KERTIERSTAAT FAN
BAUKJE EKE PALSMA en
SIJTSKE LIEUWINA PALSMA

* = berne
~ = doopt
x = troud
† = ferstoarn
[] = begroeven

WURK YN ÚTFIERING – WURDT FUORTSET
Foar oanfullingen en ferbetteringen sjoch formulier

1
Baukje Eke PALSMA * Dokkum 23-12-2009.
Sijtske Lieuwine PALSMA * Luwt 19-8-2014


Hoekstra state, de plaats an ’e Ouwedyk 319, dêr’t Syts Palsma-Kalma en Jarig Rendert Palsma op boerke in maatskap met Kornelis Jetse Palsma en Tytsy de Jong.
De huzing is boud in 1817, de skuur in 1818. Sien foor ’n útgebraide beskriving fan dusse plaats, aigners en brukers: Douwe Zwart – De Bildtse Post, 7-9-2005.
Foto’s: Anneke van Miltenburg

2 Kornelis Jetze PALSMA * Froubuurt 24-8-1965, stúddy Hotelskoal, bouboer an ’e Ouwedyk onder St.-Anne in maatskip met syn broer Jarig Rendert
x ’t Bildt (Doopsgesinde kerk Ouwesyl) 3-7-2008
3 Tytsje DE JONG * Luwt 14-4-1975, stúddy Romaanse talen en kulturen Ryks Universiteit Groaningen

4 Frans PALSMA * St.-Anne 18-6-1939 † Hoekstra state onder St.-Anne 17-2-2013, graidboer en feefokker te Froubuurt, x Ferwerteradiel 3-4-1962
5 Syts KALMA * Westernijkerk 19-9-1941


Graidplaats te Froubuurt dêr’t Frans en Syts Kalma op boerke 

6 Johannes Gerbens DE JONG * Oversigt onder Froubuurt (sont 1948 Ouwesyl, fanwegen de dorpsstatus) 26-2-1945, boer op Oversigt an ’e Nijebildtdyk onder Ouwesyl; lid stichtingsbestuur ‘Commanditaire Vennootschap Aanwas B.V. en Co. De Bildtpollen’; fijf jaar bestuurslid Friesche Mij. van Landbouw ôfdeling ’t Bildt; x Menaldumadeel 6-6-1974
7 Baukje Willems KOOPAL * Sirtema state Ingelum 13-11-1946

Oversigt met nag ’n ferdieping der bovenop, fooran bij de kines: aignerske Ytsy Jehannes Hooglând, nummer 49 in deuze kertierstaat
 

Oversigt an ’e Nijebildtdyk 141 onder Ouwesyl (sont 1948 dorpsstatus), der’t Bauky Willems Koopal en Jehannes Germs de Jong op boerke.
Foor de ferbouwing had de plaats nag ’n ferdieping ekstra, d’r saten twee graansolders op. ’t Foorhús waar hest likehoog as de skuur en meters langer en ston hest teugen de gracht an, op ’n klain looppâdsy na; de ouwe skuur is groatendeels in takt bleven.
Op ’e bovenste foto in ’e midden: Ytsy Jehannes Hoogland, wede fan Gerben Gerbens de Jong, bij ’t peerd hur seun Jehannes. Jehannes kin hest niet prate deur syn sware open hazelip. Hij wil dêrom ainliks niet op ’e foto. D’r binne twee dêr’t hy op staat. Syn gesicht is hier hest niet te sien, en op ’e andere foto het hy ’n groate hoed op, soadat de lip in ’e skemer bliift (sien de foto in ’t skema boven deuze kertierstaat).
De plaats is aigendom fan Ytsy hur hait Jehannes Piters Hoogland, trouwd met Jetske Jehannes Hoitsma (die besaten drie Bilplaatsen).(Bovenste foto: Kolleksy Baukje De Jong-Koopal)
Op ’e bovenste graansolder sat pake Geb (Gerben Jehannes de Jong) over de seedyk in ’e see te sien. Doe waar de seedyk fanself nag niet op Deltahoogte, maar de see – ’t slik – sou nou dêrboven ok nag wel te sien weze dink.
Foto’s: Anneke van Miltenburg

8 Jarig Rendert PALSMA* St.-Anne 24-7-1905 † 4-9-1983, boer op Zomerrust an ’e Ouwedyk onder St.-Anne, x Ferwerteradiel 1-3-1930
9 Neeltje Franses TILMA * Blije 29-3-1907 † St.-Anne 1-1-1966

 

Zomerrust, Ouwedyk 287 onder St.-Anne, dêr’t Jarig Palsma en Neeltsy Tilma op boerke. In 1936 late sij ’t ouwe foorhuus ôfbreke en komt der deuze filla op; arsjitekt: G.A. Heldoorn fan Luwt. De skuur en peerdestâl bleven overeand. Nou boert hier Maatskap Schuiling
Foto’s: Anneke van Miltenburg

In ’e 19e eeuw waar de aigner Claas Minnes Blok, ‘coopman en fabriquer’ te Harlingen, en Janneke Hendriks Schaaff, dochter fan ’e Harlinger burgemeester Hendrik Schaaff.
’n Part fan ’t fooreand worde mooglik deur dusse Harlingers somers brúkt as buten, soadoende de naam Zomerrust. Douwe Zwart, gemeenteargivaris fan ’t Bildt, dy’t dusse plaats in syn sery De 52 boerenplaatsen aan een 500 jaar oude zeedijk beskriift in ’e Bildtse Post, oppert in syn artikel over Zomerrust (14-9-2005) dat ’t opmerklik is dat de seun fan ’e forige aigner, Bente Walings, doe dichtebij op ’n plaats weunde met de naam Zeldenrust: stak Bente de draak met de naam Zomerrust? 

10 Cornelis Jetses KALMA * Akkrum 26-9-1909 † Ljouwert 19-6-1974, boer te Westernijtsjerk, x Ferwerteradiel 13-5-1937
11 Antje DIJKSTRA * St.-Anne 19-2-1912 † 12-10-2003


De pleats te Westernijtsjerk dêr’t Kor Kalma en Antsje Dykstra op buorkje

12 Gerben Johannes DE JONG (Geb) * Oversigt onder Froubuurt 23-4-1909 † Skilhiem Stiens 12-6-1991 [] Attesweg, Froubuurt, boer op Oversigt an ’e Nijedyk onder Froubuurt ; direkteur fan ’e meenskar (gesamenlik lând in aigendom) ‘Commanditaire Vennootschap Aanwas B.V. en Co. De Bildtpollen’ an ’e seekant achter de Deltadyk; bestuurslid waterskap De Noordster (tussen de Bordineweg en de Schuringaweg); taksateur Peerdefonds; lid leesgeselskap ‘Ledige Uren Nuttig Besteed’ in Ouwesyl (opricht in 1792).
Geb is niet godsdienstig. Maar ’n keer komt hy in ’e kerk in Froubuurt, want dêr sil de film ‘De goudzoekers’ draaid worre. Dan blykt dat de foorstelling ‘De Godzoekers’ betreft. Geb bliift sitten tot de pauze en nimt dan de koierlatten.
Geb is taksateur fan ’t peerdefonds, dat fergadert één keer in ’t jaar. In ’e fyftiger jaren sil ’t weest hewwe – elkeneen het nag gyn auto – dat de foorsitter fraagt at degene dy’t ’n auto het de buren wel metnimme wil na de folgende fergadering toe. D’r sitte figuerlik, maar ok letterlik dikke boeren onder. Geb fraagt: Foorsitter! Hoe mot de fergoeding weze? Per persoan of per kilo? De foorsitter kin ’m niet goed houwe en skorst de fergadering. 

