WURK YN ÚTFIERING – WURDT FUORTSET
Foar oanfullingen en ferbetteringen sjoch formulier

KERTIERSTAAT FAN :    

BAUKJE EKE PALSMA en
SIJTSKE LIEUWINA PALSMA

* = berne
~ = doopt
x = troud
† = ferstoarn
[] = begroeven
1
Baukje Eke PALSMA * Dokkum 23-12-2009.
Sijtske Lieuwine PALSMA * Luwt 19-8-2014.


Hoekstra state, de plaats an ’e Ouwedyk 319, dêr’t Syts Palsma-Kalma en Jarig Rendert Palsma op boerke in maatskap met Cornelis Jetse.
De huzing is boud in 1817, de skuur in 1818. Sien foor ’n útgebraide beskriving fan dusse plaats, aigners en brukers: Douwe Zwart – De Bildtse Post, 7-9-2005.
Cor en Jarig stamme ok fan ’e Koopals ôf: te weten fan Tryntsy Sydses Koopal (IV1-6) Tryntsy hur dochter Sjieuke (IV1-6-2) trout met trout met Jetze Willems Kalma: seun Cornelis, boer te Westernijkerk, trout met Antje Pieters Dijkstra: dochter Syts Kalma trout met Frans Jarigs Palsma, feefokker in Froubuurt: twee seunen Jarig Rindert (* 1963) en Cornelis Jetse (* 1965)
Foto’s: Anneke van Miltenburg

2 Kornelis Jetze PALSMA * Froubuurt 24-8-1965, stúddy Hotelskoal, bouboer an ’e Ouwedyk onder St.-Anne in maatskip met syn broer Jarig Rendert
x ’t Bildt (Doopsgesinde kerk Ouwesyl) 3-7-2008
3 Tytsje DE JONG * Luwt 14-4-1975, stúddy Romaanse talen en kulturen Ryks Universiteit Groaningen

4 Frans PALSMA * St.-Anne 18-6-1939  † Hoekstra state onder St.-Anne 17-2-2013, graidboer en feefokker te Froubuurt, x Ferwerteradiel 3-4-1962
5 Syts KALMA * Westernijkerk 19-9-1941

Greidplaats te Froubuurt dêr’t Frans en Syts Kalma op boerke

6 Johannes Gerbens DE JONG * Oversigt onder Froubuurt (sont 1948 Ouwesyl: dorpsstatus) 26-2-1945 , boer op Oversigt an ’e Nijebildtdyk onder Ouwesyl, x 6-6-1974
7 Baukje Willems KOOPAL * Sirtema state Ingelum 13-11-1946

 

 

Oversigt an ’e Nijebildtdyk 141 onder Ouwesyl (sont 1948 dorpsstatus), der’t Bauky Willems Koopal en Jehannes Germs de Jong op boerke.
Foor de ferbouwing had de plaats nag ’n ferdieping ekstra en waar ’t foorhús meters langer, de ouwe skuur is groatendeels in takt bleven. Op bovenste foto in ’e midden: Ytsy Jehannes Hoogland, wede fan Gerben Gerbens de Jong, bij ’t peerd hur seun Jehannes.
De plaats waar fan Ytsy hur hait Jehannes Piters Hoogland (die had drie plaatsen in aigendom), trouwd met Jetske Jehannes Hoitsma (Bovenste foto: Kolleksy Baukje De Jong-Koopal)
Foto’s: Anneke van Miltenburg

8 Jarig Rendert PALSMA* St.-Anne 24-7-1905 † 4-9-1983, boer op Zomerrust an ’e Ouwedyk onder St.-Anne, x Ferwerteradiel 1-3-1930
9 Neeltje Franses TILMA * Blije 29-3-1907 † St.-Anne 1-1-1966

 

Zomerrust, Ouwedyk 287 onder St.-Anne, dêr’t Jarig Palsma en Neeltsy Tilma op boerke. In 1936 late sij ’t ouwe foorhuus ôfbreke en komt der deuze filla op; arsjitekt: G.A. Heldoorn fan Luwt. De skuur en peerdestâl bleven overeand. Nou boert hier Maatskap Schuiling
Foto’s: Anneke van Miltenburg

In ’e 19e eeuw waar de aigner Claas Minnes Blok, ‘coopman en fabriquer’ te Harlingen, en Janneke Hendriks Schaaff, dochter fan ’e Harlinger burgemeester Hendrik Schaaff.
’n Part fan ’t fooreand worde mooglik deur dusse Harlingers somers brúkt as buten, soadoende de naam Zomerrust. Douwe Zwart, gemeenteargivaris fan ’t Bildt, dy’t dusse plaats in syn sery De 52 boerenplaatsen aan een 500 jaar oude zeedijk beskriift in ’e Bildtse Post, oppert in syn artikel over Zomerrust (14-9-2005) dat ’t opmerklik is dat de seun fan ’e forige aigner, Bente Walings, doe dichtebij op ’n plaats weunde met de naam Zeldenrust: stak Bente de draak met de naam Zomerrust? 

