Klik op yllustraasjes foar mear.

AS IT OAN ERFGOED FUNDAASJE LEIT
YN 2021 WER GEARWURKING MEI TRESOAR

De Stichting Erfgoed Fundaasje sil yn 2021 op ’e nij oparbeidzje mei Tresoar as it oan ’e Stichting leit. De beide ynstellings hienen sûnt 28 oktober 2016 in fruchtbere gearwurkingsoerienkomst, mar dy waard yn juny 2018 troch Tresoar ferbrutsen.

As fan ’t jier by Tresoar in nije direksje oantreedt, wol Erfgoed Fundaasje dy gearwurking wer fuortsette.
Erfgoed Fundaasje hat in oerienkomst mei de Gemeente Waadhoeke oangeande it foar de takomst feilichstellen fan agraryske bedriuws- en famyljeargiven. Dy argiven binne iepensteld foar ûndersyk. Sjoch ek hjirûnder: Oer ús.

It leit foar de hân dat it mienskipsbesit dat bûten de grinzen fan Waadhoeke falt, ûnderbrocht wurdt by Tresoar, oerienkomstich har kearntaken.


IN GREEP ÚT ÚS KOLLEKSJE

Klik op de foto’s om mear te sjen (brûk de pylkjes)

Foto’s: Anne Rodrigues

1
een goed geweten is voor de ziel wat
deez zondheid is voor het lichaam

Learboekje fan Gerben Reimers Brouwer
(* Sjoelemastate ûnder Menaam 1829 † Bessebuorren 1914),
de plaatsjes binne der by de drukker mei de hân ynkleure: full colour yn 1839.

Learboekje fan Jacob Klazes Gosliga (Bitgummole 1831-1906),
út 1846, de wiisnoas is dan 15 jier.

Op it omkaft Jabik wiisgearige skriuwoefeningen:
Wat Gij beloofd hebt moet Gij houden al leed Gij er ook schade bij
Wilt Gij dit niet gaarne dan moet Gij niet beloven.
Het gebeurt somtijds dat neiging en pligt tegen elkander inloopen; dan moet neiging altijd voor pligt wijken.
Wees behoudzaam in het beloven, zorgvuldig in het nakomen
Wanneer men anderen tot het verrigten van iets goeds behulpzaan kan zijn moet men zich niet onttrekken
Hulp te verlenen waar men kan is altijd pligtmatig verdient lof en verwerft achting
Dikwerf brengt dit te doen zelfs voordeel aan doch het is de les anderen in het verrigten van iets goeds hulp te bieden waar men kan
een goed geweten is voor de ziel wat deez zondheid is voor het lichaam

2
Tsjerkebibeltsje

anneks psalmboek út 1883 fan Antje Fokkes van der Meer
(* Menaam 1865 † Huzum 1926).
Antsje, neamd Anne, wurdt hjir deftich as Anna skreaun.

3
Selsmakke gedicht

Poezyalbum út 1905 fan Magdalena Hettes Hettema
(* Bitgum 1890 † Ljouwert 1977).
Hjir in selsmakke Frysk fers fan Leen har omke Nammen Jeltes de Boer (* Boazum 1858 † Menaam 1912), ferwer te Menaam. Hy hat syn eigen stavering.

Oan Leen!

Wat sil ik dij doch schrouwe
Mien allerbeste Nicht!
Wol mij nou toch ris ljouwe
Want ik hef gjin gedicht.
’k Hef alle winschen neitocht,
Die’t ien dit boekje stean.

Maar t jouwt mij dan gjin ljocht
En ’k tocht het sil net gaen
Der het men heit en mem en minke
Sa goed ken ’k net betinke
En tsjisse en fokke der noch bij
Ik riem net hael sa goed as sij
’k Soe sisse nim het best er uut
Dat winskje ik dan ta besluut

Nammen de Boer

4
Deiboek

fan Magdalena Hettes Hettema. Leen skreaf tsientallen skriften fol.

