WHO=WHO

WA=WA

Op dizze side wurde foto’s pleatst fan oan no ta onbekenden.
Mar onbekend is by Erfgoed Fundaasje net onbemind. En wat net is, kin komme.
Here are pictures of unknown people.
But unknown is to Heritage Foundation not unloved.

Witte jo wa’t wa is?
Lit is ús witte!
Do you know who is who?
Let us know!
e-mail: info@erfgoed-fundaasje.nl

Brouwers-Haadsma
Ut de neilittenskip fan/ from the estate of
Pieter Siedses Brouwers en Aaltje Rinses Haadsma
Sjoch: Haadsma-Genealogy

image001

Brouwers- Haadsma 1, 2

image002

Brouwers-Haadsma 3, 4

image003

Brouwers-Haadsma 5 Famylje út it skaai fan Lieuwke Hijlkes Visser en Akke Hendriks Spoelhof?

image004

Brouwers-Haadsma 6. In fou út de famylje Visser? Se liket wol op de frou hjirboppe. 

Brugsma-Offinga
Foto’s út de neilittenskip/ from the estate of
Jacob Gerrits Brugsma en Jeltje Gerbens Offinga
Sjoch: Kertiersteat Hette Tjitzes Hettema

image005
Brugsma-Offinga 1, 2

image006

Brugsma-Offinga 3, 4, 5, 6
3-5 Froulju út de famylje Brugsma?
4 Rjochts boppe: Reinskje Jacobs Brugsma?
5 Links ûnder: frou fan Gerben Jacobs Brugsma?

Jong de – Brouwer
Ut de neilittenskip fan/ from the estate of
Jitze Harkes de Jong, boer te Bitgum, soan fan Harke Jitzes de Jong en Hylkje Sybolts Feenstra
en Folkje Gerbens Brouwer, dochter fan Gerben Reimers Brouwer en Brechtje Folkerts Damsma

image007

De Jong-Brouwer 1, 2, 3, 4, 5, 6

Schaaf van der-De Boer
Ut de neilittenskip fan/ from the estate of
Dirk Arjens van der Schaaf, boer te Bitgummole, soan fan Arjen Douwes van der Schaaf
en Baukje Doekeles de Boer, dochter fan Doekele Doekeles de Boer en Baukje Jurjens Algra

image008

Van der Schaaf-de Boer 1, 2, 3, 4, 5

Werff van der-Dijkstra
(Menaam)
Ut de neilittenskip fan/ from the estate of
Rindertje Gerbens Dijkstra en Joute Ytzens van der Werff

Sjoch: Haadsma-Genealogy

image009

Van der Werff-Dijkstra 1, 2, 3, 4

image010

Van der Werff-Dijkstra 5 Trijntje Miedema en Ytzen van der Werff?
Foto d.d. 10-10-1900
Van der Werff-Dijkstra 6 Jonkje út de famylje Haadsma?