KERTIERSTEAT FAN
GOSSE ATE OFFRINGA

 

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/burried
Sjoch: Wat is in Kertiersteat?

As yn dizze kertiersteat trochklikt wurde kin nei oare kertiersteaten en genealogiën, wurde de foarâlden hjir oer it generaal net útwurke: dat soe onnoadich dûbelop wêze. Erfgoed Fundaasje hat gjin ferantwurdlikheid oangeande boarnen, stambeammen, artikels ensfh. dy’t net ûnder har auspisiën falle. Dat betsjut trouwens net dat yn it wurk, útfierd ûnder it behear fan Erfgoed Fundaasje, gjin flaters sitte.
It wemelet noch fan ’e fraachtekens, in kertiersteat eigen en tagelyk de sjarme fan sa’n ûndersyksspeurtocht. Likegoed, wy stelle priis op ûnderboude antwurden, oanfullings en korreksjes, sjoch it formulier.

Sawat iderien stamt ôf fan ús aller Karel de Grutte, nûmer 570.270.302.208 yn dizze kertiersteat. Wat seit dat ‘heech’ komôf? Heel it nachtlân hat bloed yn ’e ieren fan dizze fjoerfrettende twinger en tagelyk Heit fan Europa. As je rekkenje dat it oantal foarâlden per generaasje ferdûbelet, dan ha je yn ’e tiid fan oerpake Karel teoretys 570 miljard foarâlden. En om 800 hinne wurdt Europa befolke troch mar sa’n 35 miljoen.
Oaren dolle troch oan Adam ta: 
Offringa: From Adam To Esther

In bysûnderheid yn dizze kertiersteat is de foarfaar dy’t yn 1806, mei syn neef, de earste registrearde Alvestêdetocht rydt. Dat binne oer-oer-oerpake Pals Gearts (nei 1811: Bleeksma, nûmer 40), timmerman te Dearsum, en Pals Andries (nei 1811: Visser), skipper te Baard, 24 en 28 jier.
Goasse Goasses Offringa, nûmer 1 fan dizze kertiersteat, lûkt grou twahûndert jier neitiid noch alle wiken mei syn knútsjes de baantsjes op izers yn ’e iishal. Dat, hy hat it net fan in frjemd? Bloedeigen migen fan him út itselde skaai kinne har amper op redens steande hâlde.
’t Is sa’t skynt al mei al allegear frijwat betreklik.
Gosse Ate Offringa, x
Maria Christina Janssen
Bern:
Aart, Jacqueline en Gerard Offringa

   1 Gerard Johan Offringa * Ljouwert 28-9-1961 (twilling mei Jacqueline)
   2 Jacqueline Albertina Offringa * Ljouwert 28-9-1961 (twilling mei Gerard)
   3 Aart Gosse Offringa * Ljouwert 8-8-1966

Troufoto fan Gosse Offringa en Jacoba Alberdina Brandsma.
Foto: Beitschat, Kollum. Kolleksje Erfgoed Fundaasje

2 Gosse Hermanus Offringa * Mantgumer húske oan ’e Swette te Mantgum ûnder Easterwierrum 16-8-1895 † Ljouwert 17-6-1975 [] Ljouwert, Noarder begraafplak; tsjerkeriedslid Grifformearde Tsjerke Ljouwert (Koepeltsjerke); feehanneler te Easterwierrum, Wurdum en Ljouwert (Gysbert Japicxstrjitte 100), ynspekteur Friesch Rundvee Stamboek; x Kollumerlân 13-10-1921
3 Jacoba Alberdina Brandsma (Coba) * Kollum 4-4-1893 † Ljouwert 14-9-1972 [] Ljouwert, Noarder begraafplak


Goassemantsje (nr 2) – it boike slacht letter mei syn houten skoaltas op ’e grutte jonges yn as dy syn âldere kreaze susters tenei komme wolle op wei nei skoalle ta.
De bern Offringa petsjantelje alle dagen fan ’e Swette, in kilometer ûnder Mantgum, dwars troch it lân nei de tichtstebije kristelike skoalle, yn Boazum. Weidum is mar twaëninheale kilometer fan hûs, mar dy sinnige skoalle is net mei de Bibel. By sinneskyn en ek troch waar en wyn: hast tsien kilometer hinne en werom, sawat in heale maraton. De taaie greidhoeksterkes sille wat oer ha foar it string grifformearde gedachtegoed fan har oars sa mylde heit – en mem; mar memke bliuwt yn har eigenste goedichheid djip yn har hert yn der ivichheid eins doopsgesind of sa.
Foto: De Jong, Ljouwert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje

Gosse Offringa en Coba Offringa-Brandsma.
Foto: Mellema, Ljouwert. Kolleksje G.A. Offringa
Coba skriuwt mannich fersen – meast religieus tinte – ûnder de namme J.A. Offringa-Brandsma

LEVEN EN DOOD

Vredig rond een oude toren
die z’n kerk reeds lang verloor,
rusten daar geliefde doden
al zovele jaren door.

Midden in ons mooie Friesland
ligt dit kerkhof, hoog en droog.
Aan z’n voet een enk’le hofstee,
als houdt hij een wakend oog.

Op een mooie zomermiddag
togen wij hier even heen,
en daar onderging ons iets wat
bijna ongelooflijk scheen.

Na ’t bezichtigen der stenen,
waarop zoveel namen staan,
dierb’ren en bekenden samen,
lieten w’ onze blik eens gaan

over d’ uitgestrekt’ omgeving,
vee en weiden, wijd en zijd;
enkel een paar koeien loeiden,
’t liep zo tegen melkenstijd.

Oosterwierum lag te dromen
in de hete middagzon.
Velen die hier vredig rusten,
vonden daar hun levensbron.

Plots’ling trof ons oog een bosje
weeld’rig bloeiend’ heesters aan;
overspoeld door zoveel LEVEN,
dat ’t ons schier verstomd deed staan.

Zóveel vladderende vlinders
van zo’n schitterend’ kleurenpracht
zagen wij nog nooit, en hadden
’t hier ook allerminst verwacht.

Niet dat zij de rust verstoorden,
bleven zelfs volmaakt in stijl,
door geruisloos zich verplaatsend
met hun lijfjes, rank en ijl.

’t Werd weer tijd terug te keren,
nog één blik op ’t Oudergraf
en we daalden, iets weemoedig,
weer de nodige trapjes af.

Leeuwarden, 1967
J.A. Offringa-Brandsma

Djoke Bleeksma.
Foto: De Jong, Ljouwert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje
Hermanus Goasses Offringa.
Foto: L.J. Cordes, Snits. Kolleksje Erfgoed Fundaasje


Fan links nei rjochts: Hermanus Gosses Offringa (nr 4); Geertruida (Trui, x Tjitze Hettes Hettema, boer blombollekweker en ierdappeleksporteur, dir. Hettema Zonen te Bitgum en Ljouwert); Gosse (nr 2); Trijntje (Nine, Trijn, x Gerhard Nieuwhuis, gemeente-amtner op ’e Ljouwerter sekretary); Sikke, administrateur( x Geertje Hasker); en Dieuwke Sikkes Bleeksma (nr 5).
Foto: F.O. Strüppert, Ljouwert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje

Manus Offringa en Djoke Bleeksma.
Foto: J.H. Slaterus, Ljouwert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje

4 Hermanus Gosses Offringa (Manus) * Easterwierrum 1-1-1865 † Ljouwert 6-9-1932 [] Easterwierrum; feekeapman te Easterwierrum yn it Mantgumer húske oan ’e Swette te Mantgum ûnder Easterwierrum, de húshâlding is oriïnteard op Easterwierrum; sûnt 1907 Achter de Hôven (nr 93, se sjogge dan noch oer de greiden út) te Ljouwert; ynspekteur Friesch Rundvee Stamboek fan 1904 oant syn pensjoen mei 65 jier yn 1930; tsjerkeriedslid Grifformearde Tsjerke Ljouwert (Koepeltsjerke); x
5 Dieuwke Sikkes Bleeksma * Poppenwier 18-9-1866 † op ’e Twa Damkes te Bitgum (yn ’e húshâlding fan har dochter Trui) 13-2-1956 [] Easterwierrum; Djoke wennet nei it ferstjerren fan har man yn by har dochter Nine, kosthúshâlderes oan ’e Gysbert Japicxstrjitte 1 te Ljouwert.
As Djoke beïerdige wurde sil, friest it dat it ongelet. Amers en tsjettels hyt wetter wurde oansleept, oars kin it omskot net besteld wurde.

Yn tsjinstelling ta har heit en pake, wurdt Djoke Bleeksma behoarlik âld; dat is it gefal by mear yn dit laach. Har oerpake Pals wurdt 94, oer-oerpake Geart 86 en âld-omke Marten Palses Bleeksma 97. Anno No is njoggentich normaal . Mar as Marten njoggentich wurdt, komt dat as in bysûnderheid yn it Nieuwsblad van Friesland – Hepkema’s Courant, 7-12-1904. (Mei tank oan Arjen Martens Schaafsma, syn oerpakesizzer.)


Toer en hôf fan Easterwierrum. Akwarel en pin (oast-indise inkt) fan ’e Frânse Bernaucourt, yn 1960 makke foar Geertruida Hettema-Offringa. Dit is eins in foarstúdzje foar in skilderij yn oaljeferve, sjoch de pylkjes rjochts boppe de toerspits. De Offringa-grêven rjochts, stean der krekt net op. Dat soe noch. Lykas ek âlde stiennen mei de Roomse Krusen fan Agnes Hoogma en har broers links op ’t hôf, freonen fan har – ta neitinken, by dizzen.
Kolleksje Erfgoed Fundaasje

As Manus Offringa in smeet docht op it baantsje fan ynspekteur, binne der 106 sollisitanten, seis wurde keazen om in praktise proef te dwaan en in twatal bliuwt oer.
Manus syn oanstelling is opmerklik yn in tiid dat frijsinnich lyk foaroer rjochtsinnich stiet. Al is Manus is yn ’e eagen fan syn breahearen – dy binne meast ‘grou’ liberaal – in ‘fine’ anti revolusjonêr, syn kundigens jout de trochslach.
Wouter Theunis Zwart betinkt Manus Offringa yn: Tachtig jaar – Een speurtocht door het Friesch Rundvee-Stamboek en aanverwante organisaties, Laverman N.V., Drachten, 1960
Sjoch ek: R. Strikwerda – Een eeuw Fries Stamboekvee, Friesch Rundvee-Stamboek, Ljouwert, 1979


O dy romantyk: ús Frysk Stamboekfee by namme neame. Is dit Dieuwke 7?  ’t Hynder Bles stiet derby (in bles is in stik wyt op ’e snút).
Yllustraasje út:
Aldfaers groun, fan J.P. Wiersma. Akwarel fan Cornelis Jetses, 1944

Wietze Brandsma wurdt nei syn ferstjerren yn ûnderskate kranten beskreaun as ‘beschaafd en bescheiden’. Hy hie in ‘vriendelijke vaste leiding die gepaard ging met een helder inzicht’. Hy wie ‘in meerdere opzichten zijn tijd ver vooruit en had een helderen vooruitzienden blik’. Ek ‘zacht in zijn oordeel over anderen’. Fierders by gâns fee- en hynstekeuringen: ‘deskundig keurmeester’ en ‘abseoluut onpartijdig’.
Foto: E. Sanders Jr., Grins, Heerestraat 69a. Kolleksje G.A. Offringa

Sjoch syn memoires:
Jeugdherinneringen fan Wietze Barelds Brandsma

Sytske Ates Faber.
Foto: E. Sanders Jr., Grins, Heerestraat 69a. Kolleksje G.A. Offringa

