GENEALOGY
OFFRINGA
OFFERINGA


De namme Offringa wurdt yn dit slachte foar it earst fierd troch Banier Jans, generaasje II yn ’e stamrige.
Under syn neiteam wurdt dy namme yn froulike line fuortset troch de neikommelingen fan: 
-Yda Eites Offringa, V.4, waans skoansoan Pylger Pyters, troud mei Aafke Benjamins Stellingwerf, VI.4, de namme trochjout oan har bern
-Eelkje Jans Offringa, VII.1.
De fariant Offeringa wurdt brûkt troch:
-Dieuke Eelkes Offeringa, V.1.3

-Eite Pyters Offeringa, VI.4.1, soan fan Aafke Stellingwerf, hjirboppe neamd,
-Zwaantje Durks Offeringa, frou fan Benjamin Pyters Offringa, VII.4  
-Tæke Sipkes Offeringa, man fan Aaltje Benjamins Offringa, VII.4.4
-bern fan Pieter Benjamins Offringa, VIII4.

Hoe’t de famylje oan har fan slagget is noch yn ûndersyk.
By it gearstallen is tankber gebrûk makke fan it sneupwurk fan Sjuk Durks Offringa, oerlevere yn typskript. Dêrút binne ek wederwarichheden oanhelle.
Fierders is op internet ien en oar besjoen en ferwarbeide. Sjoch û.o. Geneanet Offringa, fragminten

Dizze stambeam tsjinnet as hâldfêst en achtergrûnynformaasje by de argiven Offringa, dy’t troch Erfgoed Fundaasje ynvintariseard en argiveard wurde.
It doel is om dizze genealogy geandewei út te wreidzen oant hjoed, sadat er aloan trochgroeit. Want yn ’e takomst libbet it ferline. Wy stelle ferbetteringen, oanfullingen tige op priis, sjoch: formulier.
Op termyn wurdt dizze genealogy oerset yn it Ingels.

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/burried

STAMRIGE

GENERAASJE I
Jan Baniers
* omstrings 1550, wennet yn 1621 te Beetstersweach
Bern:
1 Lutgert Jans Offringa  † foar 1630
x Jan Engels
2 Jan Jans Offringa
3 Banier Jans Offringa, folget II.1

Sjoch:
-Genealogysk Jierboekje, 1988, side 54
Kertiersteat Gosse Ate Offringa nr 4192
-Dick Offringa-De geschiedenis van Offringa (net ûnder ferantwurdlikens fan Erfgoed Fundaasje) 

 

GENERAASJE II
II.1 Banier Jans Offringa * omstrings 1585 † foar of yn 1640, yn 1621 Mr smid te Beetstersweach
x
Bieu Crijns 
† foar 17-4-1650; eigneres foar 1/8 part fan ’e stimdragende pleats nr 14 te Beetstersweach;
x 2 Jan Symers † foar of yn 1667, Mr smid te Drachten; fertrokken op 11-5-1652 ‘bij nacht metterwoon’ út Drachten, wennet yn 1664 wer te Suderdrachten dêr’t er as Mr smid beneamd wurdt;
Jan Symers x 2 Aaltie Folckerts, ferkeapet as widdo yn 1667 eigendommen oan ’e Súdkade te Drachten
Sjoch: Kertiersteat fan Gosse Ate Offringa nr 2096
Bern: (folchoarder net wis)
1 Jan Baniers Offringa, folget III.1

2 Sake Baniers Offringa; wennet yn 1703 te Drachten
3 Gerrit Baniers Offringa, folget III.2
4 Lambert Baniers Offringa, folget III.3
5 Geert Baniers Offringa
; smit en kastlein te Beetstersweach
x 1 Foekje Jacobs
x 2 Fokeltje Geerts
6 Arent Baniers Offringa, folget III.4


GENERAASJE III

III.1 Jan Baniers Offringa * Burgum omstrings 1620 † dêr 16-7-1684; wennet fan 1648 oant 1655 te Beetstersweach; letter prokureur-postulant fan it Gerjoccht fan Tytsjerksteradiel en fiskaal fan ’e gritenij te Burgum; dêr kastlein; dêr allyksa tsjerkfâd
x 1 foar 1649
Geertruid Gæles † foar of yn 1655, Jan en Trui wenje fan 1648 oant 1655 te Beetstersweach
x 2
Gertzen Gyelts;
x 3 Ljouwert 20-6-1663
Grietje Bartels (ek: Baltus), libbet noch yn 1697, komt op 5-7-1663 mei attestaasje fan Ljouwert; Jan en Gryt wurde op 30-4-1677 neamd as man en frou te Burgum.
Sjoch: Kertiersteat fan Gosse Ate Offringa nr 1048
Bern út it earste boask:
1 Banier Offringa
* Burgum; wennet yn 1663 te Burgum; yn 1664 eksekuteur te Oentsjerk; yn 1685 keapman te Inkhuzen; mei syn frou lidmaat te Oentsjerk op 25-11-1664;
x Oentsjerk 13-10-1663 Bauckien Dircks; wennet yn 1663 te Oentsjerk
2 Romcktien Offringa
x Claes Jans; Mr kuper te Hurdegaryp; dêr doarpsrjochter;
3 Galenus Offringa, folget IV.1
4 Bauckjen Offringa
x Jochum Sioerds; Mr skuonmakker te Sumar; dêr doarpsrjochter
Bern út it twadde houlik:
5 Marcus Offringa
* omstrings 1668; notaris publikus te Burgum
6 Bieuwkjen Offringa
7 Jeltie Offringa
* nei 1676

Yn it Hypoteekboek fan it Nedergerjocht fan Tytsjerksteradiel, 1-1-1667, (argyfnr 13-38, ynvintarisnr 0097, blêd 354, akte 547), is in akte opnommen dêr’t Jan Baniers Offringa syn daalderpacht oerdraach, mar dat jildt net foar it bier dat er tapet:
Jan Baniers Offringa, prokureur en kastlein te Burgum draacht oer oan Thuenis Beerns, dêr wenjend, de helte fan it rjocht ‘tot de impositie der daelderpacht’ fan Burgum ‘met de aengevoeghde brandewijns impositie’, allyksa foar de helte, begjinnende op 29-12-1666 en ekspirearend 29-11-1672, lykas troch Offringa krigen fan ’e hear Aernt van Hillama en jonker Scipio Meckama van Aylua neffens kontrakt d.d. 18-12-1665; de huzing fan Offringa bliuwt frij fan ’e daalderpacht oangeande it bier dat dêr tape wurdt; de pachtpinningen bedrage £ 230 yn ’t jier; sa ferkocht en oergedroegen foar £ 400;
w.t. J. Baniers Offringa, Thonyes Beernts Terninga en de getugen Renck Edses, Johannes Offkes, Jan Wisma (tekenet mei merk)

