Bedriuws- en famylje-argiven, foto’s, (rou)brieven, keapakten, poesyalbums, goud en sulver, antyk borduerguod, letterlapen, medaljes, sierpannen, ensfh.

G.G. Berga – Kolleksje Boelstra-Noordenbos
Erven Brouwer – Kolleksjes Brouwer, Hannema, Hettema, Van der Schaaf
J.E. van der Ende – Kolleksjes Brouwers-Haadsma, Van der Ende
Hettema-fûns – Kolleksje Hettema
Fam. Hellema-Hettema – Kolleksjes Hellema, Hettema
A. de Jong-Terpstra – Kolleksje De Jong Bitgum
A.S. Koopmans – Kolleksje Boelstra-Fokkema
Fam. Palma – Kolleksje Palma-Hannema
A.A. Schuiling-Beintema – Kolleksje Boelstra-van der Werff
C. en T. Straatsma-Rienks – Kolleksjes Brouwer, Hilarides, Van Popta

De skinkingen gean nei ynventarisaasje troch Efgoed Fundaasje nei Tresoar te Ljouwert (it eardere Ryksaryf yn Fryslân) en wurde ûnderbrocht yn ’e kolleksjes dy’t de skinkers bepale. Brûklien is fansels ek mooglik. Dêroerhinne kinne betingsten steld wurde oangeande terminen fan ynsjen: ynljochtingen: 058-212 00 35 of brûk it formulier.