5

Gerben Reimers Brouwer (Bitgum 1886-1961), redigearde histoarise optochten, hjir in drukte folchoarder. Grutte Pier wurdt in Van Heemstra neamd, doe wie blykber noch net bekend dat de man in Donia wie.
Ek skreaf Gerben histoarise tonielstikken. Hjir in fragmint oer Wigle van Aytta.

6

Opskriuwboekje mei dêryn in taspraak fan Reimer Gerbens Brouwer
(* Bessebuorren 1856 † Bitgummole 1929), hâlden yn 1920 doe’t er fjirtich jier troud wie mei Trijntje Jacobs Gosliga (Bitgummole 1856-1936).
Yn eigen stavering:
Ik tochte nies sa aan Vader Jakob die zeit doe hij wer om kaam van Padden Aram en doe hij zeeg al dat geene wat hij verkriege hie, mei myn stok bin ik oer deze rivier tein doe’t ik hinne gong en nou’t ik wer om kom ben ik tot twa Heiren.
Ik bin voor 40 jier ek hinne tein en dat net za fier ou, tichte bij, hier bij de Borne. Mien reis wie doe om Nienke van Jakob en Durkje. Nou die waar doe oen mij oustien. Ik moast belove goed op har te passen. Ja dat hiene ze sels ek dien.

7

Notysjeboekje oer it gemaak.
Lesboekje fan Pieter Douwes van der Schaaf. ‘En die het houdt dat is een schellem. Is het zoo niet?’ skriuwt de bysfeint.
 
Lokwinskbrief út de famylje Hannema. De ôfstjoerder en ûntfanger binne net bekend, mar likegoed net ûnbemind. Nei har identiteit wurdt noch speurd.

Dêrneist in keninklike ûnderskieding foar Johannes Hannema.

5
Skriuwstel

fan Antje Dirks van der Schaaf.

6
Hantekeningstimpel

fan Tjitze Hettes Hettema (* Bitgum 1889 † Ljouwert 1957).
As Tsjisse op hannelsreis wie, koe syn broer Fokke of ien fan it personiel de brieven ûnderstimpelje.

7
Lakstimpel

fan Hette Tjitses Hettema (* Bitgum 1863 † Ljouwert 1947).
Skonken oan Erfgoed Fundaasje troch de erven Maaike Veenstra-Miedema te Noarch.

 

10
Tabaksdoaze

fan Frans Rinses Haadsma (* Hemmemastate ûnder Menaam 1817 † Menaam ûnder Bitgum 1897), boer, troud mei Geertje Sybes Osinga (* Berltsum 1824 † Menaam ûnder Bitgum 1859).
Oan ’e binnenkant fan it deksel de inisjalen F.R.H. en 1839.

Doe’t Frans ferstoar wienen syn frou en syn fiif bern him foargongen. (Rinse, 23 jier âld, Jetske, 22 jier, Bottje mar 2 jier, de twadde Bottje, 22 jier en Sybe, 25 jier âld)

Sybe (Bitgum 1854-1879), syn lêste soan, naam it beslút dat nei syn dea gjin uterlike tekens fan rou mear droegen wurde moasten, oars soe de famylje neffens de bewende fêststelde tradysje erflik swarte klean drage moatte.

Binnenkant deksel tabaksdoaze de inisjalen F.R.H. = Frans Rinses Haadsma, en it jiertal 1839.
Sulvermerken:
Binnenkant deksel yn hoeke: masterteken DK dêrûnder 2
Midden: kantoarteken = minervakop (skildknaap mei yn syn muts in letter) dy letter stiet foar it plak. De letter is hjir ûnlêsber, wierskynlik Ljouwert.
Boaium binnenkant: jierletter E: = 1839
Midden: gehalteteken = rinnende liuw. Hjir 2de gehalte sulver, dat is 835 tûzenste dielen gram op in kilo; 165 tûzenste dielen gram is koper.