10 Cornelis Jetses KALMA * Akkrum 26-9-1909 † Ljouwert 19-6-1974, boer te Westernijtsjerk, x Ferwerteradiel 13-5-1937
11 Antje DIJKSTRA * St.-Anne 19-2-1912 † 12-10-2003


De pleats te Westernijtsjerk dêr’t Kor Kalma en Antsje Dykstra op buorkje

 

12 Gerben Johannes DE JONG * Oversigt onder Froubuurt 23-4-1909 † Skilhiem Stiens 12-6-1991, boer op Oversigt an ’e Nijedyk onder Froubuurt [] Froubuurt
13 Etje Gatzes SIDERIUS * Lutjegast 23-11-1912 † Borniaherne, Luwt 3-3-1996 [] Froubuurt

 

14 Willem Jans KOOPAL * Ingelum 1916  † Skingen 6-10-1991 [] Ingelum, boer op Nij Sirtema state ûnder Ingelum; tsjerkfâd te Ingelum, x 23-7-1942
15 Tietje Philippus BREUKER * Skingen 10-4-1914 † Dronryp 6-6-2015 [] Skingen

16 Rendert Jarigs PALSMA * Froubuurt 3-6-1878 † dêr 11-3-1945, boer op Zomerrust an’ e Ouwedyk onder St.-Anne, x ’t Bildt 9-2-1903
17 Clara Aukes ALGERA * Froubuurt 25-4-1881† St.-Anne 24-10-1929
suster: Tjitske Aukes Algera * Froubuurt 6-3-1885, x ’t Bildt Ype Jans Botma * Anjum, soan fan Jan Ypes Botma en Antje Pieters Hoogland
Tjitske en Ype hewwe gyn kines, soadoende komt de geboartelepel fan Tsjitske bij Clara.
Sien: Goud en sulver
18 Frans Jans TILMA * Blije 25-3-1871 † dêr 9-8-1915, x Ferwerteradiel 21-7-1898
19 Lieuwina Johanna HOOGLAND * Ferwert 29-11-1875 † Ljouwert 1-8-1952
Lieuwina x 2 Hessel Johannes Heslinga * Doanjum 2-1-1882 † Ljouwert 8-8-1940, boer, widner fan Tjitske Hoitinga, sn f. Johannes Hessels Heslinga en Sjoukje Sikkes IJLSTRA
Lieuwina en Hessel hawwe gjin neiteam, sadwaande komt de leppel fan Lieuwina har skoanmem by de Tilma’s telâne.
Sjoch geboarteleppel fan Sjoukje Sikkes IJlstra: Goud en sulver

de pleats op farebourren under blije der’t lieuwina hoogland op bourket mei har earste en twadde man. se stier hjir yn ‘e finne mei hessel heslinga

20 Jetze Willems KALMA * Akkrum 28-2-1884 † Marrum 22-7-1945, boer te Akkrum en Marrum, x Ferwerteradiel 8-5-1907
21 Antje Kornelis VAN DER MEIJ * Westernijtsjerk 20-6-1884 † Groot Sjaerdema (fersoargingshûs), Frjentsjer, 17-2-1959

22 Pieter DIJKSTRA * Tsjummarum 21-1-1884 † 26-9-1959, x ’t Bildt 30-6-1910, 1910 koopman te Tsjummarum, eerpelhanneler te St.-Anne, dir. eerpelleksport Friesche Plant, x 30-6-1910
23 Sytske SLIM * St.-Anne 1-3-1883 † 8-5-1976

24 Johannes Gerbens DE JONG * Ouwedyk (3de plaats oastlik fan ’e Attesweg) onder Froubuurt 4-9-1873 † Oversigt onder Froubuurt 19-11-1929
25 Douwtje Klazes DE JONG * Nijedyk onder Froubuurt 27-3-1887 † De Beuckelaar St.-Anne 12-5-1983 † Weidum 12-5-1983; x 2 Pieter Jans van der Meer, boer te Boazum, later rentenier te Weidum, sn f. Jan van der Meer, boer an ’e Dokkumer Ee; Pieter x 1 Wijke Gerbens de Jong

Gatze siderious en syn twadde frou wapke terpstra yn 1925

26 Gatze Pieters SIDERIUS * Frjentsjer 8-7-1874 † dêr 12-5-1939, kofjehúshâlder te Fisflyt, letter boer op Sânhuzen ûnder Frjentsjer, x 2 Frjentsjer 11-5-1920 Wapke Terpstra * Tsjerkwert 31-3-1881, dr f. Pierius Terpstra en Wijtske Attema; x 1 Frjentsjer 20-4-1899
27 Doutje Harkes HIEMSTRA * Frjentsjer 22-7-1875 † Fisflyt 3-4-1916

 

 

28 Jan Willems Koopal * Ingelum 15-2-1887 † dêr 23-2-1968 [] dêr; by x yn ’t bedriuw by syn heit te Ingelum, letter boer oan ’e Tilledyk ûnder Ingelum 1916-1947, x Menameradiel 30-3-1916
29 Aafke Jurjens Algra * Ingelum 25-12-1888 † dêr 27-3-1974 [] dêr
30 Philippus Wybes BREUKER * Skingen 10-3-1881 † Bloemkamp Bolwert 18-4-1965, gernier te Skingen, x Menameradiel 2-5-1912
31 Baukje Klazes WIERDA * Tsjummearum 30-12-1887 † Frjentsjer 2-8-1980, Baukje is by x húshâldster te Skingen (by skoalmaster Boltjes).

Gerniersspul dêr’t Flippus Breuker en Baukje Wierda op gernierkje

32 Jarig Arjens PALSMA * Froubuurt 8-10-1846 † Ljouwert 14-7-1934, boer op Zomerrust an ’e Ouwedyk onder St.-Anne, sûnt 1859 eigner (13 jier)
33 Maaike Rinderts TALSMA * Hegebeintum 20-4-1848 † Ljouwert 25-3-1917

34 Auke Piers ALGERA * Ljouwert 22-12-1856 † Froubuorren 16-6-1912, boer ûnder Ljouwert, x It Bilt 12-5-1880
35 Grietje Siebes Boelstra * Berltsum 31-3-1859 † Ljouwert 30-5-1925

Sjoch foar de geboarteleppel fan Auke: Goud en sulver
Jongferstoarne broers en suster fan Auke:
Tjisse Piers Algera * Ljouwert 19-4-1854 † dêr 30-5-1864, 10 jier
Sjoerd Piers Algera * Ljouwert 6-4-1862 † dêr 5-6-1864, 2 jier
Gepke Piers Algera * Ljouwert 1859 † dêr 1864, 5 jier
Sjoch foar de geboarteleppels fan Tjisse, Sjoerd en Gepke: Guod en sulver
36 Jan Franses TILMA * Blije 11-3-1841 † dêr 1-8-1924, boer op Farebuorren ûnder Blije, x Ferwerteradiel 5-5-1870
37 Neeltje Fokkes NOORDENBOS * Marrum 25-3-1842 † Blije 26-3-1924

