GENEALOGY
HELLEMA
CLOECK HELLEMA

Ut de neilittenskip fan Doeke Wygers Hellema (1766-1856, IV.3) binne gâns dokuminten bewarre bleaun. Erfgoed Fundaasje ynventariseart en beskriuwt dy. Hjirboppe in Nijjierslokwinsk út 1793

Research and composition: Erfgoed Fundaasje/Heritage Foundation.
This genealogy is far from complete: being worked on. Additions and enhancements? See form.

Dizze genealogy is noch lang net wat it wêze sil: wurdt oan trochwurke. Graach oanfullingen en ferbetteringen. Sjoch kontaktformulier.
Gâns gegevens hjirûnder binne mei tank oernommen út:
Jochum Hoekstra, Minne Hoekstra – De familie Hellema, eigen behear,1999
Ir. F.Th.H. Nauta – Een geslacht Hellema en aanverwante geslachten: Beekhuis, Vlaskamp, Sinninghe Damsté, Cloeck, n.d., 1991
Christina Hellema – Stamboom Hellema, n.d.
Doeke Wygers Hellema – Dagboeken – Historisch Centrum Leeuwarden
Hellema
, genealogy, n.n., n.d.
Simon Wierstra – Hellema, ûnderskate yngongen op internet
Ferskillende hanskriften oangeande genealogiën Hellema
Sjoch ek: Erfgoed Fundaasje – Hettema – Kertiersteat Hette Tjitzes Hettema.


~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/burried

 

I

Baucke Pytters † foardat syn frou stoar, timmerman te Hallum, lidmaat Hallum 1682, âlderling yn 1712 en 1720, x Hallum 20-9-1696 Trijntje Harmens Adema ~ Hallum 24 des. 1665 (komt fan Frjentsjer), † Hallum jan./maart 1738, dr f. Harmen Eelckes Adema, timmerman, yn 1657 te Amsterdam, letter te Stiens en Hallum, yn 1687 in hoartsje yn Ljouwert, komt itselde jier yn Hallum werom; dêr diaken 1670, en Antje Gerrits.
Bern:
1 Pyter Bauckes ~ Hallum 27-10-1697 † foar of yn 1730, x Fetje Ates, hja hertroud yn 1730.
Bern:
   1 Bauke Pyters * Hallum 25-8-1726
2 Harmen Bauckes ~ Hallum 16-7-1699, x -9-1723 Antje Hylkes
Bern:
   1 Bauke Harmens * Hallum 16-10-1724
en 5 oare bern
3 Doeke Bauckes Hellema, folget II.1

II

II.1 Doeke Baukes Hellema ~ Hallum 22-10-1702 † Ferwert fóár 9-12-1762, eigenerfd boer op Hillema state (yn 1738 brûker fan stim 74; yn 1748 eigner en brûker fan Jansma state, ek brûker fan stim 22,60 en 61; yn 1758 eigner en brûker fan stim 32 en brûker fan stim 60 op Jousmabuorren of Jousterbuorren ûnder Hallum; yn 1754 bysitter (=wethâlder) fan Ferwerteradiel, frederjochter fan Ferwerteradiel; bierbrouwer te Hallum; lidmaat op belidenis te Hallum 6-5-1729; op lidmatelist 1734 en 1758; x 1 Hallum 23-5-1728 Emke (ek: Imkje) Aukes ~ Marrum 22-11-1705 † Hallum 1736/1737, dr f. Auke Sybrands, mr. skuonmakker te Marrum, en Antje Nob; x 2 14-12-1738 Ytje Wygers ~ Hallum 24-2-1715 † Hallum 1754/58, Ytsje stiet net op ’e lidmatelist fan Hallum; dr f. Wyger Johannes en Maaike Doedes.
V1744:Doeke Baukes te Hallum, húshâlding 10 persoanen, 12-0-0.
Q1749: D.B. te Hallum, ‘welgestelde boer’, 7+4, 75-3-0 + 14-3-0.
FER 39 d.d. 6-11-1730: Doeke wurdt mei syn broer Harmen kurator oer de bern fan har broer Pieter Baukes, dy’t fertige is. De widdo Fetje Ates sil wer trouwe.
FER 39 d.d.18-3-1738: Doeke syn mem Tryntje Harmens is ferstoarn; erfgenamten binne Harmen Baukes foar 1/3, Doeke Baukes foar 1/3 en de twa bern fan Pieter Baukes foar elk in sechsde part.
FER 39 d.d.3-6-1740: Doeke is kurator oangeande de neilittenskip fan ’e ferstoarne Sietse Johannes op Jouwsmabuorren ûnder Hallum. Sietse is in omke fan Doeke syn frou.
FER 49 d.d.9-12-1762: nei syn ferstjerren wurde Bouwe Montes Boersma en Hans Folkerts te Hallum beneamd as kuratoaren oer syn minderjierrige bern: Wieger, 22 jier, Pieter, 19 jier en op reis nei Indië, Anne, 16 jier, Trientje, 14 jier, Aaltje, 11 jier en Gerrit, 8 jier. Dêrnei folget in ynventarisaasje dêr’t ek de fjouwer bern út it earste boask by belutsen binne.