2
Fotoalbum

út de neilittenskip fan Geertruida Hermanus Offringa
(* Mantgum 1891 † Ljouwert 1974 ).
Om yn te sjen.

3
Ik wil voor U strijdvaardig staan
En moest het zijn, voor U vergaan!

-poezyalbum fan Renske Reimers Brouwer
(* Muntsjesyl 1899 † Harns 1989).

-en fan Renske har mem, Geartsje Harmens van der Ploeg
(* Rie 1872 † Frjentsjer 1962).
Hjir in selsmakke fers fan har earste man Reimer Rinses Brouwer (* Froubuorren 1867 † Muntsjesyl 1902).
Hy wie ûnderwizer te Muntsjesyl.

Aan mij lieve Geertje.

Hoe zou ik U vergeten?
Ik weet, wat Gij mij zijt;
Als de aard het liefste en beste
Vergete mettertijd,
Ik zing het luid en en juich steeds weer:
‘‘Mijn Geertje lief! Ik min U teer!’’

Hoe zou ik U vergeten?
Uw beeld leeft in mijn hart;
Ik ben met U verbonden,
Met U, in vreugd en smart.
Ik wil voor U strijdvaardig staan
En moest het zijn, voor U vergaan!

Hoe zou ik U vergeten
In vreugd noch droefenis,
Zoolang een spoor van liefde
En leven in mij is?
Nee, ’k zoek U steeds en U alleen,
’k Min U mijn Geertje en anders geen!

Munnikezijl R Brouwer
13 Mei 1898.
 

4
Fjochter yn Atjeh

Feike Rinses Brouwer (* Sjoelemastate ûnder Menaam † Assen, Militêr Hospitaal, dêr begroeven mei militêre eare) focht yn Atjeh,en krige dêrfoar militêre ûnderskiedings:
Voor trouwe dienst - Atjeh 1875-1890 en
Voor krijgsverrigtingen - Atjeh 1896-1900.
Op ’e foto stiet Feike twadde fan links.

Feike woe nei Nederlân en syn froulju woenen dat opkeare. Doe’t dat net slagge, dienen se fynmeald hier yn syn iten en dêr is er yn Assen troch ferstopping yn ’e mage oan stoarn: de goena goena.

5
In greep út goud

-achter it gleske yn it spjeldsje sit in blommelânskipke makke fan hier fan Jouw Tjeerds Fokkema, boer te Menaam (Menaam 1796-1868), ferstoarn sûnder neiteam.
Middenyn it skilderijk de inisjalen: J T F.
-earmbân
-gouden rinkje
-floddermutsspjeld hearrend by it earizer fan Magdalena Harkes Tækema (Menaam 1833-1911).

6
Segelring

fan Gosse Hettema (* Ljouwert 1930 † Snits 1977).

7
Hazzesprong

fan Gerben Reimers Brouwer.
In hazzesprong is in piipúthimmelder, dit bonkje yn ’e achterpoat fan ’e hazze is it sterkst en dat waard sadwaande brûkt foar it piipútheljen.
Inisjalen yn it kopsulver: GRB.

fan Reimer Gerbens Brouwer
(* Sate 3, Súdhoek ûnder St.-Anne † Sjoelemastate ûnder Menaam 1871), Gerben syn heit.
Oan dizze hazzesprong komt gjin bonkje te pas: hy is kompleet fan sulver.

8
Geboarteleppel

fan Doekele Gerbens Brouwer (Bitgum 1917-1989),
krigen fan syn omke Doekele Dirks van der Schaaf
(* Bitgummole 1873 † Ljouwert 1956).

9
Teeleppeltsje

fan Dieuwke Klazes Nicolai (* De Him ûnder Wurdum 1792
† Barhûs ûnder Wurdum 1850),
twadde frou fan Doeke Wygers Hellema
(* Wânswert 1766 † Barhûs 1856).
Under it stâltsje de inisjalen DKN.