38 Pieter Pieters HOOGLAND * Ferwert 30-7-1840 † dêr 19-1-1916, boer te Ferwert, x Ferwerteradiel 13-12-1866
39 Jifke Willems DE GROOT * Westernijtsjerk 12-10-1844 † Ferwert 9-4-1919;  x 1 Ferwerteradiel 19-5-1862 Watze Pieters Hoogland * Ferwert 12-3-1836 † dêr 18-12-1900, broer fan Pieter, boer te Ferwert

 

40 Willem Jetzes KALMA * Stiens 12-2-1855 † Ljouwert 5-8-1922, greidboer te Akkrum, x Ferwerteradiel 23-6-1881
41Romkje Mennes SIJTSMA * Hallum 15-3-1856 † Katwijk aan Zee 15-2-1927

42 Kornelis Dirks VAN DER MEIJ * Westernijtsjerk 7-10-1852 † dêr 4-12-1901, boer te Westernijtsjerk, x Ferwerteradiel 13-5-1880
Sjoch foar de geboarteleppel fan Kornelis: Goud en sulver
43 Janke Johannes OLIVIER * Marrum 2-12-1856 † dêr 26-7-1928

 

44 Dirk Sjoerds DIJKSTRA * Tsjummearum 1858 † dêr 29-6-1898, x Barradiel 28-5-1881, 1881 arbeider te Tsjummearum, 1898 dêr keapman

45 Ytje DOUMA * Tsjummearum 6-10-1857 † Harns 12-11-1941, by x faam te Seisbierrum, de lêste 6 moanne te Nijlân

 

46 Jacob Cornelis SLIM * Froubuurt 30-1-1856 † St.-Anne 2-4-1920, 1881 koopman te S.-Anne, 1910 gernier dêr, x ’t Bildt 10-6-1881

47 Antje Pieters BOERSMA * St.-Anne 7-9-1856

 

48 Gerben Gerbens DE JONG * Ouwedyk onder Froubuurt (3de plaats oastlik fan ’e Attesweg) 29-9-1835 † Ermelo (ynrjochting) 16-8-1898, x ’t Bildt 14-5-1857

49 Ytje Johannes HOOGLAND * Oversigt onder Froubuurt 15-6-1838 † dêr 19-4-1911

 

50 Klaas Arjens DE JONG * Nijedyk onder Froubuurt 18-8-1855 † dêr 23-8-1935, arbeider an ’e Nijedyk,  x ’t Bildt 8-5-1882

51Trijntje Cornelis TJEPKEMA * Nijedyk onder Froubuurt 15-8-1860 † Weidum (bij hur dochter Doutsy) 30-3-1957

Klaas de Jong en Tryntsy Tjepkema

 

52 Pieter Everts SIDERIUS * Menaam 18-8-1838 † Frjentsjer 21-4-1914, gernier en boer te Menaam, x Menameradiel 6-4-1864
53 Etje Gaadses (ek: Gatzes) BOOMSMA * Berltsum 17-12-1842 † Easterwâlde 1-1-1925 (by har soan Anske; se is ferdronken, it wie damp. Neffens de famyljeferhalen is se mei koetske en hynder yn ’t kanaal riden, mooglik de Opsterlânse Kompanjonsfeart

 

54 Harke Dirks HIEMSTRA * Achlum 7-9-1836 † Ljouwert 4-4-1925 [] Frjentsjer, boer oan ’e Hemmemawei ûnder St.-Anne (no Lont), x Hinnaarderadiel 16-4-1875

55 Tiedje Hermanus OZINGA * Wjelsryp 8-7-1843  † Ljouwert 1-4-1929 [] Fisflyt

 

56 Willem Jans KOOPAL * Ingelum 18-6-1846 † dêr 9-12-1923 [] Ingelum, 1875 arbeider te Ingelum, letter gernier op ’e Harne dêr (yn in dûbel hûs; syn namme stiet noch yn ’e balken), x Menameradiel 8-5-1873
57 Klaaske Jans ZIJLSTRA (ek Klaske) * Koarnjum (neffens grêfstien * Jelsum) 20-9-1846 † Ingelum 24-3-1920 [] Ingelum, by x faam te Goutum
58 Jurjen Johannes ALGRA * Dyksterhuzen ûnder Bitgummole 26-9-1860 † Ingelum (Ingelumerdyk by syn dochter Afke, wennet dêr mei syn broer Jan Algra) 20-11-1930, gernier op Dyksterhuzen, x Menameradiel 19-5-1887
59 Wimkje (ek Wimke) Wybrens DE JONG * Sânwei ûnder Menaam 9-1-1863 † Dyksterhuzen (Wythûs, middelste part) 26-10-1890

 

60 Wybe Philippus BREUKER * Dronryp18-5-1856 † Frjentsjer 6-9-1923, by x arbeider te Sweins, letter te Skingen, x Frjentsjeradiel 22-5-1880

61Hiltje Gerrits OOSTERHOF * Dronryp 23-6-1853 † Frjentsjer 5-12-1943, by x faam te Skalsum

62 Klaas Jaspers WIERDA * Ginnum 4-3-1852 † Doanjum 20-1-1935, x 1 Ytje Jans de Roos; yn 1882 arbeider te Ginnum, letter te Tsjummearum; x 2 Frjentsjerteradiel 10-6-1882

63 Tietje Sytzes HOEKSTRA * Hijum 24-4-1852 † Peins 30-9-1925

 

64 Arjen Hendriks PALSMA * Barhûs ûnder Wurdum 9-1-1819 † Froubuorren19-3-1896, boer op Zommerrust an ’e Ouwedyk onder St.-Anne
65 Eeke Jarigs GORTER * St.-Anne 1824 † dêr 17-12-1850
66 Rindert TALSMA
67