De Hillema’s en Hellema’s yn dizze genealogy ha har achternamme grif ûntliend oan Hillema of Hellema state op Jousmabuorren ûnder Hallum.
Yn 1511 húsmannet Lieuwe Hillema dêr, yn 1531, 1544 en 1554 wurdt dat stee bewenne troch Meynert Hillema, folmacht foar Ferwerteradiel en yn 1540 rjochter te Hallum. Omstrings 1615 binne Meynert en Hille Hillema dykplichtigen fan ’e Monnikebiltdyk. By dat plak wurdt in stik leech lizzend lân it Hillema- of Hellemerleech neamd.
De hearskippen yn ’e stambeam hjirûnder stamme net ôf fan dy 16e ieuse Hillema’s of Hellema’s. 
        

Bern út it earste houlik:
1 Bauke Doekes ~ Hallum 30-10-1729 † Rie 1780/88, 1758 lidmaat te Hallum, ûntfanger te Rie, x Hallum 22-2-1761 Baukje (ek: Baauwkje) Gerrits, libbet noch yn 1794, ferfart yn 1788 fan Rie nei Hallum, dr f. Gerrit, ûntfanger te Rie.
Bern:
   1 Imke Baukes Hellema ~ Hallum 15-12-1761
   2 Tjitske Baukes Hellema ~ Hallum 18-12-1763 † Bitgum 13-10-1820, x Rie 8-2-1784 Jan Jans Jouwsma † Hallum 28-2-1813, gernier te Bitgum, sn f. Jan Jansen en Mintie Pieters.
Mooglik hat Jan Jouwsma syn fan ûntliend oan Jousmabuorren ûnder Hallum, dêr wurdt noch ûndersyk nei dien.
   3 Antie Baukes Hellema * Rie 10-6-1773 † Frjentsjer 22-12-1821, Wyk 50 nr 88, yn 1821 arbeidster te Frjentsjer, x 1 Hallum 30-11-1794 Sas Klazes Jepma, sn f. Klaas Kornelis Jepma en Taetske Sasses; bern: 1 Klaas x 1 Gretske Sakes Wijma; x 2 Menameradiel 4-6-1828 Lolkje Sjuks Hettema, widdo Wynhout Joukes Hoekstra; x 3 Menameradiel 12-5-1836 Neeltje Willems Hoitsma; 2 Baukje * Hallum 19-3-1797; 3 Doetje * Hallum 1-2-1801; Antsje Baukes Hellema x 2 1800 Jan Pieters Pietersma † Koaningsbuurt ûnder Mullum 17-8-1821, koaltsjer dêr
2 Auke Doekes Hellema ~ Hallum 20-4-1732, boer ûnder Hallum, net troud.
3 Arjen Doekes Hellema, folget III.1
4 Antje Doekes Hellema * Hallum 22-4-1736, docht belidenis te Huzum op 28-2-1767, x Wânswert 28-6-1761 Hendrik Bartels Idzerda * Heech, komt 4-4-1763 fan Wânswert yn Huzum, ferfart 19-8-1768 nei Grou, skoalmaster te Grou; Antsje en Hindrik krije gjin bern; Hindrik x 1 Wânswert 21-5-1752 Trijntje Minnes Steinstra (ek: Steenstra, Stienstra) † Wânsert omstr. 1759; bern: Bartel Hendriks Idserda * Wânswert 14-1-1753; Minne Hendriks Idserda * Wânswert 3-5-1757   
5 Pyter Doekes ~ Hallum 18-5-1739 † dêr fóár 1743
6 Wyger Doekes Hellema, folget III.2
7 Pyter Doekes * Hallum 8-12-1743, jong †
8 Anne Doekes Hellema, folget III.3
9 Trijntje Doekes Hellema ~ Hallum 1-12-1748, x Andries Johannes Andriessen, te Suderdrachten, 1777 klokmakker te St.-Anne; bern: 1 Joukjen * Suderdrachten 17-10-1769; 2 Doeke * Suderdrachten 11-9-1771; 3 Ytje * Suderdrachten 12-4-1777; 4 Antje * St.-Anne 8-2-1777
10 Aaltje Doekes Hellema ~ Hallum 4-4-1751
11 Gerrit Doekes Hellema ~ Hallum 7-4-1754, wennet foar syn trouwen te Wânswert, x Húns 27-3-1780 Jeltje Johannes Twijnstra fan Húns; gjin bern.