De erven fan Jan Baniers Offringa ferkeapje in state te Burgum, mei toer, poarte en hôf. Se hâlde de byhearrende hearebank yn ’e tsjerke oan harsels.
Ferkeaping by dekreet fan it Gerjocht fan Tytsjerksteradiel op 4-5-1685. It Hypteekboek fan it Nedergerjocht fan Tytsjerksteradiel, (argyfnr 13-38, ynvintarisnr 0095, blêd 125, akte 278), docht dêr melding fan:
 Grytie Bartels te Burgum, widdo fan Jan Baniers Offringa, foar de helte; Banier Offringa, keapman te Inkhuzen; Romcktien Offringa, húsfrou fan Claes Jans, mr. kuiper te Hurdegaryp en dêr doarpsrjochter; Galenus Offringa, prokureur-fiskaal fan Menameradiel, wenjend te Jorwert; Jochum Sioerds, mr. skuonmakker en doarpsrjochter te Sumar, as heit fan syn bern Jan Jochums en Bauckjen Jochums by de ferstoarne Bauckjen Offringa; Grytie Bartels earder neamd as mem fan Marcus Offringa, notaris publikus te Burgum, en fan Bieuwkjen Offringa en Jeltie Offringa, har minderjierrige bern, mei-inoar erfgenamten fan Jan Baniers Offringa, ek foar de helte ferkeapers; Geert Aetses en Albert Jans, beide skippers te Burgum, cum uxoribus, keapers fan in hûs en skuorre, toer, poarte, grêft, singel en hôf, oant de middengrêft ta, ‘doch de zingel in ’t geheel’, mei in reinwetterbak, c.a., steande en lizzende te Burgum, beswierre mei £ 4 grûnpacht yn ’t jier foar profyt fan ’e ferkeapers, en mei 3-15-8 floreen, mar wer ynbarrende fan ’e keapers fan it oare hôf mei lânnen fl. 2-15-8, te witten fan Sape Hendrix as keaper fan it hôf 1/2 floreen, fan de hear Glinstra as keaper fan ’e twa kampen lân besuden it earder neamd hôf 1 floreen, fan mr. Jelger Jelgers as keaper fan ’e fiif mêd mêden, dêroan lizzend, fl. 1-1-8 en fan ’e ferkeapers kamp, lizzend op it noarden fan ’e buorren earder neamd, achter de huzing en it hôf fan óe eksekuteur Dirck Harmens e.o., 1/2 floreen, hâldende dus ta eigen lêst 1/2 floreen. Hawwende it rjocht fan in frije stim; neistlizzers Sipke Harts en Sioerd Jochums erven beëasten, Egbert Cornelis Gayckema bewesten, Sape Hendrix hôf besuden, de strjitte benoarden; net ferkocht binne lykwols it de ‘legerstede’ (de graven) en de hearebank yn ’e tsjerke, itjinge de ferkeapepers oan harsels hâlde; ferkocht foar ƒ 600, bekoarte mei ƒ 66-24-0 oan strykjild.

Jan Baniers Offringa fungeart te Burgum gauris as Bank fan Liening foar suyn doarpsgenoaten, de skuldbekentekinnes binne legio, rint 6%, ien fan ’e mannichte foarbylden:
Tytsjerksterdadiel, hypoteekboeken akte, 19-12-1666:
Hendrick Wygers en Gerryt Claessen, mei foar har húsfroulju Saeck Sipkes resp. Hendrickien Sipkes, te Burgum; Hendrick Wygers earder neamd en Sioert Sioerts te Garyjp, as kuratoaren oer de ferstoarne Harcke Sipkes weesbern, ferklearje dat se £103 skuldich binne oan Jan Baniers Offringa, prokureur en herbergier te Burgum, en Grietie Bartelsdr, el., fanwegen “salarien, vacatiën ende expensen”, as ek fertarrings yn twa saken kontra Jan Saepes c.s.

III.2 Gerrit Baniers Offringa; wennet yn 1680 te Lippenhuzen
x Auck Jans
Bern:
Banier Gerrits Offringa

III.3 Lambert Baniers Offringa * omstrings 1626 † foar 1670; timmerman te Beetstersweach en Eastermar
x Bauck Ritskes
Bern:
Lammert Lamberts Offringa

III.4 Arent Baniers Offringa * omstrings 1633 † nei 1670; Mr skuonmakker te Beetstersweach
x 1 Trijn Eyts † foar 1648
x 2 Hilckien Wilts † foar 1686
x 3 Jebbechie Cornelis † Beetstersweach 6-2-1692
Bern út it twadde boask:
1 Eyt Arents Offringa, folget IV.2 (syn mem kin ek de tredde frou Jebbechie Cornelis wêze)
2 Jan Arents Offringa 
x Garyp-Sumar-Earnewâld 16-5-1686 Aaltje Cornelis
3 Jan Arents Offringa * omstrings 1662 † nei  1714; Mr skuonmakker te Burgum, yn 1686 major; dêr lidmaat
x Burgum 16-3-1690 Aaltie Bouwes
4 Wilt Arents Offringa † 27-4-1707
5 Lammert Arents Offringa; yn 1694 Mr bakker te Harns
6 Æbele Arents Offringa
Bern út it tredde houlik:

7 Benier Arents Offringa, folget IV.3

 

 

GENERAASJE IV
IV.1 Galenus Offringa
(ek: Gellius, Gelenus, Gæle) * Burgum 1650 † Jorwert 2-12-1721, 71 jier [] tsjerke Jorwert (rjocht foar syn stoel), dêr lidmaat 167o-’71, ’81, ’88, ’92, 1702; 1-1-1682, 1710 âlderling; 1721 administrearend diaken; tsjerkfâd oant 1721; yn 1670 klerk op ’e sekretary fan Baarderadiel; yn 1689 dêr prokureur-fiskaal foar it gerjocht; notaris publicus (= saakwaarnimmer) foar Baarderadiel; 1691 prokureur en notaris foar de gritenij Menameradiel; mei-kommittearde Seis Diken fan Baarderadiel;
x Jorwert 6-2-1670
Sijke Eelckes Banga
, * Jorwert 24-12-1652 † Jorwert 9-5-1743, by har soan Tiberius Offringa, [] tsjerke Jorwert; Sijke wurdt lidmaat yn 1733(?); sy en Galenus wenje sûnt 1670 op it notarishûs te Jorwert, se hâlde ek ta te Menaam, mar bliuwe lidmaat te Jorwert; se ferfarre mooglik yn 1704 nei Frjentsjer, neffens oare boarnen wennet Galenus yn 1709 noch te Jorwert; dr f. Eelcke Sipckes Banga, boer op Fûns ûnder Jorwert, ûntfanger-generaal, bysitter,substituêr ûntfanger fan Baarderadiel, ûntfanger te Jorwert; kommittearde Seis Diken fan Baarderadiel, mei-deputearde Fiifdielen Seediken Binnendyks, folmacht op ’e Lânsdei, en Dytscke Benedictus Adama
Sjoch:
Kertiersteat fan Gosse Ate Offringa nr 524
Galenus Offringa
Geneanet-Galenus Offringa

Yn 1692 ferkeapje Galenus en Sijke it hûs ‘met een schuire ende weinigh plaets’ te Jorwert, keapsom: f 752,-.
Galenus keapet yn 1695 Het Wapen van Baarderadeel, de Jorwerter herberch, foar f 400,-, hierder is dan Otto Bockes Patinga. Yn 1723 ferkeapet Sijke de herberch – ‘seekere heerlijke huisinge, schuire en hofke waarin lange jaren herberge is gehouden’ – foar 525 Kroalus gûne oan Klaaske Sippes Siffona, frou fan Dooije Jelles, skipper te Jorwert.
Sijke keapet yn 1698 in hûs te Dronryp. Op 10-2-1744 ferkeapje de erven Offringa in hûs en tún te Jorwert foar 1500 Kroalus gûne.
Bern:
1 Geertruit Offringa
~ Jorwert  21-1-1672
2 Eelcke Galenus Offringa, folget V.1

3 Geertruit Offringa ~ Jorwert 19-5-1678 † Stiens 4-10-1748, 70 jier1748
x 1 foar 1709 Anthonius Hitsma † 1709; teologys kandidaat

x 2 Wikel 12-8-1714 Gellius Suystrand * 1671 † 1754; dûmeny
4 Dytske Offringa ~ Jorwert 27-5-1683 † 1733
x 1 Frjentsjer 15-1-1707 Bernardys Wybranda

x 2 Weidum 15-3-1716 Suffridus Oosterga
5 Jan Offringa, folget V.2 (ek: Joan) ~ Jorwert 25-4-1686 † Dronryp 26-4-1715; prokureur fiskaal fan Menameradiel te Dronryp
x 1 Jorwert 8-5-1707 Aeltie Oepts Domna (ek: Doma) * Holwert 26-10-1709

x 2 Frouckjen N.N.
6 Tiberius Offringa, folget V.3

IV.2 Eyt Arents Offringa (ek: Eite) * Beetstersweach omstrings 1670 † 1742; ferfart op 28-2-1696 út Beetstersweach nei Ljouwert; docht dêr belidenis op 13-3-1700; Mr bakker te Ljouwert

x Ljouwert 23-6-1696 Rinske Banga † Ljouwert 1739
Bern:
1 Augustinus Offringa (ek: Auke) ~ Ljouwert 28-3-1697 † Bolswert 28-6-1758; docht belidenis te Ljouwert op 4-12-1715; ynskreaun op 10-12-1717 yn it lidmateregister te Frjentsjer; stiet dêr yn 1717 yn ’t studinteboek, studint teology; dûmeny
x Ljouwert 3-12-1730 Sjoertje Acronius
2 Hendrikjen Offringa
~ Ljouwert 27-11-1698
x Douwe Johannes Bouwma
3 Arnoldus Offringa
~ Ljouwert 5-6-1700 † 1777
x Ljouwert 7-10-1742 Claeske Foekes
4 Hendrickie Offringa
~ Ljouwert 5-5-1702
5 Yda Eites Offringa, folget V.4

