Hjirûnder in greep út de hûnderten tekeningen fan Pieter Westra (1918-1985).
Westra tekene op fan alles: kladsjes, brievesluven ensfh. Hjir kryttekeningen op blanko pagina’s yn it boek St. Anthony Gasthuis 1425-1925 Leeuwarden.
Sjoch dizze webside
Tenei mear.