WESTRA – BARRADIEL

GENEALOGY

Stamrige en fragmint stambeam

Dit projekt is yn útfiering. Graach oanfullings en ferbetteringen, sjoch formulier

* = berne
~ = doopt
x  = troud
†  = ferstoarn
[] = begroeven

I
Harmen Reiloffs
, te Jorwert, x dêr 22-1-1659
Antie Franses
, te Mantgum

II
Jan Harmens
* 18-10-1674, x Mantgum 4-2-1703
Bottie Luijten
* Mantgum 29-10-1673, dr f. Luijtien Clasen, linnenwever te Jorwert, en Gaatske Gerlofs, te Weidum.
Bern:
1 Harmen Jans * Mantgum 25-12-1703
2 Harmen Jans * Mantgum 19-7-1705
3 Harmen Jans, folget III
4 Gatse Jans * Mantgum 22-12-1709 † dêr 24-8-1725 (oantekening yn it tsjerkeboek by Gatse syn ferstjerren: sijnde een seer soet ende lief jongeling)
5 Jou Jans * Mantgum 13-12-1711
6 Anne Jans * Mantgum 23-7-1713
7 Luijtien Jans * Mantgum 24-11-1715


III
Harmen Jans
* Mantgum 25-9-1707, by x te Weidum, ‘tolman’ (=tolgearder) te Easterlittens (mooglik by de tolbrêge oer de Bolswerter Feart, eigendom fan ’e stêd Bolswert), x (ôfkundiging te Weidum, mei attestaasjes nei Easterlittens)
Dieuke Douwes
, by x te Easterwierrum.
Bern:
1 Jan Harmens
, folget IV
2 Gatze Harmens
* Easterlittens 6-2-1733
3 Dirk Harmens
* Easterlittens 20-11-1735
4 Bottje Harmens
* Easterlittens 3-4-1744

IV
Jan Harmens
, * Easterlittens 25-1-1732, te Mantgum, x Mantgum 17-12-1758
Berber Ages
(ek: Ales) ~ Mantgum/Skillaard 6-4-1738.
Bern:
1 Elske
2 Aeltje
3 Elske
4 Harmen
5 Age
6 Aeltje

7 Harmen Jans Westra, folget V
8 Age
9 Ale
10 Berent


V
Harmen Jans Westra
* Mantgum 20-1-1767 ~ Wytgaard 22-1-1767 (opjefte kertiersteat makke troch Dirk Wildeboer: * 1769) † Boer 19-5-1844, arbeider te Boer, yn 1838 dêr koaltsjer; x Frjentsjer 30-4-1796
Klaaske Pieters Westra * Doanjum 14-2-1775 ~ dêr 5-3-1775 † Boer 25-4-1855, dr f. Pieter Sippes en Dieuke Rintjes.
Bern:
1 Dieuke Harmens Westra* 1798
2 Jan Harmens Westra * Frjentsjer 1802 † Seisbierrum 1-4-1847, by x arbeider te Seisbierrum, sûnt 1839 dêr koaltsjer; x Barradiel 28-4-1838 Zara Regina Joha * Seisbierrum 1814 † dêr 3-10-1881, dr f. Hermanus Out Joha en Hinke Jans Hofma; Sara x 2 Barradiel 21-9-1850 Wybe Heerkes Nijdam, bakker te Seisbierrum, widner fan Trijntje Hylkes Kamminga.
Dochter:
  Henke Jans Westra * Seisbierrum 2-1-1842 † Frjentsjer 29-5-1915 [] Furdgum; x Barradiel 31-5-1882 Bauke Tjitses van der       Weg * Seisbierrum 17-1-1838 † Frjentsjer 25-2-1914 [] Furdgum, boer en tsjerkfâd te Furdgum, sn f Tjitse Jans van der Weg, boer te Furdgum, en Johanna Pieters Molenaar
3 Pieter Harmens Westra, folget VI
4 Sippe Harmens Westra
 * 1809
5 Age Harmens
6 Aagje Harmens Westra * 1815

VI
Pieter Harmens Westra * Boer 27-6-1806 ~ Boer 27-7-1806 † Seisbierrum 27-7-1865, beurtskipper te Boer, by x arbeider te Seisbierrum, letter dêr koaltsjer, by † dêr wer arbeider, x Barradiel 17-5-1834 (ferklearring fan ûnfermogen)
Reintje Johannes Stellingwerf * Pitersbierrum 13-11-1805 † Seisbierrum 10-12-1897, by x faam te Seisbierrum, dr f. Johannes Ritskes Stellingwerf, boer te Tsjummearum, letter te Pitersbierrum, en Rigstje Jans Hofma.
Bern:
1 Harmen Pieters Westra, folget VII
2 Rigtje Pieters Westra * 1841.