 

68 Pier Aukes ALGERA* Weidum 28-10-1826  † Ljouwert, Achter de Hoven 24-11-1862, boer ûnder Ljouwert, Ljouwerteradiel 22-5-1852
69 Clara Tjisses KOLDIJK * Grou

Bruorke fan Clara: Marten Tjisses Koldijk * 1834 † 1835, 1 jier
Sjoch foar de geboarteleppel fan Marten: Goud en sulver

 

70 Siebe Siedses BOELSTRA Stiens 1825 † Ljouwert 4-3-1916, boer te Berltsum; x Ljouwerteradiel 1-5-1851
71 Tjitske Rinderts KEESTRA
72 Frans Jans TILMA * Ferwert 16-10-1816 † dêr 1-1-1885, Ferwerteradiel 21-5-1840
73 Maaike Annes WYNIA

74 Fokke Ulbes NOORDENBOS * Marrum 12-2-1818 † Wânswert 4-6-1879, boer ûnder Marrum en Wânswert, x Ferwerteradiel 6-5-1841
geboarteleppel fan Fokke:
LEPPEL 9
75 Gerbrig Ates JONGBLOED * Marrum 23-3-1820 † Wânswert 4-7-1889
tinkleppel 35 jierrich houlik fan Fokke en Gerbrig:
LEPPEL 10

76 Pieter Watses HOOGLAND * Ferwert 4-3-1810 † Hegebeintum 8-12-1877, Ferwerteradiel 13-6-1833

77 Dieuwke Jans HOOGENDIJK * Ferwert 3-4-1812 † Hegebeintum 24-10-1866

 

78 Willem Sjoerds DE GROOT, boer te Westernijtsjerk

79 Sytske Johannes MEEKMA, widdo fan syn broer Wadze

 

80 Jetze Jacobs KALMA * Marsum 27-6-1819 † Stiens 5-12-1898, boer ûnder Stiens, x 2 Ljouwerteradiel 12-5-1870 Sytske Pieters Brouwers * Stiens 2-2-1822 † dêr 12-8-1856, dr f. Pieter Willems Brouwers, boer, en Grietje Joutes van der Werff

81Maayke Jitzes SINNEMA * Hallum 4-4-1815 † dêr 13-6-1905, x 1 Jochum Wybes Bil

 

82 Menne Siedzes SIJTSMA, boer

83 IJtje Jacobs LAVERMAN

 

84 Dirk Jans VAN DER MIJ, boer te Westernijtsjerk, x
85 Antje Scheltes BOUMA

 

86 Johannes Lourens OLIVIER * Marrum 2-12-1816 † dêr 26-3-1879, boer te Marrum, folmacht polder Ferwerteradiel, x Ferwerteradiel 6-5-1841

87 Sjieuwke Dirks MIEDEMA * Marrum 24-5-1820 † dêr 27-4-1904
88 Sjoerd Freerks DIJKSTRA * Tsjummearum 1856, 1881, 1889 arbeider te Tsjummearum, Baarderadiel 3-5-1856

89 Sara Dirks VAN DER MEULEN * Wier 9-2-1833 † Tsjummearum 10-6-1908, 1898 sûnder berop te Tsjummearum

 

90 Pieter Sjoerds DOUMA

91 Antje Tjerks BANGMA * St.-Anne 8-9-1829 † dêr 29-12-1866, 1881 keapfrou te Seisbierrum

 

92 Cornelis Jacobs SLIM, x ’t Bildt 10-5-1855, 1855 boer te St.-Anne, 1856 boer te Froubuurt

93 Grietje Everts BEKIUS * St.-Anne 24-9-1827 † Froubuurt 4-11-1886, by x sonder beroep in Froubuurt, 1881 boer in St.-Anne

 

94 Pieter Jans BOERSMA, 1881 boer in St.-Anne

95 Sytske Gerlofs DE BEER

 

96 DE JONG

97

 

98 Johannes Pieters HOOGLAND

99 Jetske Johannes HOITSMA

 

100 DE JONG

101

 

102

103

 

104 Evert Pieters SIDERIUS * Weidum 3-5-1809 † Menaam 21-12-1900, gernier te Menaam, yn 1872 boer te Wier, x Menameradiel 31-5-1837
105 Jeltje Baukes HESLINGA * Bitgum 1-7-1812 † dêr 1-1-1886

106 Gaadse Lolkes BOOMSMA
107 Rinske Anskes POSTHUMUS

 

108 HIEMSTRA

109

 

110 OZINGA

111

 

112 Jan Willems KOOPAL * Ingelum 18-6-1820, 1841, 1875 arbeider te Ingelum, 1845, 1880 dêr gernier, x Menameradiel 18-6-1845
113 Ytje Klazes Wassenaar * Bitgum 6-3-1824, by x sûnder berop te Ingelum, wenjend te St,-Anne
114 Jan Folkerts Zijlstra, timmerfeint te Koarnjum en Jelsum
115 Antje Sjoerds Swart

 

116 Johannes Jurjens

117 Hendrikje Roorda

118 ROORDA

119 LETTINGA

232 Halbe Jurjens ALGRA

233 Jantje Pieters ALGERA

 

118 ROORDA

119 LETTINGA

 

120

121

 

122

123

 

124 WIERDA

125

 

126 Klaas Willems Wassenaar, yn 1824 bakker te Bitgum, yn 1827 kastlein te Berltsum, x
127 Antje Tjepkes Hoekstra.

128 Hendrik Andeles PALSMA * Barhûs ûnder Wurdum 22-1-1788 † Menaam 17-9-1826, boer op Lyts Aysma op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole; x Wurdum 26-8-1810
129 Metje Louws OSINGA * Bitgum 2-1-1792 † dêr 24-2-1856

 