13 Etje Gatzes SIDERIUS * Lutjegast 23-11-1912 † Borniaherne, Luwt 3-3-1996 [] Attesweg, Froubuurt

14 Willem Jans KOOPAL * Ingelum 1916  † Skingen 6-10-1991 [] Ingelum, boer op Nij Sirtema state ûnder Ingelum; tsjerkfâd te Ingelum; bestjoerslid Boerehelp, x 23-7-1942
15 Tietje Philippus BREUKER * Skingen 10-4-1914 † Dronryp 6-6-2015 [] Skingen

16 Rendert Jarigs PALSMA * Froubuurt 3-6-1878 † dêr 11-3-1945, boer op Zomerrust an’ e Ouwedyk onder St.-Anne, x ’t Bildt 9-2-1903
17 Clara Aukes ALGERA * Froubuurt 25-4-1881† St.-Anne 24-10-1929
Suster fan Clara: Tjitske Aukes Algera * Froubuurt 6-3-1885, x ’t Bildt Ype Jans Botma * Anjum, soan fan Jan Ypes Botma en Antje Pieters Hoogland.
Tjitske en Ype hewwe gyn kines, soadoende komt de geboartelepel fan Tsjitske bij Clara.
Sien: Sulver

18 Frans Jans TILMA * Blije 25-3-1871 † dêr 9-8-1915, x Ferwerteradiel 21-7-1898
19 Lieuwina Johanna HOOGLAND * Ferwert 29-11-1875 † Ljouwert 1-8-1952
Lieuwina x 2 Hessel Johannes Heslinga * Doanjum 2-1-1882 † Ljouwert 8-8-1940, widner fan Tjitske Hoitinga, sn f. Johannes Hessels Heslinga en Sjoukje Sikkes IJlstra, boeren yn Doanjum oant 1885, dêrnei oant 1920 boer te Skalsum (Rykstrjitwei 8).
Lieuwina en Hessel hawwe gjin neiteam, sadwaande komt de leppel fan Lieuwina har skoanmem by de Tilma’s telâne.
Sjoch geboarteleppel fan Sjoukje Sikkes IJlstra: Sulver


De pleats op Farebuorren ûnder Blije der’t Lieuwina Hoogland op buorket mei har earste en twadde man. Se stiet hjir yn ‘e finne mei Hessel Heslinga

20 Jetze Willems KALMA * Akkrum 28-2-1884 † Marrum 22-7-1945, boer te Akkrum en Marrum, x Ferwerteradiel 8-5-1907
21 Antje Kornelis VAN DER MEIJ * Westernijtsjerk 20-6-1884 † Groot Sjaerdema (fersoargingshûs), Frjentsjer, 17-2-1959

22 Pieter DIJKSTRA * Tsjummarum 21-1-1884 † 26-9-1959, x ’t Bildt 30-6-1910, 1910 koopman te Tsjummarum, eerpelhanneler te St.-Anne, dir. eerpelleksport Friesche Plant, x 30-6-1910
23 Sytske SLIM * St.-Anne 1-3-1883 † 8-5-1976

24 Johannes Gerbens DE JONG * Ouwedyk (3de plaats oastlik fan ’e Attesweg) onder Froubuurt 4-9-1873 † Oversigt onder Froubuurt 19-11-1929, boer op Oversigt; x (’t Bildt 27-12-1906 (op huwlikse foorwaarden; met kouwe útsluting)
25 Douwtje Klazes DE JONG * Nijedyk onder Froubuurt 27-3-1887 † fersorgingshuus De Beuckelaar St.-Anne 12-5-1983; foor hur trouwen maid bij hur skoanmim Ytsy Hoogland; se had al ’n seun fan hur latere man Jehannes: omme Klaas, noemd na Douwtsy hur hait; x 2 (hur antroude swager) Pieter Jans van der Meer, boer te Boazum, later rentenier te Waidum, sn f. Jan van der Meer, boer an ’e Dokkumer Ee; Pieter x  1 Wijke Gerbens de Jong, dr f. Gerben Gerbens de Jong, boer an ’e Ouwedyk onder Froubuurt en later an ’e Nijedyk op Oversigt, en Ytje Johannes Hoogland.
Douwtsy is kerks: rechtsinnich Nederlâns Herformd. Jehannes mot niks fan ’e kerk hewwe. Hij sait teugen syn kines at dy ’n jaar of sestien, seuventien binne: Wat wille jim sunnegs? Na de kerk of na ’t kaatsen? Dat draait bij baide seunen op ’t kaatsen út. 


Gatze Siderius en syn twadde frou Wapke Terpstra yn 1925

26 Gatze Pieters SIDERIUS * Frjentsjer 8-7-1874 † dêr 12-5-1939, kofjehúshâlder te Fisflyt, letter boer op Sânhuzen ûnder Frjentsjer, x 2 Frjentsjer 11-5-1920 Wapke Terpstra * Tsjerkwert 31-3-1881, dr f. Pierius Terpstra en Wijtske Attema; x 1 Frjentsjer 20-4-1899
27 Doutje Harkes HIEMSTRA * Frjentsjer 22-7-1875 † Fisflyt 3-4-1916

28 Jan Willems Koopal * Ingelum 15-2-1887 † dêr 23-2-1968 [] dêr; foar syn trouwen feint by Jan Heins Veeman op Kingum ûnder Ingelum, 1916-1947 boer oan ’e Tilledyk ûnder Ingelum, dy pleats is foar har kocht troch syn skoanheit Jurjen Jehannes Algra, dy’t dan by har ynkomt en dêr ek ferstjert; x Menameradiel 30-3-1916
Jan is net tsjerks, sels mei krystyd giet er net op nei Sion, dan is er leaver oan ’t bushimmeljen, want ‘Ik wit al dy ferhalen wol.’
29 Aafke Jurjens Algra * Ingelum 25-12-1888 † dêr 27-3-1974 [] dêr

30 Philippus Wybes BREUKER * Skingen 10-3-1881 † Bloemkamp Bolwert 18-4-1965, foar ’t er de lange hier yngiet arbeider by Gatse Boomsma te Sweins en letter dêr by Jan Miedema; sûnt syn trouwen gernier te Skingen; dêr tsjerkeriedslid, x Menameradiel 2-5-1912
Pake Flippus is geheelonthâlder omdat syn pake oan memmes kant och sa ynnimt, in man mei in kweade dronk dy’t alles kapot slacht –  ‘en dan slacht it de oare kant út’. Flippus skinkt it net en drinkt it net. As in kear yn ’e tsjerkeried de brandewynflesse op ’e tafel komt, seit er: At it sa moat, stap ik drekst op! 
Mei syn neef Jelle Hilles Breuker giet er gauris fuort te foardragen: ‘De boer en de lapkekeapman’.
As Flippus as arbeider by Jan Miedema komt, wurdt tsjin him sein: By  dizze boer hâldst it net lang fol. Op Flippus syn begraffenis nimt in stôkâlde man it wurd, dy seit: Hy is by my kommen as feint en hy is fuortgongen as freon en dat is er altyd bleaun. Dy âld-boer is dyselde patroan: Jan Miedema.