VII
Harmen Pieters Westra * Seisbierrum 18-12-1834 † dêr 28-11-1883, by x arbeider, letter koaltsje en boer op it Kastieltsje te Pitersbierrum ûnder Seisbierrum; âlderling, sneinsskoalleûnderwizer; sjoch: Memories; x Barradiel 21-5-1859
Wilhelmina Riemers Wiersma * Seisbierrum 19-7-1835 † dêr 18-9-1921, by x naaister te Seisbierrum; as widdo bliuwt Mine op it Kastieltsje te wenjen. Nei it earste jier yn novimber kin se de hier net betelje. Har soan Piter sparret sûnder dat syn mem it wit de hier foar it oare jier; Mine ferfart yn 1889 nei Berltsum; dr f. Riemer Pieters Wiersma, arbeider, letter koaltsjer te Seisbierrum, en Jantje Pieters Ruim, gernierske en winkelfrou te Seisbierrum; Mine x 2 Barradiel 21-2-1889 Engele Klazes Kool * Makkum 23-7-1841 † Berltsum 23-5-1913, timmerman en oannimmer te Berltsum, hat huzen te Berltsum en Wier, sn f. Klaas Lieuwes Kool, timmerman te Makkum, en Sjoukje Engeles Posthumus, widner fan Tjitske Cornelis Koopal.
Bern:
1 Reintje Harmens Westra * Seisbierrum 30-7-1861 † Frjentsjer 9-4-1939, Barradiel 6-10-1881
x Johan Andries Magré * Frjentsjer 13-7-1859 † Frjentsjer, Kiestersyl 12-10-1942 [] Hjelbeam, sn f. Pieter Johans Magré en Willemke Pieters de Vries
2 Jantje Harmens Westra * Seisbierrum 1-10-1863, Barradiel 29-6-1889
x Willem Johannes van Vaals * Tsjummearum 8-4-1860 † St.-Anne 16-12-1937, timmerman te St.-Anne, sn. f. Johannes Jacobus Pieters van Vaals en Gerritje Jacobs Waardenburg
3 Pieter Harmens Westra , folget VIII

adelenstatesexbierum2_20080326

It Kastieltsje, it âld terpstee fan Adélen State. Foto: Jan Leemburg, 2008
De Adelen State te Sexbierum – Stinsen in Friesland


VIII
Pieter Harmens Westra
* op it Kastieltsje te Pitersbierrum ûnder Seisbierrum 14-6-1867 † Seisbierrum 1-5-1950 [] dêr, koaltsje, boer en ierappelhanneler op it Kastieltsje; tsjerkerriedslid, x Barradiel 25-10-1888
Maria Mathijs Bakker * Mullum 5-3-1869 † Seisbierrum 22 11-1949 [] dêr, dr f. Mathijs Thijsses Bakker, gernier te Mullum, sûnt 7-4-1885 te Seisbierrum, en Antje Rientses Leeman.
post-fam-portret

Steand fan links nei rjochts: Rients Westra, Mine Westra, Mathys Westra, Harmen Westra, Klaas Westra
Sittend: Aaltsje Bruinsma, Piter Westra, Arendsje Westra, Marie Bakker, Anne Westra.
Foto: A. Gnodde, Harns. Kolleksje Post-Westra

westra-pieter-menu

Menukaart by gelegenheid fan in 50-jierrich houlik 8 fan Piter Harmens Westra en Marie Bakker op 25 oktober 1938 yn ’t Oranje Hotel te Ljouwert
westra-pieter-roubrief