6 Wietze Barelds Brandsma * Gerkeskleaster 1-12-1858 † Ljouwert 26-11-1938 [] Kollum, boer op Phaesma state te Kollum; Wietze Brandsma is in pionier. Sa nimt er yn 1901 de foarstap ta de oprjochting fan it Onderlinge Veefonds, in feefersekering, dêr’t er tritich jier foarsitter fan is. Yn 1907 is er mei-oprjochter fan ’e ‘Melk Controle Dienst, ter verbetering van de veestapel’, dêrfan is er 25 jier foarsitter. Hy is sân jier foarsitter fan ’e pleatslike ôfdieling fan ’e Friesche Maatschappij van Landbouw; trettjin jier bestjoerslid en sân jier foarsitter fan ’e Coöperatieve Boerenleenbank; foarsitter fan ’e Friesche Veefokkers Onderlinge te Ljouwert.
Op polityk terrein is er bestjoerslid fan ’e AR-Kiesvereniging (A.R.P.: Anti Revolutionaire Partij) en mei-oprjochter fan ’e ‘AR-Persvereniging De Vrije Fries’; x Achtkarspelen 18-5-1882 
7 Sytske Ates Faber * Kollum 1-6-1860 † dêr 6-1-1928 [] dêr

Goasse mei Goaske, ferlytsfoarm foar jonkjes fan Goasse. En Trijn mei lytse Nine, flaaifoarm fan Tryntsje.
Foto: De Jong, Ljouwert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje
Goasse Wytses Offringa, rêstend feekeapman te Ljouwert.
Foto: Strüppert & Van Duyl, Ljouwert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje

8 Gosse Wytzes Offringa (Goasse) * Dearsum 5-12-1837 † Ljouwert 20-11-1914 [] Easterwierrum; arbeider en feehanneler te Easterwierum, x Baarderadiel 10-6-1863
9 Trijntje Hermanus van Zandbergen (Trijn, Nine) * Easterwierrum 7-3-1839 † dêr 27-9-1902 [] Easterwierrum


Trije Truien 
Trui Boonstra (l.) is alheel yn ’t swart – neffens wenst de swiere rouklean – om ’t ferlies fan har beide manlju en oare sibben. Sa klaait in frou har oan neffens it oantal minsken om har hinne dat ferstoarn is. Trui Swierstra (rj. ûnder) draacht it lichtere rouswart mei wite rânen. Dat lyts bytsje wyt kin no wol: it ferstjerren fan har heit is al even lyn. Trui Offringa (rj. boppe) hat har moaiste fleurich jurkje oan, se hoecht net yn dy donkre klean te gean, se hat dat oan Truike frege: Trui Swierstra is sa jong en net jaloers útfallen, dat har Twadde Trui hoecht har net yn dat swarte oan te passen.
Trije Truien en trije geloven: Geartrude Boonstra is doopsgesind, Geartrude Offringa grifformeard en Geartrude Swierstra frijsinnich Nederlâns Herfoarmd.
Oer dat ‘leauwen’ wurdt troch dizze froulju – de beide jongste famkes noch – fan jongs-ôf-oan gedegen en tagelyk timide redendield. Se sille it faninoar witte en se binne en bliuwe byinoar: dêr komt gjin spjalt by te pas.
As Trui Boonstra hifke wurdt op har minnistekomôf, stelt se frijút: ‘No nee, ik bin doopsgesind’, wêrmei’t se beäme wol dat se frijsinnich is – yn tsjinstelling ta har beppe Trui Betsema bygelyks (nr 45 yn dizze kertiersteat), dy’t wierskynlik by de saneamde ‘fine minnisten’ fan Balk is.
-Geertruida Swierstra * Mantgum 17-4-1893 † Lytsewierrum 16-7-1974 [] dêr, dochter fan Tjerk Nannes Swierstra, boer te Mantgum en Britswert, en Sjoukje Ringnalda (* 1870 † 1908, dr f. Trui Boonstra en har twadde man Gerben Ringnalda); Trui trout mei Durk Willems Boelens * Sweins 12-12-1888 † Lytsewierrum 7-9-1960 [] dêr, molkrider en komelker te Lytsewierrum, sn f. Willem Jans Boelens, arbeider te Frjentsjer, Sweins en Lytsewierrum, en Hiltje Merks van der Mey
Foto: De Jong, Ljouwert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje 

10 Sikke Geerts Bleeksma * Rinsumageast 17-2-1840 † Poppenwier 21-11-1867; ferver te Poppenwier, x Raarderhim 16-11-1865
11 Geertruida Johannes Boonstra * Poppenwier 7-10-1845 ~ dêr op persoanlike belidenis, doopsgesind, 1-4-1866 † Wiuwert 23-7-1919 [] Wiuwert (op it rêstplak fan har omskot op it hôf fuort by de grêfkelder is deselde atmosfearise ynfloed min ofte mear merkber as yn ’e kelder dêr’t de mummys net weiwurde; by it op ’e nij brûken fan har grêf die soks bliken);
Trui ferkeapet yn 1905 yn ’e mande mei bern fan har tredde man te Baard in gebou mei altydduorjend en ûnopsisber rjocht fan opstal en grûn, foar f 800,-;
Trui x 2 Raarderhim 1869, sy 23 en hy 33 jier, Gerben Annes Ringnalda * Grou 22-11-1835, doopsgesind,† ferdronken (neffens meidieling fan T. Offringa-Nieuwhuis; stjerakte noch net fûn), keapman te Ljouwert, sn f. Anne Gerbens Ringnalda, boer te Baaium, sûnt 1833/’34 te Grou, en Albertje Rinses van der Meulen; Gerben x 1 Ljouwert (op houlikse betingsten) 16-10-1863, hy 27 en sy 44 jier, Grietje Bruinswart * Ljouwert 6-10-1819 (Wyk D, nr 28), doopsgesind † dêr 5-12-1868, keapfrou te Ljouwert, dr f. Lieuwe Stevens Bruinswart, keapman te Ljouwert, en Anna Sjoerds Gorter; widdo sûnt 10-7-1861 fan Hendrik van Loo, grifformeard, ferver en glêsmakker te Ljouwert

Gerben Ringnalda is keapman, ek yn ûnreplik guod;
hy keapet
1858: greide te Poppenwier, f 2496,-
1863: skippen, fan Anne, Steffen en Fedde Wybes Veersma en Yke Jotjes de Boer, te Warns, Aldemardum en Starum, foar f 754,-
1863: twa perselen lân te Raard (Rh.)
1872: in winkelhûs te Ljouwert, f 2800,-
1876: ûnreplik guod te Ljouwert 
1877: ûnreplik guod te Raard (Rh.), f 22.139,-;
hy ferkeapet
1874: in winkelhûs te Ljouwert, f 3000,-

Trui x 3 Baarderadiel 28-3-1888 Klaas Jarigs Leenstra * Sânfurd 29-11-1840, doopsgesind, † Wiuwert 29-9-1904, arbeider te Itens (by syn heit tink), sûnt 12-5-1866 (=Alde Maaie) boer te Easterein, sûnt 14-5-1867 op Hettema state oan ’e Tjaarddyk ûnder Nijlân, sûnt 1874 te Wiuwert; boarch en mei-oprjochter fan ’e ‘Coöperatieve Vereniging tot het bedrijven eener Stoomzuivelfabriek Wieuwerd’; sn f. Jarig Sytses Leenstra, boer te Sânfurd en Itens, en Froukje Klazes Bosma;
Klaas x 1 Hinnaarderadiel 13-5-1865 Sjirkje Gerrits de Boer * Easterein 13-11-1844, N.H. † Nijlân 10-1-1870, dr f. Gerrit Pieters de Boer, boer te Easterein, en Neeltje Arjens Jaarsma;
Klaas x 2 Wymbritseradiel 6-8-1874 Maria Abes Santema * Raard (Raarderhim) 31-5-1844 † Wiuwert 11-4-1885, by har trouwen húshâldster te Nijlân, by de man dêr’t se krekt mei troud is tink, dr f. Abe Piers Santema, (fear)skipper te Raard, en Akke Reins Leen

12 Bareld Teijes Brandsma * Lytsegast (Lutjegast)1-10-1823 † Burum 18-3-1904, winkelman, greidboer te Gerkeskleaster en bouboer te Muntsjesyl; x 2 Kollumerlân, x Gruttegast 16-5-1851
13 Jacoba Albertina Stuiveling * Stroobos 1-1-1829 † Burum 30-5-1911

14 Ate Jelkes Faber * Tytsjerk 3-8-1833 † Gerkeskleaster 8-3-1874, 40 jier, yn 1831 arbeider te De Rottefalle; by trouwen keapman te Augsbuert, yn 1858 boer te Kollum, yn 1865 dêr komelker, 1867 dêr bouboer, sûnt 1867 boer te Gerkeskleaster; ferhiert yn 1869 foar trije jier lân te Kollum (f 528,-); x Kollumerlân en Nijkrúslân 20-5-1858
15 Jantje Jelles Wielsma * Augsbuert 7-6-1835 † Gerkeskleaster 27-3-1872, 32 jier; by x sûnder berop te Augsbuert

16 Wytze Sjuks Offringa * Dearsum 14-3-1806 ~ dêr 16-4-1806 † Rinsumageast 10-1-1892; by trouwen arbeider te Folsgeare; 1829 sûnder berop te Dearsum (by syn heit en dy op ’e pleats, tink); 1831-’37 arbeider te Dearsum; 1841-’44 boer te Easterlittens; 1844 keapman te Easterlittens; 1855 komelker te Dearsum; 1855, ’57 komelker te Snits; 1861-1868 boer te Oostwold yn Grinslân; 1864 boer te Dearsum; 1871, ’75 komelker te Rinsumageast; 1874 boer te Rinsumageast; 1878-1892 sûnder berop te Rinsumageast; x 2 Baarderadiel (Weidum) 11-1-1843 Jakobje Sybrands Houtsma * 1811 † Dantumadiel 26-1-1892, dr f. Sybrand Jans Houtsma en Geertje Ebes Sybesma; x 1 Wymbritseradiel (Snits) 22-4-1828
17 Janke Gosses Hoekstra * Kubaard 16-7-1804 ~ dêr 29-7-1804 † Easterlittens 4-1-1842, 36 jier
Wytse Sjuks keapet te Rinsumageast:
-1872: in hûs en hiem, f 525,-
-1875: in hûs en bakkerij, f 666,-

-1/3 hûs en hiem, f 701;
hy ferkeapet te Rinsumageast:
-1874: in hûs, f 350,-
-1880: in hûs en hiem, f 750,-.

18 Hermanus Eyses van Zandbergen
* Reduzum 14-2-1799 ~ dêr 10-3-1799 † Boazum 8-8-1869 [] Easterwierrum; skipper te Easterwierrum, fear- en beurtskipper op Ljouwert en Snits; kommisjonêr yn aaien
19 Yke Johannes de Vries * Reduzum 27-8-1805 ~ dêr 25-9-1805 † Easterwierrum 9-6-1864 [] Easterwierrum

In alles eene goede behandeling
Manus wurdt op 1-5-1845 feroardiele ta f 10,- boete fanwegen: ‘Het expresivelijk in lading leggen met zijn schip om de zich aanbiedende persoonen in te nemen.’
Op 22-5-1845 wurdt er beboete ta itselde; yn novimber fan dat jier foar wer itselde, mei in ferheging fan ’e twangsom nei f 15,-. Mar Manus behurdet deryn: justjes letter docht er it al wer. Om syn eigen beurs te skikken en om syn klandyzje te geriven tink – moai dat it sa kin – har segen hat er wol. Yn oerheidseagen is er ûnferbetterlik, hy fertsjinnet trije dagen yn ’t kasjot.
In jier letter rekommandeart er himsels oan as fear- en beurtskipper anneks kommisjonêr yn aaien: ‘beloovende in alles eene goede behandeling.’ – sjoch de advertinsje hjirûnder.