31 Baukje Klazes WIERDA * Tsjummearum 30-12-1887 † Frjentsjer 2-8-1980, Baukje is by x húshâldster by skoalmaster Boltjes te Skingen


Gerniersspul ûnder Skingen dêr’t Flippus Breuker en Baukje Wierda op gernierkje


Maaike Rinderts Talsma

32 Jarig Arjens PALSMA * Froubuurt 8-10-1846 † Ljouwert 14-7-1934, boer op Zomerrust an ’e Ouwedyk onder St.-Anne, sont 1859 eigner (13 jier);
33 Maaike Rinderts TALSMA * Hegebeintum 20-4-1848 † Ljouwert 25-3-1917

34 Auke Piers ALGERA * Ljouwert 22-12-1856 † Froubuorren 16-6-1912, boer ûnder Ljouwert, x It Bilt 12-5-1880
35 Grietje Siebes BOELSTRA * Berltsum 31-3-1859 † Ljouwert 30-5-1925

Sjoch foar de geboarteleppel fan Auke: Erfgoed Fundaasje – Sulver
Jongferstoarne broers en suster fan Auke:
Tjisse Piers Algera * Ljouwert 19-4-1854 † dêr 30-5-1864, 10 jier
Sjoerd Piers Algera * Ljouwert 6-4-1862 † dêr 5-6-1864, 2 jier
Gepke Piers Algera * Ljouwert 1859 † dêr 1864, 5 jier
Sjoch foar de geboarteleppels fan Tjisse, Sjoerd en Gepke: Guod en sulver

36 Jan Franses TILMA * Blije 11-3-1841 † dêr 1-8-1924, boer op Farebuorren ûnder Blije, x Ferwerteradiel 5-5-1870
37 Neeltje Fokkes NOORDENBOS * Marrum 25-3-1842 † Blije 26-3-1924

38 Pieter Pieters HOOGLAND * Ferwert 30-7-1840 † dêr 19-1-1916, boer te Ferwert, x Ferwerteradiel 13-12-1866
39 Jifke Willems DE GROOT * Westernijtsjerk 12-10-1844 † Ferwert 9-4-1919;  x 1 Ferwerteradiel 19-5-1862 Watze Pieters Hoogland * Ferwert 12-3-1836 † dêr 18-12-1900, broer fan Pieter, boer te Ferwert

40 Willem Jetzes KALMA * Stiens 12-2-1855 † Ljouwert 5-8-1922, greidboer te Akkrum, x Ferwerteradiel 23-6-1881
41 Romkje Mennes SIJTSMA * Hallum 15-3-1856 † Katwijk aan Zee 15-2-1927

42 Kornelis Dirks VAN DER MEIJ * Westernijtsjerk 7-10-1852 † dêr 4-12-1901, boer te Westernijtsjerk, x Ferwerteradiel 13-5-1880
Sjoch foar de geboarteleppel fan Kornelis: Goud en sulver
43 Janke Johannes OLIVIER * Marrum 2-12-1856 † dêr 26-7-1928

44 Dirk Sjoerds DIJKSTRA * Tsjummearum 1858 † dêr 29-6-1898, x Barradiel 28-5-1881, 1881 arbeider te Tsjummearum, 1898 dêr keapman
45 Ytje DOUMA * Tsjummearum 6-10-1857 † Harns 12-11-1941, by x faam te Seisbierrum, de lêste seis moanne te Nijlân

46 Jacob Cornelis SLIM * Froubuurt 30-1-1856 † St.-Anne 2-4-1920, 1881 koopman te S.-Anne, 1910 gernier dêr, x ’t Bildt 10-6-1881
47 Antje Pieters BOERSMA * St.-Anne 7-9-1856

48 Gerben Gerbens DE JONG * Ouwedyk onder Froubuurt (3de plaats oastlik fan ’e Attesweg) 29-9-1835, doopsgesind); foorsanger in ’e Doopsgesinde Kerk te Froubuurt † Ermelo (inrichting) 16-8-1898, x ’t Bildt 14-5-1857
49 Ytje Johannes HOOGLAND * Oversigt onder Froubuurt 15-6-1838 † dêr 19-4-1911
Fan Gerben de Jong is ’n inbonden en bedrukt opskriifboeky overleverd, foor ’n boerehând skreven in útsonderlik skoanskrift: Aantekeningen door Gerben Gerbens de Jong 1878.
Kolleksy Johannes Gerbens de Jong, Ouwesyl.

50 Klaas Arjens DE JONG * Nijedyk onder Froubuurt 18-8-1855 † dêr 23-8-1935, arbeider an ’e Nijedyk, kerkeraadslis Ned.Herformde Kerk Froubuurt; x ’t Bildt 8-5-1882
51 Trijntje Cornelis TJEPKEMA * Nijedyk onder Froubuurt 15-8-1860 † Weidum (bij hur dochter Doutsy) 30-3-1957
Ouwe bep Tryn weunt as wede seumerdâgs bij hur seun Arjen an ’e Nijedyk teugenover Oversigt dêr’t dy winkelman en môlner in ’e polder De Noordster is. Winterdâgs is se bij hur dochter Doutsy, troud met Piter van der Meer, dan rintenier in Waidum, eerder boer in Boazum. 
Hur bepsêger Geb Jehannes de Jong bringt hur krekt foor de winter wel naar Waidum in ’e tilbry. At se ’n keer over de Nijedykster brug sille, sait Germ: ‘Over welke kânt fan ’e leuning motte wij nou lâns bep?’ ‘Dou most ’t mar wete jongetsy.’
Bep is min op ’e gang, skerp met de tong, se kin se wel wissele. Se wordt seumerdâgs om koffytiid hine ophaald foor ’n dâg te eten op Oversigt, deur Geb op ’n platte kroiwagen sittend op ’n eerpelbakky op ’e kop. In huus stifelt se drekt na de bêste stoel fan hur bepsêger dêr’t feerder ans niet één op sitte maan as Geb de Jong himself. Mar bep wel! Geb is aans niet soa noflik, mar houdt ’m dan in aigen huus wel even stil . Wat is hij wiis met bep.
***
Bep komt út ’n eerbaidershúshouwing fan seuventien kines. Se fertelt an huroverbepsêgers dat se froeger groatworden is met seefeugels en eekbrij en streuperij. At bep Tryntsy hur mim Doutsy Búkstra oud is, plicht die te sêgen: Eén mim kin wel op seuventien kines passe, maar seuventien kines niet op één mim.
***
Tryntsy is behoorlik an ’e kerk. Soa sil se na ’n kerkfergadering in Luwt. Se mist de tram in Froubuurt, se sait: Dêr sille jim ska fan hè. Se loopt deur na Beetgumermôln, de tram is weer krekt fertrokken. Se sait seit: Dêr sille jim ska fan hè. Se set de koierlatten naar Lúwt en dêr is de fergadering krekt over.
***
As Tryntsy hur bepsêger Geb ’n keer an ’t ploegen is bij bep achterhuus, staan de peerden wel ’s even bij ’t swaaien op ’t eand buten de stringen. ’t Is in ’e herfst bij mistich weer, as ’t luud soa feer drage kin. Geb syn floeken gaat overluud ’t lând over.
Avens bringt er bep ’n liter melk en sit er even bij hur. ‘Wou ’t wat met ’t ploegen Geb?’ fraagt bep.
‘Nou jawel bep.’
‘Dat meende ik al te hoaren!’