130 Jarig Johannes GORTER * Wier 4-10-1765 † Froubuurt 15-12-1858, boer op Zomerrust an Ouwedyk onder St.-Anne, x ’t Bildt 15-8-1823

131 Baukje Sybrens DE HAAN * Ouwesyl 8-2-1786 † Froubuurt 21-10-1865

 

132

133

 

134 Tjisse Martens KOLDIJK
135 Gepke Martens VAN DER HEM
142 Rindert Jans Keestra, boer
143 Truike Jacobs van Broek.

144 Jan Piers TILMA * 1783, x Blije 4-5-1815
145 Grietje Jans DE JONG * Hegebeintum 24-11-1789 † Ferwert 14-3-1835

146 WYNIA

147

 

148

149

 

152 Watse Pieters HOOGLAND * Ferwert 25-9-1781 † dêr 17-3-1841, boer op Elsma te Ferwert, x Ferwert 13-5-1804

153 Lieuwina Roelofs OLIVIER * Holwert 31-5-1785 † Ferwert 5-2-1868

 

160 Jacob Jetzes KALMA * Jorwert 19-6-1796 † Stiens 6-3-1853, oant 1833 boer te Marsum, dêrnei te Stiens, x Menameradiel 31-5-1818
161 Fetje Sipkes Feikema * Boazum 25-4-1796 † Stiens 31-1-1871

 

  1. Lourens Alefs Olivier, eigenerfd boer te Ferwert en Marrum, gemeenteriedslid fan Ferwerteradiel, dykgraaf
    173 Klaaske Johannes Rienks. (Sjoch: Jhr. M.J. van Lennep –Genealogie Olivier, Genealogysk Jierboekje, Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, Ljouwert, 1967)

174 Dirk Hendriks Miedema * omstr. 1792 † 1875, boer, keapman (1822) en sûkereidroeger te Marrum, x Marrum 3-7-1814
Dirk  x 2e Ferwerteradiel 15-10-1836 Sytske Johannes Rienks * Marrum 1796  † Hallum 1846, widdo fan Rienk Thysses Rienks, dr f. Johannes Rienks Rynks, boer ûnder Hallum, en Aukje Sydses de Boer; Hendrik x 3e Ferwerteradiel 19-10-1854 Saakje Durks Osinga * Dokkum 1806 † Marrum 1883, dr f. Durk Fokkes Osinga en Akke Sakes Hoekstra.
175 Trijntje Sydses Koopal (foarnamme ek: Trijn; wurdt allyksa Koopmans neamd) * Bitgum 12-10-1794 ~ dêr 16-11-1794 † Marrum 3-7-1833

176 Freerk Meinderts DIJKSTRA, 1856 arbeider te Tsjummerum

177 Hinke Sjoerds VAN LOON

178 Dirk Sybrens VAN DER MEULEN, 1833 ‘vleeschhouwer’ te Tsjummearum
179 Aaltje Rinses DE VRIES

 

184 Jacob Cornelis SLIM  * Froubuurt 29-4-1788 † 11-6-1846, boer in St.-Anne, Nijebildtdyk 85/86

 

186 Evert Allerts BEKIUS * Froubuurt 2-1-1786, 1855 boer in Froubuurt
187 Tjitske AEbes BOONSTRA

 

190 Gerlof Rinses DE BEER
191 Sytske Allerts BEKIUS
208 Pieter Everts SIDERIUS ~ Froubuurt 20-5-1782 † Bitgum 23-5-1827, boer oan ’e Langhústerwei ûnder St.-Anne, jenerverstoker en fuorman te Bitgum

209 Tjitske Broers DIJKSTRA * Weidum 16-3-1785 † Menaam 26-1-1855

 

210 Bauke Jacobs HESLINGA
211 Wintje Reimers KOOPAL
224 Willem Tymens KOOPAL * Bitgum 8-7-1777 † Ingelum 3-1-1850, 72 jier [] Ingelum r. 30, gr. 1; 1813 gernier te Ingelum, yn 1834 arbeider ûnder Marsum, yn idem 1834, 1841, 1847 te Ingelum, yn 1842, 1845 gernier te Ingelum, by † sûnder berop dêr; Willem keapet in hûs te Ingelum op 17-2-1816, keapsom f 720,00; op 9-1-1816 keapet er lân te Ingelum fan Kornelis en Akke Klazes Jepma, keapsom f 1.942,00; mei soan Geart keapet er in hûs en hôf te Ingelum op 1-4-1842, keapsom f 1.060,00,x Ingelum 23-11-1806
225 Geertje Geerts Terpstra (ek Gertje, allyksa neamd mei de achternamme Palma, 1813, 1837), op belidenis oannommen te Ingelum 9-5-1816

 

256 Andele Hendriks PALSMA * Wurdum 24-8-1760 † Barhûs ûnder Wurdum 15-2-1842, boer op Palsma state, Barhûs, assessor (=wethâlder) fan Ljouwerteradiel, tsjerkfâd, ensfh., x Wurdum 21-10-1787
Neamt him PALSMA nei Palsma state dy’t Gryt fia har heit erfd hie fan har beppe Gryt Doekes Rinia
257 Grietje Jans SIDERIUS* Froubuurt 1-3-1765 ~ 31-3-1765 † Barhûs ûnder Wurdum 18-5-1841

 

 

258 Louw Arjens OSINGA, boer op Grut Fellingwurd op Fjouwerhûs ûnder Menaam, x
259


Grut Fellingwerf op Fjouwerhûs (Fjouwerhus 1) ûnder Menaam. Foto: Lucht Foto Nederland 

260 Johannes Leenderts GORTER, x St.-Jabik 9-3-1760
261 Eeke Jarigs SCHENKIUS

 

262 Reimer Sjoerds KOOPAL
263 Jeltje Wopkes TOLSMA

 