11
Twa reaukes

Ut it erfskip fan Antje Tjeerds Fokkema (Menaam 1801-1851) hat Erfgoed Fundaasje in 6-delich stel reaukes yn bewarring nommen (de grutte) en ien lytsenien.

12
Tsjerkejildbeurske

fan Anne Hettema (* Bitgum 1919 † Ljouwert 2011),
oer-oerbeppesizzer fan Anne Fokkema (hjirboppe).
Inisjalen op it dekseltsje: A. H.
Dat dit beurske gâns ferdrage moatten hat is dúdlik:
de boaiem is der finaal út.

13
Horloazje

fan Jantje Jentjes Siderius (* Doanjum 1868 † Bitgum 1915).

14
Horloazje-opwiner

en -ketting fan Doekele Doekeles de Boer (Dyksterhuzen 1811-1889).
Boer op Dyksterhuzen. De ôfbylding moat syn pleats foarstelle mei heaberch en op ’e oare kant de Bitgumer toer.
It sulvermerk yn it ketting is net mear te lêzen, it merk yn ’e horloazjeopwiner is: PC 114. Erfgoed Fundaasje hat nei ûndersyk fêststelle kinnen dat it hjir giet om Paulus Riddersma Cabboes syn wurk
(* Oldersum 1805 † Ljouwert 1859), hy levere ûnder dat merk fan 1836 oant syn dea.
It geheel sit noch yn it orizjinele doaske.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIJE OANWINST: KOLLEKSJE SINNEMA

Op 23 desimber 2020 hawwe Sake Meindersma en Geertje Meindersma-de Boer te Burdaard oan Erfgoed Fundaasje skonken har Kolleksje Sinnema, dy omfiemet foto’s, roubrieven en oare dokuminten út de neilittenskip fan Gryt Sinnema.
Hjirneist Gryt Sinnema har muoike en har mem, Pyt en Gryt Boschma.
Rjochts de roubrief fan har oer-oerpake Hendrik Louws Palsma. Weardefol dat ek sokke roubrieven bewarre binne, smyt se net fuort!

Sjoch: Genealogy Sinnema.

ÛNTWERP TEGELTABLO TICHELAAR MAKKUM

Oan de Kolleksje Brouwer-Bitgum is tafoege in ûntwerp út 1953 (datum ferpakking: 7 july) foar in tegeltablo fan N.V. Tichelaars Kleiwarenfbriek te Makkum (Koninklijke Tichelaar, 1572)
It tablo wie wierskynlik ornearre foar in nij hûs fan de ierdappelkweker Arjen Gerbens Brouwer en Yke de Jong, pioniers yn ’e Noard Oast Polder, mar it is noait útfierd. De tekening yn swart potlead is 39 sm breed en 65 sm heech.
Sintraal stiet de libbensbeam, middenmank in doarpsgesicht mei tsjerke en kop-hals-romp pleats mei op ’e foargrûn in ploegjende boer achter in ienskaarploege lutsen troch in twaspan. Dêrneist in silende aak of snikke.
Underoan de beammestam stiet yn Jugendstylletters beskreaun: Psalm 24:2; en yn ’e woartels linksom: De Heare sines is de ierde, en rjochtsom: Hy hat se groune op’e séën. Op ’e ûndergrûn in iepen boek – de Bibel tink – mei de tekst: Dy’t oer-wint, ik/scil him/to iten/jaen van de/libbens-beam]Iep.[enbieringen] 2:7.
As dit tablo útfierd wie, soe it fyftjin tegels fan 13 x 13 sm. befette hawwe; trije yn ’e breedte en fiif yn ’e hichte, de rânê dêrby ynbegrepen.
De tekening is net sinjeard. Mooglik is de makker Jan Romkes Steensma (Purmerend 1887-Snits 1967; x 1918 Tjitske Steringa), dy’t sûnt 1907 as plateelskilder wurket by Tichelaar te Makkum.
Sjoch: P.J. Tichelaar, Fries aardewerk – Tichelaar Makkum 1868-1963, Primavera Pers, 2004, ISBN 9789074310901, side 213). Mei tank oan Pieter Frietema fan Keninklike Tichelaar.