Klaas de Jong en Tryntsy Tjepkema

52 Pieter Everts SIDERIUS * Menaam 18-8-1838 † Frjentsjer 21-4-1914, gernier en boer te Menaam, x Menameradiel 6-4-1864
53 Etje Gaadses BOOMSMA * Berltsum 17-12-1842 † Easterwâlde 1-1-1925 (by har soan Anske; se is ferdronken, it wie damp. Neffens de famyljeferhalen is se mei koetske en hynder yn ’t kanaal riden, mooglik de Opsterlânse Kompanjonsfeart

54 Harke Dirks HIEMSTRA * Achlum 7-9-1836 † Ljouwert 4-4-1925 [] Frjentsjer, boer oan ’e Hemmemawei ûnder St.-Anne (no Lont), x Hinnaarderadiel 16-4-1875
55 Tiedje Hermanus OZINGA * Wjelsryp 8-7-1843  † Ljouwert 1-4-1929 [] Fisflyt

56 Willem Jans KOOPAL * Ingelum 18-6-1846 † dêr 9-12-1923 [] Ingelum, 1875 arbeider te Ingelum, letter gernier op ’e Harne dêr (yn in dûbel hûs; syn namme stiet noch yn ’e balken), x Menameradiel 8-5-1873
57 Klaaske Jans ZIJLSTRA (ek Klaske) * Koarnjum (neffens grêfstien * Jelsum) 20-9-1846 † Ingelum 24-3-1920 [] Ingelum, by x faam te Goutum; baakster yn Ingelum
As baakster is Klaske in bekstik. As se te Ingelum op ’t hôf komt, ropt in foarbygeande fytser: No hâlsto dyn grutte bek tenei teminsten ris ticht! 

58 Jurjen Johannes ALGRA
* Dyksterhuzen ûnder Bitgummole 26-9-1860 † Ingelum (Ingelumerdyk by syn dochter Afke, wennet dêr mei syn broer Jan Algra) 20-11-1930, gernier op Dyksterhuzen, x Menameradiel 19-5-1887
59 Wimkje Wybrens DE JONG (ek Wimke)* Sânwei ûnder Menaam 9-1-1863 † Dyksterhuzen (Wythûs, middelste part) 26-10-1890

Hiltsy Oasterhof
Hiltsje is gauris by har soan Flippus. As dy it werris oan ’e rêch hat – in famyljekrupsje -, seit se: Gean do mar op bêd, ik melk wol even.
Har houlik hâldt net oer. Wybe slacht mei in oar om. Se skiede fan tafel en bêd, Hiltsy opperet: Ik wie fiifentweitich doe’t ik troude en ik miende dat ik doe te let wie, mar it wie noch te gau.  

60 Wybe Philippus BREUKER * Dronryp 18-5-1856 † Frjentsjer 6-9-1923, by x arbeider te Sweins, letter te Skingen, x Frjentsjeradiel 22-5-1880, skieden fan tafel en bêd
61 Hiltje Gerrits OOSTERHOF * Dronryp 23-6-1853 † Frjentsjer 5-12-1943, by x faam te Skalsum

Klaas Wierda

62 Klaas Jaspers WIERDA * Ginnum 4-3-1852 † Doanjum 20-1-1935, x 1 Ytje Jans de Roos; yn 1882 arbeider te Ginnum, letter te Tsjummearum; x 2 Frjentsjerteradiel 10-6-1882
63 Tietje Sytzes HOEKSTRA * Hijum 24-4-1852 † Peins 30-9-1925

64 Arjen Hendriks PALSMA * Barhûs ûnder Wurdum 9-1-1819 † Froubuorren 19-3-1896, boer op Zommerrust an ’e Ouwedyk onder St.-Anne; x ’t Bildt 11-12-1845
65 Eeke Jarigs GORTER * St.-Anne 25-6-1824 † dêr 17-12-1850

66 Rindert TALSMA
67

68 Pier Aukes ALGERA* Weidum 28-10-1826  † Ljouwert, Achter de Hoven 24-11-1862, boer ûnder Ljouwert, Ljouwerteradiel 22-5-1852
69 Clara Tjisses KOLDIJK * Grou
Bruorke fan Clara: Marten Tjisses Koldijk * 1834 † 1835, 1 jier.
Sjoch foar de geboarteleppel fan Marten: Goud en sulver

70 Siebe Siedses BOELSTRA * Stiens 1825 † Ljouwert 4-3-1916, boer te Berltsum; x Ljouwerteradiel 1-5-1851
71 Tjitske Rinderts KEESTRA
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Boelstra

72 Frans Jans TILMA * Ferwert 16-10-1816 † dêr 1-1-1885, Ferwerteradiel 21-5-1840
73 Maaike Annes WYNIA

74 Fokke Ulbes NOORDENBOS * Marrum 12-2-1818 † Wânswert 4-6-1879, boer ûnder Marrum en Wânswert, x Ferwerteradiel 6-5-1841
Geboarteleppel fan Fokke: sjoch Goud en sulver
75
Gerbrig Ates JONGBLOED * Marrum 23-3-1820 † Wânswert 4-7-1889
Tinkleppel 35 jierrich houlik fan Fokke en Gerbrig: sjoch Goud en sulver

76 Pieter Watses HOOGLAND * Ferwert 4-3-1810 † Hegebeintum 8-12-1877, Ferwerteradiel 13-6-1833
77 Dieuwke Jans HOOGENDIJK * Ferwert 3-4-1812 † Hegebeintum 24-10-1866

78 Willem Sjoerds DE GROOT, boer te Westernijtsjerk
79 Sytske Johannes MEEKMA, widdo fan syn broer Wadze

80 Jetze Jacobs KALMA * Marsum 27-6-1819 † Stiens 5-12-1898, boer ûnder Stiens, x 2 Ljouwerteradiel 12-5-1870 Sytske Pieters Brouwers * Stiens 2-2-1822 † dêr 12-8-1856, dr f. Pieter Willems Brouwers, boer, en Grietje Joutes van der Werff
81 Maayke Jitzes SINNEMA * Hallum 4-4-1815 † dêr 13-6-1905, x 1 Jochum Wybes Bil

82 Menne Siedzes SIJTSMA, boer
83 IJtje Jacobs LAVERMAN

84 Dirk Jans VAN DER MEIJ, boer te Westernijtsjerk, x
85 Antje Scheltes BOUMA

86 Johannes Lourens OLIVIER * Marrum 2-12-1816 † dêr 26-3-1879, boer te Marrum, folmacht polder Ferwerteradiel, x Ferwerteradiel 6-5-1841
87 Sjieuwke Dirks MIEDEMA * Marrum 24-5-1820 † dêr 27-4-1904