III

III.1 Arjen Doekes Hillema ~ Hallum 28-3-1734 † Bitgum 18-12-1807, boer ûnder Huzum, x Hallum 20-4-1766 Rebecca Klazes † Bitgum 6-12-1787, (yn stjerakte fan har dochter Tryntsje neamd Bieke), yn 1766 te Huzum.

Arjen Doekes neamt him Hillema, syn neiteam Hellema. Dit ‘Bitgumer’ laach is yn manlike lijn útstoarn yn 1882 mei Skelte Klazes Hellema (IV.2.1).

Bern:
1 Doeke Arjens Hellema, folget IV.1
2 Klaas Arjens Hellema, folget IV.2
3 Antje Arjens Hellema * Hallum 15-12-1772 † Berltsum 3-6-1853, lid op belidenis te Berltsum 4-6-1838, yn 1824 dêr sûnder berop, x Jelle Gosses de Vries † Berltsum 6-3-1824
4 Pietje Arjens Hellema
* Hallum 15-11-1774  Wier 21-9-1840, 1840 genierske te Wier, x Ate Hendriks Boersma * Wier omstr. 1770  dêr 17-3-1828, nr 15, gernier dêr, sn f. Hendrik Ates en Antje Arjens
5 Trijntje Arjens Hellema * Hallum 7-8-1776  Wjelsryp 4-11-1846, 1824, 1833 winkelfrou te Wjelsryp, x Reinder Hessels Reinsma * Dronryp omstr. 1774  Wjelsryp 12-10-1829, arbeider te Wjelsryp, sn f. Hessel Reinders Reinsma en Dieuwke Lolles
6 Titie (ek: Tietje) Arjens Hellema * Hallum 14-11-1781 Wier 15-2-1837, wennet yn 1817 te Mantgum, x 1 Cornelis Dirks Groeneveld † Wier 31-1-1812, gernier te Wier; x 2 Menameradiel 3-12-1814 Sikke Hendriks Hiemstra * Burdaard 31-10-1781  Wier 6-7-1858, 1814 arbeider te Jannum, 1815 gernier te Wier, 1837 gernier/winkelman te Wier, 1858 dêr arbeider, sn f. Hendrik Klazes Hiemstra, timmerman te Burdaard, en Baukje Sikkes.

