Aarts.

Ged. op Bel. St. Ap. 4.5.1780 geb. te Wons 1730.

Metje trouwt op zondag 11 3 1764 te Vrouwenparochie met de 34-jarige Gerrit Annes Hilverda, zoon van Anne Lases Hilverda en Aafke Gerrits van Dalen.  Gerrit, boer, wonende te St. Annaparochie, te Boer en te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 30 10 1729 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 21 3 1803.  Gerrit werd hoogstens 73 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Hyp.bk 1801/28.8.1784 en 28.10.1802/id., geen achternaam. BPw99. Procl.bk 17.2.1772 e.l. hsm. Vrp. verk. huis en bakkerij Hogebuurt St. Ap.

Prot.bk 31.1.1774 e.l. kopen stuk greide gr. 3 m. ten W. v. Bos van de Prins. Procl.bk 21.3.1803.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Geertje Hendriks.<299..302>

Grietje trouwt op zondag 3 4 1735 te St. Annaparochie op hoogstens 40-jarige leeftijd (2) met Jan Minses.  Jan, spinbaas, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zaterdag 25 4 1761.

1749 St. Ap. spinbaas 5 p- 26.0.0. BP Warmoessstr. wand. 110. LWL38/286 Grietie Arjens wed. Jan Menses te St. Ap. heeft vordering op Michiel Pieters te Vrp. wegens geleverde winkelwaren en geleend geld 25.4.1761.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Grietje is een kind bekend:

3   (?)Minse Jans, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 18 12 1735 aldaar.

BP wand. 102.

(?)Minse trouwt op zondag 24 4 1768 te St. Annaparochie op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige Atske Fokes, dochter van Foke Tiemens en Eelkje Oepkes.  Atske is gedoopt op zondag 16 2 1744 te Vrouwenparochie.

VII-DE    Hiltje Arjens, dochter van Arjen Dircks (VI-BX) en Mettie Jurriens, is geboren 1698 of 1699.

Hiltje trouwt op zondag 11 6 1730 te Vrouwenparochie op hoogstens 31-jarige leeftijd met Gerben Rommerts, zoon van Rommert Symens en Arjaantje Gerbens.  Gerben, schipper, wonende te Oudebildtzijl.

1749 Vrp. schipper 3 p. 18.1.0.

Beiden v. OBZ.

Van Gerben en Hiltje is een kind bekend:

1   Rommert Gerbens van der Wal, verver, wonende te Oudebildtzijl, is geboren op dinsdag 11 12 1736, is overleden op donderdag 5 1 1815.  Rommert werd 78 jaar en 25 dagen.

Hyp.bk 23.1.1792/mei 1784 en 1785 e.l. kopen 1/2 snikschip waarvan ze de andere helft al hebben. 1811 Vrp. 168 werkman.

Rommert trouwt op zondag 24 11 1765 te Vrouwenparochie op 28-jarige leeftijd met Rinske Jans.

VII-DF    (?)Fokeltje Hendriks, dochter van (?)Hendrik Gosses (VI-CE) en Maartie Jans Kuycken (VI-CR).

(?)Fokeltje trouwt op zondag 1 5 1729 te Vrouwenparochie met Symen Clases Koot.  Symen, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor maandag 6 3 1752.

1749 Vrp. snikschipper 1+1 9.9.0. HB61/450 inv. sth. e.l. Jacob Jippes OBZ en Jan Hendriks Kas o. St. Ap. cur. v. Claas en Hendrik Symons, 2huizen OBZ a. Hoge Buurt en Ooosterdijk. Aut. 6.3.1752 Jacob Jippes oudoom en J.H. Kas oom cur. kk.

Beiden v. OBZ.

Van Symen en (?)Fokeltje zijn drie kinderen bekend:

1   Klaas Symens Koot, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op zondag 25 7 1734 te Vrouwenparochie.

Aut. jan. 1773 e.l. failliet, akte v. afstand.

Klaas trouwt op zondag 29 7 1759 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met Lijntje Jans.

Wass.bk/186 dr v. Jan Lourens.

2   Maartje Symens Koot is gedoopt op zondag 20 7 1738 te Vrouwenparochie.

3   Hendrik Symens Koot, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 19 2 1741 te Vrouwenparochie, is overleden voor donderdag 13 4 1786.  Hendrik werd hoogstens 45 jaar, 1 maand en 25 dagen.

HB67/823 13.4.1786 inv. t.h.v. J.W. wed H.S.Koot, OBD o. St. Ap., Wymer Corn. en Pieter Meinderts, beiden huisl. op de Polle o. St. Ap. cur. zoon. Aut. 5.4.1785.

Hendrik was gehuwd met Jannigje Wilkes, dochter van Wilke Johannes en Korsje Rodmers.  Jannigje is gedoopt op zondag 21 7 1748 te St. Annaparochie.

Jannigje was later gehuwd (2) met Johannes Jacobs Rooda.<303,304>

VII-DG    (?)Jan Hendriks Kas, zoon van (?)Hendrik Gosses (VI-CE) en Maartie Jans Kuycken (VI-CR), boer, wonende te St. Annaparochie.

1749 St. Ap. zetmeier 3+2 25.15.0.  LWL aut. 15.3.1755 J.H.K. setmeier v. Dirk Joh. Kuik o. St. Ap. met Joh. Pieters, hsm. o. Hallum cur. v. Jeltie 23 jr dr v. Dirk Pieters i.l. hsm. o. Stiens.

(?)Jan trouwt op zondag 1 6 1738 te St. Jacobiparochie waarschijnlijk met waarschijnlijk Maartje Johannes.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van (?)Jan en Maartje zijn vier kinderen bekend:

1   Lijsbet Jans Kas is gedoopt op zondag 15 2 1739 te St. Annaparochie.

2   Johannes Jans Kas, smid, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 1 10 1747 aldaar.

Procl.bk 24.5.1777.

Johannes trouwt op zondag 5 6 1774 te St. Annaparochie op 26-jarige leeftijd met Fokeltje Lieuwes, dochter van Lieuwe Jelles en Hijke Cornelis.

3   Hendrik Jans Kas, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 28 7 1754 te St. Annaparochie, is overleden op maandag 26 9 1808.  Hendrik werd 54 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Hendrik was gehuwd met Antje Klases.

4   Janke Jans Kas is gedoopt op maandag 11 4 1757 te St. Annaparochie.

VII-DH    Bauckje Siemens, dochter van Siemen Ritskes en N Gosses (VI-CF), is gedoopt op donderdag 19 3 1682 te St. Annaparochie.

Wrsch. ook 6.12.1705 x Jan Daams te St. Ap., zie aut. 17.10.1718.

Bauckje trouwt op zondag 21 1 1720 te St. Annaprochie op 37-jarige leeftijd met Jan Jurriens Stroo.  Jan, wonende te St. Annaparochie.

Beiden v. st. Ap.

Van Jan en Bauckje zijn drie kinderen bekend:

1   Fopkie Jans Stroo is gedoopt op zondag 29 9 1720 te St. Annaparochie.

2   Jurjen Jans Stroo is gedoopt op zondag 10 1 1723 te St. Annaparochie.

3   Ritske Jans Stroo is gedoopt op zondag 29 6 1727 te St. Annaparochie.

VII-DI     Korsje Siemens, dochter van Siemen Ritskes en N Gosses (VI-CF), is gedoopt op donderdag 16 9 1688 te St. Annaparochie.

Korsje trouwt op woensdag 1 7 1711 te St. Annaparochie op 22-jarige leeftijd met Cornelis Arjens, zoon van (?)Arjen Cornelis en Auckje Ynses.  Cornelis, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1728.

Bnr 141. 1718 nr. 11. 1728 St. Ap. C.A. wed. en kk. nr.11.1738 id nu Jacob Tjerks eigenr en gebr.

Hyp.bk 3.5.1715/2.2.1714 e.l. St. Ap. kopen boerderij met ± 32 mg oud gep. billand op N.O. v. St. Ap. van Jacobus Horreus, Franeker.

Hyp.bk 15.10.1745/31.5.1731 K.S. wed. C.A., huism. St. Ap. verk. sate lands op N.O. V. St. Ap aan Jacob Tjerks en Jannigje Corn. (S. St. Ap. nr 23).

Beiden v. St. Ap.

VII-DJ     Jarich Dirks, zoon van Dirck Jarichs en Berber Willems (VI-CJ), boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1748.

Bnr 48, 109, 206.   Aut. 21.1.1738 DG, huisman OBD o. St. Jp., cur. kk. Willem Dirks en Jannichie Clases. 1728 met Willem Dirks in 1728 pachter stem nr 24 St. Jp.1738 met de kk. v. W.D., gebr. zelf en Sjoerd Walings. 1738 St. Ap. eigenr en gebr. nr.2. 1748 St. Jp. Jarig Dirks erven en W.D. kk. eigenr en met Sjoerd Walings gebr. 17 m. m. hs en sch.1748 St. Ap. de erven eigenr nr.2 34 7/8 m. m. hs en sch., gebr. Sybe Andrys. Hyp.bk 10.3.28.2.1727 e.l. huisl. a.d. Koudeweg o. St. Jp.

Jarich trouwt op zondag 26 1 1710 te St. Annaparochie met Maike Clases, dochter van Claas Ysbrands en Dieuwke Taekes.

Beiden v. St. Ap.

VII-DK    Dirk Dirks, zoon van Dirck Jarichs en Berber Willems (VI-CJ), boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1748.

Bnr 111.1738 St. Ap. eigenr en gebr. nr.27, 1748/58 de wed. en kk. eigenr en gebr. nr. 27 46 3/4 m. m. hs en sch. 1758 wed. en kk. eigenr 3/6 nr.2. 1768/78/88 Dirk en Pier Dirks elk 1/2 eigenr nr.27, 1768 gebr. Dirk Dirks, 1778 Pier en Jan Dirks, 1788 Pier Dirks.

Dirk trouwt op zondag 5 8 1725 te St. Annaparochie met Wytske Piers, dochter van Pier Franses en Jannichie Jans (VII-AC).

Bnr 109.

Hij v. St. Ap., zij v. Hallum.

Van Dirk en Wytske zijn drie kinderen bekend:

1   Pier Dirks, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 22 3 1803.

Bnr 109, 111, 121, 160, 201.   1768/78 met Jan Dirks gebr. nr.2. 1768/78/88 gebr. nr. 9. Procl.bk 22.3.1803.

DG aut. 13.6.1772.

Pier trouwt op zondag 4 4 1762 (is gescheiden te St. Annaparochie) met de 20-jarige Elske Harmens, dochter van Harmen Bartels en Trijntje Pybes.  Elske is gedoopt op zondag 21 5 1741 te St. Annaparochie.

2   Dirk Dirks, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zaterdag 13 6 1772.

Bnr 111. Aut. 13.6.1772 e.l. ovl., Jan en Pier Dirks, beiden DG en te St. Ap. cur. k. HB67 15.7.1772 inv. sth. Yetske Alberts, hsvr. v. D.D. hsm. o. St. Ap. HB64/951 14.10.1774 rek. d. Jan Dirks, hsm. o. St. Ap.

Dirk trouwt op zondag 7 7 1765 te St. Annaprochie met de 23-jarige Yetske Alberts, kind van Albert Lases en Hittie Lolkes.  Yetske is gedoopt op zondag 18 3 1742 te St. Annaparochie, is overleden voor zaterdag 13 6 1772.  Yetske werd hoogstens 30 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

3   Jan Dirks Tanja, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 22 3 1803.

Bnr 108, 109. 1768 eigenr 3/6 en met Pier Dirks gebr. nr.2, 1778 eigenr 1/2 en met Pier gebr. nr.2, 1788 pro se en c.u. eigenr 3/4 en gebr. alleen nr.2. 1758 t/m 1788 St Ap. een Jan Dirks gebr. nr. 16 ( is Bontemantel).

DG aut. 13.6.1772. Hyp.bk 31.5.1792/8.8.1789 en 17.4.1787 broers van Grietje worden genoemd. pROCL.BK 31.10.1785 kopen 1/4 v. boerderij v. Taeke Roelofs c.u. tenn W. v. St. Ap. Procl.bk 30.12.1793. Procl.bk 22.3.1803.

Jan trouwt op zondag 11 7 1762 te St. Annaparochie met Grietje Arjens, dochter van Arjen Gerrits en Arjaantje Feddes.

VII-DL    Wopkje Dirks, dochter van Dirck Jarichs en Berber Willems (VI-CJ).

Bnr 206.

Wopkje trouwt op zondag 23 1 1729 te St. Annaparochie met Syds Bokkes, zoon van Bokke N..  Syds, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 49, 206.  1728 gebr. stem nr 39 Dronrijp. 1738 Vrp. eigenr en gebr. nr.6. 1748/58 St. Jp. eigenr en gebr. nr. 11 41 1/2 m. m. hs en sch.1748 Vrp. eigenr n.u. nr. 6 gebr. Wymer Corn. 36 m. m. hs en sch. 1758 Vrp. eigenr pro se en nom.filia en gebr. nr.6.

1749 St. Jp. welgesteld boer 5p. 63.16.0. Aut. 13.11.1743 DG te Vrp. cur. kind Pieter Bokkes. Hyp.bk 20.11.1746/3.1.1742 S.B. hsm. OBZ. Hyp.bk 4.5.1765/24.11.1752 .

Syds was later gehuwd (2) met Mayke Clases.<305>

Datum is att. hij v. Dronrijp., zij v. St. Ap.

Van Syds en Wopkje is een kind bekend:

1   Ymkje Sydses.

Ymkje trouwt op zondag 6 2 1757 te Vrouwenparochie met de hoogstens 22-jarige Cornelis Teunis Crab, zoon van Teunis Feickes en (?)Rinsje Harmens.  Cornelis is geboren 1734 of 1735.

Bnr 49, 206.  1768/78 St. Jp. nom.libr. eigenr en gebr. nr.11. 1768/78 Vrp. nom.libr. eigenr en gebr. nr. 6. 1788 Vrp. Corn. Teunis, Teunis en Syds Corn. elk 1/3, gebr. Corn. Teunis.

HB67 11.1.1769 inv. t.v.v. C.T., hsm. o. Vrp.( nu hertr. met W.J.) op de plaats die hij gebruikt a.d. Koudeweg o. St. Jp., inv. etc. afkomstig v. 1e vr. Y.S., 12.1.1769 inv.op de door hem zelf bewoonde plaats a.d. OBD o. Vrp.; plaats Koudeweg gr. 40m.550r. en Vrp. 36 m. Dirk, Jan en Pier Dirks zijn neven v. Y.S., Dirk Willems ook (?):

HB66/284 18.11.1808 inv. sth. Corn. Th. Crab hsm. o. Vrp., 4 kk. bij 2e vr.

Cornelis was later gehuwd (2) met Wytske Jans.<306,307>

VII-DM   Willem Dirks, zoon van Dirck Jarichs en Berber Willems (VI-CJ), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 21 1 1738.

Bnr 48, 50.  1728 Jarig en Willem Dirks nr. 24.1738 St. Jp. de kk. eigenr nr.12, gebr. Sjoerd Walings.1748 id 27 7/8 m. m. hs en sch.

HB59/75v. 21.1.1738 inv. t.h.v. Jannigje Clasen wed. W.D., St. Jp., nu x Sj.W.; Jarich Dirks, huism. o. St. Ap. en Feike Clasen, huism. o. St. Jp. cur. kk.; een sate in de Zdh. v. St. Jp. gr. 26 mg. afgekomen v. Dirk Jarichs der req.en bestevader; W.D. 1e x Wytske Clases. Jannichie Clasen, had gemeensch. eigendom met Jarig Dirks en Feike Clasen. HB59/175v. 3.11.1738 rek. d. Jan Dirks

Willem trouwt op zondag 5 5 1715 te St. Annaparochie (1) met Wytske Clases, dochter van Claas Ysbrands en Dieuwke Taekes.

Beiden v. St. Ap.

Willem trouwt op zondag 16 6 1726 te St. Jacobiparochie (2) met Jannichie Clases, dochter van Claas Ysbrands en Dieuwke Taekes.

Jannichie was later gehuwd (2) met Sjoerd Walings.<308..310>

Beiden v. St. Jp.

Van Willem en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1   Neeltje Willems.

Bnr 50.

Neeltje trouwt op zondag 24 8 1755 te St. Annaparochie met Hendrik Pieters, zoon van Pieter Hendriks en Trijntie Sybrens.  Hendrik, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie.

Bnr 50, 137.  1768/78 St. Jp. gebr. nr.12

Kan zn zijn v. Pieter Douwes en Evertje Hendriks. Hyp.bk 3.3.1763/3.8.1760 Neeltje Willems vr. v. H.P. op de Nijefenne o. St. Jp.

Aut. 9.12.1807 e.l. ovl. Klaas jongste zoon innocent, Willem H. ovl., Pieter, Dirk en Jan H. cur.

2   Dirk Willems, wonende te Vrouwenparochie, is geboren t, is overleden voor woensdag 4 8 1779.

Bnr 50, 243.  St. Jp.1758/68 met Neeltje eigenr en in 1758 alleen gebr. nr.12, 1778/88 de wed en kk. eigenr. Echter: Vrp.1768 D.W. gebr. nr.15 k.12. 1778 id de wed.

Aut. 4.8.1779 D.W. ovl., wed.te Vrp. hertr., cur. kk. Hemme Johannes hsm. Vrp. en Jan Dirks DG, hsm. St. Ap. HB67/522 4.8.1779 inv. t.h.v. Tr. M. wed. D.W., op NwB. o. Vrp., nu x Heere Piers (Pieters) te NBZ, sate lands a.d. Koudeweg o. St. Jp. gr. 27 m.525r. in huur bij Hendrik Pieters, gekocht v. ds G. Horreus.

NB de leeftijden van de 2 jongste kk. vlgs de aut. kloppen niet met de datum 2e huw. Trijntje M., in de aut. wordt dd.4.8.1779 wordt vermeld dat de moeder gaat hertrouwen.

HB63/773 18.5.1767 rek. d. Dirk Willems, hsm. NBD o. Vrp.als cur. wkk. Marten Pieter Bokkes, mede cur. Hemme Joh. HB65/87 3.9.1773 D.W. hsm. o. Vrp.  cur. boedel Aaltje Joh. Postma.

Hyp.bk 3.8.1803/9.9.1773 D.W. hsm. o. Vrp. sch. a. zijn zuster Neeltje W. vr. v. Hendrik Pieters St. Jp. inz. koop 1/2 sate a.d. Koudeweg bij verkopers in gebruik, naastl. Pier Dirks c.s. ten O., erven Arjen Osinga ten Z., de Koudeweg ten W. en Corn. Teunis ten N. ( Prot.bk 9.9.1773).

Recesbk 29.11.1802 de kk. van D.W. en Tr.M. gesterkt met haar man Dirk Allerds, zeggen huur op van 4/5 v.e. zathe o. St. Jp. Procl.bk 22.3.1803 de erven verk. veel percelen land in de sate a.d. Koudeweg in huur bij Marten Dirks, maar Willem Dirks wordt niet genoemd bij de erven en Marten maar één keer.

Dirk trouwt op zondag 3 7 1757 te St. Jacobiparochie met de 18-jarige Trijntje Martens, dochter van Marten Taedes en Tjitske Sybrens.  Trijntje is gedoopt op zondag 30 11 1738 te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 14 1 1785.  Trijntje werd hoogstens 46 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Trijntje was later gehuwd (2) met Heere Pieters (zie VII-CW.2).<311,312>

Trijntje was later gehuwd (3) met Dirk Allerts Ronda (zie VII-CJ.5).<313,314>

VII-DN    Trijntje Dirks, dochter van Dirck Jarichs en Berber Willems (VI-CJ).

Trijntje trouwt op maandag 6 4 1722 te St. Annaparochie met de 22-jarige Johannes Johannes Postma, zoon van Johannes Wybes en Aaltie Wilckes.  Johannes, schoenmaker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 6 8 1699 aldaar.

Bnr 55. 1748 St. Jp. eigenr n.u. nr.40 26 m. m. hs en sch., gebr. Teunis Corn.

HB59/47v. 8.12.1736 cur. kk. zr. Jannigje en Andries Sybes.

Johannes was later gehuwd (2) met (?)Trijntje Teunis.<315,316>

Beiden v. St. Ap.

Van Johannes en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1   Aaltje Johannes Postma is overleden in 8 1773.

Bnr 109. HB65/87 3.9.1773 rek. d. Jacob Attes cur. boedel A.Joh., mede cur. Dirk Willems, hsm. o. Vrp., erven zijn drs van Sybe Andries. Aut. 19.8.1772 Aaltje innocent.

Aaltje trouwt op zondag 14 5 1747 te Tzummarum met Sybe Clases.  Sybe, wonende te Tzummarum en te St. Annaparochie, is overleden voor 1768.

1758 St. Ap. eigenr n.u. 2/6 nr.2., 1768 id. de wed.

Procl.bk 26.3.1753 e.l. te St. Ap. kopen huis op de brede kant v. Oosteind van Grietje Corn. hsvr. v. Sybe Andries o. St. Ap.

2   Berber Johannes Postma.

Bnr 109.

Berber trouwt op zondag 26 2 1747 te St. Annaparochie met Ulbe Sydses.

VII-DO    Jannichie Dirks, dochter van Dirck Arien Jacobs (VI-CK) en Doedke Jans.

1698/1708 de kk. v. G.H. 1/2 nr.17.

Jannichie trouwt op donderdag 3 6 1677 te St. Jacobiparochie met Gerrit Hendriks, zoon van Hendrik Jan Daems en Aeltie Jans.  Gerrit, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1689.

Bnr 39. 1698 St. Jp. de kk. v. G.H. en Willem Dirks elk 1/2 nr.17.

Aut. 12.2.1703 de kk. erfgen. v. Hendrick Jan Daems (test. dd 20.6.1691) en Aeltie Jans; X: Jan Willems, cur. Hendrik Willems, neef, huism. St. Jp. (broer v. Jan W.). HB46/81 22.4.1696 rek. d. Aeltie Jans wed. Hendrick Jan Daems (begint 1688).

Gerrit was later gehuwd (2) met Rieme Sybrens.<317..322>

Beiden v. St. Jp.

VII-DP    Jan Dircks Rozendal, zoon van Dirck Arien Jacobs (VI-CK) en Doedke Jans, is geboren 1658 of 1659.

Wass.bk/195. Hyp.bk 3.4.1685/8.6.1684 Jan Dirck Ariens en Maartie Dircks e.l. op Nw Bildt o. St. Jp. sch. a. Hajo Corn. Faber mr smid en Trijntie Dirck Ariens e.l. St. Jp., borg Willem Dirck Ariens

Jan trouwt op donderdag 16 9 1683 te St. Jacobiparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd met Maartie Dircks.

Vlgs trouwbk patr. bruid ook Dirck Ariens!, dus Trijntie (x Faber) kan ook zr zijn van Maartie.

Beiden v. St. Jp., patroniem bruid Dirck Ariens.

Van Jan en Maartie is een kind bekend:

1   Dirk Jans Rozendal, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1748.

Bnr. 3, 8, 103.   1728 nr.2 en gebr. 14 m. in nr.17 k.52, 1728 St. Ap. gebr. 2/3 nr.12 k.25. 1738 eigenr en gebr. nr.2.1748 de wed. en kk. 19 1/2 m. m. hs en sch.

Wass.bk/220. Hyp.bk 19.9.1737/1728 kopen boerderij (deels) a.d. Groenedijk o. St. Jp.

Dirk trouwt op maandag 2 6 1721 te St. Jacobiparochie met Antje Jetses.

Wrsch. 1e x Rinse Dirks.

VII-DQ    Willem Dircks Rozendal, zoon van Dirck Arien Jacobs (VI-CK) en Doedke Jans, is geboren 1661 of 1662.

Bnr 39. 1698/1708 St. Jp. Willem Dirks 1/2 nr. 17,1718 de wed. en kk.id.; 1728 id. 1708 eigenr 1/4  en gebr. 1/2 nr.39 k.30, 1718 de kk. eigenr  1/4 en de wed. gebr.1/2, 1728 de kk. eigenr en Claas Walings gebr. Flor. 1700 W.D. en de kk. v. Arjen Hendriks 19.400, 1708 W.D. en de kk. v. Gerrit Hendriks 19.400

Wass.bk/195. De beide dochters kwamen bij huwelijk van Beetgum. Procl.bk 16.3.1685 Gerrit Hendricks en Willem Dircks kopen 1/3 v. 17 m. in k. 30 en 15 m. stateland m. hs en sch. van Jan Dircks.

MEN weesbk 2.12.1733 weesrek. v. Arjen Sjoerda, hsm Beetgum en Klaas Reiners, St. Ap..

Willem trouwt op zondag 24 5 1705 te St. Jacobiparochie op hoogstens 43-jarige leeftijd met Aafke Sjoerds, zie VI-AA.

VII-DR    Waling Harrents, zoon van Harrent Eesges (VI-CM) en Dieuwke Walings van der Mey, brouwer, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op dinsdag 5 11 1715 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 12.7.1735/id. e.l. OBZ hebben schuld, borg Dirk Melis, smid OBZ. Hyp.bk 16.5./3.2.1738 e.l.  verk. brouwerij en mouterij op de brede kant v.h. Zuidend te oBZ. aan Tjeerd Joh. en Dirkje Martens e.l. OBZ.

Waling trouwt op zondag 6 5 1731 te Vrouwenparochie op 15-jarige leeftijd waarschijnlijk met waarschijnlijk Janke Jarichs, dochter van Jarich N..

Beiden v. Vrp.

Van Waling en Janke zijn twee kinderen bekend:

1   Arjen Walings is gedoopt op zondag 20 1 1732 te Vrouwenparochie.

2   Dieuwke Walings is gedoopt op zondag 3 2 1737 te Vrouwenparochie.

Dieuwke trouwt op zondag 20 7 1766 te Vrouwenparochie op 29-jarige leeftijd met Cornelis Dirks Kooy.  Cornelis, timmerman, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor vrijdag 26 6 1772.

LWL154/100 de wed. en haar 3 onm. kk. verk. half huis a.d. terp te Hijum 17.11.1772.

VII-DS    Maartie Harrents, dochter van Harrent Eesges (VI-CM) en Hendrickje Ariens (VII-E), is gedoopt op zondag 14 9 1721 te Vrouwenparochie.

Doopheffer Maartie Harms (m.z. Harrents), vaders moeder.

Maartie was gehuwd met Willem Tjepkes.  Willem, wonende te Leeuwarden.

Schipper op het Vliet.

VII-DT    Antie Harrents, dochter van Harrent Eesges (VI-CM) en Hendrickje Ariens (VII-E), is gedoopt op zondag 1 8 1723 te Vrouwenparochie.

HB113 16.6.1761 testament  v. A.H.

Antie trouwt op zondag 6 7 1760 te St. Annaparochie op 36-jarige leeftijd met de 43-jarige Symen Alberts, zoon van Albert Symens en Japke Hendicks Olaus.  Symen, kuiper, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 20 9 1716 aldaar.

1749 St. Ap. 2p. 12.13.0. Procl.bk 13.4.1794.

Symen was later gehuwd (2) met Aafje Saskers.<323,324>

Datum is 1e procl.

VII-DU    Jan Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Ypes en Neeltje Jans Kuycken (VI-CS), kastelein, wonende te Oudebildtzijl.

Prot.bk 22.9.1772 e.l. kastelein OBZ. verk. aan Ysbrand Lammerts mr. brouwer St. JP. herberg met bakkerij OBZ, de weg Z. en O., de Vermaning W.

Jan trouwt op zondag 30 5 1751 te Vrouwenparochie met Jeltje Gerbens, dochter van Gerben Pieters en Trijntje Rienks.

Beiden v. OBZ.

Van Jan en Jeltje zijn zes kinderen bekend:

1   Neeltje Jans Kuiken.

Neeltje trouwt op zondag 4 12 1774 te Vrouwenparochie met Jan Lieuwes Reitsma, zoon van Lieuwe Sydses en Binke Jans.  Jan, timmerman, wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 24.6.1787/id. e.l. timmerman OBZ.

2   Trijntje Jans Kuiken.

3   Jacob Jans Kuiken.

4   Gerben Jans Kuiken.

5   Gerrit Jans Kuiken.

6   Berber Jans Kuiken.

VII-DV    Gerrit Jacobs, zoon van Jacob Ypes en Neeltje Jans Kuycken (VI-CS), is overleden voor zaterdag 18 12 1756.

HB65/22 14.4.1775 rek. d. Jacob Attes en Schelte Jcobs cur. v. Jacob Gerrits kindskind v Jacob Jeppes i.l. hsm. o. St. Ap. (Vrp.?), moeder Tjitske Jans hertr. Enne Pieters. Hyp.bk 18.4.1757/18.12.1756.

Gerrit trouwt op zondag 10 1 1751 te Vrouwenparochie met Tjitske Jans, dochter van Jan Boyens en Aafje Philips van der Mey.

Tjitske was later gehuwd (2) met Enne Pieters.<325,326>

Beiden v. Vrp.

Van Gerrit en Tjitske is een kind bekend:

1   Jacob Gerrits Penninga, boer en koopman, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 123. Hyp.bk 28.9./3.3.1800. Procl.bk 7.7.1782 huisman op NwB. Procl.bk 18.12.1786

Jacob trouwt op zondag 30 12 1781 te St. Annaparochie met de 19-jarige Trijntje Alles, dochter van Alle Jacobs en Gooikje Simons.  Trijntje is gedoopt op zaterdag 30 10 1762 te St. Annaparochie.

VII-DW   Jippe Jakobs, zoon van Jacob Ypes en Neeltje Jans Kuycken (VI-CS).

Lidm. Vrp. 1753.

Jippe trouwt op zondag 13 11 1746 te Vrouwenparochie met de 22-jarige Jannigje Alberts, dochter van Albert Louws en Antje Tjepkes.  Jannigje is gedoopt op zondag 26 12 1723 te Vrouwenparochie.

Beiden v. OBZ.

Van Jippe en Jannigje zijn vier kinderen bekend:

1   Antje Jippes.

2   Jacob Jippes Kuiken, schoenmaker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op maandag 11 1 1751 te Vrouwenparochie, is overleden op donderdag 12 12 1822.  Jacob werd 71 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Hyp.bk 16.7.1788/23.8.1787 mr. schoenm. OBD o. St. Ap.Bij ovl.ongehuwd en schoenmakersknecht.

3   Albert Jippes is gedoopt op zondag 25 3 1753 te Vrouwenparochie.

4   Neeltje Jippes is gedoopt op zondag 8 2 1756 te Vrouwenparochie.

Neeltje trouwt op woensdag 13 7 1785 te St. Annaparochie op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Age Jans de Vries, zoon van Jan Hendriks Bollert en Maartje Arjens.  Age, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 17 6 1759 aldaar.

1811 St. Jp. 68 gardenier, geb.datum 5.6.1758.

Age was eerder gehuwd (1) met Sybrigje Johannes.<327>

VII-DX    Arjaantje Jacobs, dochter van Jacob Ypes en Neeltje Jans Kuycken (VI-CS), is gedoopt op zondag 23 9 1714 te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 21 6 1763.  Arjaantje werd hoogstens 48 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Bnr 249/250. 1758 Vrp. gebr. 15 1/2 m. in nr. 21/22 k. 6/5.

Arjaantje trouwt op zondag 6 3 1740 te Vrouwenparochie op 25-jarige leeftijd met Jentje Hendriks.  Jentje, kuiper, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor dinsdag 21 6 1763.

Aut. 21.6.1763 A.J. ovl., cur. Schelte Jacobs, huism. St. Ap. en Corn. Teunis, huism. Vrp. HB67 inv. sth. A.J. wed. J.H. o. Vrp, blijkens inv. ook boer.. B63/522 6.1.1767 rek. d. Corn. Teunis hsm. o. Vrp. Hyp.bk 18.4.1757/18.12.1756 wed. te Jelsum.

Beiden v. OBZ.

Van Jentje en Arjaantje zijn vier kinderen bekend:

1   Hendrik Jentjes is gedoopt op zondag 6 3 1740 te Vrouwenparochie.

2   Eelkje Jentjes is geboren 1745 of 1746.

Eelkje trouwt op zondag 26 5 1765 te Vrouwenparochie op hoogstens 19-jarige leeftijd met Otte Pieters.  Otte, wonende te Oudebildtzijl.

3   Jacob Jentjes, winkelier, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1746 of 1747, is overleden voor dinsdag 1 5 1810.  Jacob werd hoogstens 63 jaar en 4 maanden.

Hyp.bk 11.12.1798/14.6.1997 HB566/383 1.5.1810 inv. sth. e.l. winkeliers OBZ., Corn. Alberts, winkelier, Lourens Poppes, timmerman en Dirk Freerks, hsm. allen OBZ cur. kk.

Jacob trouwt op zondag 11 4 1773 te Vrouwenparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd (1) met Tietje Sakes, dochter van Sake Jochums en Jobje Ysbrands.

Ged. op bel. Vrp. 6.5.1779 namen ouders vermeld.

Jacob trouwt op zondag 21 1 1781 te Vrouwenparochie op hoogstens 34-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Doetje Alberts, dochter van Albert Cornelis Pot en Tetje Pieters Boon.  Doetje is gedoopt op zondag 21 7 1754 te St. Annaparochid.

4   Frans Jentjes is geboren 1747 of 1748.

VII-DY    Schelte Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Ypes en Neeltje Jans Kuycken (VI-CS), boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 28 8 1729 te Vrouwenparochie.

Bnr 100, 123.  1788 de wed. gebr. nr. 6 en nr. I.

Aut. 21.6.1763 cur. kk. Arjaantje Jacobs. FER21/332 3e pr 13.5.1771 Schelte Jacobs hsm te St. Ap. koopt 2 3/4 mg land op Nw Munnikebildt o. Hallum van zijn broer Jan Jacobs op OBZ. FER21/236 3e pr 5.4.1773 e.l. o. St. Ap. kopen hs te Oudelye o. Hallum van Beert Jacobs op de Leye o. Hallum.

Schelte trouwt op zondag 30 10 1757 te St. Annaparochie op 28-jarige leeftijd met Tjitske Feyes, dochter van Feye Dirks en Klaaske Tjeerds.  Tjitske is overleden op zondag 15 7 1821 te Minnertsga.

Datum is 1e procl.

Van Schelte en Tjitske zijn zes kinderen bekend:

1   Feye Scheltes Kuiken is geboren in 1761, is gedoopt op zondag 4 3 1764 te St. Annaparochie.

2   Jacob Scheltes Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 4 3 1764 te St. Annaparochie, is overleden in 1808.  Jacob werd 44 jaar.

Bnr 41, 45.  1788 eigenr n.u. 1/2 en gebr. geheel nr.7.1788 nom.ux eigenr 1/2 nr. 30.

Gedoopt tegelijk met Feye, maar leeftijd niet vermeld (de jongste).

Aut. 17.11.1808 moeder wln Klaasje Klases Post a.d. Koudeweg o. St. Jp., cur. kk. Corn. Klases Post, hsm. o. St. Jp. en Feye Scheltes, hsm. Min.ga, Tjitske Feyes grm. Min.ga.

HB66/274 17.11.1808 inv. sth. Jac. Sch. en Kl. Kl. Post, huisl. Koudeweg o. St. Jp.

Jacob trouwt op zaterdag 29 3 1788 te St. Annaparochie op 24-jarige leeftijd met Klaasje Klases Post, dochter van Claas Clases Postma en Maartje Cornelis Schierhuis.  Klaasje is overleden in 1808.

3   Gerrit Scheltes Kuiken is gedoopt op maandag 27 5 1765 te St. Annaparochie.

4   Neeltje Scheltes Kuiken is gedoopt op zondag 24 1 1768 te St. Annaparochie, is overleden op zondag 31 3 1833.  Neeltje werd 65 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Neeltje was gehuwd met Feike Arjens Steensma, zoon van Arjen Wiebes Steensma en Eeke Jelles Orsma.  Feike, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op maandag 4 9 1769.

Bnr 46. 1811 St. Jp. 183 gardenier.

5   Klaaske Scheltes Kuiken is gedoopt op zondag 26 6 1774 te St. Annaparochie.

6   Jan Scheltes Kuiken is gedoopt op zondag 12 4 1778 te St. Annaparochie.

VII-DZ    Arjaantje Gerrits, dochter van Gerrit Jans Kuycken (VI-CT) en Reinu Harmens, is gedoopt op zondag 16 10 1712 te Vrouwenparochie.

Arjaantje trouwt op zondag 30 12 1736 te Vrouwenparochie op 24-jarige leeftijd met Sijbe Lipkes, zoon van Lupke Sybes en Janke Pieters.  Sijbe, bakker, wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 14.4.1749/4.5.1744

Beiden v. OBZ.

Van Sijbe en Arjaantje is een kind bekend:

1   (?)Gerrit Sybes, wonende te Oudebildtzijl.

Recesbk 29.1.1787 zegt huur op van huis en bakkerij aan Tiete Tietes.

 

Noten

            Dit overzicht is gemaakt op maandag 31 mei 2021 met Haza-21 versie 3.3.0.543.20120621 door J. Woudstra, Mr. P.J. Troelstraweg 96, 8917 CS LEEUWARDEN.

1)         Trijntie gaat in ondertrouw te Gerecht Het Bildt, trouwt op maandag 19 6 1617 met Claes.

2)         Claes Cornelis Willems, kind van Cornelis Willems en Maartje Walings. Claes, boer, wonende te St. Annaparochie.  Bnr 49, 118. Wassenaarbk bl. 138. 1629/30 in k.8S 22m.393r (1632/3 Chr. St.Willems, 1655 St. Ap. Cl.Corn. Willems nr. 11 menist.  1629/30 Claas Corn. in k.17 N. 16m.317r. en 327r., 1632/3 + 3m.239r.

3)         (?)Trijn Lyuwes, dochter van Lieuwe N.. (?)Trijn is overleden voor 1607.

4)         Grietje trouwt rond 1634 met Anne.

5)         Anne Clases, zoon van Claes Annes en Jannichie Cornelis. Anne, boer, wonende te Oudebildtzijl.  Bnr 205, 247. 1640 18m./29m. (buiten eigen land), 1655 nr. X Anne Clasen br en eig. Arent Bosch, 1655 meier k.7 eig. Arent Dircks Bosk menist.  DG. Komt ook voor als Anne Jacobs echter:; zie HB34/55: Grietie Dirck Boyens hvr. v. Anne Clases OBZ ; HB35/139 10.6.1656 Anne Clases oom v. kk. v. Neeltje Dirck Boyens.. Hyp.bk 7.6.1647/..1644 e.l. Vrp. verk. huis en land 48 mg oud en nieuw billand, huur 10 jr, 25.000 g. (procl.bk 30.9.1644 18 1/2 m. oud en 29 1/2 m. nw billand, kopers Aert Dirck Boses en Dirk Boses te A`dam).  Hyp.bk 8.1.1645/7.6.1643 borg voor Harrent Phil. en Tettie Corn. Aut. 4.3.1642 cur. kk van Eelke Claesdr. en Tonis N.

6)         Tettie trouwt op donderdag 23 4 1654 te Vrouwenparochie met Evert.

7)         Evert trouwt op maandag 1 10 1629 te Leeuwarden met Trynke.

8)         Trynke Folckerts, dochter van Folckert Jacobs en (?)Maartje Dircks.

9)         Evert Jans Kuyck, zoon van Jan Dircks Kuyck en Neeltje Clases. Evert, boer, wonende te Vrouwenparochie.  Bnr 225. 1632/3 in k.22S. 1m.415r.en 15m.138r. , id. in k.23S. 3m. (v/h zijn vader), 1640 43m., 1655 nr. 21.  Aut. 14.10.1639 cur. Tryntie (22e jr) kind van Tyaart Jacobs. Recesbk 17.1.1648 mede erfgen. v. schoonvader Folckert Jacobs.  Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 155.7.1.  Evert was eerder gehuwd (1) met Trynke Folckerts.

10)       Tettie trouwt op donderdag 3 1 1664 te Vrouwenparochie met Claes.

11)       Claes trouwt in 1633 met Aechie.

12)       Aechie Daam Jans, dochter van Daem Jans en Dirkje Barthouts.

13)       Claes trouwt op donderdag 18 12 1653 te St. Annaparochie met Jannichie (zie VI-BJ).

14)       Jannichie Ulbes, zie VI-BJ.

15)       Claes Harrents, zoon van Harrent Claes en Lijsbet Walings. Claes, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1612.  Bnr 115, 116, 156. Wass.bk/170. BP500/35 en 36. 1647/8 in k.13 21m.59r. 1638 koopt land v. Staten v. vader in k.16N.(20m.423r.). 1638 samen met Daam Jans pachter k.20 NwB. 1638 pachter k.21 NwB met Antje Harrents, 1640 20m. (niet vermeld eigen land)., 1655 nr. 8.  Hyp.bk 26.6.1666/5.10.1662 Cl.H. mede voor zijn kk. bij wln Aechie Daems (Harrent, Willem, Beert en Lijsbet waarvan sommige al meerderj.) verk. a. Jan Feykes dorpr. St. Ap. en Antie Ekes e.l. sampt Hendrik Feykes de Wit burgervaendrich te Harl. en Geertie Jacobs e.l. de bruikw. van stede billands van 24½ mg. met huis etc. a.d. OBD o. St. Ap., de kopers en O. (S: nr.13).  Claes was eerder gehuwd (1) met Aechie Daam Jans.  Claes was eerder gehuwd (2) met Jannichie Ulbes (zie VI-BJ).

16)       Symen trouwt op vrijdag 19 11 1627 te het Bildt (Ger.) met Aechie.

17)       Aechie trouwt voor 1611 met Fem.

18)       Fem Cornelis, zoon van Cornelis Femmes en Aeltie Michiels. Fem, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 8 5 1626.  Bnr 212. 1629/30 in k.28N. 24m.441r., 1635 id. , 1640 erven Fem Corn. 24m.200r.  Hyp.bk 24.5.1619/21.5.1618 e.l. Vrp. Aut. 8.5.1626 cur. Daem Corn.Femmes en Pyter Olpherts ooms, grv. Corn.Femmes. Aut. 15.4.1633 cur. Arien Corn. Gelder zwager v. Corn.Femmes.

19)       Aechie Olpherts, dochter van Olphert Heeres.  Naam komt ook voor als Aeff of Aeffie Trouwt op dezelfde dag als broer Waling met zuster van Symen. Hyp.bk. 17.4.1630/25.5.1629 Aefke O.  Aechie was eerder gehuwd (1) met Fem Cornelis.

20)       Jan trouwt op donderdag 5 6 1659 te St. Jacobiparochie met Aeffke.

21)       Aeffke trouwt op donderdag 4 8 1667 te St. Jacobiparochie met Reyner.

22)       Reyner trouwt op donderdag 4 3 1683 te St. Jacobiparochie met Antie.

23)       Arien Barthouts, zie VI-L.

24)       Antie Gerbens, dochter van Gerben Jans Verlaen en Aechie Dirck Stevens. Antie is gedoopt op donderdag 9 3 1651 te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 10 12 1693. Antie werd hoogstens 42 jaar, 9 maanden en 1 dag.  HB44/261 19.12.1693 inv.sth. A.G. + sch. en d. 25.1.1695, Jan Gerbens en Corn. ‘t Hoen omen v.d. voor- en nakk. v. Ag., resp. R.Cl. HB45/27 20.2.1694 taxatie sth. A.G.  Antie was eerder gehuwd (1) met Arien Barthouts (zie VI-L).

25)       Reyner trouwt op donderdag 21 4 1695 te St. Jacobiparochie met Trijntje.

26)       Trijntje trouwt in 1674 met Dirck.

27)       Dirck Arjens Mercator, kind van Arien Pieters en Grietie Stevens. Dirck, brouwer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 19 12 1692.  Wass.bk/183. Aut. 18.12.1678 en 23.8.1695, cur. Dirck Stevens oudoom en Tjalling Jacobs oom. HB44/127 29.3.1689 Dirck Arien Pyters, brouwer cur. kk. Sibe Andries. HB45/209 23.8.1695 inv. bij T.F. wed. D.A., brouwer St.Jp., nu x R.Cl. HB45 (geen fol.nr, laatste blz.) 26.5.1696 sch. en d. inz. kk. Dirck Ariens, brouwer, St. Jp. en Antie Gerbens (sic, m.z. Trijntie Feickes), nu x Reiner Clasen. HB23 19.12.1692 wed. + kk.

28)       Trijntje Feikes, dochter van Feike Jobs en Tettie Pieters. Trijntje is geboren 1656 of 1657, is overleden voor dinsdag 15 1 1732. Trijntje werd hoogstens 75 jaar en 15 dagen.  Bnr 7, 46, 101. 1708/18 St. Jp. nr. 3, 27 en 35. 1728 St. Jp. nr.27 en 35.  HB56/159 13.5.1723 inv. t.h.v. Trijntie Feickes, laatst wed. v. Reinder Clasen inz. smidsgereedschap met erven v. Hendrik Willems, Trijntje neemt over tegen taxatiewaarde. HB58/358 inv. stn. Tr.F. laatste wed. v. R.Cl. te St. Jp. dorp, veel zilver met intialen.  HB20 15.2.1696 Tr.F. heeft geërfd van Antie Jans wed. Harrent Pieters.  Trijntje was eerder gehuwd (1) met Dirck Arjens Mercator.

29)       Reyner Claes, kind van Claes Reyners en N Jaspers. Reyner, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 20 1 1701.  Bnr 16, 17, 26, 46, 65, 101. 1698 nr.3 en nr.27 n.u. en 1/4 nr.26 k.43. St. Ap. nr.36. 1708/18 de 3 nakk. v. R.Cl. bij A.G. 3/5 v.3m.320r in nr.19 k.50 en 1/4 nr.26 k.43.  Wass.bk/193. 1670 nr.VIII (Fran.land). Ontvanger St. Jp., hertr. 1695 Trijntje Feikes. Hyp.bk 2.1.1695/14.6.1685 R.Cl. en A.G. e.l. St. Jp. Aut. 20.1.1701 HB47/161 20.1.1701 inv. sth. R.Cl. oud ontv. St. Jp. HB49/11 17.1.1703 rek. inz. boedel d. Reiner Clasen en Jan Willems; id./35 18.1.1703 sch. en d. met Trijntie Feykes. HB49/204v. en 229v. 22.5.1705 rek. d. Claas Reiners. HB51/84v. 19.7.1709 id.  Flor. R.Cl. n.u. 30.294, 1708 de wed. Tr.F. id.  Reyner was later gehuwd (2) met Antie Gerbens.  Reyner was later gehuwd (3) met Trijntje Feikes.

30)       Aeffke Jans Tzietsa, dochter van Jan Jans Tzietza en Lioetske Jans.  HB43/49 10.1.1682 sch. en d. ten sth .v. A.J.T. hsvr. ontv. R.Cl., St. Jp., Jan Jans zn v. J.T. bij A.J:. gest. met Claas Cornelis, oom en Freerk Willems en Jan WIllem Jans cur. tot ontsch. v. wkk. v. A.J. bij R.Cl.  Aeffke was later gehuwd (2) met Reyner Claes.

31)       Jacob Scheltes, zoon van Schelte Reyners en Grietie Jans. Jacob, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 31 10 1659.  Bnr 119. 1640 Jac. Scholtus 36m.  GJ2009/294. Weesbk MEN 23.8.1650 inz. erfenis Grietie Jans wed. Schelte Reyners, Nanne Corn. is cur. kk. J.Sch. en R.C. HB35/23 z.d. (1655) inv. sth. J.S., wed. R.C. ten verz. v. Symen en Jan Scheltes omen, R.C. nu x R.H. v.d. Mey. HB35/86 9.4.1655 sch. en d. HB22 31.10.1659.

32)       Reynu Cornelis, dochter van Cornelis Arys en Liutske Nannes. Reynu is geboren 1610 of 1611, is overleden voor zaterdag 21 1 1673. Reynu werd hoogstens 62 jaar en 21 dagen.  HB39/4 21.1.1673 inv. sth. R.C. en sch. en d., Nanne Corn. en Rienck Pieters omen en cur. v. Hylck Jacobs. HB41/97/103 23.4.1678 rek. d. Dirck Hendricks v.d. Mey cur. Antie Rinses (x Lenert Philips) en inz. Reinu Corn.. HB41/110 8.3.1678 rek. d. Schelte Jacobs inz. goed. Reynu Corn.  Reynu was eerder gehuwd (1) met Jacob Scheltes.

33)       Jannichie Willems, dochter van Willem Stevens en Jannetie Harrents. Jannichie is geboren 1596 of 1597, is overleden op dinsdag 8 4 1631. Jannichie werd hoogstens 34 jaar, 3 maanden en 8 dagen.  Zerk St. Jp.

34)       Harmen trouwt op donderdag 3 10 1658 te St. Jacobiparochie met Grietie.

35)       (?)Evert Clases, zoon van Claes Roelefs en Aeff Everts. (?)Evert is geboren rond 1599, is overleden voor zondag 30 5 1632. (?)Evert werd hoogstens 33 jaar.  Huw. Vrp. 19.10.1628 E.Cl. v. Vrp. x Maertie Dircks v. St. Ap. klopt niet met geb.datum zoon. Aut. 30.5.1632 E.C. ovl. moeder Maek Dircks, grm. Aechie Everts, Jan Symens stv. cur. Pijter Pijters en Jan Jaspers. Hyp.bk 21.6.1638/14.6.1636 Marijtie Dricks wed. Jan Symens voor haar zoon Claes Everts bij Evert Claesz. sch. a. Hero Ariens Isselmonde c.u. Aut. 8.6.1642 cur. Pieter Pieters en Tonis (Tomas?) Lous inz. m/g.

36)       Jan Symens. Jan, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 14 6 1636.  HB21 15.6.1635 J.S. bakker St. Jp. contra Wopke Joh., St. Jp. id. 21.5.1638 M.D. wed. Jan Symens nu x Th.L.

37)       Marijtie Dircks. Marijtie is overleden voor zondag 8 6 1642.  Marijtie was eerder gehuwd (1) met (?)Evert Clases.  Marijtie was eerder gehuwd (2) met Jan Symens.

38)       Tomas Lous, zoon van Lou Aersen en Maertie Pyters. Tomas, koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1658.  HB36/4 6.11.1658 inv. sth. T.L., mr timmerman en koopm. St. Jp. HB 36/97 11.4.1659: Gr.H. nog in leven, sch. en deling. Aut. 1.8.1659: kk. Maertie en Hendrick, Hendrick Walings grv. 86 jr., cur. Corn. Gerbens, oom i.d. Westhoek m/g en Alef Dircks mr. chir. Makkum, oom.; aut. 6.11.1658 id. G.H. x Harmen Jacobs, Tiepcke en Pieter Lous, omen en cur.  HB36/114v. 16.9.1659 sch. en deling: Tiepke en Pieter Lous, omen en cur. v. Maek en Riemke Tomas, wkk. v. T.L. en Gr.H. i.t. e.l. en Cornelis Gerben Corn. en Alef Dircks, chirurgijn, Makkum cur. van m/z t.e.z. en Harmen Jacobs St. Jp. laatste man van Gr.H. onlangs ovl, inz. verkoop huis en winkelwaren aan Corn. Arien Gerbens. HB37/163v. 19.6.1666 weesrek. kk. Maertie en Hiemke (m.z. Riemke?), geleverd aan Cornelis Ariens en Maertie Corn. Gerbens, neef en moeie v.d. wkk. HB21 21.5.1638 Marytie Dircks, hsvr. T.K. St. Jp.  Tomas was eerder gehuwd (1) met Marijtie Dircks.

39)       Grietie Hendricks, dochter van Hendrick Walings en Griet Pyters. Grietie is overleden in 1659.  Grietie was eerder gehuwd (1) met Tomas Lous.

40)       Ulbe trouwt op vrijdag 27 2 1637 te Gerecht Het Bildt met Lysbeth.

41)       Lysbeth trouwt op donderdag 2 4 1654 te St. Jacobiparochie met Lenert.

42)       Lenert Feddes, zoon van Fedde Tyesses en Dingen Tonis. Lenert, brouwer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 25 4 1676.  Aut. 25.4.1676 e.l. ovl., cur. Baltus Feddes, oom. HB41/37 23.1.1677 rek. d. Baltus Feddes aan Gerardus Antonides, Jan Jacobs, Freeck Corn. en Dirck Hendricks, zwagers v. Fedde Lenerts. HB42/101 20.6.1680 rek. d. Louw Jacobs, cur. Fedde Lenerts, geleverd door de erven v. L.J.

43)       Lysbeth Simons. Lysbeth is overleden voor zaterdag 25 4 1676.  Hyp.bk 6.7.1668 L.S. laatst wed. Lenert Feddes, brouwerinne te St. Jp. HB40/165 14.4.1676 inv. sth. L.S. laatst wed. L.F., Aefie, Aeltie en Lijsbet zijn kk. uit 1e huw.  Lysbeth was later gehuwd (2) met Lenert Feddes.

44)       Jan trouwt op donderdag 6 1 1650 te St. Annaparochie met Siu.

45)       Siu Gerrits, dochter van Gerrit Foppes en Tied Gerbens. Siu is gedoopt in 1610 te St. Annaparochie.  Bij doop Syn Gerrits

46)       Jelle trouwt op donderdag 11 7 1619 te St. Annaparochie met Marytie.

47)       Marytie Aerts, dochter van Aert Claeses.

48)       Gaatze trouwt op donderdag 16 1 1659 te St. Jacobiparochie met Tietske.

49)       Job Feddes, zoon van Fedde Tyesses en Dingen Tonis. Job, hergergier, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 19 4 1658.  Hyp.bk 3.8.1649 e.l. herbergiers St. Jp.. HB36/134 1654 Recesbk 19.4.1658 Tietske Winolts wed. Job Feddes, herbergierse St. Jp.

50)       Tietske Winolts, dochter van Winolt Ebes.  Tietske was eerder gehuwd (1) met Job Feddes.

51)       Poppe trouwt op donderdag 5 5 1695 te St. Annaparochie met Tettie (zie VII-F).

52)       Tettie Daams, zie VII-F.

53)       Poppe Hendricks. Poppe, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 15 4 1711.  Aut. 30.1.1708 P.H. assesseur (assistent?) en cur. en stv. kk. Lourens Johaans. Aut. 15.4.1711 P.H. ovl. Hiltie Geelts stm en cur. Jan Daems, oom. Hyp.bk 15.4.1715/26.10.1708 Hittie Gelts vr. v. P.H. mr. timmerman en adsistent gerecht HB, St. Ap. Hyp.bk 28.10.1702/22.1.1700 H.G. verk. een peldegarstmolen te St. Ap. HB51/291 15.4.1711 inv. sth. P.H., huis brede kant Oostend St. Ap., wed. Hittie Gelts. Procl.bk 8.2.1712 H.G. wed. P.H. i.l. mr timmerman, verk. huis a.d. brede kant v.d. Hoge buurt a. Ja Jan Ernstes, de kopers mogen tijdens het leven v.d. koper geen comaniwinkel houden.  Poppe was eerder gehuwd (1) met Tettie Daams (zie VII-F).

54)       Hiltie trouwt op donderdag 7 12 1684 te Waaxens met Lourens.

55)       Lourens Johaans. Lourens is overleden voor zaterdag 17 10 1699.  Aut. 17.10.1699 L.J. ovl., cur. Sybe Harmens DG, oudoom, Holwerd (afk. v. St. Ap.x Trijntje Lourens). Aut. 30.1.1708 cur. kk. Poppe Hendricks stv.  HB47/62v. 17.10.1699 inv. en tax. en sch. en d., nieuw gebouwde “pelde garstmolen” op huisstee v. Gerrit Piers, Gelt Pieters te Holwerd.

56)       Hiltie Gelts.  Naam ook als Hittie. Procl.bk 12.2.1720 H.G. hsvr. v. Keimpe Pieters verk. huis achter de kerk, het noorderse v.d zgn. nieuwe huizen, de vaart W. en verkoperse Z. en Corn. Alberda N.  Hiltie was eerder gehuwd (1) met Poppe Hendricks.  Hiltie was eerder gehuwd (2) met Lourens Johaans.

57)       Dieuwerke trouwt op zaterdag 22 7 1662 te Vrouwenparochie met Jan.

58)       Jan Cornelis Yssel, zoon van Cornelis Jans Yssel en Ariaentie Walings. Jan, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 9 11 1674.  Aut. 9.11.1674 cur. Bartout Cornelis oud-oom en Jurrien Jochums, oom te Marrum. HB40/75 26.8.1674 inv. sth. J.C.Y OBZ., wed D.J. nu x Philips Tiercks, Jurjen Jochums, Marrum en Jan Andries, St. Ap., ooms v. wk.  HB23 12.10.1685 te St. Ap.

59)       Jelle Ruurds. Jelle is overleden voor vrijdag 14 3 1670.  Procl.bk 14.3.1670 F.L. wed. J.R. koopt huis te OBZ op de hoek, Pieter Sjoerds Grondt W. en Joost Wopkes N., van Arien Wymers c.u.

60)       Antie trouwt op donderdag 19 4 1696 te Vrouwenparochie met Beert.

61)       Beert trouwt op donderdag 12 4 1674 te Vrouwenparochie met Rinske.

62)       Rinske Romkes, dochter van (?)Romcke Jacobs en Siouckje Jans.

63)       Beert trouwt op woensdag 17 11 1688 te Vrouwenparochie met Hiltie.

64)       Hiltie Ariens Gelder, dochter van Arien Cornelis Gelder en Maek Femmes.

65)       Beert Boyens, zoon van (?)Boyen Abes en Maertie Barthouts. Beert, boer, wonende te Vrouwenparochie en te Oudebildtzijl, is overleden in 5 1724.  Bnr 201, 206, 221. 1698 St. Jp. nr.6 deels, 1698 Vrp. met Arjen Clases nr. 6., 1708/18 alleen. Flor.1700 31.549 hierbij 4.038 van Jelle Corn.Yssel 1708 35.587, 1718 id.  Hyp.bk 22.3.1728/28.4.1725 A.H. wed. bijzitter B.B. Aut. 29.12.1680 cur. kk. Steven Bartouts en Cuniera Jans. Aut. 29.3.1694 als oom cur. kk. Daam Ariens Gelder.  Lidm. Vrp. bel. 18.7.1677, 1707 lidm. OBZ. ovl. mei 1724.  Beert was eerder gehuwd (1) met Rinske Romkes.  Beert was eerder gehuwd (2) met Hiltie Ariens Gelder.

66)       Antie trouwt op donderdag 4 3 1683 te St. Jacobiparochie met Reyner.

67)       Reyner Claes, zie noot 22.

68)       Cornelis trouwt voor 1683 met Minke.

69)       Minke Riencks, dochter van Rienck Dircks en Ariaentie Cornelis.

70)       Dirk trouwt op maandag 26 12 1701 te St. Annaparochie met Maartie (zie VII-CU).

71)       Maartie Gooses, zie VII-CU.

72)       Frans Gerrolds, kind van Gerrold Nannes en Beits Lolckes. Frans is overleden voor zaterdag 21 1 1673.  HB38/23 30.7.1667 weesrek kk. Jacob Scheltes. Aut. 5.2.1679 Fr. G. ovl., Arien Symens stv., cur. Folcard Gerrolts Kl.Anjum oom. HB41/236 20.12.1678 inv. bij A.J. wed. Fr.G., nu x Arien Simons; Rienk Pieters Berlikum, oude oom Recesbk 21.1.1678 Aeltie wed. Fr. G. zegt huur op aan Feico Iselstein van sate en landen.

73)       Arjaantje trouwt op zondag 14 1 1714 te St. Annaparochie met Frans.

74)       Frans trouwt op zondag 29 8 1745 te St. Annaparochie met Brechtje.

75)       Cornelis Jans.  Hyp.bk 1.7.1731/21.5.1724 e.l. bij Franeker kopen snik v. Hendrik Philips St. Ap.

76)       Brechtje trouwt op zondag 2 4 1730 te St. Annaparochie met Willem.

77)       Willem Bockes. Willem, wonende te St. Annaparochie.

78)       Brechtje Sierks.  Brechtje was eerder gehuwd (1) met Cornelis Jans.  Brechtje was eerder gehuwd (2) met Willem Bockes.

79)       Frans Lases Hilverda, zoon van Laas Gerbens Hilverda en Jancke Franses. Frans, gortmaker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 13 2 1687 te Menaldum, is overleden voor 1749. Frans werd hoogstens 61 jaar, 10 maanden en 19 dagen.  Procl.bk 15.10.1714 koopt huis en gorterie c.a. op brede kant Hoge buurt St. Ap. van Claas Jans, gortm., Andries Pieters O en Haye Pieters W.  Recesbk 13.7.1716 Fr.L.mr. gortmaker, St. Ap.  Frans was later gehuwd (2) met Brechtje Sierks.

80)       Pleuntie trouwt op zaterdag 27 12 1692 te St. Annaparochie met Gerrit.

81)       Gerrit Minties, zoon van Mijntie Taeckes en Aegt Gerryts. Gerrit, wonende te Hallum en te Oudebildtzijl.  Bnr 41. Hyp.bk 26.2.1705/26.7.1704 e.l. OBZ. Hyp.bk 24.5.1714/24.1.1714 e.l. OBZ verk. nieuw winkelhuis c.a. te OBZ op westend v.d. dijk, Sasker Everts ten O. en Eesge Corn. ten W. FER16/74 3e pr. 22.4.1709 e.l. verk. ca 1 mg land op Munckebildt o. Hallum.  Lidm.bk DG OBZ hij uit kerk gezet.