88 Sjoerd Freerks DIJKSTRA * Tsjummearum 1856, 1881, 1889 arbeider te Tsjummearum, Baarderadiel 3-5-1856
89 Sara Dirks VAN DER MEULEN * Wier 9-2-1833 † Tsjummearum 10-6-1908, 1898 sûnder berop te Tsjummearum

90 Pieter Sjoerds DOUMA
91 Antje Tjerks BANGMA
* St.-Anne 8-9-1829 † dêr 29-12-1866; yn 1881 keapfrou te Seisbierrum

92 Cornelis Jacobs SLIM, x ’t Bildt 10-5-1855; in 1855 boer te St.-Anne, in 1856 boer te Froubuurt
93 Grietje Everts BEKIUS * St.-Anne 24-9-1827 † Froubuurt 4-11-1886, by x sonder beroep in Froubuurt, 1881 boer in St.-Anne

94 Pieter Jans BOERSMA, in 1881 boer in St.-Anne
95 Sytske Gerlofs DE BEER

96 Gerben  Gerbens DE JONG * Froubuorren omstrings 1802 Froubuorren an ’e Ouwedyk derde plaats Attesweg richting Ouwesyl 25-9-1854, x 2 ’t Bildt 27-3-1845 Geertje Roelofs Westra * Dronrypy omstrings 1818 † St.-Jabik 5-4-1890; Germ x 1 ’t Bildt 24-5-1827
97 Trijntje Sybes SYBESMA (ok wel SIEBESMA) * Froubuurt omstrings 1804 † Froubuurt  27-10-1840

98 Johannes Pieters HOOGLAND
99 Jetske Johannes HOITSMA

100 DE JONG
101

102
103

104 Evert Pieters SIDERIUS * Weidum 3-5-1809 † Menaam 21-12-1900, gernier te Menaam, yn 1872 boer te Wier, x Menameradiel 31-5-1837
105 Jeltje Baukes HESLINGA * Bitgum 1-7-1812 † dêr 1-1-1886

106 Gaadse Lolkes BOOMSMA (ek: Gatze)
107 Rinske Anskes POSTHUMUS

108 Dirks Dirks HIEMSTRA, x 7-9-183
109 Joukje DE BOER * 21-2-1817 † 1-11-1856

110 Hermanus Tjepkes  OZINGA * Dokkum 15-4-1818, x 4-4-1840
111 Doutzen Martens HOEKSTRA

112 Jan Willems KOOPAL * Ingelum 18-6-1820, 1841, 1875 arbeider te Ingelum, 1845, 1880 dêr gernier, x Menameradiel 18-6-1845
113 Ytje Klazes WASSENAAR * Bitgum 6-3-1824, by x sûnder berop te Ingelum, wenjend te St,-Anne

114 Jan Folkerts ZIJLSTRA, timmerfeint te Koarnjum en Jelsum
115 Antje Sjoerds SWART

116 Johannes Jurjens ALGRA
117 Hendrikje Jans ROORDA


Gerniershûs op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole dêr’t Jehannes en Hinke op buorkje

118 Jan Sybes ROORDA
119 Richtje Piers LETTINGA

120
121

122
123

124 WIERDA
125

126 Klaas Willems WASSENAAR, yn 1824 bakker te Bitgum, yn 1827 kastlein te Berltsum, x
127 Antje Tjepkes HOEKSTRA

Lyts Aysma op Dyksterhuzen dêr’t Metsy en Hindrik op buorkje

128 Hendrik Andeles PALSMA
* Barhûs ûnder Wurdum 22-1-1788 ~ Wurdum 10-8-1788 † Menaam 17-9-1826 [] Bitgum, wierskynlik rigel 16, grêf 8; boer op Lyts Aysma op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole; tsjerkfâd te Bitfum; kommitearde earmfâdij Bitgum; x Wurdum 26-8-1810
129 Metje Louws OSINGA
* Bitgum 2-1-1792 ~ 11-3-1792 † dêr 24-2-1856 [] Bitgum 28-2-1856, rigel 16, grêf 7; boerinne op Lyts Aysma; x 2 Menameradiel 25-3-1829 Marten Ouwes de Boer * Furdgum 1804 † Bitgum 30-5-1869 [] Bitgum, rigel 16, grêf  8

130 Jarig Johannes GORTER * Wier 4-10-1765 † Froubuurt 15-12-1858, boer op Zomerrust an Ouwedyk onder St.-Anne, x ’t Bildt 15-8-1823
131 Baukje Sybrens DE HAAN * Ouwesyl 8-2-1786 † Froubuurt 21-10-1865

132
133

134 Tjisse Martens KOLDIJK
135 Gepke Martens VAN DER HEM

142 Rindert Jans KEESTRA, boer
143 Truike Jacobs VAN BROEK

144 Jan Piers TILMA * 1783, x Blije 4-5-1815
145 Grietje Jans DE JONG * Hegebeintum 24-11-1789 † Ferwert 14-3-1835

146 WYNIA
147

148
149

152 Watse Pieters HOOGLAND * Ferwert 25-9-1781 † dêr 17-3-1841, boer op Elsma te Ferwert, x Ferwert 13-5-1804
153 Lieuwina Roelofs OLIVIER * Holwert 31-5-1785 † Ferwert 5-2-1868

160 Jacob Jetzes KALMA * Jorwert 19-6-1796 † Stiens 6-3-1853, oant 1833 boer te Marsum, dêrnei te Stiens, x Menameradiel 31-5-1818
161 Fetje Sipkes FEIKEMA * Boazum 25-4-1796 † Stiens 31-1-1871

171 Lourens Alefs OLIVIER, eigenerfd boer te Ferwert en Marrum, gemeenteriedslid fan Ferwerteradiel, dykgraaf
173 Klaaske Johannes RIENKS
Sjoch: Jhr. M.J. van Lennep –Genealogie Olivier, Genealogysk Jierboekje, Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, Ljouwert, 1967

174 Dirk Hendriks MIEDEMA * omstr. 1792 † 1875, boer, keapman (1822) en sûkereidroeger te Marrum, x Marrum 3-7-1814
Durk  x 2e Ferwerteradiel 15-10-1836 Sytske Johannes Rienks * Marrum 1796  † Hallum 1846, widdo fan Rienk Thysses Rienks, dr f. Johannes Rienks Rynks, boer ûnder Hallum, en Aukje Sydses de Boer; Durk x 3e Ferwerteradiel 19-10-1854 Saakje Durks Osinga * Dokkum 1806 † Marrum 1883, dr f. Durk Fokkes Osinga en Akke Sakes Hoekstra.  Hendrik x 3e Ferwerteradiel 19-10-1854 Saakje Durks Osinga * Dokkum 1806 † Marrum 1883, dr f. Durk Fokkes Osinga en Akke Sakes Hoekstra.
175 Trijntje Sydses KOOPAL (foarnamme ek: Trijn; wurdt allyksa KOOPMANS neamd) * Bitgum 12-10-1794 ~ dêr 16-11-1794 † Marrum 3-7-1833
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Koopal/Koopmans