III.2 Wyger Doekes Hellema ~ Hallum 12-3-1741  dêr 1778, komt omstr. 1762 yn ’e kost by syn sweager Hindrik Bartels Idserda, skoalmaster en organist te Wânswert, x Wânswert  16-6-1765 Grietje Lykles (Hellema) * Surhusterfean 20-12-1733  op belidenis Wânswert 19-6-1791  Wânswert 30-12-1822, nr 3, dr f. Lykle Dirks, arbeider en skipper te Surhústerfean, en Grietje Jans.
Bern:
1 Doeke Wygers Hellema, folget IV.3
2 Ytje Wygers Hellema * 1770  1831, x Hallum 18-11-1789 Tjitze Gerrits Memerda, boer op ’e Hallumer Mieden.
Bern: 1 Wyger * 1811, x Jantje Egberts Gaikema; 2 Grietje, x Dirks Mients Veldstra, arbeider te Aldtsjerk; 3 Pieter, te Aldtsjerk; 4 Wytske, x Pier Baukes Lettinga, boer op it Stienzer Aldlân; 5 Doeke, boer te Boarnwert en Rinsumageast, komelker ûnder Wânswert, x Baukje Dirks Boonstra; 6 Jan, kleanmakker te Hallum, Ferwert en Wânswert; 7 Tjerk, boerefeint te Jannum; 8 Lykle, boer te Menaam en Froubuorren, x 1 Klaaske Klazes Reitsma, x 2 Rinske Taekes Boersma; Tsjisse hat trije foarbern, û.o.: Tjitske, x Sipke Tjeerds Hoogterp, boer ûnder Rinsumageast
Ytsje Hellema x 2 Ferwerteradiel 31-5-1832 Hendrik Tyssens Huizinga, boer ûnder Hallum
3 Trijntje Wygers Hellema * 1772, net troud, op âldere leeftyd blyn
4 Sytske Wygers Hellema * 1774  1814, x 11-5-1800 Sipke Wopkes Overdijk, * omstr. 1777, boer ûnder Goutum; 4 dochters, 1 soan
5 Lykele Wygers Hellema, folget IV.4
III.3 Anne Doekes Hellema * Hallum 24-3-1746, x Jieskje Fokkes.
Bern:
1 Ytje Annes Hellema * Achlum omstr. 1781  dêr 22-8-1857, nr 19,  boerinne te Achlum op Grut Dearsum, wennet yn 1829 te Mullum, by ferstjerren sûnder berop te Achlum, x 1 Wybren Fongers Oosterbaan † Achlum 29-3-1821, 1802, 1805 boer te Burchwert, letter op Grut Dearsum te Achlum; Ytsje x 2 (op houlikse betingsten, Notarieel Argyf Barradiel nr 26, ynvnr. 105007, aktenr 00049). 26-5-1829 Jan Piers Draisma * Achlum 1792  Harns 28-7-1852, eigenerfd boer op Grut Ludum (ek: Luidum) ûnder Achlum, sn f. Pier Aukes Draisma, boer oan ’e Grienedyk (Slachtedyk) tusken Arum, Kimswert en Achlum, sûnt 1790 op op Grut Ludum (earst hierder, letter eigener), en Tjitske Ulbes Haitsma.

Jan Piers Draisma skinkt syn pleats Grut Ludum oan ’e tsjerke fan Achlum, ek draacht er by oan ’e skinking fan it oargel, fermeld op in tinkplaat.
As er deropútgiet docht er dat mei in djoerabel reau mei twa gelikense wite skimmels derfoar, dy binne f 400,- wurdich. Yn 1839 keapet er it reau foar f 280,-, foar it túch telt er f 78,- del.


Tinkstien yn ’e tsjerkemuorre te Achlum.
Jan Piers Draisma is in broer fan Ulbe Piers Draisma, de oprjochter fan de Brânassurânsje Maatskippij Achlum 1811, foarrinner fan Achmea 

IV

IV.1 Doeke Arjens Hellema ~ Hallum 8-3-1767  Bitgum 10-10-1836, nr 92, gernier te Bitgum, x Jantje Pieters.
Bern:
1 Arjen Doekes Hellema, folget V.1