Kolleksje Zondag-Westra – skonken oan Erfgoed Fundaasje

Bern:
1 Harmen Pieters Westra, folget IX.1
2 Antje Pieters Westra * Seisbierrum 13-5-1890 † 5-1-1968 [] Appingedam, Rusthof, x Barradiel 13-5-1914 Seerp Heerkes Palsma * 4-7-1885 † 20-3-1968 [] Appingedam, Rusthof, sn f. Heerke Jans Palsma en Tietje Jans Bruinsma; 9 bern
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Bruinsma
3 Mathijs Pieters Westra * Seisbierrum 4-4-1892 † dêr 9-4-1897
4 Rients Pieters Westra * Seisbierrum 1-12-1895 † Engehafe, in bûtenkamp fan Neuengamme, Dútslân 30-11-1944 [] Georgeheil, herbegroeven Seisbierrum op 4-9-1953, sied- en ierdappelhanneler te Seisbierrum; âlderling Grifformearde Tsjerke, foarsitter Anti Revolutionaire Kiesferiening, bestjoerslid Griene Krús, idem Wettersip, idem Feiling, ensfh.; lid Knokploech Seisbierrum, x Barradiel 15-5-1919 Aukje Feikes Bruinsma * Seisbierrum 25-11-1896 † Ljouwert 2-2-1984 [] Seisbierrum, dr f. Feike Jans Bruinsma, boer, en Jantje van Wijngaarden; gjin bern; pleechbern: Jelle.
Aukje x 2e Lubbert van Urk * Urk 16-12-1891 † Ljouwert, Bonifatiushospitaal 1-5-1973, grifformeard dûmeny te Westmaas (1919), Seisbierrum (1923) en Haastrecht (1950-1957), lid deputaatskippen Grifformearde Synoade, rintenier te Ljouwert, dêr’t er noch faak preket, sn f. Albert Meinderts van Urk en Jannetje Alberts Asma, x 1e Urk 21-11-1919 Ettje Nieuwhuis * Urk 8-9-1892, dr f. Henderikus Timen Nieuwhuis, ûnderwizer op Urk, en Grada Johanna Gerritsen.
westra-rients

westra-gref-2westra-rients-gref

Rients Westra slút him oan by de Knokploech Seisbierrum. Yn ’e nacht fan 25 op 26 septimber 1943 helje se it befolkingsregister fan St.-Anne op om te foaren te kommen dat jonge manlju ferplichte steld wurde sille om yn Dútslân te arbeidzjen.
Troch ferried fan Frans Michon, ien fan ’e meiwurkers fan ’e fersetsploech, wurde Folkert Bergsma, Gerben Oswald, Lolle Rondaan, Gerrit Schuil en Rients Westra op 22 novimber 1943 op Liauckama State te Seisbierrum, in fersetsbolwurk, arresteard.  Michon hat de Sicherheitsdienst te Grins ynskeakele. Op 14 febrewaris 1944 wurde Rondaan, Bergsma, Schuil en Oswald troch it Polizei Standgericht te Assen ta de dea feroardiele en fusileard yn in úthoeke fan it fleanfjild.
Sjoch Erfgoed Fundaasje Genealogy Bruinsma.
Rients Westra – Spanvis
, Graf Rients Westra

Ut Ensafh, Frysk literêr tydskrift:
Rients Westra waard op 1 desimber 1895 berne yn Seisbierrum yn de provinsje Fryslân yn Nederlân. Hy hie sân broers en susters en it wie in deeglike grifformearde húshâlding. Rients syn heit wie ierappelkeapman. Hy woe graach dat syn soannen maatskiplik slagje soene, mar yn Rients seach er gjin keapman, dat hy trune him der op oan om in deeglik berop te kiezen en boer te wurden. Dat die Rients, hy troude mei Aukje en waard boer op in pleats by Surch. Rients hie in freonlik aard, it wie in iepene, hertlike man en hy hie nocht oan minsken. Hy lei maklik kontakt en al rillegau begong er as tuskenhanneler foar in grutte siedfirma kontrakten ôf te sluten mei oare boeren en geandewei ek hieltyd mear sels te hanneljen. Op de beurs yn Ljouwert begongen de minsken nei him te freegjen, ta fernuvering fan syn broer dy’t ek keapman wie, en letter ek syn heit. Sadwaande waard Rients dus dochs keapman. Syn siedhannel rûn sa goed dat er in moai hûs mei opslachromte bouwe liet tsjinoer it hûs fan syn broer yn Seisbierrum. Hy en Aukje namen in pleechdochter oan, Jelly. Rients bleau trou oan syn leauwe en wie altyd in sosjaal man mei in protte freonen en kunde.