20 Geert Palses Bleeksma * Dearsum 6-11-1812 † Rinsumageast -10-1847; 1831-’35 timmerfeint te Dearsum, sûnt 1835 dêr timmerman, 1847 skipper te Rinsumageast; taksateur fan ûnreplik guod; x Raarderhim 15-12-1835 
21 Dieuwke Sikkes Bakker
* Poppenwier 16-5-1811~ dêr 26-5-1811 † Dearsum 14-12-1882; yn 1855 winkelfrou en skipperske te Rinsumageast; 1865 sûnder berop te Poppenwier yn 1875 sûnder berop te Tersoal; x 2 Dantumadiel 12-5-1853 Bokke Jacobs Hollander, sy 44 en hy 24 jier, * Burdaard 24-12-1828, sn f. Jacob Pieters Hollander, kastlein ûnder Burdaard, en Jantje Bokkes Terpstra;
by syn trouwen is Bokke sûnder berop te Rinsumageast; fuort dêrnei skipper te Rinsumageast, yn 1854 winkelman en yn 1855, ’56 dêr keapman en beurtskipper; yn 1859 komelker te Burgum; yn itselde jier wennet er yn Burdaard; yn 1860 te Raard (Rh.); 1861 en ’62 keapman te Marsum; yn 1872 te Tersoal; yn 1859 fertrekt er út Burgum nei Grandhaven, Michigan, USA en by it ferstjerren fan syn frou yn 1882 wurdt meld dat er wer yn Noard Amearika tahâldt.

En dit is it sizzen – út oerlevering lycht men it meast
Is Dieuwke har earste man de honkfêste deeglikheid sels, har twadde man – tweintch jier jonger as har – beteart de oare kant oer. Hy kin it min bankje en giet it avontuer oan. Dieuwke ferfart mei him fan ’t iene plak nei ’t oare, mar folget him krekt net de iggeleaze dobbe oer. Bûten it leeftydsferskil fan tweintich jier, wierret it stânsferskil net mei  

Geart Palses keapet
1833: hûs en tún, neamd It Smitshûs, te Rinsumageast, f 500,-
1839: de helt fan it snikskip De Vrede, farrend fan It Smidshûs op Dokkum e Ljouwert

Bokke Hollander keapet
1855: in hûs te Burdaard, f 800,-
1856: hûs en skuorre, It Smidshûs, te Rinsumageast en in stik túngrûn, f 2607,- en f 1006,-
1860: in hûs en hiem en grûn te Marsum, f 1045,-
1862: in hûs te Poppenwier, f 300,-
hy ferkeapet

1853 healân te Burdaard en Readtsjerk, f 510,-
1856: in oerdekt snikskip, De Jonge Jelte, 9 ton, f 1645,-, oan Pieter Pieters Oberman te Jannum
1859: trije huzen mei hiem te Burdaard
1859: ferkeaper en ynhâlder, de helte fan in oerdekt snikskip, De Goede Verwachting, mei in fêste beurt fan Burdaard op Ljouwert en Dokkum, vise versa
1862: hûs mei tabehearren te Marsum, f 790,-
1867: hûs en hiem te Poppenwier, f 525,-.
 

22 Johannes Hettes Boonstra * Terherne ~ Poppenwier, op belidenis 12-4-1840, doopsgesind † Aldhoarne 25-10-1906; yn 1841 arbeider te Poppenwier, sûnt 1842/’43 dêr boer, yn 1888 sûnder berop te De Knipe, by syn ferstjerren idem te Aldhoarne; x Raarderhim 9-5-1840
23 Sjoukje Eyses Speerstra
* Sybrandabuorren ~ Poppenwier op belidenis 25-5-1843, doopsgesind † Poppenwier 9-5-1864

Jehannes is mogelik in swierich man, dêrneffens syn hân fan skriuwen; hy skrommet net om beweging yn ûnreplik guod te bewurkjen; 
hy keapet:
1872: healân te Tersoal, f 3880,-
1874: 1/14 part fan ûnreplik guod te Langwar, Raard (Rh.) en Poppenwier fan syn skoansoan Gerben Annes Ringnalda te Ljouwert, f 585,-
1876: hûs en hiem te Poppenwier, f 3000,-
1878: greide te Poppenwier, f 1351,- 
1880: in stik greide te Poppenwier, f 1000,-
hy ferkeapet
1873: in wenhûs mei grofsmidte te Jirnsum
1882: in pleats mei hiem en tún anneks ûnderskate perselen hea- en greidelân te Gooaiïngaryp, f 38.150,-
hy hiert
1862: lân te Sybrandabuorren fan Sjoukje Hantjes Speerstra te Himpens

24 Teije Wytzes Brandsma * Aldegea (Smellingerlân) 28-8-1793 † Lytsegast 18-1-1859, boer te Lytsegast; x Smellingerlân (Drachten) 9-5-1818
25 Sjoertje Barelds de Boer * De Rottefalle 9-11-1795 ~ dêr 29-11-1795 † Lytsegast 13-12-1885

26 Pieter Hendriks Stuiveling (ek: Stuveling) * Súdhorn 10-8-1799 ~ dêr 18-8-1799 † Gruttegast 10-12-1887, 88 jier; docht belidenis te Gerkeskleaster op 8-4-1832 (wennet dan te Stroobos), yn 1824 seeman te Gruttegast, seekaptein, 1826 skipper te Stroobos, yn 1829, ’31, ’32, ’35, ’41, ’48 dêr winkelman, yn 1832, ’50 en ’61 te Doezum, yn 1850 keapman en grossier, ek postkantoarhâlder; x 2 Grypstsjerk 2-3-1837 Eeke Reintses Heemstra * Pieterzijl omstr. 1806, widdo fan Sytze Hendriks Doornbos (ek: Dorenbos), dr f. Rentje Teewes Heemstra en Sjouktje Klaassens de Waard. 
27 Francina Regina Izebranda Hommes (ek: Fransina, en sûnder Izebranda) * Stroobos ûnder Doezum 24-7-1810 ~ dêr 26-7-1801 † Stroobos 14-10-1835

28 Jelke Jans Faber * De Rottefale 1804 † Augsbuert 27-12-1893 (fjouwer dagen nei syn twadde frou); by trouwen sûnder berop te De Rottefalle; yn 1833 boer op ’e Lytse Geast ûnder Tytsjerk, yn 1851 boer en keapman te Drachten, sûnt 7-5-1857 boer te Augsbuert; x 2 Kollumerlân 28-4-1859, 54 en 41 jier, Aukjen Sakes van der Burg * Oerterp 26-11-1817 † 23-12-1893, by har trouwen húshâldster te Augsbuert, dr f. Sake Jans van der Burg en Romkjen Hennes de Vries; Jelke x 1 Smellingerlân 5-6-1830, 25 en 26 jier
29 Sytske Ates Veenstra
* Noarder Drachten ûnder De Rottefalle 29-7-1803 † Lytse Geast ûnder Tytsjerk 5-4-1840, 36 jier

30 Jelle Doekes Wielsma * Augsbuert 13-5-1796 † Kollum 14-5-1879, 83 jier; by x boer te Lytsewâld (Lutke- of Lutjewoude) ûnder Augsbuert, yn 1870 noch; yn 1873, ’79 boer te Kollum, x Kollumerlân 19-4-1834, 37 en 22 jier
31 Beerentje Klazes Boonstra
* Kollum 15-2-1812 † dêr 27-6-1898
Jelle Doekes keapet no en dan ûnreplik guod:
1839 (mei oaren): greide en boulân te Lytsewâld, f 4801,-
1849: hûs en skuorre te Kollum, f 1300,-
1855: in hûs, Wyk D, nr 2 te Kollum, f 700,-
1870: greide, f 3575,-
1873: hûs en hiem anneks greide en boulân f 5300,-; 
yn 1837 ferhiert er in sate en lân te Kollum, foar seis jier, f 825,- yn ’t jier
Bearentsje ferkeapet yn 1893 in stik greide foar f 1916,-

32 Sjuk Wytzes Offringa (nimt yn 1811 de namme Offringa fan syn mem oan) * Dearsum 2-7-1770 ~ dêr 15-7-1770 † dêr 30-7-1856; boer te Dearsum; tsjerkfâd; x Dearsum 29-1-1804, dan beide fan Dearsum
33 Ytje Jeltes Bakker * Dearsum 20-3-1784 ~ dêr 20-5-1784 † dêr 2-4-1852
Sjuk syn geboarteleppel is bewarre bleaun yn ’e Kolleksje H. Nijdam; ynskripsje:
Sjuk Wijtses is geboren den 2 julij 1770
Sjoch: Hessel de Walle

Sjuk Wytses keapet yn 1818 1/4 fan in pleats te Dearsum, hy buorket op

Perseelnr. Yn gebrûk as Oerflakte m² Klasse Belesting
35 Greide 31280 1
36 Greide 58530 1
37 Wettermole en hiem 135 1
38 Greide 700 1
43 Tún 520 2
44 Hûs en hiem 2290 1 36
45 Greide 13600 1
46 Greide 8980 1
48 Greide 45160 1
60 Greide 9580 3
224 Greide 14070 2

34 Gosse Ulbes Hoekstra * Kubaard 11-12-1768 ~ dêr 25-12-1768 † dêr 7-9-1837, hûsnr 4, 69 jier; Mr kuper te Kubaard
35 Maaike Pyters Kuipers (ek: Marike) * Raard (Rh.) omstrings 1769 † Kubaard 15-8-1844, hûsnr 5, 75 jier; as widdo kuperske te Kubaard

36 Eyse Hermanus van Zandbergen (ek: Eyso, de deftiger skoalmastersfariant) * Reduzum omstrings 1770 † dêr 14-7-1849, 79 jier; skuonmakker te Reduzum, x Reduzum 24-6-1798, dan beide fan Reduzum
37 Martentje Andries Veenstra
* Ljouwert omstrings 1774 † Reduzum 24-11-1853, 79 jier

38 Johannes Johannes de Vries, x Reduzum 23-5-1802, dan beide fan Reduzum
39 Okjen Olpherts de Groot
* Poppenwier 22-9-1782 ~ dêr 13-10-1782 † Reduzum 6-4-1851

40 Pals Geerts Bleeksma * Dearsum 8-8-1784 † dêr 23-8-1878, 94 jier [] dêr, timmerman en taksateur te Dearsum; Ryks-skatter foar it Skatting-distrikt Nijlân; yntekener fan Geschiedenis van Friesland fan Wopke Eekhoff 
41 Froukjen Martens Jelgersma
* Wurdum 25-12-1785 ~ dêr 1-1-1786 † Dearsum 9-10-1828 [] dêr, winkelfrou dêr

Earste registrearde Alvestêdetocht
Pals Gearts rydt yn 1806, mei syn miich Pals Andries (sûnt 1811:Visser, skipper te Baard), de earste registrearde Alvestêdetocht, 24 en 28 jier.
Se ride fuort út Dearsum wei de moarns om healwei seizen en komme oan te Snits – de lêste stêd – om healwei sânen: de tocht folbrocht yn trettjin oeren. Yn ’e winter fan 1890/’91 ferbetteret 
Pim Mulier dat rekord mei fiif minuten. 
Yn 1809 docht Pals ek mei oan ’e earste offisjele hurdriderij op ’e koarte baan foar manlju, in maraton mei hûndert riders op ’e stedsgrêft te Snits, dat is tagelyk ek de earste ‘offisjele’ manneriderij. Pals is der yn ’e earste omloop ôf. Hy kin it net winne fan ’e matsjedors yn dy jierren, lykas Knillis Ynses fan Kubaard, Atze Gearts, Pyt Adams (soan fan Adam Hurdrider), Hantsje Jans (broer fan Eyse Jans Speerstra, nr 46 hjirûnder) en Pier Thomas Stornebrink.
Sjoch:
-Hylke Speerstra – Hurdriderijen yn Fryslân

-Fenno L. Schoustra – Elfstedentocht – De schaatsen scherp, Ljouwert, 1971

Pals Gearts keapet
1839: in stjelp te Marsum, f 564,-;
hy ferkeapet
1839: de helt fan in hûs te Hilaard, f 200,-
1848: hûs mei skuorre te Dearsum, f 450,-;hûs en tún te Dearsum, f 221,-.
Hy nimt mei twa oare oannimmers yn 1817 it ôfbrekken en wer opbouwen fan ’e tsjerketoer te Toppenhuzen oan.

