It topstik fan ‘e dei komt op it alderlest pas foar it ljocht. Gjin leppel mar in sulveren beker út ‘e santjinde ieu

It topstik fan ‘e dei komt op it alderlêst pas foar it ljocht. Gjin leppel mar in sulveren beker út ‘e santjinde ieu