IV.2  Klaas Arjens Hellema (sn.f. III.1) ~ Hallum 6-11-1768  Bitgum 20-5-1843, gernier te Bitgum, x Wijke Scheltes Heslinga † Bitgum 17-8-1846, dr f. Schelte Gerbens Heslinga, boer ûnder Bitgum, en Geertje Gerbens (Geartsje komt soms ek foar mei de achternamme Heslinga: mooglik naam se sels betiden dy fan har man oan, of oaren joegen har dy.)
Bern:
1 Schelte Klazes Hellema * Bitgum 3-2-1799  Ljouwert, wenjend te Bitgummole 29-1-1882 [] Bitgum rigel 4, grêf 6, gernier mei syn suster Geartsje te Bitgummole; net troud
2 Geertje Klazes Hellema * Bitgum 1800  Bitgummole 21-4-1856, gernierske mei har broer Skelte; net troud
Meidieling tink fan Jabik Keimpes Dykstra te Bitgummole: Dy Hellema’s – Skelte en Geartsje – hienen ienichsins in gerennommearde namme troch har foarnaamachtige foarm fan leven.
3 Trijntje Klazes Hellema * Bitgum 3-8-
1806 [] Bitgum rigel 34, grêf 3, x Menameradiel 21-5-1835 Reimer Baukes Heslinga * Froubuorren omstrings 1806 † Bitgum 16-4-1878, hûsnr 213 [] Bitgum rigel 26, grêf 16, by x arbeider by syn heit, letter oant syn dea gernier te Bitgum, sn f. Bauke Jacobs Heslinga, boer ûnder Froubuorren, en Wintje Reimers Koopal.
By de bern út de húshâlding fan Klaas Arjens Hellema en Wijke Skeltes Heslinga – beide fan begoedige komôf, mar by tsjinslaggen gjin fersekerings – binne de ferskillen ekonomys grut: de âldsten Skelte en Geartsje kinne it mei har gernierkerij goed dwaan, Tytsje en Nammen rêde it krekt op. Ymkje en Piter buorkje behoarlik. Dêrtuskenyn komme Tryn en Bauke oan ’e krapperein. Je kinne it ek sjen oan de lêste reis fan dy har omskot: dat komt oan ’e goedkeapere noardkant fan it hôf, it stoflik oerbliuwsel fan frou en man net byinoar; nee, in heel ein fan inoar ôf. Lit stean yn ’e earmen fan it foargeslacht, sa’t Doeke Wygers it sa moai beneamt. Dat kinne sy net betelje.
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Heslinga, Genealogy Koopal/Koopmans
4 Tietje Klazes Hellema [] Bitgum rigel 4, grêf 14, by x faam te Bitgum, x Menameradiel 12-5-1824 Nammen Gerbens Ferwerda * Stiens  Bitgum 21-4-1856 (hûsnr. 40) [] Bitgum rigel 4, grêf 15, by x ovenfeint te Bitgum, letter gernier oan ’e Langestraat; âlderling Christelijk Afgescheiden Gemeente Bitgum, sn f. Gerben Sjoerds Ferwerda, arbeider te Feinsum, en Pietje Nammens Lap (ek: Lipstra, yn stjerakte fan har soan Nammen)
Tytsje ferkeapet op 7-5-1877 boulân oan har muoikesizzer Klaas Pieters Hoogland (sn f. Imkje IV.2.5); keapsom: f 3.750,-; Men.dl. Minútakte 1877, argyfnr 26, ynvintarisnr 037064, aktenr 02153
5 Imkje Klazes Hellema * Bitgum 8-9-1813  dêr 9-12-1864 [] Bitgum rigel 5, grêf 13, x It Bilt 16-5-1833 Pieter Bienzes Hoogland * Ferwert 28-5-1807  Menaam 24-8-1889 [] Bitgum rigel 5, grêf 14, sn f. Biense Pieters Hoogland, boer op Elsma state ûnder Ferwert, letter te St.-Anne, en Antje Jans Boersma.

IV.3 Doeke Wygers Hellema * Wânswert 3-4-1766 † 17-12-1856, x 11-4-1796 Lijsbert Hendriks Palsma * 18-3-1767 † 13-4-1810; x 2 Dieuwke Klazes Nicolai * 4-2-1792.Skriuwoefeningen fan Lysbert Hindriks, as se tsien jier is. Kolleksje Hellema 


De Oranje-gesinde Doeke Wygers is yn ’e Frânse tiid ûntfanger fan ’e belestingen en aksynzen. Hy ken syn Frâns. Kolleksje Hellema

Oanbefelingsbrief fan Doeke Wygers foar sy doarpsgenoat Marten Tymens Jelgersma as doarwarder.
Kolleksje Hellema

Bern:
1 Wyger Doekes Hellema, folget V.2
2 Grietje Doekes Hellema * 15-7-1798 † Wierdsma state op ’e Noardermieden ûnder Hallum 4-12-1835, x Hette Pieters Hettema
3 Dieuwke Doekes Hellema * 13-1-1800 † 11-2-1892, x Pieter AElzes Hiemstra * 1-5-1796 † 15-2-1877
4 Hendrik Doekes Hellema * 22-4-1802 † 30-11-1802
5
 Hendrik Doekes Hellema, folget V.3

IV.4 Lykele Wygers Hellema
Bern:
Grietje Lykeles Hellema
* omstr. 1807 † Kollum 19-12-1849, x Anne Bartels Radema, grôtmakker, ferkeapet 30-12-1850 in hûs en grôtmakkerij anneks skuorre, tún en hiem te Kollum, keapsom: f 3.425,-; bern: Ytje, Jeltje, Gooitske, Lykele, Sybrigje.