ANTIKE BEHANGÛNTWERPEN

Oan de Kolleksje Hellema is tafoege in samling ûntwerpen yn swart potlead en plakkaatferve foar plafond- en behangdekoraasje. Te sjen binne patroanen yn Jugenstyl mei blommefigueren en fûgeltsjes. Op ien is de Grutte of Sint Martenstsjerke fan Hallum útbylde.
De potleadtekeningen binne makke yn 1913 troch M.J. Steenstra. Wa wit wa’t dizze ûntwerper is?

HZPC HOFLEVERANSIER

Hannelshûs Hettema is yn 1898 oprjochte.
Neffens oerlevering yn ’e famylje is dit Hannelshûs Hettema oprjochte mei de namme Handelshuis Hettema of Hettema Aardappelhandel en is de oprjochtingsdatum: 27-2-1898, dat is de jierdei fan Hette Hettema, hy wurdt dan 35 jier (* Bitgum 27-2-1863). Mar Hette Hettema hannele al earder yn benammen setierdierappels – ek op Dútslân.

Sjoch Erfgoed Fundaasje:
Hannelshûs Hettema
Kertiersteat Hette Tjitzes Hettema
Genealogy Hellema
HZPC op Wikipedia

As de soannen Tjitze en Fokke yn ’e saak komme wurdt de namme: Firma Hettema Zonen.

Yn 1999 is Hettema Zonen fuseard mei de ZPC ûnder de namme HZPC.
HZPC sil mei it 135 jierrige bestean Keninklike Hofleveransier oanfreegje. Yn ferbân dêrmei wolle HZPC, de famylje Hettema en Erfgoed Fundaasje der graach achter komme oft der noch bewiistikken binne, want dy hawwe wy oan no ta net foar hannen. Argiven binne weirekke. Wa hat noch sokke dokuminten? It soe prachtich wêze.
It giet dan om keapakten, advertinsjes, foto’s mei data, âlde rekkens, earste notulen, fermelding belestingregister.UTSTALLING ALD STEDHÛS FRJENTSJER

Yn it âlde Stedhûs te Frjentsjer (Riedhúsplein 1) is in permaninte útstalling ynrjochte fan it wurk fan Erfgoed Fundaasje, yn ’e mande mei Historisch Centrum Franeker en ’t Bildts Aigene. Hjirûnder in oersicht mei tekst en foto’s.

Besichtiging op ôfspraak: 058-212 00 35.

Klik hjir foar de foto’s.
Klik hjir foar Frysk.
Klik hjir foar Ingels.
Klik hjir foar Nederlâns.


SKINKING KOLLEKSJE ZIJLSTRA EASTERBIERRUM

Skinking Kolleksje Zijlstra,
Genealogy Zijlstra


BELANGRYK  ZIJLSTRA ARGYF

Op 1 augustus 2020 is troch Theodora Jelles Zijlstra en har man Tæke Meintes Brandsma te St.-Anne in Zijlstra-argyf oan Erfgoed Fundaasje skonken. Dat bedriuws- en famyljeargyf waard lang bewarre op ’e Sylstra-pleats op Kleaster-Lidlum ûnder Easterbierrum en kaam by Thea Brandsma-Zijlstra telâne omdat har staach as lêste op dy âlderlike pleats buorke.
Dit argyf is fan grutte wearde, want de famylje hat de bedriuwsboekhâlding sawat sûnder hiaten behâlden fan ein 19e iu oant de njoggentiger jierren fan ’e 20e iu.
Oan ’e ynvintarisaasje wurdt fierder wurke en dy wurdt op dit plak op termyn oanfuld.


