Acht sulveren sierleppels út de famylje Kramer-de Boer te St.-Jabik. Partikuliere kolleksje.

Stúdzje en registraasje merktekens: Jan Schipper www.zilverstudie.nl
Sulverfotografy: Het Hoge Noorden-Jaap Schaaf www.hogenoorden.nl

Alkema, Johannes Sjoerds – 1863

Foarwerp: sulveren tinkleppel
Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, , yn
skriuwletters:
Met hardlopen gewonnen deze prijs op den 21 October 1863 door
yn ’e midden ûnder de rottetonge, sintreard:
Jochum Sjoerds/Alkema/te Gaast
Stâltype: flochten, allinne foarkant bewurke.
Stâlbekroaning: jager mei hûn
Lingte: 19,9 sm.
Gewicht: 40 gram.
Masterteken: J.S. 160 = Jan Johannes Schijfsma * Wâldsein 1844, wurket te Snits 1847-1898
Jiermerk: D = 1863
Bysûnderheid: in aparte ynskripsje
Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019)
Fotograaf: Jaap schaaf / Hogenoorden
Klolleksje: Kramer-De boer
Lês hjir fierder

A:S. – 1855?

Foarwerp: sulveren sierleppel
Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn ’e midden ûnder de rottetonge, yn
skriuwletters:
A:S.
Stâltype: flochten, allinne foarkant bewurke.
Stâlbekroaning: de Leafde (madonna mei bern)
Lingte: 18,9 sm.
Gewicht: 50,3 gram.
Masterteken: gjin
Jiermerk: V = 1855
Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019)
Fotograaf: Jaap schaaf / Hogenoorden
Klolleksje: Kramer-De boer

Lês hjir fierder

BM – 1ste helte 18de iuw

Foarwerp: sulveren sierleppel
Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn ’e midden ûnder de rottetonge, yn
skriuwletters:
BM
Stâltype: flochten, oan beide kanten bewurke.
Stâlbekroaning: it Leauwen (man mei krús)
Lingte: 16,6 sm.
Gewicht: 49 gram.
Masterteken: gjin
Jiermerk: 1ste helte 18de iuw
Bysûnderheid: rûne, amandelfoarmige bak
Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019)
Fotograaf: Jaap schaaf / Hogenoorden
Klolleksje: Kramer-De boer

Lês hjir fierder

Boer, de Anna Bootje

Foarwerp: sulveren sierleppel mei twa geboarteynskripsjes.
Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, oan ’e râne yn ’e rûnte, yn fersliten
skriuwletters:
H O N […] A W N [?] of HALBESMA [?] geboren 21 J
dêrûnder:
Anna Bootje de Boer geb. 28-7-1939
Stâltype: flochten, oan beide kanten bewurke.
Stâlbekroaning: molkfanke mei jûk en twa amers, allinne oan ’e foarkant bewurke
Lingte: 19,7 sm.
Gewicht: 49 gram.
Masterteken: ûnlêsber en heal ôfslein
Jiermerk: H = 1917
Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019)
Fotograaf: Jaap schaaf / Hogenoorden
Klolleksje: Kramer-De boer

Lês hjir fierder

DÔVER

Foarwerp: sulveren dôver foar sigaren en sigaretten
Ynskripsje: gjin
Lingte: 6,5 sm.; grûnplaat 4 sm. lang, 2,8 breed
Gewicht: 42,7 gram.
Masterteken: N. van der Veer; wurket te Hilaard en Ljouwert 1868-1879
Jiermerk: gjin
Bysûnderheden:
kurieus, hol
Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019)
Fotograaf: Jaap schaaf / Hogenoorden
Klolleksje: Kramer-De boer

Lês hjir fierder

Gelder, van Jan Cornelis en Akke Cornelis

Foarwerp: Sulveren tinkleppel mei ynskripsje oangeande echtpear en geboarte fan twa oer-oerpake en beppesizzers
Ynskripsje horizontaal midden bûtenbak, yn skriuwletters:
C:V:G:
Y:D:

Ynskripsje om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:

Jan Cornelis van Gelder Geboren Den 24 Maart 1835
Akke Corneles van Gelder Geboren den 3 November 1840

Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: de Leafde
Lingte: 18,4 sm
Gewicht: 51,6 gram
Masterteken: JB =Jacob Boltjes, Ljouwert; wurket fan 1760-1783 Sjoch: www.zilverstudie.nl
Jiermerk: gjin; 3de fearnsjier 18de iu
Bewarring: A. Kramer-de Boer, St.-Jabik (2018)
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap schaaf / Hogenoorden
Klolleksje: Kramer-De boer
Lês hjir fierder

Koldijk, Trientje MartensFoarwerp: Sulveren tinkleppel mei ynskripsje oangeande ferstjerren
Ynskripsy om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Trientje Martens is in den Here Gerust den 10 Meij 1807 Oud 22 Jaar 38 Weken 3 Dagen
Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: melkende boer
Lingte: 18,4 sm
Gewicht: 55 gram
Masterteken: fûgel, Ate Jochums Offringa doopt Ljouwert 26-1-1744 † Skrâns ûnder Huzum 9-10-1837, goud- en sulversmid en winkelman dêr, wurksum oant 1824. Sjoch: www.zilverstudie.nl
Jiermerk: V=1855
Bewarring: A. Kramer-de Boer, St.-Jabik (2017)
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap schaaf / Hogenoorden
Klolleksje: Kramer-De boer

Lês hjir fierder

Koldijk, Trijntje Martens – 1807

Foarwerp: sulveren sierleppel mei tinkopskrift
Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn
skriuwletters:
Trijntje Martens Is Gebooren Den 14 Augustus 1784
yn ’e midden ûnder de rottetonge, sintreard:
en zij is/Overleden den 10 May/1807 zij was in den/Ouderdom van 22 Jaar/18 weken en 3 Dagen/Na eenEgtverbintenis/van 3 Jaar en 18 Dagen/Gjalt Sjoerds
Stâltype: ornamintstyl Loadewyk XIV, oan beide kanten bewurke
Stâlbekroaning: bierbrouwer
Lingte: 17,9 sm.
Gewicht: 50,6 gram.
Masterteken: A [skieden troch in blom] A = Andele Andeles, Ljouwert, wurket 1709 [] 1754
Jiermerk: 2de fearnsjier 18de iuw
Bysûnderheden: boppe-oan wjerskanten fan ’e rottetonge stean twa seisblêdige blomkles. De leppel hat mooglik te krijen mei it Ljouwerter Brouwersgilde en hat miskien in geskink oan de famylje west dy’t him in iuw letter werbrûkt as tinkleppel. Sa’n stik sulver hie in yntrinsike wearde, bygelyks as der tefolle yn kas wie. Mar de leppel kin ek op ’e sweef west hawwe.
Bewarring:
A.B. Kramer-de Boer (2019)
Fotograaf: Jaap schaaf / Hogenoorden
Klolleksje: Kramer-De boer

Lês hjir fierder

LN – 1774

Foarwerp: sulveren sierleppel mei inisjalen
Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, ûnder de rottetonge, sintreard, yn skriuwletters:
L:N.
Stâltype: ornamintstyl Loadewyk XIV
Stâlbekroaning: in bierbrouwer
Lingte: 17,4 sm.
Gewicht: 46,7 gram.
Masterteken: ûnlêsber, heal ôfslein
Jiermerk: midden 18de iuw
Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019)
Fotograaf: Jaap schaaf / Hogenoorden
Klolleksje: Kramer-De boer

Lês hjir fierder

OANSTEKKER

Foarwerp: oanstekker, fersulvere messing
Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019)
Fotograaf: Jaap schaaf / Hogenoorden
Klolleksje: Kramer-De boer