Bedriuws- en famylje-argiven, foto’s, (rou)brieven, keapakten, poesyalbums, goud en sulver, antyk borduerguod, letterlapen, medaljes, sierpannen, ensfh.

G.G. Berga – Kolleksje Boelstra-Noordenbos
Erven Brouwer – Kolleksjes Brouwer, Hannema, Hettema, Van der Schaaf
J.E. van der Ende – Kolleksjes Brouwers-Haadsma, Van der Ende
K. Haitink-Broekens – Kolleksje Koopal-Koopal
Hettema-fûns – Kolleksje Hettema
Fam. Hellema-Hettema – Kolleksjes Hellema, Hettema
A. de Jong-Terpstra – Kolleksje De Jong Bitgum
A.S. Koopmans – Kolleksje Boelstra-Fokkema
Fam. Palma – Kolleksje Palma-Hannema
B. en J. Rietveld – Kolleksje Palsma
A.A. Schuiling-Beintema – Kolleksje Boelstra-van der Werff
C. en T. Straatsma-Rienks – Kolleksjes Brouwer, Hilarides, Van Popta
M. Westra – Kolleksje Westra
R. Westra – Kolleksje Westra
R. en K. Zondag-Westra – Kolleksje Bruinsma