‘STELLE’ OM ITEN

Wa giet as arbeidster fan 62 út te stellen? Maaike Alles Sybrandi (1815-1903), in oerbeppe fan ’e presidint fan ’e Nederlandsche Bank.
Dêr binne net sa’n bytsje lju ûnder it arbeidzjend folk dy’t alle dagen fan moarns fjouwer oant jûns seizen bodzje foar in goarrich lean. Dy geane mei de honger yn ’e hals om iten út. Maaike is arbeidster, har man arbeider, beide wurde se feroardiele omdat se stellen hawwe.
Dat is noch mar even lyn, in mannich generaasjes.

Lês fierder: Kertiersteat Jelle Zijlstra– ynlieding en nr. 27 – sykje mei de sykfunksje


US ALLER KAREL DE GRUTTE

Wat moat Karel de Grutte hjir? Sawat iderien yn it nachtlân (Abendland) hat bloed yn ’e ieren fan dizze fjoerfrettende twinger en tagelyk Heit fan Europa. Sadwaande hat er ek in plak yn de Kertiersteat fan Goasse Goasses Offringa, ûnder oaren it safolleste, te witten nûmer 570.270.302.208. Wat seit dat ‘heech’ komôf?  As je rekkenje dat it oantal foarâlden per generaasje ferdûbelet, dan ha je yn ’e tiid fan oerpake Karel teoretys 570 miljard foarâlden. En om 800 hinne wurdt Europa befolke troch mar sa’n 35 miljoen.

Sa betreklik, sa tagelyk tichby. Klik bygelyks, ast der niget oan hast, troch nei nûmer 8701634 yn dizze kertiersteat Floris V graaf fan Hollân en Seelân, ’Der keerlen god’ en ‘Hear’ fan Fryslân’, sa neamt de man himsels teminsten; of nei Mathilde Plantagenet en al dy har foarâlden, nûmer 139226153. En ast de smaak te pakken hast, is dêr fuortby samar nûmer 17820946945 Gorm den Gamle, de Alde, de earste koaning fan Denemarken. No ja, evensagoed: oaren sille trochdolle oan Adam ta: Offringa: From Adam To Esther


HOKKE ANNO 1822

Foardat se trouwe hawwe Baukje Jans Jousma en Rinze Lucas Nauta te Bitgum trije bern. Ongetroud gearwenje is yn ’e Klaaiboustreek begjin 19de iu bûtenwenstich, mar is dat yn dy tiid dan ek not-done?
It tsjut der net op dat Bauky en Lucas der mar op los bilje of libje: Lucas wol wol witte dat er de heit is, /…/
Sosjaal-histoarysk ûndersyk nei dit apart ferskynsel kin sicht jaan op foarûndersteld taboe fan doe.

Lês fierder: Genealogy Jousma – sykje mei de sykfunksje

FRIJ FAN IN ACHTERNAMME?

Job Sytses Sytsma, arbeider te Bitgum, tekenet syn foarnamme en patronym ûnder in akte yn 1823 folút: Job Sytses – gewoan patroan is yn syn tiid it brûken fan inkeld en allinne inisjalen. Dêrfoaroer folstiet Job by it skriuwen fan syn achternamme hjir mei de lêste komponint, it bliuwt by Job by: sma. Wol Job Sytses sjen litte dat it wol ta kin mei eigenammen? Frij fan dy fannen, nije moade, moares?

Lês fierder: Genealogy Jousma – sykje mei de sykfunksje


AS IT DAGET

by wurd en geast fan Obe Postma.

Hawwe jimme wolris west yn it tsjerkje fan Nijhuzum?
Ik ha ek wol myn besinnen yn dat doarpke hân,
wie it net yn ’e tsjerke dan wol foar de pleatsen oer,
dy stjelp fan generaasjes Galema’s,
/…/
Mar no wolle frjemde opstigings – sa’t skynt
gjin weet fan sielelibben – te Blessum
de hegere kultuer frij baan jaan:
Lês fierder

Ynterieur Blessum

Lês mear: Genealogy Offringa – sykje dêr mei de sykfunksje op FERGEES


Klik hjir foar argiven.


NEWS

Click the illustrations for more information.