42 Sikke Jeltes Bakker * Dearsum 5-12-1788 ~ dêr 11-1-1789 † dêr 4-8-1856 [] dêr; boer en keapman te Dearsum; gemeenteriedslid fan Raarderhim, fan 1841 oant syn dea assessor (wethâlder); lid dyksbestjoer; x 2 Raarderhim 10-10-1829, 40 en 27 jier, Ytske Alles Akkerman * Lichtaard 1802 † Dearsum 7-6-1886, 84 jier; dr f. Alle Symens Akkerman en Neeltje Sipkes Veenstra; Sikke x 1 Poppenwier 6-1-1811
43 Tjaltje Tjallings de Boer * Offenwier omstrings 1780 † Poppenwier 20-9-1826, 47 jier; x 1 Poppenwier 7-6-1799 Jelle Hendriks
Sjoch: Genealogysk Jierboekje 1958, side 20

44 Hette Sjoukes Boonstra (de achternamme is grif ûntliend oan de Boarn, de r is yn ’t Frysk stom foar in n) * Aldeboarn 1790, doopsgesind, † Poppenwier 11-3-1882, boer te Poppenwier; x Balk 18-8-1813
45 Geertruida Johannes Betsema (ek: Betzema; yn stjerakte fan har soan Jehannes neamd: Geertje Johannes Bezema, de amtner is ’t spoar blykber bjuster) * Balk 17-9-1791, minnist, † Poppenwier 2-8-1871

46 Eyse Jans Speerstra * Spears ûnder Gau 27-11-1791, doopsgesind, † Sybrandabuorren 6-7-1855, boer te Sybrandabuorren; x Wymbritseradiel 6-5-1814
47 Tytje Sjoerds Klaversma * Goaiïngea 10-1-1794 ~ dêr Nederlâns Herfoarmd 10-1-1794 † Sybrandabuorren 22-3-1857

Geseten en ongeletterd
De trou-akte fan har dochter Sjoukje kin Tytsje Sjoerds net ûndertekenje, want skriuwe kin se net. Dat komt yn dizze hoeke by mear geseten brinnen foar. It is foar har sa’t skynt net noarich. Op ’e pleats bûtenút bekwame se har yn bûter en tsiismeitsjen en ambieare dêrfoar Earste Keur: it Alderbêste. En as dizze ongeletterden har yn fol ornaat mei ’t gouden earizer op yn de tilbry nei de Waach yn ’e stêd taride litte en dyEarste Keur ta har foldwaan ha, binne se ryk op sawat alle fronten. By gjin begearde Keur? It is net oars en ’t is de oaren fan it Romsicht gund. Wy hawwe mei ús allen wer in moaie dei – en foar ússels: letter better.
Oan ’e hantekeningen fan har manlju te sjen, binne dy dêrfoaroer bedreaun yn ’e skriuwkeunst: se wolle sels har hannel en affearen ynoarder op papier ha. 

48 Wytze  Teijes Brandsma * Aldegea (Sm.) 15-12-1764 † dêr 17-11-1821, 56 jier, boer te Aldegea, assessor (wethâlder) fan Smellingerlân, x Aldegea 21-6-1789
49 Grietje Lammerts Harmenzon 1762 1844?

50 Bareld Rienks de Boer (ek: Barolt, Bartel) * Wytfean 18-5-1768 ~ Eastermar 17-7-1768 † De Rottefalle 6-1-1865, 96 jier, bouboer (hûs 33; hy stiet te boek as ‘akkerbouwer’) yn ’e Rottefalle, dêr 1825, ’26 allyksa taksateur, x De Rottefalle 3-8-1794
51 Baukjen Jans Sietsema * De Rottefalle 9-10-1769 † dêr 12-5-1840, 70 jier, boerinne yn ’e Rottefalle
Bareld keapet troch de jierren hinne nochal wat ûnreplik guod, foarbylden:
1826: in sate, lân en hûs mei skuorre te Eastermar, keapsom: f 5000,- (ferkeapers: trije bern fan Teije Benedictus)
1829: lân te Eastermar, f 156,-
1830: lân yn De Pein, f 600,-
1832: lân yn De Pein, f 235,-
1834: (mei gâns oaren), hûs en lân, te Eastermar, Hurdegaryp, Drachten
1842: (idem) fêstichheden út in sate, lân, hûs, hiem anneks wettermole, idem
1849: lân yn ’e Rottefalle, f 700,-

Baukje tekenet yn 1826 sels Sijtsema. By de namme-oannimming yn 1811 wurdt fêstlein dat har heit Jan Geeuwkes de fan Sietsema oannimt. Yn akten wurdt fierders farieard: Sietzema, Sytsema, Sytzema.
Nijsgjirrich trouwens wêrom’t Jan Geeuwkes dizze namme foar kar nommen hat, want yn syn skaai komt de namme Sytse net daliks foar. Mooglik ûntliend oan in stee dêr’t er op húsmannet?

52 Hendrik Jannes Stuiveling * Aduard omstrings 1741 † Grins 31-1-1819, 78 jier, wennet dan bûten Der Aapoarte, Letter A, Nr 24, Kanton nr 2; wennet yn 1792 te Aduard; by ferstjerren sûnder berop, x 1794 
53 Johanna Albertus Pesman
* Bedum omstrings 1756 † Grins 14-1-1843, 87 jier, wennet yn ’e Pluimerdgang, Letter P, nr 300

54 Ipo Fredrik Hommes (ek: Frederik) * omstrings 1766 Gruttegast 4-5-1820, 54 jier, yn 1808 neamd ‘kommissaris’, yn 1818 gemeente-ûntfanger te Stroobos, yn 1820 skout fan ’e gemeente Gruttegast, x Doezum 8-5-1796
55 Jacoba Frank * omstrings 1774 † Stroobos 3-11-1808, 34 jier

56 Jan Jelkes Faber * Bûtenpost 1784 † De Rottefalle 7-6-1843, 60 jier; by trouwen brander te Bûtenpost; letter (sûnt 1830?) jeneverbrander, stoker, distillateur anneks boer yn ’e Rottefalle nr 22; x Eastermar 29-5-1803
57 Hiltje Jans van der Meer, by x fan Eastermar

58 Ate Klazes Veenstra (hy nimt de namme fan syn frou oan tink, want dy neamt har al foar 1811 Veenstra) * Optwizel omstrings 1767 † Noarder Drachten ûnder De Rottefalle 6-7-1851, 84 jier; húslju Noarder Drachten ûnder De Rottefalle
59 Wytske Wyberens Veenstra † 22-5-1840, 65 jier

60 Doeke Jans Wielsma * Westergeast 1751 ~ dêr 1-10-1752 † Augsbuert 30-4-1825, hûsnr 14, 73 jier; boer te Lytsewâld (Lutjewoude) ûnder Augsbuert; x Westergeast 14-9-1783
61 Akke Feikes Visser (ek neamd Aafke, allyksa yn har stjerakte) * Aldwâld omstrings 1763 4 † Augsbuert 18-2-1850, 87 jier; yn 1834 brinne te Augsbuert

62 Klaas Gerbens Boonstra * Hilaard 31-12-1777 ~ dêr 18-1-1778 † Kollum 23-1-1829, de moarns om 7 oere op it iis by hûsnr 30, wyk A; yn 1814 boer te Kollum; yn 1829 dêr houtdraaier
63 Jantje Melles Kniphuizen * Sâltkamp 20-4-1788 ~ Vierhuizen 4-5-1788 † Kollum  7-2-1865, hûsnr 74, 76 jier; yn 1834 boerinne te Augsbuert; ferkeapet yn 1830 de helte fan in hûs te Kollum foar f 500,-; op 31-12-1859 ynskreaun te Kollum; x 2 Kollumerlân 23-1-1830, 41 en 62 jier Ebbele Ebbeles de Jong * Kollum omstrings 1768 † dêr 23-2-1853, yn 1830 boer te Augsbuert, sûnt 1826 widner fan Grietje Durks, sn f. Ebbele Ebbeles de Jong en Tetje Oeges

64 Wytse Sjuks * Sybrandabuorren foar 1728; 1768 en 1798 boer op stim 23 op it Wolvelân ûnder Dearsum; foar him giet in ramplesant yn militêre tsjinst; x 1 Poppenwier 9-9-1753 Grytje Jakles, dan beide fan Raard; x 2 Dearsum 29-1-1769, dan beide fan Dearsum
65 Eelkje Jans Offringa
* Weidum 28-8-1746 ~ dêr op belidenis 12-5-1774

66=84 Jelte Hinnes Bakker (ek: Van der Meulen) † Dearsum 11-3-1804, boer, bakker en mûner te Easterwierrum; x 2 Winsum 2-3-1788 Dieuwke Sikkes Lantinga (sjoch nûmer 85); x 1 Dearsum 30-3-1783
67 Joukje Ruurds Heringa, fan Dearsum

68 Ulbes Gosses, x Kubaard 3-6-1764, beide fan Kubaard
69 Janke Jans (ek: Jantje)

70 Pieter Jans, te Kubaard
71 Tietske Jacobs

72 Hermanus Hermanus van Sandbergen ~ Ljouwert 24-1-1716 † Reduzum 3-1-1778 [] dêr 14-1-1778; skoalmaster en organist te Reduzum, komt peaske 2-4-1747 mei attestaasje fan Ljouwert te Reduzum, dêr lidmaat; x 1 Ljouwert 20-5-1742 Sytske Everts ~ Ljouwert 22-1-1719 † Reduzum 10-2-1756, dr f. Evert Sybrants en Tytje Joukes; x 2 Reduzum 20-2-1757
73 Tytje Jacobs
* Reduzum omstrings 1730 † dêr 25-8-1807

74 Andries Rientses (ek: Rienks)
75 Tryntje Jans
(of: Harkes)

76 Johannes Douwes de Vries  ~ dêr 18-8-1743 † Reduzum 29-8-1827, 84 jier
77 Baukje Gooyes

78 Olfert Gerbens de Groot † Raard (Raarderhim) 21-9-1809 [] dêr 23-9-1809; beide oannommen op belidenis te Wurdum 17-8-1794 mei attestaasje fan Dearsum en Poppenwier; ferfarre 7-5-1801 út Wurdum mei attestaasje nei Raard (Rh.); x Poppenwier 24-5-1778
79 Wytske Lolkes de Groot
 fan Poppenwier † nei har man


80 Geert Pyters Bleeksma
* Hilaard 18-4-1739 ~ dêr 26-4-1739 † Dearsum 7-1-1826, 86 jier; skoalmaster en organist te Wurdum, idem 1775-1821 te Dearsum, x Baard 15-5-1769
81 Neeltje Palses 
* Húns 2-2-1748 † Dearsum 23-5-1820, 72 jier