Yn 1940 wie Rients 45 jier. Yn dat jier waard alles oars. It wie oarloch. Op 10 maaie besette Dútslân Nederlân. Yn febrewaris 1941 begongen de Dútsers mei grutte razzia’s om de Joadske Nederlanners te deportearjen. De arbeiders yn Amsterdam rôpen op ta in algemiene staking, dy’t wreed delslein waard. Foar dy staking fierde Arthur Seyß-Inquart, dy’t de Dútsers oansteld hiene as ‘Reichskommissar’ oer Nederlân, in polityk fan ‘frijwillige oansluting’ fan Nederlân by Dútslân; nei de staking prate er fan in radikaal ‘foar ús of tsjin ús!’. De represailles waarden gremitiger en hieltyd mear minsken moasten ûnderdûke. Dat betsjutte dat der ek hieltyd mear adressen nedich wiene fan minsken dy’t it oandoarden en nim in ûnderdûker yn ’e hûs. Helena Kuipers-Ruitberg, skûlnamme ‘Tante Riek’, wie it dy’t dûmny Frits Slomp frege om in netwurk foar ûnderdûkers op te rjochtsjen. Sadwaande ûntstie de L.O., de ‘Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers’. Tante Riek waard ferret en is letter stoarn yn it konsintraasjekamp Ravensbrück. Frits Slomp hat de de oarloch oerlibbe.
De L.O. naam kontakt op mei Rients Westra. Oft hy ek noch ûnderdûkadressen wist, hy hie ommers rûnom goede kontakten. En se hiene oan Rients in goedenien. As keapman kaam er by de boeren op it hiem en koe dan sachs ris hifkje nei ûnderdûkmooglikheden en boppedat koe er de adressen maklik trochjaan op de beurs yn Ljouwert.

In eintsje bûten it doarpke Seisbierrum stiet in grutte âlde pleats mei in reiten tek en in grêft deromhinne. In daam mei in ymposante poarte út in fier ferline jout tagong ta it hiem. Op dit plak stie yn de 13e ieu in kastiel dat yn besit wie fan it aadlike geslacht de Liauckama’s, dat nei de reformaasje yn Fryslân katolyk bleaun wie en yn de 18e ieu útstoar.
Yn 1941 wenne yn dat hûs in oare Rients, Rients Bruinsma. Yn syn kelder waarden minsken en wapens ferburgen. De pleats wie it sintrum fan in ‘knokploech’, in fersetsgroep dy’t ûnderdiel wie fan de Landelijke Knokploegen, de L.K.P., oprjochte troch de L.O. om it ûnderdûkersnetwurk te stypjen. De L.K.P. hie yn it hiele lân 550 leden. Dy fierden sabotaazjeaksjes út en no en dan in oanslach op hege nazi’s. De manlju fan de Seisbierrumer knokploech pleegden oerfallen op de kantoaren dêr’t de distribúsjebonnen bewarre waarden. Dy wiene nedich om de ûnderdûkers ûnopfallend te fersoargjen.
Lês fierder: Post.Jantsje/ensafh. – Rients Westra


5 Wilhelmina Pieters Westra * Seisbierrum 18-3-1898 † dêr 4-2-1961 [] Seisbierrum, x Doede Winsemius † 1951, ferfarre nei Indië; 3 bern.
6 Reintje Pieters Westra * Seisbierrum 16-7-1899 Feanwâlden, Talmahûs 12-10-1993 [] Seisbierrum, x Barradiel 22-3-1923 Jelle Sybrens Post * Seisbierrum 2-4-1899 † dêr 6-3-1981 [] Seisbierrum, sn f. Sybren Jentjes Post, boer te Seisberrum, en Aaltje Jans Bruinsma
7 Mathijs Pieters Westra, folget IX.2

8 Klaas Pieters Westra * Seisbierrum 14-2-1905 † 15-7-1965 [] Seisbierrum, firmant Westra & Zn, ierdappelhannel te Seisbierrum, x Baarderadiel Aukje Paulus Strikwerda * Winsum 3-1-1908 † Harns 13-4-2001 [] Seisbierrum, dr f. Paulus Anes Strikwerda, greidboer te Winsum, en Joukje Karsjens Kalma

9 Arendtje Pieters Westra * Seisbierrum 9-6-1915 † 27-1-1995 [] Froubuorren, x 6-9-1945 Douwe Jans Krol * Nijebiltsyl 21-4-1912 †  20-5-2000 [] Froubuorren, boer te Nijebiltsyl, sn f. Jan Krol en Renske Douwes Visbeek. 7 bern.