82)       Cornelis trouwt op donderdag 8 3 1668 te Vrouwenparochie met Trijntie.

83)       Cornelis trouwt op woensdag 11 10 1645 te Vrouwenparochie met Neeltie.

84)       Neeltie trouwt rond 1620 met Michiel.

85)       Michiel Barthouts, zoon van Barthout Barthouts en Trijntie Gerrits. Michiel, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1590, is overleden voor 1645. Michiel werd hoogstens 55 jaar.  Bnr 200, 201, 245. Wassenaarbk bl.127. BP500/42. 1629/30 voor de helft pachter k.10 NwB.., Jelle Dirck Willems andere helft., 1638 samen met Aert Claeses, 1638 koopt 9m.574r in k.22S., 1629/30 in k.23N. totaal ± 11m., in 1638 gekocht (26m.433r.), 1635 16m.459r., 1640 26m.300r eigen land.  Aut. 3.3.1646 Neelke Dirck Boyens, cur. kk. Jacob Clases, zwager v. Neeltie en Waling Clases en Symen Gerrits. Aut. 6.7.1653 Steven Corn., Anne Clasen en Boyen Dircks, ooms en cur.

86)       Neeltie Dircks, dochter van Dirck Boyens en Tettie Thonis. Neeltie is geboren in 1602, is overleden voor 1654. Neeltie werd hoogstens 52 jaar.  Twee dochters Neeltje van Dirck Boyens en T.T.! HB32/115 1646 sch. vaderl. goederen: Neelke Dirck Boyens, wed. M.B., nu hsvr. v. Cornelis Claes te Vrp. en Jacob Clasen (x Tettie Michiels), Waling Daems en Symen Gerrits cur. ovver kk.  HB34/84 1.3.1654 inv. sth. N.D.B. hsvr. v. C.C. op aangeven v. C.C. met Barthout Michiels, Steven Corn. en Boyen Dircks, omen en cur. over de kk. v. N.D.B bij Michiel Bartouts en C.C.  Neeltie was eerder gehuwd (1) met Michiel Barthouts.

87)       Janke trouwt op zondag 5 12 1706 te Leeuwarden met Oene.

88)       Oene Sjoukes. Oene, metselaar, wonende te Leeuwarden.

89)       Jan trouwt op donderdag 28 6 1685 te St. Annaparochie met Auckjen.

90)       Auckjen Barents, dochter van Barent Jacobs en Hiltie Clases. Auckjen is geboren in 1661.  In aut. akte staat leeftijd 13 jaar, maar dit kan niet goed zijn.

91)       Jan trouwt op donderdag 13 12 1691 te St. Annaparochie met Ymkje.

92)       Ymkje Jans, dochter van Jan Beernts en Trijntie Piers. Ymkje is gedoopt op donderdag 20 5 1655 te St. Annaparochie.

93)       Ariaantje trouwt op donderdag 17 7 1698 te St. Annaparochie met Arjen.

94)       Arjen Symens, zoon van Symen Annes en (?)Gaatske Arjens. Arjen, koopman, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 4 1 1740.  Hyp.bk 15.8.1707/10.11.1702 koopm. St. Ap.; id. 16.8.1749/4.1.1740 de wed. te St. Ap. verkoopt huis op smalle kant v.d. Warmestraat.

95)       Hendrik trouwt op zondag 29 10 1702 te St. Annaparochie met Dieucke.

96)       Dieucke Ypes, dochter van Ype Cornelis en Tettie Gerrits. Dieucke is gedoopt op donderdag 16 2 1679 te St. Annaparochie.

97)       Hendrik trouwt op woensdag 8 9 1700 te St. Annaparochie met Iemkje.

98)       Hendrik trouwt op zondag 25 5 1721 te St. Annaparochie met Tettie (zie VII-L).

99)       Tettie Daams Gelder, zie VII-L.

100)     Frans trouwt op zondag 15 5 1718 te St. Jacobiparochie met Doedtje.

101)     Grietje trouwt op zondag 24 2 1732 te St. Jacobiparochie met Leendert.

102)     Leendert Jacobs, zoon van (?)Jacob Jans Gorter en Dirkje Lammerts. Leendert is overleden voor donderdag 25 5 1747.  Aut. 25.5.1747. HB60/259v. 25.5.1747 bij het overlijden v. Grietje Joh. K. wordt Jacob Jans Gorter de grv. genoemd van Joh. Leenderts.

103)     Claes trouwt in 1633 met Aechie.

104)     Aechie Daam Jans, zie noot 12.

105)     Claes trouwt op donderdag 3 1 1664 te Vrouwenparochie met Tettie.

106)     Tettie trouwt op woensdag 10 5 1628 te Vrouwenparochie met Harrent (zie IV-M).

107)     Harrent Philips Scheyff, zie IV-M.

108)     Tettie trouwt op donderdag 23 4 1654 te Vrouwenparochie met Evert.

109)     Evert Jans Kuyck, zie noot 7.

110)     Tettie Cornelis, dochter van Cornelis Barthouts en Aechie Dircks. Tettie is geboren rond 1607.  Tettie was eerder gehuwd (1) met Harrent Philips Scheyff (zie IV-M).  Tettie was eerder gehuwd (2) met Evert Jans Kuyck.

111)     Mettie trouwt op zondag 17 9 1713 te Vrouwenparochie met Pieter.

112)     Pieter Jacobs. Pieter, wonende te Oudebildtzijl.  Aut. 23.10.1719 cur. Jelle Corn. Yssel, oud-oom. HB55/58 23.10.1719 sch. en d. met kk. van Mettje bij A.D. en P.J.

113)     Siemen trouwt op zondag 4 12 1707 te St. Annaparochie met Dirkje.

114)     Dirkje trouwt op donderdag 8 5 1692 te St. Annaparochie met Sipke.

115)     Dirkje trouwt op donderdag 10 7 1698 te St. Annaparochie met Anne.

116)     Anne trouwt op donderdag 20 8 1693 te St. Annaparochie met Antje.

117)     Antje Wietses.  Zij v. St. Ap.

118)     Anne Paulus, zoon van Paulus Annes en Grietie Gerbens. Anne, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 23 2 1668 aldaar.  Anne was eerder gehuwd (1) met Antje Wietses.

119)     Dirkje Lenerts, dochter van Lenert Jacobs en Maedt Jans.  Dirkje was eerder gehuwd (1) met Sipke Jans.  Dirkje was eerder gehuwd (2) met Anne Paulus.

120)     Eelke trouwt op donderdag 1 5 1664 te St. Jacobiparochie met Claasje.

121)     Eelke trouwt op donderdag 13 1 1678 te St. Jacbiparochie met Jelcke.

122)     Claas Douwes, zoon van Douwe N..

123)     Jelcke Jans.  HB43/235 19.4.1683 sch. en d. Hendrick Douwes, volle oom en Hendrik Simons aangetr. oom v. wk. t.e.z. en Eelco Lamberts ook getr. geweest met J.J. t.a.z.  Jelcke was eerder gehuwd (1) met Claas Douwes.

124)     Dirk trouwt op zondag 17 4 1763 te Vrouwenparochie met Ynske.

125)     Ynske Dirks.  HB67 11.7.1770 inv. t.h.v. Y.D. wed. D.M. OBZ., gaat hertr.  Ynske was eerder gehuwd (1) met Geert Wiegers.

126)     Heiltje trouwt op zaterdag 9 10 1706 te Vrouwenparochie met Claas.

127)     Claas Symens, zoon van Symen N.. Claas, gortmaker en schipper, wonende te Oudebildtzijl.  Hyp.bk 31.1.1717/19.4.1716 Cl. S. mr schoenm OBZ en H.S. e.l. Procl.bk 1709 (S. bl. 110/111) schipper OBZ.

128)     Reinu trouwt op zondag 13 1 1715 te Vrouwenparochie met Tierck.

129)     Tierck Freerks, zoon van Freerk Sydses en Tietie Heyns. Tierck, schipper, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op donderdag 3 4 1687 te Vrouwenparochie.  Hyp.bk 21/17.1.1724.

130)     Reinu trouwt op zondag 13 1 1715 te Vrouwenparochie met Tjerk.

131)     Tjerk Freerks. Tjerk, schipper, wonende te Oudebildtzijl.  Procl.bk 16.2.1722 en 18.5.1722.

132)     Jentje trouwt op donderdag 30 5 1726 te St. Annaparochie met Dirck.

133)     Dirck Pieters. Dirck, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1738.  Bnr 156. 1728 gebr. nr. 16 k.21 en met Hendrik Ruurds nr.17 k.20, 1738 id. de wed. 1748/58 id. nr.16 en nr. 17 met Jan jans Boetser (nr. 17 nu m. hs en sch.)  DG op NwB o. St. Ap.

134)     Hiltie Gelts, zie noot 51.

135)     Antie trouwt op zondag 10 2 1704 te St. Jacobiparochie met Lammert.

136)     (?)Maertie Willems, zie VI-AO.

137)     Hendrik trouwt op zondag 29 10 1702 te St. Annaparochie met Dieucke.

138)     Dieucke Ypes, zie noot 96.

139)     Hendrik trouwt op woensdag 8 9 1700 te St. Annaparochie met Iemkje.

140)     Iemkje Gerbens, zie noot 98.

141)     Harmen trouwt op zondag 6 4 1749 te St. Annaparochie met Jantje.

142)     Neeltje Gatses, dochter van Gatse Tijses en Jeltje Minnes. Neeltje is gedoopt op zondag 26 4 1733 te Finkum.

143)     Hendrik trouwt op maandag 14 5 1731 te St. Jacobiparochie met Ydske.

144)     Ydske Clases ook genaamd Ydske, dochter van (?)Claas Sybrens en Tjitske Alberts.

145)     Hendrik trouwt op zondag 12 3 1752 te St. Jacobiparochie met Welmoed.

146)     Welmoed trouwt op zondag 30 4 1741 te St. Jacobiparochie met Pieter.

147)     Pieter trouwt op zondag 22 3 1733 te St. Jacobiparochie met Amerens.

148)     Amerens trouwt op zondag 5 2 1719 te St. Jacobiparochie met Jan.

149)     Jan Martens de Vries, zoon van Marten Pyters en Neeltie Hendriks. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1694 of 1695, is overleden voor vrijdag 27 3 1733. Jan werd hoogstens 38 jaar, 2 maanden en 24 dagen.  Bnr 21. Bnr 8 en 10. 1728/38 nr.1 en nr. 31 met Boyen Arjens n.u. en id. 4m.449r in nr.17 k.52 zelf gebr.1738 de wed. en kk.bij J.M. eigenr 10m. in nr.16 k.53 en in nr.17 als 1728 + 1m.150r., gebr. alles Pieter Leenderts, 1748 id. (de hele kavel zonder huisingen).1748 de kk. eigenr. nr. 10 1/2 m. m. hs en sch. gebr. Pyter Lenerts.1758 de kk. eigenr 10m. 155r. in nr.16 k.53, 1748/58 de wed. en kk. eigenr. nr.1  Aut. 31.5.1728 huism. o. St. Jp. Aut. 27.3.1733 cur. kk. Waling Walings en Boyen Arjens omen, huisl. o. St. Jp., Aut. 18.6.1738, Pyter Leenderts stv. HB59/157v. 18.6.1738 rek. d. Boyen Arjens, A.W. x Pieter Leenderts, huism. OBD St. Jp. HB59/393v. 3.8.1742 rek. d. Gerben Reinders. HB60/273v. 19.5.1747 rek. d. Tjerkje Martens wed. Boyen Arjens cur. Antie en Neeltie.

150)     Amerens Walings Wassenaar, dochter van Waling Walings en Antie Stevens.  HB59/185v. 19.7.1740 inv. sth. A.W., zilver met wapens en letters.  Amerens was eerder gehuwd (1) met Jan Martens de Vries.

151)     Pieter Leenderts, zoon van Leendert Theeuwes en Attje Pyters. Pieter, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1710 of 1711.  Bnr 8 en 10. Zoon v. Leendert Teeuwes? Zeer wrsch. wel, gebr. land in zelfde kavel. Huism. OBD. o. St. Jp. 1738 gebr. 14 m. in nr.17 k.52.1748 St. Jp. gebr. nr.1.  Pieter was eerder gehuwd (1) met Amerens Walings Wassenaar.

152)     Welmoed Jetses, dochter van (?)Jetse Gerrits en Houkje Pieters.  Welmoed was eerder gehuwd (1) met Pieter Leenderts.

153)     Doetie Pieters, dochter van Pieter Clases en Jacobje Jans. Doetie is gedoopt op dinsdag 29 1 1658 te St. Annaparochie.

154)     Symen trouwt op zondag 23 1 1701 te St. Annaparochie met Jannetje.

155)     Jannetje Ritskes, dochter van Ritske Innes en (?)Tettie Lieuwes Wijngaarden.

156)     Antje trouwt op zondag 9 1 1746 te Vrouwenparochie met Hendrik.

157)     Hendrik Reinders, zoon van Reinder Hendriks en Trijntje Jans. Hendrik is gedoopt op zondag 21 6 1722 te Vrouwenparochie.

158)     Jan trouwt op dinsdag 19 6 1731 te Minnnertsga met Theuntje.

159)     Sybrich trouwt op zondag 14 5 1730 te St. Annaparochie met Melis (zie VII-AN).

160)     Melis Dirks, zie VII-AN.

161)     Grietje trouwt op zondag 4 3 1759 te St. Annaparochie met Pieter.

162)     Pieter trouwt op zondag 30 12 1753 te St. Jacobiparochie met Hyke.

163)     Pieter Machiels, zoon van Michiel Pieters en Trijntje Menses. Pieter, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 10 12 1730 aldaar.  BP wand.106 Warmoesstr.26.  Pieter was eerder gehuwd (1) met Hyke Alles.

164)     Marten trouwt op zondag 31 3 1754 te Vrouwenparochie met Fetje.

165)     Mayke trouwt op zondag 21 7 1720 te St. Annaparochie met Seerp.

166)     Mintje trouwt op zaterdag 28 11 1772 te Vrouwenparochie met Johannes.

167)     Johannes Jacobs Kuiper, zoon van Jacob Johannes en Tietje Jans. Johannes, werkman, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op zondag 30 10 1740 te Vrouwenparochie, is overleden op donderdag 29 1 1818. Johannes werd 77 jaar, 2 maanden en 30 dagen.  1811 Vrp. 132 werkman, geb.datum 26.10.1739. Vlgs ovl.akte zn v. Jacob Cornelis en Namkje N. !!

168)     Cornelis trouwt op donderdag 12 11 1693 te St. Jacobiparochie met Maartie.

169)     Maartie Hendriks, dochter van Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems.

170)     Cornelis trouwt op zondag 10 5 1767 te St. Jacobiparochie met Hendrikje (zie VII-CQ).

171)     Hendrikje Cornelis Kuiken, zie VII-CQ.

172)     Geertie trouwt op donderdag 5 12 1686 te St. Jacobiparochie met Pieter.

173)     Pieter Tiepckes. Pieter, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1655 of 1656, is overleden op maandag 15 5 1713. Pieter werd hoogstens 57 jaar, 4 maanden en 14 dagen.  Bnr 103. 1708 St. Ap. met Corn.Abes gebr. 1/2 nr. 10. k.27 en gebr. 18m.365r. in nr.12 k.25.  Procl.bk 17.9.1714 de wed. koopt huis achter de kerk St. Ap.v. erven Neeltje Jacobs. Zerk St. Ap.

174)     Sybrich trouwt op zondag 17 11 1715 te St. Annaparochie met Dirck (zie VII-S).

175)     Dirck Cornelis ‘t Hoen, zie VII-S.

176)     Arien trouwt op zondag 2 2 1738 te St. Jacobiparochie met Douwtje.

177)     Sijke trouwt op zondag 27 10 1748 te St. Annaparochie met Jan.

178)     Jan Claas Eernstes, zoon van Claas Eernstes en Meinouw Jeltes. Jan, boer, wonende te Vrouwenparochie.  Bnr 216. 1748 gebr. met anderen nr.5.

179)     Wapke trouwt op zondag 28 11 1762 te St. Jacobiparochie met Boyen.

180)     Boyen trouwt op zondag 3 4 1796 te St. Annaparochie met Zijtske.

181)     Zijtske Everts Nauta.  Wed. Seerp Andries Wijbinga.

182)     Boyen Eelkes, zoon van Eelke Eelkes en Stijntje Boyens. Boyen, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 25 7 1734 aldaar.  Bnr 8, 112. 1768 St. Jp. gebr. nr.1. 1778/88 St. Ap. gebr. nr. 38.  Procl.bk 19.12.1776 e.l. huren “Valbrug”, dat wordt verkocht; recesbk 1.12.1800 op sathe De Valbrug, waarvan huur wordt opgezegd door Hein Blok. BP wand. 102. BP wand.102 en 106. Procl.bk 11.7.1763 B.E. hsm. o. St. Jp. verk. huis Warmoesstr., smalle kant.  Boyen was later gehuwd (2) met Zijtske Everts Nauta.

183)     Abe trouwt op zondag 3 1 1768 te St. Jacobiparochie met Feikje.

184)     Feikje trouwt op zondag 15 4 1753 te St. Jacobiparochie met Hendrik.

185)     Hendrik Cornelis. Hendrik, arbeider, wonende te St. Jacobiparochie.  Bij doop van een Cornelis in 1755 vader commies. Hyp.bk 1.6.1760/id. e.l. arbeider St. Ap.

186)     Feikje Harmens.  Feikje was eerder gehuwd (1) met Hendrik Cornelis.

187)     Rein trouwt op zondag 4 2 1770 te St. Jacobiparochie met Antie.

188)     Antie Jans.  Vlgs Hs Lont patroniem Jan Tjerks.

189)     Waling trouwt op zondag 5 7 1722 te St. Jacobiparochie met Antje.

190)     Antje trouwt op zondag 29 5 1718 te St. Jacobiparochie met Arjen.

191)     Arjen Leenderts, zoon van Lenert Everts en Neeltie Ariens. Arjen, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1722.  Bnr 72. HB59/163v. 24.6.1738 rek. d. Arjen Leenderts, huism. o. Vrp. schoonzn v. Jan Gerbens, die cur. was v. Lenert Arjens zn v. A.L. bij Antje Foppes, geleverd aan Evert Foppes, huism. o. St. Ap. Aut. 24.6.1738 e.l. i.l. huislieden NBD. o. St. Jp., A.L. huism. Vrp. cur. HB60/28v. 27.8.1744 rek. d. Arjen Leenderts, koopman Vrp. Leendert Arjens nu meerderj., obl. t.l.v. Crijn Leenderts.

192)     Antje Foppes. Antje is overleden voor dinsdag 3 1 1730.  Antje was eerder gehuwd (1) met Arjen Leenderts.

193)     Tjitske Sybrens, dochter van Sybren Clases en Antje Franses (VII-CM). Tjitske is gedoopt op zondag 7 8 1757 te St. Jacobiparochie.

194)     (?)Douwe trouwt op zondag 2 4 1758 te St. Jacobiparochie met Dirkje.

195)     Dirkje Hendriks. Dirkje is overleden voor donderdag 18 12 1783.

196)     Amerens trouwt rond 1781 met Teunis.

197)     Teunis trouwt op vrijdag 19 4 1799 te St. Annaparochie met Neeltje.

198)     Neeltje trouwt op zondag 19 10 1777 te St. Annaparochie met Ane.

199)     Ane Cornelis Wassenaar. Ane, distillateur, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 18 4 1799.  HB66/131 17.4.1799 inv. t.h.v. N.A. wed. A.C.W., distillateur St. Ap., N.A. hertr. Teunis Corn. Crab., Cornelis Jans, Dirk Jans, huisl. en Corn. Pieters Brouwer, bakker allen St. Ap. cur. 3 kk. Aut. 18.4.1799 A.C.W. ovl., N.A. hertr. Aut. 27.10.1810 cur. Dirk Jans ovl., Dirk Gerbens v.d. Laan cur. Procl.bk 29.12.1789.

200)     Neeltje Arjens, dochter van Arjen Gerrits en Arjaantje Feddes. Neeltje is gedoopt op zondag 17 11 1754 te St. Annaprochie, is overleden voor dinsdag 28 6 1803. Neeltje werd hoogstens 48 jaar, 7 maanden en 11 dagen.  Aut. 28.6.1803  Neeltje was eerder gehuwd (1) met Ane Cornelis Wassenaar.

201)     Teunis Cornelis Crap, zoon van Cornelis Teunis Crab en Ymkje Sydses.  Bnr 42, 48, 52, 151, 206. 1788 St. Jp. nom.ux. eigenr en gebr. nr.22. 1799 n.u. eigenr en gebr. nrs 33 en 34.  HB67/541 27.3.1781 inv. t.h.v. Amerins Reinders, hierin o.a. scheiding dd.16.5.1781 tussen Corn. Teunis, hsm. o. Vrp. met zijn 2 zonen Teunis en Syds Corn.(moeder Ymkje Sydses), de sate lands a.d. Koudeweg draagt Corn. Teunis over aan de zonen (Amerens heeft ook plaatsen a.d. Koudeweg).  Teunis was later gehuwd (2) met Neeltje Arjens.

202)     Luipke trouwt op zondag 1 12 1754 te St. Jacobiparochie met Maartje.

203)     Maartje Feikes.  Misschien dr v. Feike Klases en Maartje Lourens.

204)     Grietje Jans Feeren, dochter van Jan Arjens Feeren en Maartje Arjens Kuiken (VII-CH). Grietje is geboren 1768 of 1769, is overleden op woensdag 26 5 1841. Grietje werd hoogstens 72 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

205)     Sytske trouwt op zondag 5 5 1771 te Vrouwenparochie met Schelte.

206)     Schelte Jans, zoon van Jan Jacobs en Jeltje Douwes. Schelte, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor maandag 22 6 1789.  Bnr 209. Aut. 8.11.1790 Sch. Jans ovl., cur. kk. Corn. Teunis, hsm. Vrp. DG en Harmen Gerrits, hsm. Hallum DG. HB67/1077 inv. t.h.v. S.W. wed. Sch. Jans OBZ, nu x Sybren Sipkes, veel obligaties (vorderingen) totaal ± 12.000 cg.; o.a. 3 x 1/64 part in galjootschip “L. Vrouwenparochie”.  Procl.bk 22.6.1789 de wed. koopt sate gr. 27m.70r. ten Z. v. OBZ in huur bij Claas Jetses. LWL154/155 e.l. op de Pollen o. Vrp. kopen helft van sate Wittehuis o. Stiens, stemnr 14 31.5.1774, er wordt echter geniaerd.

207)     Rienk trouwt op zondag 4 8 1743 te St. Annaparochie met Rinnigje.

208)     Rinnigje Ariens, dochter van Arien Willems en Trijntje Abes. Rinnigje is geboren 1701 of 1702, is overleden voor dinsdag 29 6 1751. Rinnigje werd hoogstens 49 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

209)     Brand trouwt op zondag 15 4 1804 te St. Annaparochie met Dieuwke.

210)     Dieuwke trouwt op zondag 14 4 1776 te St. Annaparochie met Pieter.

211)     Pieter Meinderts, zoon van Meindert Tjebbes en Jannichje Lenerts. Pieter, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 13 4 1804.  Bnr 162. Aut. 13.11.1786 cur. kk. Johannes Dirks. HB66/222 13.4.1804 inv. t.h.v. Dieuwke Reinders op e Pollen St. Ap., hertr. Brand Sybrens, Douwe Reinders (strandmr), Cornelis Jans (hsm. St. Ap.’ en Meindert Tjebbes (hsm. St. Ap.) cur. 5 kk. Aut. 13.4.1804 wed. hertr.

212)     Dieuwke Reinders Schat, dochter van Reinder Douwes Schat en Trijntje Simons (Slim). Dieuwke is gedoopt op zondag 3 4 1757 te St. Annaparochie.  Dieuwke was eerder gehuwd (1) met Pieter Meinderts.

213)     Sybrigje trouwt op zondag 11 1 1789 te St. Annaparochie met Tjerk.

214)     Tjerk Gerbens Plat, zoon van Gerben Jans Plat en Grietje Tjerks Kandidat. Tjerk, boer, wonende te St. Annaparochie.  Bnr 119, 139. 1811 St. Ap. 26 boer.

215)     Dirk trouwt op zondag 30 3 1783 te St. Annaparochie met Dirkje.

216)     Dirkje Sjoerds, dochter van Sjoerd Arjens en Eelkje Dirks.

217)     Dirk trouwt op zondag 14 11 1784 te St. Annaparochie met Renske.

218)     Renske Joekes, dochter van Joeke Jans en Gooikje Jaspers. Renske is geboren 1761 of 1762 te Vrouwenparochie, is overleden op dinsdag 6 1 1829. Renske werd hoogstens 67 jaar en 6 dagen.

219)     Baukje Beernts, dochter van Beernt Dirks en Trijntje Anes. Baukje is gedoopt op zondag 29 7 1742 te Hijum, is overleden voor woensdag 22 9 1784. Baukje werd hoogstens 42 jaar, 1 maand en 24 dagen.

220)     Willemtie Heins, dochter van Hein Ruurds en Rinsie Joostes. Willemtie is gedoopt op zondag 27 11 1701 te St. Annaparochie.

221)     Dirck trouwt op zondag 31 8 1738 te St. Annaparochie met Rinske.

222)     Rinske Bartels, dochter van Bartel Harmens en Elske Jacobs.

223)     Houkje trouwt op donderdag 17 3 1785 te St. Annaparochie met Willem.

224)     Willem Hendriks. Willem, boer, wonende te St. Annaparochie.  In de Zuidh. v. St. Ap.

225)     Gaatske trouwt op zondag 18 12 1763 te St. Annaparochie met Hendrik.

226)     Hendrik trouwt op zondag 23 3 1738 te St. Annaparochie met Antje.

227)     Antje Joris, dochter van Joris Cornelis en Yfke Upts. Antje is geboren 1717 of 1718.

228)     Hendrik trouwt op zondag 9 4 1752 te St. Annaparochie met Janke.

229)     Janke Annes, dochter van Anne Cornelis en Aack Gerrits. Janke is gedoopt op zondag 12 12 1723 te Vrouwenparochie.

230)     Hendrik Jans Polboer, zoon van Jan Abes en Trijntje Bokkes. Hendrik, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 9 3 1770.  Bnr 164, 249/250. 1738/48/58 Vrp. gebr. nr.21/22 k.5/6 ca. 37 m.  Aut. 9.3.1770 cur. kk. 1e huw. Jan Scheltes, rechter Fran.dl en Corn. Teunis DG hsm. o. Vrp. HB67 9.3.1770 inv. sth. H.J. op de Pollen o. St. Ap., bezit o.a. 1/4 van sate o. Menaldum, geërfd v.d. moeder v.d. overledene, 2/4 aan Jan Scheltes nom.lib. en 1/4 a. Ymkje Jans wed. A.rjen Osinga.  Hendrik was eerder gehuwd (1) met Antje Joris.  Hendrik was eerder gehuwd (2) met Janke Annes.

231)     Neeltje Dirks, dochter van Dirk Annes (VII-CE) en Tettie Dirks. Neeltje is overleden voor maandag 19 11 1798.

232)     Ettje trouwt op zondag 30 10 1740 te Vrouwenparochie met Johannes.

233)     Johannes trouwt op zondag 27 2 1729 te Vrouwenparochie met Arjaantje.

234)     Arjaantje Clases, dochter van Claas Pieters en Taetske Hayes. Arjaantje is gedoopt op zondag 5 5 1709 te Vrouwenparochie.

235)     Johannes Dirks, zoon van Dirk Beernts en Welmoed Johannes. Johannes, boer, wonende te Vrouwenparochie en te Oudebildtzijl, is overleden voor zaterdag 11 10 1755.  Bnr 216. 1748 gebr. nr. 20.  Hyp.bk 14.11./11.10.1755 E.H. wed. J.D. o. Vrp. verk. 1/2 v. sate lands gr. 46 mg oud gep. land met deftige huisinge en sch., ten O. v. Vrp., stem nr 20.; Gerben Hendriks heeft andere helft. Aut. 22.12.1760 Gerben Jans, huism. Zdh. Vrp. cur. 1749 Vrp. boer, goed beslag 6 +1 80.0.0. HB64/70 28.10.1768 rek. d. Gerben Jans Docter, hsm. Zdh. Vrp. Hyp.bk 4.7.1743/16.5.1738 e.l. OBZ. Hyp.bk 28.9.1763/9.1.1750 Joh. Dirks volm. Vrp. verhuurt sate op Oost v. Vrp. gr. 54m.450r. a. Jan Cl. Eernstes 50m. en Ytie Pieters 4 m.  Johannes was eerder gehuwd (1) met Arjaantje Clases.

236)     Johannes Hartmans, zoon van Hartman Hendriks en Soetje Andries. Johannes is overleden voor donderdag 16 10 1788.  Aut. 16.10.1788 wed. hertr. Corn. Wops, Taeke Jans, hsm. op de Pollen St. Ap., oom en Sierk Jacobs koopman beh.oom cur. kk. Aut. 7.5.1798 M.J. ovl., cur. Piebe Berends, koopm. St. Jp.

237)     Maartje Jans Dankert, dochter van Jan Clases (VII-CB) en Grietje Jacobs.  Maartje was later gehuwd (2) met Johannes Hartmans.

238)     Bindert Arjens Mug, zoon van Arjen Arjens Poesje en Antje Annes. Bindert, wolkammer en deurwaarder, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zondag 28 8 1768.  Dorprechter HB66/20 5.3.1794 inv. sth. M. Sj. 2 voorkk. en 2 kk. bij B.A.M. 1811 St. Jp. 269 deurwaarder.  Bindert was later gehuwd (2) met Trijntje Pieters Looyenga.

239)     Sytske Jacobs.  Hyp.bk 20.3.1798/id. S.J. wed. J.A. Veeren, koopvrouw St. Jp.

240)     Klaasje Jans Kuiken, dochter van Jan Willems Kuiken (VII-BQ) en Mintje Gerrits. Klaasje is gedoopt op zondag 16 1 1763 te St. Annaparochie.

241)     Trijntje trouwt op zondag 3 7 1757 te St. Jacobiparochie met Dirk (zie VII-DM.2).

242)     Dirk Willems, zoon van Willem Dirks (VII-DM) en Jannichie Clases. Dirk, wonende te Vrouwenparochie, is geboren t, is overleden voor woensdag 4 8 1779.  Bnr 50, 243. St. Jp.1758/68 met Neeltje eigenr en in 1758 alleen gebr. nr.12, 1778/88 de wed en kk. eigenr. Echter: Vrp.1768 D.W. gebr. nr.15 k.12. 1778 id de wed.  Aut. 4.8.1779 D.W. ovl., wed.te Vrp. hertr., cur. kk. Hemme Johannes hsm. Vrp. en Jan Dirks DG, hsm. St. Ap. HB67/522 4.8.1779 inv. t.h.v. Tr. M. wed. D.W., op NwB. o. Vrp., nu x Heere Piers (Pieters) te NBZ, sate lands a.d. Koudeweg o. St. Jp. gr. 27 m.525r. in huur bij Hendrik Pieters, gekocht v. ds G. Horreus.  NB de leeftijden van de 2 jongste kk. vlgs de aut. kloppen niet met de datum 2e huw. Trijntje M., in de aut. wordt dd.4.8.1779 wordt vermeld dat de moeder gaat hertrouwen.  HB63/773 18.5.1767 rek. d. Dirk Willems, hsm. NBD o. Vrp.als cur. wkk. Marten Pieter Bokkes, mede cur. Hemme Joh. HB65/87 3.9.1773 D.W. hsm. o. Vrp. cur. boedel Aaltje Joh. Postma.  Hyp.bk 3.8.1803/9.9.1773 D.W. hsm. o. Vrp. sch. a. zijn zuster Neeltje W. vr. v. Hendrik Pieters St. Jp. inz. koop 1/2 sate a.d. Koudeweg bij verkopers in gebruik, naastl. Pier Dirks c.s. ten O., erven Arjen Osinga ten Z., de Koudeweg ten W. en Corn. Teunis ten N. ( Prot.bk 9.9.1773).  Recesbk 29.11.1802 de kk. van D.W. en Tr.M. gesterkt met haar man Dirk Allerds, zeggen huur op van 4/5 v.e. zathe o. St. Jp. Procl.bk 22.3.1803 de erven verk. veel percelen land in de sate a.d. Koudeweg in huur bij Marten Dirks, maar Willem Dirks wordt niet genoemd bij de erven en Marten maar één keer.

243)     Trijntje trouwt op zondag 29 5 1768 te St. Jacobiparochie met Heere (zie VII-CW.2).

244)     Heere Pieters, zoon van (?)Pieter Aarts (VII-CW) en Jeltje Gepkes. Heere, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 7 2 1734 te Beetgum, is overleden voor vrijdag 14 1 1785. Heere werd hoogstens 50 jaar, 11 maanden en 7 dagen.  Bnr 24. 1768/78 St. Jp. gebr. nr.43.  Aut. 3.4.1775 cur. kk. Aart Pieters. Aut. 14.1.1785 cur. kk. Ate Kooystra en Jan Aebes, hsm. Vrp. HB67/770 inv. sth. Tr.M. wed. H.P. te Vrp. (dorp), o.a. land te Bayum en huis op de dijk te Wier; Jeltje Gepkes (grm?) tekent.

245)     Arjaantje trouwt op zondag 1 1 1809 te St. Annaparochie met Jarig.

246)     Jarig trouwt op zondag 10 5 1795 te St. Annaparochie met Wytske.

247)     Wytske Piers Tanja, dochter van Pier Dirks en Elske Harmens.

248)     Jarig Dirks, zoon van Dirk Willems en Trijntje Martens. Jarig, bakker, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1766 of 1767, is overleden voor zaterdag 9 9 1809. Jarig werd hoogstens 42 jaar, 8 maanden en 9 dagen.  Aut. 9.9.1809 J.D. ovl., 5 minderj. kk. cur. Dirk Piers, hsm St. Ap. en Dirk Allerds id., toeziend voogden Klaas Dirks en Meindert Tjebbes huisl. St. Ap. Aut. 1.10.1809 cur. Reinder Teunis (Rosendal). Aut. 27.10.1810 A.Ysbr. wed. Jarig Dirks, cur. k. Gerben v.d.Laan, hsm o. St. Ap. en Dirk Dirks, hsm. o. St. Ap. Procl.bk 12.5.1797 e.l. St. Ap. kopen huis met bakkerij (straat en vaart ten W.); id. 16.3.1796 huurt sate o. St. Ap. en Vrp. gr. 33 mg (wordt verhuurd), id. 21.12.1801 huurt huis met stokerij St. Ap.   HB66/324 14.9.1809 inv. sth. J.D., mr bakker St. Ap., Dirk Piers, Meindert Tjebbes, Dirk Alderts en Klaas Dirks cur. 6 minderj. kk. bij W.P. en A.Y.  Jarig was eerder gehuwd (1) met Wytske Piers Tanja.

249)     Pieter trouwt op zondag 18 4 1762 te Vrouwenparochie met Trijntje.

250)     Trijntje Dirks, dochter van Dirck Pieters en Jentje Ockes.

251)     Jacob Sierds de Jong, zoon van Sierd Feddriks en Aaltje Jacobs. Jacob, schoenmakersknecht en gardenier, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 22 2 1767 aldaar, is overleden op woensdag 5 2 1817. Jacob werd 49 jaar, 11 maanden en 14 dagen.  Hyp.bk 22.8.1809/id. e.l. gardeniers, St. Ap. Hyp.bk mrt 1810/12.9.1802 mr. schoenmaker St. Ap.  1811 St Ap. 243 J.S. Jongma, gardenier, geb. datum 26.6.1767 (!).

252)     Lammert trouwt op zondag 7 5 1758 te St. Jacobiparochie met Neeltje (zie VII-BI.4).

253)     Neeltje Walings van der Mey, dochter van Waling Philips van der Mey en Amerens Beerts Kuiken (VII-BI). Neeltje is geboren 1737 of 1738.

254)     Jan trouwt op zondag 31 12 1809 te St. Annaparochie met Lijsbet.

255)     Lijsbet Tjerks. Lijsbet is geboren te Jelsum.  Bij huwelijk dr Attje naam Terpstra.

256)     Evertje Clases Hoekstra, dochter van (?)Claas Martens (VII-AJ) en Fettie Pieters. Evertje is gedoopt op zondag 24 5 1761 te St. Jacobiparochie.  In ovl-akte van dr Aagje: E.Cl. Hoekstra.

257)     Lijsbet trouwt op zondag 25 3 1770 te St. Jacobiparochie met Lammert.

258)     Lammert Wybes, zoon van Wybe Arjens en Maartje Lammerts. Lammert, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1783.  HB67/668 11.3.1783 sch. en deling: Lijsbet Jans wed. L.W., nu x Joh. Alles, Jan Abrams grv. en Marten Ouwes aangeh.oom.

259)     Lijsbet Jans, dochter van Jan Abrahams en (?)Atje Johannes.  Lijsbet was later gehuwd (2) met Lammert Wybes.

260)     Johannes trouwt op zondag 20 9 1767 te St. Jacobiparochie met (?)Maartje.

261)     (?)Maartje Pieters, dochter van Pieter Folkerts en Reinu Dirks.

262)     Dirk trouwt op donderdag 1 10 1682 te St. Annaparochie met Antie (zie VI-N).

263)     Antie Barthouts, zie VI-N.

264)     Jelle trouwt op donderdag 7 7 1678 te Vrouwenparochie met Aeff.

265)     Aeff Olpherts, dochter van Olphert Femmes en Dirkje Sjoerds. Aeff is gedoopt op zondag 23 8 1648 te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 4 9 1684. Aeff werd hoogstens 36 jaar en 12 dagen.  In inv. vader komt wel voor Jelle Corn. inz. huwelijksgift vrouw.

266)     Aaltje trouwt op woensdag 5 4 1775 met Johannes.

267)     Johannes Jarichs. Johannes, gardenier, wonende te Wier.  Procl.bk 14.9.1796.

268)     Trijntje trouwt op zondag 3 7 1757 te St. Jacobiparochie met Dirk (zie VII-DM.2).

269)     Dirk Willems, zie noot 242.

270)     Trijntje trouwt op zondag 16 3 1783 te Vrouwenparochie met Dirk (zie VII-CJ.5).

271)     Dirk trouwt op zondag 18 11 1810 te St. Annaparochie met Arjaantje.

272)     Arjaantje trouwt op zondag 1 1 1809 te St. Annaparochie met Jarig.

273)     Jarig Dirks, zie noot 246.

274)     Arjaantje IJsbrands, dochter van IJsbrand Arjens en Jisseltje Pieters. Arjaantje is gedoopt op zondag 20 2 1785 te St. Annaparochie.  Arjaantje was eerder gehuwd (1) met Jarig Dirks.

275)     Dirk Allerts Ronda, zoon van Allert Fransen (VII-CJ) en Sytske Dirks. Dirk, boer en gardenier, wonende te St. Annaparochie, is geboren op zaterdag 27 9 1755 aldaar, is gedoopt op zondag 6 6 1756 te Vrouwenparochie, is overleden op donderdag 24 4 1828 te St. Annaparochie. Dirk werd 72 jaar, 6 maanden en 28 dagen.  Bnr 243. Aut. 9.9.1809 cur. kk. Jarig Dirks mr bakker St. Ap. 1788 gebr. deels k. 12 en deels k.13 NwB.  1811 St. Ap. 126 gardenier. geb.d.31.9.1750 (!) bij ovl. 72 jr.Lidm. Vrp. bel. 30.4.1790, nr. St. Ap. 5.2.1808, vrouw Trijntje Martens.  1788 Dirk Allerts gebr. deel. k.12 NwB. o. Vrp., in 1768 en 1778 hier Dirk Willems resp. zijn wed. Trijntje Martens, wrsch. dezelfde Tr. M.  Dirk was later gehuwd (2) met Arjaantje IJsbrands.

276)     Antje trouwt op vrijdag 18 9 1778 te Vrouwenparochie met Johannes.

277)     Johannes trouwt op zondag 1 12 1799 te St. Annaparochie met Antje.

278)     Wybe Tjerks Kamminga. Wybe, wolkammer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 29 7 1790.  Bnr 27. Hyp.bk 12.12.1794/29.7.1790 wed. Procl.bk 23.12.1771 W.Tj. mr wolkammer en Hebeltje Clasen e.l. St. Jp. kopen huis en 1/2 mg. bouwland in Zdh. St. Jp., stem nr 38, van H. Andreae secr. HB, in huur bij Harmen Minnes c.u., erven burgemr. Haitsma O., de Groenedijk Z, A. Eidsma W. en N.  Procl.bk 26.7.1784 e.l. kopen 1/4 v. zathe gr. geheel 43 1/2 mg op de Pollen o. St. Ap. van D.D. Kuik. Procl.bk 22.5.1791 verk. 1/4 boerderij op de Pollen.  Wybe was eerder gehuwd (1) met Hebeltje Clases.

279)     Antje Luitzens de Kuur, kind van Luitzens Joekes en Akke Pieters. Antje is geboren op maandag 12 7 1745.  Ged. op bel. St. Jp. 8.2.1789  Antje was eerder gehuwd (1) met Wybe Tjerks Kamminga.

280)     Johannes Meinderts Dijkstra. Johannes, gardenier, wonende te Slappeterp, te St. Annaparochie en te Vrouwenparochie, is geboren op dinsdag 21 4 1733, is gedoopt te Dronrijp, is overleden op woensdag 25 7 1821. Johannes werd 88 jaar, 3 maanden en 4 dagen.  Bnr 138, 148, 224. 1788 St. Ap. gebr. nr.14 en Vrp. nr. 30.  1811 St. Ap. 138 gardenier. Hyp.bk 26.9.1796/14.5.1795 e.l. hebben sate o. St. Ap. verkocht aan Jan Dirks (Zwager) en Antje Douwes (Stapert) a.d. Stienserdijk o. Stiens. Hyp.bk 1.2.1798/14.5.1795 e.l. Zdh., St. Ap. Hyp.bk 7.7.1800/id. Procl.bk 24.1.1802 koopt Davelaerhuis. FER80/132 e.l. te Vrp. 21.5.1783/10.6.1784.  LWL155/126 J.M. hsm. en A.M. o. Vrp. kopen huis op de Leye o. Finkum 25.6.1780.  Johannes was later gehuwd (2) met Antje Luitzens de Kuur.

281)     Jan trouwt op zondag 3 12 1809 te St. Annaparochie met Antje.

282)     Fokeltje trouwt op zondag 23 3 1721 te St. Annaparochie met Tjeerd.

283)     Tjeerd Fokes van Esta. Tjeerd, koopman, wonende te Harlingen..  Bnr 152. 1728 St. Ap. wegens zijn vr. F.C. ‘t H. nr. 9 en 1/2 nr.11 k.26.

284)     Fetse trouwt op zondag 2 4 1741 te St. Annaparochie met Tjerkje.

285)     Tjerkje trouwt op zondag 8 8 1728 te St. Annaparochie met Barent.

286)     Barent Wassenaar, zoon van Willem Stevens en Willemtje Jetses. Barent, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 19 6 1750.  Wass.bk/184: Beert Willems W. Aut. 19.6.1750 HB31 22.6.1750 inv. sth. Tjerkje Lenerts hsvr. v. Tjerk Jacobs (Fetse Jac.?)., 1e man Berent W. Wassenaar, 2 huizen in Warmoesstr., inv. textielwinkel. HB62/1 22.2.1756 rek. d. Reinder Clasen, volm. St. Jp. cur. kk., Meindert Tjebbes mede cur., 2 huizen St. Ap. in de Warmoesstr., laken- en bontwinkel. Hyp.bk 10.10.1729/12-5-1727 Barent W. Wassenaar vrijgezel te St. Ap. koopt brouwerij c.a. op smalle kant v.d.Warmoesstr.(procl.bk 13.10.1727).  Procl.bk 3.3.1727 Barent Willems W. koopt huis op Hoge buurt bij de oude pijp van Pieter Jansen en kk. bij wln Amerins Lenerts, de erven Aris Jansen O., mennonite vermaning Z., Dirck Jans W. en de straat N.

287)     Tjerkje Lenerts, dochter van Leendert Theeuwes en Attje Pyters. Tjerkje is overleden voor vrijdag 19 6 1750.  1728 ongeh.  Tjerkje was eerder gehuwd (1) met Barent Wassenaar.  Tjerkje was later gehuwd (3) met Tjerk Jacobs.

288)     Fetse trouwt op dinsdag 29 3 1763 te St. Annaparochie met Trijntje.

289)     Geertje trouwt op zondag 11 1 1756 te St. Annaparochie met Gerrit.

290)     Gerrit trouwt op zondag 11 3 1764 te Vrouwenparochie met Metje (zie VII-DD.2).

291)     Metje Aarts, dochter van Aart Beernts en Grietje Arjens (VII-DD).  Ged. op Bel. St. Ap. 4.5.1780 geb. te Wons 1730.

292)     Gerrit Annes Hilverda, zoon van Anne Lases Hilverda en Aafke Gerrits van Dalen. Gerrit, boer, wonende te St. Annaparochie, te Boer en te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 30 10 1729 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 21 3 1803. Gerrit werd hoogstens 73 jaar, 4 maanden en 19 dagen.  Hyp.bk 1801/28.8.1784 en 28.10.1802/id., geen achternaam. BPw99. Procl.bk 17.2.1772 e.l. hsm. Vrp. verk. huis en bakkerij Hogebuurt St. Ap.  Prot.bk 31.1.1774 e.l. kopen stuk greide gr. 3 m. ten W. v. Bos van de Prins. Procl.bk 21.3.1803.  Gerrit was later gehuwd (2) met Metje Aarts (zie VII-DD.2).

293)     Job trouwt op zondag 3 1 1762 te St. Annaparochie met Tjerkje.

294)     Tjerkje Gerrits, dochter van Gerrit Willems en Rixt Gerrits.

295)     Job trouwt op zondag 11 1 1784 te St. Annaparochie met Tjerkje.

296)     Tjerkje trouwt op zondag 24 6 1787 te St. Annaparochie met Jan.

297)     Jan Jelles, zoon van Jelle Wybrens en Hendrikje Sjardes. Jan, boer en schipper, wonende te St. Annaparochie.  1778 St. Ap. gebr. nr.14.  Hyp.bk 14.9.1809/14.9.1800(?!) de wed sch. a. timmerman inz. materialen huis Zuidend St. Ap. en snikschip door wln man bevaren.

298)     Tjerkje Foppes, dochter van Foppe Douwes en Aagje Jobs. Tjerkje is gedoopt op zondag 17 12 1752 te St. Annaparochie, is overleden op vrijdag 26 7 1811. Tjerkje werd 58 jaar, 7 maanden en 9 dagen.  Tjerkje was later gehuwd (2) met Jan Jelles.

299)     Gerrit trouwt op zondag 11 1 1756 te St. Annaparochie met Geertje.

300)     Geertje trouwt op zondag 2 12 1742 te St. Annaparochie met Gerrit (zie VII-CZ.2).

301)     Gerrit Stevens, zoon van Steven Gerrits (VII-CZ) en Lijsbet Arjens. Gerrit, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1756.  1748 gebr. nr.22.  Wass.bk/249 HB61/680 22.4.1756 inv. en tax. bij G.H. wed. G.St., nu x Gerrit Annes. HB63/1 17.6.1762 rek. d. Saapje Stevens wed. Stindert Pybes. Aut. 6.6.1762 Sijke Tjerks wed. Hendrik Tjeerds grm en req. FER59/335 6.8.1764 weesrek.

302)     Geertje Hendriks, dochter van Hendrik Tjeerds en Sijke Tjerks. Geertje is overleden voor maandag 5 6 1758.  HB62/110 5.6.1758 inv. sth. G.H. hsvr. G.A., Stinnert Pybes en Tjeerd hendriks cur. voorkk. bij Gerrit Stevens.  Geertje was eerder gehuwd (1) met Gerrit Stevens (zie VII-CZ.2).

303)     Jannigje trouwt op zondag 8 5 1785 te St. Annaparochie met Johannes.

304)     Johannes Jacobs Rooda, zoon van Jacob Jacobs en Agnietje Annes. Johannes, werkman, wonende te St. Annaparochie, is geboren op maandag 19 3 1759, is overleden op dinsdag 30 5 1843. Johannes werd 84 jaar, 2 maanden en 11 dagen.  1811 St. Ap. 54 werkman, naam Roorda.

305)     Syds trouwt op zondag 5 9 1745 te Vrouwenparochie met Mayke.

306)     Cornelis trouwt op zondag 25 12 1768 te Vrouwenparochie met Wytske.

307)     Wytske Jans, dochter van Jan Boyens en Aafje Philips van der Mey. Wytske is gedoopt op zondag 24 2 1743 te Vrouwenparochie.

308)     Jannichie trouwt op zondag 29 12 1737 te St. Jacobiparochie met Sjoerd.

309)     Sjoerd trouwt op zondag 26 2 1736 te St. Annaparochie waarschijnlijk met waarschijnlijk Trijntje.

310)     Sjoerd Walings, zoon van Waling Sjoerds en Sijtske Gerbens.  Bnr 40, 48 en 50. 1738/48 gebr. nr.12 27 7/8 m. m. hs en sch. (eigenr Willem Dircks kk.), 1748 met Willem Dirks kk. gebr. nr.24, 1758 alleen gebr. nr.24 en nr. 28.  Hyp.bk 2.12.1745/4.5.1737. Hyp.bk 5.2.1753/8.1.1753 Sj.W. en J.Cl. e.l. huisl. o. St. Jp. sch. a. Feycke Clasen, huism. Nw Bildt O. St. Jp. als cur. over kk. uit 1e huw J.Cl. 1749 St. Jp. sobere boer 4+4 51.18.0.  Sjoerd was eerder waarschijnlijk gehuwd (1) met Trijntje Willems.

311)     Trijntje trouwt op zondag 29 5 1768 te St. Jacobiparochie met Heere (zie VII-CW.2).

312)     Heere Pieters, zie noot 244.

313)     Trijntje trouwt op zondag 16 3 1783 te Vrouwenparochie met Dirk (zie VII-CJ.5).

314)     Dirk Allerts Ronda, zie noot 271.

315)     Johannes trouwt op zondag 12 3 1747 te St. Annaparochie met (?)Trijntje.

316)     (?)Trijntje Teunis, dochter van Teunis Feickes en (?)Rinsje Harmens.  Beiden v. St. Ap., hij schoenm.

317)     Gerrit trouwt op donderdag 4 10 1685 te St. Jacobiparochie met Rieme.

318)     Rieme trouwt op donderdag 10 8 1690 te St. Jacobiparochie met Willem.

319)     Tietske Andries, dochter van Andries Siebes en Tettie Pieters. Tietske is geboren 1646 of 1647.

320)     Hittie Dircks, dochter van Dirck N..

321)     Willem Barthouts, zoon van Barthout Cornelis en Trijntje Walings. Willem, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1640, is overleden voor vrijdag 19 2 1694. Willem werd hoogstens 54 jaar.  Bnr 151? 1670 Abe Willems en Willem Beerts nr. 31 1/4 k.38.  Wass.bk/161. Hyp.bk 2.1.1672/7.12.1667 W.B. en Tyetske Andries Sybes e.l. huren plaats op Nw Bildt van wed. Th. Keth, Harl.(de oosterse plaats). HB45/10 19.2.1694 inv. sth. W.B. o. St. Jp., Freerck Willems, Waling Walings en Riemer Lenerts vrienden v. wkk., ook erfenis v. Grietie Symen Walings annex, Fr.W. en W.W. hebben daarin ook aandeel.  HB46/86v. 30.4.1696 rek. d. Freerk Willems en Waling Walings cur. kk. W.B. en Hittie Dircks. HB46/107 30.4.1696 rek. d. Rieme Sybrandts, wed. W.B. als moeder v. kk. bij W.B.; ook ontscheiding goederen nagel. d. Grietie Symen Walings: 3.5.1682 bet. d. Reiner Clasen aan Sioerd Walings inz. een jr kostpenn. en geleverde winkelwaren genoten door Grieite Symens; ook Aert Joris wegens kostpenn. Gr.S.W.  Willem was eerder gehuwd (1) met Tietske Andries.  Willem was eerder gehuwd (2) met Hittie Dircks.

322)     Rieme Sybrens.  Bnr 63. Naam ook Riene Sybrants. 1708 St. Jp. gebr. nr.23 k.46. gr. 34 m.  Rieme was later gehuwd (2) met Willem Barthouts.

323)     Symen trouwt op zondag 22 4 1764 te St. Annaparochie met Aafje.

324)     Aafje Saskers, dochter van Sasker Hendriks en Jannigje Douwes.  HB113 22.5.1769 A.S. hsvr. v. S.A., kuiper St. Ap., legaten aan Liieuwe Dirks en Doutje Dirks (x Jacob Jans Kortje) te St. Ap.

325)     Tjitske trouwt op zondag 19 9 1756 te St. Annaparochie met Enne.

326)     Enne Pieters, zoon van (?)Pieter Innes Haarsma en Neeltje Pieters Wijngaarden.

327)     Age trouwt op zondag 9 6 1782 te St. Annaparochie met Sybrigje.

Parenteel Dirck Boyens

Generatie I

I   Dirck Boyens, zoon van Boyen N., wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 16 april 1610.

Quaclap 7.12.1609/144: Jan Jobs, St. Jp. contra Arien Claes, St. Jp. en Corn. Barthouts, St. Ap., als voorm. v.d. onm. kk. v. D.B. en T.T.

Aut. 2.2.1607 cur. Gerbrant Teunis, Arien Claes en Corn.Bartouts inz. m/goed.. Aut. 16.4.1610: Arien Cl. Hendricks en Corn. Bartouts zwagers v.d. jongste kk.,cur. Dirck Ariens, oom v/z. Aut. 8.12.1614 cur. Gerbrant Teunis, oom m/z.

Hyp.bk 18.9.1615/20.5.1614 Arien Claesz, Corn. Bartouts, Arien Jacobs, Pyter Pyters en Gerryt Jacobs, allen op het Bildt, voorst. over de wkk v. wln Dirck Boyens, verkopen land te Almenum; id. 12.5.1616 als mannen voogden over hun hsvrouwen.

Dirck was gehuwd met Tettie Thonis, dochter van Tonis Lieuwes. Tettie is overleden voor vrijdag 2 februari 1607.

Van Dirck en Tettie zijn acht kinderen bekend:

1   Aechie Dircks, zie II-A.

2   Trijntje Dircks is geboren rond 1590, zie II-B.

3   Neeltie Dircks is geboren rond 1585, zie II-C.

4   Jannichie Dircks is geboren 1595 of 1596, zie II-D.

5   Grietje Dircks is geboren 1597 of 1598, zie II-E.

6   Boyen Dircks is geboren rond 1600, zie II-F.

7   Neeltie Dircks is geboren in 1602, zie II-G.

8   Tettie Dircks is geboren in 1604, zie II-H.

Generatie II

II-A     Aechie Dircks, dochter van Dirck Boyens (I) en Tettie Thonis.

Aechie trouwt rond 1600 (1) met de ongeveer 25-jarige Cornelis Barthouts, zoon van Barthout Barthouts en Maritie Lourijs. Cornelis, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1575, is overleden voor 1619. Cornelis werd hoogstens 44 jaar.

Bnr 111. Wassenaarbk bl.126.1629/30 in k.11S. totaal ± 37m. (27m. + 4 perc.) Aut. 20.5.1619 C.B. ovl. wed. namens 4 onm.kk., 2e x Arien Harrents, cur. B.B. grv en Gerrit B. oom. Aut. 1.2.1626 Boyen Dircks en P.P. de Jonge cur. Hyp.bk 16.6.1625/14.10.1621 bijlegging geschil tussen Baertout Baertouts en Gerryt Baertouts als bestevader en oom en cur. v.d. 4 onm. kk. v. wln Corn. Baertouts bij Aechie Dricks ter eenre en Arien Harrrents en A.D. der kk. stiefv. en moeder t. a.z. geads. m. Harrent Hendricks Vogel raad adm. etc. (vader v. A.H.) en Adriaen Claes en Arien Jacobs als zwages v. A.D.

Van Cornelis en Aechie zijn vijf kinderen bekend:

1   Tettie Cornelis is geboren rond 1607, zie III-A.

2   Marichie Cornelis is geboren 1608 of 1609.

3   Dirck Cornelis is geboren 1611 of 1612, zie III-B.

4   Neeltie Cornelis is gedoopt in 1614, is overleden voor 1619. Neeltie werd hoogstens 5 jaar.

5   Gerryt Cornelis is geboren 1614 of 1615, is overleden voor 1627. Gerryt werd hoogstens 13 jaar.

Aechie trouwt op woensdag 30 januari 1619 te St. Annaparochie (2) met Arien Harrents, zoon van (?)Harrent Hendricks Vogel en Amarens Ariens. Arien, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 111. 1630 volm. St.Ap. zuid. 1635 36m.331r., 1640 36m.

Hyp.bk 19.11./29.6.1621 A.H. en A.D.B. e.l. St. Ap. sch. a.d. erfgenamen v. Aris Bartels i.l. te Belckum. Hyp.bk 4.5.1624 en 10.6.1636: borg is vader Harrent Hendricks. Wordt echter niet genoemd in inv.  bij de vader dd. 10.7.1650. Recesbk 31.5.1641 Arien Harrents Fogel.

Gedepossideerde pachter 1635/6 2 x 126.17.-

Van Arien en Aechie zijn zeven kinderen bekend:

6   Neeltie Ariens is gedoopt op donderdag 5 maart 1620 te St. Annaparochie.

7   Machtel Ariens is gedoopt op zaterdag 1 januari 1622 te St. Annaparochie.

8   Cornelis Ariens is gedoopt op donderdag 25 december 1625.

Doopheffer Tettie Dircks.

9   Neeltie Ariens is gedoopt op donderdag 25 december 1625.

Tweeling met Cornelis.

10 Machel Ariens is gedoopt op donderdag 5 juli 1629 te St. Annaparochie.

11 Jannichie Ariens is gedoopt op donderdag 1 april 1632 te St. Annaparochie.

12 Trijntie Ariens is gedoopt op donderdag 3 november 1633 te St. Annaparochie.

II-B     Trijntje Dircks, dochter van Dirck Boyens (I) en Tettie Thonis, is geboren rond 1590.

Geb. datum vlgs Wass.bk.

Trijntje was gehuwd met Arien Jacobs, zoon van Jacob Stevens en Corsie Arriens Scheijff. Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1585 of 1586, is overleden op maandag 6 december 1638 aldaar. Arien werd hoogstens 52 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Bnr 12, 70. Wassenaarbk bl.151; ook genaamd de Jonge..1629/30 in k.3N 20m.26r.en id.9m.51r., 1635 29m.79r.1638 gek. d. wed. en erven 29m.78r. 1629/30 en 1638 Arien Jacobs met P.P. de Jonge resp. Jan Reyners pachter k.49 NwB. 1629/30 en 1638 k.50 NwB., 1640 Trijntie Arien Jac. wed. 29m./25m/ , 1655 Tr.A.J. zelf gebr. XIII (menist) en k.50. (NB nog een Arien Jacobs, zn. v. Jacobs Symens en Jobie Cornelis).

Hyp.bk. 30.3.1612/4.5.1610 inz. overdracht boerderij gr. 70 mg. oud en nieuw billand,Jacob Stevens vader en Gerbrand Toenis oom T.D. Hyp.bk 11.4.1637/7.9.1636 Arien Jacob Stevens cur. over wln Gerrijt Jacobs wkk. bij Grietie Dircks. Procl.bk 4.12.1643 Trijntie Dirck Boyens en A.J. de Jonge (wrsh. haar schoonzoon)  bbc op helft van schuur met ondergrond op NwB o. St. Jp. a.d. nieuwe dijk, Jannichie Barthouts behoort de andere helft, Arien Willems wd. O. Jan Jacob Stevens W, erven Gerrit Jacobs Z, gek.v. Arien Clasen c.u. Procl.bk 8.11.1658 wed. verk. boerderij OBD o. St. Jp.gr. 29m.78r. aan Nanning Dircks te Medemblik, Abe Lourens, grootsch. Harl. niaert echter.

Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.) data vrouw onvolledig.

Van Arien en Trijntje zijn tien kinderen bekend:

1     Tettie Ariens is geboren te St. Jacobiparochie, zie III-C.

2     Ariaentie Ariens, zie III-D.

3     Claes Ariens, zie III-E.

4     Willemtie Ariens, zie III-F.

5     Willem Arien Jacobs, zie III-G.

6     Steven Ariens, zie III-H.

7     Corsie Ariens, zie III-I.

8     Gerrit Arien Jacobs, zie III-J.

9     Dirck Arien Jacobs.

HB21 21.7.1645 D.A.J. namens zijn moeder Trijntie Dirck Boyens contra Sipckien, wed Arien Symens te Harl.

10   Heyltie Ariens, zie III-K.

II-C     Neeltie Dircks, dochter van Dirck Boyens (I) en Tettie Thonis, is geboren rond 1585, is overleden voor dinsdag 27 oktober 1626. Neeltie werd hoogstens 41 jaar.

