133

133 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. k. 36 28 D157 39
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
Landsheer/ Staten v. Friesland niet op kaart 1570
1655 Jan Tonis Backer
1670 Antie Cors Ariens is Antie Jans
1698/1700 Ritske Jacobs zn v. Jacob Ritskes Mouthaan en x Jetske Everts, die 2e x Aebe Wynolts
1708 wed. Ritske Jacobs
1718 Aebe Wynolts n.u. 24.000
1728/38 Allert Alberts/Here Lourens
1748 Keimpe Ferks en Joh. Pieters/ Hemme Johannes
1752 W. v. Haren koopt van Staten 24.450 koopbrief nr 70
1758 Pieter Johannes 1763 J.A. du Tour P.J. x Sara Mijntjes Koning
de erven Du Tour
1763 Dirk Feyes (Stienstra) 1e x Antje Pieters wed. Mijntje Jouws Koning, 2e x Attje Meinderts Dadema
1768 Pieter Mijntjes Koning x Pietje Sipkes
1777/98 Jan Meinderts Dadema 1798 Jan Meinderts Dadema geb. te Birdaard, x Grietje Dirks Veenstra
1828 Yde Jans Zwager idem Y.J.Z. x Gelske dr v. Dirk Feyes en Attje M. Dadema
1838 wed. Anske Anskes Posthuma is Sjoukje Dirks Stienstra, zr v. Gelske
Tjeerd Anskes Posthuma
land verkocht, arbeiderswoningen, zuid a.d. Dievendijk, Súdhoekstermiddelweg 103