6 Abelius Offringa (ek: Abel) ~ Ljouwert 28-2-1706 † dêr 8-1-1773; timmergesel te Ljouwert
x 1 Ljouwert 12-5-1748 Berber Hilles

x 2 Ljouwert 16-11-1755 Aukjen Sipkes Noordhoff
7 Wiltie Offringa ~ Ljouwert 18-3-1798
8 Wiltie Offringa
~ Ljouwert 28-4-1709
9 Willemke Offringa
~ Ljouwert 18-6-1713
x Ljouwert 20-12-1750 Johannes Sleeman; Mr kleanmakker te Ljouwert

10 Tjitske Offringa ~ Ljouwert 20-1-1715

IV.3 Benier Arents Offringa * omstrings 1681; yn 1712 Mr skuonmakker te Beetstersweach
x Ljouwert foar it Gerjocht 23-4-1712, hy fan Beetstersweach, sy fan Ljouwert, Trijntje Jochems
Bern:
1 Arend Beniers Offringa
* Beetstersweach omstrings 1714
2 Janke Beniers Offringa ~
Beetstersweach 20-3-1718 


GENERAASJE V
V.1 Eelcke Galenus Offringa
(ek: Eelco) ~ Jorwert 16-11-1673 † Seisbierrum 6-3-1726; yn 1699 prokureur postulant te Dronryp; yn 1697 dêr skriuwer fan in Kompanjy Ynfantery; yn 1707 sekretaris fan Barradiel te Seisbierrum; hy ferkeapet 1-2-1707 syn hûs oan ’e Nije Streek te Dronryp oan prokureur-fiskaal Jan Offringa;

x 28-9-1676
Margarietha Tieerds Suringar
* Harns 1676 ~ op belidenis Dronryp 28-4-1699 † 4-12-1727 (of 1728?); dr f. Tieerdt Sybrants Suringar, sâltsieder te Harns, en Dyncke Jans (ek: Duicke)
Bern:
1 Tjeerd Eelkes Offringa
~ Dronryp 21-3-1697
2 Julius Eelkes Offringa
~ Dronryp 22-10-1699
3 Dieuke Eelkes Offringa
(ek: Offeringa) ~ Dronryp 6-8-1702 † Weidum 4-2-1762
x Weidum 11-6-1730 Jacobus Pierszn Spyxma * Weidum 27-6-1706 † Boazum 1794; skoalmaster en organist te Boazum; sn f. Pier Hessels Spyxma en Juliana Lenertsdr; Jacobus x 2 (op ’e âlde dei) Weidum 24-5-1767 Geeltie Harmens
4 Julius Eelkes Offringa
~ Dronryp 4-1-1705
5 Geertruit Eelkes Offringa
~ Dronryp 4-1-1705
6 Eelke Eelkes Offringa
~ Dronryp 1-8-1707
7 Eelke Eelkes Offringa, folget VI.1

8 Jan Eelckes Offringa, folget VI.2
Sjoch:
Kertiersteat fan Gosse Ate Offringa nr 262
-Genealogysk jierboekje 1963, side 65 en 1988, side 52
-Nederlands Patriciaat 17, side 31 en fierder

V.2 Jan Offringa (ek: Joan) ~ Jorwert 25-4-1686 † Dronryp 26-4-1715, op ien dei nei 29 jier [] Jorwert; prokureur fiskaal fan Menameradiel te Dronryp
x Jorwert 8-5-1707 Aeltie Oepts Domna (ek: Doma) * omstrings 1709
Hoyte Roucoma, skoalmaster en organist te Dronryp, skriuwt yn syn Memoriael:
/…/’s morgens is fersturven Jan Offringa, fiscaal van Menaldumadeel, tot Jorwerd begraven/…/Hij laat een weduwe na met veel schulden/…/

Bern:
Soan Offringa
† Dronryp 19-2-1715
Oantekening yn it Rekkenboek earmfâdij Dronryp:
Ontvangen wegens kistgeld £ 10:-:- /…/ontv(angen) van mons(ieu)r Offringa tot betalinge van sijn zoons doodvat/…/
Hoyte Roucoma tekenet op yn syn Memoriael:
-/…/is de fiscaals Jan Offringa’s eenigste soon gesturven/…/


V.3 Tiberius Offringa
(Tiepke, Tjepcke, Tjeepke) ~ Jorwert 5-5-1689 ~ dêr 5-5-1689 † Boazum 11-6-1753, omstrings 64 jier
x 1 Boazum 27-10-1715, 26 en Mijntje Ureterpius (ek: Maria Minca)  † 1724
x 2 Boazum 14-7-1726, 37 en Jetske Sikkes Tania
Bern út it earste houlik:
1 Johannes Hinricus Offringa
~ Boazum 18-7-1717
2 Hiske Offringa ~ Boazum 29-1-1719
x Easterwierrum 24-3-1741 Phæseus Abdias Noordbeek (Fokke Abbes) * Balk -8-1712 ~ dêr 4-9-1712 † Nijlân 26-11-1776, 64 jier; sn f. Abdias Tiberius Noordbeek (Abbe Douwes), dûmeny te Balk, en Itskjen Phocæus Dodoneus van Colde
3 Johannes Henricus Offringa, folget VI.3
4 Sijke Offringa ~ Boazum 25-10-1722
5 Lubberta Offringa ~ Boazum 9-4-1724

V.4 Yda Eites Offringa (ek: Ytie, Ydske, Ydstske) ~ Ljouwert 28-4-1704 † 1767
x 1723 Benjamin Stellingwerf † 1780; giet op 8-8-1723 mei attestaasje fan Ljouwert nei Aldtsjerk, dêr is er 57 jier skoalmaster en organist
Bern:
1 Augustinus Stellingwerf * Aldtsjerk 30-7-1724
2 Aafke Stellingwerf (ek: Offringa), folget VI.4
3 Augustinus Stellingwerf ~ Aldtsjerk 3-8-1732; skoalmaster; ferfart út Aldtsjerk nei Aldebiltsyl
x Aldtsjerk 19-11-1759 Trijntje Jans
4 Eite Stellingwerf (ek: Offringa) * Aldtsjerk 1-3-1739

 

GENERAASJE VI
VI.1 Eelke Eelkes Offringa
(ek: Eeltje) ~ Dronryp 3-11-1709
x
Wytske Haringsdr
Bern:
1 Fetje Eeltjes Offringa
~ Wurdum 14-10-1731 † dêr 29-6-1766
x Wurdum 18-1-1756, sy fan Wurdum, hy fan ’t Fean, Tjeerd Tjipkes van Althuis (ek: Tjepkes) * It Hearrenfean 20-1-1733 ~ dêr 25-1-1733 † Wurdum 22-12-1822, 89 jier; sn f. Tiepke Tjeerds Althuis en Antje Harmanus (ek: Harmani);
Tjeerd x 2 omstrings 1771 Japke Sikkes (ek: Jacobje, Japikjen) * Feanwâlden 1752 † Wurdum 28-8-1826; dr f. Sikke Pieters en Janke Jacobs
2 Sytske Eeltjes Offringa ~ Wurdum 20-2-1735