image

Piter Harmens Westra

IX.1
Harmen Pieters Westra
 * Seisbierrum 29-3-1889 † dêr 22-11-1976 [] dêr, firmant Westra & Zn, ierdappelhannel te Seisbierrum: Harmen skreau syn koarte memoires, sjoch : Westra Kronyk, x 1 Barradiel 15-4-1915 Antje Hilbrands Bruinsma * Seisbierrum 5-2-1892 † 6-12-1946, dr f. Hilbrand Jans Bruinsma, boer, en Gerbentje Sjoerds Lettinga;
Harmen x 2 Jantje Wagenaar * 22-10-1901 † Seisbierrum 20-3-1988 [] dêr

imag2e

Harmen Piters Westra

Bern:
1 Pieter Harmens Westra, folget X.1
2 jong ferstoarn (iepen rêchje)
3 jong ferstoarn
(kinkhoast)
4 Hilbrand Harmens Westra
, folget X.2
5 Gerbentje Harmens Westra x Veldhoen
6 Maria (Marieke) Harmens Westra x (har neef) Pieter Jelles Post
7  Aaltje Harmens Westra, x Ger Baarschers; bern: Jeff
8 Antje (Anne) Harmens Westra, x Amse; bern: Roy
9 Reintje
(Reiny) Harmens Westra, x Andy Veldhoen; bern: Esther-Joy; Mary;Jay
10 Rients Harmens Westra
, folget X.3
11 Seerp Harmens Westra, folget X.4

IX.2
Mathijs Pieters Westra
* Seisbierrum 24-7-1903 † 12-12-1988 [] Frjentsjer, alg. begr.pl., eigner M. Westra B.V., leanbedriuw, kraanbedriuw, nôt- en siedhannel y ’e Faktorij oan ’e Prins Hindrikkade te Frjentsjer; sjoch: De deiboeknotysjes fan Mathys Westra; x Frjentsjerteradiel 23-4-1928
Baukje Sjoerds Bruinsma * 25-2-1905 † 24-8-1984 [] Frjentsjer, alg. begr.pl., dr f. Sjoerd Hilbrands Bruinsma, boer, en Baukje Dirks van der Schaaf.
bruinsma-baukxmathys-westra
Troufoto fan Mathys Westra en Bauk Brúnsma. Kolleksje Zondag-Westra – skonken oan Erfgoed Fundaasje yn de Kolleksje Westra

Mathys en Baukje pleagen inoar wolris wat. Baukje hie it net sa op keaplju, wreaude dat Mathys oan. Doe’t Mathys ris yn Geart Aeilco Wumkes syn Stads- en Dorpskronieken omsneupte, lies er  dat yn Tsjom ris in Bruinsma feroardiele wie ta gefangenisstraf omdat er rânzige bûter yn ’t fet ferkocht hie mei in laachje fan goede bûter deromhinne .Mathys hâlde dat Baukje ûnder de noas. Doe wienen se wer kyt.
bruinsma-feestboekje
Troukaart fan deselden. Boukje wurdt hjir mei in o stavere, offisjeel is ’t mei in a.
Kolleksje Zondag-Westra – skonken oan Erfgoed Fundaasje yn de Kolleksje Westra

bruinsma-bauk-sjoerd-earizer
Bauk Westra-Brúnsma yn Frysk kostúm mei it earizer fan beppe Marie Mathys Bakker, op de Van der Schaaf-famyljedei te Bitgummole 19 novimber 1977 . Op ’e achtergrûn Maaike en Richtsje Durks van der Schaaf; foar Leny Durks Brúnsma en Geartrude Doekeles Brouwr. Erfgoed Fundaasje – Kolleksje Dirk Arjens van der Schaaf

