Kolleksjes adelik tekstyl foar waar en wyn bewarre – en foar de mienskip iepensteld

Twa frachten klean út patrisise en adelike fermiddens fan ’e famyljes Brantsma-Van Slooten-Van Sminia en dêrneist de famyljes Brantsma-Van Heerdt tot Eversberg-Van Haersma de With wurde yn ’e takomst foar de mienskip bewarre en binne op termyn foar publyk te besjen. Stichting Erfgoed Fundaasje bemiddelet yn dat proses en beskriuwt it unike guod. De ûntfangst…

Posted in Argyf, Nijs | Reacties uitgeschakeld voor Kolleksjes adelik tekstyl foar waar en wyn bewarre – en foar de mienskip iepensteld

Sulveren middei erfgoed fundaasje

Sulveren middei Erfgoed Fundaasje: Ja, mei goud oerstriele De presintaasje fan Erfgoed Fundaasje op sneon 6 maaie 2017 te Ingelum wie fan ’e fruchtbere grûn. In soad minsken – al mei al sa’n 300 – namen kennis fan ’e doelstelling fan ’e stichting: it te boek- en feilichstellen fan agrarise skiednis. Wat wie it ûnderhâldend en besteklik.…

Posted in Argyf, Nijs | Reacties uitgeschakeld voor Sulveren middei erfgoed fundaasje