82 Marten Thymens Jelgersma * Reduzum 1758/’59 † Wurdum 8-11-1832; boer te Wurdum, dêr sûnt 14-6-1817 allyksa  doarwarder; lid Kommisje foar earmen dy’t net út ’e Earmekas bedield wurde; yn 1821 fjildwachter Ljouwert te Wurdum; x Reduzum 9-5-1784
83 Akke Pyters Hoitema ~ Reduzum 28-5-1758 † Wurdum 15-10-1849

84=66 Jelte Hinnes Bakker (ek: Van der Meulen) * Dearsum 1764 † dêr 11-3-1804, bakker en mûner te Easterwierrum en Dearsum; x 1 Dearsum 30-3-1783 Joukje Ruurds Heringa, fan Dearsum; x 2 Winsum 2-3-1788
85 Dieuwke Sikkes Lantinga (Dieuwke nimt de achternamme fan har mem oan) * Winsum 27-3-1766 ~ dêr 6-4-1766 † Lichtaard 14-8-1841, 75 jier; boerinne te Jannum en Lichtaard; Dieuwke x 2 Dearsum 6-1-1805 Murk Freerks Abma (ek: Abbema) * Hidaard 21-4-1774 ~ Wommels 23-5-1774 † Lichtaard 21-7-1843, hûsnr 10, 69 jier; yn 1816 boer te Dearsum, letter te Lichtaard, sn f. Freerk Murks Abma, boer te Hilaard, en Gerrytje Roelofs

86 Tjallling Pyters de Boer * Offenwier 11-9-1746 ~ dêr 25-9-1746 † Goaiïngea 20 (of 25)-1-1820, boer te Offenwier, letter te Goaiïngea; x Offenwier 24-5-1778
87 Antje Jans * Akkrum 1755 ~ Offenwier 18-4-1779 † Sybrandabuorren 3-8-1838, yn 1820 boerinne te Goaiïngea; yn 1826 sûnder berop te Sybrandabuorren

88 Sjouke Æsges * Nes (Utingeradiel) 1789, doopsgesind, † Poppenwier, boer te Aldeboarn; x Akkrum 12-1-1783
89 Hæbeltje Watses, doopsgesind † De Jouwer 2-7-1807

90 Johannes Betses Betsema * Balk 14-3-1760, minnist, † dêr, skipper en winkelman te Balk; x Balk 24-2-1788
91 Antje Sytses Sytzema * Harich 19-2-1766, minnist, † Balk 20-3-1820

94 Jan Hantjes Speerstra * Spears ûnder Gau 30-9-1760, doopsgesind, † dêr dêr 16-5-1845, boer op Spears; x Gau 15-6-1788
95 Sjoukjen Eyses Grondsma * Twellegea 1-3-1768 † Gau 20-1-1846
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1972, side 46

96 Sjoerd Hettes Klaversma ~ Goaiïngea 19-1-1766 † Gau 25-5-1810, boer en feekeapman te Goaiïngea; x Goaiïngea 13-6-1790
97 Trijntje Thomas * Akkrum 6-2-1756, doopsgesind, † Goaiïngea 20-11-1826, 69 jier (yn har stjerakte wurde de âlden net neamd); wennet by trouwen te Sybrandabuorren

98 Teije Hedzers ~ Aldegea (Sm.) 30-1-1724 † dêr 1798
99 Jeltje Wytzes 
~ Aldegea (Sm.) 17-9-1730 † dêr foar 1788

100 Rienk Warners * Wytfean 18-1-1710 ~ Eastermar 10-6-1710 † Wytfean 9-5-1787, 77 jier; ridlik wolsteld húsman op ’t Wytfean, yn 1749 oanslein foar in fermogen fan 1500,- karoalus gûne; x 1 Eastermar 7-4-1730 Grietje Wybrens * Sumar 1711 ~ Garyp 27-12-1711 † Wytfean 1757, dr f. Wybren Klazes, boer, en Jitske Minnes; Rienk x 2 Eastermar 8-4-1759
101 Geeske Jans Bok ~ Droegeham 24-9-1730 † Wytfean 31-1-1806, 75 jier
Sjoch: www.genealogiegroen.nl

Ynbrekkers
Rienk Warners, 61 jier en húsman op ’t Wytfean ferklearret dat by him ynbrutsen is yn ’e nacht fan 18 op 19 desimber. De achterdoarren stienen iepen; mist wurde in kiste fan syn soan Jan en in  kistke fan ’e faam, dy binne letter leech weromfûn; der is ek oar guod stellen. Syn soan, de feint en buorman Hindrik Jans ha de spoaren yn ’e snie weromfûn en ha úteinlik trije manlju rinnen sjoen, se ha mei help fan oaren ien te pakken krigen en dy is troch it Gerjocht fan Smellingerlân ‘geconfineerd’ (opsletten). Soan Jan, 21 jier, ferklearret dat se de dieders folge ha oant Driemunt (Trimunt yn Grinslân); se flechten rjochting Oerterp, troch in Oerterper is ien finzen nommen op it gebiet fan Smellingerlân.

102 Jan Geeuwkes Sietzema * Suderdrachten 1731 † De Rottefalle 4-1-1814, 83 jier
103 Sjoertje Willems

106 Albertus Pesman
107 Ailke Siefkes

RITSEMA

108 Frederik Hommes * Onstwedde, x Grins 24-5-1760
109 Francina Regina Ypes Ritsema ~ Grins 27-8-1738 † Stroobos 8-1-1818, 76 jier en 6 moanne
Sjoch: P.J. Ritsema – Genealogie Ritsema – De nakomelingen van Eepe Ritsema en Elisabeth Godefridi, eigen behear, Skeveningen, 1967

112 Jelke Jans Faber (hy fiert de achternamme Faber – Latyn foar smid – al foar de namme-oannimming yn 1811/’12) * De Lemmer 1-4-1734 ~ dêr 7-4-1743 † Eastermar 25-12-1820, 77 jier, hûsnr 74; wennet mei syn earste boask te Kûkherne; yn 1780 smid te Bûtenpost, yn 1812 grofsmid te Eastermar, by syn ferstjerren is er dat noch; x 1 (attestaasje fan Burgum 6-10-1771) Geeske Wiegers, fan Damwâld; x 2 Bûtenpost 9-7-1780
113 Tjetje Mients
(ek: Tjeer(d)tje), by x fan Eastermar; wennet yn 1780 te Bûtenpost, ferfart yn 1801 nei Eastermar; besit as widdo yn 1832 te Eastermar in hûs mei hiem (1070 m2); in hôf (1180 m2); in hûs (20 m2); twa perselen greide (3150 en 34070 m2); twa stikken boulân (13630 en 14880 m2)

120 Jan Michiels * Nijewier ~ Mitselwier 27-2-1698 † 1773?, x Westergeast 27-7-1751
121 Trijntje Doekes * Sybrandahûs nei 1712 ~ Ælsum?

122 Feyke Bokkes
(postúm Visser, ûnder oaren yn stjerakte fan syn dochter Aafke), x omstrings 1755

123 Suzanna Klazes

124 Gerben Klazes, te Hilaard
125 Dieuwke Douwes

126 Melle Fokkes Kniphuizen * Warfhuzen omstrings 1755 † Sâltkamp foar 28-6-1795, x Stitswerd 14-5-1780
127 Berendje Freerks

128 Sjuk Wytses  ~ wierskynlik Wurdum 18-12-1692, boer te Raard (1720), te Sybrandabuorren (stim 11, 1728, 1738), te Raard (1744), te Poppenwier (stim 9, 1748, 1758), wennet sûnt 1760 te Easterein; x om 1718 hinne
129 Hincke Dirks
, beide belidenis Raard 26 jan. 1720, lidmaten te Sybrandabuorren 1728 en letter te Poppenwier.

Bern, doopt te Raard: Dirk 1719, Antie 1720, Wytske 1722, te Sybrandabuorren: Jancke 1729, Trijntie 1731, Claaske 1733, Acke 1735, Pytie 1738, Douwe 1740.
Neffens de stjerakte fan har dochter Pytsje is se in dr f. Sjuk Durks en Lolkje Gerbens en berne te Poppenwier. Mar se hawwe doe yn 1822 de saak aardich trochmekoar helle. Dat ‘Lolkje’ wie har skoanmem en dat ‘Gerbens’ kaam ek by har man wei.
Sjuk en Hincke wiene ek noch lidmaten yn Poppenwier en dat moat nei 1744 west hawwe. Dus wiene alle bern/dopelingen by Hinke.

Oanfullend bewiis: de soan Douwe Sjuks hat û.o. de bern Hinke en Dirk.
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Hette Tjitzes Hettema, nûmers 17, 34, 35 en fierder

130 Jan Eelckes Offringa * Seisbierrum 10-6-1714, yn 1728 boer op nûmer 17 oan ’e Bearster Opreed te Weidum; x Jorwert 15-5-1740
131 Tjietske Dirks Stellingwerf

132 Hinne Jeltes Bakker * Easterwierrum † Winsum 1791; bakker en mûnder te Easterwierrum; x 1 Easterwierrum 13-7-1783 Cornelia Andries Lantinga (nûmer 171 yn dizze kertiersteat); x 2 
133 Ytje Jentjes † Easterwierrum 1780

144 Hermanus van Santbergen † Ljouwert 1745

152 Douwe Durks ~ Hilaard 8-11-1691
153 Tjibberichje Johannes

156 Gerben Olferts, x 2 Poppenwier 30-5-1756 Sibbeltje Douwes; x 1
157? Okjen Rinties

158 Lolke Gerbens (postúm: De Groot)

160 Pyter Arjens * Lúns 5-3-1705; Mr skuonmakker te Hilaard
161 Grytje Harmens

162 Pals Jans Kingma ~ Húns 2-9-1714 † dêr 30-12-1778; keapman te Húns; dêr lidmaat en âlderling
163 Geertje Feikes ~ Húns 8-12-1715 † dêr -1-1772
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1958, side 66

164 Thymen Martens
165 Froukje Ruurds

166 Pyter Idses Hoitema, op belidenis oannommen te Wurdum op Palmsnein 23-4-1735; x 10-4-1757 mei attestaasje fan Wurdum lidmaten te Reduzum; x Reduzum 24-2-1754
167 Antje Bæærns (ek: Beerns, Beerents) ~ Wurdum 17-7-1729

170 Sikke Wybrens * Easterlittens 8-3-1732 † Winsum 10-8-1781, wolkammer te Winsum, x Winsum 15-2-1756
171 Cornelia Andries Lantinga * Winsum -6-1735 ~ dêr 22-8-1736 † op Sate Halfweg te Winsum 10-10-1822; x 2 Hinne Jeltes Bakker (nûmer 132 yn dizze kertiersteat); x 3 Cornelis Bontjes Valk, boer op Halfweg ûnder Winsum

172 Pyter Lieuwes ~ Toppenhuzen 17-5-1722, boer op Blauhûs, sate nr 8, te Offenwier, x Toppenhuzen 23-8-1744
173 Elbrig Tjallings
, fan Snits

176 Æsge Jentjes * Akkrum, boer te Nes (U.), x Akkrum -5 of 6-1740
177 Fetje Douwes * Nes (U.)