VI.2 Jan Eelckes Offringa * Seisbierrum 10-6-1714, yn 1728 boer op nûmer 17 oan ’e Bearster Opreed te Weidum;
x Jorwert 15-5-1740
Tjietske Dirks Stellingwerf
Sjoch: StamboomOnderzoek Jan Eelkes Offringa
Yn ûnderskate boarnen wurdt neamd: Upt Eelkes Offringa ~ Dronryp 1-7-1714; mooglik is Jan by dopen ynskreaun as Upt

Bern:
1 Eelkje Jans Offringa, folget VII.1
Sjoch:Kertiersteat Gosse Ate Offringa nr 130

VI.3 Johannes Henricus Offringa ~ Boazum 19-11-1721; ûntfanger fan ’e Ryksbelestingen te Boazum
x 1 Boazum 20-9-1744 Tytje Sybrens ~ Boksum 10-6-1725; dr f. Sybren Pylgrums en N.N.
x 2 Boazum 30-12-1759 Ytje Wybrandus Haanstra * Snits nei 1703; x 1 Snits 20-5-1736 Pier Pyters; x 2 Harich-Balk 24-2-1743 Klaas Jans Fogteloo; x 3 Wâldsein 19-5-1755 Harmen Oenes; dr f. Wybrandus Watses Haenstra, Mr klokmakker te Snits, en Trijntje Tammerus Poutsma
Bern út it earste houlik:
1 Mietje Johannes Offringa ~ Boazum 12-6-1746 † dêr 14-8-1824
2 Tetje Johannes Offringa ~ Boazum 6-10-1748 † dêr 22-1-1818, 69 jier, hûsnr 24; docht te Boazum belidenis op 20-5-1770
x 1 Boazum 21-12-1766 Rintje Boukes * Boazum omstrings 1745; sn f. Bouke Rinties Syperda en Ybeltie Luitjens Cleyterp
Soan: Bauke Rintjes Buringa
x 2 Boazum 12-4-1772 Rintje Lieuwes Tanja 74 jier, hûsnr 24; boer en tsjerkfâd te Boazum
3 Sijke Offringa ~ Boazum 20-12-1750 † dêr 1750
4 Lodewijk Offringa ~ Boazum 8-7-1753 † dêr 1753
5 Marius Offringa ~ Boazum 8-7-1753 † dêr 1753

VI.4 Aafke Stellingwerf (ek: Offringa) ~ Aldtsjerk 3-8-1726 † nei 1759
x Pyter Pylgers Offringa † nei 1759; skuonmakker te Aldtsjerk; Kwotisaasjekohier Tytsjerksteradiel 1749: ‘wint sijn cost’, oanslach 21-15-0
Piter nimt de namme Offringa fan syn skoanmem oan
Bern:
1 Eite Pyters Offeringa, folget VII.2 
2 Pylger Pyters Offringa ~ Aldtsjerk 1-3-1750
3 Yttje Pyters Offringa ~ Aldtsjerk 12-12-1751
4 Pylger Pyters Offringa, folget VII.3
5 Yttje Pyters Offringa (ek: Ittje) ~ Aldtsjerk 7-12-1755
6 Benjamin Pieters Offringa, folget VII.4
7 Ytje Pieters Offringa ~ Aldtsjerk 22-7-1759 † Drachten 12-12-1831; arbeidster
Hendrik Jans de Haas
8 Anne Pyters Offringa * Aldtsjerk 7-9-1759 ~ dêr 22-11-1759

GENERAASJE VII
VII.1 Eelkje Jans Offringa
(doopt as Eeke) * Weidum 28-8-1746 ~ dêr op belidenis 12-5-1774;
x Dearsum 29-1-1769, dan beide fan Dearsum,
Wytse Sjuks * Sybrandabuorren foar 1728; 1768 en 1798 boer op stim 23 op it Wolvelân ûnder Dearsum; foar him giet in ramplesant yn militêre tsjinst; sn f. Sjuk Wytses, boer te Raard, Sybrandabuorren en Poppenwier, en Hincke Dirks
Wytse Sjuks x 1 Poppenwier 9-9-1753 Grytje Jakles, dan beide fan Raard
Bern:
1 Sjuk Wytses Offringa, folget VIII.1

Sjoch: Kertiersteat fan Gosse Ate Offringa nr 65

VII.2 Eite Pyters Offeringa ~ Aldtsjerk 19-1-1749 Aldegea 6-7-1799[?]; yn 1770 skoalmaster te Aldegea
x 1 Aldegea 19-5-1770Jinke Claasses
x 2 Aldegea 6-11-1785 Minke Tækes Kooistra * Garyp 9-10-1764 Aldegea 28-5-1806, 41 jier
Bern út it earste houlik:
1 Klaas Eites Offringa, folget VIII.2

2 Sytske Eits Offringa
* Aldegea 29-11-1778 † Garyp 10-4-1859, 80 jier
Bern út it twadde houlik:
3 Trijntje Eits Offringa
* Aldegea 24-10-1790 † Burgum 12-12-1832, 41 jier

VII.3 Pylger Pyters Offringa ~ Aldtsjerk 31-3-1754 † Stiens 4-11-1813, 62 jier, hûsnr 68
x Stiens 9-9-1780 Jantje Wiltjes * omstrings 1758 ~ Hallum 3-12-1769 † Stiens 1-11-1837, 79 jier; yn 1816, ’20 wurkfrou te Stiens, yn 1821 dêr arbeidster, yn 1837 dêr sûnder berop; kin net skriuwe; op 11-5-1837 wurdt boelguod hâlden fan har meubilêr; dr f. Wiltje Jans en Trijntje Gerbens
Bern:
1 Pieter Pylgers Offringa
† Menaam 15-4-1837, 55 jier; gernier te Menaam; Piter lit in saldo nei fan f 570,00
x Tjetje Regnerus Dantuma † Menaam 30-11-1836; Tjetsje lit in saldo nei fan f 249,35
Bern:
Jantje Pieters Offringa * Menaam -11-1817 † dêr 27-11-1817, 2 wiken
Piter en Tsjetsje dogge beide belidenis te Menaam op 5-4-1830.
Piter hat op 3-2-1824 in skuld útstean by syn sweager Sytse Wytses van der Weit; Piter keapet op 14-7-1827 in hûs te Menaam fan syn suster Aafke, keapsom: f 575,00; Pieter ferkeapet op 1-7-1837 in hûs te Stiens oan Doeke Jacobs Zijlstra te Stiens, keapsom: f 601,00

2 Wiltje Pylgers Offringa, folget VIII.3
3 Benjamin Pylgers Offringa
; * Stiens † dêr 6-6-1850, 54 jier; yn 1820 arbeider te Hallum, yn 1837 gernier te Stiens, yn 1847, ’50 dêr arbeider;
x Sjoukje Jans Poelstra; wurkfrou; kin net skriuwe
Bern:
Jantje Benjamins Offringa
* Hallum 18-9-1821 † Stiens 25-8-1894, 72 jier; Jantsje kin net skriuwe
x Ljouwerteradiel 16-4-1847, 25 en 27 jier, Pieter Franses Dokter * Burgum; by trouwen arbeider te Stiens; sn f. Frans Ydes Dokter en Saapke Jans de Boer
Hantekening fan Benjamin Pylgers Offringa ûnder de geboarte-akte fan syn iennichst bern Jantsje

4 Aafke Pylgers Offringa
; † Stiens 26-6-1839, 59 jier, hûsnr 93; by earste houlik faam te Stiens, yn 1821 dêr winkelfrou, yn 1837 dêr arbeidster, by ferstjerren dêr sûnder berop; kin net skriuwe;
x 1 Ljouwerteradiel 22-5-1816, 37 en 35 jier, Rinse Franses Tania * Stiens † dêr 16-11-1816; by trouwen gernier te Stiens, by ferstjerren dêr hofker; sn fan Frans Rinses Tania en Hotske Alberts
x 2 Ljouwerteradiel 24-5-1821, 40 en 35 jier, Sytse Wytses van der Weit; arbeider te Stiens, yn 1824 dêr gernier; sn f. Wytse Gerbens van der Weit en Rinske Jans