176 Freerk Meinderts DIJKSTRA, 1856 arbeider te Tsjummearum
177 Hinke Sjoerds VAN LOON

178 Dirk Sybrens VAN DER MEULEN
, yn 1833 slachter, ‘vleeschhouwer’, te Tsjummearum
179 Aaltje Rinses DE VRIES 

184 Jacob Cornelis SLIM  * Froubuurt 29-4-1788 † 11-6-1846, boer in St.-Anne

186 Evert Allerts BEKIUS * Froubuurt 2-1-1786, 1855 boer in Froubuurt
187 Tjitske AEbes BOONSTRA

190 Gerlof Rinses DE BEER
191 Sytske Allerts BEKIUS

192 Gerben Gerbens DE JONG * Froubuurt 18-12-1768 † dêr 15-5-1810, boer in Froubuurt, x Froubuurt 25-8-1799
193 Grietje Dirks DE JONG
* St.-Anne 6-7-1777 † Froubuurt 29-6-1837; x 2 Froubuurt 6-11-1815 Cornelis Reins van der Zee * 28-2-1793

208 Pieter Everts SIDERIUS ~ Froubuurt 20-5-1782 † Bitgum 23-5-1827, boer oan ’e Langhústerwei ûnder St.-Anne, jenerverstoker en fuorman te Bitgum
209 Tjitske Broers DIJKSTRA * Weidum 16-3-1785 † Menaam 26-1-1855

210 Bauke Jacobs HESLINGA
211 Wintje Reimers KOOPAL

220 Tjipke Fokkes OZINGA
221 Sjoukje Harmens Boekhout

222 Marten Rintjes HOEKSTRA
223 Tietje Tjeerds

224 Willem Tymens KOOPAL * Bitgum 8-7-1777 † Ingelum 3-1-1850, 72 jier [] Ingelum r. 30, gr. 1; 1813 gernier te Ingelum, yn 1834 arbeider ûnder Marsum, yn idem 1834, 1841, 1847 te Ingelum, yn 1842, 1845 gernier te Ingelum, by † sûnder berop dêr; Willem keapet in hûs te Ingelum op 17-2-1816, keapsom f 720,00; op 9-1-1816 keapet er lân te Ingelum fan Kornelis en Akke Klazes Jepma, keapsom f 1.942,00; mei soan Geart keapet er in hûs en hôf te Ingelum op 1-4-1842, keapsom f 1.060,00,x Ingelum 23-11-1806
225 Geertje Geerts TERPSTRA (ek Gertje, allyksa neamd mei de achternamme Palma, 1813, 1837), op belidenis oannommen te Ingelum 9-5-1816

232 Halbe Jurjens ALGRA
233 Jantje Pieters ALGERA

236 Sybe Jans ROORDA, x 3-6-1821
237 Lipkje Doekes SIDERIUS

256 Andele Hendriks PALSMA * Wurdum 24-8-1760 ~ dêr 24-8-1760 † Barhûs ûnder Wurdum 15-2-1842, boer op Palsma state, Barhûs, assessor (=wethâlder) fan Ljouwerteradiel, tsjerkfâd, ensfh., x Wurdum 21-10-1787
Neamt him PALSMA nei Palsma state dy’t Gryt fia har heit erfd hie fan har beppe Gryt Doekes Rinia
257 Grietje Jans SIDERIUS 
* Froubuurt 10-3-1765 ~ 31-3-1765 † Barhûs ûnder Wurdum 18-5-1841

258 Louw Arjens OSINGA * Bitgum 7-10-1759 † 17-3-1825, boer op Grut Fellingwurd op Fjouwerhûs ûnder Menaam; gemeenteriedslid en wethâlder fan Menameradiel; earmfâd en kommitearde gemeentlike earmfâdij te Bitgum; x Bitgum 21-3-1784
259 Saapke Johannes * Bitgum 14-1-1758 † 25-10-1816


Grut Fellingwerf op Fjouwerhûs (Fjouwerhus 1) ûnder Menaam. Foto: Lucht Foto Nederland 

260 Johannes Leenderts GORTER, x St.-Jabik 9-3-1760
261 Eeke Jarigs SCHENKIUS

262 Reimer Sjoerds KOOPAL
263 Jeltje Wopkes TOLSMA

290 Jan Ydes DE JONG * 13-4-1759 † 4-9-1809, x Hegebeintum 28-11-1784
291 Trijntje Franses * 13-12-1758 † Hegebeintum 28-11-1784

316=516 Arjen Jans OSINGA * Menaam 29-9-1723 † Bitgum 21-8-1762; ‘administrator’ fan ’e Bitgumer Buorfinne (de ‘Buereweyde’, 47 mienskerren (kogerzen of pôlen) fan 1 pûnsmiet Biltlân elk, yn ’t Bilt tsjin ’e âlde Middelseedyk oan); x 1 1738 Houkje Hoites; x 2 Bitgum 18-1-1750
317=517 Ymkje Jans 

348 Hendrik Jelles MIEDEMA, boer te Marrum
349 Janke Dirks KOOPMANS

350 Syds Sjoerds KOOPMAN/KOOPMANS/KOOPAL, komt om en om foar mei de namme Koopal en Koopmans (inkeld ek Koopman) * omstr. 1732 ~ Bitgum op belidenis  5-4-1767 troch ds Gerardus Theodorus de Cock † Lyts Aysma Dyksterhuzen 29-6-1800 (oare opjefte: † 30-7-1800); keapman en húsman (boer) op Lyts Aysma. Syds is yn 1778 en 1788 foar de helte eigner fan pleats nûmer 15 yn ’e Súdhoek ûnder Froubuorren, hy wennet dan te Jelsum (de oare helte is dan yn besit fan Syds Pyters, skipper fan Ljouwert op Den Haach); x 1e Bitgum 12-4-1767 Sydske Klaaszes, fan Jelsum † Bitgum 7-5-1776; Syds x 2e Bitgum 31-10-1779 351 Sieuwke Dirks PIERSON (ek Sieuw, Sjeuckje, Sjeuwkje, Sjeuke, Sjuwke en Sjoke, dy lêste skriuwwize yn it lidmateboek fan Minnertsgea, sa sil se dêr doe wol neamd wêze)  † Minnertsgea 19-5-1822 (hûsnr 85), by trouwen fan Marrum, docht belidenis te Bitgum op 25-3-1784, dr f. Dirk Piers † ûnder Berltsum 1797 en Trijntje Simons † Minnertsgea 1807; Sieuwke ferfart 2-5-1803 nei Minnertsgea, hja en har twadde man wurde dêr as lidmaten oannommen op 4-5-1803, Sieuwke wurdt dêr yn 1818 en 1822 neamd as boerinne; Sieuwke x 2e Bitgum 9-5-1802 Gerrit Jentjes Hogenhuis * Bitgum okt. 1769 ~ dêr 12-5-1799 † Minnertsgea 28-12-1836, sûnt 1803 boer te Minnertsgea op nr 85 oan ’e Miedwei, yn 1822 erft Gerryt as ‘erfgezeten huisman’ it fruchtgebrûk fan Sjoke, nei syn dea yn 1836 ferfalt dat oan Sjoke har bern Durk, Albert en Tryntsy; Gerryt hie ek in oanpart yn in wettermole; diaken (sûnt 1804), administrearend tsjerkfâd, lid fan ’e gemeenterie fan Barradiel
Gerrit Hogenhuis x 2e 1829 (59 en 22 jier) Fokeltje Anes Miedema, tsjinstfaam by har lettere man

354 Wopke Doekeles TOLSMA * Marsum ~ dêr 6-11-1703, hynstekeapman; x Marsum 20-5-1742
355 Wintje Hanses BANDERT (ek neamd Bander, Bantert en Baarda), by trouwen fan Ljouwert.

