Sykje dyn woartels
Sykje fia Erfgoed Fundaasje nei dyn woartels yn Fryslân. Net allinne nammen en data fan dyn foarâlden, mar ek beroppen en sosjale kontekst komme foar ’t ljocht.
Hast al gegevens? Stjoer se op en by genôch kwaliteit sette wy dy op ús webside. Meitsje gebrûk fan ús sykmasine mei in wiidweidich genealogys netwurk.

Search your roots
Search your roots in Friesland, the Netherlands through Heritage Foundation Friesland. Here you can find the names and dates of your ancestors and their professions and social context.
Do you already have information about your family? Please send it to us. Depending on the quality, we may be able to use it on our website. Make use of our search engine and search through our extensive genealogical network.

Any questions or remarks? please send them to us.

We can always use help to translate the Frisian texts into English. Do you wish to help us? Let us know with the contact form.
* indicates required field