COOPERATION TRESOAR AND HERITAGE FOUNDATION

The Heritage Foundation will again work with Tresoar in 2021 if it is up to the foundation. The two institutions have had a fruitful cooperation agreement since 28 October 2016, but this was severed in June 2018 by Tresoar.

Heritage Foundation wants to continue this collaboration when a new director joins Tresoar this year.

Heritage Foundation has an agreement with the Municipality of Waadhoeke regarding the future security of agricultural business and family archives. Those archives have been opened for investigation. See also: About us.

It is obvious that the community property that falls outside the boundaries of Waadhoeke will be housed at Tresoar, in accordance with its core tasks.


NEW ACQUISITION SINNEMA COLLECTION

On 23 December 2020, Sake Meindersma and Gryt Meindersma-de Boer in Burdaard donated their Sinnema Collection to the Heritage Foundation, which includes photos, mourning cards and other documents from the legacy of Gryt Sinnema.
Here is a photo of Gryt Sinnema’s mother and aunt Gryt and Pyt Boschma and the mourning card of her great-great-grandfather Hendrik Louws Palsma. It is of value that even such letters of condolence are preserved, do not throw them away!
See: Genealogy Sinnema.


TILE PANEL DESIGN TICHELAAR MAKKUM

A design from 1953 has been added to the Brouwer-Bitgum Collection for a tile panel by N.V. Tichelaars Kleiwarenfbriek in Makkum (Royal Tichelaar, 1572)

The painting was probably intended for a new house by potato farmers Arjen Gerbens Brouwer and Yke de Jong, pioneers in the Noordoostpolder, but it was never completed. The drawing in black pencil is 65 cm high and 39 cm wide. Central is the tree of life, in the middle of which is a village view with a church and a head-neck-body farmhouse with a plowing farmer in the foreground, behind a single-furrow plough pulled by a two-man team. In addition, a sailing barge.

At the bottom of the tree trunk is described in Art Nouveau letters: Psalm 24:2; and in the roots to the left: The earth is the Lord’s, and to the right: He has founded it upon the seas. On the bottom is an open bible with the text: To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life. Rev. 2:7

Had this panel been completed, it would have had fifteen tiles of 13 x 13 cm.  Three in width and five in height, including the rim.
The drawing is not signed. It is possible the maker is Jan Romkes Steensma (Purmerend 1887-Sneek 1967; x 1918 Tjitske Steringa), who had been working as a pottery painter at Tichelaar in Makkum since 1907.
See: P.J. Tichelaar, Fries aardewerk – Tichelaar Makkum 1868-1963, Primavera Pers, 2004, ISBN 9789074310901, page 213). Thanks to Pieter Frietema of Royal Tichelaar.


ANTIQUE WALLPAPER DESIGNS

A collection of designs in black pencil and poster paint for cealing and wallpaper decoration has been added to the Hellema Collection. The pencil drawings were made in 1913 by M.J. Steenstra. On display are Art Nouveau patterns with floral figures and birds. One design depicts the Great or St. Martin’s Church of Hallum.


HZPC ROYAL COURT SUPPLIER

Hannelshûs Hettema was founded in 1898.
According to family tradition, it was founded with the name Handelshuis Hettema or Hettema Aardappelhandel and is founded on 27-2-1898. This is the birthday of Hette Hettema, he will then be 35 years old (* Bitgum 27-2-1863). However Hette Hettema has also previously traded in mainly farm potatoes – including Germany.

See Heritage Foundation:
Hannelshûs Hettema
Kertiersteat Hette Tjitzes Hettema
Genealogy Hellema

When sons Tjitze and Fokke join the business, the name becomes Firma Hettema Zonen.

In 1999, Hettema Zonen merged with the ZPC under the name HZPC.
With its upcoming 135 year anniversary, HZPC will apply for Royal Court Supplier. Because of this, HZPC, the Hettema family and Erfgoed Fundaasje would like to find out if there is any evidence, because we do not have any available so far. Archives have been denied. Does anyone have such documents? It would be wonderful.
These would include deeds of purchase, advertisements, photos with dates, old accounts, first minutes, and mentions of tax registers.