Bern:
1 Baukje Mathijs Westra * Frjentsjer 21-1-1929, x Frjentsjer 22-12-1949 Tjitte Wever * Frjentsjer 19-10-1926 † dêr 7-4-1983 hanneler yn sekken te Frjentsjer; 7 soannen, 1 dochter
2 Maria Mathijs Westra * Frjentsjer 12-2-1930, ferpleechster, x  Frjentsjer 24-7-1956 Ben Koolhaas * Leimuiden 4-3-1930, longarts te Eindhoven; 1 soan, 1 dochter
3 Gerbentje (Geb) Mathijs Westra * Frjentsjer 6-3-1931, x Frjentsjer 1-7-1955 Lammert Wever * Frjentsjer  18-6-1930, útjouwer te Frjentsjer; 4 dochters, 2 soannen
4 Pieter Mathijs Westra * Frjentsjer 19-6-1932, nôtkeapman te Frjentsjer, x Frjentsjer 22-5-1957 Saakje Kingma * Frjentsjer 9-1-1933; 3 dochters, 1 soan
5 Anna Mathijs Westra * Frjentsjer 22-9-1933, ferpleechster, x Frjentsjer 27-1-1960 Jan Dethmer Huisman * Grins 17-9-1933 oktroai lêsthawwer te Pinacker; 3 dochters
6 Wilhelmina Mathijs Westra * 5-12-1934, ferpleechster, x Frjentsjer 29-10-1965 Willem Venekamp * Apeldoarn 23-5-1938, húsdokter te Emmer-Compascuum; 2 soannen, 1 dochter
7 Sjoerd Mathijs Westra * Frjenstjer 28-8-1936, leanwurker te Frjentsjer, x Frjentsjer 30-11-1961 Joukje Westra * Frjentsjer 4-11-1940 ferpleechster; 2 soannen, 2 dochters
8 Reintje (Reinie) Mathijs Westra * Frjentsjer 2-11-1937, ferpleechster, x Frjentsjer 24-5-1961 Koenraad (Koen) Zondag * Frjentsjer 19-12-1938, meiwurker twataligens; 1 dochter
9 Arendje Mathijs Westra * Frjentsjer 20-3-1939, ferpleechster, x Drachten -12-1977 (houlik ûntbûn 1981) Wiemer Boomsma. 1 dochter, 1 soan
10 Klaas Mathijs Westra * Frjentsjer 30-7-1940, meiwurker papierfabryk, x St.-Anne 22-6-1967 Tiny Keizer * St.-Anne 30-4-1945; 3 soannen, 1 dochter
11 Hilbrand Mathijs Westra * Frjentsjer 4-6-1942 † dêr 23-6-1956
12 Harmen Mathijs Westra * Frjentsjer 2-7-1943, winkelman te Easterbierrum, x Barradiel 6-5-1966 Gerry Dijkstra * Easterbierrum 8-9-1946; 3 soannen, 3 dochters.

X.1
Pieter Harmens Westra
, x (achterneef en nicht) Aaltje Jentjes Post, dr f. Jentje Sybrens Post, en Antje Rientses van Wijngaarden.
Bern:
1 Anneke Westra
2 Harmen Westra
3 Jint-Sybren Westra
4 Axel Westra
5 Seerp Westra
6  Aukje Westra
7 Rients Westra
8 Marieke Westra , x Rienk Anne Papma * Kraggenburg 10-6-1960, ing.; learaar lânbouskoalle, sn f. Anne Papma, boer, en Niesje Adriana Reinders.
Sjoch: http://www.pleegtheater.nl/over-westra/

X.2
Hilbrand Harmens Westra * 1920, x Klazina Maria Zwart * 30-11-1920 † 28-6-2015
Bern:
Anneke Westra
2 Marianne Westra
3 Hendrina Westra
4 Gebke Westra www.gebkewestra.nl
5 Harmen Westra http://www.harmenhwestra.nl/
6 Ruurd Westra

X.3
Rients Harmens Westra
* Seisbierrum 25-3-1931, x  Frjentsjer 21-8-1957 Hiltje (Hilly) van der Ploeg * Skalsum 4-8-1934.
Bern:
1 Harmen Rients Westra * Seisbierum 24-5-1958, eigner transportbedriuw Frjentsjer, x De Jouwer 20-11-1998 Veronika Rog * De Jouwer 29-5-1963
2 Aukje Hiltje Westra * Seisbierum 6-5-1960, dûmeny yn Havelte, x  1-9-1989 Vijko Top Marknesse 12-6-1959, dûmeny yn Havelte.
Bern: Anne Jard, dokter; Hidde, studint te Leiden; Bauke, studint te Utrecht
3 Antsje Westra * Seisbierum 4-2-1962, skientme-spesjaliste te Harns, x 2-9-1993 Martin F. De Raadt * Harns 6-5-1960, eigner fytsesaak te Ljouwert.
Bern: Marie, studint te Ljouwert; Anna Hil
4 Nynke Westra * Seisbierum 5-9-1963, bejaardehelp op Urk, x Hurderwyk 16-11-1990 Peter de Boer * Urk 4-10-1960, militair op Urk.
Bern: Harmen; Rients; Wessel.


X.4
Seerp Harmens Westra
* Seisbierrum, x Ine.
Bern:
1 Ellen
2 Wijnand
3 Sander

 

Wurdt fuortset