178 Watse Hylkes, boer ûnder Ousterhaule, x De Jouwer 30-5-1745
179 Jeltje Hettes * De Jouwer

180 Betse Johannes, skipper te Balk
181 Aaltje Baukes

182 

188 Hantje Jans * 1731/’32, doopsgesind, boer op Spears ûnder Gau
189 Antje Bouwes

190 Eyse Cornelis † 1776/’79, boer te De Hommerts en Twellegea, x De Hommerts 29-3-1767
191 Tzietske Pytters Landstra
~ De Hommerts 18-9-1740 † Langwar -10-1782

192 Hette Annes * 1728?
Stamheit fan ’e Goaiïngeaster Hettema’s
193 Tyttje Tjallings (Boersma) ~ Tsjerkwert, Dezjum, herfoarmd, 16-6-1726

196 Hedzer Jans * Garyp neijier 1691 † Suderdrachten 1766 [] Aldegea (Sm.) 19-2-1766, x dêr 1-2-1722
197 Aukjen Teijes ~ Aldegea (Sm.) 29-9-1689 [] Aldegea (Sm.) 28-1-1763, docht belidenis te Aldegea op 5-2-1719

198 Wytse Pybes ~ Earnewâld 13-2-1701, x Aldegea (Sm.) 3-7-1728; by x fan Aldegea
199 Jenke Drevis (ek: Janke, Jinke Drævis) * De Pein 1710 † Aldegea (Sm.) 5-9-1757, 47 jier [] tsjerke Aldegea (Sm.)
Ynskripsje op ’e sark fan Jinke en har soan Pibe, (de grêfstien is net mear te finen):
Ienke Drewes huisvrou van Wytse Pybes overleden 5 September 1757 oud in ’t 48ste Jaar
en:
Piebe Wietses rentenier te Oudega overleden 13 November 1808 oud [6]8 Jaar […] maanden

200 Warner Ritsckes * 1676?, boer op ’t Wytfean
201 Hiltje Jans * Eastermar 1675 ~ dêr 10-10-1675 † dêr foar 17-1-1723

202 Jan Jans Bok * Droegeham 24-5-1688 † dêr 29-1-1757, dêr boer en skieppehoeder, x Oerterp -7-1710
203 Tetje Heinzes ~ Oerterp 17-5-1691 † De Harkema-De Pein 11-4-1767, 75 jier

204 Geeuke Thysses 1703-1783?
205 Baukje Jans † 1785?

218 Ype Coenes Ritsema (ek: Ipo) * omstrings 1700, 21-10-1721 lidmaat te Garsthuizen; wurdt yn 1724 boarger fan ’e stêd Grins; dêr kastlein op Altona bûten de Steentilpoarte; wennet dêr yn 1725, ’26, ’34 en ’36, yn 1740 oan it Damsterdjip
219 Margaretha Wiardi (ek: Margreta)
Sjoch: P.J. Ritsema – Ommelander geslachten

224 Jan Jelkes, yn 1734 op ’e Lemmer
225 Hiltje Wytses

226 Mient Jacobs, yn 1751 te Eastermar

240 Michiel Freerks * Eastermar omstrings 1660 † Mitselwier 1720?, xx Eastrum omstrings 1690?
241 Grytje Jans * Eastrum omstrings 1670 † dêr 1741?

242 Doeke Yskes * Nes (West-Dongeradiel) -1-1674 ~ dêr 11-1-1674, wennet yn 1706 te Sybrandahûs, x Ælsum 21-2-1712
243 Bauckien Ælses
* Ælsum omstrings 1675

254 Freerk Lubberts
255 Jantje Edens

262 Eelcke Galenus Offringa ~ Jorwert 16-11-1673, skriuwer fan in Kompanjy Ynfantery op Dronryp, yn 1699 dêr prokureur postulant, yn 1707 sekretaris fan Barradiel; hy ferkeapet 1-2-1707 syn hûs oan ’e Nije Streek te Dronryp oan prokureur-fiskaal Jan Offringa; x 1676
263 Margarietha Tieerds Suringar
* Harns 1626 ~ op belidenis Dronryp 28-4-1699 † 1728
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1963, 65

264 Jelte Hinnes * 1701?, bakker en mûner te Easterwierrum; x dêr 8-5-1729
265 Anna Petrus Antonides ~ Raard (Raarderhim) 18-3-1708

312 Olfert Gerbens
313 Rinth Pyters Riemersma

316 Gerben Everts ~ Raard (Raarderhim) 10-12-1756, op belidenis tagelyk mei seis soannen; húsman ûnder Raard
317 Grytje Annes
~ Drylts 11-5-1727

320 Arian Aedes, te Lúns

324 Jan Gerbens Kingma ~ Hilaard 22-6-1684
325 Neeltje Palses
~ Aldtsjerk 5-9-1686 † Húns nei 1749

326 Feycke Lieuwes ~ Húns 5-1-1670, x Húns 3-1-1712
327 Dirkckje Sasses

332 Ids Pytters Hoitema ~ Akkrum 20-7-1704 † Reduzum 22-2-1770 [] 2-3-1778; boer te Idaard; bysitter (=wethâlder) fan Idaarderadiel; yn 1747 meirjochter te Reduzum; wurde lidmaten te Reduzum op 21-12-1749; x 2 Trijntje Hessels, lidmaat te Reduzum; x 1 Grou 25-3-1731 (Sivile Sintinsjes 779-2)
333 Acke Hotses (ek: Aafke, Afke) ~ Grou 3-11-1700 † Poppenwier 21-11-1758

334 Bæærn Hotses
335 Tjidscke Harmens

340 Wybren Sikkes

342 Andries Tieerds Lantinga * Bolswert 19-11-1712 ~ dêr 22-11-1712 † Winsum foar 1753, wolkammer te Wisum, x Winsum 15-3-1733
343 Dieuwke Steffens 
~ Winsum 5-5-1709; Dieuwke is in muoike fan Eise Eisinga, bouwer fan it Planetarium te Frjentsjer, soan fan Hitje Steffens ~ Winsum 29-10-1713, x Easterlittens 24-5-1739 Jelte Eises ~ Easterlittens 2-1-1716 † Dronryp 24-10-1784, keapman te Easterlittens en Dronryp

344 Lieuwe Pytters * foar 1697 † Toppenhuzen koart foar 30-5-1759, brûker fan pleats 9 fan it Old Burger Weeshús te Snits; boer en skoalmaster te Toppenhuzen; x Toppenhuzen 2-2-1721
345 Ockjen Wates ~ Toppenhuzen 15-1-1702 † foar 24-2-1726

376 Jan Pyters, boer te Gau
377 Akke Haantjes

382 Pytter Alles ~ Langwar 25-11-1711 † Sângaast by Langwar 1769, boer te De Hommerts en Langwar, x De Hommerts 6-2-1735
383 Uylck Gerbens  ~ Toppenhuzen 1-3-1711
Sjoch: Frysk Kertiersteatboek, side 290

384 Anne Hettes * 1705 † 1777, 72 jier
385 Trijntje Jans

386 Tjalling Doedes
387 Maycke Jentjes

392 Jan Jans * 1653, x Garyp 3-3-1675, 22 en 21 jier, by x fan Garyp, 
393 Maycke Jans
, * 1654, by x te Burgum

394 Teije Idsges * omstrings 1660?
395 Ynscke Saackes

396 Pybe Ottes ~ Earnewâld 5-4-1673 † dêr 1719, x Earnewâld omstrings 1697
397 Jeltje Wytzes * omstrings 1675

398 Drieus Annes * omstrings 1660~Nijegea (Sm.) 26-12-1663, x Nijegea -11-1690, by x fan Nijegea
399 Sjouck Eyntes, by x fan De Pein

400 Ritscke Harckes * omstrings 1650?
401 Hiltje Warners

402 Jan Rienx * Eastermar omstrings 1650 ~ dêr 25-3-1695; x 2 Eastermar 2-3-1690 Jeltje Rinses * Eastermar omstrings 1645 † Jistrum; x 3 Eastermar 21-4-1695 Tietscke Erryts, dr f. Eeryt Dircks en Aefke Sybrandi Wibinga; x 1 dêr foar 29-11-1672
403 Styntje Tjebbes
* Eastermar omstrings 1630


408 Thys Tammes
, x 2 Grytje Sytses, widdo fan Karst Jochems; x 1
409 Jetske Geeuwkes

410 Jan Jelles 1670-1761?
411 Loltje Gauckes 
† 1754?

436 Godefridus Goerts Ritsema * Stitswerd omstrings 1625 † wierskynlik Winsum (Grinslân) nei 1698 yn of foar de simmer fan 1712; erft Zuidwende ûnder de klokslach fan Stitswerd oan it rivierke de Delthe; 1649-1653 as frijgesel beklemde provinsjemeier op Zuidwende; 1653-1689 idem mei Hendrikje Coens; dêrnei yn ’e Adorper Meeden, hy en Hendrikje binne dêr lidmaat op 24-4-1692; nei 1698 op Bellingweer te Winsum, x omstrings 1653
437 Hendrikje Coenes (ek: Coens)
Fridus moat foarkomme by it gerjocht fan Kantens omdat er syn neef Evert Woest fan dieverij beskuldige hawwe soe. Tsjûge Cornelis Hermans ‘verklaart onder sijn hoogste waarheidt dat hij in ’t jaar 1678 tegen May op de dach van verpachtinge ten huize van Sijger Onnes tot Stitswert van fridus Ritsema openlijck in ’t gelach heeft hoorn seggn dat Evert Woest hem de beesten van de stal aftoverde.’
Sijger Onnes en Pieter Sijwerts befestigje dat. Oan ’e saak wurde njoggen sittingen wijd.
Fridus ferklearret: Ik ondergeschrevene betuige mits desen, dat ick noit (bij mijn geweten) eenige Eer-rovende woorden mijn neef Evert Woest nagegeven hebbe, ter contrairie verklaare van sijn persoon niet anders als alle eere ende deught te wieten.’
De saak wurdt by einsluten skikt. (Rjochterlik Argyf Kantens XXXI a, 22-5-1685
Mar P.J. Ritsema skriuwt yn syn Genealogie Ritsema: 
Blijkbaar was dit het begin van het einde, want op 20-9-1689 werden de crediteuren van Suffridus Ritsema (lees Godefrijdus) prima vue per wietebrief geciteerd om haar aangetekende credieten te willen verifiëren. Vorderingen:
-Alje Havinghs en c.s. 300 Car. gl kapitaal met verzegeling d.d. 27-4-1652;
-Febe Allerts 25 gl. meijersloon;
-Lutien Peters 11 daalders en 1 paar schoenen en een hemd gesamentlijck gerekend op 23 daalders heerkomende van loon so in ’t laatste half jaar verdiend;
– Claas Jans 30 gl. wegens drie beesten en een peert weiden.
Op 17-1-1690 hat de ôfrekken plak. De pleats wurdt ferkocht foar 980 Karoalus gûne, wylst twa ynboedels fan ’e hân dien binne foar sa’n 637 en 97 gûne. De rintmaster Spanheim foarderet foar Stad en Lande twa jier hier, te witten 498 Kar. g. en Annehien Oosterlingh krijt har liening fan 1000 daalders en 500 Kar. g. ôfbetelle. Annechien wol dêroerhinne ek ha dat beslach lein wurdt op Fridus syn guod. Mar op fersyk fan Goert Ritsema, mooglik Fridus syn soan, wurdt dat net útfierd.  