382 Allert Douwes BEKIUS
383 Grietje Everts SIDERIUS

386 Dirk Dirks BLAUWMUTS (DE JONG) * St.-Anne 12-2-1732 † dêr 10-6-1814, boer an ’e Nije-Dyk op ’e Bildtpôllen op Blauwmuts of Altena Sathe, nou HZPC 
387 Trijntje Reinders
* Froubuurt omstrings 1741 † St.-Anne 27-10-1782, x St.-Anne 22-10-1758

410 Jacob Gerbens HESLINGA
411 Geeltje Gerbens (HESLINGA)

416 Evert Dirks ~ Froubuurt 4-12-1735 † St.-Anne 5-1-1789, boer in ’e Súdhoek fan Froubuurt, hoek súd fan ’e Middelweg, nr 18; in 1788 huurder fan de eerste plaats súdlik fan ’ePrúlhoek, oastlik fan ’e Langhústerweg onder St.-Anne, nr 18; x St.-Anne 4-3-1816
417 Sytske Jans POELSTRA * Hijum 7-8-1744 † St.-Anne 4-3-1816, by x fan Jelsum; Sytske x 2 Jacob Cornelis

448 Tymen Sydses KOOPAL  † Bitgum 1783, mûnder te Bitgummole; x 1e 1736 Sjoerdtje Dirks, dr f. Dirk Jans en Griet Anes; x 2e Tsjom 22-12-1765
449 Jetske Willems * Dronryp 10-3-1744 † Bitgum 25-10-1801 ~ Bitgum op belidenis 13-3-1796, dr f. Willem Kornelis, boer te Dronryp, en Martje Theunis te Dronryp; Jetske ferkeapet yn 1785 foar har bern de mole te Bitgummole oan Thije Pytters en Geertje Tymens te Bitgum

450 Geert Sjoerds
451 Jantje Pieters PALMA

512 Hendrik Jacobs
513 Tjitske Andeles Andringa
Sjoch foar foarâlden: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Hette Tjitzes Hettema

514 Jan Dirks SIDERIUS * Froubuurt 1732; x Froubuurt 25-3-1764
515 Jannigje Arjens * Froubuurt

516=316 Arjen Jans OSINGA
517=317 Ymkje Jans

518 Johannes Gerkes * 1739 † 1793, x Bitgum 11-12-1756
519 Metje Clases OSINGA * 1738 † 1800

524 Sjoerdt Sydses * 1705 † ûnder Bitgum 1764, boer en keapman op Lyts Aysma (nr 1, 1758) op Dyksterhuzen ûnder Bitgum(mole), letter yn ’e Súdhoek ûnder Froubuorren, nûmer 15.
Sjoerdt is nei Ingelum rekke, trout dêr mei in boeredochter en al rillegau ferfarre se nei Bitgum. Dêr wie wol genôch te rêden en dêrom kaam doe ek Sjoerdt syn broer Tymen dy kanten út, x Ingelum 4-6-1730
525 Aukje Martens ~ Ingelum 19-9-1706 † ûnder Bitgum (Bitgummole) 23-2-1773 (neffens Lidmateregister Bitgum), lidmaat tsjerke Bitgum 4-5-1735 ‘na onderwijsing en geloofsbelijdenisse’; Auk har man Sjoerd docht gjin belidenis, se litte har bern ek net dope. Yn ’e 18e ieu wienen der net in soad lju dy’t yn Bitgum belidenis dienen, dat Syds wie net in grutte útsûndering. Auk wennet yn 1765 ‘Bij de Molen’

526 Wopke Doekeles TOLSMA
527 Wintje Hanses BANDERT

580 Yde Jans
581 Hyke Pytters

582 Frans Tialles, x 1756
583 Trijntje Rienks

632=4152 Jan Hendriks OSINGA * 1697 † 1724, x Menaam 19-6-1718
633=4153 Sytske Louws FOPMA
 * Stiens 21-11-1697 † Bitgum 8-6-1726

634 Jan Abes * 1675 † 1736
635 Trijntje 

706 Marten Alberts, skipper en keapman te Ingelum, boer dêr 1728 op stim 6, âlderling 1719-1724, 1731-1732, x Ingelum 8-5-1687
707 Auck Roimers
, ~ Ingelum 25-12-1668

708 Doekle Wopkes TOLSMA * omstrings 1683 † 1753, boer te Marsum, x Marsum 30-3-1709, yn 1708 op nûmer 39, 1728/1738 op nûmer 10, ‘Lutcke Dotinga’, en nûmer 17 ‘Bockama’, x Marsum 30-3-1709
709 Jeltie Auckes, ~ Frjentsjer 25-4-1685, lidmaat op belidenis te Marsum 2-2-1709 [] Marsum 12-4-1771, boerinne

750 Sjoerdt Sydses = 524
751 Aukje Martens = 525

772 Dirk Dirks BLAUWMUTS, boer op ’e Bildtpôllen, x 
773 Jint Okkes

Swetteherne, Langestraat 94. Foto: Aldfaars Erf, feriening foar doarpsskiednis Bitgum


Grut Alsert dêr’t Gerben Piers enWijke Skeltes Heslinga opbuorkje, Ingelumerdyk 6, Bitgummole. Foto: Aldfaars Erf, feriening foar doarpsskiednis Bitgum

820 Gerben Piers * Wânswert 1693/94 ͠    dêr 17-6-1694 † Bitgum 24-3-1783, 89 jier (neffens lidmatelist N. H. Bitgum) [] Bitgum rigel 16; boer 1725 op Swetteherne (Bitgum nr 20), de Schwartzenbergpleats (Bitgum nr. 4), yn 1738 op de stedspleats (B17 letter 14), op Dyksterhuzen, (letter neamd “Zomerzorg”) en op Grut Alsert (nr 19, letter nr.16), by kwotisaasje ‘welgesteld’, 1728 diaken, letter ferskate kearen âlderling; x Bitgum 8-5-1729
821 Wijke Scheltes HESLINGA ~ wierskynlik Bitgum novimber 1708, dan wurdt doopt ‘soontje van Schelte Jacobs genaamd Wiltje’, nei alle wierskyn is dat in fersin en waard Wijke doe doopt † Bitgum 23-6-1804, [] Bitgum, rigel 16; nei de dea fan har man boerinne op Grut Alsert

832 Dirk Everts SIDERIUS ~ Froubuurt 6-1-1695 † foar 1755, boer op Valburg oan ’e Langhústerweg onder St.-Anne en Froubuurt, x Froubuurt 3-11-1726
833 Grietje Doekes RINIA * Weidum 1699/1700 † foar 1791

