Algera, Auke Piers

Foarwerp:
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: 
Stâltype:
Stâlbekroaning:
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: 
Jiermerk:
Bewarring:
Sulverdeskundige: 
Fotograaf:
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Lês hjir fierder

Algera, Gepke Piers

Foarwerp:
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Stâltype:
Stâlbekroaning:
Lingte:
Gewicht:
Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap schaaf / Hogenoorden
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Lês hjir fierder

Algera, Sjoerd Piers

Foarwerp:
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Stâltype:
Stâlbekroaning:
Lingte:
Gewicht:
Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap schaaf / Hogenoorden
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Lês hjir fierder

Algera, Tjisse Piers

Foarwerp:
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Stâltype:
Stâlbekroaning:
Lingte:
Gewicht:
Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap schaaf / Hogenoorden
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Lês hjir fierder

Algera, Tjitske Aukes

Foarwerp:
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Stâltype:
Stâlbekroaning:
Lingte:
Gewicht:
Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap schaaf / Hogenoorden
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Lês hjir fierder

IJlstra, Sjoukje Sikkes

Foarwerp:
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Stâltype:
Stâlbekroaning:
Lingte:
Gewicht:
Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap schaaf / Hogenoorden
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Lês hjir fierder

Koldijk, Marten Tjisses Koldijk

Foarwerp:
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Stâltype:
Stâlbekroaning:
Lingte:
Gewicht:
Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap schaaf / Hogenoorden
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Lês hjir fierder

Meij, van der Kornelis Dirks

Foarwerp:
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Stâltype:
Stâlbekroaning:
Lingte:
Gewicht:
Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap schaaf / Hogenoorden
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Lês hjir fierder

Noordenbos, Fokke Ulbes

Foarwerp:
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Stâltype:
Stâlbekroaning:
Lingte:
Gewicht:
Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap schaaf / Hogenoorden
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Lês hjir fierder