290 Jan Ydes DE JONG * 13-4-1759 † 4-9-1809, x Hegebeintum 28-11-1784
291 Trijntje Franses * 13-12-1758 † Hegebeintum 28-11-1784

 

348 Hendrik Jelles Miedema, boer te Marrum
349Janke Dirks Koopmans (út in oar laach);

 

350 Syds Sjoerds Koopman/Koopmans/Koopalkomt om en om foar mei de namme Koopal en Koopmans (inkeld ek Koopman) * omstr. 1732 ~ Bitgum op belidenis  5-4-1767 troch ds Gerardus Theodorus de Cock † Lyts Aysma Dyksterhuzen 29-6-1800 (oare opjefte: † 30-7-1800); keapman en húsman (boer) op Lyts Aysma. Syds is yn 1778 en 1788 foar de helte eigner fan pleats nûmer 15 yn ’e Súdhoek ûnder Froubuorren, hy wennet dan te Jelsum (de oare helte is dan yn besit fan Syds Pyters, skipper fan Ljouwert op Den Haach); x 1e Bitgum 12-4-1767 Sydske Klaaszes, fan Jelsum † Bitgum 7-5-1776; Syds x 2e Bitgum 31-10-1779
351 Sieuwke Dirks Pierson (ek Sieuw, Sjeuckje, Sjeuwkje, Sjeuke, Sjuwke en Sjoke, dy lêste skriuwwize yn it lidmateboek fan Minnertsgea, sa sil se dêr doe wol neamd wêze)  † Minnertsgea 19-5-1822 (hûsnr 85), by trouwen fan Marrum, docht belidenis te Bitgum op 25-3-1784, dr f. Dirk Piers † ûnder Berltsum 1797 en Trijntje Simons † Minnertsgea 1807; Sieuwke ferfart 2-5-1803 nei Minnertsgea, hja en har twadde man wurde dêr as lidmaten oannommen op 4-5-1803, Sieuwke wurdt dêr yn 1818 en 1822 neamd as boerinne; Sieuwke x 2e Bitgum 9-5-1802 Gerrit Jentjes Hogenhuis * Bitgum okt. 1769 ~ dêr 12-5-1799 † Minnertsgea 28-12-1836, sûnt 1803 boer te Minnertsgea op nr 85 oan ’e Miedwei, yn 1822 erft Gerryt as ‘erfgezeten huisman’ it fruchtgebrûk fan Sjoke, nei syn dea yn 1836 ferfalt dat oan Sjoke har bern Durk, Albert en Tryntsy; Gerryt hie ek in oanpart yn in wettermole; diaken (sûnt 1804), administrearend tsjerkfâd, lid fan ’e gemeenterie fan Barradiel
Gerrit Hogenhuis x 2e 1829 (59 en 22 jier) Fokeltje Anes Miedema, tsjinstfaam by har lettere man.

Lyts Aysma, Cleyn Aysma, op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole dêr’t Syds Sjoerds Koopal-en-dy op buorkje (foto: Aldfaars Erf, feriening foar doarpsskiednis Bitgum)

Dirk  x 2e Ferwerteradiel 15-10-1836 Sytske Johannes Rienks * Marrum 1796  † Hallum 1846, widdo fan Rienk Thysses Rienks, dr f. Johannes Rienks Rynks, boer ûnder Hallum, en Aukje Sydses de Boer; Hendrik x 3e Ferwerteradiel 19-10-1854 Saakje Durks Osinga * Dokkum 1806 † Marrum 1883, dr f. Durk Fokkes Osinga en Akke Sakes Hoekstra.
354 Wopke Doekeles TOLSMA * Marsum ~ dêr 6-11-1703, hynstekeapman; x Marsum 20-5-1742
355 Wintje Hanses BANDERT (ek neamd Bander, Bantert en Baarda), by trouwen fan Ljouwert.

 

382 Allert Douwes BEKIUS
383 Grietje Everts SIDERIUS
410 Jacob Gerbens HESLINGA

411 Geeltje Gerbens (HESLINGA)

 

416 Evert Dirks ~ Froubuurt 4-12-1735 † St.-Anne 5-1-1789, boer in ’e Súdhoek fan Froubuurt, hoek súd fan ’e Middelweg, nr 18; in 1788 huurder fan de eerste plaats súdlik fan ’ePrúlhoek, oastlik fan ’e Langhústerweg onder St.-Anne, nr 18; x St.-Anne 4-3-1816
417 Sytske Jans POELSTRA * Hijum 7-8-1744 † St.-Anne 4-3-1816, by x fan Jelsum; Sytske x 2 Jacob Cornelis

 

448 Tymen Sydses KOOPAL  † Bitgum 1783, mûnder te Bitgummole; x 1e 1736 Sjoerdtje Dirks, dr f. Dirk Jans en Griet Anes; x 2e Tsjom 22-12-1765
449 Jetske Willems * Dronryp 10-3-1744 † Bitgum 25-10-1801 ~ Bitgum op belidenis 13-3-1796, dr f. Willem Kornelis, boer te Dronryp, en Martje Theunis te Dronryp; Jetske ferkeapet yn 1785 foar har bern de mole te Bitgummole oan Thije Pytters en Geertje Tymens te Bitgum.

Yn 1736 (RA MEN 146 427) oerlizze Gerke Johannes, húsman te Bitgum, en Djurre Jacobs, âld-ûntfanger dêr, in rekken fan har fâdij oer Sjoerdje, weesdochter fan Dirk Jans by Griet Anes, beide te Bitgum stoarn, dy’t no frou is fan Tiemen Sietses te Bitgum.

Yn 1749 Tymen Sydses te Bitgum, ‘welgesteld’, mei húshâlding fan twa boppe en fjouwer ûnder de tolve, oanslach 36 karg. 4 st.

Tymen Sydses stiet yn it personele kohier fan Bitgum te boek mei in skat fermogen fan 600 karg. yn (it earste kohier fan) 1747 o/m 1783. Yn 1784 syn erven en dy wurde it jier dêrnei ‘onder ede op nihil’ steld.