Neeltie trouwt op vrijdag 7 december 1607 te Gerecht Het Bildt op ongeveer 22-jarige leeftijd met Arien Clases, zoon van Claes Hendricks en Jannichie Ariens Scheyff. Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1648 aldaar.

Bnr 66. BP 500/15 en 35. 1638 samen met Pieter Pieters de Jonge pachter k.38 NwB. 1629/30 en 1638 pachter k.42 NwB. 1632 pachter Fran. landen Adriaen Claesz. 28m.585r., 1640 29m./57m., 1655 Arien Claes wed. III (Fr.) en 1/2 k. 42 en 1/2 k. 38 menist.

Aut.27.10.1626: de ooms Boyen Dircks en Arien Jacob Stevens curatoren over Hendrick (21) en Jannichie (17) en hun jongere broers en zusters, weesk. van A.C. Aut. 27.1.1649 cur. Melis Hendricks DG neef.

HB33/99v. 28.6.1648: inv. nalatenschap A.C. vanwege de 4 minderjarige kk bij Jannichje Hendrick Walings. en de (7) volwassen kk. uit zijn 1e huwelijk:  A.C.H. i.l. a.d. Olde Dijk o. St. Jp., wed. Jannigje Hendrick Walings op verzoek v. Gerrit en Dick Ariens, Symen Ariens en Bartout Daems als mannen v. Trijntie en Tettie Ariens, Philip en Lourens Hendrick v.d. Meij als mannen v, Janichie en Heyltie Ariens, Maertie Ariens voor haar zelf, J.H.W. voor haar 4 minderj. kk. met Dirck Claes Hendrics hun oom. HB36/91 19.7.1658 rek. door Jan Tonis, cur. jongste 2 kk.

Hyp.bk. dec.1612/3.6.1612: A.C. en N.D. e.l. St. Jp. aan de dijk sch. a. Claes Hendricks onze vader etc. Aut. 1655 (nr 704) Jan Tonis Gerbens o. St. Jp. cur. HB36/167v. 1.2.1661 rek. door Jan Tonis Gerbens.

GJ2009/174 en 222. Hyp.bk 15.12./22.6.1638 e.l. St.Jp. hebben een plaats nw billanden gekocht  v.d. Staten. Hyp.bk 11.5.1671/22.5.1660 Jan Ariens, Sioerd Ariens meerderj. Neeltie Ariens x Claes Arien Jacobs sch. a. Anna v. Nijs 5000 cg.

NB HB21 16.12.1650 Symen Ariens x Trijntie Ariens voor 1/11 erfgen. v. Arien Cl.H., dus Corn. Ariens geen zoon en wrsch Gerrit ovl.; de erven worden meerdere malen in de sententieboeken uitvoerig genoemd.

Arien was later gehuwd (2) met Jannichie Hendricks.

Van Arien en Neeltie zijn acht kinderen bekend:

1   Dirck Arien Clases, zie III-L.

2   Heyltie Ariens, zie III-M.

3   Gerrit Ariens is overleden voor 1657.

4   Maertie Ariens, zie III-N.

5   Tettie Ariens, zie III-O.

6   Trijntie Ariens, zie III-P.

7   Hendrick Ariens is geboren 1604 of 1605, zie III-Q.

8   Jannichie Ariens is geboren 1608 of 1609, zie III-R.

II-D     Jannichie Dircks, dochter van Dirck Boyens (I) en Tettie Thonis, is geboren 1595 of 1596.

BP 500/7; hyp.bk 7.11.1653/1.5(?).1653 J.D. wed. Pyter Pyters, gesterkt met Harrent Pyters mijn zoon.

Jannichie was gehuwd met Pieter Pieters de Jonge, zoon van Pieter Pieters de Oude en Trijs Harrents. Pieter, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1587 of 1588, is overleden voor mei 1653. Pieter werd hoogstens 65 jaar en 5 maanden.

Bnr. 11, 30, 60, 61.   Bijgenaamd “de jonge”. 1632/3 in k.4N. 35m.549r. (1628/30 Dirck Dircks), 1635 id.,1638 samen met Arjen Clasen pachter k.38 NwB. 1629/30 met o.a. Jan Daams pachter k.47 NwB. (of vader?); 1629/30 met Arien Jacobs pachter k.49 NwB. 1629/30 in k.3N ± 16m (2 percelen)., 1632/3 Jan Arjens, 1640 36m./19m., 1655 wed. v. P.P. de Jonge nr. 42 en 1/2 k. 38.

HvFr. 1649 getuige 62e jr. Hyp.bk 7.11.1653/1.5(?).1653 J.D. wed. P.P. gest.m. Harrent Pyters mijn zoon. Hyp.bk 13.1.1634/6.11.1633 e.l. St. Jp. Hyp.bk 15/1.5.1638 e.l. St. Jp. sch.a. mr Hero Ariens Isselmonde proc.post. HB en Grijtie Jans e.l. 500 cg., stede oud en nw billand. Hyp.bk 15.12./19.5.1638 e.l. o. St. Jp. hebben een sate nwe billanden gekocht v.d. Staten.

HB21 14.11.1642 P.P. de Jonge cur. v. Claes Everts zn .v Maertie (Marychie) Dircks (x Evert Clases).

Van Pieter en Jannichie zijn negen kinderen bekend:

1   Pieter Pieters, zie III-S.

2   Harrent Pieters de Jonge, zie III-T.

3   Dirck Pieters, zie III-U.

4   Tettie Pieters, zie III-V.

5   Maertie Pieters, zie III-W.

6   Arien Pieters, zie III-X.

7   Aeltie Pieters, zie III-Y.

8   Antie Pieters, zie III-Z.

9   N Pieters, zie III-AA.

II-E     Grietje Dircks, dochter van Dirck Boyens (I) en Tettie Thonis, is geboren 1597 of 1598.

Grietje was gehuwd (1) met Gerrit Jacobs, zoon van Jacob Stevens en Corsie Arriens Scheijff. Gerrit, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1580, is overleden voor maandag 24 april 1634. Gerrit werd hoogstens 54 jaar.

Bnr 205, 247.  Wassenaarbk bl. 152. BP500/46. 1635 18m.20r. Aut. 24.4.1634. Hyp.bk 18.7.1617/14.5.1616 e.l. Vrp. sch. an. Jan Jans Schellingwou, borg Jacob Stevens, vader.

Hyp.bk 2.2.1677/24.1.1675. 1638 koopt 18m.19r. (1629/30 k.28N.).

Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 74.7.11.

Van Gerrit en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1   Dirck Gerrits is geboren in 1618 te St. Jacobiparochie, zie III-AB.

2   Heiltie Gerrits is geboren in 1620, zie III-AC.

3   Willemtie Gerrits is geboren in 1624, zie III-AD.

4   Corsje Gerrits is geboren in 1627 te St. Jacobiparochie, zie III-AE.

5   Boyen Gerrits is geboren in 1627, zie III-AF.

Grietje trouwt rond 1634 op hoogstens 37-jarige leeftijd (2) met Anne Clases, zoon van Claes Annes en Jannichie Cornelis. Anne, boer, wonende te Oudebildtzijl.

Bnr 205, 247.  1640 18m./29m. (buiten eigen land), 1655 nr. X Anne Clasen br en eig. Arent Bosch, 1655 meier k.7 eig. Arent Dircks Bosk menist.

  1. Komt ook voor als Anne Jacobs echter:; zie HB34/55: Grietie Dirck Boyens hvr. v. Anne Clases OBZ ; HB35/139 10.6.1656 Anne Clases oom v. kk. v. Neeltje Dirck Boyens.. Hyp.bk 7.6.1647/..1644 e.l. Vrp. verk. huis en land 48 mg oud en nieuw billand, huur 10 jr, 25.000 g. (procl.bk 30.9.1644 18 1/2 m. oud en 29 1/2 m. nw billand, kopers Aert Dirck Boses en Dirk Boses te A`dam).

Hyp.bk 8.1.1645/7.6.1643 borg voor Harrent Phil. en Tettie Corn. Aut. 4.3.1642 cur. kk van Eelke Claesdr. en Tonis N.

Van Anne en Grietje zijn twee kinderen bekend:

6   Tettie Annes, zie III-AG.

7   Claas Annes, zie III-AH.

II-F      Boyen Dircks, zoon van Dirck Boyens (I) en Tettie Thonis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1600, is overleden voor dinsdag 10 juli 1674. Boyen werd hoogstens 74 jaar.

Bnr 35, 71. 1629/30 in k.7N. 16m.136r., 1635 id., 1638 samen met Douwe Tjaerds (schoonzn v. tante) pachter k.33 NwB., 1640 16m.136r./28m.259r., 1655 nr. 5 en 1/3 k. 33, 1670 nr.5.

  1. Aut. 1.3.1654 oom kk. Dirck Cornelis. Akte dd 18.11.1662 (Prot. Sibr. Aenae/25) ook kk. uit 2e huwelijk. HvFr. 1649 getuige 49e jr. Hyp.bk 24.5./1.5.1624 e.l. St. Jp. sch. a. Antie Rymers wed. JanGerbens, get. Thonis Gerbens en Arien Gerbens.

Hyp.bk 12.6.1673/21.3.1671 B.D. huisman St. Jp. sch. a. Harrent Pieters en Hendrick Joris 1000 cg. inz. erfenis van Neeltjes (dr) moeder, borgen o.a. Anne Clasen cur. over Corn. Dircks en Bocco Clasen cur. wkk. Schelte Jeltes.

Hyp.bk 7.5.1675/21.3.1671 Lenert Gerbens, brouwer, Job Symens, Dirck Boyens en Claes Walings beiden bakker St. Jp. zijn borg voor Boyen Dircks hun (schoon)vader. HB40/64v. 10.7.1674 inv. sth. B.D., St. Jp. ten verz. v. Lenert Gerbens c.s., wed. is Tyetske Piers, heel korte inventaris, levendige have: een koe. Hyp.bk  26/16.6.1648.B.D. koopman St. Jp. Procl.bk 19.5.1656 B.D. verk. 14m.19.r. in k. 33 aan Tjebbe Pieters, Harl., Gerrit Jac. Stevens erven W., Dirk Hendrick Philips N. en Jan Jans Ysselmonde O.

Recesbk 3.3.1656 Barthout en Waling Corn. erfgen. v. moeder Maertie Walings, hun zuster si Amerens Corn. x Boyen Dircks.

HB21 4.2.1639 armvoogd St. Jp.

Boyen was gehuwd (1) met Amerens Cornelis, dochter van Cornelis Willems en Maartje Walings.

Kan dr zijn van Cornelis Willems en Maartje Walings (Wass.bk/124) of van Corn. Symens en Neeltje Olpherts (aut. 16.11.1634).

Van Boyen en Amerens zijn vijf kinderen bekend:

1   Tettie Boyens, zie III-AI.

2   Cornelis Boyens, wonende te Amsterdam.

HB42/92 8.4.1680 de kk. v. Corn. Boyens te Amsterdam absent.

3   Neeltje Boyens, zie III-AJ.

4   Grietje Boyens, zie III-AK.

5   Dirck Boyens, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1630.

Hyp.bk 16/14.2.1667 mr bakker en vrijgezel St. Jp. Hyp.bk 27.1.1675 bakker, broer van Tettie Boyens. HB42/92 8.4.1680 inv. sth. D.B. (n.n.begr.), geen onr. goed., erven zijn br. en zrs.

Boyen trouwt op donderdag 17 december 1654 te St. Jacobiparochie op ongeveer 54-jarige leeftijd (2) met Tzietske Piers.

Vlgs de akte van 18.11.1662 (Prot. Sibr. Aenae/25) had T.P. al een kind uit een eerder huwelijk en ook bij B.D., maar geen namen.

Beiden van St. Jp., hij wed.nr en ouderling.

II-G     Neeltie Dircks, dochter van Dirck Boyens (I) en Tettie Thonis, is geboren in 1602, is overleden voor 1654. Neeltie werd hoogstens 52 jaar.

Twee dochters Neeltje van Dirck Boyens en T.T.! HB32/115 1646 sch. vaderl. goederen: Neelke Dirck Boyens, wed. M.B., nu hsvr. v. Cornelis Claes te Vrp. en Jacob Clasen (x Tettie Michiels), Waling Daems en Symen Gerrits cur. ovver kk.

HB34/84 1.3.1654 inv. sth. N.D.B. hsvr. v. C.C. op aangeven v. C.C. met Barthout Michiels, Steven Corn. en Boyen Dircks, omen en cur. over de kk. v. N.D.B bij Michiel Bartouts en C.C.

Neeltie trouwt rond 1620 op ongeveer 18-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Michiel Barthouts, zoon van Barthout Barthouts en Trijntie Gerrits. Michiel, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1590, is overleden voor 1645. Michiel werd hoogstens 55 jaar.

Bnr 200, 201, 245.   Wassenaarbk bl.127. BP500/42. 1629/30 voor de helft pachter k.10 NwB.., Jelle Dirck Willems andere helft., 1638 samen met Aert Claeses, 1638 koopt 9m.574r in k.22S., 1629/30 in k.23N. totaal ± 11m., in 1638 gekocht (26m.433r.), 1635 16m.459r., 1640 26m.300r eigen land.

Aut. 3.3.1646 Neelke Dirck Boyens, cur. kk. Jacob Clases, zwager v. Neeltie en Waling Clases en Symen Gerrits. Aut. 6.7.1653 Steven Corn., Anne Clasen en Boyen Dircks, ooms en cur.

Van Michiel en Neeltie zijn zes kinderen bekend:

1   Tettie Michiels is geboren rond 1620.

Tettie was gehuwd met Jacob Clases, zoon van Claes Annes en Jannichie Cornelis. Jacob, wonende te Brandenburg.

HB22 28.6.1653 Tettie Michiels x Jacob Clases te Wynterp in mark Brandenburg, gesterkt met Anne Clases mede namens Jan Clases haar mans broeder mede te Wynterp vs Cornelis Everts Vrp.

2   Barthout Michiels is geboren 1626 of 1627, zie III-AL.

3   Dirckie Michiels is gedoopt op maandag 24 december 1629 te Vrouwenparochie.

4   Rints Michiels is gedoopt op donderdag 20 januari 1633 te Vrouwenparochie.

5   Dirk Michiels, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1634 of 1635.

Wass.bk/144. Laat 11 kk. dopen te Vrp.

Dirk trouwt op donderdag 4 februari 1655 te Vrouwenparochie op hoogstens 20-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 26-jarige Hiltie Douwes, dochter van Douwe Lieuwes en Tryn Sybrens. Hiltie is geboren rond 1629.

Dirk trouwt op donderdag 28 juni 1668 te Vrouwenparochie op hoogstens 33-jarige leeftijd (2) met Leentje Aarts.

Dirk trouwt op donderdag 23 februari 1690 te Vrouwenparochie op hoogstens 55-jarige leeftijd (3) met Tjitske Jans.

6   Trijntje Michiels is geboren 1637 of 1638.

Trijntje trouwt op donderdag 5 november 1654 te Vrouwenparochie op hoogstens 16-jarige leeftijd met Cornelis Jans, zoon van Jan Doeckes en Marichie Jans. Cornelis, molenaar.

HB35/37 5.5.1655  HB22 2.12.1666.

Neeltie trouwt op woensdag 11 oktober 1645 te Vrouwenparochie op 43-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Cornelis Clases, zoon van Claes Cornelis Lenerts en Daniël Walings. Cornelis, wonende te St. Annaparochie en te Vrouwenparochie, is geboren rond 1620.

Bnr 200, 201.  1670 St. Ap. nr. 11 (volgt op Waling Claes).

Hyp.bk 3.4.1671/27.3.1671 Claes Cornelis Claes St. Ap. sch.a. Claes Cornelis ald. mijn neef. Hyp.bk 13.6./8.5.1648 e.l. Vrp. sch.a. Corn.Corn. en Maertie Bartouts e.l. St. Jp buyren.

Recesbk 21.7.1651 Cornelis Claes man v. Neeltie Dirck Boyens. HB22 7.7.1656 te St. Ap. Procl.bk 18.12.1654 Corn.Cl. Vrp. koopt de helft v. 7 1/2 m. oud billand m. hs en sch. o. Vrp. a.d. OBD v.d. kk. en erven v. Neeltie Dirck Boyens, de erven v. Haren O., v.Viersen Z en Claes Gijsberts W., de dijk N.(Sannes Vrp. nr.1).

NB Hyp.bk 7.3.1675/14.5.1671 Corn.Cl. vrijgezel St. Ap. , broer Waling Cl.

Cornelis was later gehuwd (2) met Neeltje Claeses.

Van Cornelis en Neeltie is een kind bekend:

7   Grietie Cornelis is geboren 1647 of 1648.

II-H     Tettie Dircks, dochter van Dirck Boyens (I) en Tettie Thonis, is geboren in 1604.

Tettie was gehuwd met Steven Cornelis, zoon van Cornelis Willems en Maartje Walings. Steven, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren in 1596 te St. Jacobiparochie, is overleden op dinsdag 7 januari 1681 te St. Annaparochie. Steven werd 85 jaar.

Bnr 39, 101. Wass.bk/138. BP500/4 en 30. 1629/30 in k.9N. 20m., 1635 id. 1638 met de erven v. Neeltje Olpherts en Arien Corn. Daems pachter k.28 NwB., 1640 St. Ap.20m./14m.buiten eigen land , 1655 nr. 45 en 1/2 k. 27 NwB.

Hyp.bk 20.5.1614/1615. Hyp.bk 27.5./18.5.1623 e.l. St. Ap. sch. a. ds Rodolphi Luenga te St. Ap. en Sijke Martens e.l. 1673 lid Friese Staten.

Procl.bk. 3.2.1661 verk. 14 m. in k. 28. a. Schelte Jacobs.

Van Steven en Tettie zijn vijf kinderen bekend:

1   Neeltje Stevens.

Neeltje was gehuwd met Harrent Clases, zoon van Claes Harrents en Aechie Daam Jans.

Wass.bk/191.

2   Grietie Stevens is gedoopt op donderdag 5 mei 1622 te St. Annaparochie, zie III-AM.

3   Willem Stevens is geboren rond 1624, zie III-AN.

4   Tettie Stevens is geboren rond 1625, zie III-AO.

5   Dirck Stevens, boer, wonende te St. Annaparochie en te Harlingen, is gedoopt op donderdag 29 augustus 1641 te St. Annaparochie.

Bnr 102.

Dirck was gehuwd (1) met Lijsbet Clases, dochter van Claes Harrents en Aechie Daam Jans.

Dirck was gehuwd (2) met Maartie Cornelis.

Generatie III

III-A        Tettie Cornelis, dochter van Cornelis Barthouts (II-A) en Aechie Dircks, is geboren rond 1607.

Tettie trouwt op woensdag 10 mei 1628 te Vrouwenparochie op ongeveer 21-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 25-jarige Harrent Philips Scheyff, zoon van Philips Ariens Scheyff en Trijntie Ariens. Harrent, smid, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1602 of 1603, is overleden voor zondag 1 maart 1654. Harrent werd hoogstens 51 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Ged. op bel. Vrp. 24.10.1634. Hyp.bk 8.1.1645/7.6.1643 H.Ph. smid OBZ en T.C. e.l. sch. a. Jacob Joh. en Aene Gerryts armvoogden ald. 300 cg., borg Anne Clasen wonende a.d. dijk. Aut. 23.10.1648 cur. kind v. Pytter Jans en Maeck Willems v.d. Mey Aut. 1.3.1654: i.l. man v. T.C.

Aut. 10.3.1654 Tettie Corn. moeder en req. voor Arien Filips(sic) Scheif, Tryn Ariens (grm.) ovl., Tierk Gerrits, op de Sijl, cur.

Hij v. OBZ, zij v. St. Ap.

Van Harrent en Tettie zijn vier kinderen bekend:

1   Maartje Harrents Scheyff, zie IV-A.

2   (?)Teuntie Harrents Scheyff, zie IV-B.

3   Philips Harrents Scheyff is gedoopt op donderdag 26 juni 1631 te Vrouwenparochie.

4   Arien Harrents Scheyff is gedoopt op donderdag 8 september 1633 te Vrouwenparochie.

Tettie trouwt op donderdag 23 april 1654 te Vrouwenparochie op ongeveer 47-jarige leeftijd (2) met Evert Jans Kuyck, zoon van Jan Dircks Kuyck en Neeltje Clases. Evert, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 225. 1632/3 in k.22S. 1m.415r.en 15m.138r. , id. in k.23S. 3m. (v/h zijn vader), 1640 43m., 1655 nr. 21.

Aut. 14.10.1639 cur. Tryntie (22e jr) kind van Tyaart Jacobs. Recesbk 17.1.1648 mede erfgen. v. schoonvader Folckert Jacobs.

Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 155.7.1.

Evert was eerder gehuwd (1) met Trynke Folckerts.

Beiden v. Vrp.

Tettie trouwt op donderdag 3 januari 1664 te Vrouwenparochie op ongeveer 57-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 52-jarige Claes Harrents, zoon van Harrent Claes en Lijsbet Walings. Claes, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1612.

Bnr 115, 116, 156.   Wass.bk/170. BP500/35 en 36. 1647/8 in k.13 21m.59r. 1638 koopt land v. Staten v. vader in k.16N.(20m.423r.). 1638 samen met Daam Jans pachter k.20 NwB. 1638 pachter k.21 NwB met Antje Harrents, 1640 20m. (niet vermeld eigen land)., 1655 nr. 8.

Hyp.bk 26.6.1666/5.10.1662 Cl.H. mede voor zijn kk. bij wln Aechie Daems (Harrent, Willem, Beert en Lijsbet waarvan sommige al meerderj.) verk. a. Jan Feykes dorpr. St. Ap. en Antie Ekes e.l. sampt Hendrik Feykes de Wit burgervaendrich te Harl. en Geertie Jacobs e.l. de bruikw. van stede billands van 24½ mg. met huis etc. a.d. OBD o. St. Ap., de kopers en O. (S: nr.13).

Claes was eerder gehuwd (1) met Aechie Daam Jans.

Claes was eerder gehuwd (2) met Jannichie Ulbes.

Datum is 3e procl., hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

III-B        Dirck Cornelis, zoon van Cornelis Barthouts (II-A) en Aechie Dircks, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1611 of 1612, is overleden voor donderdag 25 november 1649. Dirck werd hoogstens 37 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Aut. 1.3.1654 Tettie Corn. wed. Harrent Phil. Scheyf, tante. HB 35/62 23.2.1657 en 36/248 29.4.1663 rek. door Boyen Dircks DG; Anne Clasen DG (ooms) en Arien Gerrits omen. HB34/160v. 26.11.1660 rek. HB36/248 29.4.1663 rek. HB38/43 2.6.1668 rek. Claes Harrents man v. tante Tettie Corn.

Bij doop Aechie al ovl., dooph. is Harrent Philips OBZ.

Dirck trouwt op donderdag 22 februari 1646 te St. Annaparochie op hoogstens 34-jarige leeftijd met Neeltie Andries. Neeltie is overleden voor zondag 1 maart 1654.

HB34/93 16.4.1654 inv. sth. N.A. hsvr. v. Dirck Crelissen te St. Ap.

Van Dirck en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

1   Cornelis Dircks is geboren 1647 of 1648, zie IV-C.

2   Aechie Dircks is gedoopt op donderdag 25 november 1649 te St. Annaparochie.

III-C        Tettie Ariens, dochter van Arien Jacobs (II-B) en Trijntje Dircks, is geboren te St. Jacobiparochie.

Tettie trouwt op maandag 27 februari 1634 te het Bildt (Ger.) (1) met Cornelis Ariens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) en Trijn Walings. Cornelis, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is geboren te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk. 22.9./29.5.1634 C.A. en T.A.Jacobs e.l. St. Jp. Id. 29.1.1639/1636 C.A. en T.A. e.l. St. Ap buyren. Hyp.bk 30.12.1654/20.6.1652 er worden 6 erfgenamen genoemd van Arien Symens en Trijntie Walings, maar Cornelis niet. HB21 28.3.1642 Tettie Arien Jacobs te Sneek wed. C.A.Symens nu x Andries Jarichs en als erfgename v. Cornelis haar kind bij C.A.S. vs de overige broers en zrs v. C.A.S.

Van Cornelis en Tettie is een kind bekend:

1   Maertie Cornelis is geboren 1653 of 1654, is overleden op donderdag 10 februari 1701. Maertie werd hoogstens 47 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Zerk St. Jp.(grafschr.komm.)

Maertie trouwt op donderdag 24 november 1672 te St. Jacobiparochie op hoogstens 18-jarige leeftijd met de hoogstens 28-jarige Jan Hendricks, zoon van Hendrick Jans. Jan, timmerman, is geboren 1643 of 1644, is overleden op vrijdag 5 januari 1691. Jan werd hoogstens 47 jaar en 5 dagen.

Zerk St. Jp. (grafschr.komm.). HB23 15.7.1678 J.H. x M.C. erfgen. v. Corn. Ariens St. Jp.

Tettie trouwt na 1634 (2) met Andries Jarichs. Andries, wonende te Finkum en te Sneek.

1698/1708 St. Jp. de erven 5m.181r in nr.19 k.50.

Hyp.bk 17.8./1.5.1648 A.J. te Sneek als vader en v. v. Grietie en Hiscke Andrysdr bij wln Tettie Arien Jacobs met consent v. Trijntie Dirck Boyens bestemoeder verk. huis te St. Ap., naastl. het rechthuis ten O. Aet Jan Bruins wed. ten W.

Van Andries en Tettie zijn twee kinderen bekend:

2   Grietie Andries.

3   Hiske Andries.

III-D        Ariaentie Ariens, dochter van Arien Jacobs (II-B) en Trijntje Dircks.

Ariaentie was gehuwd met Jan Jans Isselmonde, zoon van Jan Ariens Isselmonde en Jancke Clases. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1616 of 1617.

Bnr 42, 71.  Bijgenaamd de Jonge. 1655 nr. 35 en 1/3 k.33, 1670 nr. 35.

 Hyp.bk 14.5.1649 J.J. de jonge Ysselmonde en A.A. sch. a. Willem Dirck Ariens en Machtel Ariens; id. 30.4.1667/6.5.1666 e.l. lenen geld van M.A., wed. W.D.A. Hyp.bk e.l. St.Jp. sch. a. Corn.Cornelis St. Jp., buren, borg Trijntie Dircks wed. Arien Jacobs, moeder A.A.

Aut. 2.5.1631 cur. zijn oom Dirck Jan Claesen (de dagboekschrijver). Aut. 16.9.1639 cur. mr Hero Isselmonde oom.

Procl.bk 29.6.1659 J.J.Y. ontv. Nw Bildt en A.A. e.l. verkopen ± 14 mg land Nw Bildt in k. 33. aan Aukien Wouters en Aukien Hendriks wed. Joris Jacobs. Aut. 14.7.1662 cur. kk. Tierck Jelles. Hyp.bk 6.4.1648/mei1647 Jan Jansen de Jonge en Ariaentie Ariens e.l. St. Jp.

HB37/136 2.3.1666 J.J.Y. ontv. Nw Bildt. HB33/112 1648 J.J.Ysselmonde landmeter St. Jp.

Recesbk. 2.11.1646 e.l. kopen land in 33e k. St. Jp.van Boyen Dircks (procl.bk 2.11.1646).

Van Jan en Ariaentie zijn drie kinderen bekend:

1   Tettie Jans Isselmonde.

Tettie trouwt op donderdag 22 juni 1673 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 20-jarige Claes Jobs, zoon van Job Cornelis en Maertie Buwes. Claes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1652 of 1653.

1708/18 gebr. ± 12m. in nr.19 k.50.

Hyp.bk 15.6.-14.5.1713 e.l. huisl. OBD o. St. Jp. sch. a. Jan Willems en Aaffie Claas Aarts e.l. OBD St. Jp. Procl.bk 26.6.1693 Jan Willems c.u. koopt 6m. in k. 51 in huur bij Claas Jobs, v. Trijntie Walings cum marito.

2   (?)Jan Jans Isselmonde, landmeter.

Hyp.bk 4.3./25.2.1706: vlgs meting dd. 25.10.1688 door wln landmeter Jan Jans Yselmonde.

3   Trijntie Jans Isselmonde.

Trijntie trouwt op donderdag 13 mei 1683 te St. Jacobiparochie met Eelke Lammerts. Eelke, metselaar, wonende te St. Jacobiparochie.

Eelke was eerder gehuwd (1) met Claasje Cornelis Stelman.

Eelke was eerder gehuwd (2) met Jelcke Jans.

III-E         Claes Ariens, zoon van Arien Jacobs (II-B) en Trijntje Dircks, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zondag 13 januari 1669.

Bnr 15, 65, 67. Wass.bk/174. 1670 Claes Ariens wed. nr. VII (Fran.land) en nr.26 1/4 k.43 (menist).

Aut. 18.1.1671 cur. Steven en Gerrit Arien Jacobs ooms en DG. Hyp.bk 30.8.1686/6.5.1662 C.A.J. en N.A. e.l. St. Jp. sch. a. Arien Lammerts en Sytske Tiallings e.l. 2000cg. Hyp. bk 18.8.,1671/13.1.1669 N.A. wed. Cl.A. St. Jp., borg Sioerd Ariens, broer v. Neeltie. HB39/68 18.1.1671 scg. en d., N.A. hertr. Gerrit Pieters

Procl.bk 26.5.1662 Cl.A.Jac. koopt 9m.150r. in k. 43 van Gose Joris, de erven Arien Claes O en Keth N.

Claes trouwt op donderdag 12 mei 1650 te St. Jacobiparochie met de ongeveer 19-jarige Neeltie Ariens, dochter van Arien Clases (II-C) en Jannichie Hendricks. Neeltie is geboren rond 1631, is overleden voor dinsdag 21 juni 1707. Neeltie werd hoogstens 76 jaar.

Hyp.bk 13.5.1689/7.4.1677 Neeltie Arien Clases St. Jp. 2e x getr. met Gerrit Pyters ? HB50/163v. 21.6.1707 inv. sth. Neeltie Ariens OBD o. St. Jp., wednr. G.P., Gerrit Dircks als vom. v. Pieter Gerrits., alle erfgen. v. N.A. genoemd.

Neeltie was later gehuwd (2) met Gerrit Pieters.

Van Claes en Neeltie zijn vijf kinderen bekend:

1   Jannichie Clases, zie IV-D.

2   Trijntje Clases, zie IV-E.

3   Tettie Clases, zie IV-F.

4   (?)Arien Clases Kok, zie IV-G.

5   Marten Clases, zie IV-H.

III-F         Willemtie Ariens, dochter van Arien Jacobs (II-B) en Trijntje Dircks.

Willemtie was gehuwd met Claas Ariens, zoon van Arien Clases (II-C) en Jannichie Hendricks. Claas, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1633.

Hyp.bk 24/1.10.1665 Cl.A.Claesz. en W.A. Jacobs e.l. St. Jp. inz. achterstallige huur van sate en landen aan Simon Jans v. Losen.

1655 Claes Ariens VII (Fr.), niet zeker! 1670 Cl.A.Cl. nr.31 1/4 k.38. Procl.bk 28.2.1659 Cl.A.Cl. huurder plaats in k. 39 en 40. en wrsch. ook halve k. 38.

Van Claas en Willemtie is een kind bekend:

1   (?)Arjen Clases, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1708/1718 met Corn. Wops nr. IV (Fran.land).

III-G        Willem Arien Jacobs, zoon van Arien Jacobs (II-B) en Trijntje Dircks, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden op zondag 29 juli 1668.

Bnr 111. 1670 St. Ap. W.A. kk. nr.35 (Luurkepolle).

Wass.bk/175. Hyp.bk 24.5.1667/1.5.1661 W.A.J. en Trijntje Jans e.l. kopen sate lands van Jarich Martens en Teetske Pieters (S. nr 27 St.Ap.). HB38/130v. 29.7.1668 inv. sth. Willem Ariens op ZW v. St. Ap. heden ovl. cur. 2 onm.kk. Gerrit Ariens en Ysbrand Jans omen, Wytske Gerrits bestem., boerderij met 432 mg. oud gep. billand.

HB41/70v. z.d. (1677/8) rek. d. Isbrant Jansen, timmerm. en houtk. St. Ap. als cur. naast Gerrit Ariens, Vrp. over wkk., Wytske Gerrits bestem. x Evert Claes; Philips Walings “mijn swager”; Arien Jacobs grv., Trijntie Ariens grm., Berber Feddes (x Gerrit) grm.

HB42/64v. 26.1.1680 rek. d. Isbrand Jans, Arien Beerts huurt plaats.

Willem was gehuwd met Trijntie Jans, dochter van (?)Jan Ysbrands en Wytske Gerrits. Trijntie is overleden voor zondag 29 juli 1668.

Vlgs Wass.bk Tr. J. Ysbrands.

Van Willem en Trijntie zijn twee kinderen bekend:

1   Trijntie Willems.

HB42/64v. 26.1.1680 innocent.

2   Berber Willems, zie IV-I.

III-H        Steven Ariens, zoon van Arien Jacobs (II-B) en Trijntje Dircks, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 70, 120.  Wass.bk/174. 1655 St. Jp. samen met Jan Jac. Stevens en Claes Barthouts elk 1/4 k. 34 (menist). 1670 St. Ap. nr. 28 (Nrd Middelw., W Langh.weg).

Hyp.bk 12/9.8.1667 e.l. a.d. Middelweg  St. Ap. Procl.bk 12.3.1655 St.A.J. c.u. kopen 11 m. m. hs en sch. in k. 34 op zuid v.d. nieuwe dijk, van Trijntie Arien Jacobs.

Steven was gehuwd met Heyltie Barthouts, dochter van Barthout Claes en Jannichie Jacobs.

Van Steven en Heyltie zijn twee kinderen bekend:

1   Arien Stevens, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 120. Wass.bk/196 Hyp.bk 13.10.1685/19.7.1681 A.S. en N.S. e.l. St. Ap.

Arien trouwt op vrijdag 10 december 1677 te Gerecht Het Bildt met Neeltie Symens, dochter van Symen Ariens (Slim) en Trijntie Ariens (III-P).

Vlgs Was.bk N.S.Ariens.

2   Antie Stevens, zie IV-J.

III-I          Corsie Ariens, dochter van Arien Jacobs (II-B) en Trijntje Dircks, is overleden voor zondag 7 april 1669.

Corsie trouwt op donderdag 25 mei 1651 te St. Jacobiaprochie met (?)Jan Hendrick Clases, waarschijnlijk zoon van Hendrick Clases en Jannichie Melis. (?)Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 57. 1655 J.H.Cl. nr. 39 menist.

HB37/136 2.3.1666 cur. over 2 voorkk. van Jan Tonis Gerbens. Hyp.bk 6.5.1669/4.5.1668 J.H. te St. Jp. mede voor mijn kk. bij Korsie Ariens mijn 1e vr., sate billands. Hyp.bk 29.4.1692/20.5.1671 Gerrit en Steven Ariens cur. kk. Jan Hendrick Claes.

HB39/165 e.v. 7.4.1669 en 12.5.1669 inv. en sch. en d. bij Jan Hendrick Claes, wonende bij Belkum o. St. Jp. a.d. Groene dijk, C.A. ovl. Ruurd Martens en Trijntie Eelkes kopen de boerderij.

(?)Jan was later gehuwd (2) met Grietie Jelles.

Beiden v. St. Jp.

Van (?)Jan en Corsie zijn twee kinderen bekend:

1   Jannichie Hendricks is geboren 1653 of 1654.

2   Tettie Hendricks is geboren 1654 of 1655.

III-J          Gerrit Arien Jacobs, zoon van Arien Jacobs (II-B) en Trijntje Dircks, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Aut. 18.1.1671 DG als oom cur. kk. Claes Arien Jacobs en Neeltie Ariens. HB42/64v. 26.1.1680 G.A., huism. Vrp. cur. kk. Willem Ariens.

Gerrit was gehuwd met Geertie Walings van der Mey, zie IV-AS.

Van Gerrit en Geertie is een kind bekend:

1   (?)Waling Gerrits van der Mey, gorter, wonende te Oudebildtzijl.

Recesbk 16.3.1691 gorter te OBZ.

III-K        Heyltie Ariens, dochter van Arien Jacobs (II-B) en Trijntje Dircks.

Dr v. Arien Jacobs en Trijntie Dirk Boyens?

Heyltie trouwt op vrijdag 3 juli 1637 te Gerecht Het Bildt met Arien Jacobs, zoon van Jacob Symens en (?)Jobye Cornelis. Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 60. 1629/30 en 1638 met P.P. de Jonge resp Jan Reyners pachter k.49 NwB., 1640 A.J.S.buiten 8m.223r., huis en sch. staan binnen.

Curator over kk v. Corn. Jacobs. Aut. 28.6.1646 Arien Jacobs de jongere DG cur. kk Neeltie Gerbens en Corn.Jacobs (2 broers met dezlefde naam?).

Hyp.bk 13.5.1648/4.5.1647 A.J. de Jonge en Heyltie Ariens e.l. sch. a. Ariaentie Jacobs wed. Willem Clases onze zr. Hyp.bk 2.5.1649 (blz. 20 S.) A.J. en H.A. e.l. opter Bildt gewoont hebbende en van plan naar Brandenburg te vertrekken.

HB21 23.10.1643 A.J. de Jonge op NwB.; id 23.12.1644 Arien Jac. Symens a.d. Nieuwe Dijk (in aanhef A.J. de jonge).

Recesbk 3.5.1647 e.l. verkopen huis, schuur en gortmolen aan Corn. Pieter Nannes., borg is de moeder Trijntje Pieters.

De trouwdatum wringt chronologisch met vermoedelijk geboortejaar van Heyltie en met vermoedelijke trouwdatum van zoon Dirck Ariens.

Beiden v. St. Jp., patr. bruid Arien Jacobs.

Van Arien en Heyltie zijn drie kinderen bekend:

1   Gerrit Arien Jacobs, wonende te Vrouwenparochie.

Aut. 24.12.1662 DG Aut. 4.3.1679 als oom cur. kk. Dirck Arien Jacobs.

1670 Vrp. Gerrit Ariens nr. 41 (dezelfde?). 1708 gebr. 24m.150r in nr.38 k.31 en 3m.300r. in nr.39 k.30, 1718 gebr. 26m.300r in nr.38 k.31 en 2m.211r. in nr-39 k.30. Recesbk.29.101660 G.A.Jac. koopt 3 1/2 mg. land NwB k.50. van D.A.Jac. en Doetje Jans (NB impliceert dit dat Gerrit ook onder St. Jp. woont?).

NB HB22 26.7.1658 G.A.J. en Neelke Gijsbert Claes e.l. o. St. Jp.

2   Dirck Arien Jacobs, zie IV-K.

3   (?)Arien Ariens Brandenburg, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

  1. 50 NwB.

III-L         Dirck Arien Clases, zoon van Arien Clases (II-C) en Neeltie Dircks, brouwer, wonende te Leeuwarden en te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 12 februari 1683.

Bnr 4, 65.  1655 D.A.Cl. nr. 19 menist, 1670 nr.IV (Fran.land).

Prot. H.W./54 12.2.1683. Hyp.bk 14.6./3.5.1648  D.A.Cl. en F.A.Symens e.l. brouwers te Lwd. Hyp.bk 8.5./10.4.1651 e.l. St. Jp. sch.a. Simen Ariens en Trijntie Ariens e.l. St. Ap., onderpand huis en landen te St. Jp. onlangs gekocht. Hyp.bk 2.1.1672/13.12.1667 D.A. brouwer St. Jp. en F.A. e.l. huren plaats op Nw Bildt van wed. Th. Keth, Harl. Procl.bk 12.2.1672 Heemraad v. Wijngaarden koopt boerderij NwB. gr. 48 m. m. hs en sch. c.a. waarvan D.A.Cl. nog 3 jr huur heeft, Jan Hendrick Phil. W., Neeltie Claes Ariens Z., de koper e.a. O.en NBD N.

HB21 12.2.1644 erven A.S. en Tr.W.: o.a Fokeltie Ariens x Dirck Arien Claes.

Dirck trouwt op vrijdag 13 februari 1643 te het Bildt (Ger.) met de hoogstens 21-jarige Fookel Ariens (Slim), dochter van Arien Symens (Slim) en Trijn Walings. Fookel is geboren 1621 of 1622.

Van Dirck en Fookel is een kind bekend:

1   Antje Dirck Ariens, zie IV-L.

III-M        Heyltie Ariens, dochter van Arien Clases (II-C) en Neeltie Dircks.

Heyltie trouwt in 1637 met Lourens Hendricks van der Meij, zoon van Hendrick Philips van der Meij en Geertie Lourens. Lourens is overleden voor vrijdag 11 februari 1667.

Aut. 11.2.1667 cur. Jan en Dirk H.v.d. Mey ooms, DG. GJ2009/175. HB39/291v en 293v. 8.4.1673 weesrek. HB41/199 18.6.1678 weesrek. HB43/368v. 9.1.1685 weesrrek., kk. genoemd, Claes Lourens ovl. HB23 13.4.1674.

Van Lourens en Heyltie zijn vijf kinderen bekend:

1   Geertje Lourens van der Meij.

HB56/132 19.3.1723 Willem Hendriks (x Tr. Piebes) heeft land gekocht v. Lourens en Heiltje Dirks (3/5) en Geertje Lourens (2/5) (dd. 1707).

Geertje was gehuwd met Reyner Gerbens.

1698 St. Jp. met de wed. v. Dirk Lourens eigenr 4m.375r. in nr.28 k.41.

2   Dirk Lourens van der Meij is overleden voor 1698.

1698 St. Jp. de wed. samen met Reiner Gerbens eigenr 4m.375r. in nr. 28 k.41. Hyp.bk 3.7.1700/25.11.1699 D.L. hsm. o. St. Jp. verk. a. Lieuwe Rinses mr smid St. Jp. de helft v. 2 mg winterkoren, de andere helft behoort Gerben Crelissen. Procl.bk 16.2.1685 Dirk Lourens niaert 2/5 v, 4m.375r. NwB. o. St. Jp.,dat verkocht wordt door Arien en Hendrick Lourens bij Waling Walings in huur.

3   Claes Lourens van der Meij.

4   Arien Lourens van der Meij.

Bnr 64.

Arien trouwt op donderdag 22 oktober 1676 te St. Jacobiparochie (1) met de hoogstens 19-jarige Rinsie Jobs, dochter van Job Cornelis en Maertie Buwes. Rinsie is geboren 1656 of 1657.

Arien trouwt op zondag 28 december 1710 te St. Jacobiparochie (2) met Lijsbet Scheltes.

5   Hendrick Lourens van der Meij.

III-N        Maertie Ariens, dochter van Arien Clases (II-C) en Neeltie Dircks.

Maertie was gehuwd met Harmen Jacobs.

Naam vrouw komt voor bij sch. en d. inz. kk. Arien Harmens, zie ald. Recesbk 18.2.1650 e.l. genoemd, zij dr v. Arien Cl. Hendriks en Neeltie Dirks.

Van Harmen en Maertie is een kind bekend:

1   Arien Harmens, zie IV-M.

III-O        Tettie Ariens, dochter van Arien Clases (II-C) en Neeltie Dircks.

HB36/54v. 17.7.1663 inv. sth. T.A., wed. B.D., koopman St. Ap.; land o.a. Muncke Billand en 24 mg eigen oud billand  en huis St. Ap.

Tettie trouwt op maandag 27 februari 1634 te Gerecht Het Bildt met de 29-jarige Barthout Daem Jans, zoon van Daem Jans en Dirkje Barthouts. Barthout, koopman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 26 december 1604 aldaar, is overleden voor vrijdag 22 juli 1661. Barthout werd hoogstens 56 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Bnr 210. BP500/51 1640 Vrp. 23m.200r., 1655 Vrp. nr XII, 1670 id de erven.

 Aut. 8.11.1647 cur. kk. Pieter Lenards en Aelke Cornelis. Aut. 17.7.1663 cur. Waling Daems DG en Hendrick Ariens DG, ooms.

Hyp.bk 24.12./14.12.1646 B.D. en Tettie …..Claesdr e.l. koopluiden St. Ap. kopen huis, schuur en mouterie ald. thans bij de executeur Fedde Hebbes gebruikt. Recesbk. 22.7.1661 de wed. Procl.bk 18.12.1671 4 kk. verk. boerderij oud monn.bildt gr. 24 m.aan Tiaerdt Jans

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Barthout en Tettie zijn acht kinderen bekend:

1   Daem Barthouts is gedoopt op donderdag 12 januari 1634 te St. Annaparochie, zie IV-N.

2   Neeltie Barthouts is gedoopt op donderdag 7 februari 1636 te St. Annaparochiie, zie IV-O.

3   Jannichie Barthouts is gedoopt op donderdag 15 april 1638 te St. Annaparochie.

4   Aegie Barthouts is geboren rond 1640, zie IV-P.

5   Jannichie Barthouts is geboren rond 1644, zie IV-Q.

6   Arien Barthouts is gedoopt op donderdag 5 november 1648 te St. Annaparochie, zie IV-R.

7   Dircktie Barthouts is gedoopt op zondag 25 december 1650 te St. Annaparochie, zie IV-S.

8   Antie Barthouts is gedoopt op donderdag 12 februari 1654 te St. Annaparochie, zie IV-T.

III-P         Trijntie Ariens, dochter van Arien Clases (II-C) en Neeltie Dircks.

Trijntie trouwt op vrijdag 13 februari 1643 te Gerecht Het Bildt met Symen Ariens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) en Trijn Walings. Symen, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 124. 1635 St. Ap. 44m.458r., 1640 45m. (Maria Zathe), 1655 nr. 46 menist, 1670 id. (geen menist).

HB38/67 6.10.1668 oom van Neeltie Bartouts wed. Harrent Pieters. Hyp.bk 17.4.1630/25.5.1629 S.A. en A.O. kopen boerderij op oost v. St. Ap. van Pyter Lourens ( aantek. S. Maria zathe). Hyp.bk 6.9.1677/23.9.1676 vader S.A. sluit akkoord met zoon Waling Simons, koopman te Hindeloopen, inz. erfenissen v. moeder Aefie Olferts, grm. Lutger Hendricks en ovl. zrs Berber en Trijntie Simons.

HB41/86 22.11.1677 sch. en d. Waling Symens te Hindelopen krijgt een bedrag waarvoor hij afziet van alle aanspraken op de ouderlijke erfenis; de kinderen uit het 2e huw. zijn: Arien, Waling (de jonge), Neeltie en Aeghie.

Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 179.9.2.

Symen was eerder gehuwd (1) met Aechie Olpherts.

Hij van St. Ap., zij geb. te St. Jp.

Van Symen en Trijntie zijn vier kinderen bekend:

1   Arien Symens (Slim), zie IV-V.

2   Waling Symens de Jonge (Slim), zie IV-U.

3   Aeghie Symens (Slim).

4   Neeltie Symens.

Vlgs Was.bk N.S.Ariens.

Neeltie trouwt op vrijdag 10 december 1677 te Gerecht Het Bildt met Arien Stevens, zoon van Steven Ariens (III-H) en Heyltie Barthouts. Arien, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 120. Wass.bk/196 Hyp.bk 13.10.1685/19.7.1681 A.S. en N.S. e.l. St. Ap.

III-Q        Hendrick Ariens, zoon van Arien Clases (II-C) en Neeltie Dircks, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1604 of 1605, is overleden voor vrijdag 13 januari 1668. Hendrick werd hoogstens 63 jaar en 13 dagen.

Bnr 41.1632/3 in k.9N. 18m.114r. en in k.10N. 8m.163r., 1635 26m.280r.,1640 26m.270r., 1655 H.A.Cl. nr. 31 menist, 1670 H.A.Cl. kk.

Vlgs aut. 17.7.1663 als oom en DG cur. v. kk. Bartout Daems en Tettie Ariens, bij inv. 1648 (HB33/99v.) wordt Hendrik echter niet genoemd en zijn er 7 volwassen kk. uit het 1e huwelijk.   Aut. 13.1.1668  cur. Dirck Dircks Kuyck neef en Dirck Arien Claes DG en oom. HB32/14. HB38/39 24.2.1668 sch. en d. tussen kk., Dirck Arien Claes en Dirck Dircks Kuyck cur. v. Arien Hendricks, Jan Evert Claes x Neeltie Hendricks.

Hyp.bk 17.5.1636 (blz. 232 S.) H.A. en L.J.C. e.l. St. Jp., borg Arien Clases vader. HB21 21.7.1645 Hendrick Arien Claes contra Tiesse Feddes koopman St. Jp.

Hendrick trouwt op woensdag 1 december 1627 te Vrouwenparochie op hoogstens 22-jarige leeftijd met Lijsbet Jans Kuyck, dochter van Jan Dircks Kuyck en Neeltje Clases. Lijsbet is overleden voor vrijdag 13 januari 1668.

Datum is 1e procl., hij v. St. Jp., zij v. Vrp., patroniem bruid Jan Dircks.

Van Hendrick en Lijsbet zijn vijf kinderen bekend:

1   Dirck Hendricks.

2   Jan Hendricks, zie IV-W.

3   Claes Hendricks.

4   Neeltie Hendricks, zie IV-X.

5   Arien Hendricks is geboren 1652 of 1653.

Arien trouwt op vrijdag 29 september 1690 te Gerecht Het Bildt op hoogstens 37-jarige leeftijd met Pleuntie Martens. Pleuntie is overleden op zaterdag 7 januari 1719.

Lidm.bk DG OBZ.

Pleuntie was later gehuwd (2) met Gerrit Minties.

III-R        Jannichie Ariens, dochter van Arien Clases (II-C) en Neeltie Dircks, is geboren 1608 of 1609.

Jannichie trouwt in 1634 op hoogstens 26-jarige leeftijd met Philips Hendricks van der Meij, zoon van Hendrick Philips van der Meij en Geertie Lourens.

Hyp.bk 29.10./12.6.1638 koopt samen met broer Lourens landen in de Purmer. HB22 14.12.1657 e.l. in de Purmer.

Van Philips en Jannichie is een kind bekend:

1   Joris Philips van der Meij.

Recesbk 8.5.1665 Alb. v. Wijngaarden, oud secr. koopt 2m.2305. NwB o. St. Jp. v. Joris Philips en de andere erven v. Arien Claes,  in gebr. bij Lieuwe Wytses.

III-S         Pieter Pieters, zoon van Pieter Pieters de Jonge (II-D) en Jannichie Dircks.

Bijgenaamd de Jonge. Hyp.bk  20.5.1668/8.5.1668: P.P. de Jonge en Lijsbet Arien Gerbens. e.l. op Nw Bildt schuldig aan Jelte Scheltes oud lakenkoper te Minnertsga, onderpand nog te beuren erfenis van Lijsbets ovl. moeder, borgen Dirck Pieters ass., Harrent Pieters de Jonge, koopman, Hendrick Folckerts ‘t Hoen en Cornelis Arjens, koopman, getuige Gerben Ariens Langius N.P.

Pieter was gehuwd met Lijsbet Arien Gerbens, dochter van Arien Gerbens en Lijsbet Cornelis.

Van Pieter en Lijsbet zijn vier kinderen bekend:

1   Jannichie Pieters, zie IV-Y.

2   Trijntie Pieters, zie IV-Z.

3   Pieter Pieters, zie IV-AA.

4   Neeltie Pieters is overleden voor woensdag 10 augustus 1707.

HB50/201v. 10.8.1707 inv. sth. N.P., wed. W.L., haar 1e man is Dirck Corn. Hollander; erfgen. zijn haar 2 zrs en br en hun kk.

Neeltie was gehuwd (1) met (?)Dirck Cornelis Hollander, zoon van Cornelis Pieters Hollander.

1640 St. Jp. C.D.Hollander 13m., 1655 St. Jp. nr 13.

Recesbk 27.11.1637 Corn.Dircks Hollander de Olde, id. 14.12.1646 Corn. Dircks Hollander, St. Jp. HB22 2.2.1680 D.C. de oude toegenaamd Hollander (te Hallum) vs de erven v. Jan Thonis ( Cl.S.Brantsum c.s.) en id. Dirck Corn. de jonge vs dezelfden.

Neeltie trouwt op zondag 22 mei 1707 te St. Jacobiparochie (2) met (?)Wytse Louws, zoon van Louw Wytzes en Jantie Jouckes. (?)Wytse is overleden voor woensdag 10 augustus 1707.

Aut. 10.8.1707 en 16.8.1707 cur. kk. Pyter Pyters en Tryntie Pyters zijn Lenert Corn. ontv. Nw Bildt en Jan Dircks, schipper St. Jp. inz. nal.schap Neeltie Pyters, laatst wed. v. W.L.

III-T         Harrent Pieters de Jonge, zoon van Pieter Pieters de Jonge (II-D) en Jannichie Dircks, koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1678.

Bnr 7, 25 en 48. Bijgenaamd de jonge, was volmacht van St. Jp. en bijziiter HB (Sannes I/296). 1655 H.P. de Jonge nr.28. 1670 nr.17 Dirk Pieters, nu Harrent Pieters en nr. 25. Hyp.bk 25.7./24.5.1676 ontv. NwB.

Aut. 28.2.1666. Hs Lont: kinderen Dirk en Pieter, beiden ongehuwd ovl., Antje Jans liet 4 nichten van  Pieter Harrents erven:

Trijntje Feikes (1674 x Dirk Arjens Mercator) en Neeltje Feikes (1680 x Dirk Douwes), drs van Feike Jobs, die in 1654 St.Jp. was getrouwd met Tettie Pieters, wed. van Andries Sijbes; Jannigje Pieters (1680 x Jan Jans) en Trijntje Walings (x Fedde Lieuwes).

Hyp.bk 11.12.1676/6.5.1670 H.P. koopman en Antie Jans St.Jp. Aut. 28.2.1666 A.W. ovl. cur. Arien Jansen en Pieter Sioukes beiden DG en ooms.

HB37/70 geen datum (wrsch. 1666): inv. en estimatie ten huize van H.P. koopm. St. Jp., nu 2e x Antie Jans, in presentie v. Arien Jans en Pieter Sioukes, omen en cur. nagel. kk. v. Antie Willem Dircks bij H.P.; veel onroerend goed van de kk.

HB37/123v. 23.2.1666 weesrek. door H.P: cur. van Harrent Cornelis zn v. Corn. Harrents: 20.4.1664  “ontv. v.h. sterfhuis van mijn schoonvader Willem Dircks inz. Buwe Willems”. HB38/9v 9.4.1667 sch. en d. HB36/280v. 31.7.1663 cur. Neeltje Symens wk. v. Reinu Jobs.

Harrent was gehuwd (1) met Antie Willems, dochter van Willem Dirck Ariens en Gaetske Gales. Antie is geboren 1624 of 1625, is overleden voor zondag 28 februari 1666. Antie werd hoogstens 41 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Van Harrent en Antie zijn twee kinderen bekend:

1   Dirck Harrents is geboren rond 1650, is overleden op woensdag 18 september 1669 te St. Jacobiparochie. Dirck werd ongeveer 19 jaar.

Zerk. St. Jp.

2   Pieter Harrents is geboren 1658 of 1659.

Pieter noemde zich Vogel, dit blijkt uit 2 akten die voorkomen in het protocol van notaris Henricus Winia (Fr. Akademy 1973):

– 28.5.1684: Pieter Sjoukes man van Aeghie Willems die testamentaire erfgen. is van Pytter Harrents Vogel regelen de verdeling van deze erfenis met Arien Jans, man van Claesie Willems en Arien Willems fidei-commissaire erfgen. van P.H.V. Het betreft de landen die afkomstig zijn van Willem Dirk Ariens de bestevader van P.H.V. I.V.m. het fideï-commis is advies ingewonnen van advocaten voor het Hof v. Fr.

Aeghie Willems en man krijgen de helft van 11 mg, 230 r, 4 voet en 9 duym eigen land op het Nw Bildt en een deel van  percelen onder Firdgum en Tzummarum. De andere helft van de 11 mg wordt verdeeld in drieën, waarbij Aeghie ook weer meedeelt.

– 19.101684: Pieter Sjoukes en Aeghie Willems te Vrp. verkopen aan Arien Willems linnengoed dat ook ingevolge het fideï-commis door P.H.V. is geërfd van zijn grootvader W.D.A. voor 3 zilveren ducatons (ieder 63 st.).

HB227v. 18.12.1678 rek. d. P.H. zoon en universele eefgen. v. Harrent Pieters gel. a. Dirck Ariens en Sibe Andries, beiden St. Jp.; uitgaven t.b.v. Pieter, Neeltie en Lijsbet Feikes.

Vlgs stamb.Lont als rijke vrijer ovl. en goederen nagelaten aan Antje Jans 2e vr. v. H.P.

Harrent trouwt op donderdag 20 augustus 1665 (2) met de hoogstens 49-jarige Antie Jans. Antie is geboren 1615 of 1616, is overleden op woensdag 2 februari 1689. Antie werd hoogstens 73 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Zerk. St. Jp. Weduwe van Jan Scheltes.

Antie was eerder gehuwd (1) met Jan Scheltes.

III-U        Dirck Pieters, zoon van Pieter Pieters de Jonge (II-D) en Jannichie Dircks, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 16 maart 1674.

Bnr 25, 47.  Assessor (Sannes I/296). 1655 Dirk Pieters gardenier nrs 16 en 17, 1670 D.P. ass. nr. 16 en nr. 17 D.P. nu Harrent Pieters.

D.P.Pieters cur. kk. v. Jan Jaspers.Hyp.bk 12.5.1647/20.9.1646 e.l. St. Jp. sch.a. Andrys Siebes en Tettie Pieters onze zr. en zwager inz. land gekocht van Pyter Lous. Aut. 17.12.1666 en  hyp.bk 28.2.1671/30.4.1668 Gosse Jacobs (oom) koopm. St.Ap. (x Jann. Jans) cur, over de 5 kk. v.d. ass. D.P. en N.J. Aut. 21.9.1674 D.P. ovl. (NB de leeftijden van Jannichie, Pieter en Willem kloppen niet met de aut. uit 1666).

HB38/19 17.6.1667 inv. bij D.P. wednr. Van N.J.J., id f. 25v 31.3.1668 sch. en d. D.P. hertr. In inventarisatie veel boeken 3 blz.!

Hyp.bk 6.10.1673/21.6.1669 D.P. ass. gerecht HB mede voor zijn kk. bij wln N.J. en ook voor zijn tegenw. hsvr. T.L. sch. a. Corn. Lieuwes Wijngaerden vrijgezel en Grietie Lieuwes mijn schoonbr. en zr. beiden te Harl. Hyp.bk 17.2.1677/14.7.1675 Gosse Jacobs en Jannnichie Jan Jaspers kopen plaats v.d. cred. van Dirck Pieters ass. Hyp.bk 24/2.6.1684 Jan en Willem Dircks vrijgezellen, bijna major annis zijnde, gest. m. oom en cur. Gosse Jacobs, onderpand plaats die is aanbeërfd van wln zuster en broeder en ouders.

HB39/241v. 21.5.1672 rek. door Gosse Jacobs, koopm. St. Ap. als oom en cur. HB40/10v. 21.9.1673 inv. sth. D.P., er zijn 2 volj. en 3 minderj. kk. bij Neeltie Jans en 3 onm. kk. bij T.L. zijn wed.; heeft een huis etc. met enterie te St. Jp., o.a 54 boeken.

Recesbk 18.1.658 Dirk Pieter Pieters assessor. HB21 19.2.1649 D.P. gardenier St. Jp. x Neeltie Jans vs Claes Barthouts St. Jp. Recesbk. 16.3.1674 D.P. ovl., Harrent Pieters nieuwe ass.

Proces H.v.Fr. 12.11.1700 (S.B.65M/ 615 tussen erven v. Neeltie Jans.

Dirck was gehuwd (1) met Neeltie Jans, dochter van Jan Jaspers en Jannichie Willems. Neeltie is geboren 1624 of 1625, is overleden voor vrijdag 17 december 1666. Neeltie werd hoogstens 41 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Aut. 17.12.1666 Jan Jaspers grv.

Van Dirck en Neeltie zijn vijf kinderen bekend:

1   Jan Dircks is geboren 1646 of 1647, zie IV-AB.

2   Tettie Dircks is geboren 1649 of 1650, zie IV-AC.

3   Pieter Dircks is geboren 1652 of 1653, is overleden in 1675. Pieter werd hoogstens 23 jaar.

4   Jannichie Dircks is geboren 1655 of 1656.

5   Willem Dircks, wagenmaker, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1657 of 1658.

HB43/377v. 5.5.1684 W.D.Pieters cur. k. v. Jan Dircks bij Trijntie Lous. Vlgs processtukken ged..te St. Jp. 13.2.1659.

Willem was gehuwd met Rins Cornelis ‘t Hoen, dochter van Cornelis Hendricks ‘t Hoen en Minke Riencks. Rins is geboren 1663 of 1664.

Rins was eerder gehuwd (1) met Claes Barents.

Dirck was gehuwd (2) met (?)Tettie Lieuwes Wijngaarden, dochter van Lyuwe Gerbens en Willemtie Cornelis.

(?)Tettie was later gehuwd (2) met Ritske Innes.

III-V        Tettie Pieters, dochter van Pieter Pieters de Jonge (II-D) en Jannichie Dircks, is overleden voor 1666.