VII.4 Benjamin Pyters Offringa ~ Aldtsjerk 10-7-1757 † Eastermar 1790; wennet yn 1778 op it Wytfean ûnder Eastermar; docht belidenis te Eastermar op 30-7-1783
x Drachten 26-10-1777 Zwaantje Durks Offeringa ~ Drachten 14-1-1748 † dêr 30-11-1828, Wyk K nr 251; wennet 6-2-1812 te Noarderdrachten nr 42; dr f. Durk Hemkes en Aaltje Joekes
Swaantsje x 1 Jan Geerts Leeschen
Swaantsje nimt op 6-2-1812 de namme Offeringa oan
Bern:
1 Aafke Benjamins Offringa * Eastermar 18-7-1778 ~ dêr  3-8-1778 † Twizel 1-3-1855
x 9-10-1816 Ype Hendriks van der Veen
2 Pieter Benjamins Offringa, folget VIII.4
3 Durk Benjamins Offringa (ek: Offeringa) * Eastermar 3-6-1781 ~ dêr 8-7-1781
4 Aaltje Benjamins Offringa * Eastermar 22-1-1783
5 Durk Benjamins Offringa
* Eastermar 29-3-1785 ~ dêr 15-5-1785
4 Aaltje Benjamins Offringa
* Eastermar 25 11-1786 ~ dêr 17-5-1787 † Drachten 1828
x Drachten 30-10-1808 Tæke Sipkes Offeringa

 

GENERAASJE VIII
VIII.1 Sjuk Wytzes Offringa
(ek: Sjuck, lykas syn nammegenoaten letter) * Dearsum 2-7-1770 ~ dêr 15-7-1770 † dêr 30-7-1856; boer te Dearsum; dêr tsjerkfâd;
x Dearsum 29-1-1804, dan beide fan Dearsum, Ytje Jeltes Bakker (ek: Van der Meulen) * Dearsum 20-3-1784 ~ dêr 20-5-1784 † dêr 2-4-1852; dr f. Jelte Hinnes Bakker (ek: Van der Meulen), skipper, keapman, bakker, mûnder en boer te Easterwierrum, en Joukje Ruurds Heringa
By Sjûk Wytses syn ferstjerren krije syn bernsbern Sjûk, Ytsje, Maaike, Goasse, Klaas en Eeke Wytzes Offringa, elk in legaat fan f 100,00 útbetelle

Sjûk nimt yn 1811 de namme Offringa fan syn mem oan:

Bern:
1 N.N. Sjuks Offringa
* 1800
2 Wytse Sjuks Offringa, folget IX.1
3 Joukje Sjuks Offringa
* Dearsum 22-3-1817 ; by trouwen sûnder berop te Dearsum;
x Hinnaarderadiel , 17 en 24 jier, Rients Ages Agesma * Wommels 19-7-1809; by trouwen sûnder berop te Wommels, dêr sûnt boer; sn f. Age Rientses Agesma en Corneliske Hillebrands, boeren te Wommels
4 Durk Sjuks Offringa, folget IX.2

Sjuk syn geboarteleppel is bewarre bleaun yn ’e Kolleksje H. Nijdam; ynskripsje:
Sjuk Wijtses is geboren den 2 julij 1770

Sjoch:
Kertiersteat fan Gosse Ate Offringa nr 32

Hessel de Walle
-Stichting Erfskip Terpdoarpen Sjuk Wytses Offringa (neiteam net folslein)

Rouadvertinsje yn ’e Ljouwerter Krante, 5 en 8 augustus 1856:

Sjuk Wytses keapet yn 1818 1/4 fan in pleats te Dearsum, hy buorket op:

Perseelnr. Yn gebrûk as Oerflakte m² Klasse Belesting
35 Greide 31280 1
36 Greide 58530 1
37 Wettermole en hiem 135 1
38 Greide 700 1
43 Tún 520 2
44 Hûs en hiem 2290 1 36
45 Greide 13600 1
46 Greide 8980 1
48 Greide 45160 1
60 Greide 9580 3
224 Greide 14070 2


VIII.2 Klaas Eites Offringa * Aldegea 1772 † Sumar 11-6-1853, 81 jier; timmerman te Aldegea (Sm.), by ferstjerren sûnder berop;
x Bregtje Alles; kin net skriuwe
Bern:
1 Jinke Klazes Offringa
* Aldegea (Sm.) omstrings 1797; by trouwen faam te Stiens;
x Ljouwerteradiel 2-6-1821, 25 en 23 jier, Wikke Jans Hoekstra * Stiens; by trouwen húsfeint te Kornjum; sn f. Jan Wikkes Hoekstra, kastlein te Stiens, en Sjoerdtje Broers
Wikke x 1 Trijntje Tjeerds Hiddema
2 Trijntje Klazes Offringa
* Aldegea (Sm.) omstrings 1799; by trouwen faam te Burgum;
x Tytsjerksteradiel 27-5-1826, 27 en 24 jier, Hendrik Meinderts Fridsma * Earnewâld; by trouwen fisker te Earnewâld; sn f. Meindert Fridses Fridsma, komelker te Earnewâld, en Trijntje Hendriks
3 Antje Klazes Offringa
* Aldegea (Sm.) omstrings 1804; by trouwen faam te Garyp
x Tytsjerksteradiel 17-5-1828, 24 en 29 jier, Ebe Uilkes Klomp * Aldegea (Sm.) ; by trouwen keapman te Sumar; sn f. Uilke Ebes Klomp, arbeider te Eastermar, en Geertje Idsges
4 Hendrikje KLazes Offringa
* Aldegea (Sm.) omstrings 1811; by trouwen faam te Nijegea; kin net skriuwe;
Xx Smellingerlân 10-5-1851, 40 en 47 jier, Geert Reinders Jongsma * Nijegea; by trouwen arbeider te Sumar; sn f. Reinder Tjeerds Jongsma en Antje Hendriks Houwink
5 Ettje Klases Offringa * Aldegea (Sm.) 10-10-1817 † Earnewâld 31-1-1894, 76 jier
x Tytsjerksteradiel 23-5-1868, 50 en 46 jier, Gjalt Harrits Wester * Earnewâld; fisker te Earnewâld; sn f. Harrit Gjalts Wester en Tyttje Popkes Wagenaar;
Harrit x 1 Lolkje Binderts Jonker
KLaas Eites nimt yn 1811 de achternamme Offeringa oan foar him en syn dochters, hy skriuwt sels: Offringa, en dat sil it yn dizze staach ek bliuwe:


VIII.3 Wiltje Pylgers Offringa
* Stiens 1793 † Stiens 2-1-1848, 55 jier; yn 1820, ’27, ’37, ’41 arbeider te Sti1855, 36 jier; ens, yn 1823, ’37, ’39, ’43 dêr gernier
x 1 Ljouwerteradiel 1-6-1820, 27 en 30 jier, Pietje Pieters Hoogstra * Jelsum 17-3-1790 ~ dêr 18-4-1790 † Stiens 25-9-1831, 41 jier; by trouwen faam te Stiens; docht dêr belidenis op 21-5-1826; dr f. Pieter Jacobs Ram en Lysbeth Wymers
x 2 Ljouwerteradiel 13-7-1837, 44 en 24 jier, Tettje Annes Keuning * Menaam 6-11-1812 † Stiens 10-3-1881, 68 jier; by trouwen faam te Stiens, yn 1865 dêr sûnder berop, yn 1868 dêr wurkfrou, yn 1869 dêr arbeidster; kin net skriuwe; dr f. Anne Jouws Keuning, arbeider te Menaam, en Geertje Martens Bouma
Tettsje x 2 Ljouwerteradiel 19-3-1856 Eeltje Geerts Luxen * Froubuorren 12-7-1825 † Stiens 26-11-1891, 66 jier; gernier te Stiens (û.o. hûsnr 214); sn f. Geert Eeltjes Luxen, gernier te Stiens (nr 200), en Pietje Petrus Heslinga;
Eeltsje x 1 Ljouwerteradiel 16-10-1845 Rinske Gerbens Boersma * Stiens 24-10-1818 † dêr 20-9-1855, 36 jier; x 2 Froukje Cornelis Bosma * Jelsum 15-2-1843 † Stiens 3-4-1915, 72 jier
Bern út it earste boask:
1 Pylger Wiltjes Offringa
* Stiens 6-9-1820 † dêr 28-9-1820, 3 wiken
2 Pieter Wiltjes Offringa * Stiens 7-4-1822 † dêr 11-7-1822, 13 wiken
3 Jantje Wiltjes Offringa, folget IX.3
4 Lysbeth Wiltjes Offringa
* Stiens 12-9-1827 dêr 30-5-1903, 75 jier
x 1 Ljouwerteradiel 16-5-1855, 27 en 24 jier, Pieter Wilhelms Welp * Stiens 25-2-1831 (troch de heit erkend by trouwen fan syn mem mei syn heit 14-7-1836) † dêr 30-7-1882, 51 jier; by trouwen en ferstjerren arbeider te Stiens; sn f. Wilhelm Welp, arbeider te Stiens, en Lolkje Pieters Grijnsma
x 2 Sytse Wytses van der Weit
Bern út it twadde twadde houlik:
5 Pylger Wiltjes Offringa, folget IX.4
6 Geertje Wiltjes Offringa
* Stiens 2-10-1839 † 31-1-1917, 77 jier
x Ljouwerteradiel 20-10-1870, beide 31 jier, Gabe Jans Terpstra * 15-7-1839 † 20-11-1912, 73 jier; by trouwen arbeider te Stiens; sn f. Jan Gerrits Terpstra, arbeider te Stiens, en Trijntje Anskes de Groot
7 Aafke Wiltjes Offringa * Stiens 31-5-1841 † dêr 9-5-1877, 35 jier; by trouwen wurkster te Stiens
x Ljouwerteradiel 1-6-1867 Sytze Everts Hoornsma * Hallum 17-4-1837 † Stiens 27-12-1876, 39 jier; by trouwen arbeider te Stiens; sn f. Evert Sytses Hoornsma, arbeider te Stiens, en Hinke Egberts Kuipenga
6 Trijntje Wiltjes Offringa * Stiens 10-2-1843; by trouwen sûnder berop te Berltsum
x Menameradiel 18-12-1869, beide 26 jier, Eeltje Lourens van den Akker * Berltsum; by trouwen arbeider te Berltsum; sn f. Lourens Leenderts van den Akker, arbeider te Berltsum, yn 1869 idem te Moarmwâld, en Tjitske Eeltjes Schiphof
7 Anne Wiltjes Offringa, folget IX.5

VIII.4 Pieter Benjamins Offringa * Wytfean ûnder Eastermar 19-11-1779 ~ Eastermar 6-4-1780 † Drachten 22-7-1857 (oare boarne: 26-5-1805); keapman en arbeider te Noarderdrachten 42, yn 1826 wever;  
x Drachten 16-5-1805 Magtilda Rienks van der Velde (ek: Mathilde) * Suderdrachten 31-3-1784 † Drachten 9-3-1838; dr f. Rienk Durks en Trijntje Gerardus Osinga

Piter nimt yn 1812 de namme Offringa oan.
Bern:

1 Benjamin Pieters Offeringa * Drachten omstrings 1807 † dêr 23-5-1863; 14-6-1844 diaken Christelijk Afgescheiden Gemeente te Drachten
2 Rienk Pieters Offringa, folget IX.6
3 Durk Pieters Offeringa * Noarderdrachten 1-10-1812 † dêr 30-6-1841; wever te Drachten
4 Gerhardus Pieters Offeringa, folget IX.7
5 Swaantje Pieters Offeringa * Noarderdrachten 21-11-1817 † Weinterp 23-6-1858
x Smellingerlân 7-5-1842 Arend Roels Frieswijk
6 Pieter Pieters Offeringa * Noarderdrachten 31-12-1820 † Drachten 1-1-1821, 1 dei
7 Pieter Pieters Offeringa, folget IX.6
8 Johannes Pieters Offeringa * Noarderdrachten 25-11-1827 † Drachten 7-5-1838, 10 jierGENERAASJE IX

IX.1 Wytze Sjuks Offringa * Dearsum 14-3-1806 ~ dêr 16-4-1806 † Rinsumageast 10-1-1892; by trouwen arbeider te Folsgeare; 1829 sûnder berop te Dearsum (by syn heit en dy op ’e pleats, tink); 1831-’37 arbeider te Dearsum; 1841-’44 boer te Easterlittens; 1844 keapman te Easterlittens; 1855 komelker te Dearsum; 1855, ‘56 en ’57 komelker ûnder Snits; 1861-1868 boer te Oostwold yn Grinslân; 1864 boer te Dearsum; 1871, ’75 komelker te Rinsumageast; 1874 boer te Rinsumageast; 1878-1892 sûnder berop te Rinsumageast;
x 1 Wymbritseradiel (Snits) 22-4-1828 Janke Gosses Hoekstra * Kubaard 16-7-1804 ~ dêr 29-7-1804 † Easterlittens 4-1-1842, 36 jier; dr f. Gosse Ulbes Hoekstra, kuper te Kubaard, en Maaike Pyters Kuipers
x 2 Baarderadiel (Weidum) 11-1-1843 Jakobje Sybrands Houtsma * Tsjummearum 13-12-1811 † Rinsumageast 26-1-1892, by trouwen faam te Easterlittens, by ferstjerren sûnder berop; dr f. Sybrand Jans Houtsma, Mr. timmerman en oannimmer yn 1811 te Tsjummearum, yn 1814, ’16 te Doanjum, yn 1817, ’23 te St.-Jabik, en Geertje Æbes Sybesma
Sjoch: Kertiersteat fan Gosse Ate Offringa nr 16

Wytse Sjuks keapet te Rinsumageast:
-1872: in hûs en hiem, f 525,-
-1875: in hûs en bakkerij, f 666,-

-1/3 hûs en hiem, f 701;
hy ferkeapet te Rinsumageast:
-1874: in hûs, f 350,-
-1880: in hûs en hiem, f 750,-.
Bern út it earste houlik:
1 Sjuk Wytses Offringa, folget X.1

2 Ytje Wytses Offringa * 1831 † 1832
3 Ytje Wytses Offringa * 1833 † 1832
4 Maaike Wytses Offringa * 1836
5 Gosse Wytses Offringa, folget X.2
6 Klaas Wytses Offringa, folget X.3
7 Eke Wytses Offringa
* 1841 † 1832
Bern út it twadde houlik:
8 Libbenleas famke
*-† 7-4-1843
9 Sybrand Wytses Offringa, folget X.4

IX.2 Durk Sjuks Offringa * Dearsum 9-4-1821 † Jannum 3-6-1885, 64 jier; boer te Jannum;
x Raarderhim 16-5-1846 Pietje Kerstes Bottema * Tersoal 22-3-1826 † Jannum 4-4-1892, 66 jier; boerinne te Jannum; dr f. Kerst Murks Bottema en Jeltje Abrahams van der Meer, boeren te Tersoal en Boazum
Bern:
1 Sjuk Durks Offringa, folget X.5
2 Kerst Durks Offringa, folget X.6
3 Ytje Durks Offringa (Ida) * Jannum 27-3-1850 † Paterson, New Jersey, USA, 54 jier
4 Jeltje Durks Offringa (Elsie) * Jannum 26-10-1851 † New Jersey, USA
5 Jelke Durks Offringa * Jannum 28-1-1853
6 Murk Durks Offringa * Jannum 11-3-1855
7 Joukjen Durks Offringa * Jannum 21-2-1857 † Ginnum 17-7-1910, 53 jier;
x Ferwerteradiel 19-5-1877 Auke Jans Leystra * Ginnum 7-5-1853 † Ljouwert 12-7-1917, 64 jier; sn f. Jan Freerks Leystra en Grietje Aukes Wierda
8 Abraham Durks Offringa, folget X.7
9 Korneliske Durks Offringa * Jannum 1-2-1860 † Ginnum 25-7-1955, 95 jier;
Abraham Annes de Jong * Reitsum 29-7-1852 † Ginnum 8-12-1918, 66 jier; sn f. Anne Yedes de Jong en Hyke Abrahams Heidanus
10 Yme Durks Offringa, folget X.8
11 Yke Durks Offringa * Jannum 14-10-1863
12 Durk Durks Offringa, folget X.9