V

V.1 Arjen Doekes Hellema † Bitgum 30-12-1838, gernier te Bitgum, x 1 Menameradiel 5-5-1830 Minke Jacobs Gosliga * Ingelum 1811 † Bitgum 14-8-1830, dr f. Jacob Wybes Gosliga, gernier te Ingelum, en Jeltje Klazes van Aisma, gernierske op Grut Aysma op Dyksterhuzen ûnder Bitgum.
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Van Aisma, Genealogy Gosliga
Arryn Doekes Hellema x 2 Menameradiel 16-5-1832 Akke Oenes Wouda, yn 1832 faam te Bitgum, 1846 dêr sûnder berop, dr f. Oene Wytzes Wouda, skipper te Bitgum, letter dêr arbeider, en Janke Foppes Fopma.
Bern:
1 Doeke Arjens Hellema * Bitgum 1-6-1833 † dêr 8-6-1846
2 Janke Arjens Hellema * Bitgum 15-3-1837, by x faam te Tsjummearum, x Barradiel 31-12-1864 Jacob Jacobs de Witte * Tsjummearum, arbeider te Tsjummearum, sn f. Jacob Jacobs de Witte, arbeider te Tsjummearum, en Jantje Meinderts Dijkstra
3 Jantje Arjens Hellema * Bitgum 26-4-1838 † 2-5-1864, 1859 faam te Bitgum, x Menameradiel 9-6-1859 Harmen Harmens Hager * Berltsum 14-3-1827 (syn heit is dan al stoarn) † dêr 30-7-1875, nr 331, 1859 arbeider te Menaam, Harmen x 2 Zwaantje Klazes Buwalda; sn f. Harmen Dirks Hager, gernier te Berltsum, en Hiltje Klazes Hof.
Jantsje is hast acht moanne as har heit stjert, se is pupil fan har omke Klaas Gerbens Brouwer, fuorman (man fan Akke Oenes Wouda), en fan Schelte Klazes Hellema, gernier (neef fan har heit). Har man wurdt geboaren as syn heit al stoarn is.

V.2 Wyger Doekes Hellema * Barhûs ûnder Wurdum 4-2-1797 † 19-3-1869, ûntfanger fan ’e Direkte Belestings te Wurdum, oplaat ta skoalmaster, tolgearder, yn 1852 dêr keapman, yn 1866 winkelman, x 14-5-1818 Jetske Ottes Idzerda, dr f. Otte Idzerda ûntfanger fan ’e Direkte Belestings te Reduzum, en Tjitske Douwes.

(Even tusken heakjes: opmerklik is dat Otte Idzerda it patronym Aalderts sels noait brûkt, en dat komt by him allyksa net foar yn akten fan ’e Boargerlike Stân, trouwens wol yn tsjerklike registers. Yn dy tiid is dat in útsûndering yn sokke fermiddens. Wat soe dat betsjutte? Hat it te krijen mei stân? Of mei ôfstân nei syn heit ta?) 

Wyger Doekes Hellema en Jetske Ottes Idzerda, pastel op paniel, makker noch net bekend.
Partikuliere kolleksje

Wyger Doekes wurdt beneamd ta tolgearder te Wurdum. Kolleksje Hellema


Beneaming ta skoalmaster

Brief fan Wyger en Jetske oan har âldste dochter Tsjitske. Kolleksje Hellema

Brief fan Otte oan syn heit en mem. Kolleksje Hellema

Bern:
1 Tjitske Wygers Hellema * 13-1-1819 † 30-6-1900, x Meile Meintes Miedema
2 Doeke Wygers Hellema
3 Otte Wygers Hellema
4 Hendrik Wygers Hellema, folget VI.1
5 Lijsbeth Wygers Hellema * 1-5-1826 † 1880
6 Folkert Wygers Hellema, folget VI.2
7 Aaldert Wygers Hellema, folget VI.3
8 Grietje Wygers Hellema * 6-12-1832 † 9-9-1865
9 Trijntje Wygers Hellema * 13-5-1835 † 27-3-1929
10 Andele Wygers Hellema, folget VI.4

V.3 Hendrik Doekes Hellema * Barhûs ûnder Wurdum 6-9-1803 † 17-10-1880, x Magdeltje (Machteld) Willems Beekhuis * 24-3-1804 † 6-4-1876.
Bern:
1 Doeke Hellema, folget VI.5
2 Janke Hellema * 1830 † 1833
3 Willem Hellema, folget VI.6
4 Wijger Hellema, folget VI.7
5 Janke Diderica Hellema * 26-9-1836 † 19-12-1921
6 Lijsbeth Hellema * 8-2-1839 † 24-11-1898
7 Jan Steven Cloeck Hellema, folget VI.8


VI

VI.5 Doeke Hellema Hzn
https://historischcentrumleeuwarden.nl/…/Hellema/autobiografie-doeke-hendriks-hellema

 

 

Wurdt fuortset