GENEALOGY PALSMA
fragminten

 

 

* = berne
~ = doopt
x = troud
† = ferstoarn
[] = begroeven
GJb=Genealogysk Jierboek(je); OFO=Oudfries(ch)e oorkonden; RvdA=Register van den Aanbreng.
Undersyk: Erfgoed FundaasjeWurk yn útfiering – wurdt fuortset
Foar oanfullingen en ferbetteringen sjoch formulier
Sjoch: Johannes Woudstra – Siderius, de Familie en het Handschrift, eigen behear, Ingelum 2002, ISBN 90 9015705 0

Wat is in genealogy?


GENERAASJE I

I
 Hendrik Jacobs (postúm PALSMA) ~ wrsk Boksum 15 maart 1733 † Wurdum 1783; belidenis Wurdum 4 maaie 1759
x Boksum (3e proklamaasje Wurdum 15 jan.) 1758
x
 Tjitske Andeles ANDRINGA ~ Wurdum 22 sept. 1726, † dêr 22 april 1806; 1749 op belidenis oannommen te Wurdum; dr f. Andle Sjoerds Andringa, boer te Wurdum, en Lysbeth Sjoerds
Sjoch foar foarâlden: Erfgoed Fundaasje –Kertiersteat Hette Tjitzes Hettema
Bern:
1 Andele Hendriks PALSMA, folget II.1
2 Lysbert Hendriks PALSMA * Wurdum 18 maart 1767, † dêr op Barhûs 3 april 1810 (oan wettersucht), [] Wurdum.
x 1 Wurdum 11 febr. 1787 Sytse Hommes RYPMA † Wurdum 20 juny 1795; op belidenis oannommen te Wurdum 6 maaie 1781; widner fan Baukjen Hessels.
x 2 Wurdum 27 maaie 1796 Doeke Wygers HELLEMA * Wânswert 3 april 1766, † Wurdum op Barhûs 7 des. 1856, [] Wurdum; grêfstien no yn ’e tsjerke te Wurdum. Skoalmaster te Grou (1778), Wânswert (1781) en Wurdum (1792); fan 1819 oant syn dea boer op Barhûs. Alderling en organist Wânswert en tsjerkfâd 1827-1856 Ned. Herf. Tsjerke Wurdum; gritenijûntfanger (oant 1816); ryksûntfanger belestings 1805-1838. Mei-oprjochter en kommisaris O.B.A.S. (Onderlinge Brand Assurantie Maatschappij). Sekretaris folkssosjeteit (1795), arbeidzjend lid Friesch Genootschap; deiboekskriuwer; skriuwer fan pleatslike skiednis, libbensskets, ensfh.
Doeke x 2 Wurdum 2 maaie 1813 Dieuwke Klases Nicolai * Wurdum 4 febr. 1792, † op Barhûs 25 okt. 1850, [] Wurdum; dr f. Klaas Roelofs Nicolai, boer op Leienburch ûnder Ljouwert en op De Him ûnder Wurdum, en fan Akke Douwes Snoek
Sjoch: Doeke Wijgers Hellema 1766-1856 – De website van voorouders!

palsma14

palsma33palsma45
‘Moaiskriuwerij’ fan Lysbet Hindriks doe’t se tsien jier wie, 23 juny 1777. Erfgoed Fundaasje – Kolleksje Hellema

 

GENERAASJE II
II.1 Andele Hendriks PALSMA
* Wurdum 24-8-1760 ~ dêr 24-8-1760 † Barhûs ûnder Wurdum 15-2-1842, boer op Palsma state, Barhûs, assessor (=wethâlder) fan Ljouwerteradiel, tsjerkfâd, ensfh.;
x Wurdum 21-10-1787 
Grietje Jans SIDERIUS * Froubuurt 10-3-1765 ~ 31-3-1765 † Barhûs ûnder Wurdum 18-5-1841; dr f. Jan Dirks Sideriushúsman onder Froubuurt, nr 16; 1789-1801 kerk- en ermfoogd; kommitteerde fan ’e Bildtpôln;, en Jannigje Arjens 
Andele neamt him PALSMA nei Palsma state op Barhûs ûnder Wurdum dy’t Gryt fia har heit erfd hat fan har beppe Gryt Doekes Rinia
Bern:
1 Hendrik Andeles PALSMA, folget III.1
2 Jannigje Andeles Palsma
3 Jacob Andeles Palsma, folget III.3

GENERAASJE  III
III.1 Hendrik Andeles PALSMA
* Barhûs ûnder Wurdum 22-1-1788 ~ Wurdum 10-8-1788 † Menaam 17-9-1826 [] Bitgum, wierskynlik rigel 16, grêf 8; boer op Lyts Aysma op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole; tsjerkfâd te Bitfum; kommitearde earmfâdij Bitgum; x Wurdum 26-8-1810
129 Metje Louws OSINGA
* Grut Fellingwurd Menaam ûnder Bitgum 2-1-1792 ~ 11-3-1792 † dêr 24-2-1856 [] Bitgum 28-2-1856, rigel 16, grêf 7; boerinne op Lyts Aysma; x 2 Menameradiel 25-3-1829 Marten Ouwes de Boer * Furdgum 1804 † Bitgum 30-5-1869 [] Bitgum, rigel 16, grêf  8; dr f. Louw Arjens Osinga; boer op Grut Fellingwurd op Fjouwerhûs ûnder Menaam; gemeenteriedslid en wethâlder fan Menameradiel; earmfâd en kommitearde gemeentlike earmfâdij te Bitgum, en Saapke Johannes


Bertepleats fan Metsy Louws Osinga, Grut Fellingwerf op Fjouwerhûs (nr 1) ûnder Menaam. Foto: Lucht Foto Nederland