438 Wiardus Wiardi, Nederlâns Herfoarmd dûmeny te Garsthuzen
439 Cornelia Uchtman

480 Freerck Jans * Nes (W.D.) omstrings 1650

484 Yskes Doeckes * Nes (W.D.) omstrings 1650

524 Galenus Offringa  (ek: Gellius, Gelenus) * Burgum 1650 † Jorwert 2-12-1721 [] tsjerke Jorwert (rjocht foar syn stoel), dêr lidmaat 1671, ’81, ’88, ’92, 1702; 1-1-1682, 1710 âlderling; 1721 administrearend diaken; tsjerkfâd oant 1721; yn 1670 klerk op ’e sekretary fan Baarderadiel; yn 1689 dêr prokureur-fiskaal foar it gerjocht; notaris publicus (= saakwaarnimmer) foar Baarderadiel; 1691 prokureur en notaris foar Menameradiel; mei-kommittearde Seis Diken fan Baarderadiel; x Jorwert 6-2-1670
525 Sijke Eelckes Banga, * Jorwert 24-12-1652 † Jorwert by har soan Tiberius Offringa 9-5-1743 [] tsjerke Jorwert; Sijke wurdt lidmaat yn 1733(?); sy en Galenus wenje sûnt 1670 op it notarishûs te Jorwert, se hâlde ek ta te Menaam, mar bliuwe lidmaat te Jorwert; se ferfarre mooglik yn 1704 nei Frjentsjer, neffens oare boarnen wennet Galenus yn 1709 noch te Jorwert
Yn 1692 ferkeapje Galenus en Sijke it hûs ‘met een schuire ende weinigh plaets’ te Jorwert, keapsom: f 752,-.
Galenus keapet yn 1695 Het Wapen van Baarderadeel, de Jorwerter herberch, foar f 400,-, hierder is dan Otto Bockes Patinga. Yn 1723 ferkeapet Sijke de herberch – ‘seekere heerlijke huisinge, schuire en hofke waarin lange jaren herberge is gehouden’ – foar 525 Kroalus gûne oan Klaaske Sippes Siffona, frou fan Dooije Jelles, skipper te Jorwert.
Sijke keapet yn 1698 in hûs te Dronryp. Op 10-2-1744 ferkeapje de erven Offringa in hûs en tún te Jorwert foar 1500 Kroalus gûne. 

Yn 1695 keapje Galenus Offringa en Sijke Banga It wapen fan Baarderadiel (rjochts op ’e foto), se binne sels net útbater. It kafee is noch altyd in sintrum fan fermaak

526 Tieerdt Sybrants Suringa † foar 1682, sâltsieder te Harns; leit op 24-3-1656 de earste stien fan in hûs oan ’e Foarstraat (S.S.), hoeke Adolphisteech; x Harns 17-1-1665
527 Dyncke Jans (ek: Duycke)
Sjoch: Nederlands Patriciaat 17, side 31 en fierder

528 Hinne Jeltes
529 Tryntje Martens

530 Petrus  Antonides * Britsum 4-8-1657 ~ dêr 8-8-1657 † Raard (D.) 9-5-1738, sûnt 1684 dûmeny te Ælsum, 1697-28-4-1736 te Raard
531 Tryntje Andries Verhoeck ~ Ljouwert 17-6-1668
Fan Petrus Antonides is in berteleppel bewarre bleaun, ynskripsje:
Petrus Antonides [is geboren den] 4 augusti 1657

Gevelstien yn ’e tsjerke fan Britsum, opskriften:
-D Antonius Petri dienaars Jesu Christi In Britsum

-Gemme Lars van Burmania holtfester en pluymgraef der provinsy van Frieslant
Riente van Eysinga overlede en Foeck van Eysinga sijn eerweerdige huisvrou
-Harmen Jansen kerck voogd in Britsum

Grêfskrift:
In het jaar 1738 den 19 may is in den heere gerust de wel geleerde do: Petrus Antonides in leven predicant eerst 12 en een half jaar te Aalzum en Wetsens daarna 39 jaar te Rauwerdt en Yrnsum eindelijk 2 jaar en 2 maanden old predicant bekans 81 jaar verwagtende eene zalige opstanding in Christus

Die leefde als die altoos te sterven had gedagt,
Die diende als die altoos post stond op Zions wagt
Die leefde als die altoos zyn leer ernst heeft betragt
die stierw als die altoos een leven had verwagt
Ligt hier begraven

Grêfskrift:
Anno 1745 den 2 juli is in is ontslapen Tryntje Verhoek wed. wijl. do P. Antonides vdm oud ruim 77 jaar leijt hier begraven

Sjoch:
Hessel de Walle – Grêfskriften
-Ferbân yn ús wurk – Diel VI – Neiteam fan Karel de Grutte (747-814), Genealogysk Wurkferbân, Fryske Akademy, Ljouwert, 1984, side 57
 

626 Pytter Lieuwes Riemersma * 1594 † 3-8-1663 [] tsjerke Húns; x 1 Syty Seerps Tuyns * 1600 † 22-7-1635 [] tsjerke Húns; x 2
627 Antie Louws Aesgama * 1599 † 31-12-1651 [] tsjerke Húns

Opskriften sark:
-Ao 1635 den 22 iuly sterf deerbare Sytie Sierps Tuins out int 35 iaer al hier begraven
-Ao 1663 den 3 agusti sterf deersame Pitter Liuwes Rimmersma olt 64 iar hier begraven
-Anno 1651 den 31 december is in den heere gerust de eerbare Antie Lous Aesgama de huisfrou va Pyter Liuves Riemersma out ontrent 52 iaer en leit hier begrave
Sjoch: Hessel de Walle – Grêfskriften

632 Evert Alberts * omstrings 1685; boer ûnder Raard (Raarderhim) † 1752; x 1715
633 Berber Klazes, fan Grou † 1778

648 Gerben Minnes Kingma * foar 1658
649 Frike Diurds * omstrings 1662

650 Pals Gerrits † Lekkum foar 1703
651 Trijntje Jacobs † Rapenburch ûnder Huzum 1722

652 Lieuwe Feyckes, x Húns 11-7-1669
653 Aaltje Djoerris

664 Pytter Sybrands

666 Hotse Gerryts * Grou foar 1656; x Grou 18-11-1694
667 Pytrick Pytters
* Beetstersweach 1673

668 Hotse Ipes, x Friens 18-2-1677, hy fan Akkrum, sy fan Ægum
669 Hykke Bæærns

680 Sicke Wybrens, x Winsum 5-2-1697
681 Sytske Heerts
, fan Winsum

684 Tieerd Freercks Lantinga ~ Bolswert 19-10-1665 † foar 10-3-1721, bakker en boargemaster fan Bolswert; x Bolswert 15-1-1688
685 Antje Jans Costerus 
~ Bolswert 18-5-1663 † dêr foar 10-3-1721

686 Steffen Jacobs
687 Feyk Sipkes

688 Pytter Eeltjes (ek: Eelckes) † koart foar -11-1721, boer te Toppenhuzen, fan 1679 oant syn dea brûker fan pleats 9 fan it Old Burger Weeshús te Snits

690 Waate Annes, omstrings 1700 eigenerfd boer op stim 22 te Toppenhuzen
691 Jeltie Atsis

764 Aale Pieters
765 Geesien Jacobs

766 Gerben Cornelis
767 Tjitske Annes

768 Hette Annes

784 Jan Hendriks * omstrings 1625 † Sigerswâld 1653, x Garyp -3-1649
785 Liuds Hedzers
* omstrings 1625 ~ Garyp 23-3-1649 † dêr 27-10-1674

786 Jan Iskes * omstrings 1625
787 Reinsck Oeges

792 Otte Pybes ~ Earnewâld 2-7-1648 † dêr foar 1713, x Earnewâld 28-5-1673, beide fan Earnewâld
793 Wick Tuenis
(Theunis) * omstrings 1651 † nei 1677

796 Anne Wybes * De Pein 1636, x dêr 31-3-1661, 25 en 21 jier
797 Syts Wisses * De Pein omstrings 1640

800 Harcke Ritsckes * omstrings 1628?
801 N.N.

804 Rienck Jans † Eastermar 1720 (neffens personele kohieren); skipper en ferfeaner te Eastermar, x 2 Eastermar 1670 Maaicke Alles Itsma, widdo fan Dirck Piers en dr f. Alle Fockes Itsma en Saeck Poppes; x 3 Eastermar 17-12-1671 Antie Jacobs; x 1 Eastermar tusken 1640 en 1645; 
805 Hiltje Piers
† Eastermar 1667/’68

816 Tamme Thysses, x 1680?
817 Hyltje Sierds

818 Geeuwke Minderts
819 Rinske Wobbes

872 Goert Ritsema * omstrings 1570 † Zuidwende ûnder de klokslach fan Stitswerd 21-3-1646 [] tsjerke Stitswerd; beklemde meier op Zuidwende; hy en syn frou litte de bern lân nei te Loppersum, neamd Het Karsheem of Boelemaheerd
873 Jantien Campermans 
† Zuidwende 23-10-1639 [] tsjerke Stitswerd

De sarken binne noch oanwêzich. Opskriften: 
-Anno 1646 den 21 Marty is Goert Ritsema in den Heere gerust en alhijr begraven.
-1639 Den 25 October is in den Heeren gerust De Er. Jantien Campermans, die Huisvrouw van E. Goert Ritsma, op die Suidwende.
Op de stien fan Jantien in wapen: dield A trije roazen; B trochsnijd: boppe in húsmerk; ûnder in krúske. 

P.J. Ritsema skriuwt yn syn Genealogie Ritsema:
Het grafschrift van Goert Ritsema wekt de indruk dat hij een eenvoudig mens was, maar de vele zaken door hem tegen anderen aanhangig gemaakt alsmede /…/ tegen hem ingebracht, doen eerder vermoeden dat hij een lastig mens is geweest; zijn plaats in de maatschappij dier dagen wel bewust. Zonder wapen of het traditionele vers /…/
Sjoch foar ‘een bloemlezing uit de door of tegen Goert Ritsema aanhangig gemaakte zaken /…/een leven vol strijd’ boppeneamde genealogy.

1048 Jan Baniers Offringa * Burgum omstrings 1620 † dêr 16-7-1684; prokureur fiskaal fan Tytsjerksteradiel te Burgum; x 2 Gertzen Guelts; Jan x 3 Ljouwert 20-6-1663 Grietje Bartels (ek: Baltus) libbet noch yn 1697, komt op 5-7-1663 mei attestaasje fan Ljouwert; Jan en Gryt wurde op 30-4-1677 neamd as man en frou te Burgum; Jan x 1 foar 1649
1049 Geertruid Gæles † foar of yn 1655 yn of foar, Jan en Trui wenje fan 1648 oant 1655 te Beetstersweach

1050 Eelcke Sipckes Banga, * Jorwert omstrings 1622 † dêr 13-12-1665 [] tsjerke Jorwert; tsjerkfâd te Jorwert; 1650, ’55 boer op Fûns, stim 29; ûntfanger-generaal; 1663 bysitter; substituêr ûntfanger fan Baarderadiel, ûntfanger te Jorwert; kommittearde Seis Diken fan Baarderadiel; 1655, 1657-’61 mei-deputearde Fiifdielen Seediken Binnendyks; folmacht op ’e Lânsdei
1051 Dytscke Benedictus Adama
* Wiuwert 1630 † Jorwert 26-12-1689 [] tsjerke Jorwert; it pear ferfart yn 1688 fan Jorwert nei Weidum

Eelcke en Dytscke keapje yn 1663 it notarishûs te Jorwert (midden rjochts): ‘sekere Huisinge, Zomerhuijs, Ringmuijr, hovinge, bomen ende Plantagien’; yn 1665 idem in ‘huis, schuire, plaatse en plantagie’ te Jorwert, keapsom: f 890,-.
Eelcke en Dytscke binne brûkers fan Fondensera state (1647-1651) en fan Tjommema state, Fûns 8 (1651-1665). 