Tettie was gehuwd (1) met Andries Siebes, kind van Siebe Gerrits en Tiets Andries. Andries, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 4 maart 1655.

Bnr 3.1655 wed. nr. 2. HB35/6 4.3.1655 inv. sth. A.S., wed. T.P. nu x Feike Jobs; aut. id 5v. HB 35/114v. 8.4.1656 scheiding en deling, Corn. Cornelis St. Jp. en Sibe  Reiners, Finkum curatoren; Tettie wordt T. jonge Pieters genoemd, Harrent Pieters is broer. Aut. 15.7.1667 cur. Harrent Pieters, koopman St. Jp. en Hendrick Folckerts ‘t Hoen, St. Ap. ooms.

HB37/149v. 15.4.1666 nalatenschap Corn. Cornelis, A.S. zou een halfbroer van C.C. zijn. Hyp.bk 12.5.1647/20.9.1646 A.S. en T.P. zwager en zr v. Dirck Pyters en Neeltie Jans e.l. St. Jp.

Van Andries en Tettie zijn twee kinderen bekend:

1   Tietske Andries is geboren 1646 of 1647.

Tietske was gehuwd met Willem Barthouts, zoon van Barthout Cornelis en Trijntje Walings. Willem, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1640, is overleden voor vrijdag 19 februari 1694. Willem werd hoogstens 54 jaar.

Bnr 151? 1670 Abe Willems en Willem Beerts nr. 31 1/4 k.38.

Wass.bk/161. Hyp.bk 2.1.1672/7.12.1667 W.B. en Tyetske Andries Sybes e.l. huren plaats op Nw Bildt van wed. Th. Keth, Harl.(de oosterse plaats). HB45/10 19.2.1694 inv. sth. W.B. o. St. Jp., Freerck Willems, Waling Walings en Riemer Lenerts vrienden v. wkk., ook erfenis v. Grietie Symen Walings annex, Fr.W. en W.W. hebben daarin ook aandeel.

HB46/86v. 30.4.1696 rek. d. Freerk Willems en Waling Walings cur. kk. W.B. en Hittie Dircks.  HB46/107 30.4.1696 rek. d. Rieme Sybrandts, wed. W.B. als moeder v. kk. bij W.B.; ook ontscheiding goederen nagel. d. Grietie Symen Walings: 3.5.1682 bet. d. Reiner Clasen aan Sioerd Walings inz. een jr kostpenn. en geleverde winkelwaren genoten door Grieite Symens; ook Aert Joris wegens kostpenn. Gr.S.W.

Willem was later gehuwd (2) met Hittie Dircks.

Willem was later gehuwd (3) met Rieme Sybrens.

2   Sibe Andries is geboren 1648 of 1649, zie IV-AE.

Tettie trouwt op donderdag 19 november 1654 te St. Jacobiparochie (2) met de hoogstens 24-jarige Feike Jobs, zoon van Job Cornelis en Trijn Feyckes. Feike, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1629 of 1630, is overleden voor vrijdag 20 maart 1671. Feike werd hoogstens 41 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Zn v. Job Cornelis (HB35/114v.). HB38/19v. 22.7.1667 sch. en d., F.J. nu x Lijsbet Cornelis; Hendrick Folckerts ‘t Hoen en Harrent Pieters koopman cur. kk. v. Tettie Pieters bij 2 mannen. Aut. 20.3.1671. Hyp.bk 21.12.1674/21.5.1672 de gez. crediteuren v. wln F.J. hebben huis en 10 mg land te St. Jp.verkocht. HB39/179 3.3.1671 inv. sth. Feyco Jobs te St. Jp. voor enige dagen ovl. ter pres. v. Harrent Pieters, oom en cur. v. Sibe Andries stiefzn. id f.182 20.3.1671 sch. en d. H.P. en H.F. ‘t Hoen, omen HB39/255 30.5.1672 rek. d. Harrent Pieters cur. 4 kk v. F.J. bij T.P. HB40/46 1.6.1674 rek. d. Harrent Pieters aan o.a. Dirck Arien Pieters (x Trijntie Feickes). HB41/38v. 20.7.1677 rek. d. Harrent Pieters.

Feike was later gehuwd (2) met Lijsbet Cornelis.

Van Feike en Tettie zijn vier kinderen bekend:

3   Pieter Feikes is geboren 1655 of 1656, zie IV-AD.

4   Jannichie Feikes is geboren 1658 of 1659.

5   Trijntje Feikes is geboren 1656 of 1657, zie IV-AF.

6   Neeltje Feikes is geboren 1659 of 1660, zie IV-AG.

III-W       Maertie Pieters, dochter van Pieter Pieters de Jonge (II-D) en Jannichie Dircks, is overleden voor zondag 28 februari 1677.

Maertie was gehuwd (1) met Cornelis Ariens.

HB33/176v. 29.10.1650 rek. door C.A. not. publ. en dorprechter St. Ap., cur. v. Rins en Jetse Harmens inz. de goed. v. hun ouders, gedaan bij M.P. wed. C.A., geads. m. Pieter Pieters d’Olde, haar vader. HB35/37 19.8.1654 rek. door Willem Freercks, brouwer St. Ap. i.p.v. C.A. ovl. kk. van Harmen Jetses en Maeycke Sents.

Van Cornelis en Maertie zijn drie kinderen bekend:

1   Arien Cornelis is gedoopt op donderdag 12 november 1643 te St. Annaparochie.

Dooph. Jannichie grm. vr. v. Pyter.

2   Tettie Cornelis is gedoopt op donderdag 16 november 1645 te St. Annaparochie.

3   Tettie Cornelis is gedoopt op zondag 31 mei 1648 te St. Annaparochie, zie IV-AH.

Maertie trouwt op maandag 1 september 1653 te St. Annaparochie (2) met Hendrick Folckerts ‘t Hoen, zoon van Folckert Hendricks ‘t Hoen en Reinouw Pieter Stans. Hendrick, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 40. 1655 St. Jp. nr. 29, 1670 id. en nr. 28 1/2 k.41.

HB aut. 15.7.1667 samen met Harrent Pieters (koopman St. Jp.) als omen curatoren over de kk van Feyco Jobs en Tettie Pieters (wed. van Andries Sijbes). Wrsch ook chirurgijn (HB33/176v. mr. Hendrick ‘t Hoen). Hyp.bk 11.12.1676/6.5.1670 e.l. St. Ap. sch.a. Harrent Pyters koopman en Antie Jans St. Jp. HB22 1.5.1671 pachter van het Bestiael m.i.v. 1.5.1669.

Maakt samen met zuster Machel testament, zie ald.

HB41/10 28.2.1677 inv. sth. M.P., hsvr. H.F. ‘t H. in pres. v. Harrent Pieters, bijz. en Antie Pieters (x Waling Barthouts), br. en zr. en Con. Ariens vader v. Maartie Corn. bij Aeltie Pieters (zr) en Jan Dircks en Sibe Andries zonen v. andere zrs. HB43/206 20.1.1683 inv. sth. H.F. ‘t H. in pres. v. Aug. Pieters burgemr. Harlingen (zie ook Machteld F. H.)., huis Warmoesstr.

Procl.bk 5.2.1666 e.l. bbc op 13 m. NwB o. St. Jp. k.40.gek. v. kk. en erven Lijsbet Arien Gerbens, Heiltie Lourens en kk. v. Willemtie Beerts O., Sjoerd en Jan Ariens W., de koper N.

Bij huwelijk beiden van St. Ap.

Van Hendrick en Maertie is een kind bekend:

4   Antie Hendricks ‘t Hoen.

Erfgen. v. Memck Juriens ‘t Hoen.

III-X        Arien Pieters, zoon van Pieter Pieters de Jonge (II-D) en Jannichie Dircks, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 20 maart 1655.

Bnr 8. Wass.bk/159, nageslacht Wassenaar.1655 Arien Pieter Pieters wed. nr 1. Aut. 14.5.1655 cur. kk. Harrent Pieters de jonge DG oom en Harmen Jacobs DG oom, beiden o. St. Jp.  HB35/32 20.3.1655 inv. bij G.S., man A.P. ovl. a.d. olde dijk o. St. Jp.; Grietie nu x Lieuwe Lourens, in presentie v. Dirk Pieters, Harrent Pieters, Corn. Harrents en Harmen Jacobs alle naaste vrunden. Trijsmoer komt v.e. reversael van land 8542.-.-. Procl.bk 11.7.1687 de erven van Tonis Jans Roken en Trijntie Simons kopen 2 mg nw billand v. Pyter, Dirck en Harrent Ariens gebrs en Trijsie Ariens (x Tjalling Jacobs).

HB35/149 19.11.1656 sch. en d. HB40/50v. 1.6.1674 rek. d. Harrent Pieters cur. kk. Procl.bk 22.11.1652 e.l. kopen 17 m. NwB. van Trijntie (Sannes onzeker, wrsch. Trijs) Harrents; id. 31.3.1656 de wed. verk. dit land weer aan de wed. v. Tonis Jans Roker te Twisk.

Arien was gehuwd met Grietie Stevens, zie III-AM.

Van Arien en Grietie zijn vijf kinderen bekend:

1   Dirck Arjens Mercator, zie IV-AI.

2   Trijsie Ariens, zie IV-AJ.

3   Pieter Ariens is geboren 1643 of 1644, zie IV-AK.

4   Cornelis Ariens is geboren 1644 of 1645.

5   Harrent Ariens is geboren 1649 of 1650, zie IV-AL.

III-Y        Aeltie Pieters, dochter van Pieter Pieters de Jonge (II-D) en Jannichie Dircks.

Aeltie was gehuwd met Cornelis Ariens.

Cornelis was later gehuwd (2) met Dieuwke Stevens.

Van Cornelis en Aeltie zijn twee kinderen bekend:

1   Maartie Cornelis.

2   (?)Tettie Cornelis.

(?)Tettie trouwt op donderdag 12 maart 1699 te Vrouwenparochie met Jan Hendrik Joris, zoon van Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Vrouwenparochie.

1708 gebr.5m331r. in nr.18 k.51 en 20m.100r. in nr.22 k.47

Ged. op bel. 16.6.1695 DG gem. OBZ. Hyp.bk 27.5.1714/21.10.1710 J.H.J. , huisman Nw Bildt St. Jp. en T.C. e.l. sch. a. Cornelis Wops, huisman Oude Dijk St. Jp. Hyp.bk 8.8.1705/31.12.1699 e.l. Vrp. huren plaats van Maartie Joris wed. Dirck Gerrits gr. 34m.510r.

III-Z         Antie Pieters, dochter van Pieter Pieters de Jonge (II-D) en Jannichie Dircks.

Antie trouwt op donderdag 21 januari 1655 te St. Jacobiparochie (1) met Waling Buwes, kind van Buwe Clases en Tryn Walings. Waling is overleden voor zaterdag 1 mei 1666.

Bnr 20. Hyp.bk 14.1.1668/1.5.1666 wed. koopt boerderij van erven Arien Gerbens (Langius).

Beiden v. St. Jp.

Van Waling en Antie zijn twee kinderen bekend:

1   Pyter Walings Buis.

Pyter trouwt op donderdag 2 mei 1680 te St. Jacobiparochie met Antie Ariens.

2   (?)Trijntje Walings, zie IV-AM.

Antie trouwt op donderdag 1 juli 1666 te St. Jacobiparochie (2) met Waling Barthouts, zoon van Barthout Cornelis en Trijntje Walings. Waling, boer.

Bnr 73. Wass.bk/160. Hyp.bk 2.1.1672/10.2.1668 e.l. St. Jp. huren plaats Nw Bildt van wed. Th. Keth te Harl. Vlgs Wass.bk uit dit huw. geen kk. Hyp.bk 11.6.1673/27.4.1671.

Zij wed. v. Waling Buis (leesfout voor Buwes?).

Van Waling en Antie is een kind bekend:

3   Tetje Walings Wijngaarden, zie IV-AN.

III-AA     N Pieters, dochter van Pieter Pieters de Jonge (II-D) en Jannichie Dircks.

N was gehuwd met Dirck N.

Van Dirck en N is een kind bekend:

1   Jan Dircks.

III-AB     Dirck Gerrits, zoon van Gerrit Jacobs (II-E) en Grietje Dircks, wonende te Vrouwenparochie, is geboren in 1618 te St. Jacobiparochie, is overleden op woensdag 11 november 1699. Dirck werd 81 jaar.

Bnr 205, 214, 247.   Flor. 1700 de wed. met Ysbrand Jans 34.280, 1708 verk. a. Corn. Ysbrands.

Wass.bk/175. 1672 lidmaten DG gemeente OBZ.  Hyp.bk 8.8.1705/31.12.1699 Isbrand Jansen houtcoper St.Ap. en Joris Dircks voor zijn moeder Maartie Joris, wed. D.G., verhuren plaats gr. 34m.510r.  aan Jan Hendricks en Tettie Corn. Hyp.bk 15.5.1668/13.5.1660 e.l. Nw Bildt o. Vrp. broeder en snaer v Claes Annes en Berber Walings.

Hyp.bk 1.6.1707/12.1.1705 de kk. verk. land in k. 29 NwB.

Dirck trouwt op vrijdag 31 januari 1648 te Gerecht Het Bildt op 30-jarige leeftijd met Maartie Joris, dochter van Joris Ariens en Antie Gosses. Maartie is overleden op donderdag 29 mei 1704.

Van Dirck en Maartie zijn vijf kinderen bekend:

1   Joris Dircks, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 119. 1698/1708 J.D. n.u. nr. 35, 1718/1728 J.D. Flor.1700 46.124, 1708 bij van wed. Claes Sickes 6.507 is 53.031, 1718 53.031.

GJ 2009/296. Aut. 23.10.1719 J.D. DG oom cur. wkk. Arjen Dircks en Mettje Jurjens; aut. 12.8.1715 J.D., huism o. St. Ap. DG cur. wkk. Pyter Corn. en Jannichie Walings. Hyp.bk 19.6-30.4.1713 J.D. en A.S. e.l. huisl. o. St. Ap. Hyp.bk 11.9.1726/24.5.1722

Joris trouwt op vrijdag 16 mei 1687 te Vrouwenparochie (1) met de hoogstens 16-jarige Beitske Franses, dochter van Frans Gerrolds en Aeltie Jacob Scheltes. Beitske is geboren 1670 of 1671.

Joris trouwt op maandag 6 mei 1709 te Gerecht Het Bildt (2) met Aafje Symens.

2   Rinnichie Dircks, zie IV-AO.

3   Gerrit Dircks, zie IV-AP.

4   Tettie Dircks, zie IV-AQ.

5   Arjen Dircks, zie IV-AR.

III-AC     Heiltie Gerrits, dochter van Gerrit Jacobs (II-E) en Grietje Dircks, is geboren in 1620.

Hyp.bk 2.2.1677/28.5.1670 H.G. wed. W.H. v.d. Mey Vrp. sch. a. Anne Clasen stiefv. en Dirck Gerrits broer.

Heiltie was gehuwd met (?)Waling Hendricks van der Mey, zoon van Hendrick Cornelis van der Mey en Marichie Walings. (?)Waling, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 2 mei 1662.

Bnr 214. 1640 W.H. Vrp. 30m.300r. (?), 1670 W.H.v.d.Mey wed. nr. 50.

Hyp.bk 19.5.1648 (blz 30 S.) e.l. Vrp. Niet in GJ2009. Hyp.bk 11.7.1667/2.5.1662 H.G. wed. W.H. Vrp. HB21 1.12.1645 kerk- en armvoogd Vrp.

Van (?)Waling en Heiltie zijn vijf kinderen bekend:

1   Geertie Walings van der Mey, zie IV-AS.

2   Philips Walings van der Mey, zie IV-AT.

3   Lourens Walings van der Mey, zie IV-AU.

4   Dirk Walings van der Mey is overleden voor zaterdag 1 mei 1694.

5   Gerrit Walings van der Mey, zie IV-AV.

III-AD     Willemtie Gerrits, dochter van Gerrit Jacobs (II-E) en Grietje Dircks, is geboren in 1624.

Waarschijnlijhke vrouw v. O.W. gezien verkoop land op NwB. procl.bk 15.2.1675 (NB k. 37 m.z. 34) en naam kind Trijntje Olpherts.

Willemtie was gehuwd met Olphert Walings, zoon van Waling Olpherts en Trijntje Ariens (Slim). Olphert, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1642 of 1643.

HB23 14.7.1679 en 12.7.1680 O.W. OBZ vs Pieter Wopkes OBZ. Procl.bk 8.2.1674 O.W. bbc op 2 m NwB o. St. Jp. gek.v. Jacob Olphert c.u., Antie Walings te Berl. geads. m. Claas Jansen brouwer protesteert, J.O. noemt O.W. zijn swager.

Van Olphert en Willemtie is een kind bekend:

1   (?)Trijntje Olpherts, zie IV-AW.

III-AE      Corsje Gerrits, kind van Gerrit Jacobs (II-E) en Grietje Dircks, is geboren in 1627 te St. Jacobiparochie.

Corsje gaat in ondertrouw op woensdag 30 augustus 1645, trouwt op maandag 23 april 1646 te Gerecht Menaldumadeel op 19-jarige leeftijd met Gosse Joris, zoon van Joris Ariens en Antie Gosses. Gosse, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 30 november 1671.

Bnr 16, 65, 152.   BP500/13. 1655 St.Jp. VIII (Fr.) en samen met Hendrick Joris 1/2 k. 43.(G.J. menist, H.J. niet).

Aut. 2.5.1656 DG op Wester Bildt en 1662 DG te St. Ap., curator kk. Philips Philips. Hyp.bk 27.1.1666/18.5.1665 op het Nw Bildt o. St. Jp. cur. kk. Corn. Arien Joris. Hyp.bk 2.11.1668/29.11.1660 huren plaats op Nw Bildt van Claes Kan. Lwd. (S. St. Ap. nr 3).

HB39/209 30.11.1671 C.G. wed. G.J. cur. wkk. Corn. Arien Joris.

Hij v. St. Jp., zij v. Vrp.

Van Corsje en Gosse zijn drie kinderen bekend:

1   Rinnichie Gosses, zie IV-AX.

2   (?)Hendrik Gosses, zie IV-AY.

3   N Gosses, zie IV-AZ.

III-AF      Boyen Gerrits, zoon van Gerrit Jacobs (II-E) en Grietje Dircks, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren in 1627, is overleden voor vrijdag 16 maart 1685. Boyen werd hoogstens 58 jaar.

Wass.bk /175. Hyp.bk 31.1.1671/1.10.1666 B.G. en N.G. e.l. OBD o. Vrp. sch. a. Mijntie Taekes en Aecht Gerryts e.l. Vrp., id. 1.2.1671/2.5.1664 sch. a. Arien Gerrits en Saep Minnolts e.l. OBZ. + nog 2 schuldbekentenissen. Hyp.bk 3.11.1678 23.5.1677 e.l. OBD St. Ap. sch. a. Dirck Gerrits en Maartie Joris (broer) te Vrp.

Procl.bk 3.11.1656 e.l. te Vrp.bbc op land in k. 34 gek. v. Waling Hendricks v.d.Mey en Heyltie Gerrits. Procl.bk 16.3.1685 de wed. en erven v. B.G. verk. 3 1/4 m. in k. 29 o. St. Ap., wordt geniaerd door Arien en Andle Corn. en Bente Roelofs x Antie Corn. rat. sang.; id.  aan Claas Daams 1 1/4 m. in k. 29.

Boyen trouwt op vrijdag 19 februari 1655 te Gerecht Het Bildt op 28-jarige leeftijd met Neeltie Gijsberts, dochter van Gijsbert Clases.

Hij o. Vrp., zij o. St. Ap.

Van Boyen en Neeltie is een kind bekend:

1   Gerrit Boyens.

Procl. 15.2.1675 Gerrit Boyen Gerrits verk. land in k.37.

III-AG     Tettie Annes, dochter van Anne Clases (II-E) en Grietje Dircks.

Tettie trouwt op vrijdag 19 februari 1655 te Gerecht Het Bildt met Ysbrand Jans, zoon van (?)Jan Ysbrands en Wytske Gerrits. Ysbrand, timmerman en houtkoper, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 130, 144, 214.   1698/1708 St. Ap. met Taeke Tjeerds nr 5 en nr. 20 alleen,1718 nr.20. Vrp. met Dirk Gerrits nr.31 Flor. 1700 38.181, 1708 bij 2.500 vn Corn. ‘t Hoen is 41.081. Flor. 1700 samen met Taeke Tieerds 18.391, 1708 id. 20.165, 1718 gek. v. W. v. Haren 10.267, 1718 41.081.

Hyp.bk 8.12.1668/26.5.1661 Y.J. mr timmerman en houtk. te St. Ap. en Tettie Annes e.l. vordering op Pieter Ariens en Janck Jacobs blauw e.l. St. Ap.

Hyp.bk 8.8.1705/31.12.1699 Isbrand Jansen houtk. St. Ap. en Joris Dircks voor zijn moeder Maartie Joris wed. Dirck Gerrits verhuren a. Jan Hendricks en Tettie Cornelis e.l. Vrp. boerderij met 34 mg land reeds bij huurders gebruikt. Aut. ….1668 cur. kk. Jan Jacobs en Lijsbet Jans. HB38/62v. 13.7.1668 sch. en d. kk. Jan Jacobs en Lijsbet Jans inz. erfenis grv. Jan Redders.

Weesbk MEN76/246. Y.J. te St. Ap. en Klaas Jans, kuiper te Berl. cur. Baukje (16e jr) dr v. Gerrit Jetses en Akke Tjerks te Berl., weesrek.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Ysbrand en Tettie zijn zes kinderen bekend:

1   Claas Ysbrands, zie IV-BA.

2   Antje Ysbrands.

Antje trouwt op donderdag 10 september 1693 te St. Annaparochie met Gerrit Dircks, zie IV-AP.

3   Gerrit Ysbrands, zie IV-BB.

4   (?)Berber Ysbrands.

(?)Berber trouwt op zondag 26 mei 1715 te St. Jacobiparochie met Merk Jacobs. Merk, glasmaker, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 29.4.1720/id heeft schuld, onderpand huis op Westend, smaale kant te St. Jp. dat wln zijn hsvr. h.St. ten deel is gevallen

Merk was eerder gehuwd (1) met Hiltje Steffens.

5   Cornelis Ysbrands, zie IV-BC.

6   (?)Grietje Ysbrands, zie IV-BD.

III-AH     Claas Annes, zoon van Anne Clases (II-E) en Grietje Dircks, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor zaterdag 9 mei 1716.

1708/18/28 St. Jp. Cl.A. en Arjen Arjens Brandenburg elk 1/5 v. 3m.320r in nr.19 k.50.

Hyp.bk 15.5.1668/13.5.1660 e.l. OBZ sch.a. Dirck Gerryts en Marichie Joris e.l. Nw Bildt o. Vrp., “onse broeder en snaer” Hyp.bk 4.3.1724/9.5.1716 wed. te OBZ.

Procl.bk 21.3.1687.

Claas trouwt op donderdag 4 oktober 1657 te Vrouwenparochie (1) met de hoogstens 18-jarige Barber Walings, dochter van Waling Olpherts en Trijntje Ariens (Slim). Barber is geboren 1638 of 1639.

Vrp. 1e procl. 14.9.1642 Gerben jansen x Berber Walings beiden v. OBZ.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Claas en Barber zijn twee kinderen bekend:

1   Waling Clases, wonende te Oudebildtzijl.

HB56/164 19.4.1723 samen met Willem Dircks beiden te OBZ cur. kk. Gerrit Yedes en Trijntie Olpherts.

Waling trouwt op maandag 25 april 1689 te Vrouwenparochie met Grietie Minnes.

2   Arien Clases, wonende te Oudebildtzijl.

1738 St. Jp. eigenr 2/5 v. 3.m.320r. in nr. 19 k.50.

Hyp.bk 2.3.1695/4.10.1694 e.l. OBZ sch. a. Isbrant Jansen en Tettie Annes St. Ap., oom en moye. Hyp.bk 12.6./5.5.1711 A.C.Annes sch. inz. schip.

Arien trouwt op donderdag 19 april 1691 te Vrouwenparochie met Jetske Scheltes.

Claas trouwt op donderdag 19 januari 1668 te Vrouwenparochie (2) met Aafje Arjens.

HB23 28.3.1681 Abigaaltie Pieters wed. Cornelis Ariens te OBZ. vs Claas Annes OBZ + kk. bij A.A.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Claas trouwt op donderdag 13 april 1679 te Vrouwenparochie (3) met Geertie Gerrits, dochter van Gerrit N..

Beiden v. OBZ.

III-AI       Tettie Boyens, dochter van Boyen Dircks (II-F) en Amerens Cornelis.

Tettie trouwt op donderdag 15 april 1655 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 23-jarige Claes Walings, zoon van (?)Waling Clases en Rins Gerrits. Claes, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1631 of 1632.

Hyp.bk 1675 Hyp.bk 25.4.1667 e.l. St. Jp., bakker en winkeliers. HB43/294 14.9.1683 cur. kk. Abram Isaacks bakker en Jancke Lollius Adema.

Bakkersknecht van Harlingen, zij van St. Jp.

Van Claes en Tettie is een kind bekend:

1   (?)Amerens Clases.

(?)Amerens trouwt op donderdag 25 januari 1680 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 24-jarige Pieter Feikes, zie IV-AD.

III-AJ       Neeltje Boyens, dochter van Boyen Dircks (II-F) en Amerens Cornelis.

Hyp.bk 15.3.1669/13.3.1667 N.B. wed. Fem Ariens Gelder heeft vordering op haar zuster Tettie Boyens x Claes Walings, bakker.

Neeltje trouwt op vrijdag 20 oktober 1662 te Vrouwenparochie (1) met Fem Ariens Gelder, zoon van Arien Cornelis Gelder en Maek Femmes.

Prot. S.A./25. HB39/264v. 24.5. (1672?) inv. sth. Fem Ariens, wed. N.B. nu x Lenert Gerbens.

Hij van Vrp., zij v. St. Jp.

Van Fem en Neeltje is een kind bekend:

1   Cornelis Fems Gelder is gedoopt op donderdag 23 augustus 1663 te Vrouwenparochie.

HB42/231 21.3.1681 Olphert Fems cur.

Neeltje trouwt op donderdag 10 mei 1668 te St. Jacobiparochie (2) met Lenert Gerbens, zoon van Gerben Minnes en Geertie Pieters. Lenert, brouwer.

Hyp.bk 12.6.1673/31.3.1671 inz. erfenis Neelties moeder. Hyp.bk 5.5.1675/26.5.1669 e.l. St. Jp. sch. a. hun moeder Neeltie Pieters.

Beiden van St. Jp.

III-AK     Grietje Boyens, dochter van Boyen Dircks (II-F) en Amerens Cornelis, is overleden voor donderdag 8 december 1672.

BP 500/24

Grietje trouwt op donderdag 6 maart 1664 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 23-jarige Job Symens, zoon van Symen Gerrits en Reinu Jobs. Job, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1640 of 1641.

Hyp.bk 12.6.1673/21.3.1671 vader v. kk. bij Gr.D. HB39/311 24.2.1673 inv. sth. G.B. ter pres. v. Boyen Dircks grv. v. Simen Jobs. HB 39/314 27.5.1673 sch. en d. J.S. gest. m. zijn schoonv. Bartout Corn. Procl.bk 20.1.1668 J.S. verk. 1/3 v. huis St. Jp. a. Jarig Lammerts.

Job was later gehuwd (2) met Trijntie Barthouts.

Job was later gehuwd (3) met Dingen Pieters.

Beiden v. St. Jp.

Van Job en Grietje is een kind bekend:

1   Simen Jobs, gortmaker, wonende te Harlingen, is geboren 1664 of 1665.

III-AL      Barthout Michiels, zoon van Michiel Barthouts (II-G) en Neeltie Dircks, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1626 of 1627.

HB22 22.12.1656 e.l. te OBZ. Hyp.bk 5.5./30.4.1665 e.l. OBZ kopen huis met herberg OBZ van Pieter Sydses en Haesie Sybrens herbergiers OBZ.(wandelkoop).

Lidm. Vrp. 28.10.1648. Wrsch. dezelfe: Vrp. 18.8.1667 Heerdt Michiels v. Vrp. x Jaaycke Jans v. Hollum (Am.)  LWL143/71 3e procl. 9.2.1650 B.M. c.s. koopt 7/8 v. sate te Finkum gr. 51 pm van Joost en Jan Alberts c.s. LWL179/196 e.l. te Finkum sch. a. Allert Tieerds en Trijntie Pieters e.l. burgers te Hoorn 9000 c.g., onderpand hs c.a. met 51 pm land te Finkum 14.5.1649.

Barthout trouwt op woensdag 23 januari 1647 te Vrouwenparochie op hoogstens 20-jarige leeftijd met Nieltie Jan Joostes, dochter van Jan Joostes en Marichie Joostes.

Datum is 1e procl., hij v. Vrp., zij v. Oude Leye.

Van Barthout en Nieltie zijn twee kinderen bekend:

1   Neeltie Beerts is gedoopt op vrijdag 15 april 1661 te Vcrouwenparochie.

2   Jannichie Beerts is gedoopt op donderdag 1 april 1666 te Vrouwenparochie.

III-AM     Grietie Stevens, dochter van Steven Cornelis (II-H) en Tettie Dircks, is gedoopt op donderdag 5 mei 1622 te St. Annaparochie.

Wass.bk/159.

Grietie was gehuwd (1) met Arien Pieters, zie III-X.

Grietie trouwt op donderdag 4 februari 1655 te St. Jacobiparochie op 32-jarige leeftijd (2) met Lyuwe Lourens, zoon van Lourens Jacobs Buyrtie en (?)Trijn Lyuwes. Lyuwe, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 18.5.1691/2.3.1686 L.L. en Gr. St. e.l.

Beiden v. St. Jp., hij is bouwknecht bij Trysie Harnts.

III-AN     Willem Stevens, zoon van Steven Cornelis (II-H) en Tettie Dircks, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1624, is overleden voor maandag 13 februari 1708. Willem werd hoogstens 84 jaar.

Wass.bk/159. Procl.bk 13.2.1708 de wed. verk. huis (winkel en loods) in St. Ap. op brede kant bij de oude pijp aan Gerrit Dircks ads. gerecht HB c.u., Dirck Jans schroot W. en Aris Jansen, brouwer mette saal O. (ten profijte v.d. cred.).

Willem was gehuwd met Willemtje Jetses.

Van Willem en Willemtje zijn twee kinderen bekend:

1   Barent Wassenaar, zie IV-BE.

2   Cornelis Willems is gedoopt op woensdag 2 januari 1686 te St. Annaparochie.

Cornelis trouwt op zondag 17 mei 1711 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met Grietje Bastiaans, dochter van Bastiaan Joukes en Maertie Beerts. Grietje is overleden voor vrijdag 3 februari 1730.

Grietje was later gehuwd (2) met Jan Arjens Borger.

III-AO     Tettie Stevens, dochter van Steven Cornelis (II-H) en Tettie Dircks, is geboren rond 1625.

Tettie was gehuwd (1) met Marten Jans, zoon van Jan Marten Claes en Crijntie Jaspers. Marten, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1655.

1655 Marten Jan Martens wed. nr. 41, 1670 nr.41 M.J.M. kk.

HB35/28v. 20.3.1655 inv. bij T.St., man M.J. ovl., Lenert Corn. en Reiner Clases zijn cur. over de 2 kk. Aut. 6.12.1659 Tewis Gerckes stv., cur. Steven Corn. grv. en Jasper jans oom. 9.5.1653/1.5.1651 e.l. St. Jp. sch. inz. aankoop boerderij v. Willem Jan Aerts, borg Jan Martens St. Jp. HB36/119 5.12.1659 rek. d. Lenert Corn. en Reyner Clases.  HB39/240 14.5.1672 rek. door Steven Corn. grv., Tevis Gerckes stv. J.M. HB37/158v. 21.5.1666 rek. d. Jasper Jans, Lenert Corn. oom v.d. kk.

Van Marten en Tettie zijn twee kinderen bekend:

1   Jan Martens is geboren in 1652, zie IV-BG.

2   Neeltie Martens is geboren in 1650.

Neeltie was gehuwd met Jan Douwes. Jan, wagenmaker.

HB39/240 14.5.1672.

Tettie trouwt op donderdag 18 februari 1655 te St. Jacobiparochie op ongeveer 30-jarige leeftijd (2) met Theeuwes Gerckes, zoon van Gercke Lenerts en Lijsbet Thewis.

Bij huwelijk hij v. Hallum, zij v. St. Jp.

Van Theeuwes en Tettie zijn twee kinderen bekend:

3   Maartie Tewis, zie IV-BF.

4   Leendert Theeuwes, zie IV-BH.

Generatie IV

IV-A      Maartje Harrents Scheyff, dochter van Harrent Philips Scheyff (III-A) en Tettie Cornelis.

Van Maartje zijn vier kinderen bekend:

1   Dieuwke Eesges is gedoopt op donderdag 10 augustus 1684.

Dieuwke trouwt op zaterdag 4 oktober 1721 te Vrouwenparochie op 37-jarige leeftijd met Dirk Melis (16.3.1766). Dirk, smid, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor woensdag 25 juni 1766.

Hyp.bk 13/10.5.1765 D.M. mr grofsmid OBZ. x Insck Dirks e.l.; id. 20.8./25.6.1766.

Dirk was later gehuwd (2) met Ynske Dirks.

2   Harrent Eesges is gedoopt op maandag 22 juli 1686 te Vrouwenparochie, zie V-A.

3   Cornelis Eesges, konvooimeester, is gedoopt op vrijdag 17 december 1688 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 11.7.1735/12.9.1734 Corn. Aesges Hameringa, comijs te rechergie te NBZ is borg voor D.D. Kuik, molenaar Vrp.

1749 OBZ.  konvooimr, welgesteld 3p. 30.16.0. Recesbk 15.6.1750 C.Aesges Hameringa, mede erfgen. v. broer Harrent Aesges.

Cornelis trouwt op vrijdag 24 januari 1721 te Vrouwenparochie op 32-jarige leeftijd met Heiltje Symons.

Heiltje was eerder gehuwd (1) met Claas Symens.

4   Aat Eesges is gedoopt op vrijdag 6 juli 1691 te Vrouwenparochie.

IV-B      (?)Teuntie Harrents Scheyff, dochter van Harrent Philips Scheyff (III-A) en Tettie Cornelis.

(?)Teuntie was gehuwd met Jan Teunis. Jan is overleden voor 1650.

Hyp.bk  1650 (bl.31 S.)

Van Jan en (?)Teuntie zijn twee kinderen bekend:

1   Harrent Jans, schipper, wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 17.11.1634/2.5.1630 H.J. vrijgezel en schipper OBZ. sch. a. Jan Eysses lieutenant en Gryt Hendricks e.l. ald. Hyp.bk 11.11.1667/13.7.1663. e.l. OBZ. Hyp.bk 3.9.1671/14.7.1668 H.J. schipper OBZ. sch. a. Daem Annis en Berber Sibreghdr koopl. ald. HB22 21.12.1663 H.J. schipper OBZ vs Wiemer Corn. OBZ.

Harrent trouwt op dinsdag 8 juli 1642 te Vrouwenparochie met Itke Hermens.

2   Dirckie Jans.

Dirckie was gehuwd met Ewout Jobs, zoon van Job Jans en Jannichie Ewouts. Ewout is geboren rond 1607.

Hyp.bk 4.2.1630 (S/201) E.J. en D.J. e.l. OBZ borgen zijn Reyner Jans en Hidde Jans,omen v. Ewout en Harrent Jans br. v. D.J.

IV-C      Cornelis Dircks, zoon van Dirck Cornelis (III-B) en Neeltie Andries, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1647 of 1648, is overleden voor woensdag 8 januari 1710. Cornelis werd hoogstens 62 jaar en 8 dagen.

Bnr 65, 66.  Wass.bk/165. Aut. 1.3.1654, HB36/160v. weesrek. Hyp.bk 25.12.1701/13.5.1680 e.l. verk. aan Aechie Barthouts (x Arien Christiaans) huis m. sch. etc.en brouwgereedschappen etc. Hyp.bk 7.2./8.1.1710 wed. op NwB o. St. Jp.

Cornelis was gehuwd met Jancke Sybrandus, dochter van Sybrandus Aeneae.

Van Cornelis en Jancke zijn twee kinderen bekend:

1   Aagje Cornelis, zie V-B.

2   Neeltje Cornelis is geboren rond 1680, zie V-C.

IV-D      Jannichie Clases, dochter van Claes Ariens (III-E) en Neeltie Ariens, is overleden voor dinsdag 21 juni 1707.

Jannichie trouwt op donderdag 9 november 1679 te Vrouwenparochie met Lourens Walings van der Mey, zie IV-AU.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Lourens en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1   Tetje Lourens van der Mey, zie V-D.

2   Claas Lourens van der Mey, wagenmaker, wonende te Westernijkerk.

FER 55 21.4.1707 Gosse Elings is schoonvader v. Claas L.

Claas was gehuwd met N Gosses, dochter van Gosse Elings en Jannichie Everts.

IV-E      Trijntje Clases, dochter van Claes Ariens (III-E) en Neeltie Ariens, is overleden voor maandag 10 april 1741.

  1. In de inv. sth. van Corn.Th. Knechje wordt vermeld de inbreng van Tr.Cl. uit de scheiding tussen de 5 kk. v. Claas Arjens en Neeltje Arjens en met stv. Gerrit Pieters. HB59/330 10.4.1741 inv. sth. Tr. Cl., St.Ap., Pybe Stinnerts en de kk. v Claas Corn. en Sara Joh. zijn elk voor de helft erfgen.

Trijntje trouwt op donderdag 12 maart 1682 te St. Jacobiparochie (1) met Stinnert Pybes, zoon van Pybe Stinnerts en Neeltie Clasen. Stinnert, timmerman, wonende te St. Annaparochie.

BPw95.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Stinnert en Trijntje is een kind bekend:

1   Pybe Stinnerts, zie V-E.

Trijntje trouwt op vrijdag 28 november 1687 te Gerecht Het Bildt (2) met de ongeveer 38-jarige Cornelis Teunis Knechje, zoon van Thonis Martens en Maartie Cornelis. Cornelis, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1649, is overleden voor woensdag 21 oktober 1716. Cornelis werd hoogstens 67 jaar.

Bnr 113. 1698 St. Ap. nr. 30, 1708 de huizinge afgebroken en de landen verkocht, 1718 en 1728/39 de wed.

Aut. 21.10.1716 Sybren Jans en Teunis Martens cur. kk. 1e huw. en Corn.Corn. ‘t Hoen cur. k. 2e huw.  Hyp.bk 15.6.1692/11.2.1689 de cur. v.d. insolv. boedel v. Jacob Monnickhuis te Edam verk. a. C.T.Kneghie, timmerman en Trijntie Clases e.l. St. Ap. huis en sch. met ontr. v. 15½ mg oud gep. billand op Zuid v. St. Ap., ‘t Huis de Wilde genoemd. Hyp.bk 17.5.1717/13.5.1714 C.T. mr timmerman  en Tr. Cl. e.l. St. Ap. HB54/1 21.10.1716 inv.sth. en sch. en d. Sybren Jans mr wagenmaker St. Ap., Theunis Martens, St. Ap., Jochum Corn. is uitlandig.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Trijntie Jochums.

Datum is 1e procl.

Van Cornelis en Trijntje is een kind bekend:

2   Claas Cornelis Knechje is geboren 1694 of 1695, zie V-F.

IV-F       Tettie Clases, dochter van Claes Ariens (III-E) en Neeltie Ariens.

Ged. op bel. Beetgum 23.2.1694.

Tettie trouwt op donderdag 25 november 1688 te St. Jacobiparochie met Teunis Koerts, zoon van Koert N.. Teunis, boer, wonende te Beetgum en te St. Jacobiparochie.

Bnr 18. Lidm.bk Baatgum: vertr. nr St. Jp., woonde op Dijksterhuizen. Hyp.bk 21.8.1707/29.3.1701  e.l. te St. Jp.  huren boerderij m. 19½ mg land OBD o. St. Jp. van Grietje Arjens wed. Claas Aarts.

Beiden v. St. Jp.

Van Teunis en Tettie zijn drie kinderen bekend:

1   Koert Teunis is gedoopt in februari 1692 te Beetgum, zie V-G.

2   Claes Teunis is gedoopt in februari 1692 te Beetgum.

Tweeling met Koert.

3   Aafje Teunis is gedoopt op donderdag 8 oktober 1693 te Beetgum.

IV-G      (?)Arien Clases Kok, zoon van Claes Ariens (III-E) en Neeltie Ariens, zeeman, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 28.7.1693/11.4.1689 Rinske Jilles wed. Ds Petrus Horreus te Fran. verhuurt a. A.Cl. en Rins A. (transcriptie Sannes Eins Arjens) e.l. St. Jp. sate lands gr. 32 m.oud gep. billand m. hs en sch. op N.O: v. St. Ap. (St. Ap. nr 23 vlgs S.). Hyp.bk 5.12.1701/id A.Cl.K. hsm. St. Ap.

(?)Arien trouwt op donderdag 11 maart 1688 te St. Jacobiparochie waarschijnlijk met waarschijnlijk Rins Arjens.

Beiden v. St. Jp., patr. man Claes Ariens, zij dienstbode bij Claes Aerts.

Van (?)Arien en Rins zijn twee kinderen bekend:

1   Gerrit Arjens Kok is gedoopt op donderdag 25 augustus 1695 te St. Annaparochie.

2   Maartje Arjens Kok is gedoopt op donderdag 24 juli 1698 te St. Annaparochie, zie V-H.

IV-H      Marten Clases, zoon van Claes Ariens (III-E) en Neeltie Ariens, is overleden voor maandag 30 april 1731.

Bnr 15. Hyp.bk 12.8.1732/30.4.1731 wed. OBD St. Jp.

Marten trouwt op donderdag 24 oktober 1697 te St. Jacobiparochie met (?)Antie Gerrits, dochter van Gerrit Pieters en Neeltie Ariens (III-E).

Beiden v. St. Jp.

Van Marten en (?)Antie is een kind bekend:

1   (?)Claas Martens, zie V-I.

IV-I       Berber Willems, dochter van Willem Arien Jacobs (III-G) en Trijntie Jans.

Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.) maar jaartallen onleesbaar, Berber werd 64 jr.

Berber was gehuwd met Dirck Jarichs, zoon van Jarich Martens en Wopck Dircks. Dirck, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1654 of 1655.

Bnr 50, 55, 111, 206.   1698 St. Jp. nr. 40 en1698/1708/18/28 St. Ap. nr.27,1708/1728 St. Jp. nr. 12 en 40. Flor.1708 13.285 gek. v. erven Antoni de Man. flor. 1700/08/18 25.425. flor. 1700 41.203, 1708/18 38.250, 1718 13.285

Hyp.bk 9.10.1702/4.6.1702 Berber Willems vr. v. D.J. verk. 2 stukken land op ZW v. St. Ap. Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.) met meerdere namen maar jaartallen onleesbaar: Dirck Dirck 2x , Jarig Dircks en wrsch Dirck Jarigs, zie ook Dirck Jarichs zn. v. Jarich Martens en Wopck Dircks.

Pachter stem 27 St. Ap. 1698 en 1728, St. Jp. nr 40 1698 en 1728 en nr 12 1728. Procl.bk 13.12.1713 Dirk Jarichs, hsm. Zdh. St. Ap. koopt huissteed op smalle kant v. Hoge buurt v. Aart Dircks en Tjaltie Willems, de verk. O. en Beert Dircks W. onder verplichting er een huis op te bouwen.

Van Dirck en Berber zijn zes kinderen bekend:

1   Jarich Dirks, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1748.

Bnr 48, 109, 206.   Aut. 21.1.1738 DG, huisman OBD o. St. Jp., cur. kk. Willem Dirks en Jannichie Clases. 1728 met Willem Dirks in 1728 pachter stem nr 24 St. Jp.1738 met de kk. v. W.D., gebr. zelf en Sjoerd Walings. 1738 St. Ap. eigenr en gebr. nr.2. 1748 St. Jp. Jarig Dirks erven en W.D. kk. eigenr en met Sjoerd Walings gebr. 17 m. m. hs en sch.1748 St. Ap. de erven eigenr nr.2 34 7/8 m. m. hs en sch., gebr. Sybe Andrys. Hyp.bk 10.3.28.2.1727 e.l. huisl. a.d. Koudeweg o. St. Jp.

Jarich trouwt op zondag 26 januari 1710 te St. Annaparochie met Maike Clases, dochter van Claas Ysbrands (IV-BA) en Dieuwke Taekes.

2   Jan Dirks.

3   Dirk Dirks, zie V-J.

4   Wopkje Dirks, zie V-K.

5   Willem Dirks, zie V-L.

6   Trijntje Dirks, zie V-M.

IV-J       Antie Stevens, dochter van Steven Ariens (III-H) en Heyltie Barthouts.

Antie trouwt op vrijdag 14 februari 1681 te Gerecht Het Bildt met Gerrit Dircks, zie IV-AP.

Datum is 2e procl., hij v. Vrp., zij v. St. Ap. en zr v. Arien Stevens.

Van Gerrit en Antie is een kind bekend:

1   Steven Gerrits, zie V-N.

IV-K      Dirck Arien Jacobs, zoon van Arien Jacobs (III-K) en Heyltie Ariens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 15 juni 1676.

Bnr 39. Vltgs Wass.bk/174 Rozendal, zn v. Arien Jacobs en Trijntje Dirck Boyens. 1655 D.A.J. nr 18 menist en 1/2 k.30, 1670 nr. 18 de wed. en nr.39 1/2 k.30.

 HB33/61v. 2.12.1647. Aut. 4.3.1679 e.l. ovl. cur. Gerrit Ariens Vrp., DG, oom; aut. 27.3.1680 cur. Gosse Jacobs, koopman St. Ap., oom.  HB40/186v. 15.6.1676 inv. bij Doedtie jan Jaspers wed. D.A.J., Arien en Jannichie beiden volj. en G.A., oom cur. Jan en Willem Dirks, ook sch. en d. HB41/251 4.3.1679 inv. sth. Doetje Jan Jaspers, wed. Dirck Arien Jaccobs, OBD o. St. Jp.

HB21 26.6.1643 D.A.J. St. Jp. x Doedke Jans en cur. Neelke Jans herneemt Procedur v. Claes Willems vorige cur. v. Neelke en Doedke vs Trysie Harrents wed. P.P.

Procl.bk 26.3.1683 Jan en Willem Dircks en Gerrit Hendricks kopen 1/4 v. 17 m. in k. 30 o. St. Jp.van hun broer resp. schoonbr. Arien Dircks plus 1/4 v. 15 m. oud state billand m. hs en sch. en gebruik v. buitenpollen, A.D. heeft dit geërfd van moeder Doetie Jans, naastl. NwB. Oldaens en Dieuwke Braam O. OBD Z. Dieuwke Braams, Pieter Harrents Vogel en Pieter Sjoukes c.s. W.en de NBD N.

Dirck was gehuwd met Doedke Jans, dochter van Jan Jaspers en Jannichie Willems. Doedke is geboren 1620 of 1621, is overleden voor zaterdag 4 maart 1679. Doedke werd hoogstens 58 jaar, 2 maanden en 1 dag.

2e x Lenert Corn. te Vrp.? (hyp.bk 3.5.1669/1.5.1661 L.C. en Doetie Jans e.l. verk. het pachtrecht van ruim 2 mg oud billand te St. Jp. L.C.. en D.J. e.l. o. Vrp. sch. a. Hendrick Daems als cur. v. zr Maertie Daems

Van Dirck en Doedke zijn vier kinderen bekend:

1   Arjen Dirks.

2   Jannichie Dirks.

1698/1708 de kk. v. G.H. 1/2 nr.17.

Jannichie trouwt op donderdag 3 juni 1677 te St. Jacobiparochie met Gerrit Hendriks, zoon van Hendrik Jan Daems en Aeltie Jans. Gerrit, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1689.

Bnr 39. 1698 St. Jp. de kk. v. G.H. en Willem Dirks elk 1/2 nr.17.

Aut. 12.2.1703 de kk. erfgen. v. Hendrick Jan Daems (test. dd 20.6.1691) en Aeltie Jans; X: Jan Willems, cur. Hendrik Willems, neef, huism. St. Jp. (broer v. Jan W.). HB46/81 22.4.1696 rek. d. Aeltie Jans wed. Hendrick Jan Daems (begint 1688).

Gerrit was later gehuwd (2) met Rieme Sybrens.

3   Jan Dircks Rozendal is geboren 1658 of 1659, zie V-O.

4   Willem Dircks Rozendal is geboren 1661 of 1662, zie V-P.

IV-L      Antje Dirck Ariens, dochter van Dirck Arien Clases (III-L) en Fookel Ariens (Slim).

Antje trouwt op donderdag 2 november 1679 te St. Jacobiparochie met de ongeveer 39-jarige Jacob Jans Kuiken, zoon van Jan Jacobs (Kuiken) en Dieuwer Ariens (Slim). Jacob, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1640, is overleden voor donderdag 31 juli 1704. Jacob werd hoogstens 64 jaar.

Bnr 33, 35, 42, 69, 70. 1698 J.J.K. en Claasje Willems nr. 34. 1708/18 de wed. gebr. 1/2 nr.33 k.36 en 1/2 nr.34 k.35 met Waling Walings de Jonge en de kk. nog 1/8 eigenr en gebr. 1708/18 eigenr 1/4 v. 10m.500r nr.35 k.34; 1708/18 de wed. en kk. nr.1, 1708/18 J.J.K. en Claasie Willems kk. doch de huizingen afgebroken en de landen verdeeld. Flor. 1700 Jacob Jansen cum lib. 8.503, 1708 de kk. met namen Claas Danckerts en Gerrit Arjens.

Wass.bk/176. Hyp.bk 19.9.1737/13.1.1728, 21.6.1728 en 18.6.1731; id. 2.6.1715/11.3.1710. Aut. 31.7.1704 cur. kk.2e huw. Beert Arjens Kuycken,

neef. Hyp.bk 27.3.1724/17.2.1721 de 2 kk. uit het 1e huw. v. Jacob Jans K. elk voor 1/3 en de kk. v. Arien Jans K. voor 1/3 verk. een sate met 24 mg. oud gep. billand met huis en sch. in de Westhoek O. St. Jp. ( de eerste vrouwen v. Jacob en Arien waren zusters, de zoon Jan uit het 2e huw. van Jacob tr. met een kleindr van Arien en erfde dus mee met het derde deel). Hyp.bk 19.9.1737/13.1./1.6.1726/18.6.1737 dezelfde partijen verk. dezelfde boerderij? aan Dirk Jans Rozendal en Auckje Jetses. St. Jp.

HB42/113v. inv. sth. N.W. Machtel Ariens grm. wkk., Arien Willems, ontv. St. Jp. wordt cur. kk., veel onr. goed.; Tr. J. x Corn. Ysbrands en M.J. x Claas Danckerts. HB49/158 8.8.1704 inv. t.h.v. Antie Dircks wed. J.J.K., huism. St. Jp. + sch. en d.

Procl.bk 8.12.1710 A.D. wed. J.J.K. huurt boerderij NwB o. St. Jp. m. hs en sch., gek. d. Henricus Popta van P. Roeters, gr. 40 1/2 m. naastl. Jacob Meyles, Waling Walings en huurderse.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Neeltie Willems.

Beiden v. St. Jp., hij wednr, patr. bruid Dirck Ariens.

Van Jacob en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1   Jan Jacobs Kuiken is geboren 1682 of 1683, zie V-Q.

2   Dieuwer Jacobs Kuiken is geboren 1683 of 1684.

3   Dirck Jacobs Kuiken is geboren 1685 of 1686.

4   Neeltie Jacobs Kuiken is geboren 1688 of 1689, zie V-R.

5   Arjen Jacobs Kuiken is geboren 1690 of 1691, zie V-S.

6   Fokel Jacobs Kuiken is geboren 1694 of 1695, zie V-T.

7   Cornelis Jacobs Kuiken is geboren 1699 of 1700, zie V-U.

IV-M     Arien Harmens, zoon van Harmen Jacobs (III-N) en Maertie Ariens, is overleden voor 1697.

Aut. 19.5.1697 Harmen Jacobs en Hendrick Joris grvs., cur. Beert Boyens.  Bij doop kinderen patroniem Arien Harmen Jacobs. HB46/203 3.12.1696 sch. en d. Harmen Jacobs, huism. Vrp. t.e.z. en Hendrik Joris als bestev. v.d. kk. bij Antie Hendriks t.a.z., A.H. nu x Beert Boyens. HB49/84 28.3.1703 rek. d. Beert Boyens. HB50/179v. 27.6.1707 rek. d. Beert Boyens, huism. OBD o. Vrp. HB52/196 7.11.1712 id. HB53/147 15.10.1714 id. HB54/290 10.8.1718 id.

Hyp.bk 10.5./5.1.1728 verk. Sjoukje Beerts wed. Corn. ‘t Hoen voor 26 mg. en de kk. v. Arjen Harmens samen voor 10 mng. een sate oud gep. land a.d. OBD o. Vrp. aan Dirk jarigs hsm. o. St. Ap.(vroeger bijz. Beert Boyens). Procl.bk 30.1.1719 Jacob Ariens, hsm. St. Ap., Hendrikje Arjens (x Harrent Eesges), Joris Arjens mr schoenm. te Dongjum ieder voor 1/3 verk. 3 3/4 NwB o. St. Jp.laatst bij Corn. Wops gebruikt, Hendrik Willems O., geniaerd door H.W. rat.sang. en als naastl.

Arien trouwt op maandag 19 augustus 1686 te Vrouwenparochie met Antie Hendricks, dochter van Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems.

Hyp.bk 10.5./5.1.1728 de kk. v. Antie Hendriks en A.H. verk. een sate oud gep. land met huis etc en totaal 36 mg land OBD o. Vrp., zoals in bezit geweest v.d. bijz. Beert Boyens; de kk. bezitten 10 mg en Sjoukje Beerts wed. Corn. ‘t Hoen 26 mg, koper Dirk Jarichs o. St. Ap.

Hyp.bk 19.5.1728/6.12.1727 A.H. te Lwd.

Antie was later gehuwd (2) met Beert Boyens.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Arien en Antie zijn vier kinderen bekend:

1   Jacob Ariens is gedoopt op donderdag 29 mei 1687 te Vrouwenparochie, zie V-V.

2   Hendrickje Ariens is gedoopt op donderdag 16 februari 1690 te Vrouwenparochie, zie V-W.

3   Maartie Ariens is gedoopt op donderdag 22 november 1691 te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 19 mei 1697. Maartie werd hoogstens 5 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

4   Joris Ariens, schoenmaker, wonende te Hijlaard en te Dongjum, is gedoopt op donderdag 30 april 1693 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 10.5.05.1.1728. Procl.bk 30.1.1719.

IV-N      Daem Barthouts, zoon van Barthout Daem Jans (III-O) en Tettie Ariens, koopman, wonende te Ferwerd en te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 12 januari 1634 aldaar, is overleden op dinsdag 9 augustus 1689. Daem werd 55 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Grafschr. HB/12. Hyp.bk 26.12.1668/26.5.1666 Daem Beerts en Ybeltie Jans e.l. St. Ap. sch. a. Dirck Jans en Lijsbetie Jans e.l. te Vrp., onderpand landen te Vrp. Hyp.bk 10.7.1671/10.5.1668 e.l. koopluiden St. Ap. HB23 15.7.1678 de crediteuren v.d. e.l. gewoond hebbende te St. Ap.

Daem was gehuwd met Ebeltje Jans (Ysselstein), dochter van Jan Feyckes en Antie Eeckes.

GJ1975/63.

Van Daem en Ebeltje zijn vijf kinderen bekend:

1   Tettie Daams is geboren 1668 of 1669, zie V-X.

2   Dieucke Daams is geboren rond 1671.

Dieucke trouwt op zondag 28 mei 1702 te Harlingen op ongeveer 31-jarige leeftijd met Pieter Jarichs Adema. Pieter, bakker, wonende te Harlingen.

Aut. 17.10.1718 cur. kk. Jan Daams als oom.

3   Beert Daams is geboren 1672 of 1673.

4   Jan Daams is gedoopt op donderdag 28 september 1673 te St. Annaparochie, zie V-Y.

5   Antie Daams is geboren rond 1681.

Flor. 1718 Antie Daams gek. v. Hessel Sytsen 38.240.

IV-O      Neeltie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans (III-O) en Tettie Ariens, is gedoopt op donderdag 7 februari 1636 te St. Annaparochiie.

1668 scheiding en deling, oom van Neeltie Bartouts is Symon Ariens (GJ 2009/234). Hyp.bk 4.6.1668/12.5.1667 Neeltei Baert Daems wed. H.P. heeft onm.kk. HB111 Ger. HB 23.7.1674 Barthout Heres St. Jp. contra Neeltie Beerts wed. H.P: nu x Lammert Reyners (!), St. Ap.

FER 12 f.14 31.1.1671 N.B. hsvr. v. Lammert Reyners verk. 4 ½ mg land op Munnikebildt o. Hallum aan Danckert en Mijntie Taeckes, Daam Corn. O., Daam Ariens Z., Claes Gerrit D(?)aams erven W. en Arien Chriatiaans N.

Neeltie trouwt in 1659 op 23-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Harrent Pyters, zoon van Pyter Stevens en Neeltie Harrents. Harrent, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 12 november 1637 aldaar, is overleden voor donderdag 12 mei 1667. Harrent werd hoogstens 29 jaar en 6 maanden.

Wass.bk/157.Hyp.bk 8.5.1668/3.5.1663 H.P.Stevens en Neeltie Beerts e.l. St. Ap.   Hyp.bk 4.6.1668/12.5.1667 Neeltie Baert Daems wed. H.P met onm.kk..; id. 8.5./3.5.1663 e.l. St. Ap. HB38/31v. 5.6.1668 inv. sth. H.P.op de oostkant v. St. Ap., wed. hertr. Prot. S.A. 3.5.1662 H.P. en N.B. e.l. kopen van ds Joh. Stonebrinck en Jannichie Pyters plaats met 39 mg oud Billand o. St. Ap. Hyp.bk 15.5.1668/14.5.1662/6.5.1663 e.l. St. Ap. sch. a. ds Joannis Stonebrinck St. Jp. en Jannichie Pyters zr en zwager. HB39/206 6.11.1671 rek. d. ds Joh. Stonebrinck St. Jp. cur. weeskk., Lambert Reyners stiefv.

Van Harrent en Neeltie zijn drie kinderen bekend:

1   Barthout Harrents is geboren 1660 of 1661.

2   Pieter Harrents is geboren 1661 of 1662.

3   Neeltie Harrents is geboren 1664 of 1665.

Neeltie trouwt in 1668 op 32-jarige leeftijd (2) met Lambert Reimers, zoon van Reimer N.. Lambert, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden op vrijdag 25 februari 1707 aldaar.

Bnr 143. 1670 St. Ap. nr. 40. (Zd Middelw. tegen grens Vrp.), 1698 nr.32.

HB38/31v. patroniem Reimers. HB22 17.7.1671 patroniem Reyners. Recesbk 19.6.1671 L. Ryners man en voogd v. N.B.

Van Lambert en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

4   Jouck Lammerts is gedoopt op donderdag 29 oktober 1671 te St. Annaparochie.

5   Beert Lammerts is gedoopt op donderdag 15 september 1678 te St. Annaparochie.

IV-P       Aegie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans (III-O) en Tettie Ariens, is geboren rond 1640, is overleden na 1677. Aegie werd minstens 37 jaar.

Aegie was gehuwd met Arien Christiaans, zoon van Christiaen Stevens en Rinske Gerbrants. Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Oudebildtzijl, is overleden voor dinsdag 11 april 1719.

Bnr 34. Aut. 15.2.1677 Hyp.bk 25.10.1671/3.5.1669 e.l. OBZ sch. a. Jac.Corn. en Jancke Gerrits e.l. Vrp.

Van Arien en Aegie zijn drie kinderen bekend:

1   Beert Arjens.

Wass.bk/181. Aut. 13.4.1733  Corn. Arjens Jonker en Lieuwe Ockes cur. inz. sch. met Ysbrand Lammerts.

Beert trouwt op zondag 23 oktober 1712 te St. Jacobiparochie met Antie Johannes Stonebrink, dochter van Johannes Henrici Stonebrink en Jannichie Pyters. Antie is overleden voor zondag 13 april 1732.

Antie was eerder gehuwd (1) met Lammert Ysbrands.

2   Rinsje Arjens Wassenaar.

Rinsje trouwt op zondag 16 april 1719 te St. Jacobiparochie met Pieter Lenerts Jonker, zoon van Lenert Cornelis Jr. en Maertie Joris Oldaen.

3   Christiaan Arjens is gedoopt op dinsdag 3 november 1665 te Vrouwenparochie, zie V-Z.

IV-Q      Jannichie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans (III-O) en Tettie Ariens, is geboren rond 1644, is overleden voor maandag 29 maart 1694. Jannichie werd hoogstens 50 jaar.

Jannichie was gehuwd (1) met Dirck Stevens, zoon van Steven Dircks en Trijntje Aerts. Dirck is gedoopt op donderdag 31 augustus 1634 te St. Annaparochie.