IX.3 Jantje Wiltjes Offringa * Stiens 13-9-1823 † Menaam 26-5-1887, 63 jier
Bern:
1 Wiltje Offringa, folget X.10

IX.4  Pylger Wiltjes Offringa * Stiens 18-8-1838 † St.-Jabik 18-7-1916, 77 jier, wennet dan yn by syn dochter Saapke; Grifformeard; arbeider, ferfart op 12-5-1882 út Froubuorren (û.o. hûsnrs 109B, 117, 313, 170B 116A, 46) nei St.-Anne (û.o. hûsnrs 250, 543); ferhuzet dêrwei op 12-5-1891 nei St.-Jabik (û.o. hûsnr 483); hy is by syn ferstjerren mei 77 jier noch arbeider; kin net skriuwe
x It Bilt 11-5-1865, 26 en 24 jier, Grietje Jurjens van der Rol * Froubuorren 22-9-1840 † 14-3-1915; by trouwen faam te Froubuorren; dr f. Jurjen Pieters van der Rol en Saapke Klazes van der Vlag
Bern:
1 Wiltje Pylgers Offringa * St.-Anne 28-3-1867; arbeider te St.-Anne; ferfart op 18-3-1892 nei de USA: unidentified region
x It Bilt 7-5-1891, beide 24 jier, Antje Koopsma * St.-Anne 4-12-1866; by trouwen faam te St.-Anne; dr f. Symen Koopsma, arbeider te St.-Anne, en Pietje Siemens Klok
2 Jurjen Pylgers Offringa * Froubuorren 8-4-1869 † St.-Anne 16-10-1912, 43 jier; mûnersfeint en arbeider, by syn ferstjerren te St.-Anne; ferfart op 28-6-1892 út St.-Jabik nei Holwert; komt op 12-8-1895 út Zuidbroek yn St.-Jabik
3 Saapke Pylgers Offringa * Froubuorren 11-4-1872; by trouwen sûnder berop te St.-Jabik;
x It Bilt 12-5-1892, 20 en 25 jier, Jacob Heins Hogenhuis * Minnertsgea 2-10-1866; by trouwen mûnersfeint te Minnertsgea; yn 1871, ’91 slachter te Froubuorren; sn f. Hein Jacobs Hogenhuis, yn 1892 slachter te Tsjummearum, en Rinske Klazes Wiersma

IX.5 Anne Wiltjes Offringa * Stiens 10-12-1844 † St.-Jabik 10-3-1921, 76 jier; yn 1868 arbeider te Feinsum,1871, ’84 te Stiens, yn 1894 idem te Froubuorren, yn 1909 te St.-Jabik
x Ljouwerteradiel 14-5-1868, 23 en 27 jier, Dirkje Jans Terpstra * Hallum 16-3-1841 † St.-Jabik 17-4-1921, 80 jier
Bern:
1 Tetje Annes Offringa * Feinsum 19-12-1868
2 Jan Annes Offringa, folgt X.11
3 Trijntje Annes Offringa * Stiens 23-9-1874 † dêr 17-10-1874, 3 wiken
4 Wiltje Annes Offringa, folgt X.12
5 Rinse Annes Offringa, folget X.13
6 Trijntje Annes Offringa
* Stiens 31-1-1884

IX.6 Rienk Pieters Offringa * Drachten 22-1-1809 † Grins 30-7-1866, ferstoarn oan ’e goalera ûnder de bouwurksumheden; arzjitekt en oannimmer te Grins;
x Smellingerlân 8-11-1832 Jitske Hanzes Lenting * Noarderdrageten 17-6-1811 ~ 4-8-1811; dr f. Hans Jelles Linting en Aaltje Binne te Dragetns
Rienk is de stamheit fan ’e wegenbouwers. Hy bout yn 1844 de earste tsjerke foar de Kristlik Ofskieden Gemeente te Drachten. Allyksa bouwer fan it Groene Weeshuis oan ’e Oude Ebbingestraat te Grins en de Korenbeurs beurs dêr oan ’e Vismarkt
Bern:
1 Pieter Rienks Offringa * Drachten 26-3-1833
2 Aaltje Rienks Offringa * Drachten 1-7-1836
x Smellingerlân 26-6-1862 Hinne Lammerts Terpstra * Drachten 22-2-1835; skipper te Drachten; sn f. Lammert Hinnes Terpstra, skipper te Drachten, en Tjimke Heeres Heersma
3 Hans Rienks Offringa * Drachten 30-4-1839
4 Durk Rienks Offringa * Drachten 22-1-1842
5 Marthinus Rienks Offringa * Drachten 20-11-1844
6 Jelle Rienks Offringa * Drachten 22-1-1847
7 Johannes Rienks Offringa * Drachten 3-7-1849
8 Binne Rienks Offringa * Drachten 20-11-1851 † dêr 31-5-1854, 2 jier
9 Binne Rienks Offringa * Drachten 27-3-1856

IX.7 Gerhardus Pieters Offeringa * Noarderdrachten 15-6-1815 † Drachten 3-11-1890
x Smellingerlân 16-5-1846 Janke Klazes Krol
Bern:
1 Magthilda Offringa
* Drachten 4-4-1847 † Drachten 16-5-1906, 59 jier
x Smellingerlân 1-11-1873 Lourens Veenstra * Drachten 1834; sn f. Lourens Mients Veenstra en Sijke Lourens Vellinga
2 Klaas Offringa
* Drachten 20-10-1848 † Drachten 9-11-1887, 39 jier
3 Trijntje Offringa * Drachten 15-7-1850
x Smellingerlân 11-10-1873 Hendrik Schriemer * Drachten 1851; sn f. Roel Hendriks Schriemer en Tetje Hendriks Hemminga
4 Pieter Offringa * Drachten 20-12-1852 † dêr 26-12-1868, 16 jier
5 Klaaske Offringa * Drachten 4-2-1856 † dêr 20-5-1910, 54 jier
x Smellingerlân 10-6-1882 Johannes Oedzes * Eastermar 1858; sn f. Johannes Roels Oedzes en Jitske Jans Nieuwenhuis
6 Benjamin Offringa * Drachten 8-9-1858 † dêr 4-5-1860, 1 jier
7 Benjamin Offringa * Drachten 1861 † dêr 2-5-1928, 66 jier
x Smellingerlân 12-12-1908 Catharina Wiersma * Jobbegea 1867; dr f. Gerben Gerrits Wiersma en Johanna Johannes Douma

IX.8 Pieter Pieters Offringa * Noarderdrachten 26-1-1822 † Drachten 28-5-1888, 66 jier
x Smellingerlân 11-5-1849 Wietske Oeges Veenstra * Drachten 11-4-1826 † Drachten 14-3-1867; dr f. Oege Wiebes Veenstra en Jeltje Greelts Zijlstra
Bern:
1 Jeltje Offringa * Drachten 7-2-1850 † Eaststellingwerf 2-12-1931, 81 jier
x Haulerwyk 12-2-1876 Homme Jans de Vries † Eaststellingwerf 18-11-1929, 81 jier; sn f. Jan Klazes de Vries en Froukje Hommes Huitema
2 Pieter Offringa * Drachten 23-7-1852 † dêr 17-2-1895, 42 jier
3 Oege Pieters Offringa * Drachten 10-12-1855 † Grins 22-9-1928; oannimmer, arzjitekt en boukundige te Haulerwyk;
x Smellingerlân 12-5-1882 Jitske Gerbens Dorenbos
4 Magtilde Offringa
* Drachten 6-8-1858 † Uithuizen 14-2-1947 [] Haulerwyk
x S,mellingerlân 18-5-1878 Hans van der Meer * Drachten 10-11-1852 † Haulerwyk 10-8-1937 [] Haulerwyk; sn f. Oeds Aukes van der Meer en Siepkjen Hanzes de Boer
5 Benjamin Offringa
* Drachten 27-10-1861 † 10-1-1952; de húshâlding ferfart op 1-6-1905 út Makkingea, Eaststellingwerf, nei Opsterlân; maaie 1916 idem nei Assen
x Eaststellingwerf 2-11-1894 Loltje Baron * Smell.lân 17-10-1868; dr f. Oeds Baron en Grietje Maas
6 Maaike Offringa * Drachten 26-10-1862 † Eaststellingwerf 28-11-1938, 76 jier
x Eaststellingwerf 10-5-1888 Hendrik Jans van der Vlugt * Drachten † Eaststellingwerf 13-4-1939, 80 jier; sn f. Jan Minderts van der Vlugt en Janke Hendriks de Jong
7 Rienk Offringa * Drachten 16-5-1866 † Smilde 16-9-1931
x Eaststellingwerf 26-4-1895 Klaasje Jans Veenboer