Grêfskriften op ’e sark:
-Ao 1665 de 13 december sterf Eelcke Sipckes Banga in leve mede gedeputeerde der vyf delen zeedeycken binne dycx bysitter ende substuit ontfanger van Baerderadeel sampt ontfanger in Iorwert ende gewesen volmacht op d landtsdach van verschreven delen oud int 43 iaer en leit hier begrave
-Anno 1689 den 26 december is in den heere gerust de eerbare duchsame Dytske Bendicx Adama dochter de huisrou va Eelcke Sipckes Banga out ontrent 58 iaer en leit hier begraven
-Anno 1703 den 27en april is gesturven Sipke Eelckes Banga out int 49 iaer en leit alhier begraven
-Ao 1688 den 3 may is in den heere gerust de eerbare Mienckjen Eelckes Banga huisvrou van Oldtmanus Leleiblum oudt 30 iaeren
-Ao 1688 den 10 may is in den heere gerust de eerbare ionge dochter Imckjen Eelckes Banga oudt 24 iaer

Sjoch: Hessel de Walle – Grêfskriften

1052 Sybrant Tiaerts Suringar, te Harns
1053 Ybel Jelles

1060 Antonius Petri, † Britsum, op 25-4-1637 ynskreaun as teologys studint oan ’e Fjentsjerter universiteit; 1642-1649 dûmeny te De Hommerts-Jutryp; fan 1649 oant syn ferstjerren te Britsum; x Heech 16-2-1645
1063 Jancke Tammeri Baerdt, dooptsjûge te Drylts 19-7-1640, yn 1674 lidmaat te Frjentsjer

1064 Andries Verhoeck
, fan Den Haach, x Ljouwert 12-11-1665
1065 Jancke Willems Hoogeveen
* Hoogeveen

Antoanius syn namme stiet yn it klok-opskrift fan Britsum:
Jurien Balthasar heeft my gegooten in Leeuwarden 1664. Gosewijn van Coehoorn, old kapitein van eene compagnije soldaten te voet en vrou Aeltje Hinckema van Hinckemaboergh sijn huysvrou; Antonius Petri, pastor in Britzum; Harmen Jansen, dorpsrechter en meedekerkvoogd tot Britzum; Foppe Doeckes, Pieter Sytses, Sytse Sytses Wiglama, Folkert Pieters, Aete Eelkes; jr Siuck van Burmania d’olde op Jornsma en vrou Cunera van Douma sijne vrou; jr Gemme Laes van Burmania Jornsma, holtphester en pluymgraef der provincie van Friesland en kerkvoogd tot Britzum, en vrou Rientien van Eysinga sijn e. owerledene en vrou Foeck van Eysinga sijn ede. tegenwoordige vrouw; jr Siuck van Burmania de jonge op Martena State tot Cornium in leven grietman en dyckgraef over Wymbritzeradeel de steden Sneek en Ylst daaronder begrepen en de vrou Catharina Enthens sijn ed vrou
Sjoch: Hessel de Walle

1368 Freerck Tieerds † Bolswert foar 1675, dêr skûtmakker; x Bolswert 10-2-1661
1369 Trijntje Gerbens
; x 2 Snits -5-1675 Doytse Teeckes

1370 Jan Foppes, x Bolswert 21-6-1660
1371 Gerlantje Sioerdts

S1536 Anne Sioertsen, by trouwen te Wommels, x Goaiïngea 29-5-1657
1537 Trijntje Hettes * omstrings 1640, by touwen te Goaiïngea

1568 Hendrick Melles † 1626?
1569 Bauck Jans

1570 Hedzer Minnes

1584 Pybe Ottes * omstrings 1620 † foar 1697
1585 Gerlscke Sytses
* omstrings 1620

1600 Ritscke Harckes * omstrings 1600 † nei 1647, boer en ferfeaner te Eastermar
1601 Tetje Wobbes
* omstrings 1600 † nei 1647

1608 Jan Riencks
1609 Siouck Jans

1610 Pier Hendricks † yn of nei 1674; neamd as widner op ’e lidmatelist fan Eastermar yn 1667 en 1674, x Eastermar foar 2-2-1617
1611 Geertje Dircks
† Eastermar foar 1668

1632 Thys Sioerdts
1633 Jantje Tammes

1636 Mindert Æsges
1637 Antje Leeuwes

1638 Wobbe Tialles † 1622?
1639 Impck Oedses
* Eastermar † nei 1622

1744 Eepe Ritsema * omstrings 1540-’45 † nei alle gedachten op Zuidwende by Stitswerd omstrings 1585, beklemd meier dêr; hat eigendommen yn ’e Ritsemaheerd te Noardhorn
1745 Elisabeth Godefridi † yn of nei 1601; 1585-1609 beklemd meierske op Zuidwende
Groninger Archieven – Archieven van de  Hoge Justitiekamer (H.J.K.), Grins, 23-11-1594:
Elysabeth wed. Ipo Rytzema sall vor dytmael mit betalinge deses Jaer huires toefreden sijn, van Cornelis Arends mits deze een borg stelt voor de huur over de voorgaande jaren.
Elisabeth is in suster fan Jurjen Godefridi, riedshear ordinaris te Ljouwert.

1746 Jacob Luels (ek: Lulofs), riedshear fan ’e Stêd Grins
1747 Anna Claessen

2096 Banier Jans Offringa * omstrings 1595 † foar of yn 1640, Mr smid te Beetstersweach
2097 Bieu Crijns 
† foar 1651; eigneres foar 1/8 part fan ’e stimdragende pleats nr 14 te Beetstersweach; x 2 Jan Symers † foar of yn 1667, Mr smid te Drachten; fertrokken op 11-5-1652 ‘bij nacht metterwoon’ út Drachten, wennet yn 1664 wer te Suderdrachten dêr’t er as Mr smid beneamd wurdt; x 2 Aaltie Folckerts, ferkeapet as widdo yn 1667 eigendommen oan ’e Súdkade te Drachten

2100 Sipcke Eelckes
2101 Jid Tiepckes

2102 Benedix Pytters Adema, yn 1625 en 1640 neamd te Ysbrechtum; x omstrings 1625
2103 Sijke Tiepckes Ipma, fan Kubaard † foar 1650; x 2 Gerrolt Lous
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1988, side 50-55

2104 Tiaert Suringar * Surch omstrings 1560
De namme Suringar is grif ôflaat fan Surch

2126 Tammerus Gerardi Baerdt
* Reiderlân, Eastfryslân † Drylts 17-7-1644; sûnt 16-3-1603 dûmeny op ’e Jouwer, 1605-1644 te Drylts; eigner fan Poutsma sate te Wierum, x De Jouwer 16-10-1603
2127 Eelckie Sybrands Baerdt
† foar 1653, dooptsjûge te Drylts 19-7-1640

2128 Pyter Andriessen Verhoeck * Den Haach
2129 Anna van Nes

2736 Tyaert Freercx, x 2 Webeltie Tiallings; x 1 foar 1626
2737 Pytrick Pyters 
† Bolswert foar 1639

3168 Otte Allerts * omstrings 1593?
3169 Jeltie Cornelis
* omstrings 1597?

3200 Harcke Ritsckes * omstrings 1575? (broer fan Æsge, nr 3272) 
3201 Styntje Freercks

3222 Dirck Outgers, x Eastermar omstrings 1585
3223 Antcke Pytters

3264 Sioerdt Jelgers
3265 Trijn Thysses

3272 Æsge Ritsckes 1552-1616? (broer fan Harcke, nr 3200) 
3276 Aaltje Jans
1555 † nei 1616

4192 Jan Baniers * omstrings 1550, wennet yn 1621 te Beetstersweach
Sjoch: Genealogysk Jierboekje, 188, side 54

4204 Pyter Benedictii † 1616; x 2 Mints Hoytes
4205 Dytscke Heres Adema
† foar 1614; x 1 foar 1605 Jan Pytters † foar 1606 

4248 Dirk van Nes
4249 Isabella Duyvoet

4252 Gerardus Tammonis

4254 Sybrant Sioerdts Baerdt † omstrings 1592, libbet 23-2-1591; 21-11-1593 adfokaat by it Hof fan Fryslân, x 1583 (houlikse betingsten 24-8-1583)
4255 Tiedtcke Froma
† foar 25-4-1616, fan Wurdum Grinslân, út in Fivelingoër skaai

6400=6544 Ritsckes Harckes * Eastermar omstrings 1550 † dêr nei 1582, boer dêr, x dêr 1582
6401=6543 Aeffcke Popckes 
* Eastermar foar 1543 † dêr nei 1582

6444 Outger Dircks, x Eastermar omstrings 1557
6445 Houckjen Harts

8410 Hero Dyttzies, yn 1543 brûker en foar ’t grutste part eigner fan Adama te Ysbrechtum (54 pûnsmiet)

8496 Cornelis van Nes
8497 Marijtgen van Teylingen

8504 Syuerdt Tiettes Baerdt, yn 1554 dyksfolmacht, 1559 folmacht foar Menameradiel, 1571 folmacht foar Marsum, libbet noch yn 1572, x Marsum 1553
8505 Eelck N.

16820 Dytthie Bruyns, yn 1511 brûker en foar ’t grutste part eigner fan Adama te Ysbrechtum (54 pûnsmiet)

16994 Dirk van Teylingen
16995 Machteld Suys Cornelisdr

17008 Tiette Folperts Baerdt † foar -11-1547, yn 1542 en ’43 eigner fan lân te Arum
17009 Duedt Syuerdts
, libbet yn 1551

33990 Cornelis Suys Pieterszn
33991 Maria de Jonge Cornelisdr

34016 Folpert Tiettes, yn 1511 ‘meier’ te Easterein en Arum

67980 Pieter Suys Daniëlszn
67981 Johanna van der Burch Willemsdr

135962 Willem van der Burch
135963 Catharijn fan Montfoort

271926 Jan II burchgraaf fan Montfoort

 

543852 Hendrik III burchgraaf fan Montfoort
543853 Oda fan Polanen

1087704 Sweder II burchgraaf fan Montfoort
1087705 Machteld fan Culemborg

2175408 Hendrik II de Rôver, burchgraaf fan Montfoort
2175409 Agnes fan IJsselstein

4350816 Sweder I fan Montfoort
4350817 Catharina, neamd ‘bastert ’ – dêr’t de Stichting Erfgoed Fundaasje noait akkoart mei gean kin – fan Hollân

8701634 Floris V, graaf fan Hollân en Seelân
8701635 Ingelse frou

Floaris V docht berjocht oan ’e Ingelse koaning dat er yn fjouwer fjildslaggen de West-Friezen oerwûn hat en it lichem fan syn heit fûn, dy foel yn 1256 yn syn striid tsjin ’e West-Friezen

17403268 Willem II, graaf fan Hollân en Seelân, Rooms koaning

17403269 Elisabeth fan Brunswyk

34806536 Floris IV, graaf fan Hollân en Seelân
34806537 Mathilde fan Brabân

69613074 Hendrik I fan Brabân
69613075 Mathilde fan Boulogne

139226148 Godfried III fan Brabân
139226149 Margaretha fan Limburch

278452296 Godfried II fan Leuven
278452297 Lutgardis fan Sulzbach

556904592 Godfried I fan Leuven
556904593 Ida fan Chiny

1113809184 Hendrik II fan Leuven
1113809185 Adela fan de Betuwe

2227618368 Lambert II fan Leuven
2227618369 Oda fan Neder-Lotharingen

4455236736 Lambert I fan Leuven
4455236737 Gerberga fan Neder-Lotharingen

8910473472 Karel fan West-Fransië
8910473473 Adelheid

17820946944 Loadewyk IV, koaning fan West-Fransië
17820946945 Gerberga fan Saksen

35641893888 Karel III fan West-Fransië
35641893889 Eadgyfu fan Ingelân

71283787776 Loadewyk II fan West-Fransië
71283787777 Adelheid fan Parys

71283787778 Edward I, de Aldere, koaning fan Ingelân
71283787779 Ælflæda fan Bernicia 

142567575552 Karel II de Keale
142567575553 Ermentrudis fan Orleans

285135151104 Loadewyk I de Fromme
285135151105 Judith fan Beijeren

570270302208 Karel I de Grutte, koaning fan de Franken, Rooms keizer, x 3
570270302209 Hildegard fan Vinziggou

Sjoch:
Karel de Grutte
Foarâlden fan Karel de Grutte
De earste generaasjes nei Karel de Grutte