HB22 18.7.1670 Abe Lourens x Maertie Stevens vs Jannigje Barthouts wed. Dirck Stevens nu x Daem Ariens Gelder.

Jannichie trouwt op donderdag 1 augustus 1669 te Vrouwenparochie op ongeveer 25-jarige leeftijd (2) met Daam Arjens Gelder, zoon van Arien Cornelis Gelder en Maek Femmes. Daam, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden in 1694 te Vrouwenparochie.

Bnr 104. Aut. 29.3.1694: ooms Dirk Cornelis, bakker en Beert Boyens voogden over de kk. Hyp.bk 25.6./2.5.1684 e.l. huisluiden OBD o. St. Ap.Flor.1700°08 D.A. kk. 9.554.

Hyp.bk 9.6./19.5.1686 e.l. sch. a. Corn. en Hoite Ysbrands, koopl. StJp., onderp. state en eigen landen. Hyp.bk 27.6.1686 borgen Olfert, Gerben en Hiltie A.G. broers en zr. HB45/34 inv. sth. D.A.G. HB46/205v. 15.1.1697 rek. d. Dirck Corn. HB50/211 6.7.1707 rek. d. Dirck Corn. Procl.bk 14.2.1681 huurder 24 m. oud billand en 10 m. NwB.gek. d. Jurjen Cl. Fontein (S. St. Ap. nr. 7).

De jongste 2 kk. gedoopt te Vrp.(tweeling). HB23 6.4.1696 de kk. zijn erfgen. van oom Gerben A.Gelder.

NB lidm.bk Vrp. Daam Corn. Gelder en Trijntje Heins, zij als wed. lidm. 14.9.1707.

Datum is 3e procl.

Van Daam en Jannichie zijn acht kinderen bekend:

1   Tettie Daams Gelder is geboren 1670 of 1671, is overleden op dinsdag 6 november 1731. Tettie werd hoogstens 60 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Zerk Vrp. Lidm. Vrp. als wed. lidm. 1704, naar St. Ap. 1721.

Tettie trouwt op woensdag 28 april 1700 te Vrouwenparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd (1) met Menno Teekes, zoon van Teeke N.. Menno is overleden voor maandag 5 maart 1714.

HB53/47v. 5.3.1714 inv.sth. M.T. wed. T.D., erfgenamen worden genoemd.

Tettie trouwt op vrijdag 3 februari 1713 te Vrouwenparochie op hoogstens 42-jarige leeftijd (2) met Jan Dircks.

Tettie trouwt op zondag 25 mei 1721 te St. Annaparochie op hoogstens 50-jarige leeftijd (3) met Hendrik Ruurds, zoon van Ruurd Heins en Willemtie Tammes. Hendrik, koopman, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 116. 1728/38 St. Ap. gebr. nr. III en met Dirk Pieters nr. 17 k.20.

HB50/308 6.8.1708 cur. kk. broer Hein Ruurds. Procl.bk 2.3.1722 (2x).

Hendrik was eerder gehuwd (1) met (?)Maertie Willems.

Hendrik was eerder gehuwd (2) met Dieucke Ypes.

Hendrik was eerder gehuwd (3) met Iemkje Gerbens.

2   Antie Daams Gelder is geboren 1673 of 1674.

1718/1728 Vrp. n.r15 (kan ook haar nichtje zijn).

3   Cornelis Daams Gelder is geboren 1675 of 1676.

4   Maartie Daams Gelder is geboren 1677 of 1678.

5   Beert Daams Gelder is geboren 1680 of 1681, zie V-AA.

6   Dirckje Daams Gelder is geboren 1683 of 1684.

7   Aechie Daams Gelder is geboren 1687 of 1688, zie V-AB.

8   Aafke Daams is geboren 1687 of 1688, zie V-AC.

IV-R      Arien Barthouts, kind van Barthout Daem Jans (III-O) en Tettie Ariens, is gedoopt op donderdag 5 november 1648 te St. Annaparochie, is overleden voor 1683 te St. Jacobiparochie. Arien werd hoogstens 34 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Aut. 11.4.1683: oom Dirk Cornelis is voogd van de kk. moeder hertr. Aut. 11.12.1693 A.B. en A. G. ovl., cur. Arien Jans, neef en schrijver v.e. comp.voetkn. en Jan Ariens Kuycken, neef inz. sch. m/g met stv. Aut. 25.2.1695 cur. Reiner Clasen stv., huisman en ontv. St. Jp. HB43/269 11.5.1683 sch. en d. HB45/145v. 29.1.1695 rek. d. Reiner Clases HB45/233 z.d. (mei 1695) rek. d. Arien Jans, schrijver v.e. comp.infanterie. HB47/74 3.10.1699 rek. d. Reiner Clasen.

Recesbk 26.10.1663 A.B. comanihouder. HB22 7.7.1673 slachter te St. Ap.

Arien was gehuwd met Antie Gerbens, dochter van Gerben Jans Verlaen en Aechie Dirck Stevens. Antie is gedoopt op donderdag 9 maart 1651 te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 10 december 1693. Antie werd hoogstens 42 jaar, 9 maanden en 1 dag.

HB44/261 19.12.1693 inv.sth. A.G. + sch. en d. 25.1.1695, Jan Gerbens en Corn. ‘t Hoen omen v.d. voor- en nakk. v. Ag., resp. R.Cl. HB45/27 20.2.1694 taxatie sth. A.G.

Antie was later gehuwd (2) met Reyner Claes.

Van Arien en Antie zijn drie kinderen bekend:

1   Beert Ariens is geboren 1674 of 1675.

2   Dirck Ariens is geboren 1675 of 1676.

3   Aechie Ariens is geboren 1678 of 1679, zie V-AD.

IV-S       Dircktie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans (III-O) en Tettie Ariens, is gedoopt op zondag 25 december 1650 te St. Annaparochie, is overleden voor 1688. Dircktie werd hoogstens 37 jaar en 7 dagen.

HB23 10.9.1683 wed. A.S. brouwerse St. Ap.

Dircktie was gehuwd (1) met Aert Stevens, zoon van Steven Dircks en Trijntje Aerts. Aert, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 2 augustus 1635 aldaar, is overleden in 1678. Aert werd 43 jaar.

Wassenaarbk bl. 159. Aut. 1679 cur. kk. Claas Aarts oudoom. HB41/218 11.11.1678 inv. sth. A.S. en sch. en d. HB44/143 8.3.1693 rek. d. Dirck Corn., bakker St. Ap., oom v.d. 2 kk. Lidm. Vrp. bel. tussen 1162 en 1689 (!).

Van Aert en Dircktie zijn twee kinderen bekend:

1   Aafje Aarts is gedoopt op donderdag 7 maart 1675 te St. Annaparochie, is overleden op donderdag 9 oktober 1692. Aafje werd 17 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

2   Tettie Aarts is gedoopt op donderdag 16 juni 1678 te St. Annaparochie, zie V-AE.

Dircktie was gehuwd (2) met Cornelis Hendricks ‘t Hoen, zoon van Hendrik Cornelis ‘t Hoen en Fookel Cornelis Gelder. Cornelis, chirurgijn en boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op dinsdag 27 oktober 1637 aldaar, is overleden voor dinsdag 12 augustus 1704. Cornelis werd hoogstens 66 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Bnr. 109, 126, 216.   1698 St. Ap. nr.23, id. Vrp. nr. 20. Flor.1700 65.572, 1708 nihil (nr Rienck 43.469 en Corn. Corn. ‘t Hoen de jonge 4.187, Joh. Jacob 2.301).

HB aut.18.6.1683, 18.1.1704 en 12.8.1704 A.. Beert Clasen mr bakker, cur. Beert Boyens, huism. o. Vrp. en Claes Walings, zwager. Hyp.bk 21.5.1706/23.5.1704: alle kk. met partners genoemd, verk. boerderij met 34½ mg land op W. v. St. Ap. (S.St.Ap. nr 34) en gek. v. erven Davelaar (hyp.bk 4.6.1702/22.8.1701). HB43/276 3.7.1683 inv. + sch. en d., 3 boerderijen: 2 in St. Ap. en 1 in Vrp. + los land.  Hyp.bk 23.7.1699/8.12.1696 verhuurt boerderij voor het merendeel op N.O. v. Vrp. gr. 23 ½ mg. m. nieuw gebouwde huisinge aan Douwe Feddes en Grietie Gosses.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Minke Riencks.

Van Cornelis en Dircktie zijn twee kinderen bekend:

3   Beert Cornelis ‘t Hoen is geboren 1683 of 1684, zie V-AF.

4   Dirck Cornelis ‘t Hoen is geboren 1685 of 1686, zie V-AG.

IV-T       Antie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans (III-O) en Tettie Ariens, is gedoopt op donderdag 12 februari 1654 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 19 december 1701. Antie werd hoogstens 47 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Antie trouwt op donderdag 1 oktober 1682 te St. Annaparochie op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Dirk Cornelis Backer, zoon van Cornelis Pieters en Tryn Dircks. Dirk, bakker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 6 april 1651 aldaar, is overleden voor maandag 7 september 1722. Dirk werd hoogstens 71 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Bnr 107. 1708/18 nr.3.,1728 D.C. Backers wed. 1/3 en Corn. Dircks Backer 2/3 nr. 3 (v/h Jan Davila). Flor. 1700 19.474, 1708 21.121 (na veel mutaties o.a. bij v. Joan Saab v. Davila 6.486).

mr bakker; hertrouwt 1701 Maartie Gooses. Hyp.bk 4.12.1700/1695 D.C. mr bakker en A.Beerts e.l. St. Ap. Hyp.bk 4.6.1702/22.8.1701/24.5.1702 D.C. koopt groot huis van de erven wed. Joan Saab v. Davelaer. HB56/1 7.9.1722 inv. sth. D.C., bakker, Maartje Gosses wed., 4 huizen te St. Ap. w.o. Davelaarshuis, zilver met initialen en wapens + sch. en d.

Aut.19.12.1701: oom Lammert Reimers voogd over de kk. Aut. 2.3.1693 cur. kind Corn. Pyters Gorter. Hyp.bk 12.6.1731/10.1./13.5.1729 M.G. wed. D.C. bakker verk. a. Corn. Dirks, bakker en J.D. e.l. St. Ap. 1/3 van Davelaarshuis. HB48/14v. z.d. (dec. 1701) inv. bij D.C. nu 2ex getr. gevolgd door sch. en d. dd. 1.9.1711: Corn. en Beert Dircks nu meerderj. krijgen elk 4335 gld.

Dirk was later gehuwd (2) met Maartie Gooses.

Van Dirk en Antie zijn twee kinderen bekend:

1   Cornelis Dirks Backer, zie V-AH.

2   Beert Dirks, zie V-AI.

IV-U      Waling Symens de Jonge (Slim), zoon van Symen Ariens (Slim) (III-P) en Trijntie Ariens.

HvFr. decr.verk. III 25 f.49 8.3.1687: Claas en Upt Fransen, burgers Lwd, als cur. v.d. kk. v. Dirck Pieters de Olde ovl. te Hallum, verkopen een stemdr. sate a.d. Hereweg bij Mariengaarster molen gr. 52 pm aan Rintie Rintjes, bruiker Waling Simons.

Waling trouwt op vrijdag 26 maart 1683 te Gerecht Het Bildtl met Antie Franses, dochter van Frans N..

1e x Dirck Pieters, beiden v. Hallum.

Zij wed. v. Dirck Pieters.

Van Waling en Antie is een kind bekend:

1   (?)Neeltje Walings, zie V-AJ.

IV-V      Arien Symens (Slim), zoon van Symen Ariens (Slim) (III-P) en Trijntie Ariens, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 9 januari 1714.

Bnr 128. 1698 nr.26 (Walburg) 1708 de wed. en kk. en 1718/1728/38 de kk., 1738 gebr. Cornelis segge Symon Arjens. 1748 de kk. nr 26. Flor.1708 50.365. hiervan 6.036 nr Claas Walings.

GJ 2009/296. Aut. 9.1.1714. curatoren kk.:Corn.Corn. ‘t Hoen en Claes Walings, ooms. Hyp.bk 19.1.1706/27.12.1703 A.S. Slm, huisman in de Zdh. v. St. Ap. x Arjaentie Corn. ‘t Hoen e.l. verkopen land aan Claas Walings, huisman St. Jp. x Fokeltie Corn. ‘t Hoen

Hyp.bk 12.2.1693/22.7.1690 A.S. Slm, wednr v. A.J.S. contra Joris Dircks huism. St.Ap. x Beitske Franses enige dr v. Aeltie Jacobs bij wln Frans Gerrolds. HB53/33 12.1.1714 inv. ten huize v. A.C. ‘t Hoen, wed. A.S. Slm, nu x Fr.L.Hilverda + sch. en d. HB54/319 8.11.1718 rek. d. Claas Walings cur. kk. 2e huw.

Arien trouwt op vrijdag 18 november 1678 te Gerecht Het Bildt (1) met Aeltie Jacob Scheltes, dochter van Jacob Scheltes en Reynu Cornelis.

Bnr 119. 1670 St. Ap. A.Jac.Sch. nr.43.

Aeltie was eerder gehuwd (1) met Frans Gerrolds.

Hij wednr, zij wed. v. Fr.Gerrolts.

Arien trouwt op donderdag 21 juli 1689 te St. Annaparochie (2) met Arjaantje Cornelis ‘t Hoen, dochter van Cornelis Hendricks ‘t Hoen (IV-S) en Minke Riencks.

Arjaantje was later gehuwd (2) met Frans Lases Hilverda.

Van Arien en Arjaantje zijn drie kinderen bekend:

1   Simon Arjens (Slim) is geboren 1690 of 1691, zie V-AK.

2   Cornelis Arjens (Slim) is geboren 1692 of 1693, zie V-AL.

3   Heyman Arjens (Slim), distillateur, wonende te Leeuwarden en te St. Annaparochie, is geboren 1699 of 1700.

Hyp.bk 15.10.1730/19.3.1729, id. 29.3.1760/26.12.1752 te St. Ap.

IV-W     Jan Hendricks, kind van Hendrick Ariens (III-Q) en Lijsbet Jans Kuyck, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 22 maart 1712.

Bnr 41. 1698 J.H. en Gerrit Meintjes elk 1/2 nr.30.

Hyp.bk 8/5.10.1704 J.H.A. huism o. St. Jp. en Gr. J. e.l. Niet zeker van goede persoon. Aut. 22.3.1712 cur. Cornelis Wops en Douwe Gerbens; aut. 22.5.1713  cur. Lourens Arjens, schipper, St. Jp., zwager. Hyp.bk 14.12./3.11.1696 J.H. huism. o. St. Jp. x Gr. J. sch. a. Pleuntie Martens, 1e x Arien H. onze br., nu x Gerrit Minties. HB52/31 22.3.1712 inv. sth. e.l., huislieden. HB52/284v. 8.3.1713 rek. d. Douwe Gerbens en Corn. Wops, Neeltie x Eernst Jans en Lijsbet ook genoemd maar niet als vrouw v. Corn. Wops.

Hyp.bk  15.9.1706/28.1.1705/3.6.1705 J.H.A. hsm o. St. Jp. verk. een sate oud gep. billand gr. 33 mg a.d. Cruisweg o. St. Jp., door verk. bewoond, houdt nog 5 jr huur, aan Claes Corn. Schierhuis en Maartie Corn. OBD St. Jp.

Jan trouwt op vrijdag 12 maart 1683 te Gerecht Het Bildt met Grietje Jurjens. Grietje is overleden voor dinsdag 22 maart 1712.

Van Jan en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1   Lijsbet Jans, zie V-AM.

2   Klaasje Jans, zie V-AN.

3   Neeltje Jans, zie V-AO.

4   Hendrick Jans is gedoopt 1687 of 1688.

Aut. 22.5.1713 enigszins innocent.

5   Feyckje Jans is geboren 1690 of 1691.

Feyckje trouwt op maandag 1 januari 1731 te St. Jacobiparochie op hoogstens 40-jarige leeftijd met Leendert Jacobs. Leendert, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 23.7.1731 beh.oom kk v. Corn. Wops en Lijsbet Joh. (Jans).

IV-X      Neeltie Hendricks, dochter van Hendrick Ariens (III-Q) en Lijsbet Jans Kuyck.

Neeltie trouwt op vrijdag 16 september 1667 te Gerecht Het Bildt met Jan Evert Claeses, zoon van Evert Clases en Wytske Gerrits. Jan, wonende te Hallum, is overleden voor maandag 5 juni 1702.

HB38/39 24.2.1668 gesterkt met zijn vader Evert Claes. Hyp.bk 20.6.1692/29.5.1691  N.H. wed. te Hallum HB42/167 15.12.1680 inv. sth. Wytske Gerrits, cur. kk. Dirck Dircks Kuyck. Hyp.bk 2.9.1706°5.6.1702 N.H. wed. J.E. te OBZ. verk. 4 mg land a.d. Koudeweg. Hyp.bk 2.9.1706/5.6.1702 wed. te OBZ. Procl.bk  18.5.1668 e.l. verk. 1/5 v. 2 m. in k. 43 aan de andere erven v. Hendrick Ariens.

Datum is 3e procl., hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Jan en Neeltie zijn drie kinderen bekend:

1   Lijsbet Jans is geboren rond 1667.

2   Trijntie Jans is geboren rond 1670.

3   Jannichie Jans is geboren 1672 of 1673, zie V-AP.

IV-Y      Jannichie Pieters, dochter van Pieter Pieters (III-S) en Lijsbet Arien Gerbens, is overleden voor vrijdag 10 maart 1702.

Jannichie trouwt op donderdag 19 september 1680 te St. Jacobiparochie met Jan Jansen Prater. Jan, dekker en boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 10 maart 1702.

Bnr 25. 1698 St. Jp. J.J.Prater n.u. nr. 16 (was nr.17), 1708 id.  Flor. 1700 3.120, 1708 nr. Claas Pieters.id. 1700 Jan Jans decker 31.–, 1708 de erven id.

Aut. 10.3.1702 en 11.1.1707 e.l. ovl., cur. Arjen Corn. Joncker, St. Jp., Claes Corn. huism St. Jp. en Pyter Feickes, neef en mr timmerman St. Jp.

Hyp.bk 12.3.1722/24.12.1718 Arjen Corn. Jr mr bakker en P.F. mr timmerman beiden St. Jp. cur. kk J.J. Prater Hyp.bk 1.6.1722/24.12.1710/23.5.1713  de overige kk. verk. aan Pieter Jans en Hendrickie Jans 3/4 v.d. boerderij met 32 ½ mg land op het West v. St. Jp. HB48/104 10.3.1702 inv. sth. J.J. en Jann.P., St. Jp., oudste dr Jannichie x Harmen Juriens; sate oud gep. land gr. 33 mg op ZW v. St. Jp. + huis St. Jp.

HB50/77 28.12.1706 rek. d. Neeltie Feikes, wed. Claas Cornelis i.l. huism. o. St. Jp., die naast Arjen Corn. Joncker cur. was v.d. wkk. v. J.J.Prater en J.P. i.t. e.l. huisl. te St. Jp. HB51/24.11.1710 rek. d. Arjen Corn. Jonker, koopm. en bakker St. Jp.

Beiden van St. Jp., hij “praeter en decker”.

Van Jan en Jannichie zijn vijf kinderen bekend:

1   Jannichie Jans is geboren rond 1680, zie V-AQ.

2   Pieter Jans Prater is geboren 1683 of 1684, zie V-AR.

3   Jan Jans is geboren 1689 of 1690.

4   Harrent Jans is geboren 1697 of 1698.

Harrent trouwt op zondag 21 maart 1723 te St. Jacobiparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 27-jarige Grietie Walings Langius, dochter van Lijsbet Riencks of Waling Gerbens Langius. Grietie is geboren 1695 of 1696.

Harrent trouwt op zondag 2 september 1725 te St. Jacobiparochie op hoogstens 27-jarige leeftijd (2) met Jobje Hendriks.

Jobje was later gehuwd (2) met Tjerk Tjerks.

5   Antie Jans is geboren in 1701.

Antie trouwt op zondag 1 december 1726 te St. Jacobiparochie op 25-jarige leeftijd met Claas Tjeerds. Claas, kleermaker, wonende te St. Jacobiparochie.

Claas was later gehuwd (2) met Antje Lammerts.

IV-Z      Trijntie Pieters, kind van Pieter Pieters (III-S) en Lijsbet Arien Gerbens, is overleden voor woensdag 10 augustus 1707.

Trijntie trouwt op donderdag 21 april 1689 te St. Jacobiparochie met Rinse Auckes, zoon van Aucke N. Rinse, wever, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 16.8.1707

Hij weversgezel., zij v. Terschelling.

Van Rinse en Trijntie zijn vier kinderen bekend:

1   Pyter Rinses, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 30.5.1731 als neef cur. k. v. Lourens Clasen en Trijntje Auckes.

2   Abe Rinses.

3   Lijsbeth Rinses.

4   Reiner Rinses, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 7. 1738 gebr. nr. 27 BP500/3.

IV-AA   Pieter Pieters, zoon van Pieter Pieters (III-S) en Lijsbet Arien Gerbens.

Aut. 10.8.1707 reeds enige jaren absent, cur. Lijsbeth is Lenert Corn.(Jonker), ontv. Nw Bildt inz. nal.sch. Neeltie Pieters, wed. Wytze Louws.

HB51/333 1710 rek. d. L.C.Jonker

Pieter was gehuwd met Neeltje Jans.

Van Pieter en Neeltje is een kind bekend:

1   Lijsbeth Pieters is geboren 1688 of 1689.

IV-AB   Jan Dircks, zoon van Dirck Pieters (III-U) en Neeltie Jans, schipper en gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1646 of 1647.

Aut. 16.8.1707 cur. kk. Rinse Aukes en Trijntie Pyters, dan schipper te St. Jp. HB43/337v. 5.5.1684 Willem Dirk Pieters cur. Jan Dircks. HB23 5.11.1678 J.D. gardenier St. Jp.

Jan trouwt op donderdag 1 november 1674 te St. Jacobiparochie op hoogstens 27-jarige leeftijd met Trijntie Lous, dochter van Louw Jacobs en N Harrents. Trijntie is overleden voor zondag 26 maart 1684.

Niet duidelijk wie de ouders zijn. Aangezien Pieter Feikes samen met Tjalle Arjens te Harl. cur. is over de kk. v. Sybe Andries en Antie Lous, zou ze eveneens een dr kunnen zijn van Lou Lammerts en Sytske Watses Heringa, maar ze wordt niet vermeld in het Heringaboek.

NB Pieter Feickes en Sybe Andrys waren halfbroers, dus dat kan ook reden voor cur.schap zijn!

HB43/308 26.3.1684 inv. sth. Tr. L., naaste bloedverw. Grietje Sybrants wed. Dirck Feddes en Jacob Lous, broer. HB43/337v. 5.5.1684 sch. en d. na overlijden Tr. L., hierin vermeld dat Tr. L. via haar vader Louw Jacobs ontvangen heeft uit de boedel van Dirck Pieters 450 cg.

Trijntie was eerder gehuwd (1) met Sijbren Dirks.

Trijntie was later gehuwd (3) met Pieter Feikes (zie IV-AD).

Beiden v. St. Jp., hij gardenier, zij wed. v. S.D.

Van Jan en Trijntie is een kind bekend:

1   Dirk Jans.

IV-AC   Tettie Dircks, dochter van Dirck Pieters (III-U) en Neeltie Jans, is geboren 1649 of 1650.

Tettie trouwt op donderdag 28 februari 1669 te St. Jacobiparochie op hoogstens 19-jarige leeftijd met Sydse Hettes. Sydse, wonende te Pingjum.

Proces H.v.Fr. (S.B65M/618 1684 te Pingjum.

Hij v. Pingjum, zij v. St. Jp.

Van Sydse en Tettie is een kind bekend:

1   Neeltie Sydses.

Neeltie was gehuwd met Broer Allarts. Broer, wonende te Rijs.

IV-AD   Pieter Feikes, zoon van Feike Jobs (III-V) en Tettie Pieters, timmerman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1655 of 1656.

Aut. 20.7.1716 als oom cur. over k. v. Hoyte isbrands en Trijntje W.v.Buren. Hyp.bk 10.9.1720/21.7.1716 P.F. mr timmerman en Sijke Jans e.l. St. Jp.

HB45/144 16.1.1695 sch. en d. W.W.v. Buren als bestevader v. Tettie en Feike Pieters kk. v. M.W. bij P.F. t.e.z. en P.F. nu x Sijke Jans t.a.z.

Pieter was gehuwd (1) met Sijke Jans.

Pieter trouwt op donderdag 25 januari 1680 te St. Jacobiparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd (2) met (?)Amerens Clases, dochter van Claes Walings (III-AI) en Tettie Boyens.

Beiden v. St. Jp., hij timmermansgezel.

Pieter trouwt op donderdag 2 april 1682 te St. Jacobiparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd (3) met Trijntie Lous, zie IV-AB.

Hij mr timmerman en wednr.

Pieter trouwt op donderdag 24 augustus 1684 te St. Jacobiparochie op hoogstens 28-jarige leeftijd (4) met Maartje Willems van Buren., kind van Willem Willems van Buren. en Bauckie Eernstes.

Van Maartje en Pieter zijn twee kinderen bekend:

1   Feike Pieters, zie V-AS.

2   Tetje Pieters, zie V-AT.

IV-AE   Sibe Andries, zoon van Andries Siebes (III-V) en Tettie Pieters, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1648 of 1649, is overleden voor zondag 21 maart 1688. Sibe werd hoogstens 39 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Bnr 29. Aut. 18.12.1678 en aut. 21.3.1688 S.A. ovl. cur. kk. Willem Beerts en Dirck Ariens beh.ooms. Aut. 6.5.1696 cur. Tialling Ariens vroedsman Harl. en Pyter Feickes timmerman St. Jp. inz. sch.moederl. goed. m. stv.  HB44/130v. 21.3.1688 inv. bij A.L. wed. S.A. nu x Jan Jan Tonis (m.z. Tzietsa?!).

HB48/179 26.9.1702 rek. Pieter Feickes en Tjalle Arjens Fopma, burgemr. Harl. HB51/210v. 4.10.1709 rek.. id. inz. Andries en Sybrichie.

Sibe was gehuwd met Antie Lous, dochter van Lou Lammerts en Sytske Watzes Heringa. Antie is geboren in 1661, is overleden in mei 1696. Antie werd 35 jaar.

1698 St. Jp. de kk. v. Antje Louws 1/3 nr.45 en 1708/1728 id.

Antie was later gehuwd (2) met Jan Jans Tzietza.

Van Sibe en Antie zijn drie kinderen bekend:

1   Sytske Sybes is geboren 1680 of 1681.

2   Andries Sybes is geboren 1682 of 1683, zie V-AU.

3   Sibychie Sybes is geboren rond 1686, zie V-AV.

IV-AF    Trijntje Feikes, dochter van Feike Jobs (III-V) en Tettie Pieters, is geboren 1656 of 1657, is overleden voor dinsdag 15 januari 1732. Trijntje werd hoogstens 75 jaar en 15 dagen.

Bnr 7, 46, 101.   1708/18 St. Jp. nr. 3, 27  en 35. 1728 St. Jp. nr.27 en 35.

HB56/159 13.5.1723 inv. t.h.v. Trijntie Feickes, laatst wed. v. Reinder Clasen inz. smidsgereedschap met erven v. Hendrik Willems, Trijntje neemt over tegen taxatiewaarde. HB58/358 inv. stn. Tr.F. laatste wed. v. R.Cl. te St. Jp. dorp, veel zilver met intialen.

HB20 15.2.1696 Tr.F. heeft geërfd van Antie Jans wed. Harrent Pieters.

Trijntje trouwt in 1674 op hoogstens 18-jarige leeftijd (1) met Dirck Arjens Mercator, zie IV-AI.

Van Dirck en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1   Feike Dirks, zie V-AW.

2   Trijntje Dicks Mercator.

Vlgs statenregister 1737 eigenr v. 1/9 van stemnr 35 “De Kas”.

3   Antje Dircks Mercator.

In Statenregister genoemd als voor 1/9 pachter stemnr 28/27

4   Arien Dircks Mercator is geboren 1674 of 1675.

5   Tettie Dircks Mercator is geboren 1688 of 1689.

Vlgs Wass.bk/183 1e x Harmen Aarts en 2e x Sipke Beernts, echter als Douw een zoon is dan meer wrsch. dat Tetje dr is van Dirk Douwes en Neeltje Feikes; dit laatste is juist zie HB55/92 19.3.1720 inv. sth. Neeltje Feikes, dr, 1e huw. Tettie Dirks x Harmen Aarts.

6   Dirck Dircks Mercator is geboren 1691 of 1692, zie V-AY.

Trijntje trouwt op donderdag 21 april 1695 te St. Jacobiparochie op hoogstens 38-jarige leeftijd (2) met Reyner Claes, kind van Claes Reyners en N Jaspers. Reyner, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 20 januari 1701.

Bnr 16, 17, 26, 46, 65, 101.   1698 nr.3 en nr.27 n.u. en 1/4 nr.26 k.43. St. Ap. nr.36. 1708/18 de 3 nakk. v. R.Cl. bij A.G. 3/5 v.3m.320r in nr.19 k.50 en 1/4 nr.26 k.43.

Wass.bk/193. 1670 nr.VIII (Fran.land). Ontvanger St. Jp., hertr. 1695 Trijntje Feikes. Hyp.bk 2.1.1695/14.6.1685 R.Cl. en A.G. e.l. St. Jp. Aut. 20.1.1701 HB47/161 20.1.1701 inv. sth. R.Cl. oud ontv. St. Jp. HB49/11 17.1.1703 rek. inz. boedel d. Reiner Clasen en Jan Willems; id./35 18.1.1703 sch. en d. met Trijntie Feykes. HB49/204v. en 229v. 22.5.1705 rek. d. Claas Reiners. HB51/84v. 19.7.1709 id.

Flor. R.Cl. n.u. 30.294, 1708 de wed. Tr.F. id.

Reyner was eerder gehuwd (1) met Aeffke Jans Tzietsa.

Reyner was eerder gehuwd (2) met Antie Gerbens (zie IV-R).

Van Reyner en Trijntje is een kind bekend:

7   Sjoerd Reinders, zie V-AX.

IV-AG   Neeltje Feikes, dochter van Feike Jobs (III-V) en Tettie Pieters, is geboren 1659 of 1660, is overleden voor dinsdag 19 maart 1720. Neeltje werd hoogstens 60 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

HB50/77 28.12.1706 rek. d. Neeltie Feikes, wed. Claas Corn. inz. kk. v. Jan Jansen Prater. HB55/92 18.3.1720 inv. sth. N.F., laatst wed. v. Cl.Corn. in de Zdh. St. Jp., kk. genoemd; sate en landen gr. ± 17 mg. en 9 mg. los gepacht land a.d. Groene Dijk bij Min.ga door N.F. geërfd van Antie Jans wed. Harrent Pyters.

Neeltje trouwt in 1680 op hoogstens 21-jarige leeftijd (1) met Dirk Douwes. Dirk, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1695.

Hyp.bk 13.1.1708/28.4.1689 D.D. en N.F. e.l. St. Jp. Aut. 14.9.1696 D.D. en N.F. ovl.,(N.F. niet ovl.!)  cur. Jan Ariens Kuycken inz. v/g met moeder en stv. HB46/193 6.10.1696 inv. ten h. N.F. wed. D.D. mr bakker St. Jp., nu x Claes Corn., NF. heeft een boerderij geërfd van Antie Jans, wed. v.d. assesseur Harrent Pieters.

Van Dirk en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1   Tettie Dircks is geboren 1683 of 1684, zie V-BA.

2   Geertie Dircks is geboren 1683 of 1684.

Tweeling met Tettie.

Geertie was gehuwd met Wytse Wybes.

Bnr 58. 1718 St. Jp. nr. 44.1728 St. Jp. wed. W.W. en kk nr. 44. Flor. 1718 gek. v. Jacob Gerbens Quader 12.300.

3   Douwe Dircks is geboren 1688 of 1689.

19.3.1720 vrijgezel.

Neeltje trouwt op donderdag 13 januari 1695 te St. Jacobiparochie op hoogstens 35-jarige leeftijd (2) met Claes Cornelis Schilder. Claes, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 28 december 1706.

Bnr 48. 1698 St. Jp. Cl. Corn. n.u. nr 24., 1708/18 Neeltje Feikes id. Flor. 1700 27.300, 1708/18 de wed. id.

Hyp.bk 10.1.1707/9.6.1699 Cl.C. en N.F. e.l. St. Jp. sch. a. Pieter Feickes mr timmerman St. Jp. Aut. 19.3.1720 e.l. Zdh St. Jp. ovl., cur. Pyter Feyckes mr timmerm. St. Jp. en Bartel Corn.,koopman St. Jp., ooms. HB55/321v. 20.1.1722 rek. d. Bartel Corn., naam Claas Corn. Schilder (!).

Beiden v. St. Jp.

Van Claes en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

4   Sijke Clases, zie V-AZ.

5   Feike Klases is geboren 1701 of 1702, zie V-BB.

6   Jannichie Clases is geboren 1704 of 1705.

IV-AH   Tettie Cornelis, dochter van Cornelis Ariens (III-W) en Maertie Pieters, is gedoopt op zondag 31 mei 1648 te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 12 april 1702. Tettie werd hoogstens 53 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Bij doop: vader dorpsrechter. Bij huwelijk van St. Jp., daarom niet zeker of dit de juiste Tettie is.

Tettie trouwt op donderdag 21 februari 1669 te St. Jacobiparochie op 20-jarige leeftijd met Wop Pyters, zoon van Pyter Wops. Wop, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1700.

Bnr 62. 1698 gebruiker 5 mg in stemnr 18 Nw Bildt, St. Jp. Hyp.bk 10.5.1688 Jacob en Wop Pyters; W.P. x T.C. Flor. 1700 de wed. 5.105, 1708/18de erven id.

Procl.bk 22.4.1661 W.P. c.u. koopt perceel a.d. Boonweg, 275 r. in k. 40 m. huis etc. van Pieter Folkerts Koning, de Boonweg W. Tjepke Harmens O en Waling Corn. N. Hij verkoopt dit weer in 16.2.1663 aan P.F. Koning, maar dan wordt geen huis vermeld. Procl.bk 3.3.1690 W.P. b.b. en c. op perceel a.d. Boonweg van 2 mg, wordt echter geniaerd door Cornelis en Waling Walings ratione sang. en als naastl.

Hyp.bk 11/10.5.1688 Wop Pyters en Tettie Corn, huisl. St. Jp. en mr Jacob Bischop chir. en Antie Barnardus (Beernts of Barents) e.l. St. Jp. nemen obl. over van Jarig Lammerts c.s., obl. was t.l.v. Neeltie Ariens Claes (nog i.l.) op de nagelaten goed. v. Claes Ariens Jacobs ad. 2000 cg., Jacob en Pyter betalen elk 1000 cg. HB48/145 12.4.1702 inv. sth. Tettie Corn., wed. W.P. op Nw Bildt o. St. Jp.; er zijn1 voork. en 2 nakk.; + sch. en d. dd. 3.1.1703. HB48/174 1.9.1702 rek. d. Corn. Wops inz. sth. Tettie Corn.

NB HB22 28.5.1677 Wopco Pieters vrijgezel te St. Jp.

Wop was eerder gehuwd (1) met Leen Thomas.

Beiden van St. Jp., hij weduwnaar.

Van Wop en Tettie zijn twee kinderen bekend:

1   Cornelis Wops, zie V-BC.

2   Amerens Wopkes, zie V-BD.

IV-AI    Dirck Arjens Mercator, kind van Arien Pieters (III-X) en Grietie Stevens (III-AM), brouwer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 19 december 1692.

Wass.bk/183. Aut. 18.12.1678 en 23.8.1695, cur. Dirck Stevens oudoom en Tjalling Jacobs oom. HB44/127 29.3.1689 Dirck Arien Pyters, brouwer cur. kk. Sibe Andries. HB45/209 23.8.1695 inv. bij T.F. wed. D.A., brouwer St.Jp., nu x R.Cl. HB45 (geen fol.nr, laatste blz.) 26.5.1696 sch. en d. inz. kk. Dirck Ariens, brouwer, St. Jp. en Antie Gerbens (sic, m.z. Trijntie Feickes), nu x Reiner Clasen. HB23 19.12.1692 wed. + kk.

Dirck trouwt in 1674 met de hoogstens 18-jarige Trijntje Feikes, zie IV-AF.

IV-AJ    Trijsie Ariens, dochter van Arien Pieters (III-X) en Grietie Stevens (III-AM).

Trijsie trouwt op donderdag 1 juli 1677 te St. Jacobiparochie met Tjalling Jacobs, zoon van Jacob Cornelis en Metke Tjallings. Tjalling, boer, wonende te Nieuwebildtzijl.

Woonde o. Hallum. FER18/477/478 mrt 1722 inzake boelgoedpenningen.

Hij van NBZ en zij v. St. Jp.

Van Tjalling en Trijsie zijn zeven kinderen bekend:

1   Antje Tjallings is gedoopt op woensdag 26 april 1679 te Vrouwenparochie, zie V-BE.

2   Arjen Tjallings is gedoopt in 1682, zie V-BF.

3   Jacob Tjallings, boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt in 1686.

Bnr 207, 252.  1718/28 gebr. nr. II en 1/2 nr.25 k.2. FER19/132 3e pr. 20.11.1741 Tietje Jans hsvr. v. Jac. Tj. Oudeleye o. Hallum verk. grondpachten uit huizen.

Jacob trouwt op zondag 5 september 1717 te Vrouwenparochie op 31-jarige leeftijd met Tietie Jans.

Tietie was eerder gehuwd (1) met Romke Jans.

4   Mettie Tjallings is gedoopt in 1689.

5   Cornelis Tjallings is gedoopt in 1692.

6   Grietie Tjallings is gedoopt in 1695.

7   Dirck Tjallings is gedoopt in 1698.

IV-AK   Pieter Ariens, zoon van Arien Pieters (III-X) en Grietie Stevens (III-AM), snijder, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1643 of 1644, is overleden voor woensdag 15 maart 1702. Pieter werd hoogstens 58 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Wass.bk/182: 3x getr., 2e vrouw onbekend, mr snijder OBZ. Aut. 15.3.1702 e.l. ovl., cur. Tjalling Jacobs beh.oom NBZ. HB48/138 15.3.1702 inv. sth. R.W. wed. P.A. OBZ., Eelkje Pieters meerderj. HB51/277 6.8.1710 rek. d Tjalling Jacobs, huism. Nw Munnikebildt NBZ. o. Hallum

Pieter trouwt op zondag 28 oktober 1674 te St. Jacobiparochie op hoogstens 30-jarige leeftijd met Rixt Willems. Rixt is overleden voor woensdag 15 maart 1702.

Hij v. St. Jp., zij v. Oosternijkerk.

Van Pieter en Rixt zijn zes kinderen bekend:

1   Eelkje Pieters.

In 1702 meerderj.

2   Maertie Pieters is geboren 1678 of 1679.

3   Arjen Pieters is geboren 1681 of 1682.

4   Tettie Pieters is geboren 1686 of 1687, zie V-BG.

5   Bauckje Pieters is geboren 1689 of 1690, zie V-BH.

6   Grietie Pieters is geboren 1691 of 1692.

IV-AL   Harrent Ariens, zoon van Arien Pieters (III-X) en Grietie Stevens (III-AM), is geboren 1649 of 1650, is overleden voor maandag 9 maart 1699. Harrent werd hoogstens 49 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Aut. 9.3.1699 cur. k. Tjalling Jacobs beh.oom. HB46/310 9.3.1699 inv. ten huize v. J.J. wed. H.A. in de westhoek OBD St. Jp., J.J. nu x Jochum Jans.

Harrent trouwt op donderdag 5 februari 1693 te St. Jacobiparochie op hoogstens 43-jarige leeftijd met Jeltie Johannes, dochter van Johannes N..

HB46/324v. 22.3.1702 Wibren Sipkes op de Leye, Joh. Joh. te Engwierum en Eelke Takes te Ferwerd zijn borg voor J.J. en Jochum Jans.

Jeltie was later gehuwd (2) met Jochum Jans.

Zij van Oudeleye.

Van Harrent en Jeltie is een kind bekend:

1   Arjen Harrents is geboren 1693 of 1694, zie V-BI.

IV-AM  (?)Trijntje Walings, dochter van Waling Buwes (III-Z) en Antie Pieters.

(?)Trijntje was gehuwd met Johannes Bauckes, zoon van Baucke Feddes en Wapke Rommerts. Johannes, smid, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 4 augustus 1704.

Aut. 4.8.1704 J.B. smid a.d. OBD ovl., cur. kk. Fedde Bauckes, oom en Beert Arjens Kuycken, huism. St. Jp.

Van Johannes en (?)Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1   Waling Johannes is geboren 1686 of 1687, zie V-BJ.

2   Tet Johannes is geboren 1694 of 1695, zie V-BK.

3   Wapke Johannes is geboren 1697 of 1698, zie V-BL.

IV-AN   Tetje Walings Wijngaarden, dochter van Waling Barthouts (III-Z) en Antie Pieters.

Lidm. Hallum, ingek. v. Vrp. 1694.

Tetje trouwt op donderdag 31 mei 1696 te Hallum met Jochum Jelles. Jochum, wonende te Hallum.

Bij huw. b.v. Hallum. FER15/172 Tetje Walings Wijngaarden wed. J.J. a.d. Hereweg o. Hallum niaert verk. v. hs te Ferwerd door Beert Jans te St. Jp. een volle neef van haar. 16/20 3e pr.12.12.1707 T.W.W. wed. Jochum Jelles te Hallum verk. hs te Ferwerd. Bij doop Jochum alleen moeder genoemd, vader dus wrsch. al ovl.

Van Jochum en Tetje zijn twee kinderen bekend:

1   Antje Jochums is gedoopt in 1697 te Hallum.

2   Jochum Jochums is gedoopt in 1699.

IV-AO   Rinnichie Dircks, dochter van Dirck Gerrits (III-AB) en Maartie Joris.

Rinnichie was gehuwd met Harmen Dircks van der Mey, kind van Dirk Hendriks van der Meij en Jantien Eelkes. Harmen, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 251. GJ2009/177. 1708 gebr. nr.24 k.3.Hyp.bk 23.5.1714/20.5.? R.D. wed. H.D. v.d. Mey NBD o. Vrp. sch. a. mijn broer Joris Dircks en Aafie Symens e.l. o. St. Ap.

Procl.bk 6.3.1699 H.D.v.d. M. en Geertie Dircks v.d. Mey cum marito verk. 2/3 v, sate gr. 27 m. in k. 33 o. St. Jp. aan H.G. v.d. Haven, Harl., de erven G.v. Viersen en Rintie Tamboeser O., Danckert Taeckes W., de  OBD Z en de NBD N. Procl.bk 3.3.1710 H.D. huurt boerderij  NwB o. Vrp. gr. 31m. 279r.waarvan 1/4 wordt  gek. d. wed. A. v. Glinstra van de wed. M. v. Wijckel ( de helft behoort al aan koperse).

Van Harmen en Rinnichie is een kind bekend:

1   Gerrit Harmens van der Mey, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 251. 1718 gebr. nr.24 k.3.

IV-AP    Gerrit Dircks, zoon van Dirck Gerrits (III-AB) en Maartie Joris, boer, wonende te St. Annparochie.

Bnr 120. 1698/1708 St. Ap. nr. 22, 1698 Vrp. met Ysbrand Jans nr.31, 1708 gebr. nr.18 k.9 en 1/2 nr.19 k.8.Procl.bk 11.11.1695 huurder plaats in k.9 en 1/2 k. 8, gek. d. vr.v. Fr. v. Burum van vr.v. H. v. Glinstra. Flor.1700 25.144, 1708 32.182 (bij o.a. v. Dammis Gerrits 5.038).

Wass.bk/196. Hyp.bk 25.2.1691 G.D. vader en voogd kind bij wln. Antie Stevens.

FER56/128v. 13.6.1712 weesrek door Gerrit Dirks a.d. NBD o.Vrp. cur. kind Lourens Walings v.d. Mey en Jannichie Clases.

Gerrit trouwt op vrijdag 14 februari 1681 te Gerecht Het Bildt (1) met Antie Stevens, zie IV-J.

Gerrit trouwt op donderdag 10 september 1693 te St. Annaparochie (2) met Antje Ysbrands, dochter van Ysbrand Jans (III-AG) en Tettie Annes.

Beiden v. St. Ap.

IV-AQ   Tettie Dircks, dochter van Dirck Gerrits (III-AB) en Maartie Joris.

Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.), doch jaartal niet leesbaar, oud 61 jr.

Tettie was gehuwd met Siebren Heins, zoon van Hein N.. Siebren, boer, wonende te Pingjum en te Vrouwenparochie.

Bnr 205, 247.  1708 Vrp. gebr. nr.X en  20 k.7. en 1718/28 eigenr en gebr.beide nrs.1738 de kk. eigenr. en Jacob S. gebr.1748 id. gebr. Foppe Fransen. flor. 1718 18.020 van Is. v. Hoven.

Stamvader fam. Twijnstra. Procl.bk 31.3.1710 T.F. hsvr. v. S.H a.d. OBD o. Vrp.koopt voor 20.000 gld boerderij OBD, oud en nw billand  gr. 47 m.  (18 oud en 29 nw) o. Vrp.van juffr. Jacoba v. Gelder (x D.M. de Neufville, A’dam), naastl. oudbildt Beert Boyens O, Pieter Ariens Z, Schorer W., door kopers bewoond en gebruikt.

Siebren was later gehuwd (2) met N.N..

Van Siebren en Tettie zijn drie kinderen bekend:

1   Sipke Siebrens, zie V-BM.

2   Jacob Siebrens, zie V-BN.

3   Hein Siebrens.

IV-AR   Arjen Dircks, zoon van Dirck Gerrits (III-AB) en Maartie Joris, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 23 oktober 1719.

Wass.bk/197. Hyp.bk 22.5.1705/27.8.1699 e.l. St. Ap.; id. 25.9./20.9.1705 huislieden a.d OBD o. St. Ap. 1705Aut. 23.10.1719 cur. Joris Dircks, oom Bij huwelijk naam Wasssenaar.

Arjen was gehuwd met Mettie Jurriens, dochter van Jurrien Jochums en Hiltie Cornelis Yssel. Mettie is overleden voor maandag 23 oktober 1719.

Aut. 11.3.1696 cur. Joannes Swart schoolmr Vrp. en Jelle Corn. Yssel.

Mettie was later gehuwd (2) met Pieter Jacobs.

Van Arjen en Mettie zijn vijf kinderen bekend:

1   Grietje Arjens is geboren 1694 of 1695, zie V-BO.

2   Hiltje Arjens is geboren 1698 of 1699, zie V-BP.

3   Antje Arjens is geboren 1700 of 1701.

4   Dirk Arjens is geboren 1701 of 1702.

5   Maartje Arjens is geboren 1704 of 1705.

IV-AS    Geertie Walings van der Mey, dochter van (?)Waling Hendricks van der Mey (III-AC) en Heiltie Gerrits.

Geertie was gehuwd met Gerrit Arien Jacobs, zie III-J.

IV-AT    Philips Walings van der Mey, zoon van (?)Waling Hendricks van der Mey (III-AC) en Heiltie Gerrits, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 29 mei 1691.

Aut. 30.5.1692 L.E. ovl. Lourens Walings oom te Marrum DG cur. Hyp.bk 20.6.1692/29.5.1691 L.W. wed. Ph.W. St. Ap. Niet in GJ 2009.

HB41/70v. 1677/8 weesrek. door Isbrant Jansen inz. kk. van zijn zuster (is halfzr), hij noemt Phil.Walings mijn zwager. BPw98: 1681 thans o. Vrp.verkopen huis Warmoesstr., St. Ap. DG

Philips trouwt op donderdag 14 augustus 1664 te Vrouwenparochie met Lijsbet Everts, dochter van Evert Clases en Wytske Gerrits. Lijsbet is overleden op vrijdag 25 april 1692.

HB44/72 26/30.4.1692 inv. sth. L.E. wed. Ph.W., Lourens en Dirk Walings, Gosse Elings en Isbrand Jans omen wk., Geertie Walings tante.

Beiden v. Vrp.

Van Philips en Lijsbet is een kind bekend:

1   Wytske Philips van der Mey is geboren 1684 of 1685.

IV-AU   Lourens Walings van der Mey, zoon van (?)Waling Hendricks van der Mey (III-AC) en Heiltie Gerrits, wonende te Marrum.

Bnr 213. 1698 Vrp. met Gosse Elings nr.26, 1708 de kk. 1/2 en Jan Clases n.u. 1/2., 1718 de erven 3/8 en Jan Clases kind 5/8 ongescheiden. Flor. 1700/08 met Gosse Elings resp de erven 35.560.

Aut. 30.5.1692 DG. FER42/87 1.5.1694 inv. bij L.W.v.d.M te Marrum op de Mieden, nu x Eelckje Piers, cur. kk. is Steven Clases te St. Ap., Dirck Waling is broer en ovl., Wytske Philips is broeders dr. FER43/177v. 28.11.1700 inv. sth. L.W. v.d.M., Gerrit Ysbrands, St. Ap. cur. kk. 2e huw., zilver met initialen. FER53/311v. 23.5.1702 en 55 /21.4.1707 rek. door Gosse Elings, resp. Jan Clasen (schoonzn G.E.) inz. kk. Lourens W.v.d.M., Gerrit Pyters te St. Jp. ook cur., Pier Joh. te Marrum cur. nakk.; ontv. v. Waling Gerryts 100 cg., ontv. landh. plaats o. Vrp. en 1/2 pl. o. Vrp. bruiker Teunis Gerrits. FER 56 f.108v. 13.6.1712 rek. door Gerrit Dircks a.d. Nieuwe Dijk o. Vrp. als cur. v. Claas Lourens.

Lourens was gehuwd (1) met Eelkje Piers, dochter van Pier Johannes.

Van Lourens en Eelkje zijn twee kinderen bekend:

1   Jacob Lourens van der Mey.

Bnr 213. 1728/38 Vrp. 1/8 nr.26, ds Joh. de Hartog 5/8 (x Jayke Jans Bergsma), Harmen Jans 1/8, Beert Jans 1/8.

2   Trijntje Lourens van der Mey.

Lourens trouwt op donderdag 9 november 1679 te Vrouwenparochie (2) met Jannichie Clases, zie IV-D.

IV-AV   Gerrit Walings van der Mey, zoon van (?)Waling Hendricks van der Mey (III-AC) en Heiltie Gerrits.

Van Gerrit en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1   Waling Gerrits van der Mey.

FER 55 21.4.1707 rek. inz. kk. Lourens W.: obl. t.l.v. Waling Gerryts dd 17.5.1701, borg Gerryt W. v.d. Mey.

IV-AW  (?)Trijntje Olpherts, dochter van Olphert Walings (III-AD) en Willemtie Gerrits, is overleden voor maandag 23 november 1716.

HB54/19 23.11.1716 inv. sth. Tr.O., laatst wed. v. G. Idses (m.z.Yedes). Zou ook dr kunnen zijn v. Olphert Arjens Gelder.

(?)Trijntje trouwt op woensdag 12 januari 1701 te Vrouwenparochie met (?)Gerrit Iedes, zoon van Yde Jans en Dieucke Gerrits. (?)Gerrit, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor zondag 23 juni 1709.

Aut. 23.11.1706 e.l. ovl. cur. k. Waling Clasen DG OBZ en Dirck Willems OBZ. HB56/164 19.4.1723 weesrek.

Hyp.bk 29.4.1711/23.6.1709 Tr.O. wed. G.Y. te OBZ. Lidm. Vrp. hij bel. 19.2.1706, zij doop op bel. id.

NB 14.10.1683 laat een Yde Gerrits te Vrp. een dr Aacht (oudste) en Ansck dopen, de moeder is doopheffer.

Beiden v. Vrp.

Van (?)Gerrit en (?)Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1   Willemtje Gerrits is geboren in 1701.

Ged. Vrp. 20.6.1706 ± 4½ jr oud.

2   Aeffie Gerrits is gedoopt op zondag 20 juni 1706 te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 23 november 1716. Aeffie werd hoogstens 10 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

IV-AX   Rinnichie Gosses, dochter van Corsje Gerrits (III-AE) of Gosse Joris.

Rinnichie trouwt op woensdag 14 februari 1680 te Vrouwenparochie met de hoogstens 31-jarige Aert Pieters, zoon van Pieter Aerts en Lubbrichie Berents. Aert, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1648 of 1649.

HB36/240v.  kwiteert zijn cur. dd. 13.10.1672. HB23 24.12.1688 hsm. NwB o. Vrp.

Datum is att. beiden v. Vrp.

Van Aert en Rinnichie zijn drie kinderen bekend:

1   Korsie Aarts is gedoopt op donderdag 30 augustus 1685.

2   Pieter Aarts is gedoopt op donderdag 29 december 1689 te Vrouwenparochie.

3   Lubbrichie Aarts is gedoopt op dinsdag 1 november 1695 te Vrouwenparochie.

IV-AY   (?)Hendrik Gosses, zoon van Corsje Gerrits (III-AE) of Gosse Joris, herbergier, wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 13.2.1724/2.4.1712 hospes OBZ. Hyp.bk 11/9.1.1718 e.l. OBZ huren herberg “De witte Klok” van wln Jan Tj. Kuiken.

(?)Hendrik trouwt op zondag 12 november 1702 te Vrouwenparochie met Maartie Jans Kuycken, dochter van Fokel Lieuwes of (?)Jan Tiercks Kuycken.

Beiden v. OBZ.

Van (?)Hendrik en Maartie zijn drie kinderen bekend:

1   (?)Fokeltje Hendriks, zie V-BQ.

2   (?)Jan Hendriks Kas, zie V-BR.

3   (?)Lieuwe Hendriks Kas, wonende te Oudebildtzijl.

Recesbk 19.9.1740 LH.K. te OBZ.

IV-AZ   N Gosses, dochter van Corsje Gerrits (III-AE) of Gosse Joris.

N was gehuwd met Siemen Ritskes, zoon van Ritske Jans en Bauck Symens. Siemen, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1656 of 1657, is overleden voor maandag 13 februari 1730. Siemen werd hoogstens 73 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Hyp.bk 26.5.1685/8.1.1682 verk. met zr Geertie ruim 1 mg land op zuid v. St. Ap. gebuirte. Procl.bk4.5.1716 naastl. brede kant Warmoesstr. Procl.bk 13.2.1730 D.L. wed. S.R. verk. huis brede kant Warmoesstr.

Siemen was later gehuwd (2) met Dirkje Lenerts.

Van Siemen en N zijn vijf kinderen bekend:

1   Bauckje Siemens is gedoopt op donderdag 19 maart 1682 te St. Annaparochie, zie V-BS.

2   Korsje Siemens is gedoopt op donderdag 16 september 1688 te St. Annaparochie.

Korsje trouwt op woensdag 1 juli 1711 te St. Annaparochie op 22-jarige leeftijd met Cornelis Arjens, zoon van (?)Arjen Cornelis en Auckje Ynses. Cornelis, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1728.

Bnr 141. 1718 nr. 11. 1728 St. Ap. C.A. wed. en kk. nr.11.1738 id nu Jacob Tjerks eigenr en gebr.

Hyp.bk 3.5.1715/2.2.1714 e.l. St. Ap. kopen boerderij met ± 32 mg oud gep. billand op N.O. v. St. Ap. van Jacobus Horreus, Franeker.

Hyp.bk 15.10.1745/31.5.1731 K.S. wed. C.A., huism. St. Ap. verk. sate lands op N.O. V. St. Ap aan Jacob Tjerks en Jannigje Corn. (S. St. Ap. nr 23).

3   Geertje Siemens is gedoopt op zondag 1 maart 1693 te St. Annaparochie.

4   Ritske Siemens, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op donderdag 25 augustus 1695 te St. Annaparochie.

5   Gosse Siemens is gedoopt op donderdag 7 november 1697 te St. Annaparochie.

IV-BA   Claas Ysbrands, zoon van Ysbrand Jans (III-AG) en Tettie Annes, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1728.

1718 nr.5. 1728/38/48 St. Ap. Cl.Ysbrands wed. en kk. nr.5. Joris Pieters gebr.41 1/2 m. m. hs en sch. Flor. 1718 van Ysbrand Jans en Take Tieerds 20.165.

FER45 4.8.1710 inv. sth. Trijntie Gosses, Marrum en Jan Clasen, cur. kk. Claas Ysbrands, huism. op Het Bildt en Pier Franssen, huism. Hallum. (Trijntje Gosses is dr v. Gosse Elings en Jannichie Everts)

HB61/142 15.8.1749 inv. boedel Dieuke Taekes door erven: Wybren Clases voor 3/8, Jannigje Clases (x Willem Dirks) 1/4 en Grietje Clases (x Jan Clases) 3/8; o.a. hs met sch. en 29m.389r. oud gep. land Zdh. St. Ap. gebr. door Boyen Jans en 2 huizen smalle kant St. Ap., veel zilver met initialen o.a. TT.G.H. en I I.T.A. HB61/324 21.7.1751 sch. en d. Procl.bk 16.2.1750 de erven verk. 2 huizen smalle kant v.d. Hoge buurt St. Ap.

Recesbk 17.1.1724 Wybren Clases, hsm. o. St. Ap., Jarig Dirks (x Maycke Cl.) hsm. o. St. Jp., Dieuke Taekes moeder v. Grietje Cl., Willem Dirks hsm. St. Jp. erfgenaam van zijn kind bij Wytske Clases.

Claas trouwt op donderdag 9 mei 1686 te St. Annaparochie met Dieuwke Taekes, dochter van Taeke Tjeerds. Dieuwke is overleden voor vrijdag 15 augustus 1749.

Misschien dr v. Taeke Tjeerds, lakenkoper te St. Ap. en mede-eigenaar van nr.5 in 1698/1708. Procl.bk 16.2.1750 de erven verk. huis op brede kant hoge buurt St. Ap. aan Corn. Anes mr timmerman en Willemtie Jacobs.

Beiden v. St. Ap.

Van Claas en Dieuwke zijn vijf kinderen bekend:

1   Wybren Clases, zie V-BT.

2   Grietje Clases.

Hyp.bk 11.12.1762/id. Griet Clases o. Vrp. inz. huurschuld, ziet af van huurrecht van sate van mevr Grovestins.

Grietje trouwt op zondag 11 maart 1725 te St. Annaparochie (1) met Jan Clases. Jan is overleden voor woensdag 21 juli 1751.

Bnr 203. Hyp.bk 26.10.1762/31.1.1752 Boyen Jans hsm St. Ap. en Wytske Jans e.l. (x Vrp. 19.5.1748, hij v. Vrp.) zijn sch. a. Jelle Ysbrands en Maayke Wybrens als mede-erfgen. v. grm. Dieucke Taekes; Boyen Jans laat dr Dieucke dopen. Hyp.bk 23./19.2.1763 Claas Jans te Vrp. en Boyen Jans St. Ap. hebben Grietje Clases wed. Gerrit Tjeerds elk een koe bijgezet gekocht in het boelgoed dd 21.12.1762.

Recesbk 3.2.1721 Claas Ysbrands en Pier Fransen, huislieden a.d. Hereweg (Hallum) en o. St. Ap., cur. nagel. dr  v. Jan Clasen.

Grietje trouwt op zondag 5 november 1752 te Vrouwenparochie (2) met Gerrit Tjeerds. Gerrit, schipper, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor woensdag 15 december 1762.

Bnr 203, 245.  Hyp.bk 15.12.1762/id. Sytske Gerbens (x Sipke Beernts, huism. o. St. Jp.) als grootmoeder en voogdesse over de minderj. kk. v. wln. Gerrit Tjeerds doet afstand van de door hem nagel. boedel t.b.v. de cred. Aut. 19.12.1762 id. en 11.2.1774 Corn. Steensma, schoolmr. St. Jp. en Joh. Leenderts Gorter hsm. o. Wier cur. HB64/944 18.7.1774 rek. d. Joh.L. Gorter, Geertje tr. Leendert Arjens mr metselaar St. Jp.

1749 St. Jp. snikschipper 2+4 14.17.0.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Geertie Walings.

3   Jannichie Clases, zie V-BU.

4   Maike Clases.

Maike trouwt op zondag 26 januari 1710 te St. Annaparochie met Jarich Dirks, zoon van Dirck Jarichs (IV-I) en Berber Willems. Jarich, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1748.

Bnr 48, 109, 206.   Aut. 21.1.1738 DG, huisman OBD o. St. Jp., cur. kk. Willem Dirks en Jannichie Clases. 1728 met Willem Dirks in 1728 pachter stem nr 24 St. Jp.1738 met de kk. v. W.D., gebr. zelf en Sjoerd Walings. 1738 St. Ap. eigenr en gebr. nr.2. 1748 St. Jp. Jarig Dirks erven en W.D. kk. eigenr en met Sjoerd Walings gebr. 17 m. m. hs en sch.1748 St. Ap. de erven eigenr nr.2 34 7/8 m. m. hs en sch., gebr. Sybe Andrys. Hyp.bk 10.3.28.2.1727 e.l. huisl. a.d. Koudeweg o. St. Jp.

5   Wytske Clases.

Wytske trouwt op zondag 5 mei 1715 te St. Annaparochie met Willem Dirks, zie V-L.