EXHIBITION OLD TOWN HALL FRANEKER

In the old Town Hall in Franeker (Riedhúsplein 1) a permanent exhibition of the work of Erfgoed Fundaasje has been set up, in collaboration with Historisch Centrum Franeker and the Bildts Aigene. Below is an overview with text and photos.

Viewing by appointment: 058-212 00 35.

Click here for the photos.
Click here for Frisian.
Click here for English.
Click here for Dutch.


DONATION ZIJLSTRA COLLECTION OOSTERBIERUM

Donation Zijlstra Collection,
Zijlstra Genealogy


IMPORTANT ZIJLSTRA ARCHIVE

Family of the president of De Nederlandsche Bank (The Dutch Bank)
On 1 August 2020, an archive of the farmer’s family of prime minister Jelle Zijlstra was donated to Erfgoed Fundaasje. This business and family archive had been kept for a long time on the Sylstra farm in Klooster-Lidlum, south of Oosterbierum, and came into possession of Thea Brandsma-Zijlstra because her family was the last to work on her ancestors’ farm.
This archive is very valuable because the family has kept the business accounts nearly without gaps from the end of the 19th century until the 1990s.
Further work is being done on this inventory and will be completed eventually.


‘STEALING’ FOR FOOD

What 62-year-old laborer would steal? Maaike Alles Sybrandi (1815-1903), great-grandmother of the president of De Nederlandsche Bank.
There are many people among the working class who work for a meager living every day from four in the morning until six in the evening. They go out hungry. Maaike is a laborer, as is her husband, both of whom have been convicted of stealing.
This was only a short time ago.
Read more: Kertiersteat Jelle Zijlstra – introduction and no. 27 (use the search tool)


OUR CHARLEMAGNE

What is Charlemagne doing here? Nearly everyone in the Abendland (the western world) has blood coarsing through their veins of this bully and at the same time Father of Europe. As such, he also has a place in the pedigree of Goasse Goasses Offringa, as the umpteenth person, namely number 570,270,302,208. What does that say of ‘high’ descent? If you calculate that the number of ancestors per generation is doubled, then in the time of great-grandfather Charlemagne, theoretically you’d have 570 billion ancestors, and at around 800 AD, Europe had a population of only about 35 million.

So relative, and at the same time so close. For instance, if you are interested, click number 8,701,634 in this pedigree: Floris V count of Holland and Zeeland, ‘Der keerlen god’ (God of the peasants) and ‘‘Hear’ fan Fryslân’ (‘Lord’ of Frisia), at least, so he calls himself; or Mathilde Plantagenet and all of her ancestors, number 139,226,153. And if you have gotten a taste for it, there is also number 17,820,946,945 Gorm den Gamle, the Old, the first king of Denmark. Well, anyway. Others will do research up to Adam: Offringa: From Adam To Esther


LIVING TOGETHER IN 1822

Before they got married, Baukje Jans Jousma and Rinze Lucas Nauta in Bitgum had three children. Unmarried cohabitation was uncommon in the potato farming region at the beginning of the 19th century, but at that time, was it considered not done?
This is not to say that Bauky and Lucas are living a life of debauchery: Lucas wants to know that he is the father, /…/
Socio-historical research into this particular phenomenon may provide insight into presupposed taboos of the time.
Read more: Genealogy Jousma (use the search tool)


FREE FROM A SURNAME?

Job Sytses Sytsma, a worker in Bitgum, signs his first name and patronymic in full in a deed in 1823: Job Sytses – it is the custom in his time to use nothing but initials. Instead, Job writes his last name here with the last component, Job keeps it at: sma. Does Job Sytses want to show that it is possible to have proper names? Free from family names, new modes and mores?
Read more: Genealogy Jousma (use the search tool)


Click here for archives.