Yn 1765 komme der fâden foar de bern fan Tymen en Sjoerdsy. Fâd Johannis Gerkes is fansels in soan fan de Gerke Johannes dy’t earder fâd wie oer mem Sjoerdje Durks en is dus grif sibbe fan memmekant. En fâd Sieds Sjoerds kinne wy as soan fan Sjoerdt Sydses. Dy wie fâd fan heitekant, mei men oannimme.

Op 5.11.1765 wurde Sieds Sioerds en Johannis Gerkes, beide te Bitgum, oansteld as fâden oer Durkje, yn har 22ste, Sieds, yn syn 20ste, en Gertje, yn har 10de, bern fan Tymen Siedzes by Sioerdtje Durks silger om’t Tymen op ’e nij mei Jetske Willems trout.

Yn 1766 (RA MEN 149 310v.) sil Timen Siedzes te Bitgum, op ’e nij troud mei Jetske Willems, in skieding meitsje mei Johannes Gerkes en Sieds Sjoerds, beide te Bitgum, as fâden oer syn bern Durkje, Sieds en Geertje Timens by Sjoerdtje Durx silger en ek mei dochter Sytske Timens, frou fan Marten Jacobs. Oan ’e bern komt it hûs mei skuorre en hôf te Bitgum dêr’t er wennet; elk bern 157 karg., makket 628 karg. yn totaal, en oan ’e jongste, Geertje, noch de klean, it sulver en goud fan har mem.

 

450 Geert Sjoerds
451Jantje Pieters Palma

 

514 Jan Dirks SIDERIUS * Froubuurt 1732
515 Jannigje Arjens * Froubuurt

 

524 Sjoerdt Sydses * 1705 † ûnder Bitgum 1764, boer en keapman op Lyts Aysma (nr 1, 1758) op Dyksterhuzen ûnder Bitgum(mole), letter yn ’e Súdhoek ûnder Froubuorren, nûmer 15.
Sjoerdt is nei Ingelum rekke, troude dêr mei in boeredochter en hja binne rille gau nei Bitgum ferfearn. Dêr wie wol genôch te rêden en dêrom kaam doe ek Sjoerdt syn broer Tymen dy kanten út, x Ingelum 4-6-1730
525 Aukje Martens ~ Ingelum 19-9-1706 † ûnder Bitgum (Bitgummole) 23-2-1773 (neffens Lidmateregister Bitgum), lidmaat tsjerke Bitgum 4-5-1735 ‘na onderwijsing en geloofsbelijdenisse; Auk har man Sjoerd docht gjin belidenis, se litte har bern ek net dope. Yn ’e 18e ieu wienen der net in soad lju dy’t yn Bitgum belidenis dienen, dat Syds wie net in grutte útsûndering. Auk wennet yn 1765 ‘Bij de Molen’
526 Wopke Doekeles TOLSMA
527 Wintje Hanses BANDERT
580 Yde Jans
581 Hyke Pytters

582 Frans Tialles, x 1756
583 Trijntje Rienks

706 Marten Alberts, skipper en keapman te Ingelum, boer dêr 1728 op stim 6, âlderling 1719-1724, 1731-1732, x Ingelum 8-5-1687
707 Auck Roimers, ~ Ingelum 25-12-1668

708 Doekle Wopkes Tolsma * omstrings 1683 † 1753, boer te Marsum, x Marsum 30-3-1709, yn 1708 op nûmer 39, 1728/1738 op nûmer 10, ‘Lutcke Dotinga’, en nûmer 17 ‘Bockama’, x Marsum 30-3-1709
709 Jeltie Auckes, ~ Frjentsjer 25-4-1685, lidmaat op belidenis te Marsum 2-2-1709 [] Marsum 12-4-1771, boerinne

750 Sjoerdt Sydses = 524
751 Aukje Martens = 525

Swetteherne, Langestraat 94. Foto: Aldfaars Erf, feriening foar doarpsskiednis Bitgum


Grut Alsert, Ingelumerdyk 6, Bitgummole. Foto: Aldfaars Erf, feriening foar doarpsskiednis Bitgum

820 Gerben Piers * Wânswert 1693/94 ͠    dêr 17-6-1694 † Bitgum 24-3-1783, 89 jier (neffens lidmatelist N. H. Bitgum) [] Bitgum rigel 16; boer 1725 op Swetteherne (Bitgum nr 20), de Schwartzenbergpleats (Bitgum nr. 4), yn 1738 op de stedspleats (B17 letter 14), op Dyksterhuzen, (letter neamd “Zomerzorg”) en op Grut Alsert (nr 19, letter nr.16), by kwotisaasje ‘welgesteld’, 1728 diaken, letter ferskate kearen âlderling; x Bitgum 8-5-1729

821 Wijke Scheltes HESLINGA ~ wierskynlik Bitgum novimber 1708, dan wurdt doopt ‘soontje van Schelte Jacobs genaamd Wiltje’, nei alle wierskyn is dat in fersin en waard Wijke doe doopt † Bitgum 23-6-1804, [] Bitgum, rigel 16; nei de dea fan har man boerinne op Grut Alsert.