IV-BB   Gerrit Ysbrands, zoon van Ysbrand Jans (III-AG) en Tettie Annes, lakenkoper, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 1 januari 1721.

Aut. 26.11.1720 e.l. St. Ap. ovl. Isbrant Jansen grv., cur. Pier Fransen, huism. o. Hallum DG. inz. sch. goed. grootouders met ooms. HB45/184 2.4.1695 genoemd als lakenkoper, x Tr. Gerrits. Aut. 1.1.1721 cur. Grietje: Jacob Sybrens DG mr timmerman, St. Ap. en Gerrit Gerrits DG koopm., Lwd.

FER 43/177v. 28.11.1700 cur. kk Lourens Walings v.d. Mey te Marrum.

Gerrit trouwt op donderdag 12 november 1682 te St. Annaparochie met Tryntje Gerrits, kind van Gerrit N..

Naam ook Tettie bij huw.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Gerrit en Tryntje zijn drie kinderen bekend:

1   (?)Gerrit Gerrits, zie V-BV.

2   Wytske Gerrits, zie V-BW.

3   Grietje Gerrits is geboren rond 1702.

IV-BC   Cornelis Ysbrands, zoon van Ysbrand Jans (III-AG) en Tettie Annes, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 13 januari 1728.

Bnr 214, 217.  1698 St. Jp. nr.2 nom.ux samen met Claas Danckerts n.u. 1/3 en nr.19 id. 1708 Vrp. nr.31,1718 Vrp. nr.13 en 31, 1728 Corn.Ysbrands kk.t.w. Sipke Sybrens n.u. en Jacob Corn. nr.13, de kk. Jan en Gerrit Corn. nr.31; 1708 St. Jp.  C.Y. n.u. en Claas Danckerts n.u 1/3 nr.2 en id. 1718 2/3. Flor. 1708/18 34.280 gek. v. Ysbrand Jans en wed. Dirck Gerrits, 1718 gek. v. Gosse Elings kk. 31.350.

Hyp.bk 19.9.1737 Gerryt Arjens en Arjen Jacobs Kuiken cur. 3 jongste kk.  HB49/158 1704 te St. Jp., 1705 te Vrp.

Proces over boerderij nr.13 (S.B65L/569 e.v.): Corn. Ysbrands koopt 26.9.1714 sate van Jan Jansen O.Nijkerk als cur. v.d. kk. v. Dirck Jans en Ael Gosses i.l. e.l. ald. gr. 31½ mg., gebruikt en bewoond door Sake Oenses.

Cornelis trouwt op donderdag 25 augustus 1695 te St. Annaparochie met de hoogstens 23-jarige Trijntje Jacobs Kuiken, dochter van Jacob Jans Kuiken (IV-L) en Neeltie Willems. Trijntje is geboren 1671 of 1672.

Van Cornelis en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1   Neeltje Cornelis, zie V-BX.

2   Jan Cornelis, zie V-BY.

3   Jannichie Cornelis, zie V-BZ.

4   Jacob Cornelis, boer, wonende te Wier.

Bnr 217. 1728 Vrp. met Sipke Sybrens n.u. nr. 13.1748 met Sybren Sipkes eigenr nr.13.1758 eigenr nr.13, 1768/78 de wed. id. 1788 de erven id. en gebr.

Boer op sate “De Winkel”.

Hs Lont: zonder kk. ovl. E.l. testeren 8.5.1751 (S. B65L/569 e.v.), uit de bijbehorende rechtzaak blijkt Johannes Meinderts gebruiker is geweest van  nr 13, huurcontract dd.12.1.1780.

Jacob trouwt op zondag 31 juli 1729 te Vrouwenparochie met Janke Sybes Andringa.

5   Gerrit Cornelis, zie V-CA.

6   Grietje Cornelis, zie V-CB.

7   Maartje Cornelis, zie V-CC.

IV-BD   (?)Grietje Ysbrands, dochter van Ysbrand Jans (III-AG) en Tettie Annes.

(?)Grietje trouwt op donderdag 16 oktober 1698 te St. Annaparochie met Gerrit Arjens, zoon van Arjen N. Gerrit, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 30 april 1738.

Hyp.bk 9.6.1738/30.4.1738. FER77/177 Andries Ariens hsm. op de Leye o. Hallum sch. a. Trijntje en Arjen Gerrits 14/27.1.2.1737.

Datum is 3e procl., hij v. Oudeleye, zij v. St. Ap.

Van Gerrit en (?)Grietje zijn twee kinderen bekend:

1   Arjen Gerrits, zie V-CD.

2   Trijntje Gerrits.

Trijntje trouwt op zaterdag 20 mei 1724 te St. Jacobiparochie met Jan Martens. Jan, boer, wonende te Minnertsga.

IV-BE    Barent Wassenaar, zoon van Willem Stevens (III-AN) en Willemtje Jetses, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 19 juni 1750.

Wass.bk/184: Beert Willems W. Aut. 19.6.1750 HB31 22.6.1750 inv. sth. Tjerkje Lenerts hsvr. v. Tjerk Jacobs (Fetse Jac.?)., 1e man Berent W. Wassenaar, 2 huizen in Warmoesstr., inv. textielwinkel. HB62/1 22.2.1756 rek. d. Reinder Clasen, volm. St. Jp. cur. kk., Meindert Tjebbes mede cur., 2 huizen St. Ap. in de Warmoesstr., laken- en bontwinkel. Hyp.bk 10.10.1729/12-5-1727 Barent W. Wassenaar vrijgezel te St. Ap. koopt brouwerij c.a. op smalle kant v.d.Warmoesstr.(procl.bk 13.10.1727).

Procl.bk 3.3.1727 Barent Willems W. koopt huis op Hoge buurt bij de oude pijp van Pieter Jansen en kk. bij wln Amerins Lenerts, de erven Aris Jansen O., mennonite vermaning Z., Dirck Jans W. en de straat N.

Barent trouwt op zondag 8 augustus 1728 te St. Annaparochie met Tjerkje Lenerts, zie V-CF.

Hij v. St. Ap., zij v. Harlingen

Van Barent en Tjerkje zijn twee kinderen bekend:

1   Willem Barents Wassenaar.

2   Attie Barents Wassenaar.

Attie trouwt op zondag 26 februari 1758 te St. Annaparochie met de 29-jarige Mense Michiels, kind van Michiel Pieters en Trijntje Menses. Mense, schuitevoerder, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 27 juni 1728 aldaar.

IV-BF    Maartie Tewis, dochter van Theeuwes Gerckes (III-AO) en Tettie Stevens.

Procl.bk 15.3.1706 M.T. St. Ap. koopt huis achter de kerk v.d. erven v. Tettie Gerrits wed. Ype Corn.(huurt het al).

Maartie trouwt op vrijdag 9 april 1694 te St. Annaparochie (1) met de hoogstens 37-jarige Fedde Lenerts, zoon van Lenert Feddes en Lysbeth Simons. Fedde, schipper, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1656 of 1657, is overleden voor maandag 8 november 1706. Fedde werd hoogstens 49 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Bnr 107. Aut. 17.7.1699. Aut. 8.11.1706 moeder hertr. cur. Gerardus Antonides mr. chir. St. Jp. HB44/190v. z.d. (1693) inv. sth. B.P., erfgen zijn brs en zrs v. Baafke; huis Warmoesstr. smalle zijde. HB50/61 8.11.1706 sch. en d. en inv. ten huize v. Maertie Feddes, wed. F.L., nu x Freerck Taeckes. Procl.bk 10.3.1704 F.L. c.u. bbc op huis c.a. in de Warmestr. gek. v. Claas Jansen, Take Freercks N. en Simon Popkes Z., wordt geniaerd door Maartie Clases hsvr, v, Jacob Pieters.

Fedde was eerder gehuwd (1) met Baafke Popkes.

Beiden v. St. Ap.

Van Fedde en Maartie zijn twee kinderen bekend:

1   Lenert Feddes is geboren 1694 of 1695.

2   Tewes Feddes is geboren 1696 of 1697.

Maartie trouwt op zondag 26 september 1706 te St. Annaparochie (2) met (?)Freerck Taeckes, zoon van (?)Take Freercks en Wytske Wopkes. (?)Freerck, winkelier, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie.

Hyp.bk 9.7.1731/8.6.1726 e.l. winkeliers St. Ap.

Hij v. St. Jp., zij v. St. Ap.

IV-BG   Jan Martens, zoon van Marten Jans (III-AO) en Tettie Stevens, wonende te St. Annaparochie, is geboren in 1652.

Van Jan en een onbekende vrouw zijn vijf kinderen bekend:

1   Marten Jans is gedoopt op donderdag 18 mei 1679 te St. Annaparochie.

2   (?)Tetje Jans is gedoopt op vrijdag 15 mei 1682 te St. Annaparochie, zie V-CE.

3   Dirck Jans is gedoopt op donderdag 4 januari 1685 te St. Annaparochie.

4   Krijntie Jans is gedoopt op donderdag 4 juli 1686 te St. Annaparochie.

5   Antie Jans is gedoopt op donderdag 19 mei 1689 te St. Annaparochie.

IV-BH   Leendert Theeuwes, zoon van Theeuwes Gerckes (III-AO) en Tettie Stevens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 31 mei 1728.

Bnr 9. 1708/1718 met Hidde Pyters gebr. nr. 16 k.53 en met Marten Pyters 14 m. in nr.17 k.52 en 2 m. alleen.

Aut. 30.1.1720, aut. 31.5.1728 OBD o. St. Jp. cur. kk. Jan Martens de Vries en Gerryt Gerryts, beiden huisl. o. St. Jp. HB57/278 31.5.1728 inv. sth. L.T., ook meerderj. kk. genoemd. HB58/1 12.8.1729 rek. d. Jan M. de Vries

Leendert trouwt op donderdag 3 november 1695 te St. Jacobiparochie met Attje Pyters, dochter van Pyter Martens en Tjerkje Hiddes de Vries. Attje is overleden voor maandag 31 mei 1728.

HB46/52v. 13.1.1696 rek. d. Jan Ariens.

Beiden v. St. Jp.

Van Leendert en Attje zijn zeven kinderen bekend:

1   Tetje Lenerts.

Tetje trouwt op zondag 16 januari 1718 te St. Jacobiparochie met Jan Allerts, zoon van Allert Jans en Maartie Franses. Jan, schipper, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 20.11.1732 als oom cur. k. Trijntje Allerts, OBD o. St. Jp.

2   Tjerkje Lenerts, zie V-CF.

3   Teves Lenerts, zie V-CG.

4   Claasje Lenerts is geboren 1704 of 1705.

Claasje trouwt op zondag 18 juli 1728 te St. Jacobiparochie op hoogstens 23-jarige leeftijd met Jacob Joris, kind van Joris Hendriks en Trijntje Jacob Wouters. Jacob, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Recesbk 18.2.1732 hsm. NwB. o. St. Jp.

5   Lijsbet Leenderts is geboren 1706 of 1707, zie V-CH.

6   Jannichje Lenerts is geboren 1708 of 1709, zie V-CI.

7   Pieter Leenderts, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1710 of 1711.

Bnr 8 en 10.  Zoon v. Leendert Teeuwes? Zeer wrsch. wel, gebr. land in zelfde kavel. Huism. OBD. o. St. Jp. 1738 gebr. 14 m. in nr.17 k.52.1748 St. Jp. gebr. nr.1.

Pieter trouwt op zondag 22 maart 1733 te St. Jacobiparochie op hoogstens 22-jarige leeftijd (1) met Amerens Walings Wassenaar, dochter van Waling Walings en Antie Stevens.

HB59/185v. 19.7.1740 inv. sth. A.W., zilver met wapens en letters.

Amerens was eerder gehuwd (1) met Jan Martens de Vries.

Pieter trouwt op zondag 30 april 1741 te St. Jacobiparochie op hoogstens 30-jarige leeftijd (2) met Welmoed Jetses, dochter van (?)Jetse Gerrits en Houkje Pieters.

Welmoed was later gehuwd (2) met Hendrik Jeltes.

Generatie V

V-A     Harrent Eesges, zoon van Eesge Cornelis en Maritie Harrents of Maartje Harrents Scheyff (IV-A), smid en brouwer, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op maandag 22 juli 1686 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 1.7.1717/13.3.1715 H.E. mr smid en H.A. e.l. OBZ kopen huis met brouwerij van Hendrick Danckerts mr brouwer en koopman. Bij doop kk. vanaf 1716 brouwer OBZ.

Harrent trouwt op zondag 26 april 1705 te Vrouwenparochie op 18-jarige leeftijd (1) met Dieuwke Walings van der Mey, dochter van Waling Pieters van der Mey en Trijntje Dankerts.

Beiden v. OBZ.

Van Harrent en Dieuwke is een kind bekend:

1   Waling Harrents is gedoopt op dinsdag 5 november 1715 te Vrouwenparochie, zie VI-A.

Harrent trouwt op woensdag 18 oktober 1713 te Vrouwenparochie op 27-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Hendrickje Ariens, zie V-W.

Hij v. OBZ, zij v. Vrp.

Van Harrent en Hendrickje zijn acht kinderen bekend:

2   Aartie Harrents is gedoopt op zondag 24 juni 1714 te Vrouwenparochie.

3   Arien Harrents is gedoopt op woensdag 11 maart 1716 te Vrouwenparochie.

4   Jannichie Harrents is gedoopt op dinsdag 26 januari 1717 te Vrouwenparochie.

5   Rinnichie Harrents is gedoopt op zondag 22 januari 1719 te Vrouwenparochie.

6   Antie Harrents is gedoopt op zondag 14 september 1721 te Vrouwenparochie.

Doopheffer grm. Antie Hendrick Joris vr. v. bijz. Beert Boyens.

7   Maartie Harrents is gedoopt op zondag 14 september 1721 te Vrouwenparochie.

Doopheffer Maartie Harms (m.z. Harrents), vaders moeder.

Maartie was gehuwd met Willem Tjepkes. Willem, wonende te Leeuwarden.

Schipper op het Vliet.

8   Antie Harrents is gedoopt op zondag 1 augustus 1723 te Vrouwenparochie.

HB113 16.6.1761 testament  v. A.H.

Antie trouwt op zondag 6 juli 1760 te St. Annaparochie op 36-jarige leeftijd met de 43-jarige Symen Alberts, zoon van Albert Symens en Japke Hendicks Olaus. Symen, kuiper, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 20 september 1716 aldaar.

1749 St. Ap. 2p. 12.13.0. Procl.bk 13.4.1794.

Symen was later gehuwd (2) met Aafje Saskers.

9   Aesge Harrents is gedoopt op zondag 20 juli 1727 te Vrouwenparochie.

V-B     Aagje Cornelis, kind van Cornelis Dircks (IV-C) en Jancke Sybrandus.

Wass.bk/165

Aagje was gehuwd (1) met Tyleman Gerrits, zoon van Gerrit Tylemans Bergenpas en Heiltje Arjens van der Mei.

Aagje trouwt op zondag 15 mei 1735 te St. Jacobiparochie (2) met de 30-jarige Gerrit Walings, zoon van Waling Clases en Grietie Jetses. Gerrit, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt in 1705 te Finkum/ Hijum.

Hyp.bk 19.5.1745/18.4.1741 e.l. OBD o. St. Jp. Procl.bk 22.2.1751 verk. hun huis OBD o. St. Jp. aan Cl. Joh. Kuik.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Klaasje Pieters.

Beiden v. St. Jp.

Van Gerrit en Aagje zijn drie kinderen bekend:

1   Cornelis Gerrits Bouwveint, zie VI-B.

2   Waling Gerrits van Noord is geboren op zaterdag 2 juli 1735, zie VI-C.

3   Jetse Gerrits is geboren in 1750, is gedoopt op zondag 10 juni 1753 te St. Jacobiparochie.

V-C     Neeltje Cornelis, kind van Cornelis Dircks (IV-C) en Jancke Sybrandus, is geboren rond 1680.

Ouders vlgs Wass.bk wrsch. niet juist, zie Lieuwe Ockers.

Neeltje was gehuwd met Christiaan Arjens, zie V-Z.

Van Christiaan en Neeltje is een kind bekend:

1   Arjen Christiaans Wassenaar is geboren in 1709, zie VI-D.

V-D     Tetje Lourens van der Mey, dochter van Lourens Walings van der Mey (IV-AU) en Jannichie Clases (IV-D).

FER54/66 mrt 1705(?) weesrek. door Gosse Elings, Marrum.

Tetje trouwt op zondag 22 juni 1704 te St. Jacobiparochie met de 21-jarige Beert Jans, zoon van Jan Barthouts en Dina Jacobs Brakel. Beert, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 18 oktober 1682 te Vrouwenparochie.

Bnr 213. 1728/38 Vrp. 1/8 nr.26. Zie Sannes B65L/600.

2e x St. Jp. 6.12.1716 x Dieucke Eelckes, beiden v. St. Jp. ?

Van Beert en Tetje is een kind bekend:

1   Jannichie Beerts.

V-E     Pybe Stinnerts, zoon van Stinnert Pybes (IV-E) en Trijntje Clases, timmerman, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 113. Wordt genoemd HB54/1 21.10.1716. Aut. 16.3.1739 cur. en oom v/z v. kk. Claas Cornelis en Sara Joh.

Pybe trouwt op maandag 16 mei 1712 te St. Annaparochie met de hoogstens 24-jarige Aafke Daams, zie V-AC.

Beiden v. St. Ap.

Van Pybe en Aafke zijn vier kinderen bekend:

1   Trijntje Pybes, zie VI-E.

2   Stinnert Pybes, zie VI-F.

3   Jannigje Pybes is gedoopt op zondag 27 september 1722, zie VI-G.

4   Daam Pybes is gedoopt op zondag 10 juni 1725.

V-F      Claas Cornelis Knechje, zoon van Cornelis Teunis Knechje (IV-E) en Trijntje Clases, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1694 of 1695, is overleden voor maandag 16 maart 1739. Claas werd hoogstens 44 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Aut. 16.3.1739. Corn.Corn. ‘t Hoen cur. 1716. HB59/209 16.3.1739 inv. sth. Cl.C., Pybe Stinnerts mr timmerman en Jan Johannes mr glasmaker beide te St. Ap. cur. kk. 1e huw. Aut. 10.4.1741 Trijntie Clases grm. en erflater ovl., Jan Joh. Blauw, herbergier St. Ap. cur. Procl.bk 13.2.1730 e.l. kopen huis a.d. smalle kant v. Hoge buurt van de mede-erfgen. v. ouders Joh. Jans en T.D.

Claas trouwt op maandag 1 april 1720 te St. Annaparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Sara Johannes, dochter van Johannes Jans en Teetske Dirks. Sara is gedoopt op donderdag 14 november 1697 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 16 maart 1739. Sara werd hoogstens 41 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Beiden v. St. Ap.

Van Claas en Sara zijn drie kinderen bekend:

1   Trijntje Clases Knechje is geboren 1727 of 1728.

2   Cornelis Clases Knechje is geboren 1730 of 1731, zie VI-H.

3   Johannes Clases Knechje is geboren 1733 of 1734.

Claas trouwt op zondag 21 juli 1737 te St. Annaparochie op hoogstens 42-jarige leeftijd (2) met Sytske Romkes.

Hij v. St. Ap., zij v. Lwd.

V-G     Koert Teunis, zoon van Teunis Koerts (IV-F) en Tettie Clases, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt in februari 1692 te Beetgum.

1749 St. Jp. zetmeier 3+1 27.3.0.

Van Koert en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1   Tetje Koerts, zie VI-I.

V-H     Maartje Arjens Kok, dochter van (?)Arien Clases Kok (IV-G) en Rins Arjens, herbergier, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 24 juli 1698 aldaar.

HB59/330 10.4.1741 cur. kk. Claas Corn. en Sara Johannes.

Maartje trouwt op zondag 8 augustus 1723 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Johannes Blauw, zoon van Johannes Jacobs Blauw en Engeltje Jans. Jan, herbergier, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 3 februari 1695, is overleden voor maandag 3 januari 1746. Jan werd hoogstens 50 jaar en 11 maanden.

Hyp.bk 3.1.1746/id M.A. wed. J.J.Blauw, herbergierse St. Ap. Hyp.bk 18.12.1754/26.12.1752 Maartie Arjens wed. J.J.Bl., St. Ap. verk. huis a.d. smalle kant v.d. Warmoesstr. a.d. Oude Pijp, Foppe Joh. mr brouwer ten Z.  Procl.bk 6.11.1747 wed. verk. herberg.

HB54/150 26.7.1717 naar Oostindië gevaren. Aut. 10.4.1741 J.J.Bl., herbergier St. Ap., cur inz. nalatensch. Trijntie Clases grm. kk. Claas Corn. en Sara Joh.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Maartje zijn twee kinderen bekend:

1   Rinske Jans Blauw is gedoopt op zondag 22 oktober 1730 te St. Annaparochie.

2   Johannes Jans Blauw is gedoopt op zondag 3 mei 1739 te St. Annaparochie.

V-I      (?)Claas Martens, zoon van Marten Clases (IV-H) en (?)Antie Gerrits, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 5 juni 1783.

Bnr 68, 69.  1748 gebr. 13 m. in nr.32 k.37 met hs en sch. en gebr. 1/2 nr.33 k.36 (met de wed.  Meile Ollema).1758 met Feike Clases gebr. 20 m. in nr.33 k.36 en 1768 met Marten Clases.

Aut. 19.5.1781 HB67/679 5.6.1783 inv. sth. Cl.M., hsm NwB. o. St. Jp.  Aut. 8.8.1783 wed. Fetje Pieters doet afstand v.d. boedel, cur.Folkert Maurits, hsm. o. St. Jp., req. Folkert v.d. Plaats en Johannes Toussaint, schuldeiser Daniel Toussaint, burgemr. Harl.

(?)Claas trouwt op maandag 2 april 1736 te St. Jacobiparochie (1) met de 22-jarige Claasje Ysbrands, dochter van Ysbrand Jetses en Dirkje Hendriks. Claasje is gedoopt in 1714 te St. Annaparochie.

Van (?)Claas en Claasje zijn zeven kinderen bekend:

1   Marten Klases, zie VI-J.

2   Sybe Klases.

3   Dirkje Klases, zie VI-K.

4   Ysbrand Klases Hoekstra is geboren op dinsdag 22 september 1744, zie VI-L.

5   Gerrit Klases is gedoopt op zondag 18 februari 1748 te St. Jacobiparochie.

6   Jetse Klases is gedoopt op zondag 28 juni 1750 te St. Jacobiparochie, zie VI-M.

7   Antje Klases is gedoopt op zondag 16 juli 1752 te St. Jacobiparochie.

(?)Claas trouwt op zondag 7 april 1754 te St. Jacobiparochie (2) met de hoogstens 19-jarige Fettie Pieters, dochter van Pieter Douwes en Evertje Hendriks. Fettie is geboren 1734 of 1735.

Beiden v. St. Jp.

Van (?)Claas en Fettie zijn acht kinderen bekend:

8   Neeltje Clases Jelgerhuis is gedoopt op zondag 3 oktober 1756 te St. Jacobiparochie, is overleden op donderdag 12 oktober 1826. Neeltje werd 70 jaar en 9 dagen.

Neeltje was gehuwd met Jan Wops de Groot, kind van Wop Cornelis (VI-BW) en Tetje Clasen. Jan, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op maandag 10 september 1753, is overleden op woensdag 21 oktober 1829. Jan werd 76 jaar, 1 maand en 11 dagen.

1788 gebr. nr. VII. 1811 St. Jp. 89 gardenier.

9   Pieter Klases Dijkstra is gedoopt op zondag 30 juli 1758 te St. Jacobiparochie, is overleden op dinsdag 8 juli 1817. Pieter werd 58 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Wrsch. ongehuwd. 1811 St. Jp. 121 P.K. Hoekstra werkman, geb.datum 10.1.1758.

10 Taeke Klases Hoekstra is gedoopt op zondag 24 juni 1764 te St. Jacobiparochie, zie VI-O.

11 Jan Klases Jelgerhuis is geboren op woensdag 16 maart 1768, zie VI-P.

12 Douwe Klases Dankert, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zaterdag 22 augustus 1772, is overleden op dinsdag 20 september 1825. Douwe werd 53 jaar en 29 dagen.

1811 St. Jp. 198 werkman.

Douwe was gehuwd met Sjoerdtje Johannes Dankert, dochter van Johannes Hartmans en Maartje Jans Dankert. Sjoerdtje is gedoopt op zondag 21 december 1777 te St. Jacobiparochie, is overleden op maandag 26 februari 1844. Sjoerdtje werd 66 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

13 Evertje Clases Hoekstra is gedoopt op zondag 24 mei 1761 te St. Jacobiparochie, zie VI-N.

14 Johan Daniël Clases Toussain, schipper, is gedoopt op zondag 23 juli 1775 te St. Jacobiparochie, is overleden op maandag 29 maart 1824. Johan werd 48 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

1811 St. Jp. 198 Daniël Klazes de Seyn, gardenier; ovl. als D.Kl. Toussain, wrsch ongehuwd.

NB in Harlingen een Johan Daniël Toussaint getr. m. Geertje Ollema, Ollema komt voor als landeigenaar op Het Bildt.

15 Anna Clases is gedoopt op zondag 6 september 1778 te St. Jacobiparochie.

V-J      Dirk Dirks, zoon van Dirck Jarichs (IV-I) en Berber Willems, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1748.

Bnr 111.1738 St. Ap. eigenr en gebr. nr.27, 1748/58 de wed. en kk. eigenr en gebr. nr. 27 46 3/4 m. m. hs en sch. 1758 wed. en kk. eigenr 3/6 nr.2. 1768/78/88 Dirk en Pier Dirks elk 1/2 eigenr nr.27, 1768 gebr. Dirk Dirks, 1778 Pier en Jan Dirks, 1788 Pier Dirks.

Dirk trouwt op zondag 5 augustus 1725 te St. Annaparochie met Wytske Piers, zie VI-BG.

Hij v. St. Ap., zij v. Hallum.

Van Dirk en Wytske zijn drie kinderen bekend:

1   Pier Dirks, zie VI-Q.

2   Dirk Dirks, zie VI-R.

3   Jan Dirks Tanja, zie VI-S.

V-K     Wopkje Dirks, dochter van Dirck Jarichs (IV-I) en Berber Willems.

Bnr 206.

Wopkje trouwt op zondag 23 januari 1729 te St. Annaparochie met Syds Bokkes, zoon van Bokke N.. Syds, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 49, 206.  1728 gebr. stem nr 39 Dronrijp. 1738 Vrp. eigenr en gebr. nr.6. 1748/58 St. Jp. eigenr en gebr. nr. 11 41 1/2 m. m. hs en sch.1748 Vrp. eigenr n.u. nr. 6 gebr. Wymer Corn. 36 m. m. hs en sch. 1758 Vrp. eigenr pro se en nom.filia en gebr. nr.6.

1749 St. Jp. welgesteld boer 5p. 63.16.0. Aut. 13.11.1743 DG te Vrp. cur. kind Pieter Bokkes. Hyp.bk 20.11.1746/3.1.1742 S.B. hsm. OBZ. Hyp.bk 4.5.1765/24.11.1752 .

Syds was later gehuwd (2) met Mayke Clases.

Datum is att. hij v. Dronrijp., zij v. St. Ap.

Van Syds en Wopkje is een kind bekend:

1   Ymkje Sydses, zie VI-T.

V-L     Willem Dirks, zoon van Dirck Jarichs (IV-I) en Berber Willems, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 21 januari 1738.

Bnr 48, 50.  1728 Jarig en Willem Dirks nr. 24.1738 St. Jp. de kk. eigenr nr.12, gebr. Sjoerd Walings.1748 id 27 7/8 m. m. hs en sch.

HB59/75v. 21.1.1738 inv. t.h.v. Jannigje Clasen wed. W.D., St. Jp., nu x Sj.W.; Jarich Dirks, huism. o. St. Ap. en Feike Clasen, huism. o. St. Jp. cur. kk.; een sate in de Zdh. v. St. Jp. gr. 26 mg. afgekomen v. Dirk Jarichs der req.en bestevader; W.D. 1e x Wytske Clases. Jannichie Clasen, had gemeensch. eigendom met Jarig Dirks en Feike Clasen. HB59/175v. 3.11.1738 rek. d. Jan Dirks

Willem trouwt op zondag 5 mei 1715 te St. Annaparochie (1) met Wytske Clases, dochter van Claas Ysbrands (IV-BA) en Dieuwke Taekes.

Beiden v. St. Ap.

Willem trouwt op zondag 16 juni 1726 te St. Jacobiparochie (2) met Jannichie Clases, zie V-BU.

Beiden v. St. Jp.

Van Willem en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1   Neeltje Willems, zie VI-U.

2   Dirk Willems is geboren t, zie VI-V.

V-M    Trijntje Dirks, dochter van Dirck Jarichs (IV-I) en Berber Willems.

Trijntje trouwt op maandag 6 april 1722 te St. Annaparochie met de 22-jarige Johannes Johannes Postma, zoon van Johannes Wybes en Aaltie Wilckes. Johannes, schoenmaker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 6 augustus 1699 aldaar.

Bnr 55. 1748 St. Jp. eigenr n.u. nr.40 26 m. m. hs en sch., gebr. Teunis Corn.

HB59/47v. 8.12.1736 cur. kk. zr. Jannigje en Andries Sybes.

Johannes was later gehuwd (2) met (?)Trijntje Teunis.

Beiden v. St. Ap.

Van Johannes en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1   Aaltje Johannes Postma is overleden in augustus 1773.

Bnr 109. HB65/87 3.9.1773 rek. d. Jacob Attes cur. boedel A.Joh., mede cur. Dirk Willems, hsm. o. Vrp., erven zijn drs van Sybe Andries. Aut. 19.8.1772 Aaltje innocent.

Aaltje trouwt op zondag 14 mei 1747 te Tzummarum met Sybe Clases. Sybe, wonende te Tzummarum en te St. Annaparochie, is overleden voor 1768.

1758 St. Ap. eigenr n.u. 2/6 nr.2., 1768 id. de wed.

Procl.bk 26.3.1753 e.l. te St. Ap. kopen huis op de brede kant v. Oosteind van Grietje Corn. hsvr. v. Sybe Andries o. St. Ap.

2   Berber Johannes Postma.

Bnr 109.

Berber trouwt op zondag 26 februari 1747 te St. Annaparochie met Ulbe Sydses.

V-N     Steven Gerrits, zoon van Gerrit Dircks (IV-AP) en Antie Stevens (IV-J), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 119, 120, 204.   1718/1728 nr.22.1738 eigenr en gebr.nrs 22 en 35, 1748 id. resp. 39 1/2 m.m. hs en sch.(gebr. Gerrit Stevens) en 41 m. m. hs en sch. 1728/38 Vrp. eigenr en gebr. nr. nr.VI.1738 eigenr en gebr. 1/2 nr. 19 k.8. Flor. 1718 van vader 32.182.

Wass.bk/221. HB61/695 28.2.1757 inv. sth. L.A. wed. St. Gerrits, St. Ap., Saapje St. x St. Pybes, Antje St. x Fetse Jacobs, hsm. o. St. Jp. en kk. v. Gerrit St., aandeel in 7 pm. land o. Firdgum. HB63/26 rek. door wed. Ype Bonnema inz. erfenis Lijsbeth Arjens, alleen de kk. v. Antje en Gerrit erven.

Hyp.bk 18.12.1715/27.5.1714 e.l. NBD o. Vrp. Hyp.bk 17.8.1753/28.7.1751 L.A. en kk. verk. sate c.a. waarop L.A. woont gr. 40 mg. oud gep. billand (S. nr 17) aan de westzijde van de rijdweg v.d. Pruilhoek nr OBD. aan de wed. v. Benjamin Schaaf, Harl. Procl.bk 16.6.1721 kopen  plaats o. Vrp. gr. 15 1/2 m. oud bildt (eigen grond)en 14m.222r. NwB. (kohier nr 6) in gebruik bij wed. Jacob Scheltes of zoon Schelte Jacobs, Sybren Heins zowel binnen als buiten O. W.v. Haren W.(binnen), gek.v. J.A. Schoner

LWL150/62 L.S. hsvr. v. St.W. te St. Ap. verk.  6 pm land bij  de hoge dijk te Stiens  5.5.1731.

Steven was gehuwd met Lijsbet Arjens, dochter van Arien Willems en Saapje Pieters. Lijsbet is overleden voor maandag 28 februari 1757.

Aut. 29.3.1718

Van Steven en Lijsbet zijn drie kinderen bekend:

1   Antje Stevens, zie VI-W.

2   Gerrit Stevens, zie VI-X.

3   Saapje Stevens, zie VI-Y.

V-O     Jan Dircks Rozendal, zoon van Dirck Arien Jacobs (IV-K) en Doedke Jans, is geboren 1658 of 1659.

Wass.bk/195. Hyp.bk 3.4.1685/8.6.1684 Jan Dirck Ariens en Maartie Dircks e.l. op Nw Bildt o. St. Jp. sch. a. Hajo Corn. Faber mr smid en Trijntie Dirck Ariens e.l. St. Jp., borg Willem Dirck Ariens

Jan trouwt op donderdag 16 september 1683 te St. Jacobiparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd met Maartie Dircks.

Vlgs trouwbk patr. bruid ook Dirck Ariens!, dus Trijntie (x Faber) kan ook zr zijn van Maartie.

Beiden v. St. Jp., patroniem bruid Dirck Ariens.

Van Jan en Maartie is een kind bekend:

1   Dirk Jans Rozendal, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1748.

Bnr. 3, 8, 103.   1728 nr.2 en gebr. 14 m. in nr.17 k.52, 1728 St. Ap. gebr. 2/3 nr.12 k.25. 1738 eigenr en gebr. nr.2.1748 de wed. en kk. 19 1/2 m. m. hs en sch.

Wass.bk/220. Hyp.bk 19.9.1737/1728 kopen boerderij (deels) a.d. Groenedijk o. St. Jp.

Dirk trouwt op maandag 2 juni 1721 te St. Jacobiparochie met Antje Jetses.

Wrsch. 1e x Rinse Dirks.

V-P      Willem Dircks Rozendal, zoon van Dirck Arien Jacobs (IV-K) en Doedke Jans, is geboren 1661 of 1662.

Bnr 39. 1698/1708 St. Jp. Willem Dirks 1/2 nr. 17,1718 de wed. en kk.id.; 1728 id. 1708 eigenr 1/4  en gebr. 1/2 nr.39 k.30, 1718 de kk. eigenr  1/4 en de wed. gebr.1/2, 1728 de kk. eigenr en Claas Walings gebr. Flor. 1700 W.D. en de kk. v. Arjen Hendriks 19.400, 1708 W.D. en de kk. v. Gerrit Hendriks 19.400

Wass.bk/195. De beide dochters kwamen bij huwelijk van Beetgum. Procl.bk 16.3.1685 Gerrit Hendricks en Willem Dircks kopen 1/3 v. 17 m. in k. 30 en 15 m. stateland m. hs en sch. van Jan Dircks.

MEN weesbk 2.12.1733 weesrek. v. Arjen Sjoerda, hsm Beetgum en Klaas Reiners, St. Ap..

Willem trouwt op zondag 24 mei 1705 te St. Jacobiparochie op hoogstens 43-jarige leeftijd met Aafke Sjoerds, dochter van Syuerd Ariens en Corsie Claeses.

Van Willem en Aafke zijn twee kinderen bekend:

1   Doetje Willems Rozendal, zie VI-Z.

2   Korsje Willems Rozendal.

Korsje trouwt op maandag 8 juni 1733 te St. Jacobiparochie met (?)Dirk Rinses, zoon van Rinse Dirks en Anck Jetses. (?)Dirk, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 7. 1738St. Jp.  n.u. met Claas Daams de Oude 1/8 nr.39 k.30 eigenr en gebr., gebr. nr.27.1748 gebr. 14 m. in nr. 17 k.52, eigenr en gebr. nr.27 26 m. m. hs en sch.

Hyp.bk 18.9.1747/13.6.1715

V-Q     Jan Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Jans Kuiken (IV-L) en Antje Dirck Ariens, is geboren 1682 of 1683, is overleden voor donderdag 29 maart 1736. Jan werd hoogstens 53 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Bnr 69, 70.  1728 St. Jp. nr.9 bijz. Jan Jac. K. n.u., de kk. 31m.60r. in nr.35 k.34.1738 de kk. nr.9 en eigenr 1/8 nr.34 k.35 en 33m.485r. in nr.35 k.34 gebr. alles Feicke Clasen.

Bijzitter. Aut. 29.3.1736. HB59/1 29.3.1736 inv. sth. F.J. wed. J.J.K. o. St. Jp., Anne Symons, koopm. St. Jp. en Corn. Kuiken, huism. NwB. o. St. Jp. cur. Antje en Jacob Jans K., zilver met initialen. HB59/216 11.5.1739 rek. d. Corn. Jac. K. HB59/279 1.11.1740 rek. d. C.J.K. HB59/405 17.1.1743 rek. d. C.J.K.HB60/74v. 4.1.1745 rek. d. C.J.K. Procl.bk 12.4.1723 e.l. a.d. Koudevaart o. St. Jp. kopen boerderij m. 32 1/2 m. eigen land op NwB. in k.34, in huur bij Riensch Hebbes wed. Tjamme Hanses, gek. v. Jan Danckert, Makkum en de kk. v. Claas Danckerts. Procl.bk 14.3.1729 e.l. Koudeweg o. St. Jp. kopen huis in St. Jp. van Joris Hendriks en Trijntje Jacobs o. St. Jp.

Jan was gehuwd met Feyckje Jans Kuiken, dochter van Jan Arjens Kuiken en Ymckien Gabes. Feyckje is geboren rond 1691, is overleden voor donderdag 29 maart 1736. Feyckje werd hoogstens 45 jaar.

Bnr 43.

Van Jan en Feyckje zijn twee kinderen bekend:

1   Antje Jans Kuiken is geboren 1717 of 1718, zie VI-AA.

2   Jacob Jans Kuiken is geboren 1723 of 1724, zie VI-AB.

V-R     Neeltie Jacobs Kuiken, dochter van Jacob Jans Kuiken (IV-L) en Antje Dirck Ariens, is geboren 1688 of 1689.

Neeltie was gehuwd met Anne Symens.

Wass.bk/234

Van Anne en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

1   Dirk Annes, zie VI-AC.

2   Jacob Annes, zie VI-AD.

V-S      Arjen Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Jans Kuiken (IV-L) en Antje Dirck Ariens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1690 of 1691.

Bnr 69. 1728/38/48  gebr. 1/2 nr. 33 k.36 en 1/2 nr.34 k.35.(1748 hs en sch. op nr.33.

Aut. 21.12.1728 cur. Pytje Pieters v.d.Mey met Wyger Sybes mr wolkammer, St. Ap. beiden DG. Procl.bk 17.12.1753 en 14.1.1754.gebruiker boerderij NwB. o. St. Jp.

Arjen trouwt op maandag 12 april 1717 te St. Jacobiparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd met Grietje Walings van der Meij, dochter van Waling Pieters van der Meij.

Beiden v. St. Jp.

Van Arjen en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1   Jacob Arjens Kuiken, zie VI-AE.

2   Maartje Arjens Kuiken, zie VI-AF.

3   (?)Hendrik Arjens, zie VI-AG.

V-T      Fokel Jacobs Kuiken, dochter van Jacob Jans Kuiken (IV-L) en Antje Dirck Ariens, is geboren 1694 of 1695.

Fokel trouwt op zondag 26 mei 1720 te St. Jcobiparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd met Frans Allarts, zoon van Allert Jans en Maartie Franses. Frans, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Vrouwenparochie.

Bnr 69, 70, 71, 165, 253.   1728 eigenr en gebr. 1m.479r. in nr.34 k.35 en 500r in nr.35 k.34 en gebr. 26m.556r. in nr.36 k.33.1738 gebr. nr.36 k.33.

Aut. 8.9.1728 als oom cur. kk. Joukje Allerts en huism. op  Nw Bidlt o. St. Jp. Hyp.bk 12.1729/25.1.1727 e.l. St. Jp. kopen land van Maartje Jacobs, vr. v. Zierk Remmerts. Hyp.bk 7.7.1764/mrt/juli 1753 Fr. A. hsm in de Nw Bildtpolder o. Vrp., hij tekent Fr.A. Polder. HB62/102 30.6.1757 sch. en d. met 5 kk. ex. Fokeltje Jacobs. Hyp.bk 5.6.1752/id op de Pollen o. Vrp. Procl.bk 13.11.1758 koopt sate op de Pollen o. Vrp. gr 50 m. m. hs etc. bij de koper in huur, van Prof. Tj. Nieuwenhuys., geniaerd echter door Evert Nieuwenhuys.

Recesbk 15.9.1738 hsm. Pollen.

Frans was eerder gehuwd (1) met Doedtje Jans.

Beiden v. St. Jp.

Van Frans en Fokel zijn vijf kinderen bekend:

1   Allert Fransen, zie VI-AH.

2   Arjaantje Fransen, zie VI-AI.

3   Maartje Franses, zie VI-AJ.

4   Antje Franses, zie VI-AK.

5   Jacob Fransen Polder, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Annaparochie, is geboren 1737 of 1738 te Vrouwenparochie, is overleden op maandag 24 februari 1812 te St. Annaparochie. Jacob werd hoogstens 74 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Bnr 253. 1811 St. Ap. 220 boer.

Jacob trouwt op maandag 5 april 1790 te Vrouwenparochie op hoogstens 52-jarige leeftijd met Janke Johannes.

V-U     Cornelis Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Jans Kuiken (IV-L) en Antje Dirck Ariens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1699 of 1700, is overleden voor maandag 26 augustus 1748. Cornelis werd hoogstens 48 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Bnr 12, 59. HB59/216 11.5.1739 huisman NwB. o. St. Jp. 1738 gebr. 22m.341r. in nr.27 k.42., gebr. 12m.368r. in nr.28 k.41.1748 de kk. eigenr en gebr. 1/3 nr. XIII ( 9 m. m. hs en sch.) en eigenr en gebr. 10m.523 r. in nr.17 k.52, eigenr en gebr. 6m.21r. in nr.18 k.51. 1758 id. nr XIII., id. nr.17

HB60/259v. 25.5.1747 inv. t.h.v. Corn. Jac. Kuiken hsm. OBD o. St. Jp., Gr. Joh. Kuik ovl., 6 kk. Claas Joh. Kuik is cur. v. Joh. Leenderts zn v. Leendert Jacobs en Gr. Joh. K.; o.a. 1/4 van sate oud gepacht billand o. Vrp. gr. 53 m. 300r o. St. Ap. en Vrp.

HB60/264v. 26.8.1748 inv. sth. C.J.K., Claas Joh. en Arjen Jacobs Kuiken cur. 6 kk. HB61/346 22.12.1751 rek. d. Cl. Joh. Kuik. HB61/574 20.12.1754 rek. d. Cl.Joh. Kuik. HB62/364 11.4.1756 rek. d. Cl. Joh. Kuik, Bente Walings koopt aandeel in sate; HB62/428 17.4.1761 rek. id. HB63/654 15.5.1767 id. + sch. en d. Aut. 19.8.1748.

Cornelis trouwt op zondag 30 januari 1735 te St. Annaparochie op hoogstens 35-jarige leeftijd met Grietje Johannes Kuyck, dochter van Johannes Dircks Kuyck en Hendrikje Freerks. Grietje is overleden voor donderdag 25 mei 1747.

HB60/259v. 25.5.1747 in inv. wordt genoemd Jacob Jans gorter als grv. v. Joh. Leenderts, Arjen Leenderts ook annex; Leendert zou zn kunnen zijn v. Jacob Jans te Vrp. en Drikje Lammerts, maar geen doop gevonden en Jacob Jans heeft bovendien zn Leendert uit 2e huw.

Grietje was eerder gehuwd (1) met Leendert Jacobs.

Van Cornelis en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1   Jan Cornelis Kuiken, zie VI-AL.

2   Jacob Cornelis Kuiken, zie VI-AM.

3   Hendrikje Cornelis Kuiken, zie VI-AN.

4   Dirk Cornelis Kuiken, zie VI-AO.

5   Maartje Cornelis Kuiken.

Maartje trouwt op zondag 3 september 1758 te St. Jacobiparochie met Johannes Alles Donja, zoon van Alle Hobbes en Doetje Johannes. Johannes, bakker, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 24.5.1762/9.5.1760 e.l. St. Jp. sch. a. Abraham en Pieter Gerrits als cur. v. kk. v. Rintje Joh. i.l. mr bakker St. Jp. Hyp.bk 3.12.1787/6.2.1783  Joh. Alles Aitema.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Lijsbet Jans.

Johannes was later gehuwd (3) met (?)Maartje Pieters.

6   Antje Cornelis Kuiken.

V-V     Jacob Ariens, zoon van Arien Harmens (IV-M) en Antie Hendricks, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 29 mei 1687 te Vrouwenparochie, is overleden voor donderdag 30 mei 1726. Jacob werd hoogstens 39 jaar en 1 dag.

Bnr 156. 1718 gebr. n.16 k.21.

Aut. 27.8.1726 J.A. ovl.  cur. zie hierna.Hyp.bk 10.5./5.1.1728 Boyen Arjens en Jan Martens de Vries cur. nagelaten kk. v. J.A. en J.O. HB57/81 17.7.1726 sch. en d., Antje Hendriks wed. bijz. Beert Boyens, nu te Hylaard als grm. en leg. tutrix v.d. kk. v. haar zn. Jacob Arjens bij J.O., Dirck Pytters, hsm. o. St. Ap. nu x. J.O. id. f.84 17.9.1726 sch. en d. J.O. met haar kk. Arjen en Rinske (!) Jacobs. Aut. 30.11.1736 Dirk Pieters stv. en cur.

Hyp.bk 24.11/1.11.1723 J.O. wed. J.A. is huur ten achter erven W.V.Haren, betr. 28 mg. NwB.

Jacob trouwt op zondag 31 januari 1717 te Vrouwenparochie op 29-jarige leeftijd met Jentje Ockes, dochter van Ocke Hayes en Sytske Thomas. Jentje is overleden op dinsdag 4 augustus 1761.

Lidmbk DG. Procl.bk 8.10.1753 gebruikt land op de Pollen

Jentje was later gehuwd (2) met Dirck Pieters.

Beiden v. Vrp.

Van Jacob en Jentje zijn drie kinderen bekend:

1   Hendrikje Jacobs.

2   Arien Jacobs is geboren 1719 of 1720.

3   Rinske Jacobs is geboren 1721 of 1722.

V-W    Hendrickje Ariens, dochter van Arien Harmens (IV-M) en Antie Hendricks, is gedoopt op donderdag 16 februari 1690 te Vrouwenparochie.

Hendrickje trouwt op woensdag 18 oktober 1713 te Vrouwenparochie op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Harrent Eesges, zie V-A.

V-X     Tettie Daams, dochter van Daem Barthouts (IV-N) en Ebeltje Jans (Ysselstein), is geboren 1668 of 1669, is overleden voor maandag 30 januari 1708. Tettie werd hoogstens 39 jaar en 30 dagen.

Tettie trouwt op donderdag 5 mei 1695 te St. Annaparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd met Poppe Hendricks. Poppe, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 15 april 1711.

Aut. 30.1.1708 P.H. assesseur (assistent?) en cur. en stv. kk. Lourens Johaans. Aut. 15.4.1711 P.H. ovl. Hiltie Geelts stm en cur. Jan Daems, oom. Hyp.bk 15.4.1715/26.10.1708 Hittie Gelts vr. v. P.H. mr. timmerman en adsistent gerecht HB, St. Ap. Hyp.bk 28.10.1702/22.1.1700 H.G. verk. een peldegarstmolen te St. Ap. HB51/291 15.4.1711 inv. sth. P.H., huis brede kant Oostend St. Ap., wed. Hittie Gelts. Procl.bk 8.2.1712 H.G. wed. P.H. i.l. mr timmerman, verk. huis a.d. brede kant v.d. Hoge buurt a. Ja Jan Ernstes, de kopers mogen tijdens het leven v.d. koper geen comaniwinkel houden.

Poppe was later gehuwd (2) met Hiltie Gelts.

Beiden v. St. Ap., hij mr timmerman

Van Poppe en Tettie is een kind bekend:

1   Ybeltie Poppes is gedoopt op donderdag 23 februari 1696 te St. Annaparochie, zie VI-AP.

V-Y     Jan Daams, zoon van Daem Barthouts (IV-N) en Ebeltje Jans (Ysselstein), schipper, wonende te St. Annaprochie, is gedoopt op donderdag 28 september 1673 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 17 oktober 1718. Jan werd hoogstens 45 jaar en 19 dagen.

Aut. 17.10.1718 ovl. stm. B.S. cur. Pyter Jarichs Adema mr bakker, Harlingen, oom. Hyp.bk 8.12./2.7.1719 J.D. en B.S. e.l. St. Ap., J.D. dus toen nog i.l.! HB54/300 17.10.1718 inv.sth. J.D., schipper St. Ap., Pytter Jarichs Adema mr bakker Harlingen cur. Daam Jans, ook kk. uit 2e huw.

Jan trouwt op zondag 9 oktober 1701 te St. Annaparochie op 28-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Amerens Hendricks Olaus, dochter van Hendrick Johannes Olaus en Bauckie Pieters. Amerens is gedoopt op donderdag 12 december 1680 te St. Annaparochie.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Amerens is een kind bekend:

1   Daam Jans is gedoopt op zondag 6 mei 1703 te St. Annaparochie.

Jan trouwt op zondag 6 december 1705 te St. Annaparochie op 32-jarige leeftijd (2) met Bauckie Symons, dochter van (?)Simen Clases en Geertje Jans Ruim.

Wrsch. dr .v Symen Ritskes, zie ald.

Beiden v. st. Ap.

Van Jan en Bauckie zijn drie kinderen bekend:

2   Beert Jans is gedoopt op maandag 5 april 1706 te St. Annaparochie.

3   Ybeltje Jans is gedoopt op zondag 15 januari 1708 te St. Annaparochie.

4   Antie Jans is gedoopt op vrijdag 4 mei 1714 te St. Annaparochie.

V-Z     Christiaan Arjens, zoon van Arien Christiaans (IV-P) en Aegie Barthouts, is gedoopt op dinsdag 3 november 1665 te Vrouwenparochie.

Wass.bk VIII.322.

Christiaan was gehuwd met Neeltje Cornelis, zie V-C.

V-AA  Beert Daams Gelder, zoon van Daam Arjens Gelder (IV-Q) en Jannichie Barthouts, koopman, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1680 of 1681, is overleden voor donderdag 21 november 1754. Beert werd hoogstens 73 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Bnr 216. 1738 gebr. nr. 20. Zie ook Statenreg. fol 32.

Aut. 7.5.1731 cur. k. Aachje Daams en Tymen Hendriks. HB57/18 9.4.1726 rek. d. B.D., koopm. Vrp. als cur. v. wkk. Gerrit Huigens i.l. timmerman Vrp., Dirk Willems Dalder mede cur.

Beert trouwt op zondag 25 september 1707 te Vrouwenparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Rinske Johannes, dochter van Johannes Jans en Griet Aarts. Rinske is gedoopt op donderdag 26 september 1686.

Zr v. Trijntje Joh. 2e vr. v. Leendert Leenderts, bijz. Hyp.bk 21.11.1754/id. R.J. wed. B.D. Vrp. voor 1/2, Trijntie Leenderts (x Jarich Sjoerds, huism. o. St. Ap.), Pyter Ydes, St. Jp. samen erfgen. v. Trijntie Joh. vr. v. Leendert Leenderts, bijz., eisen achterstallige huur van Harmen Arjens, huisman en Sjoerdtie Binderts e.l. Vrp.

Beiden v. Vrp.

Van Beert en Rinske zijn drie kinderen bekend:

1   Jannigje Beerts Gelder, zie VI-AQ.

2   Johannes Beerts Gelder.

3   Daam Beerts Gelder is gedoopt op zondag 4 september 1718 te Vrouwenparochie, zie VI-AR.

V-AB  Aechie Daams Gelder, dochter van Daam Arjens Gelder (IV-Q) en Jannichie Barthouts, is geboren 1687 of 1688, is overleden voor maandag 7 mei 1731. Aechie werd hoogstens 43 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Aechie was gehuwd met Timen Hendriks, zoon van Hendrik Timens en Rixt Clases. Timen, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 7 mei 1731.

Aut. 7.5.1731 e.l. ovl. cur. Beert Daams, koopm. Vrp. en Pyter Hendriks, oom en schipper St. Ap.

Van Timen en Aechie zijn twee kinderen bekend:

1   Hendrik Timens is gedoopt op zondag 16 juli 1724 te St. Annaparochie.

2   Jannichie Timens is gedoopt op zondag 10 november 1726 te St. Annaprochie, is overleden voor maandag 7 mei 1731. Jannichie werd hoogstens 4 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

V-AC  Aafke Daams, dochter van Daam Arjens Gelder (IV-Q) en Jannichie Barthouts, is geboren 1687 of 1688.

Aafke trouwt op maandag 16 mei 1712 te St. Annaparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd met Pybe Stinnerts, zie V-E.

V-AD  Aechie Ariens, dochter van Arien Barthouts (IV-R) en Antie Gerbens, is geboren 1678 of 1679.

Aechie trouwt op donderdag 17 oktober 1697 te St. Annaparochie op hoogstens 18-jarige leeftijd met de hoogstens 39-jarige Symen Pieters, zoon van Pieter Aerts en Lubbrichie Berents. Symen, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1657 of 1658, is overleden voor maandag 21 januari 1732. Symen werd hoogstens 74 jaar en 21 dagen.

Bnr 153, 156, 161?   1708 St. Jp. gebr. 5m.330r. in nr.39 k.30, 1718 eigenr en gebr.1708 St. Ap. gebr. nr. 13 k.24 (wrsch. geheel), 1718/28 id.

 Hyp.bk 12/1.3.1719 e.l., huism. NBD o. St. Ap. Hyp.bk 30.6.1713/12.9.1701 e.l. St. Ap. kopen huis St. Ap. bij de wijde steeg van Dirck Corn., mr bakker. Procl.bk 24.4.1713 huurder boerderij NwB o. St. Ap. gr.28m.373 r. eigen aan fa, v. Beyma en deels H.Baerdt v. Sminia. Procl.bk 19.1.1722 W.v. Haren koopt deze boerderij (kohier nr. 13).

Procl.bk 17.10.1729 Symon Pieters en Jannigje Lenerts (!) e.l. NwB. o. St. Ap. verk. 6 m. NwB. o. St. Jp., genaamd ‘t Stekelbos aan de wed. W. v. Haren. HB36/240v. kwiteert cur. dd. 21.4.1683. HB23 21.2.1691 op NwB o. St. Ap. Hyp.bk 4.11.1693/21.1.1683/12.9.1685 huurt plaats op NwB (k.24) gr. 28 1/2 mg. o. St. Ap. v. fam. V.Vierssen, Gosse Feddriks is laatste huurder.

Recesbk 21.1.1732 W. v. Haren c.s. zeggen huur op van sate en landen aan Jannichie Ritskes wed. Simon Pieters.

Symen was eerder gehuwd (1) met Doetie Pieters.

Symen was later gehuwd (3) met Jannetje Ritskes.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Symen en Aechie is een kind bekend:

1   Antie Symens is gedoopt op donderdag 5 maart 1699 te St. Annaparochie.

V-AE  Tettie Aarts, dochter van Aert Stevens (IV-S) en Dircktie Barthouts, is gedoopt op donderdag 16 juni 1678 te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 18 april 1738. Tettie werd hoogstens 59 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

HB46/168 21.10.1696 rek. d. Dirck Corn., bakker St. Ap. als oom )aangeh.) en cur. v. T.A. (ven.aet.) en haar tegenw. man Beernt Gerbens.

Tettie trouwt op vrijdag 4 mei 1696 te Vrouwenparochie op 17-jarige leeftijd (1) met Beernt Gerbens, zoon van Gerben Barents en Aafke Jans. Beernt, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 29 juli 1715.

Ged.Vrp. 28.1.1681 tegelijk met broer. Aut. 29.7.1715 inz. nal.sch. Gerben Beerns grv., mr schoenm. Vrp., cur. Jan Dircks, huism. o. Vrp. en Beert Corn. ‘t Hoen, mr brouwer St. Ap. Lidm. Vrp. bel. 8.2.1700.

Hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

Van Beernt en Tettie is een kind bekend:

1   Aart Beernts is gedoopt op donderdag 14 februari 1697 te Vrouwenparochie, zie VI-AS.

Tettie trouwt op vrijdag 9 mei 1704 te Vrouwenparochie op 25-jarige leeftijd (2) met Jochum Sipts.

Beiden v. Vrp.

Tettie trouwt op zondag 27 februari 1707 te Vrouwenparochie op 28-jarige leeftijd (3) met Dirck Heerkes. Dirck, smid, wonende te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 5.6.1713/4.6.1711

Hij v. Lwd, zij v. Vrp.

Van Dirck en Tettie zijn twee kinderen bekend:

2   Heerke Dirks Faber is gedoopt op zondag 24 november 1709 te Vrouwenparochie, zie VI-AT.

3   Saakje Dirks Faber is gedoopt op zondag 6 maart 1712 te Vrouwenparochie, zie VI-AU.

V-AF   Beert Cornelis ‘t Hoen, zoon van Cornelis Hendricks ‘t Hoen (IV-S) en Dircktie Barthouts, brouwer en koopman, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1683 of 1684.

Bnr 125. 1738 St. Ap. eignr. nr. 40 gebr. Lolke Baukes.1748 id. gebr. Meindert Corn. 2m. m. hs en sch.

Aut. 12.8.1704 Claas Walings zwager. Aut. 30.1.1722. Aut. 29.7.1715 mr brouwer St. Ap. Hyp.bk 22/17.11.1717 e.l. St. Ap. Aut. 30.3.1722 req. inz. curatele k. v. Jacob Djurres. Grietie Jac. hiervan ook dr?

Beert trouwt op dinsdag 23 juli 1709 te St. Annaprochie op hoogstens 25-jarige leeftijd met Grietie Jacobs, dochter van Jacob Diorres en Reinsck Hobbes.

Beiden v. St. Ap.

Van Beert en Grietie is een kind bekend:

1   Dirkje Barthouts ‘t Hoen.

Dirkje was gehuwd met Tjitze Jentjes van der Feen. Tjitze, wonende te Leeuwarden.

Bnr 125, 136, 163, 216.    1758/68 Vrp. eigenr 1/2 nr.20, 1778 Jentje v.d. F. 1/2 id. 1752 koopbr. 18 koopt v. Staten 64 mg St. Ap. stemnr 14/12.

Hyp.bk 20.7.1765/26.12.1751. HB61/246 8.3.1751 rek. d. oud schepen Tietze v.d. Veen, Lwd inz. erfenis kk. van hun grootouders Beert Corn. ‘t Hoen  en Gr. Jacobs geleverd aan Jan Minses cur. v Dirkjen Jans te St. Ap. dr v. Jan Clases.

V-AG  Dirck Cornelis ‘t Hoen, zoon van Cornelis Hendricks ‘t Hoen (IV-S) en Dircktie Barthouts, is geboren 1685 of 1686.

Aut. 12.8.1704 en 10.5.1730 Hyp.bk 1.4.1710/12.9.1707/15.4.1708 D.C.H. ven. aetatis koopt windmolen, huis etc. op N. v. St. Ap. van Willemtie Stevens wed. Feycke Sjoerds molenaar (procl.bk okt. 1708). HB50/301 30.4.1708 rek. d. Claas Walings, St. Ap.

Recesbk 1.2.1717 pachter gemaal HB m.i.v. mei 1716.

Dirck trouwt op zondag 7 april 1709 te St. Annaparochie op hoogstens 23-jarige leeftijd (1) met Lijsbet Dircks Kuyck.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Dirck trouwt op zondag 17 november 1715 te St. Annaparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd (2) met de 19-jarige Sybrich Lases Hilverda, dochter van Laas Gerbens Hilverda en Jancke Franses. Sybrich is gedoopt op dinsdag 10 april 1696 te Menaldum, is overleden voor maandag 27 oktober 1749. Sybrich werd hoogstens 53 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Sybrich was later gehuwd (2) met Melis Dirks.

Beiden v. St. Ap.

Van Dirck en Sybrich zijn twee kinderen bekend:

1   Frans Dircks ‘t Hoen is geboren 1720 of 1721, zie VI-AV.

2   Cornelis Dircks ‘t Hoen is geboren 1716 of 1717.

Recesbk 14.7.1766 vrijgezel.

V-AH  Cornelis Dirks Backer, zoon van Dirk Cornelis Backer (IV-T) en Antie Barthouts, bakker, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 28 januari 1744.

Bnr 107. 1738/48 St. Ap. eigenr nr.3 gebr. Claas Feddes, 16 m. m. hs en sch. 1758/68 de kk. met name genoemd eigenr nr.3, 1778 Antje, Trijntje en Dirkje en 1788 Trijntje en Dirkje id.

Hyp.bk 8.5.1716/12.7.1715 en 2.11./27.6.1716. Procl.bk 27.6.1729 e.l. kopen 1/3 v. huis met koehuis op Noord v. St. Ap. in de nieuwe huizen, de straat O., de kopers Z. en W. en de diaconie v. St. Ap. N. ( de kopers hebben al 2/3) van MG. wed. D.C. B.