834 Jan Sjoukes, boer te Jelsum
835 Baukje Cornelis (HOEKSTRA)

896 Syds Ieskes † wierskynlik 1706, boer op Grut Jetsma op De Burd ûnder Grou, x
897 Grietje Sioerdts

1028=832 Dirk Everts SIDERIUS
1029=833 Grietje Doekes RINIA

1036 Gerke Johannes, x Dronryp 1716
1037 Geertje Jans * 1683 † Menaam 23-11-1758

1038 Claas Hendriks OSINGA * Menaam 8-10-1698 † dêr 20-3-1754, boer dêr; x 21-9-1732,
1039 Saapke Clases * Menaam 1716 † 9-12-1748

1050 Marten Alberts, skipper en keapman te Ingelum, boer dêr op stim 6, x
1051 Auck Roimers

1544 Dirk BLAUWMUTS?

1640 Pier Watses, ~ Oentsjerk 25-12-1671, boer te Wânswert oant 1697, dêrnei op de kleasterpleats  ‘De Flappe’, nû. 37 te Ferwert, † Ferwert nei 2-10-1709, (ynventarisaasje fan syn boel 26-3-1711), x Wânswert 1691/1692
1641 Antje Jarichs, * Wânswert omstrings 1674 † Ferwert 9-12-1777, 103 jier âld; lidmaat dêr 16-4-1690 en mei har man lidmaat te Ferwert 8-8-1697, x 2. likernôch 1711 mei Bote Tjammes, buorket mei him op ‘De Flappe’


Buma state, Dyksterhuzen 1. Foto: Argyf Alfaars Erf, feriening foar doarpsskiednis Bitgum

1642 Schelte Jacobus HESLINGA, * 1675, boer te Bitgum, op Dyksterhuzen op Bumastate (B14), en te Marsum
1643 Eelck Clases, boerinne

1792 Iesk Hillez, (ek: Isck), * Raard 1637 † nei 1689; x 1e (tredde prokl. gerjocht Idaarderadiel 16-6-1662) Tiet Hotzes; x 2e foar 1666
1793 Jets Willems, widdo fan Syds Haytes (soan fan Hayte Gerryts); boer te Warten yn 1680.

1794 Sioerd Cornelis, boer yn De Burd (stim 65, buorman fan syn skoansoan Syds Ieskes)
1795 Ock Sioerdsdr.

2056 Evert Foppes ~ Froubuurt 16-7-1671, boer te St.-Anne en Froubuurt, x Froubuurt 6-8-1693; x 2e Neeltje Jans Kuyk * 1677, dr f. Jan Everts Kuyk en Trijntje Walings Wassenaar
2057 Bauckie Dircks ~ Froubuurt 4-4-1667

2058 Doecke Jansz. RINIA
2059 Lipkjen Tjallings PALSMA

2074 Jan Taedes
2075 Sjoerdtje Dircks

2078 Claas Jelles
2079 Aafke Sapes

2102 Roymer Auckes
2103 Antje Gosses
Sjoch foar fierdere foarâlden: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Brouwer-Damsma (ek yn it Frysk Kertiersteateboek, Fryske Akademy, 1996, ISBN 90-6171-813-9)

3280 Watse Pieters * wierskynlik te Oentsjerk, hy en syn earste frou wurde op 9-6-1671lidmaten te Oentsjerk, boer dêr, yn 1689 op ‘Bornmeer’, stim 17 ûnder Wânswert, 18-8-1689 ynskreaun as lidmaat te Aldtsjerk, en dan hierder fan pleats nûmer 5 dêr, 1689 neamd ûnder de persoanen dy’t te Aldtsjerk kontrôle oer de stimgerjochtichheden útoefenje, x 2. Oentsjerk 21-5-1682 mei Imck Dircks fan Wânswert, † nei 1705, widdo fan Tjaerd Jarichs, x 1. Oentsjerk 26-2-1671
3281 Grietie Wiegers, fan Wânswert, † Oentsjerk (ynventaris yn stjerhûs op 29-12-1680)
Sjoch foar fierdere foarâlden: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Brouwer-Damsma (ek yn it Frysk Kertiersteateboek, Fryske Akademy, 1996, ISBN 90-6171-813-9)

3282 Jarich Fokes † Jislum 1689, boer te Stiens en Jislum,, x 1. Minke Gerbens, x 2 Stiens 17-8-1656
3283 Trijntje Meinderts, fan Wânswert, boerinne

3284 Jacob(us) Clases HESLINGA * omstr. 1632 † Boksum tusken 1692 en 1696, buorket mei syn frou op Diorrema State, stim 25 te Boksum, meirjochter fan Menameradiel, x Boksum febrewaris 1663
3285 Hanck Mattheus METSMA, (ek: Hainsck), fan Boksum, boerinne. * Boksum † omstr. 1643

3584 Hille Liuuesz, te Easterwierrum, sûnt 1633 te Raard, yn 1647 boer yn De Burd ûnder Grou, † nei 1652, x 1e omstr. 1631
3585 Trintie Hartmansdr, † Grou tusken 1644 en ’47, dochter fan Hartman Sydses en Anna Johannesdr; x 2e 1647 Griet Gerrytsdr, † Grou 1652, widdo fan Hoyte N.,

4112 Foppe Johannes ~ Stiens 25-7-1641 † foar 1677,  timmerman en houtkoper te Froubuurt, x Froubuurt 31-7-1664
4113 Jannigje Everts * 1645/46 † foar 1677

4114 Dirck Jansen
4115 Lysbeth Jans GELDER

4152 Jan Hendriks OSINGA * 1697 † 1724, x Menaam 19-6-1718
4153 Sytske Louws FOPMA
 * Stiens 21-11-1697 † Bitgum 8-6-1726

4154 Johannes Feickes * 1643 † Ljouwert 1725; x 1 Ljouwert 20-11-1674 Trijntje Clases; x 2 1665
4155 Sytske

4158 Sape Louws * Marsum 1645 † 1714, x 25-10-1668
4159 Trijntje Pytters

7170 Gerryt Doeckles

8224 Johannes Namnes * omstreeks 1586 † Froubuurt 26-8-1656, weedner fan Jantie Jurriens en Aafke Beerns; boer te Froubuurt, 3e Stiens 5-2-1637
8224 Tette Arnoldus SIDERIUS * Frjentsjer 23-1-1618
Foarouders fan Tette:
Johannes Woudstra – Siderius – de Familie en het Handschrift – Kwartierstaat van Tette Arnoldi Siderius, side 82. Eigen behear, Ingelum, 2002

8226 Evert Cornelis
8227 Claasje Cornelis GELDER

8304 Hendrik Jansen OSINGA * Bolswert 13-8-1665 † Bitgum 24-3-1742; mûnder en komelker; x 2 Menaam 16-2-1710 Tietje Broers; x 1 Ljouwerteradiel 1695
8305 Mettje Johannis
* Jelsum 1675  † Ljouwerteradiel 1708

8306 Louw Arjens FOPMA * St.-Jabik 1668 † Menaam 1722; boer te Stiens en Menaam
8307 Beitske Folckerts FOPMA * Berltsum 1672 † Menaam 1702

8308 Feycke Heres?
8309 Mettje Pytters?

8316 Louw Saepesz
8317 Welmoed Pytters

16608 Jan Hendriks OSINGA, x 1 Ljouwerteradiel 22-3-1657 Rink Jans; x 2 Ljouwerteradiel 13-11-1662 Tiettie Gerrits