 

832 Dirk Everts SIDERIUS ~ Froubuurt 6-1-1695 † foar 1755, boer op Valburg oa ’e Langhústerweg onder St.-Anne en Froubuurt, x Froubuurt 3-11-1726
833 Grietje Doekes RINIA * Weidum 1699/1700 † foar 1791

834 Jan Sjoukes, boer te Jelsum
835 Baukje Cornelis (HOEKSTRA)

 

ÂLDEN FAN 448:
896 Syds Ieskes †
 wierskynlik 1706, boer op Grut Jetsma op De Burd ûnder Grou,x

897 Grietje Sioerdts

Grut Jetsma op De Burd ûnder Grou

 

 

1028=832 Dirk Everts SIDERIUS ~ Froubuurt 6-1-1695 † foar 1755, boer op Valburg oa ’e Langhústerweg onder St.-Anne en Froubuurt, x Froubuurt 3-11-1726
1029=833 Grietje Doekes RINIA * Weidum 1699/1700 † foar 1791

 

1050 Marten Alberts, skipper en keapman te Ingelum, boer dêr op stim 6, x
1051 Auck Roimers
1792 Iesk (of Isck) Hillez, * Raard 1637, † nei 1689; x 1e (tredde prokl. gerjocht Idaarderadiel 16-6-1662) Tiet Hotzes; x 2e foar 1666
1793 Jets Willems, widdo fan Syds Haytes (soan fan Hayte Gerryts); boer te Warten yn 1680.

Iesck Hilles kin net skriuwe. Heel gewoan yn dy tiid, it leit him net oan Iesk sasear. Hy set syn inisjalen: I H. De amtner skriuwt dêromhinne: Dit zijn/Iesck/hilles/selfst/gesette/Letters 

 

1794 Sioerd Cornelis, boer yn De Burd (stim 65, buorman fan syn skoansoan Syds Ieskes)
1795 Ock Sioerdsdr.

 

2056 Evert Foppes ~ Froubuurt 16-7-1671, boer te St.-Anne en Froubuurt, x Froubuurt 6-8-1693; x 2e Neeltje Jans Kuyk * 1677, dr f. Jan Everts Kuyk en Trijntje Walings Wassenaar
2057 Bauckie Dircks ~ Froubuurt 4-4-1667

2058 Doecke Jansz. RINIA
2059 Lipkjen Tjallings PALSMA
2102 Roymer Auckes
2103 Antje Gosses. (Sjoch foar fierdere foarâlden Kertiersteat Brouwer-Damsma yn it Frysk Kertiersteateboek, Fryske Akademy, 1996, ISBN 90-6171-813-9).
3584 Hille Liuuesz, te Easterwierrum, sûnt 1633 te Raard, yn 1647 boer yn De Burd ûnder Grou, † nei 1652, x 1e omstr. 1631
3585 Trintie Hartmansdr, † Grou tusken 1644 en ’47, dochter fan Hartman Sydses en Anna Johannesdr; x 2e 1647 Griet Gerrytsdr, † Grou 1652, widdo fan Hoyte N.,

Hille Liuwes kin knap skriuwe: ûnderoan de akte de boppeste hantekening: hylle lyeuues

Grut Jetsma op De Burd ûnder Grou foar de brân, ein fjirtiger jierren.

 

4112 Foppe Johannes ~ Stiens 25-7-1641 † foar1677,  timmerman en houtkoper te Froubuurt, x Froubuurt 31-7-1664
4113 Jannigje Everts * 1645/46 † foar 1677
4114 Dirck Jansen
4115 Lysbeth Jans GELDER
7170 Gerryt Doeckles

8226 Evert Cornelis
8227 Claasje Cornelis GELDER
16.448 Johannes Namnes * omstreeks 1586 † Froubuurt 26-8-1656, weedner fan Jantie Jurriens en Aafke Beerns; boer te Froubuurt, 3e Stiens 5-2-1637

16.449 Tette Arnoldus SIDERIUS * Frjentsjer 23-1-1618

 

Foarouders fan Tette:
Johannes Woudstra – Siderius – de Familie en het Handschrift – Kwartierstaat van Tette Arnoldi Siderius, side 82. Eigen behear, Ingelum, 2002

1640 Pier Watses, ~ Oentsjerk 25-12-1671, boer te Wânswert oant 1697, dêrnei op de kleasterpleats  ‘De Flappe’, nû. 37 te Ferwert, † Ferwert nei 2-10-1709, (ynventarisaasje fan syn boel 26-3-1711), x Wânswert 1691/1692
1641Antje Jarichs, * Wânswert omstrings 1674 † Ferwert 9-12-1777, 103 jier âld; lidmaat dêr 16-4-1690 en mei har man lidmaat te Ferwert 8-8-1697, x 2. likernôch 1711 mei Bote Tjammes, buorket mei him op ‘De Flappe’


Buma state, Dyksterhuzen 1. Foto: Argyf Alfaars Erf, feriening foar doarpsskiednis Bitgum

1642 Schelte Jacobus Heslinga, * 1675, boer te Bitgum, op Dyksterhuzen op Bumastate (B14), en te Marsum
1643 Eelck Clases, boerinne

3280 Watse Pieters * wierskynlik te Oentsjerk, hy en syn earste frou wurde op 9-6-1671lidmaten te Oentsjerk, boer dêr, yn 1689 op ‘Bornmeer’, stim 17 ûnder

Wânswert, 18-8-1689 ynskreaun as lidmaat te Aldtsjerk, en dan hierder fan pleats nûmer 5 dêr, 1689 neamd ûnder de persoanen dy’t te Aldtsjerk kontrôle oer de stimgerjochtichheden útoefenje, x 2. Oentsjerk 21-5-1682 mei Imck Dircks fan Wânswert, † nei 1705, widdo fan Tjaerd Jarichs, x 1. Oentsjerk 26-2-1671
3281Grietie Wiegers, fan Wânswert, † Oentsjerk (ynventaris yn stjerhûs op 29-12-1680)

3282 Jarich Fokes † Jislum 1689, boer te Stiens en Jislum,, x 1. Minke Gerbens, x 2 Stiens 17-8-1656
3283 Trijntje Meinderts, fan Wânswert, boerinne

3284 Jacob(us) Clases Heslinga * omstr. 1632 † Boksum tusken 1692 en 1696, buorket mei syn frou op Diorrema State, stim 25 te Boksum, meirjochter fan Menameradiel, x Boksum febrewaris 1663
3285 Hanck (Hainsck) Mattheus Metsma, fan Boksum, boerinne. * Boksum † omstr. 1643