Cornelis trouwt op zondag 21 september 1710 te St. Annaparochie met de 21-jarige Janke Dircks Kuyck, dochter van Dirck Dircks Kuyck en Trijntie Jacobs Gelder. Janke is gedoopt op donderdag 30 december 1688 te Vrouwenparochie.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Cornelis en Janke zijn vier kinderen bekend:

1   Antje Cornelis Backer.

2   Lijsbet Cornelis Backer.

3   Trijntje Cornelis Backer.

Bnr 107.

4   Dirkje Cornelis Backer.

Bnr 107. Procl.bk 23.10.1793.

V-AI   Beert Dirks, zoon van Dirk Cornelis Backer (IV-T) en Antie Barthouts, bakker, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 7 september 1722.

GJ 2009/238. Hyp.bk 8.5.1716/13.1.1716/12.7.1715 en 2.11./27.6.1716 verk. land o.a. zzn zijn broer Cornelis, eerst nog vrijgezel. Hyp.bk 23.6./23.5.1718. Aut. 7.9.1722. Procl.bk 15.2.1723 de wed. en kind verk. huis c.a. a.d. smalle kant v.d. Hoge buurt aan Beert Corn. ‘t Hoen, brouwer St. Ap. en Gr. Jac., Dirk Jarichs O. en kopers W. en N., de bakkerij-ovens moeten worden afgebroken; de wed. gesterkt met haar schoonvader D.C.Bakker.

Beert was gehuwd met Neeltje Hendriks, dochter van Hendrick Johannes Olaus en Bauckie Pieters.

Van Beert en Neeltje is een kind bekend:

1   Cornelis Beerts is geboren 1719 of 1720.

V-AJ   (?)Neeltje Walings, dochter van Waling Symens de Jonge (Slim) (IV-U) en Antie Franses.

(?)Neeltje trouwt op zondag 11 december 1707 met Frans Sjoerds. Frans, timmerman, wonende te Hallum.

FER16 f.114 22.4.1710 e.l. te Hallum kopen huis Hallum waar de Roscam uithangt.

Beiden v. Hallum.

Van Frans en (?)Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1   Antie Franses is gedoopt op zondag 28 oktober 1708 te Hallum.

2   Trijntie Franses is gedoopt op zondag 6 december 1716 te Hallum.

V-AK  Simon Arjens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) (IV-V) en Arjaantje Cornelis ‘t Hoen, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1690 of 1691.

Bnr 128. 1748 gebr. nr.26 38 1/2 m. m. hs en sch.

Hyp.bk 15.10.1730/29.3.1729 A.S. Essellem huism. St. Ap. sch. a. broer Heyman A. Essellem te Lwd. Aut. 22.11.1735 Simen Arjens, huisman Zdh. St.Ap., cur. Antje Corn. ‘t Hoen

Simon trouwt op zondag 31 oktober 1728 te St. Annaparochie op hoogstens 37-jarige leeftijd met de 31-jarige Dieuke Dirks Wijngaarden, dochter van Dirk Jans Wijngaarden en (?)Aafke Goses. Dieuke is gedoopt op donderdag 5 september 1697 te St. Annaparochie.

Beiden v. St. Ap.

Van Simon en Dieuke zijn vier kinderen bekend:

1   Trijntje Simons (Slim) is gedoopt op woensdag 8 maart 1730 te St, zie VI-AW.

2   Aafje Simons (Slim) is gedoopt op donderdag 3 mei 1731 te St. Annaparochie.

3   Arjaantje Simons (Slim) is gedoopt op zondag 2 november 1732 te St. Annaparochie, zie VI-AX.

4   Arjen Simons Slim is gedoopt op zondag 30 mei 1734 te St. Annaparochie.

Aut. 18.12.1780 schuldeiser Marten Jeppes Glas. Prot.bk  1772 (?) Arjen Sijmens SLM, vrijgezel Nieuwezijl.

V-AL  Cornelis Arjens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) (IV-V) en Arjaantje Cornelis ‘t Hoen, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1692 of 1693.

Bnr 36, 246.  1728 St. Jp. gebr. nr. XV.1748/58 Vrp. gebr. nr.18 k.9 en 1/2 nr. 19 k.8 1768 Vrp. id. de kk.

Hyp.bk 11/3.5.1745 C.A. Slm, huism. Nw Bildt o. Vrp. verk. a. Beert Corn. ‘t Hoen mr brouwer en Grietie Jacobs, St. Ap. 1/3 v.e. sate oud gep. land in de Zdh. v. St. Ap. (S. Walburg), de kopers en Symen Ariens Slm hebben elk 1/3.

Cornelis trouwt op zondag 20 december 1722 te St. Annaparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd met de hoogstens 22-jarige Mayke Ates, dochter van Ate Cornelis en Antie Hessels. Mayke is geboren 1699 of 1700.

Mayke was eerder gehuwd (1) met Seerp Eelkes.

Beiden v. St. Ap.

Van Cornelis en Mayke zijn zes kinderen bekend:

1   Arjen Cornelis Slim, zie VI-AY.

2   Ate Cornelis Slim is gedoopt op zondag 24 juni 1731 te St. Annaparochie, zie VI-AZ.

3   Antie Cornelis (Slim) is gedoopt op zondag 24 juni 1731 te St. Annaparochie, zie VI-BA.

4   Arjaantje Cornelis (Slim) is gedoopt op zondag 25 april 1734, zie VI-BB.

5   Baukje Cornelis (Slim) is gedoopt op donderdag 26 mei 1740 te St. Annaparochie.

Tweeling met Trijntje.

Baukje trouwt op zondag 24 oktober 1762 te Vrouwenparochie op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Hoite Willems, zoon van Willem Dirks en Claeske Obbes. Hoite is gedoopt op zondag 17 maart 1737 te Vrouwenparochie.

FER80/132 Hoite Willems Polploeger en Baukje Corn. e.l. op NBZ sch. a. Arjen Corn. Slim hsm. op Nw Bildt o. Vrp., cessie aan Tiete Tietes en Tjitske Arjens 1/7.6.1784.

6   Trijntje Cornelis (Slim) is gedoopt op donderdag 26 mei 1740 te St. Annaparochie.

Tweeling met Baukje.

V-AM Lijsbet Jans, dochter van Jan Hendricks (IV-W) en Grietje Jurjens.

In aut. 23.7.1731 patroniem Johannes, niet zeker of dit wel de vrouw is van Corn. Wops ook gezien tekst bij HB52/284v. 8.3.1713.

Lijsbet trouwt op zondag 3 september 1713 te St. Jacobiparochie met Cornelis Wops, zie V-BC.

Van Cornelis en Lijsbet zijn twee kinderen bekend:

1   Jan Cornelis is geboren 1717 of 1718, is overleden voor vrijdag 11 april 1749. Jan werd hoogstens 31 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Bnr 18. 1748 de wed. met Wop Corn.gebr. nr. V en VIII en de wed. getr. aan Douwe Sipkes gebr. nr.IX. 1758 id. de kk. en nr.XI.

Aut. 11.4.1749 Amerens hertr. Douwe Sipkes, cur. Wop Cornelis, huism. OBD o. St.Jp., (half)volle oom.

Hs Lont: Jan Bosch.

Jan trouwt op zondag 11 februari 1742 te St. Jacobiparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd met Amerens Beerts Kuiken, dochter van Beert Arjens Kuiken en Neeltje Cornelis Walings.

HB61/333 2.11.1751 inv. sth. A.B.K., hsvr. D.S. o. St. Jp., Corn. Beerts K. en Wop Corn. cur. kk. 1e resp. 2e huw. HB62/508 27.11.1760 rek. d. cur., Yde Pieters en Lammert Ysbrands tekenen ook. HB63/771 29.6.1767 sch. en d. Beert Jans Bos, Lijsbet Jans kk. v. Jan Corn. en A.B.K. en Neeltje Walings k. v. Waling Phil. en A.B.K.

Amerens was eerder gehuwd (1) met Waling Philips van der Mey.

Amerens was later gehuwd (3) met (?)Douwe Sipkes (zie VI-BQ).

2   Tetje Cornelis is geboren 1720 of 1721.

V-AN  Klaasje Jans, dochter van Jan Hendricks (IV-W) en Grietje Jurjens.

Klaasje trouwt op zondag 13 december 1711 te St. Jacobiparochie met Lourens Arjens. Lourens, schipper, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 22.5.1713 Hyp.bk 15.3.1725/3.4.1721 L.A., snikschipper St. Jp. e.l.

Beiden v. St. Jp.

Van Lourens en Klaasje zijn twee kinderen bekend:

1   Rinsje Lourens, zie VI-BD.

2   Jan Lourens, zie VI-BE.

V-AO  Neeltje Jans, dochter van Jan Hendricks (IV-W) en Grietje Jurjens.

Neeltje was gehuwd (1) met Pieter Minnes, zoon van Minne Gerbens en Neeltje Symens. Pieter is geboren 1669 of 1670, is overleden voor dinsdag 22 maart 1712. Pieter werd hoogstens 42 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Neeltje trouwt op zondag 7 augustus 1712 te St. Annaparochie (2) met de 29-jarige Eernst Jans, zoon van Jan Eernstes en Eelck Lieuwes. Eernst, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 18 februari 1683 aldaar.

Koopt huis Warmoesstr. van zijn overleden schoonouders: procl.bk 15.1.1714 Ernst Jans c.u. koopt 4/5 v. huis oostkant Warmoesstr., Ysbrant Jans Z. en kerk- en armevoogden N. van br. en zrs v. zijn vrouw. Douwe Gerbens en Corn. Wops zijn cur. v. Feykje Jans.

Beiden v. St. Ap.

Van Eernst en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1   (?)Klaas Eernstes, zie VI-BF.

2   Jan Eernstes is gedoopt op zondag 23 juli 1713 te St. Annaparochie.

Jan was gehuwd met N.N..

3   Grietie Eernstes is gedoopt op zondag 31 mei 1716 te St. Annaparochie.

V-AP   Jannichie Jans, dochter van Jan Evert Claeses (IV-X) en Neeltie Hendricks, is geboren 1672 of 1673.

Jannichie trouwt op donderdag 24 februari 1695 op hoogstens 22-jarige leeftijd met Pier Franses, zoon van Frans Franses en Griet Piers. Pier, boer, wonende te Menaldum en te Hallum.

Hyp.bk 22/15.6.1717 Seerp en Pier Fransen huisluiden o. Hallum inz. kk. Joost Wopkes. FER 16 f.345 14.12.1711 cur. kk. Jan Clases en Trijntje Gosses (dr v. Gosse Elings); P.Fr. ook cur. kk. Gerrit Ysbrands te St. Ap. Niet zeker of de ouders van Jannichie juist zijn, maar wel zeer wrsch. gezien cur.schap en de naam Wytske.

Van Pier en Jannichie is een kind bekend:

1   Wytske Piers, zie VI-BG.

V-AQ  Jannichie Jans, dochter van Jan Jansen Prater (IV-Y) en Jannichie Pieters, is geboren rond 1680, is overleden voor maandag 19 september 1735. Jannichie werd hoogstens 55 jaar.

Aut. 10.3.1702 meerderj.

Jannichie trouwt op woensdag 8 december 1700 te St. Jacobiparochie op ongeveer 20-jarige leeftijd met Harmen Jurjens.

Aut. 19.9.1735 J.J. ovl te St. Jp., KLaas Tjeerds beh. oom en kleermaker St. Jp. cur.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Harmen en Jannichie zijn vier kinderen bekend:

1   Reinder Harmens is gedoopt op donderdag 17 januari 1709 te St. Annaparochie.

2   Pieter Harmens is geboren 1711 of 1712.

3   Trijntje Harmens is geboren 1715 of 1716.

4   Jannichje Harmens is geboren 1723 of 1724.

V-AR  Pieter Jans Prater, zoon van Jan Jansen Prater (IV-Y) en Jannichie Pieters, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1683 of 1684, is overleden voor december 1728. Pieter werd hoogstens 45 jaar.

Bnr 25. 1718 St. Jp. nr. 16. Flor. 1718 van Jan Jansen Decker 29.—.

HB57/351 20.12.1728 repartitie v.d.staat des boedels door P.J.Pr. nagelaten door de crediteuren; zoon Jan bij 1e vr. H.J. Bij 2e huw. kerk-en armvoogd. HB55/191 23.12.1720 sch. en d. P.J. hsm. Zdh. St. Jp., nu x Hendrickie Corn., Douwe Gerbens hsm. NwB o. St. Jp. en Arjen Jans mr timmerman St. Jp. omen v. Jan P. bij 1e vr.

Pieter trouwt op zondag 19 mei 1709 te St. Jacobiparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 25-jarige Hendrikje Jans, dochter van Jan Hendriks en Maartje Cornelis. Hendrikje is geboren 1683 of 1684.

Beiden v. St. Jp.

Van Pieter en Hendrikje is een kind bekend:

1   Jan Pieters Prater.

Pieter trouwt op zondag 26 september 1717 te St. Jacobiparochie op hoogstens 33-jarige leeftijd (2) met Hendrickie Cornelis, zie VI-BX.

Beiden v. St. Jp.

Van Pieter en Hendrickie is een kind bekend:

2   Cornelis Pieters Prater, zie VI-BH.

V-AS   Feike Pieters, zoon van Maartje Willems van Buren. (IV-AD) of Pieter Feikes, koopman, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 23.12.1727 als neef cur. v. k. v. Arjen Jansen en Aaltje Jacobs.

Feike trouwt op zondag 10 april 1718 te St. Jacobiparochie met (?)Neeltje Pieters, dochter van Pieter N..

Beiden v. St. Jp.

Van Feike en (?)Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1   Pieter Feikes, zie VI-BI.

2   Maartje Feikes, zie VI-BJ.

V-AT   Tetje Pieters, dochter van Maartje Willems van Buren. (IV-AD) of Pieter Feikes.

HB43/337v 5.5.1684 Jac. Louws cur. Tettie Pieters.

Tetje trouwt op zondag 8 juni 1749 te St. Jacobiparochie met Klaas Sijes, zoon van Sije Martens en Trijntje Klases. Klaas, wonende te St. Jacobiparochie.

Bij doop Feike vermeld a.d. OBD.

Beiden v. St. Jp.

Van Klaas en Tetje zijn vier kinderen bekend:

1   Antje Klases is gedoopt op zondag 2 augustus 1750 te St. Jacobiparochie.

2   Sije Klases is gedoopt op zondag 23 september 1753 te St. Jacobiparochie.

3   Pieter Klases is gedoopt op zondag 8 augustus 1756 te St. Jacobiparochie.

4   Feike Klases is gedoopt op zondag 23 maart 1760 te St. Jacobiparochie.

V-AU  Andries Sybes, zoon van Sibe Andries (IV-AE) en Antie Lous, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1682 of 1683, is overleden voor woensdag 6 augustus 1727. Andries werd hoogstens 44 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Aut. 6.8.1727 e.l. ovl. , cur. k. Jan Jansen Tzietsa, oom, gem.ontv. St.. Jp. HB57/218 6.8.1727 inv. sth. A.S., St. Ap., wed. Jann. Joh., veel zilver met inscripties, winkelinv. 1/9 v. sate in de Hoven o. St. Jp. (Pieter Gerrits gebr.) en v. sate te Dongjum. HB58/175 29.12.1729 rek. d. Jan Jans Tzietsa.

Aut.17.12.1736 J.J. Tzietsa erflater, cur. Gerrit Gerrits en Reiner Clasen beiden huism. OBD resp.  o. St. Jp. en St. Ap., eerdere autorisaties doorgehaald wegens vondst testament, toen cur. Anne Wopkes, St. Jp. Johannes Postma, St. Ap. en Hotse Quader Menaldum.

Hyp.bk 5.9.1752/26.8.1752 erven verk. boerderij met 50 mg. oud gep. land o. St. Jp. in huur bij Arjen Klasen. Procl.bk 27.2.1730 de wed. en kk. verk. huis brede kant Warmoesstr.

Andries trouwt op zondag 17 januari 1712 te St. Annaparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd (1) met Antje Tania, dochter van Ulrick Tania. Antje is overleden voor woensdag 6 augustus 1727.

Beiden v. St. Ap.

Van Andries en Antje is een kind bekend:

1   Antje Andries is gedoopt op maandag 24 april 1713 te St. Annaparochie, zie VI-BK.

Andries trouwt op zondag 27 januari 1715 te St. Annaparochie op hoogstens 32-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Jannigje Johannes, dochter van Johannes Wybes en Aaltie Wilckes. Jannigje is gedoopt op donderdag 30 november 1684 te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 12 december 1736. Jannigje werd hoogstens 52 jaar en 12 dagen.

Beiden v. St. Ap.

Van Andries en Jannigje zijn vijf kinderen bekend:

2   Sybe Andries is gedoopt op dinsdag 27 augustus 1715 te St. Annaparochie, zie VI-BL.

3   Altie Andries is gedoopt op zondag 20 juni 1717.

4   Sytske Andries is gedoopt op zondag 26 maart 1719 te St. Annaparochie.

1738/48 St. Jp. met Sybigje eigenr elk 1/4 nr.15.

Sytske trouwt op zondag 17 april 1740 te St. Annaparochie op 21-jarige leeftijd met Jan Douwes. Jan, brouwer, wonende te St. Annaparochie.

Aut. 21.12.1745 mr brouwer St. Ap. en als beh.oom cur. k. Antje Andrys. BPw99 noemde zich Anjema, in 1762 naar Dokkum. Procl.bk 12.7.1762 verk. brouwerij Warmoesstr. brede kant.

5   Fentie Andries is gedoopt op zondag 20 juni 1723 te St. Annaparochie.

6   Sybigje Andries is gedoopt op maandag 25 december 1724 te St. Annaparochie, zie VI-BM.

V-AV  Sibychie Sybes, dochter van Sibe Andries (IV-AE) en Antie Lous, is geboren rond 1686, is overleden voor dinsdag 16 april 1726. Sibychie werd hoogstens 40 jaar.

Sibychie trouwt op zondag 18 augustus 1709 te Vrouwenparochie op ongeveer 23-jarige leeftijd met Claas Ariens, zoon van Arien N.. Claas, schipper, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor maandag 26 oktober 1716.

Aut. 3.2.1710 cur. k. Abel Ypes en Goyck Sybes.Aut. 31.8.1716 e.l. cur. k. ovl. Jan Jansen hsm. o. St.Jp. en Bartel Corn. koopm. St. Jp.. Jp. Aut. 16.4.1726 e.l. ovl. cur. k. Jan Jans Tzietsa, oom, huism. St. Jp. HB54/17 26.10.1716 inv. sth. Claas Arjens, J.J.Tzietsa en Bartel Corn, koopm. St. Jp. cur. A.Cl., o.a. land te Dongjum en Sweins, 2 huizen op de Leysterbuurt OBZ.(mandelig met Neeltje Arjens moeye)  en een gaffelschip. HB57/39v. 16.4.1726 rek. d. Bartel Cornelis, koopm. St. Jp., id. f.52v. rek. d. J.J. Tzietsa jr.

HB59/47v. 8.12.1736 Ane Wopkes, huism. St. Jp. is cur. kind.

Hij v. OBZ, zij v. St. Jp.

Van Claas en Sibychie is een kind bekend:

1   Arjen Klases, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1714 of 1715.

Bnr 47. 1738/48 eigenr 1/4 en gebr. geheel nr.15.1758 gebr. nr. 15, eigenr stad Franeker.

HB59/128 16.5.1738 rek. d. Gerrit Gerrits, huism. St. Jp. en ovl. en Reiner Clasen, huism. St. Ap. inz. J.J.Tzietsa. Hyp.bk 5.9.1752/26.8.1752.

Arjen trouwt op zondag 5 oktober 1738 te St. Jacobiparochie op hoogstens 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Rinske Salvis, dochter van Salvis Pieters en Namke Douwes. Rinske is gedoopt op zondag 26 juli 1711 te St. Annaparochie.

V-AW Feike Dirks, zoon van Dirck Arjens Mercator (IV-AI) en Trijntje Feikes (IV-AF), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 16 augustus 1717.

Aut. 10.8.1725 cur. Gerben Reiners, huisman St. Jp. en Sjoerd Reiners, mr.brouwer St. Jp., grootm. Trijntie Feickes.

Feike trouwt op zondag 24 september 1713 te St. Jacobiparochie met Claasje Roelofs, dochter van Roelof Pieters en Trijntje Clases. Claasje is overleden voor vrijdag 10 augustus 1725.

Bnr 45. 1718/28 St. Jp.Cl.R. met haar voorkk.  nr. VI (Fran.land), 1738 de kk. III en VI.1718/1728/38 St. Jp. Cl.Roelofs kk. nr.7. Flor. 1718 met haar voorkk. 49.248 gek. v. Neeltje Wijngaarden.

Aut. 26.12.1715  cur. kk. Arjen Hendircks, huism. OBD o. St. Jp. Aut. 10.8.1725 cur. Dirk Claes Aerts. HB53/67 23.3.1714 inv. t.h.v. Cl.R. wed. Sj.J. nu x F.D. HB56/358 10.8.1725 inv. sth. Cl.R. laatst wed. F.D., huism. o. St. Jp., Gerben en Sjoerd Reinders, St. Jp. cur. Tr.Feickes. HB56/384 27.3.1726 inv. en taxatie ten sth. v. Cl.R.

Claasje was eerder gehuwd (1) met Sjoerd Jarichs.

Beiden v. St. Jp.

Van Feike en Claasje is een kind bekend:

1   Trijntie Feikes is geboren 1713 of 1714, zie VI-BN.

V-AX  Sjoerd Reinders, zoon van Reyner Claes (IV-AF) en Trijntje Feikes, brouwer.

Bnr 7, 101.  1708 St. Ap. 1/3 nr. 36. 1738 St. Jp. eigenr 1/2 nr.27 en nr.35, 1748 St. Jp. c.s. eigenr nr 35 45 1/2 m. m. hs en sch. gebr. Coert Teunis.

Sjoerd trouwt op zondag 21 november 1717 te St. Jacobiparochie met Aaltje Pieters, dochter van Pieter N..

Beiden v. St. Jp.

Van Sjoerd en Aaltje is een kind bekend:

1   Pieter Sjoerds Wassenaar, zie VI-BO.

V-AY  Dirck Dircks Mercator, zoon van Dirck Arjens Mercator (IV-AI) en Trijntje Feikes (IV-AF), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1691 of 1692, is overleden voor 1719. Dirck werd hoogstens 28 jaar.

Aut. 6.4.1725 D.D. ovl. en Luytske Sybes 1e hsvr. ovl., cur. Joh. Sybes Andringa oom, o. Wier en Stiens., Trijntje Feikes grm., laatst wed. v. Reiner Clasen.

Gem. ontv. St. Jp. Bij huwelijken is de naam Posthumus. HB56/314 6.4.1725 inv. sth. D.D. huism. en gemeensontv. St. Jp., Sjoerd Reinders brouwer St. Jp. cur. kk. 2e huw.; veel namen inz. gemeensomslagen.Aut. 26.1.1734. HB57/71 8.10.1726 rek. d. Sjoerd Reiners. HB59/183 6.1.1739 rek. d. Dirk Arjens Jonker als broer v. Cornelis Jonker die cur. was v. Trijntje Dirks, Jelle Gerrits, bijz. Barradl is nu cur. (aut. 6.1.1739).

Dirck trouwt op zondag 4 juli 1717 te St. Jacobiparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met Lioetske Sybes Andringa, dochter van Tryn Tymens of Sybe Johannes Andringa.

Andringabk/52.

Hij v. St. Jp., zij v. Wier.

Van Dirck en Lioetske is een kind bekend:

1   Trijntje Dirks is geboren 1719 of 1720.

Statenreg. Trijntje Dircks Posthuma.

Dirck trouwt op zondag 29 juni 1721 te St. Jacobiparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd (2) met Dirkje Hillebrands, dochter van (?)Hillebrand Lourens en Antie Thyses.

Dirkje was eerder gehuwd (1) met (?)Steven Walings.

Beiden v. St. Jp.

Van Dirck en Dirkje zijn twee kinderen bekend:

2   Antje Dirks is geboren 1721 of 1722.

3   Tettie Dirks is geboren 1723 of 1724, zie VI-BP.

V-AZ  Sijke Clases, dochter van Claes Cornelis Schilder (IV-AG) en Neeltje Feikes.

Sijke trouwt op zondag 2 oktober 1718 te St. Annaparochie met de 33-jarige Gerrit Dammis, zoon van Dammis Gerrits en Lijsbeth Douwes. Gerrit, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 13 september 1685 aldaar.

1728 nr.2

HB54/365 16.1.1719 sch. en d.  G.D., huism. a.d. Middelweg o. St. Ap., nu 2e x Sijke Clases.,1e x Trijntje Bouwes, Bouwe Folckerts grv. v. m/z.

Hyp.bk 10.3./28.2.1727 e.l. op West v. St. Ap. Hyp.bk 10.5./5.4.1728 e.l. te Franeker, onderpand sate te St. Ap. en zijn herberg “De Roskam” te Fran.

Kerk- en armvoogd St. Ap.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Trijntie Bouwes.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Gerrit en Sijke zijn vijf kinderen bekend:

1   Neeltie Gerrits is gedoopt op zondag 16 maart 1721 te St. Annaparochie.

2   Trijntie Gerits is gedoopt op woensdag 20 maart 1726 te St. Annaparochie.

3   Tettie Gerrits is gedoopt op zondag 1 mei 1729 te St. Annaparochie.

4   Antie Gerrits is gedoopt op zondag 12 augustus 1731 te St. Annaparochie.

5   Klaas Gerrits is gedoopt op zondag 5 september 1723 te St. Annaparochie.

V-BA  Tettie Dircks, dochter van Dirk Douwes (IV-AG) en Neeltje Feikes, is geboren 1683 of 1684.

Vlgs Wass.bk/183  dr v. Dirk Arjens (Mercator), dit niet juist.

Tettie was gehuwd (1) met Sipke Beernts Baard, zoon van Beernt Sipkes Baardt en Doutien Metsma. Sipke, boer, wonende te St. Jacobiparochie, te Minnertsga, te Slappeterp en te Boksum.

Huurt boerderij v. Trijntje Feikes (x Reiner Clasen). Ook S.B. Baard. Hyp.bk 31.12.1744/20.5.1741 koopt huis van Wymer Gerbens St. Jp.

1749 St. Jp. boer 5 p. 46.9.0. (NB er is in 1744 ook een Sipke Beernt arbeider in St. Jp.). Recesbk 18.1.1734 Sipke Beernts hsm. in de Hoven O. St. Jp., id 17.1.1735 S.B. Baard, id. 16.5.1735 S.B.B. en Antje Gerrits e.l. nu te Min.ga; id. 31.3.1738 S.B.B. te Menaldum.. IDA57/203 te Slappeterp. 1729 te Boksum.

Sipke was later gehuwd (2) met Antje Gerrits.

Sipke was later gehuwd (3) met Sijtske Gerbens.

Van Sipke en Tettie is een kind bekend:

1   (?)Douwe Sipkes, zie VI-BQ.

Tettie trouwt op zondag 3 maart 1709 te St. Jacobiparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (2) met Harmen Aarts, zoon van Aarts. Harmen is overleden voor vrijdag 23 januari 1722.

HB55/102  23.1.1722 sch. en d. inz. Neeltje Feickes Tettie Dircks wed. H.A., 19.3.1720 nog i.l.

Van Harmen en Tettie zijn vier kinderen bekend:

2   Aart Harmens is gedoopt op woensdag 13 november 1709 te St. Annaparochie, zie VI-BR.

3   Dirk Harmens is gedoopt op zondag 17 mei 1711 te St. Annaparochie, zie VI-BS.

4   Trijntje Harmens is gedoopt op zondag 25 september 1712 te St. Annaparochie.

5   Geertje Harmens is gedoopt op vrijdag 30 maart 1714 te St. Annaparochie, zie VI-BT.

V-BB  Feike Klases, zoon van Claes Cornelis Schilder (IV-AG) en Neeltje Feikes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1701 of 1702.

tBnr 34, 69, 70, 71, 137.    1728/38 gebr.3m.196 r. in nr.34 k.35 en 1m.536r.+ 31m.60r.  in nr.35 k.34. 1748 gebr. 26m.556r. in nr.36 k.33 met hs en sch.1758 gebr. nr.XIV.1758 met Claas Martens gebr. 20 m. in nr.33 k.36.1758 id. in nr.36 k.33, 1768 Claas Feikes.

Aut. 28.10.1733. 1749 St. Jp. gemeen boer, goed beslag 6p. 49.8.0. Aut. 21.1.1738 hsm NwB. o. St. Jp. cur. kk. Willem Dircks en Jannichie Clases.

Prot.bk 4.4.1772  M.L. wed. F- Kl. huurt boerderij gr. 42 mg. o. St. Ap. in de Zdh. a.d. Hogedijk bij Beetgum, D.v. Gelder e.a. W., Schwartzenberg e.a. O., T. Meetsma N., gek. door Pieter Fontein, Amsterdam (1/3 deel) van de wed. Stephani te Harl.; ds Corn. Gonggrijp te Oosterbierum bezit 2/3. Prot.bk 9.7.1772 Gonggrijp verkoopt zijn deel a. P. Fontein.

Feike trouwt op zondag 16 januari 1724 te St. Annaparochie op hoogstens 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Maartje Lourens, dochter van Lourens Clases en Maartje Abes. Maartje is gedoopt op woensdag 17 november 1700 te St. Annaparochie.

NB 2 dopen vlak achterelkaar.

Beiden v. St. Ap.

Van Feike en Maartje zijn vier kinderen bekend:

1   Maartje Feikes is gedoopt op zondag 5 januari 1727 te St. Annaparochie.

2   Lourens Feikes is gedoopt op zondag 4 november 1731 te St. Annaparochie.

3   Neeltje Feikes is gedoopt op zondag 22 april 1725 te St. Annaparochie, zie VI-BU.

4   Klaas Feikes is gedoopt op zondag 16 oktober 1729 te St. Annaparochie, zie VI-BV.

V-BC  Cornelis Wops, zoon van Wop Pyters (IV-AH) en Tettie Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 23 juli 1731.

Bnr 16. 1708/1718/28 met Arjen Clasen nr. IV (fran.land) en nr. V en VIII alleen

Aut. 23.7.1731 e.l. ovl. Wop Corn., halfbroer , huisman a.d. Oude Dijk, cur. Leendert Jacobs behuwd oom St. Jp. Hyp.bk 1714/12.7.1705 C.W. en M.H. e.l. Oude Dijk, St. Jp.; hyp.bk 1723/27.8.1719 C.W. en L.J. e.l. id. Hyp.bk 1731/25.11.1730 L.J., wed. Cornelis Wops o. Minnertsga voor haar kk 3/5, Hendrikje Corn. (x Eelke Lammerts) St. Jp. 1/5 verk. a. Wop Cornelis en Tetje Clasen e.l. St.Jp. een sathe Fran.landen met eigendom v. huis etc.en ontr. v. 21 pm, waarvan de koper de overige 1/5 toebehoort voor 3360 cg.

Hyp.bk 4.7.1710/12.7.1705 C.W., huism. OBD, St. Jp. en M.H. Id. 27.8.1719 C.W. id. en Lijsbet Jans. HB55/21 20.6.1719 sch. en d. met kk. v. Maartie Hendricks: Hendrickie, Wop, Tettie, Amerins is ovl.

Cornelis trouwt op donderdag 12 november 1693 te St. Jacobiparochie (1) met Maartie Hendriks, dochter van Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems.

Beiden van St. Jp.

Van Cornelis en Maartie zijn vier kinderen bekend:

1   Wop Cornelis, zie VI-BW.

2   Hendrickie Cornelis, zie VI-BX.

3   Tettie Cornelis.

4   Amerens Cornelis is overleden voor dinsdag 20 juni 1719.

Cornelis trouwt op zondag 3 september 1713 te St. Jacobiparochie (2) met Lijsbet Jans, zie V-AM.

V-BD  Amerens Wopkes, dochter van Wop Pyters (IV-AH) en Tettie Cornelis, is overleden voor woensdag 12 april 1702.

Amerens trouwt op vrijdag 17 april 1693 te St. Jacobiparochie met Arjen Hendriks, zoon van Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems. Arjen, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 19, 203, 243.   1708/18 gebr. nr. VIII en eigenr en gebr. nr.15 k.12.

Bij doop Hendrik in 1703 patroniem Arien Hendrik Joris. Hyp.bk 22.5/15.3.1710 Dirkje Jarigs vr. v. A.H., hsm. OBD o. Vrp. verk. 1/2 kavel 27 NwB. Hyp.bk 25/16.1.1719 e.l. Vrp., huisman. Hyp.bk 20.2/15.1.1724 A.H., huism. Nw  Bildt o. Vrp. en Joris Arjens OBZ elk voor 1/2 verk. boerderij met 18 mg eigen land op Nw Bildt o. Vrp. HB48/1 21.11.1701 sch. en d. + inv. Tettie Cornelis, wed. Wopke Pyters als bestemoeder en Corn. Wops als oom v. Joris Arjens wk. v. Amerens Wops bij Arjen Hendriks, huism. Vrp.; sate nw billand o. Vrp. gr 18 mg, het huis etc. zeer oud en vervallen, in 1700 gekocht v.d. erven v. Hendrik Joris., veel schulden. Hyp.bk 20.2./15.1.1724 A.H. hsm. NwB o. Vrp.voor 1/2 en Joris Arjens OBZ voor 1/2 verk. stemdragende sate met nieuw huis en sch. etc.gr. 18m.240r.eigen land.

Procl.bk 2.12.1700 Arien Hendriks koopt sate in k. 12, gr. 18m.240 r m.hs en sch. o. Vrp. van de mede-erfgen. v. Hendrik Joris c.u., Joan Albarda O., de erven Jacob Pieters en de OBD Z., Jongestall kk. W en NBD N. met 3/4 stem. Procl.bk 12.5.1710 Dirkje Jarichs gest. m. man A.H. verk. 14m. in k. 27 o. St.Ap. in huur bij Corn. Abes a. R.S. Menalda, maar het wordt geniaerd door Jannichie Corn. (x Claes Reiners hsm. o. St. Jp.) rat. sang. Procl.bk 14.2.1724 Arjen Hendriks, hsn. NwB. o. Vrp. en Joris Arjens te OBZ ieder voor helft, verk. boerderij NwB. o. Vrp. gr. 18m.240r. a. Corn. Alberda, de koper O., NBD N, OBD en Gerlof Ymes Z. en Jongestall W.

Lidm. Vrp. 17.2.1702 v. St. Jp. zn v. Hendrick Joris; Dirckie Jarichs bel. 20.11.1705, hij diaken 1709.

Arjen was later gehuwd (2) met Dirckie Jarigs.

Beiden van St. Jp.

Van Arjen en Amerens is een kind bekend:

1   Joris Arjens, zie VI-BY.

V-BE   Antje Tjallings, dochter van Tjalling Jacobs (IV-AJ) en Trijsie Ariens, is gedoopt op woensdag 26 april 1679 te Vrouwenparochie.

Antje trouwt op vrijdag 1 januari 1700 te Vrouwenparochie op 20-jarige leeftijd met Meinert Jans. Meinert, koopman en schipper, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor maandag 20 september 1723.

Bnr 211, 212, 249/250.  1718 Vrp. gebr. nr.III en 1/2 nr. IV. en nr.27, eigenr en gebr. 7m. in nr 21 of 22 k. 5/6. Flor. 1718 24.441 van Hendrick Clasen.

Laat dopen Vrp. Jelcke, Ettie, Mettie, Jannichie. HB46/220 15.9.1697 inv. sth. Maartie Gerrits, wed. Ebe Auckes, laatst hsvr. v. Meinert Jans OBZ., Jan Tiercks Kuycken is cur. 2 kk. v. E.A. en M.G., M.J. is koopm. en schipper. Procl.bk 17.3.1721 M.J. koopm. OBZ en Corn. Folkerts v. Gelder, Berl. kopen 1/3 v. sate o. St. Jp. gr. 53 mg, pachter Joris Hendriks, hiervan 13 m.555r. oud gep. billand en 39m.82r.gek.v. S. de Schepper. NwB. Procl.bk 5.5.1710. Procl.bk 31.1.1718 koopman M.J. huurder v. boerderij oud monnikebildt bij Oude Leye gr. 26 1/4 m. de groene dijk of gemene rijdweg O., Tania Z., Jan Dirks W. en OBD N. gek. door Huber c.s. van wed. B. Heringa v. Grovestins, echter geniaard door W. v. Haren. Procl.bk 20.9.1723 wed. Antie Tjallings verk. 1/2 boerderij die Joris Hendriks huurt van Meile Ollema, Harl.

Recesbk 12.4.1723 Itje en Metje doen afstand van vaders erfdeel.

Meinert was eerder gehuwd (1) met Maritie Gerrits.

Hij v. OBZ, zij v. Hallum.

Van Meinert en Antje zijn drie kinderen bekend:

1   Metje Meinerts, zie VI-BZ.

2   Jannigje Meinerts, zie VI-CA.

3   Etje Meinerts is gedoopt op zondag 26 december 1700 te Vrouwenparochie, zie VI-CB.

V-BF   Arjen Tjallings, zoon van Tjalling Jacobs (IV-AJ) en Trijsie Ariens, wonende te St. Annaparochie en te Hallum, is gedoopt in 1682, is overleden voor 1738. Arjen werd hoogstens 56 jaar.

Bnr 29, 134.  1718/28 St. Jp. gebr. nr.30 k.39 gr. 39 m.1728 St. Ap. nr.4.1738 de wed. eigenr en gebr.1748 nr. 4 de kk. 36 1/8 m. m. hs en sch., gebr. Corn. Arjens.

Laat dopen te Hallum o.a. Wybe, Harnt, Anne, Cornelis en Maike. Aut. 10.1.1742 e.l. ovl. i.l. in Zdh. o. St. Ap., cur. Wybe Tjeerds huism. o. Hallum, oom. HB59/361 inv. sth. Gr. Tj. i.d. Zdh. o. St. Ap.in pres. v. Wybe Arjens, huism. OBD o. St. Jp. en Corn. Arjens vrijgezel, beiden meerderj., cur. Wybe Tjeerds, huism. Nw Monnikkebildt o. Hallum.

Hyp.bk 8.5/6.4.1754 Wybe Arjens hsm o. St. Jp., Corn. en Dirk Arjnes Zdh. St. Ap. en Aukje (m.z. Antje) Arjens x Sjoerd Dirks elk voor 1/4 verk. sate oud gep. billand in Zdh. v. St. Ap. gr. 36 mg. (S. nr. 42) aan Joh. Eidsma, Fran., Dirk en Corn. zijn huurders. Procl.bk 17.2.1727 A.Tj. huurder boerderij gr. 9m.212r. oud gep. billand en 39 m. 564r. NwB (heel k.39)., gek. d. Wepke Pieters Franeker en Auckje Jetses wed. Hein Jans van de wed. Duco v. Hemmema.

Arjen trouwt op zondag 13 maart 1707 te Hallum op 25-jarige leeftijd met Grietje Tjeerds, dochter van Tjeerd Annes en Maycke Gijsberts. Grietje is overleden voor woensdag 10 januari 1742.

Beiden v. Hallum.

Van Arjen en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1   Cornelis Arjens, zie VI-CC.

2   Dirk Arjens, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 134. 1788 gebr. nr.4.

3   Maaike Arjens.

4   Antje Arjens, zie VI-CD.

5   Wybe Arjens, zie VI-CE.

V-BG  Tettie Pieters, dochter van Pieter Ariens (IV-AK) en Rixt Willems, is geboren 1686 of 1687.

Tettie trouwt op zondag 13 april 1710 te Vrouwenparochie op hoogstens 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Hette Sybes, zoon van Sybe Jans en Ymke Hettes. Hette, herbergier, wonende te Nieuwebildtzijl, is gedoopt op donderdag 31 augustus 1684 te St. Annaparochie.

Hyp.bk 25.11.1723. FER16/148 3e pr. 2.3.1711 e.l. te NBZ kopen hs met tapperij ald.

Beiden v. Vrp.

Van Hette en Tettie is een kind bekend:

1   Sybe Hettes is gedoopt op zondag 1 augustus 1717 te Vrouwenparochie.

V-BH  Bauckje Pieters, dochter van Pieter Ariens (IV-AK) en Rixt Willems, is geboren 1689 of 1690.

Bauckje trouwt op maandag 24 januari 1718 te Vrouwenparochie op hoogstens 28-jarige leeftijd met Dirk Jurjens. Dirk, wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 25.11/13.1./21.6.1723 Gerrit Pieters mr timmerm. OBZ verk. a. D.J. een huis beklemd in het Langhuis op NBZ., borg Hette Sybes herbergier NBZ o. Hallum.

Beiden v. Vrp.

Van Dirk en Bauckje zijn drie kinderen bekend:

1   Pieter Dirks is gedoopt op maandag 29 mei 1719 te Vrouwenparochie.

2   Trijntje Dirks is gedoopt op zondag 23 augustus 1722.

3   Rixtje Dirks is gedoopt op zondag 25 mei 1727 te Vrouwenparochie.

V-BI    Arjen Harrents, zoon van Harrent Ariens (IV-AL) en Jeltie Johannes, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1693 of 1694.

Arjen trouwt op zondag 8 februari 1733 te St. Jacobiparochie op hoogstens 39-jarige leeftijd met Neeltje Martens.

Beiden v. St. Jp.

Van Arjen en Neeltje is een kind bekend:

1   (?)Marten Arjens, zie VI-CF.

V-BJ    Waling Johannes, zoon van Johannes Bauckes (IV-AM) en (?)Trijntje Walings, smid, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1686 of 1687, is overleden voor maandag 13 december 1745. Waling werd hoogstens 58 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Bnr 40. Net als zijn vader eigenaar en gebr. v. 2 mg land op Nw Bildt o. St. Jp.(1728/38 in nr.39 k.30.). Aut. 13.12.1745 e.l. ovl. cur. kk. Gerben Edses, oom te Zwagerveen o. Opeinde en Corn. Beerts Kuiken. HB60/55v. 13.12.1745 inv. sth. R.E., wed. W. J. OBD o. St. Jp., achterstallige landhuur van het plaatsje Uilenburg aan ds F. Staak. HB63/282 27.12.1763 rek. d. Corn. B.Kuiken. Recesbk 15.2.1734 smid OBD o. St. Jp. inz. achterstallige huur v.Uilenburg.

Waling trouwt op zondag 6 mei 1736 te St. Jacobiparochie op hoogstens 49-jarige leeftijd met Rixt Edses. Rixt is overleden voor maandag 13 december 1745.

Beiden v. St. Jp.

Van Waling en Rixt zijn drie kinderen bekend:

1   Trijntie Walings is geboren 1735 of 1736, zie VI-CG.

2   Tettie Walings is geboren 1737 of 1738.

3   Johannes Walings is geboren 1739 of 1740.

V-BK  Tet Johannes, dochter van Johannes Bauckes (IV-AM) en (?)Trijntje Walings, is geboren 1694 of 1695.

Tet trouwt op zondag 26 maart 1713 te Vrouwenparochie op hoogstens 18-jarige leeftijd (1) met Ruurd Annes. Ruurd, wonende te Oudebildtzijl.

Procl.bk  3.5.1706 koopt huis v. Ariaantie Gerrits hsvr. v. Jan Tiercks Kuicken.

Hij v. OBZ, zij v. Vrp., maar  attestatie te St. Jp.

Tet trouwt op zondag 3 april 1718 te Vrouwenparochie op hoogstens 23-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Sybren Riemers, zoon van Riemer Willems en Antje Sybrens. Sybren, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op donderdag 19 februari 1688 te Vrouwenparochie.

Beiden v. Vrp.

Van Sybren en Tet is een kind bekend:

1   Antie Sybrens is gedoopt op maandag 29 mei 1719 te Vrouwenparochie.

V-BL   Wapke Johannes, dochter van Johannes Bauckes (IV-AM) en (?)Trijntje Walings, is geboren 1697 of 1698, is overleden voor maandag 13 december 1745. Wapke werd hoogstens 47 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Wapke trouwt op zondag 26 januari 1727 te St. Jacobiparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd met Jan Pieters. Jan, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 13 december 1745.

Aut. 13.12.1745 e.l. ovl., cur. k. Arjen Jacobs Kuiken DG, huism. Nw B. o. St. Jp.

Beiden v. St. Jp.

Van Jan en Wapke is een kind bekend:

1   Trijntje Jans is geboren 1732 of 1733.

V-BM  Sipke Siebrens, zoon van Siebren Heins (IV-AQ) en Tettie Dircks, is overleden voor vrijdag 8 juni 1736.

Bnr 217. 1728 Vrp. S.S. nom.ux. nr.13 met Jacob Corn.

Aut. 8.6.1736 en 9.6.1741.  HB59/29 8.6.1736 inv. t.h.v. Neeltje Corn. wed. S.S. OBD o. Vrp., 2e x Rienk Reins, Jacob Sybrens hsm. o. Stiens (vlgs aut. te Lwd) en Jacob Corn. hsm. o. Wier cur. k. sate o. Vrp. 47 mg. oud en nw billand waarvan Jacob en Hein Sybrens ieder 1/3 en wed. 1/3., zilver met initialen. HB59/355 9.6.1741 inv. sth. N.C., helft sate OBD o. Vrp. afgekomen v. Sybren Heins.

Sipke trouwt op zondag 27 mei 1725 te Oudebildtzijl met Neeltje Cornelis, zie V-BX.

Beiden v. Vrp.

Van Sipke en Neeltje is een kind bekend:

1   Siebren Sipkes, boer, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1730 of 1731, is overleden voor maandag 20 maart 1797. Siebren werd hoogstens 66 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Bnr 205, 209, 217, 247.    1748 Vrp. met Jacob Corn. eigenr nr.13. 1758/68/78/88 eigenr en gebr. nr.X. en nr.20 k.7 (1758 zonder en 1768 met hs en sch.). Procl.bk 20.3.1797.

Aut. 29.4.1765 DG te Vrp., cur. kk. Cornelis Jans FER aut. 26.1.1778 te Vrp. cur. v. kind v. Jacob Jacobs (Twijnstra) o. Hallum.

Siebren trouwt op zondag 3 oktober 1756 te Vrouwenparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met Jetske Jans.

Wrsch. Brolsma.

Siebren trouwt op zondag 14 november 1790 te Vrouwenparochie op hoogstens 59-jarige leeftijd (2) met Sytske Wybes.

Sytske was eerder gehuwd (1) met Schelte Jans.

V-BN  Jacob Siebrens, zoon van Siebren Heins (IV-AQ) en Tettie Dircks, boer, wonende te Stiens.

Bnr 205. 1718 Vrp. gebr. 1/4 nr.15 k.12.1738 Vrp. gebr. nr X.

Stamvader fam. Twijnstra Ferwerderadeel.

Jacob trouwt op zondag 19 december 1717 te Vrouwenparochie met Antje Jacobs Brolsma, dochter van Jacob Jans en Lijsbet Gerrits Gerbranda.

Hij v. Vrp., zij o. Hallum.

Van Jacob en Antje is een kind bekend:

1   Jacob Jacobs Twijnstra, zie VI-CI.

V-BO  Grietje Arjens, dochter van Arjen Dircks (IV-AR) en Mettie Jurriens, is geboren 1694 of 1695.

Hyp.bk 5.7./1.2.1759 Folkert Gerbens mr ijzersmid Vrp., sch. a. Grietie Arjens en Metje Aarts als erfgen. v. Aafje Aarts.

Grietje trouwt op maandag 14 april 1721 te St. Annaparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Aart Beernts, zie VI-AS.

Beiden v. St. Ap.

Van Aart en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1   Aafje Aarts.

Hyp.bk 12/4.7.1754  A.A. vr. v. J.T., moeder Grietje Arjens, grm. vaderszijde Tettie Aarts, inz. smederij v. Folckert Gerbens te Vrp.

Aafje trouwt in september 1754 te St. Annaparochie met de 29-jarige Job Tijssen, zoon van Thijs Jobs en Lijsbeth Philips van der Mey. Job, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 18 februari 1725 aldaar, is overleden voor donderdag 7 juni 1787. Job werd hoogstens 62 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Bnr 110. 1768/78 gebr. nr. 10.

Aut. 7.6.1787 wed. hertr. Aut. 27.6.1802 cur. k. Taeke Joh., hsm. St. Ap. en Cornelis Jans id., Sjoerd Jarigs Wenselaar op verzoek ontslagen. Hyp.bk 11.10.1787 meerdere aktes. HB67/924 7.7.1787 inv. t.h.v. Tj. F. wed. J.T., St. Ap., nu x Jan Jelles, zeer veel obligaties totaal 13.807 cg.

Job was later gehuwd (2) met Tjerkje Gerrits.

Job was later gehuwd (3) met Tjerkje Foppes.

2   Metje Aarts, zie VI-CJ.

Grietje trouwt op zondag 3 april 1735 te St. Annaparochie op hoogstens 40-jarige leeftijd (2) met Jan Minses. Jan, spinbaas, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zaterdag 25 april 1761.

1749 St. Ap. spinbaas 5 p- 26.0.0. BP Warmoessstr. wand. 110. LWL38/286 Grietie Arjens wed. Jan Menses te St. Ap. heeft vordering op Michiel Pieters te Vrp. wegens geleverde winkelwaren en geleend geld 25.4.1761.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Grietje is een kind bekend:

3   (?)Minse Jans is gedoopt op zondag 18 december 1735 te St. Annaparochie, zie VI-CK.

V-BP   Hiltje Arjens, dochter van Arjen Dircks (IV-AR) en Mettie Jurriens, is geboren 1698 of 1699.

Hiltje trouwt op zondag 11 juni 1730 te Vrouwenparochie op hoogstens 31-jarige leeftijd met Gerben Rommerts, zoon van Rommert Symens en Arjaantje Gerbens. Gerben, schipper, wonende te Oudebildtzijl.

1749 Vrp. schipper 3 p. 18.1.0.

Beiden v. OBZ.

Van Gerben en Hiltje is een kind bekend:

1   Rommert Gerbens van der Wal is geboren op dinsdag 11 december 1736, zie VI-CL.

V-BQ  (?)Fokeltje Hendriks, dochter van (?)Hendrik Gosses (IV-AY) en Maartie Jans Kuycken.

(?)Fokeltje trouwt op zondag 1 mei 1729 te Vrouwenparochie met Symen Clases Koot. Symen, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor maandag 6 maart 1752.

1749 Vrp. snikschipper 1+1 9.9.0. HB61/450 inv. sth. e.l. Jacob Jippes OBZ en Jan Hendriks Kas o. St. Ap. cur. v. Claas en Hendrik Symons, 2huizen OBZ a. Hoge Buurt en Ooosterdijk. Aut. 6.3.1752 Jacob Jippes oudoom en J.H. Kas oom cur. kk.

Beiden v. OBZ.

Van Symen en (?)Fokeltje zijn drie kinderen bekend:

1   Klaas Symens Koot is gedoopt op zondag 25 juli 1734 te Vrouwenparochie, zie VI-CM.

2   Maartje Symens Koot is gedoopt op zondag 20 juli 1738 te Vrouwenparochie.

3   Hendrik Symens Koot is gedoopt op zondag 19 februari 1741 te Vrouwenparochie, zie VI-CN.

V-BR  (?)Jan Hendriks Kas, zoon van (?)Hendrik Gosses (IV-AY) en Maartie Jans Kuycken, boer, wonende te St. Annaparochie.

1749 St. Ap. zetmeier 3+2 25.15.0.  LWL aut. 15.3.1755 J.H.K. setmeier v. Dirk Joh. Kuik o. St. Ap. met Joh. Pieters, hsm. o. Hallum cur. v. Jeltie 23 jr dr v. Dirk Pieters i.l. hsm. o. Stiens.

(?)Jan trouwt op zondag 1 juni 1738 te St. Jacobiparochie waarschijnlijk met waarschijnlijk Maartje Johannes.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van (?)Jan en Maartje zijn vier kinderen bekend:

1   Lijsbet Jans Kas is gedoopt op zondag 15 februari 1739 te St. Annaparochie.

2   Johannes Jans Kas is gedoopt op zondag 1 oktober 1747 te St. Annaparochie, zie VI-CO.

3   Hendrik Jans Kas is gedoopt op zondag 28 juli 1754 te St. Annaparochie, zie VI-CP.

4   Janke Jans Kas is gedoopt op maandag 11 april 1757 te St. Annaparochie.

V-BS   Bauckje Siemens, dochter van Siemen Ritskes (IV-AZ) en N Gosses, is gedoopt op donderdag 19 maart 1682 te St. Annaparochie.

Wrsch. ook 6.12.1705 x Jan Daams te St. Ap., zie aut. 17.10.1718.

Bauckje trouwt op zondag 21 januari 1720 te St. Annaprochie op 37-jarige leeftijd met Jan Jurriens Stroo. Jan, wonende te St. Annaparochie.

Beiden v. st. Ap.

Van Jan en Bauckje zijn drie kinderen bekend:

1   Fopkie Jans Stroo is gedoopt op zondag 29 september 1720 te St. Annaparochie.

2   Jurjen Jans Stroo is gedoopt op zondag 10 januari 1723 te St. Annaparochie.

3   Ritske Jans Stroo is gedoopt op zondag 29 juni 1727 te St. Annaparochie.

V-BT   Wybren Clases, zoon van Claas Ysbrands (IV-BA) en Dieuwke Taekes, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 143. Hyp.bk 24.1.1733/23.7.1720 e.l. huisl. op Oost v. St. Ap. huren plaats v. Chr. Middagten, reeds bij hen bewoond; id. 24.1.1733/3.5.1732 id.

Hyp.bk 26.10.1762/31.1.1752 Jelle Ysbrands en Maayke Wybrens als mede-erfgenamen v. hun grm. Dieucke Taekes.

Wybren trouwt op zondag 4 maart 1708 te St. Annaparochie met Sytske Jelles.

Van Wybren en Sytske zijn drie kinderen bekend:

1   Jelle Wybrens, zie VI-CQ.

2   Maaike Wybrens.

Maaike trouwt op zondag 29 oktober 1752 te Vrouwenparochie met Pier Piers Postma. Pier, wonende te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 2.6.1756/16.2.1737.

3   Ysbrand Wybrens, zie VI-CR.

V-BU  Jannichie Clases, dochter van Claas Ysbrands (IV-BA) en Dieuwke Taekes.

Jannichie trouwt op zondag 16 juni 1726 te St. Jacobiparochie (1) met Willem Dirks, zie V-L.

Jannichie trouwt op zondag 29 december 1737 te St. Jacobiparochie (2) met Sjoerd Walings, zoon van Waling Sjoerds en Sijtske Gerbens.

Bnr 40, 48 en 50. 1738/48 gebr. nr.12 27 7/8 m. m. hs en sch. (eigenr Willem Dircks kk.), 1748 met Willem Dirks kk. gebr. nr.24, 1758 alleen gebr. nr.24 en nr. 28.

Hyp.bk 2.12.1745/4.5.1737. Hyp.bk 5.2.1753/8.1.1753 Sj.W. en J.Cl. e.l. huisl. o. St. Jp. sch. a. Feycke Clasen, huism. Nw Bildt O. St. Jp. als cur. over kk. uit 1e huw J.Cl. 1749 St. Jp. sobere boer 4+4 51.18.0.

Sjoerd was eerder waarschijnlijk gehuwd (1) met Trijntje Willems.

Beiden v. St. Jp., hij wednr.

V-BV  (?)Gerrit Gerrits, zoon van Tryntje Gerrits (IV-BB) of Gerrit Ysbrands.

Bnr 144. 1728 St. Ap. nr. 20.

Van (?)Gerrit en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1   (?)Pieter Gerrits.

Bnr 144. 1738 St. Ap. gebr. nr. 20

V-BW Wytske Gerrits, dochter van Gerrit Ysbrands (IV-BB) of Tryntje Gerrits.

Wytske trouwt op zondag 19 april 1711 te St. Annaparochie (1) met de hoogstens 28-jarige Jacob Sybrens, zoon van Sybren Reiners en Geertie Jacobs. Jacob, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1682 of 1683.

Bnr 138. 1718 St. Ap. gebr. nr.IV.

Aut. 1.1.1721 DG en cur. k. Gerrit Ysbrands en Trijntje Gerrits.

Beiden v. St. Ap.

Van Jacob en Wytske is een kind bekend:

1   (?)Geertje Jacobs, zie VI-CS.

Wytske trouwt op zondag 28 januari 1725 te St. Annaparochie (2) met Jan Andries, zoon van Andries N.. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 19.11.1738/26.6.1736 e.l. o. St. Jp. huren sate gr. 43 ¾ mg. op NwB o. St. Jp. van Aart Stevens Heslama,reeds bij huurders in gebruik; id. 6.12.1738 30.10.1725 e.l. te St. Ap.huren sate gr. 29¾ mg van Dieucke P. Hoogstra wed. Braam; id. 14.9.1740/23.6.1731 e.l. St. Ap. sch. a. Lijsbet Wijgers wed. Wilke Andries St. Ap.

Jan was eerder gehuwd (1) met Arjaantje Gerrits.

Beiden v. St. Ap.

V-BX  Neeltje Cornelis, dochter van Cornelis Ysbrands (IV-BC) en Trijntje Jacobs Kuiken.

Neeltje trouwt op zondag 27 mei 1725 te Oudebildtzijl (1) met Sipke Siebrens, zie V-BM.

Neeltje trouwt op zondag 10 juni 1736 te Vrouwenparochie (2) met Rienk Reins. Rienk, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 29 juni 1751.

Bnr 2, 217.  1738 Vrp. eigenr n.u. met Jacob Corn.en gebr. alleen nr.13. 1748 St. Jp. nom.ux eigenr 1/2 nr. 19. 1748 Vrp. gebr. nr.13 31 1/2 m. m. hs en sch.

Aut. 29.6.1751 e.l. ovl. St. Jp. cur. Rintie Annes St. Jp. ovl., Abe Cornelis, koopman St. Jp. nieuwe cur. met Tjerk Clasen, St. Jp. Aut. 13.3.1764 cur. k. Pieter Clasen Koning, ontv. Aut. 29.6.1751 e.l. ovl. Gerrit Stevens cur.

HB61/300 5.7.1751 inv. sth. Rinnigje Arjens, Feyke Clasen, hsm. NwB o. St. Jp. en Rintje Annes, mr bakker St. Jp. cur. Rein Rienks; sate oud gepacht land gr. 24 m. en pol buitenland ± 12m., eigen a. Rinnigje en haar broer Dirk Arjens, 7 mg. land o. Min.ga., zilver met initialen. HB61/328 1.9.1751 sch. en d., Gerrit Stevens cur. act.div. HB61/507 18.11.1753 rek. d. Rintie Annes. HB62/341 2.3.1756 rek. d. Rintje Annes.HB63/253 17.9.1761 rek. d. Abe Cornelis, koopman St. Jp. HB63/604 17.3.1767 rek. d. Abe Corn.

Rienk was later gehuwd (2) met Rinnigje Ariens.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

V-BY  Jan Cornelis, zoon van Cornelis Ysbrands (IV-BC) en Trijntje Jacobs Kuiken, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 29 april 1765.

Bnr 214. 1738 met Gerrit eigenr en alleen gebr. nr.31.1748 met de kk. v. Gerrit Corn. eigenr en alleen gebr. nr.31 35 1/2 m. m. hs en sch.1758 eigenr 1/2 en gebr. geheel nr.31, 1768 de kk. id.

  1. Aut. 25.9.1749 als oom cur. kk. Grietje Corn. Aut. 29.4.1765 J.C. ovl., cur. kk. Sybren Sipkes DG Vrp. en Claas Ydses, Ternaard (excuseert zich).

HB67 13.5.1765 inv. sth. J.C. hsm. o. Vrp. 3 kk. uit 1e en 2 uit 2e huw. HB63/468 5.7.1765 rek. d. Sybren Sipkes, hsm. Vrp., cur. kk. Jan Cornelis i.l. hsm. o. Vrp., die cur. was van kk. van zijn zuster Grietje Cornelis; alleen Claasje nog minderjarig, Dirk Dirk Jentjes (wordt hiermee toch Dirk Dirks de Jong bedoeld?) en Cornelis Reinders nieuwe cur. v. Claasje.HB64/1 20.10.1767 rek. d. Sybren Sipkes, obligatie t.l.v. Tiete Tietes.

Vlgs hs Lont 1e x Claasje N. en 2x Antje Jeltes.

Jan trouwt op zondag 6 februari 1729 te Vrouwenparochie (1) met Mintje Ockes, dochter van Ocke Hayes en Sytske Thomas.

Beiden v. Vrp.

Jan trouwt op maandag 21 mei 1736 te Vrouwenparochie (2) met Jancke Idses.

Zij v. Ternaard

Van Jan en Jancke zijn drie kinderen bekend:

1   Cornelis Jans, zie VI-CT.

2   Klaasje Jans, zie VI-CU.

3   Neeltje Jans, zie VI-CV.

Jan trouwt op zondag 11 augustus 1754 te Vrouwenparochie (3) met Antje Jelles.

Beiden v. Vrp.