 

GENERAASJE X
X.1 Sjuk Wytses Offringa
* Dearsum; by trouwen arbeider te Nijlân; yn 1858 idem te Lytsewierrum; yn 1859, ’72 idem te Skearnegoutum; 1859, ’63, ’90 idem te Goaiïngea
x Wymbritseradiel 9-5-1857, 28 en 26 jier, Grietje Rienstra * Mullum; dr f. Douwe Sytses Rienstra en Geertje Doekeles Terpstra, boeren te Kimswert, Mullum en Lytsewierrum
Sjûk Wytses ferkeapet op 9-12-1872 in fjirde part fan in perseel healân te Sibrandabuorren oan Thæ Jacobs Aukema te Sibrandabuorren; keapsom: f 800,00
Bern:
1 Wytse Sjuks Offringa *  Lytsewierrum 3-10-1858
2 Douwe Sjuks Offringa, folget XI.1
3 Wytse Sjuks Offringa
* 24-9-1863

X.2 Gosse Wytzes Offringa (Goasse) * Dearsum 5-12-1837 † Ljouwert 20-11-1914 [] Easterwierrum; arbeider, komelker en feehanneler te Easterwierum, x Baarderadiel 10-6-1863
Trijntje Hermanus van Zandbergen (Trijn, Nine) * Easterwierrum 7-3-1839 † dêr 27-9-1902 [] Easterwierrum; dr f. Hermanus Eyses van Zandbergen, skipper te Easterwierrum, fear- en beurtskipper fan Skillaard op Ljouwert en Snits; kommisjonêr yn aaien, en Yke Johannes de Vries
Sjoch: Kertiersteat fan Gosse Ate Offringa nr 8

Hjirûnder Goasse mei Goaske, ferlytsfoarm foar jonkjes fan Goasse. En Trijn mei lytse Nine, flaaifoarm fan Tryntsje.
Foto: De Jong, Ljouwert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje


Goasse Wytses Offringa, rêstend feekeapman te Ljouwert.
Foto: Strüppert & Van Duyl, Ljouwert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje:

 

X.3 Klaas Wytses Offringa

X.4 Sybrand Wytses Offringa

X.5 1 Sjuk Durks Offringa * Dearsum 4-4-1847 † Jislum 16-7-1904; boer te Gerkeskleaster en Jannum
x Dantumadiel 6-5-1869 Sytske Willems Zuidema * Surhústerfean 4-8-1848 † Jannum 17-2-18823-12-1848, 39 jier; dr f. Willem Popkes Zuidema en Baukjen Veenstra, boeren te Surhústerfean en Gerkeskleaster
Bern:
1 Baukje Sjuks Offringa * Gerkeskleaster 21-9-1871 † Rinsumageast 24-1-1937, 65 jier
2 Kerst Sjuks Bottema * Gerkeskleaster 4-1-1877 † Wurdum 24-12-1945, 68 jier 

X.6 Kerst Durks Offringa * Jannum 23-12-1848 † New Jersey, USA 29-10-1935, 86 jier
x Neeltje Ysbrands Banga * 26-9-1853 † Paterson, New Jersey, USA 5-10-1925, 72 jier; dr f. Ysbrand Harkes Banga en Trijntje Sjoerds Banga

X.7 Abraham Durks Offringa * Jannum 12-6-1858

X.8 Yme Durks Offringa * Jannum 29-11-1861 † 9-10-1929, 67 jier; by trouwen sûnder berop te Jannum; yn 1891 boer te Rinsumgeast; greidboer te Jislum en Burgum; de húshâlding ferfart op 12-5-1906, Alde Maaie, út Jislum nei Burgum (hûsnrs 624, 580, 623, 567, 609);
x Ferwertaradiel 11-5-1889, 27 en 26 jier, Fokeltje Ages Jongbloed * Marrum 15-8-1862 † 9-3-1914; by trouwen sûnder berop te Marrum; dr f. Age Ates Jongbloed en Maaike Wybrens de Klein, boeren te Marrum

X.9 Durk Durks Offringa * Jannum 29-1-1866 † Marrum 25-12-1935, 69 jier

X.10 Wiltje Offringa * Menaam 15-8-1861; genier te Menaam (hûsnr 213)
x Menameradiel 16-5-1895, 33 en 28 jier, Romkje de Vries * Minnertsgea 6-10-1866; by trouwen faam te Menaam; dr f. Antje Ales de Vries
Bern:
1 Mientje Wiltjes Offringa * Menaam 27-3-1896; by trouwen arbeider te Menaam, dêr letter gernier
x Menameradiel 28-2-1918, beide 21 jier, Dieuwke Hempenius * Minnertsgea; by trouwen sûnder berop te Menaam; dr f. Dirk Hempenius, gernier te Menaam, en Jeltje Post

X.11 Jan Annes Offringa * Stiens 28-5-1871; gyn kerk; erbaaier te Froubuurt (nr 184), te St.-Anne (nrs 426, 82, 151, B377); in 1930 gernier te St.-Anne
x ’t Bildt 3-5-1894, baide 22 jaar, Saapke Visser * St.-Anne 15-1-1872; bij trouwen maid te St.-Anne; dr f. Douwe Visser, erbaaier te St.-Anne, en Dieuwke Tinga
Kines:
1 Anne Jans Offringa * St.-Anne 16-1-1895; ferhúst op 23-5-1913 na Joure
2 Douwe Jans Offringa * St.-Anne 22-8-1897
3 Dieuwke Jans Offringa * St.-Anne 3-8-1899
4 Dirkje Jans Offringa * St.-Anne 18-9-1901
5 Wiltje Jans Offringa * St.-Anne 1-3-1903; gernier te St.-Anne
x ’t Bildt 8-5-1930, 27 en 24 jaar, Amarenske Wiersma * Brantgum; bij trouwen húshoudster te St.-Anne; dr f. Pieter Martens Wiersma, in 1930 erbaaier te Holwert, en Janke Sybes Terpstra

X.12 Wiltje Annes Offringa * Stiens 23-9-1875 † St.-Anne 6-11-1951, 76 jaar; bij trouwen erbaaier te St.-Jabik, later in Froubuurt
x ’t Bildt 11-5-1899, 23 en 22 jaar, Trijntje Sybesma * Froubuurt; dr f. Jochum Sybesma, erbaaier in Froubuurt, en Trijntje Stienstra
Kines:
1 Dirkje Wiltjes Offringa * Froubuurt 20-4-1900
2 Trijntje Wiltjes Offringa * Froubuurt 11-11-1907; bij trouwen maid te Dainum
x Menameradeel 15-5-1941, 33 en 30 jaar, Andries Venstra * Dronryp; bij trouwen betonwerker te Dronryp; sn f. Foeke Venstra, timmerman te Dronryp, en Janke Berkenpas
3 Dirkje Wiltjes Offringa * Froubuurt 31-5-1909

X.13 Rinse Annes Offringa * Stiens 4-6-1882 † Ljouwert 5-9-1967, 85 jier; by trouwen kommys by de Ryksbelestingen te Sittard; wennet yn 1920 te Dokkum
x Ljouwerteradiel 2-10-1909, beide 27 jier, Hiske Dijkstra * Stiens; dr f. Hilbrand Oeges Dijkstra, arbeider te Stiens, en Tjitske Jans Terpstra

 

Wurdt fuortset