Van Jan en Antje zijn twee kinderen bekend:

4   Trijntje Jans, zie VI-CW.

5   Gerrit Jans, zie VI-CX.

V-BZ   Jannichie Cornelis, dochter van Cornelis Ysbrands (IV-BC) en Trijntje Jacobs Kuiken.

Jannichie trouwt op woensdag 2 maart 1729 te Vrouwenparochie met Jacob Tjerks. Jacob, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 141, 200.  Hyp.bk 27.8.1732/24.5.1730 Jannichie Corn. vr. v. Jacob Tjerks hsm. o. St. Ap. verk. 4 mg oud gep. billand in de Zdh. v. St. Jp.aan Frans Allerts en Fokeltje Jacobs. Hyp.bk 15.10.1745/31.5.1731 e.l. huisl. o. St. Ap. sch. a. Jan Jacobs hsm. o. Hallum inz. 3 e termijn koopsom sate lands op NO v. St. Ap. (S. nr 23) gek. v. Korsje Symons wed. Corn. Arjens i.l. hsm. o. St. Ap.

Hij v. Berl., zij v. Vrp.

Van Jacob en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1   Tjerk Jacobs, boer, wonende te Hallum en te Vrouwenparochie.

Vlgs hs Lont te Hallum en 4 kk. Hyp.bk 24.5.1764/21.6.1762 e.l. huisl. Vrp. sch. a. Jacob Attes en Schelte Jacobs huisl. o. St. Ap., borg Gosling Appeldoorn (x Aukje Hulshuis e.l. te St. Ap.), die zelf ook schuld heeft aan gen. personen.

Tjerk trouwt op zondag 22 juni 1755 te St. Annaparochie met Feikje Jakles.

2   Trijntje Jacobs is geboren in 1730, zie VI-CY.

V-CA  Gerrit Cornelis, zoon van Cornelis Ysbrands (IV-BC) en Trijntje Jacobs Kuiken, is overleden voor 1748.

Bnr 214. 1738 Vrp. met Jan eigenr nr.31. 1748 de kk.

Aut. 18.1.1753.

Gerrit trouwt op zondag 8 november 1739 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 21-jarige Antje Jans Kuiken, zie VI-AA.

Hij v. Wier, zij v. St. Jp.

Van Gerrit en Antje zijn twee kinderen bekend:

1   Trijntje Gerrits Wijngaarden is geboren 1739 of 1740, is overleden op woensdag 7 augustus 1782. Trijntje werd hoogstens 42 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Zerk St. Ap.

Trijntje trouwt op zondag 31 mei 1767 te St. Annparochie op hoogstens 27-jarige leeftijd met Dirk Dirks Kuik, zoon van Dirck Johannes Kuyck en Rinske Bartels. Dirk, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 1 mei 1789.

Bnr 113, 124.  1788 St. Ap. gebr. nr.30, 1768 gebr. nr. 37

HB67/1042 1.5.1789 inv. sth. D.D.K., hsm. Zuidhoek St. Ap. Aut. 24.4.1789 Antje Jans Kuken wed. Beert Wassenaar grm. kk. 1e huw.

Dirk was later gehuwd (2) met Dirkje Sjoerds.

2   Feikje Gerrits Wijngaarden.

Feikje trouwt op zondag 3 januari 1773 te St. Annaparochie met de 24-jarige Pieter Luitzens de Kuur, zoon van Luitzens Joekes en Akke Pieters. Pieter, procureur, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 18 februari 1748 te Blija, is overleden op zaterdag 8 juni 1811. Pieter werd 63 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Was ook klerk (zie Sannes). Hs Lont geen kk.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Antje Klazes de Vries.

V-CB  Grietje Cornelis, dochter van Cornelis Ysbrands (IV-BC) en Trijntje Jacobs Kuiken, is overleden voor donderdag 25 september 1749.

Grietje trouwt op zondag 2 oktober 1729 te Vrouwenparochie (1) met Reinder Ockes, zoon van Ocke Hayes en Sytske Thomas. Reinder, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 26 juni 1746.

Bnr 249250.  1728/38 gebr. 9m.461. in nr. 22 k.5 en nr.23 k.4.1748 id. de wed.

Aut.25.6.1746 en 25.9.1749 HB61/621 rek. d. Jan Corn. hsm. Vrp., Allert Willems mede cur. HB62/284 21.12.1758 rek. d. Jan Corn., hsm. Vrp. Lidm. DG. Recesbk 9.5.1740 hsm. NwB. o. Vrp. en adm. diaken Doopsgez. Gem. St. Ap. en OBZ.

NB In de aantekeningen van wln Joh. Hoogland (in bezit van Alco de Jong NBD, St. Ap.) komt Reinder voor als R.O. de Pet maar zonder bronvermelding.

Beiden v. Vrp.

Van Reinder en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1   (?)Mintje Reins, zie VI-CZ.

2   Sytske Reinders is geboren 1735 of 1736, zie VI-DA.

3   Trijntje Reinders is geboren 1740 of 1741, zie VI-DB.

4   Cornelis Reinders de Jong is geboren 1746 of 1747, zie VI-DD.

Grietje trouwt op zondag 14 augustus 1746 te Vrouwenparochie (2) met Jan Douwes, zoon van Douwe Heres en Claeske Taekes. Jan, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor donderdag 25 september 1749.

Aut. 25.9.1749 cur. Jan Corn., huism. o. Vrp., oom en Allert Willems DG, beh. oom. Aut. 5.6.1765 cur. over Claasje Jans zijn Dirk Dirk Jentjes en Cornelis Reinders beiden DG. HB61/184 25.9.1749 inv. boedel Jan Douwes en Gr. Corn.

Hij v. Finkum, zij v. Vrp.

Van Jan en Grietje is een kind bekend:

5   Claasje Jans is geboren 1746 of 1747 te Vrouwenparochie, zie VI-DC.

V-CC  Maartje Cornelis, dochter van Cornelis Ysbrands (IV-BC) en Trijntje Jacobs Kuiken.

Maartje trouwt op zondag 24 augustus 1732 te St. Jacobiparochie met Steven Lourens, zoon van Lourens Abes en Lijntie Jacobs. Steven, schipper, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 14.10.1736/15.1.1731 schipper St. Jp.

Beiden v. St. Jp.

Van Steven en Maartje zijn twee kinderen bekend:

1   Lijntje Stevens, zie VI-DE.

2   Lourens Stevens, bakker, wonende te Tzummarum.

V-CD  Arjen Gerrits, zoon van Gerrit Arjens (IV-BD) en (?)Grietje Ysbrands, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 115, 136.  1738/48 gebr. nr.7 (?), 30m.500r. m. hs en sch. (eigenr fam. Mahui). 1758 gebr. nr.12.

Hyp.bk 9.6.1738/30.4.1738 A.G. hsm. OBD o. St. Ap. en Trijntje Gerrits x Jan Martens hsm. Min.ga erfgen. v. vader Gerrit Arjens i.l. hsm. OBD o. St. Ap.

Recesbk 9.12.1765 Tj.v.d.Feen zegt huur op van sate aan AG. en A.F.

Arjen trouwt op zondag 3 mei 1739 te St. Annaparochie met de 23-jarige Arjaantje Feddes, dochter van Fedde Feddes en Trijntje Theunis Knechje. Arjaantje is gedoopt op donderdag 30 mei 1715 te St. Annaparochie.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Van Arjen en Arjaantje zijn elf kinderen bekend:

1     Grietje Arjens, zie VI-DF.

2     Gerrit Arjens, gardenier, wonende te St. Annaparochie.

Procl.bk 30.4.1808.Hypbk 31.5.1792/8.8.1789.

3     Claas Arjens, zie VI-DG.

4     Tettje Arjens is gedoopt op zondag 19 januari 1744 te St. Annaparochie, zie VI-DH.

5     Eernst Arjens is gedoopt op zondag 30 januari 1746 te St. Annaparochie.

Tweeling met Fedde.

6     Fedde Arjens Wagenaar is gedoopt op zondag 30 januari 1746 te St. Annaparochie, zie VI-DI.

7     Trijntje Arjens is gedoopt op zondag 1 oktober 1747 te St. Annaparochie.

8     Anne Arjens is gedoopt op zondag 20 september 1750 te St. Annaparochie.

9     IJsbrand Arjens is gedoopt op zondag 17 september 1752, zie VI-DJ.

10   Neeltje Arjens is gedoopt op zondag 17 november 1754 te St. Annaprochie, zie VI-DK.

11   Teunis Arjens Wagenaar, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 24 oktober 1756 aldaar.

Procl.bk 2.5.1782.

Teunis was gehuwd met Hittie Arjens, dochter van Arjen Mynties en Mary Yetes.

V-CE   (?)Tetje Jans, dochter van Jan Martens (IV-BG), is gedoopt op vrijdag 15 mei 1682 te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 12 december 1721. (?)Tetje werd hoogstens 39 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

In de inventaris van T.J. bevinden zich een reversaelbr. t.l.v. Pytter Jan Ernstes en een obl. t.g.v. Fokeltje Sybes wed. Jan Jan Ernstes, misschien Tetje een zuster van hen?

(?)Tetje trouwt op zondag 19 november 1713 te St. Annaparochie op 31-jarige leeftijd (1) met Gerrit Dirks, zoon van Dirk Dirks en Christina Hendriks. Gerrit, assistent gerecht, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zaterdag 28 mei 1718.

HB55/295 8.2.1719 inv. t.h.v. Tettje Jans wed. G.D i.l. adsistent gerecht HB, nu x H.Cl., Keimpe Pieters mr decker is cur. kind, Christina Hendriks bestemoeder (aut. 8.2.1719). HB57/159 23.1.1727 rek. d. Keimpe Pieters. Procl.bk 2.3.1722 Hendrik Clases en zoon Cl. H. bij wln Tettie Jans en Keimpe Pieters als cur. v. Dirk Gerrits zn v. G.D. bij T.J. verk. huis c.a. op de Hoge buurt St. Ap. aan Melis Dirks c.u., Corn. Harmens wed. O., de reed v.d. hr Grietman Z. en Andries Pieters W. Recesbk 1.2.1717 adsistent en collecteur St. Ap.

Hyp.bk 16.1.1719/28.5.1718 de wed. heeft schuld.

Beiden v. St. Ap.

Van Gerrit en (?)Tetje is een kind bekend:

1   Dirck Gerrits is gedoopt op donderdag 20 december 1714 te St. Annaparochie.

(?)Tetje trouwt op zondag 5 februari 1719 te St. Annaparochie op 36-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Hendrick Klases, zoon van Claes Barents en Rins Cornelis ‘t Hoen (III-U.5). Hendrick, schoenmaker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 28 juli 1695 aldaar.

HB55/300 12.12.1721 inv. sth. T.J., hsvr. H.Cl., mr schoenm., f. 308 sch. en d. dd. 29.1.1722, Willem Dircks is stv. H. Cl.

NB bij doop 2 kk. naam H.K. Voordewind, deze is in 1749 arbeider St. Ap. 3+2 15.5.0.

Hendrick was later gehuwd (2) met Antje Doens.

Beiden v. St. Ap.

Van Hendrick en (?)Tetje zijn twee kinderen bekend:

2   Claas Hendriks is gedoopt op zondag 18 februari 1720 te St. Annaparochie.

3   Sybrichje Hendriks is gedoopt op zondag 23 november 1721 te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 29 januari 1722. Sybrichje werd hoogstens 2 maanden en 6 dagen.

V-CF   Tjerkje Lenerts, dochter van Leendert Theeuwes (IV-BH) en Attje Pyters, is overleden voor vrijdag 19 juni 1750.

1728 ongeh.

Tjerkje trouwt op zondag 8 augustus 1728 te St. Annaparochie (1) met Barent Wassenaar, zie IV-BE.

Tjerkje trouwt op zondag 2 april 1741 te St. Annaparochie (2) met Fetse Jacobs Fedder, zoon van Jacob Caspers Fedder. Fetse, tuinier en boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie.

Bnr 58. 1749 St. Ap. tuinier wint de kost 3p. 24.18.0. Hyp.bk 26.3./9.2.1756 boerderij wordt verkocht aan Geertje Lous wed. Rutger Symens o. Menaldum (S. St. Jp. nr 39), procl.bk 26.4.1756.

Fetse was later gehuwd (2) met Antje Stevens (zie VI-W).

Fetse was later gehuwd (3) met Trijntje Dirks.

Datum is 1e procl. beiden v. St. Ap.

Tjerkje was gehuwd (3) met Tjerk Jacobs.

V-CG  Teves Lenerts, zoon van Leendert Theeuwes (IV-BH) en Attje Pyters, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1738.

Bnr 9. 1728 gebr. 36 m.  in nr.16 k.53 en 2m.450r. in nr.17 k.52.1738 de wed. en gebr. nr.10.

Teves trouwt op zondag 7 december 1732 te St. Jacobiparochie met (?)Rinsje Gerrits, dochter van Gerrit Jacobs en Tjerkje Gerrits.

Beiden v. St. Jp.

Van Teves en (?)Rinsje is een kind bekend:

1   Atje Teewes, zie VI-DL.

V-CH  Lijsbet Leenderts, kind van Leendert Theeuwes (IV-BH) en Attje Pyters, is geboren 1706 of 1707.

Lijsbet trouwt op zondag 24 februari 1732 te St. Annaparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Claas Lourens, zoon van Lourens Clases en Maartje Abes. Claas, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op woensdag 2 juli 1704 te St. Anaparochie, is overleden voor maandag 12 mei 1732. Claas werd hoogstens 27 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Aut. 28.10.1733 cur. Feycke Clasen, beh. oom huisman Nw Bildt o. St. Jp. HB58/417 12.5.1732 rek. d. L.L. wed. Cl.L.  inz. boedel Lourens Clases.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Claas en Lijsbet is een kind bekend:

1   Claas Clases Postma is geboren in 1732, zie VI-DO.

Lijsbet trouwt op zondag 4 januari 1739 te St. Jacobiparochie op hoogstens 32-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Reinder Clases Wassenaar, zoon van Claas Reyners en Jannigje Cornelis Walings. Reinder is geboren in 1704, is overleden voor 1768. Reinder werd hoogstens 64 jaar.

Bnr 38, 39, 42, 52, 101.  1748 St. Jp. gebr. 1/2 + 1m.300r. in nr.39 k.30 (eigen aan Cl. Reinders wed. en kk geen hs en sch. in k.30.), gebr. nr.17 19 m. met hs en sch. (eigenr als voren) enn nr.41 30m. m. hs en sch. id. 1758 id. nr.17, 1768 de erven eigenr en gebr. 1768 de erven eigenr en gebr. nr.22. 1758/68 de erven eigenr. nr. 33 12 m. m. hs en sch. gebr. Pieter Ruurds. 1758 eigenr en gebr. nr.34, 1768 id. de erven. 1758 gebr. nr.41, 1768 de erven eigenr en gebr.

Van Reinder en Lijsbet zijn twee kinderen bekend:

2   Amerens Reinders Wassenaar, zie VI-DM.

3   Jannigje Reinders Wassenaar, zie VI-DN.

V-CI    Jannichje Lenerts, dochter van Leendert Theeuwes (IV-BH) en Attje Pyters, is geboren 1708 of 1709.

Jannichje was gehuwd (1) met (?)Pieter Binnerts, zoon van Binnert Pieters. (?)Pieter, wonende te St. Annaparochie.

Van (?)Pieter en Jannichje zijn twee kinderen bekend:

1   (?)Atje Pieters, zie VI-DS.

2   Leendert Pieters is gedoopt op zondag 28 augustus 1735 te St. Annaparochie, zie VI-DT.

Jannichje trouwt op zondag 4 augustus 1737 te St. Annaparochie op hoogstens 28-jarige leeftijd (2) met Meindert Tjebbes, zoon van Tjebbe Clases en Jouck Meinerts. Meindert, boer, wonende te St. Annaparochie.

1738/48/58/68 gebr. nr.13 k.24.

Beiden v. St. Ap.

Van Meindert en Jannichje zijn vier kinderen bekend:

3   Pieter Meinderts, zie VI-DP.

4   Tjebbe Meinderts, zie VI-DQ.

5   Joukje Meinerts.

6   Maartje Meinderts, zie VI-DR.

Generatie VI

VI-A      Waling Harrents, zoon van Harrent Eesges (V-A) en Dieuwke Walings van der Mey, brouwer, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op dinsdag 5 november 1715 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 12.7.1735/id. e.l. OBZ hebben schuld, borg Dirk Melis, smid OBZ. Hyp.bk 16.5./3.2.1738 e.l.  verk. brouwerij en mouterij op de brede kant v.h. Zuidend te oBZ. aan Tjeerd Joh. en Dirkje Martens e.l. OBZ.

Waling trouwt op zondag 6 mei 1731 te Vrouwenparochie op 15-jarige leeftijd waarschijnlijk met waarschijnlijk Janke Jarichs, dochter van Jarich N..

Beiden v. Vrp.

Van Waling en Janke zijn twee kinderen bekend:

1   Arjen Walings is gedoopt op zondag 20 januari 1732 te Vrouwenparochie.

2   Dieuwke Walings is gedoopt op zondag 3 februari 1737 te Vrouwenparochie, zie VII-A.

VI-B      Cornelis Gerrits Bouwveint, zoon van Gerrit Walings (V-B) of Aagje Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 5 augustus 1809.

1778/88 gebr. deel nr. 22 k.47. Procl.bk 5.8.1809.

Cornelis trouwt op zondag 10 mei 1767 te St. Jacobiparochie (1) met Hendrikje Cornelis Kuiken, zie VI-AN.

Beiden v. St. Jp.

Van Cornelis en Hendrikje is een kind bekend:

1   Grietje Cornelis Bouwveint, zie VII-B.

Cornelis was gehuwd (2) met Evertje Clases Hoekstra, zie VI-N.

Van Cornelis en Evertje zijn twee kinderen bekend:

2   Aagje Cornelis Bouwfeint is gedoopt op zondag 3 maart 1782 te St. Jacobiparochie, zie VII-C.

3   Klaas Cornelis Bouwveint is gedoopt op zondag 31 december 1786 te St. Jacobiparochie, zie VII-D.

VI-C      Waling Gerrits van Noord, zoon van Aagje Cornelis (V-B) of Gerrit Walings, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zaterdag 2 juli 1735.

1811 St. Jp. 72 werkman.

Waling trouwt op zondag 18 januari 1761 te St. Jacobiparochie op 25-jarige leeftijd met Antje Wybes.

Beiden v. St. Jp.

Van Waling en Antje zijn drie kinderen bekend:

1   Aagje Walings van Noord is gedoopt op zondag 27 november 1763 te St. Jacobiparochie, is overleden op zaterdag 6 september 1828 aldaar. Aagje werd 64 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Aagje was gehuwd met Hessel Abes Heslinga. Hessel, smid, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden op woensdag 9 april 1817.

HB66/53 22.5.1798 tr. 2e x . 1811 st. Jp. 250 smid.

Ouders van Hessel te Oenkerk.

Hessel was later gehuwd (2) met Dirkje Dirks.

2   Gerrit Walings van Noord, schipper, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op vrijdag 13 maart 1767, is gedoopt op zondag 9 april 1769 aldaar.

1811 St. Jp. 72 schipper, geb.datum 9.7.1771 !.

3   Wybe Walings van Noord, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 3 april 1774 aldaar.

1811 St. Jp. 264 gardenier, geb.datum 20.5.1771. Procl.bk 2.11.1807.

Wybe was gehuwd (1) met Hendrikje Joris Schenkius, dochter van Joris Hendriks Westra en Maartje Jarichs Schenkius. Hendrikje is gedoopt op zondag 7 maart 1779 te St. Jacobiparochie.

Wybe trouwt op zondag 24 mei 1818 te Het Bildt op 44-jarige leeftijd (2) met Renske Klazes van Sloten, dochter van Claas Arjens en Tetje Koerts (VI-I).

VI-D      Arjen Christiaans Wassenaar, zoon van Christiaan Arjens (V-Z) of Neeltje Cornelis (V-C), wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1709.

Bnr 4. 1748 St. Jp. eigenr nr.18 35 m. m. hs en sch., gebr. Pier Dirks.1758/68eigenr en gebr. nr.18.1778/88 eigenr en Jop Arjens gebr.

Arjen was gehuwd met Rinsje Jobs, dochter van Job Arjens en Rinske Upkes.

Van Arjen en Rinsje zijn twee kinderen bekend:

1   Job Arjens Wassenaar, zie VII-E.

2   Christiaan Arjens Wassenaar is geboren in 1737, zie VII-F.

VI-E      Trijntje Pybes, dochter van Pybe Stinnerts (V-E) en Aafke Daams (V-AC).

Trijntje trouwt op zondag 12 mei 1737 te St. Annaparochie met Harmen Bartels, zoon van Bartel Harmens en Elske Jacobs. Harmen, molenaar, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 23 oktober 1788.

HB61/206 29.9.1749 uitwijzing erfdeel moeder aan 2 voorkk. Elske en Pybe. Procl.bk 5.5.1766 H.B. en N.G. kopen huis op Oosteind bij Arjen Mijntjes bewoond , van Jan v.d. Bildt en Jetske Lubberts te Fran. Procl.bk 23.10.1788.

Harmen was later gehuwd (2) met Jantje Hebbes.

Harmen was later gehuwd (3) met Neeltje Gatses.

Van Harmen en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1   Antje Harmens is gedoopt op zondag 2 maart 1738 te St. Annaparochie.

2   Elske Harmens is gedoopt op zondag 21 mei 1741 te St. Annaparochie, zie VII-G.

3   Piebe Harmens is gedoopt op zondag 7 januari 1748 te St. Annaparochie.

VI-F       Stinnert Pybes, zoon van Pybe Stinnerts (V-E) en Aafke Daams (V-AC), timmerman, wonende te St. Annaparochie.

Wass.bk/248. Procl.bk 3.2.1803 de ereven verk. land.

Stinnert trouwt op donderdag 12 december 1743 te St. Annaparochie met Saapje Stevens, zie VI-Y.

Van Stinnert en Saapje zijn vijf kinderen bekend:

1   Pybe Stinnerts, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 17 mei 1802.

Hyp.bk 17.5.1802/id.

Pybe trouwt op zondag 15 november 1789 te St. Annaparochie met de 56-jarige Minke Ydes, dochter van Yde Broers Stapert en Antje Dirks. Minke is gedoopt op zondag 20 september 1733 te Finkum/ Hijum.

Minke was eerder gehuwd (1) met Tijs Gatses.

2   Steven Stinnerts, gardenier, wonende te St. Annaparochie.

1811 St. Ap. 172 gardenier, décédé. Procl.bk 24.2.1795.

3   Daam Stinnerts, zie VII-H.

4   Arjen Stinnerts, wonende te Amsterdam.

Vlgs hs Lont nr Amsterdam en daar getrouwd.

5   Gerrit Stinnerts, distillateur, wonende te St. Annaparochie en te Oudeleye.

Aut. 18.11.1794 G.S. stocker (m.z stoker?) te St. Ap. failliet. Hyp.bk 24/3.2.1792, id. 10.2.1801/11.6.1793 mr. jeneverstoker St. Ap. Procl.bk 24.2.1792.

VI-G      Jannigje Pybes, dochter van Pybe Stinnerts (V-E) en Aafke Daams (V-AC), is gedoopt op zondag 27 september 1722.

Jannigje trouwt op zondag 24 mei 1744 te St. Annaparochie op 21-jarige leeftijd (1) met Ouwe Gerrits, zoon van Gerrit Jacobs en Tjerkje Gerrits. Ouwe, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 11 februari 1757.

Bnr 9. 1748 gebr. zelfde landen in nr.16 en 17 (k.53 en 52.) als in 1738 Tevis leenderts (k.52 en 53 zonder huisingen).1748 gebr. nr.10, 11 m.(?) m. hs en sch.

Aut. 11.2.1757 cur. Gerrit Jacobs, St. Ap grv. en Hendrik Jeltes, St. Jp. stv.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap

Van Ouwe en Jannigje zijn vier kinderen bekend:

1   Pybe Ouwes is gedoopt op zaterdag 26 december 1744 te St. Annaparochie, zie VII-I.

2   Marten Ouwes is geboren 1747 of 1748, zie VII-J.

3   Tjerkje Ouwes de Vries is gedoopt op zondag 25 januari 1750 te St. Jacobiparochie, zie VII-K.

4   Gerrit Ouwes is geboren 1754 of 1755.

Jannigje trouwt op zondag 6 maart 1757 te St. Jacobiparochie op 34-jarige leeftijd (2) met Hendrik Jeltes. Hendrik, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 9, 62.  1748 gebr. 5m.331r. in nr.18 k.51 en gebr. 20m.100r. in nr.22 k.47 met hs en sch. 1758/68 gebr. 35m.445r. in nr.16 k.53 en gebr. 16m.450r. in nr.17 k.52.1758 gebr. nr.10.

1749 gemene boer 6p. 52.14.0. HB61/453 25.5.1752 H.J. 2e x getr., uitwijzing aan zoon 1e huw. HB62/126 19.6.1758 inz. inbreng 3e huw. Procl.bk 27.1.1749 huurder boerderij NwB. o. St. Jp. gr. 25 m. waarvan wed. L. Hilarides, Pingjum 1/8 verk. a. D.J. Vosma, Harl. Procl.bk Prof. Camper c.u. kopen 5/8 v.d. boerderij van Antje Fopma wed. Gonggrijp.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Ydske Clases.

Hendrik was eerder gehuwd (2) met Welmoed Jetses (zie IV-BH.7).

Beiden v. St. Jp.

Van Hendrik en Jannigje zijn drie kinderen bekend:

5   Daam Hendriks is gedoopt op zondag 1 juli 1759 te St. Jacobiparochie, zie VII-L.

6   Stindert Hendriks Buikstra, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op vrijdag 13 mei 1763 aldaar.

Bnr 9. Hyp.bk mrt 1810/10.7.1807 huism. OBD o. St. Jp. Recesbk 8.12.1806 erven Schelte Wijbenga, Harl., zeggen huur op aan S.H. en D.M. o. St. Jp. van zathe. Procl.bk 20.5.1807.

Stindert was gehuwd met Doutje Martens Kramer, dochter van Marten Arjens Mich en Jannigje Wybes (VII-CQ). Doutje is gedoopt op zondag 18 november 1770.

7   Maartje Hendriks is gedoopt op zondag 23 maart 1766 te St. Jacobiparochie.

Maartje was gehuwd met Jan Sybrens Kuiken, zoon van Sybren Clases en Antje Franses (VI-AK). Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 13 mei 1753 aldaar.

Bnr 165. Procl.bk 11.11.1809 Maartje H. (x J.S.) op NwB. koopt 3/8 v. sate op Oud- en NwB. o. St. Jp.

VI-H      Cornelis Clases Knechje, zoon van Claas Cornelis Knechje (V-F) en Sara Johannes, is geboren 1730 of 1731.

Van Cornelis en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1   Sara Cornelis Knechje is gedoopt op zondag 30 juli 1758 te St. Annaparochie.

VI-I       Tetje Koerts, dochter van Koert Teunis (V-G).

Tetje trouwt op zondag 17 november 1765 te St. Jacobiparochie met Claas Arjens. Claas, wonende te Wier.

Beiden v. St. Jp.

Van Claas en Tetje zijn twee kinderen bekend:

1   Renske Klazes van Sloten.

Renske trouwt op zondag 24 mei 1818 te Het Bildt met de 44-jarige Wybe Walings van Noord, zoon van Waling Gerrits van Noord (VI-C) en Antje Wybes. Wybe, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 3 april 1774 aldaar.

1811 St. Jp. 264 gardenier, geb.datum 20.5.1771. Procl.bk 2.11.1807.

Wybe was eerder gehuwd (1) met Hendrikje Joris Schenkius (zie VI-C.3).

2   Adam Klazes van Dijk, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 25 juni 1775 te Wier, is overleden op maandag 15 februari 1830. Adam werd 54 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

1811 St. Jp. 65 werkman, geb.datum 22.3.1778 !! Vlgs ovl.akte moeder Antje Jelles.

VI-J       Marten Klases, zoon van (?)Claas Martens (V-I) en Claasje Ysbrands, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 29 mei 1781.

Bnr 34. 1768/78 gebr. nr. XIV.

Aut. 29.5.1781 e.l. ovl., Claas Martens grv.,, cur. kk. Ysbrand Clases, St. Jp. en Waling Jarigs, trekschipper, Harlingen. HB67/570 29.5.1781 inv. sth. M.Cl., hsm. OBD o. St. Jp. t.v.v. Claas Martens grv. en de cur.

Marten trouwt op zondag 15 mei 1763 te St. Annaparochie met de 24-jarige Maartje Jarigs Wenselaar, dochter van Knierke Walings of Jarig Lammerts. Maartje is gedoopt in 1739, is overleden voor dinsdag 29 mei 1781. Maartje werd hoogstens 42 jaar.

Beiden v. St. Jp.

Van Marten en Maartje zijn vijf kinderen bekend:

1   Klaas Martens is gedoopt in 1764 te St. Jacobiparochie, zie VII-M.

2   Aaltje Martens is gedoopt in 1766, zie VII-N.

3   Jarich Martens is gedoopt in 1767, zie VII-O.

4   Klaasje Martens is gedoopt in 1769, zie VII-P.

5   Knierke Martens is gedoopt in 1772.

VI-K      Dirkje Klases, dochter van (?)Claas Martens (V-I) en Claasje Ysbrands.

Dirkje trouwt op zondag 22 juni 1766 te St. Jacobiparochie met de 26-jarige Folkert Mourins Bouma, zoon van Mourins Folckerts en Riemke Wigles. Folkert, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 30 augustus 1739 te Beetgum, is overleden voor dinsdag 14 oktober 1800. Folkert werd hoogstens 61 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Bnr 34, 40, 48, 68, 71.  Aut. 8.8.1783 cur. inz. boedel Claas Martens en Fetje Pieters. Aut. 14.10.1800, cur. Maurits Folkerts zoon en Ysbrand Klazes zwager. Procl.bk 21.10.1789 kopen “De Stelp” NBD o. St. Jp. van Anna Toussaint. Procl.bk 1.4.1801 de erven verk. sate met stelp en 35 mg op NwB. o. St. Jp.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Folkert en Dirkje zijn zeven kinderen bekend:

1   Klaasje Folkerts Bouma.

Klaasje was gehuwd met Folkert Gerrits van der Ploeg, zoon van Gerrit Jetses van der Ploeg en Dirkje Folkerts Bouma. Folkert, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 9 maart 1766 aldaar.

2   Marten Folkerts Bouma, werkman, wonende te St. Jacobiaprochie.

1811 St. Jp. 11 werkman.

3   Tjerk Folkerts Bouma, wonende te St. Jacobiparochiebgardenier.

1811 St. Jp. 12 gardenier.

4   Mourins Folkerts Bouma, gardenier, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is geboren op zondag 23 oktober 1768.

1811 St. Ap. 181 gardenier. Procl.bk febr. 1796 op NwB o. St. Jp.

Mourins was gehuwd met Atje Jetzes, dochter van Jetze Dirks en Baukje Jacobs. Atje is gedoopt op zondag 2 april 1775 te St. Jacobiparochie.

5   Klaas Folkerts Bouma is geboren op zondag 3 juni 1770, zie VII-Q.

6   Riemke Folkerts Bouma is geboren op zondag 8 maart 1772 te St. Jacobiparochie.

Riemke trouwt op donderdag 19 december 1793 te Vrouwenparochie op 21-jarige leeftijd met de hoogstens 27-jarige Anne Klazes Bouma, zoon van Klaas Theunis en Ytje Annes. Anne, gardenier, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1765 of 1766, is overleden op zondag 25 mei 1817. Anne werd hoogstens 51 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

1811 Vrp. 203 gardenier, geb.datum 6.1.1763. Procl.bk 8.1.1811 te NBZ.

7   Wigle Folkerts Bouma, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op woensdag 15 november 1775, is gedoopt op zondag 17 december 1775 aldaar.

1811 St. Jp. 5 gardenier, geb. datum 10.7.1773 (!).

VI-L      Ysbrand Klases Hoekstra, kind van (?)Claas Martens (V-I) en Claasje Ysbrands, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op dinsdag 22 september 1744, is overleden op vrijdag 17 december 1824. Ysbrand werd 80 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Bnr 72. 1788 St. Jp. gebr. nr.37. 1811 St. Jp. 6 boer.

Aut. 29.5.1781 cur. kk. Marten Clases. Bij ovl. te St. Ap.

Ysbrand was gehuwd met Sijtske Jacobs, dochter van Jacob Tjitzes en Antje Sikkes.

Van Ysbrand en Sijtske zijn vier kinderen bekend:

1   Antje Ysbrands Hoekstra.

Antje was gehuwd met Teunis Pieters de Vries, zoon van Pieter Folkerts de Vries en Claasje Teunis. Teunis, werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 10 november 1782 aldaar, is overleden op vrijdag 11 september 1846. Teunis werd 63 jaar, 10 maanden en 1 dag.

1811 St. Jp. 44 werkman, geb. datum 24.10.1773, leeftijd bij ovl. 64 jr.!

2   Jacob Ysbrands Hoekstra is geboren op woensdag 27 juni 1781, zie VII-R.

3   Klaasje Ysbrands Hoekstra is gedoopt op zondag 5 oktober 1783 te St. Jacobiparochie, zie VII-S.

4   Dirk Ysbrands Hoekstra is geboren 1802 of 1803 te St. Jacobiparochie.

Bnr 163.

Dirk trouwt op donderdag 19 november 1829 te Het Bildt op hoogstens 26-jarige leeftijd met de hoogstens 26-jarige Arjaantje Cornelis Slim, dochter van Cornelis Wymers Slim (VII-BH) en Antje Jakobs. Arjaantje is geboren 1802 of 1803 te St. Annaparochie.

VI-M     Jetse Klases, zoon van (?)Claas Martens (V-I) en Claasje Ysbrands, is gedoopt op zondag 28 juni 1750 te St. Jacobiparochie.

Jetse was gehuwd met Aafke Gaukes, dochter van Gauke Reins en Trijntje Dirks. Aafke is gedoopt op zondag 5 maart 1752 te St. Jacobiparochie, is overleden op woensdag 9 juni 1819. Aafke werd 67 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Van Jetse en Aafke zijn zes kinderen bekend:

1   Klaas Jetzes de Groot, zie VII-T.

2   Trijntje Jetzes is gedoopt op zondag 28 februari 1773 te St. Jacobiparochie.

3   Gauke Jetzes is gedoopt op zondag 20 juli 1777 te St. Jacobiparochie.

4   Marten Jetzes Hoeksma is gedoopt op zondag 22 augustus 1784 te St. Jacobiparochie.

5   Klaasje Jetzes is gedoopt op zondag 10 mei 1789 te St. Jacobiparochie.

6   Dirkje Jetzes is gedoopt op zondag 25 maart 1792 te St. Jacobiparochie.

VI-N      Evertje Clases Hoekstra, dochter van (?)Claas Martens (V-I) en Fettie Pieters, is gedoopt op zondag 24 mei 1761 te St. Jacobiparochie.

In ovl-akte van dr Aagje: E.Cl. Hoekstra.

Evertje was gehuwd met Cornelis Gerrits Bouwveint, zie VI-B.

VI-O      Taeke Klases Hoekstra, zoon van (?)Claas Martens (V-I) en Fettie Pieters, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 24 juni 1764 aldaar.

Taeke was gehuwd met Taetske Jans.

Van Taeke en Taetske is een kind bekend:

1   Klaas Taekes Hoekstra, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie.

Klaas was gehuwd met Lijsbeth Jacobs Kuiken.

VI-P       Jan Klases Jelgerhuis, zoon van (?)Claas Martens (V-I) en Fettie Pieters, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op woensdag 16 maart 1768.

1811 St. Jp. 219 gardenier.

Jan was gehuwd met Grietje Cornelis Bouwveint, zie VII-B.

Van Jan en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1   Klaas Jans Jelgerhuis is gedoopt op zondag 15 april 1792 te St. Jacobiparochie.

2   Cornelis Jans Jelgerhuis is gedoopt op maandag 21 april 1794 te St. Jacobiparochie.

3   Hendrikje Jans Jelgerhuis is gedoopt op zondag 22 oktober 1797.

4   Fetje Jans Jelgerhuis is gedoopt op zondag 4 januari 1807 te St. Jacobiparochie.

VI-Q      Pier Dirks, zoon van Dirk Dirks (V-J) en Wytske Piers (VI-BG), boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 22 maart 1803.

Bnr 109, 111, 121, 160, 201.   1768/78 met Jan Dirks gebr. nr.2. 1768/78/88 gebr. nr. 9. Procl.bk 22.3.1803.

DG aut. 13.6.1772.

Pier trouwt op zondag 4 april 1762 (is gescheiden te St. Annaparochie) met de 20-jarige Elske Harmens, zie VII-G.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Van Pier en Elske zijn zeven kinderen bekend:

1   Wytske Piers Tanja, zie VII-U.

2   Aafje Piers, zie VII-V.

3   Barteltje Piers Tanja.

Barteltje was gehuwd met Jan Johannes Pars, zoon van Johannes Wiltjes en Froukje Sjoerds. Jan, boer, wonende te St. Annaparochie en te Herbayum, is geboren 1774 of 1775, is overleden op donderdag 24 februari 1848 aldaar. Jan werd hoogstens 73 jaar, 1 maand en 24 dagen.

1811 St. Ap. 268 boer.

4   Piebe Piers Tanja.

Bnr 111.

Piebe trouwt op zondag 1 april 1798 te St. Annaparochie met Rinske Bartelds Kuik, dochter van Bartel Dirks Kuik en Tietje Harings Bontekoe.

5   Dirk Piers, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1762 of 1763, is overleden op zaterdag 17 april 1824. Dirk werd hoogstens 61 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Bnr 121.Aut. 9.9.1809 cur. kk. Jarig Dirks en Wytske Piers. Ongehuwd ovl. 1811 St. Ap. 269 boer.

6   Harmen Piers Tanja is geboren op woensdag 17 februari 1768, zie VII-W.

7   Jarig Piers Tanja, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op maandag 19 maart 1770, is overleden op woensdag 21 november 1827. Jarig werd 57 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Bnr 160, 201.  1811 Vrp. 113 boer; bij ovl. erfgezeten.

Jarig was gehuwd met Maartje Johannes Gorter, dochter van Johannes Leenderts Gorter en Eeke Jarichs Schenkius.

Bnr 117.

VI-R      Dirk Dirks, zoon van Dirk Dirks (V-J) en Wytske Piers (VI-BG), boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zaterdag 13 juni 1772.

Bnr 111. Aut. 13.6.1772 e.l. ovl., Jan en Pier Dirks, beiden DG en te St. Ap. cur. k. HB67 15.7.1772 inv. sth. Yetske Alberts, hsvr. v. D.D. hsm. o. St. Ap. HB64/951 14.10.1774 rek. d. Jan Dirks, hsm. o. St. Ap.

Dirk trouwt op zondag 7 juli 1765 te St. Annaprochie met de 23-jarige Yetske Alberts, kind van Albert Lases en Hittie Lolkes. Yetske is gedoopt op zondag 18 maart 1742 te St. Annaparochie, is overleden voor zaterdag 13 juni 1772. Yetske werd hoogstens 30 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Datum is 1e procl.

Van Dirk en Yetske is een kind bekend:

1   Dirk Dirks Tanja, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Annaparochie, is geboren op donderdag 20 november 1766, is overleden op woensdag 11 augustus 1819. Dirk werd 52 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Bnr 224. 1811 Vrp. 30 boer, bij ovl. 50 jr. Procl.bk 16.5.1809 e.l. in de Zdh. v. St. Ap. kopen huis met schuurtje en hofje in de Zdh. St. Ap.

Dirk was gehuwd met Aaltje Ypes Stienstra, dochter van Ype Piers en Pietje Aukes. Aaltje is geboren 1770 of 1771, is overleden op donderdag 20 mei 1841. Aaltje werd hoogstens 70 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

VI-S       Jan Dirks Tanja, zoon van Dirk Dirks (V-J) en Wytske Piers (VI-BG), boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 22 maart 1803.

Bnr 108, 109. 1768 eigenr 3/6 en met Pier Dirks gebr. nr.2, 1778 eigenr 1/2 en met Pier gebr. nr.2, 1788 pro se en c.u. eigenr 3/4 en gebr. alleen nr.2. 1758 t/m 1788 St Ap. een Jan Dirks gebr. nr. 16 ( is Bontemantel).

DG aut. 13.6.1772. Hyp.bk 31.5.1792/8.8.1789 en 17.4.1787 broers van Grietje worden genoemd. pROCL.BK 31.10.1785 kopen 1/4 v. boerderij v. Taeke Roelofs c.u. tenn W. v. St. Ap. Procl.bk 30.12.1793. Procl.bk 22.3.1803.

Jan trouwt op zondag 11 juli 1762 te St. Annaparochie met Grietje Arjens, zie VI-DF.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Van Jan en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1   Dirk Jans Tanja, grossier, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 21 juni 1810.

HB66/419 21.6.1810 inv. sth. D.J., grossier, St. Ap.. Arjen Jans, Dirk Gerbens v.d. Laan beiden St. Ap. en Sjoerd Gerbens te Grouw cur. 3 kk. uit 1e en 3 kk. uit 2e huw. Aut. 31.5.1810 en 27.10.1810 genoemd als cur. die is ovl., ook mr stoker genoemd. Procl.bk 14.11.1803 koopt stokerij te St. Ap.

Dirk trouwt op zondag 21 juli 1793 te St. Annaparochie (1) met Trijntje Johannes.

Dirk trouwt op zondag 6 december 1801 te St. Annaparochie (2) met de 25-jarige Akke Dirks Zwager, dochter van Dirk Dirks Zwager en (?)Froukje Jans. Akke is gedoopt op zondag 18 februari 1776 te St. Jacobiparochie, is overleden op zaterdag 11 augustus 1810. Akke werd 34 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

2   Arjen Jans Tanja, wonende te St. Annaparochie, is overleden op zondag 13 december 1835 aldaar.

Bnr 109. Bij ovl. ongeh.

3   Jannigje Jans Tanja.

Jannigje trouwt op zondag 11 november 1787 te Grouw met Sjoerd Gerben Binnerts. Sjoerd, koopman, wonende te Grouw.

4   Anne Jans Tanja.

Anne was gehuwd met Itske Willems de Jong.

5   Jarig Jans Tanja.

6   Wytske Jans Tanja is geboren 1783 of 1784, is overleden op zaterdag 4 november 1848 te St. Annaparochie. Wytske werd hoogstens 64 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Wytske was gehuwd met Dirk Gerbens van der Laan, zoon van Gerben Jacobs van der Laan (VII-AJ) en Grietje Dirks Kuik. Dirk, voerman en winkelier, wonende te St. Annaparochie, is geboren op dinsdag 19 juni 1787, is overleden op dinsdag 29 oktober 1833. Dirk werd 46 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Bnr 124. 1811 St. Ap. 227 slager, bij ovl. voerman. Procl.bk 2.12.1810.

VI-T       Ymkje Sydses, dochter van Syds Bokkes (V-K) en Wopkje Dirks.

Ymkje trouwt op zondag 6 februari 1757 te Vrouwenparochie met de hoogstens 22-jarige Cornelis Teunis Crab, zoon van Teunis Feickes en (?)Rinsje Harmens. Cornelis is geboren 1734 of 1735.

Bnr 49, 206.  1768/78 St. Jp. nom.libr. eigenr en gebr. nr.11. 1768/78 Vrp. nom.libr. eigenr en gebr. nr. 6. 1788 Vrp. Corn. Teunis, Teunis en Syds Corn. elk 1/3, gebr. Corn. Teunis.

HB67 11.1.1769 inv. t.v.v. C.T., hsm. o. Vrp.( nu hertr. met W.J.) op de plaats die hij gebruikt a.d. Koudeweg o. St. Jp., inv. etc. afkomstig v. 1e vr. Y.S., 12.1.1769 inv.op de door hem zelf bewoonde plaats a.d. OBD o. Vrp.; plaats Koudeweg gr. 40m.550r. en Vrp. 36 m. Dirk, Jan en Pier Dirks zijn neven v. Y.S., Dirk Willems ook (?):

HB66/284 18.11.1808 inv. sth. Corn. Th. Crab hsm. o. Vrp., 4 kk. bij 2e vr.

Cornelis was later gehuwd (2) met Wytske Jans.

Beiden v. Vrp.

Van Cornelis en Ymkje zijn twee kinderen bekend:

1   Teunis Cornelis Crap, zie VII-Z.

2   Syds Cornelis Crap, zie VII-Y.

VI-U      Neeltje Willems, dochter van Willem Dirks (V-L) en Jannichie Clases (V-BU).

Bnr 50.

Neeltje trouwt op zondag 24 augustus 1755 te St. Annaparochie met Hendrik Pieters, zoon van Pieter Hendriks en Trijntie Sybrens. Hendrik, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie.

Bnr 50, 137.  1768/78 St. Jp. gebr. nr.12

Kan zn zijn v. Pieter Douwes en Evertje Hendriks. Hyp.bk 3.3.1763/3.8.1760 Neeltje Willems vr. v. H.P. op de Nijefenne o. St. Jp.

Aut. 9.12.1807 e.l. ovl. Klaas jongste zoon innocent, Willem H. ovl., Pieter, Dirk en Jan H. cur.

Datum is 1e procl., hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Hendrik en Neeltje zijn vier kinderen bekend:

1   Trijntje Hendriks is gedoopt op zondag 8 augustus 1756 te St. Annaparochie.

2   Willem Hendriks is gedoopt op zondag 16 april 1758 te St. Annaparochie.

3   Pieter Hendriks is gedoopt op zondag 18 maart 1764 te St. Annaparochie.

4   Jan Hendriks Venstra, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1768 of 1769 te St. Jacobiparochie, is overleden op zondag 5 juli 1835 te Huizum. Jan werd hoogstens 66 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Bnr 137. Naam in ovl.akte Fenstra. 1811 St. Ap. 1 J.H. Veenstra, boer.

VI-V      Dirk Willems, zoon van Willem Dirks (V-L) en Jannichie Clases (V-BU), wonende te Vrouwenparochie, is geboren t, is overleden voor woensdag 4 augustus 1779.

Bnr 50, 243.  St. Jp.1758/68 met Neeltje eigenr en in 1758 alleen gebr. nr.12, 1778/88 de wed en kk. eigenr. Echter: Vrp.1768 D.W. gebr. nr.15 k.12. 1778 id de wed.

Aut. 4.8.1779 D.W. ovl., wed.te Vrp. hertr., cur. kk. Hemme Johannes hsm. Vrp. en Jan Dirks DG, hsm. St. Ap. HB67/522 4.8.1779 inv. t.h.v. Tr. M. wed. D.W., op NwB. o. Vrp., nu x Heere Piers (Pieters) te NBZ, sate lands a.d. Koudeweg o. St. Jp. gr. 27 m.525r. in huur bij Hendrik Pieters, gekocht v. ds G. Horreus.

NB de leeftijden van de 2 jongste kk. vlgs de aut. kloppen niet met de datum 2e huw. Trijntje M., in de aut. wordt dd.4.8.1779 wordt vermeld dat de moeder gaat hertrouwen.

HB63/773 18.5.1767 rek. d. Dirk Willems, hsm. NBD o. Vrp.als cur. wkk. Marten Pieter Bokkes, mede cur. Hemme Joh. HB65/87 3.9.1773 D.W. hsm. o. Vrp.  cur. boedel Aaltje Joh. Postma.

Hyp.bk 3.8.1803/9.9.1773 D.W. hsm. o. Vrp. sch. a. zijn zuster Neeltje W. vr. v. Hendrik Pieters St. Jp. inz. koop 1/2 sate a.d. Koudeweg bij verkopers in gebruik, naastl. Pier Dirks c.s. ten O., erven Arjen Osinga ten Z., de Koudeweg ten W. en Corn. Teunis ten N. ( Prot.bk 9.9.1773).

Recesbk 29.11.1802 de kk. van D.W. en Tr.M. gesterkt met haar man Dirk Allerds, zeggen huur op van 4/5 v.e. zathe o. St. Jp. Procl.bk 22.3.1803 de erven verk. veel percelen land in de sate a.d. Koudeweg in huur bij Marten Dirks, maar Willem Dirks wordt niet genoemd bij de erven en Marten maar één keer.

Dirk trouwt op zondag 3 juli 1757 te St. Jacobiparochie met de 18-jarige Trijntje Martens, dochter van Marten Taedes en Tjitske Sybrens. Trijntje is gedoopt op zondag 30 november 1738 te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 14 januari 1785. Trijntje werd hoogstens 46 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Trijntje was later gehuwd (2) met Heere Pieters.

Trijntje was later gehuwd (3) met Dirk Allerts Ronda (zie VII-AM).

Van Dirk en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1   Willem Dirks is geboren 1758 of 1759.

2   Marten Dirks van der Plaats, boer en werkman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op woensdag 21 mei 1760, is overleden op vrijdag 23 oktober 1812. Marten werd 52 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Bnr 50. 1788 gebr. nr.12.

Hyp.bk 18.2.1790/8.12.1787. Hyp.bk 28.1.1805/22.11.1804 e.l. a.d. Koudeweg o. St. Jp. 1811 St. Jp. 171 werkman. Procl.bk dec. 1818.

Marten trouwt op zondag 19 mei 1782 te Vrouwenparochie op 21-jarige leeftijd met Fokeltje Allerts, dochter van Allert Fransen (VI-AH) en Sytske Dirks.

3   Trijntje Dirks is geboren 1761 of 1762.

Trijntje trouwt op zondag 12 juli 1801 te Finkum/hijum op hoogstens 39-jarige leeftijd met de 54-jarige Hendrik Mijntjes Koning, zoon van Mijntje Jouws Koning en Antje Pieters. Hendrik is gedoopt op zondag 11 december 1746 te St. Annaparochie.

Bnr 208. 1778 Vrp.n.u. eigenr 1/8 nr. 8, 1788 pro se en n.u. eigenr en gebr. geheel nr.8.

Procl.bk jan.1803 de erven (broers en zrs en hun kk.) verk. huis op OBZ, stukjes land en gedeelten van het Koningshuis te OBZ., id. 27.6.1803 de erven van wln H.M. en Hendrikje Bentes e.l. o. Vrp. HB67/473 4.9.1778 cur. kk. Maartje Bentes en Cl.A. Wassenaar.

Recesbk 29.11.1802 Trijntje Dirks (dr. v. D.Willems en Trijntje Martens) is wed. v. H.M.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Hendrikje Bentes Proost.

4   Klaas Dirks Rozendal is geboren 1763 of 1764, zie VII-AA.

5   Jarig Dirks is geboren 1766 of 1767, zie VII-AB.

6   Pieter Dirks is geboren 1769 of 1770.

7   Jannigje Dirks is geboren op zaterdag 26 maart 1774 te Vrouwenparochie, zie VII-AC.

VI-W     Antje Stevens, dochter van Steven Gerrits (V-N) en Lijsbet Arjens.

Antje trouwt op zondag 8 augustus 1751 te St. Annaparochie met Fetse Jacobs Fedder, zie V-CF.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Van Fetse en Antje zijn vier kinderen bekend:

1   Saapke Fetses Fedder, zie VII-AD.

2   Antje Fetses Fedder is gedoopt op zondag 9 januari 1752 te St. Annaparochie.

Antje was gehuwd met Pieter Wybes.

3   Steven Fetzens Huigen is geboren op zondag 3 april 1757, zie VII-AE.

4   Jacob Fetses Fedder is gedoopt op zondag 11 maart 1759 te St. Annaparochie.

VI-X      Gerrit Stevens, zoon van Steven Gerrits (V-N) en Lijsbet Arjens, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1756.

1748 gebr. nr.22.

Wass.bk/249 HB61/680 22.4.1756 inv. en tax. bij G.H. wed. G.St., nu x Gerrit Annes. HB63/1 17.6.1762 rek. d. Saapje Stevens wed. Stindert Pybes. Aut. 6.6.1762 Sijke Tjerks wed. Hendrik Tjeerds grm en req. FER59/335 6.8.1764 weesrek.

Gerrit trouwt op zondag 2 december 1742 te St. Annaparochie met Geertje Hendriks, dochter van Hendrik Tjeerds en Sijke Tjerks. Geertje is overleden voor maandag 5 juni 1758.

HB62/110 5.6.1758 inv. sth. G.H. hsvr. G.A., Stinnert Pybes en Tjeerd hendriks cur. voorkk. bij Gerrit Stevens.

Geertje was later gehuwd (2) met Gerrit Annes Hilverda.

Van Gerrit en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1   Steven Gerrits.

2   Antje Gerrits is geboren 1746 of 1747.

3   Gerrit Gerrits Posthumus is geboren 1753 of 1754.

VI-Y      Saapje Stevens, dochter van Steven Gerrits (V-N) en Lijsbet Arjens.

Saapje trouwt op donderdag 12 december 1743 te St. Annaparochie met Stinnert Pybes, zie VI-F.

VI-Z      Doetje Willems Rozendal, dochter van Willem Dircks Rozendal (V-P) en Aafke Sjoerds, is overleden voor vrijdag 24 maart 1741.

Doetje trouwt op zondag 24 februari 1732 te St. Annaparochie met Claas Daams (de Oude) ook genaamd de Oude, zoon van Daem Clases en Antie Clases. Claas, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 24 maart 1741.

Bnr 147, 208.  1728 nr.34, 1738 eigenr en gebr. nr.34.1738 St. Jp. n.u. en Dirk Rinses n.u. 1/8 nr.39 k.30 eigenr en gebr. 1738 St. Jp. met Dirk Rinses en nagel. zn v. Gerrit Gerrits eigenr en gebr. nr.17.1738 Vrp. eigenr nr.7, gebr. Jacob Jippes.

HB58/307 2.1.1731 Cl.D. de Oude, huism.. Zdh. St. Ap. cur. kk. Symon Reiners. Aut. 24.3.1741 e.l. ovl., cur. Corn. Jacobs doopsgez. predikant te Westerwird en Claas Daams DG, huism. Zdh. Vrp., oom. HB59/315 24.3.1741 inv. sth. Cl. D. de Oude i.d. Zdh. v. St. Ap., veel zilver met initialen en wapens (o.a. Wassenaar); o.a. boerderij OBD o. Vrp. gr. ong. 23 mg. afgekomen van Jelle van Yssel, Cl. D. was erfgenaam van hem.

Hij (de Oude) v. St. Ap., zij v. Beetgum.

Van Claas en Doetje zijn twee kinderen bekend:

1   Daam Clases is geboren 1732 of 1733.

2   Willem Clases is geboren 1734 of 1735.

VI-AA   Antje Jans Kuiken, dochter van Jan Jacobs Kuiken (V-Q) en Feyckje Jans Kuiken, is geboren 1717 of 1718.

Bnr 43. Vlgs Wass.bk/245 getr. m. Barthout Corn. Wassenaar, zie ook procl.bk 1776.

Antje trouwt op zondag 8 november 1739 te St. Jacobiparochie op hoogstens 21-jarige leeftijd (1) met Gerrit Cornelis, zie V-CA.

Antje trouwt op zondag 24 februari 1743 te St. Annaparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (2) met Beert Cornelis Wassenaar, kind van Cornelis Barthouts Wassenaar en Sijke Hoites van Buren. Beert, koopman, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 43, 100.  1748/58 St. Jp.  nom.ux. eigenr en gebr. nr.9. 57m. m. hs en sch.1748/58 St. Ap. met Hoite eigenr en gebr. nr.6 24 m. m. hs en sch.1768 eigenr en gebr. nr.6

Datum is 1e procl., hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Beert en Antje is een kind bekend:

1   Cornelis Beerts Wassenaar is geboren op zondag 22 december 1743 te St. Annaparochie, zie VII-AF.

VI-AB   Jacob Jans Kuiken, zoon van Jan Jacobs Kuiken (V-Q) en Feyckje Jans Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1723 of 1724, is overleden voor donderdag 9 oktober 1760. Jacob werd hoogstens 36 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Bnr 43, 69, 70.   1748 eigenr en gebr. 1/8 nr.34 k.35 en 33m.485r. in nr.35 k.34 (laatste met hs en sch.); met Claasje Willems kk. eigenr nr.34, doch de huisinge afgebroken en de landen verdeeld.1758 id. nr. 34 en 35 resp. k.35 en34.

HB62/134 9.10.1760 inv. sth. Jac. J.K. hsm. o. St. Jp., de ontv. Beert Wass. en de koopm. Dirk Annes cur. v. kind; stemdr. sate NwB gr. ± 40 mg. HB63/329 5.3.1765 rek. d. Beert Wassenaar cur. boedel Jan Jacobs K. (m.z. Jacob Jans K.), i.l. hsm. NwB o. St. Jp.

NB FER59/335 6.8.1764 weesrek. kk. Gerrit Stevens en Geertie Hendriks geleverd a. Jacob Jans hsm. o. Hallum cur. Gezien datum zou bovenstaande vrmelding niet juist zijn, maar kennelijk een andere Jacob Jans, er is ook sprake van een Jacob Jacobs hsm. o. Hallum.

Jacob trouwt op zondag 7 december 1749 te St. Jacobiparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd met Maartje Hendrik Tjeerds, dochter van Hendrik Tjeerds en Sijke Tjerks.

Hij v. St. Jp., zij v. Hallum.

Van Jacob en Maartje is een kind bekend:

1   Jan Jacobs Kuiken, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1768 eigenr aandeel vader in nrs. 34 en 35 resp. k.35 en 34. Lidm. St. Jp. 10.5.1778 v. St. Ap.

Jan trouwt op zondag 28 april 1771 te St. Annaparochie met Elske Dirks Kuik, dochter van Dirck Johannes Kuyck en Rinske Bartels.

Bnr 142.

VI-AC   Dirk Annes, kind van Anne Symens (V-R) en Neeltie Jacobs Kuiken, wonende te St. Jacobiparochie.

Wass.bk/234. Zerk. Aut. 4.2.1754. Aut. 19.11.1798 (2x) Tetje Dirks erflaatster. Anne Dirks en Piebe Berends cur. kk. van Dirk Dirks en Neeltje Dirks.

Dirk was gehuwd met Tettie Dirks, zie VI-BP.

Van Dirk en Tettie zijn drie kinderen bekend:

1   Neeltje Dirks, zie VII-AG.

2   Anne Dirks Wassenaar, koopman, wonende te St. Jacobiparochie.

Wass.bk bl.262.

Anne was gehuwd met Klaasje Beerts Kuken, dochter van Beert Reinders Kuiken en Neeltje Cornelis Kuiken.

3   Dirk Dirks is gedoopt op zondag 14 september 1755 te St. Jacobiparochie, zie VII-AH.

VI-AD   Jacob Annes, zoon van Anne Symens (V-R) en Neeltie Jacobs Kuiken, koopman en schipper, wonende te Stg. Jacobiparochie.

Jacob trouwt op zondag 30 januari 1746 te St. Jacobiparochie met de 21-jarige Aagie Jans van der Laan, dochter van Dyna Johannes of Jan Jans van der Laan. Aagie is gedoopt op maandag 3 april 1724 te Vrouwenparochie.

Beiden v. St. Jp.

Van Jacob en Aagie zijn acht kinderen bekend:

1   Jan Jacobs van der Laan, zie VII-AI.

2   Dyna Jacobs, iparochie, is gedoopt op zondag 22 december 1748.

3   Anne Jacobs van der Laan, chirurgijn, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 15 augustus 1751 aldaar.

Anne was gehuwd (1) met Rensje Christiaans Wassenaar.

Anne trouwt op zondag 27 april 1777 te St. Jacobiparochie op 25-jarige leeftijd (2) met Hendrikje Dirks Kuik, dochter van Dirck Johannes Kuyck en Rinske Bartels.

4   Neeltje Jacobs is gedoopt op zondag 31 maart 1754 te St. Jacobiparochie.

5   Dirk Jacobs van der Laan, winkelier, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 8 juni 1755 aldaar, is overleden op zaterdag 29 november 1823. Dirk werd 68 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Dirk was gehuwd met Sjoukje Ypes Nauta.

6   Gerben Jacobs van der Laan is gedoopt op zondag 11 februari 1759 te St. Jacobiparochie, zie VII-AJ.

7   Johannes Jacobs is gedoopt op zondag 3 maart 1765 te St. Jacobiparochie.

8   Cornelis Jacobs is gedoopt op zondag 1 mei 1768 te St. Jacobiparochie.

VI-AE   Jacob Arjens Kuiken, zoon van Arjen Jacobs Kuiken (V-S) en Grietje Walings van der Meij, bakker, wonende te St. Jacobiparochie.

1749 bakker 1p. 13.5.0. Wass.bk/225: getr. met Neeltje Ales (geen kk bekend), maar laat zn Minne dopen, dus wrsch. x Neeltje Minnes. Procl.bk 20.1.1755 A.J.K. c.u. koopt bakkerij St. Jp reeds bij hem in gebruik van Rintje Annes, mr bakker.

Jacob trouwt op zondag 15 december 1748 te St. Jacobiparochie met Neeltje Minnes, dochter van Minne Symens en Aukje Pieters.

Wrsch. 2e x St. Jp. 18.3.1770 x Wybe Feites, zie hyp.bk 10.10.1787/26.12.1777: Corn. en Wouter Crijns en Geriit G. Rosendal, timmerman mede erfgen. v. Wybe Feites en Neeltje Minnes (betr. verkochte bakker