KERTIERSTEAT
FAN
YMKJE PIERS GROVESTEIN

 

Undersyk: Erfgoed Fundaasje
* = berne/born
~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/burried

As yn dizze kertiersteat trochklikt wurde kin nei oare kertiersteaten en genealogiën, wurde de foarâlden hjir oer it generaal net útwurke: dat soe onnoadich dûbelop wêze. Erfgoed Fundaasje hat gjin ferantwurdlikheid oangeande boarnen, stambeammen, artikels ensfh. dy’t net ûnder har auspisiën falle. Dat betsjut trouwens net dat yn it wurk, útfierd ûnder it behear fan Erfgoed Fundaasje, gjin flaters sitte.
As de persoanen Bildtkerts binne, wordt de geskidenis feerhine in ’t Bildts beskreven.
Wat is in kertiersteat?

1 Ymkje Piers GROVESTEIN * Ingelum 15-8-1913 † 9-2-1991 [] Ingelum; yn 1932, ’35 faam te Ingelum, yn 1932, ’35, 37 te Ljouwert
x
Klaas STRUIKSMA * Raard (D.) * 13-9-1913 † 15-11-1988, arbeider by Johannes Douwes Wassenaar en Anna Margaretha Douwes Bierma feefokkers op Bockema state ûnder Marsum, sn f. Kornelis Struiksma, arbeider te Raard (D.), Eastrum en Marsum
Bern:
1 Kornelis Struiksma * Marsum 21-12-1938; x Lutske Terpstra
2 Aukje Grietje * Marsum 29-2- 1944; x Siebe Laversma
3 Pier Struiksma
* Marsum 1-9-1947; wurksum by hofkersbedriuwen en Aldfaers Erf; x Hendrika Wiegerink (Rieteke) * Enschede 4-8-1949 † 29-8-2016 [] Ingelum

DE FERNEAMING FAN PIER
1 Pier Klazes Struiksma * Marsum 1947
2 Pier Dirks Grovestein * Ingelum 1877=2
3 Piertje Lieuwes Wassenaar * Marsum 1803=11
4 Pier Cornelis Tanja * omstrings 1740=46
5 Pier Cornelis Tania * Blije omstrings 1640=184
6 Pier Foppes Tania * Blije omstrings 1590=736
7 Pier Siercks * Berkwert ûnder Kubaard omstrings 1480?=11776

2 Pier Dirks GROVESTEIN * Ingelum 20-10-1877; by trouwen arbeider te Ingelum;
x Menameradiel 28-5-1903
3 Aukje Dirks GORTER * St.-Anne 10-3-1875 † Men.dl. 25-10-1957; by trouwen faam te Bitgum
Bern:
1 Saapke Piers Grovestein * Ingelum 23-4-1905 † Ljouwert 20-5-1998; ferhuzet op 10-11-1921 út Ingelum nei ’t Diakonessehûs te Ljouwert; komt 6-3-1923 út Ljouwert yn Ingelum, giet 2-7-1926 dêrwei nei St.-Jabik; x Wobbe Boonstra * Hallum 11-10-1901 † Ljouwert 28-6-1974, sn f. Engelbertus Boonstra en Lydia Dirks de Graaf
2 Ymkje Piers Grovestein = 1

koopal-koopmans

Koopal/Koopmans
Sjoch: Genealogy Koopal

4 Durk Kornelis GROVESTEIN (ek Dirk, en Grovenstein) * Minnertsgea 15-4-1837, by x arbeider te Marsum, letter te Ingelum (tekenet de trouakte fan syn bern net: ‘verklarende niet te hebben leren schrijven’)
x Menameradiel 24-5-1865
5 Ymkje Tymens KOOPAL * Bitgum 25-12-1838 † dêr 30-3-1922, by x faam te Bitgum
Bern:
1 Kornelis Durks Grovestein * Ingelum 2-3-1866, by x de lêste seis moanne arbeider te Húns, letter arbeider te Ingelum, x Menameradiel 10-6-1897 Dieuwke Jans de Vries * Marsum 17-2-1866 † Men.dl. 7-9-1946, dr f. Jan Sakes de Vries, yn 1865 arbeider te Wurdum, yn 1897 gernier te Marsum, en Jitske Martens Iestra (ek Yestra).
2 Tymen Durks Grovestein * Ingelum 4-11-1867, arbeider te Ingelum, x Menameradiel 30-5-1897 Bregtje Willems Bekius (ek Beekius, tekenet sels by x Bekius) * Bitgum 1-5-1868, dr f. Willem Douwes Bekius (ek Beekius, tekenet sels yn 1868 Beekius, yn 1897 Bekius), arbeider te Bitgum, en Gerritje Klazes Buwalda.
Sjoch foar oersjoch Bekius: Johannes Woudstra, Siderius, de Familie en het Handschrift, eigen behear, Ingelum, 2002
3 Pier Durks Grovestein * Ingelum 8-10-1869 † dêr 23-11-1869.
4 Hiltje Durks Grovestein * Ingelum 8-11-1870, yn 1909 winkelfrou te Ingelum, x 1e Menameradiel 17-12- 1891 Klaas Kornelis Kikstra * Bitgum 25-10-1864, by x arbeider te Bitgum, sn f. Kornelis Sybrens Kikstra, arbeider te Bitgum, en Willemke Klazes Hoitsma;
Hiltsy x 2e Menameradiel 22-4-1909 Hendrik Kornelis Kikstra * Bitgum 16-2-1877, arbeider te Bitgum, broer fan Klaas.
5 Piertje Durks Grovestein * Ingelum 27-2-1873 † Bitgum 22-2-1943;
x Menameradiel 21-5-1896 Anne Jacobs Noteboom * Bitgum 24-11-1872, frachtrider, boadskiprinder en gernier te Bitgum, sn f. Jacob Annes Noteboom, arbeider te Bitgum, en Trijntje Klazes Zijlstra.
6 Pier Durks Grovestein = 2
Sjoch: Erfgoed FundaasjeGenealogy Koopal

6 Dirk Hendriks GORTER * St.-Jabik; by trouwen arbeider te St.-Jabik
x It Bilt 14-11-1867, 30 en 22 jier
7 Saapke Klazes DE JONG * St.-Anne

8 Cornelis Johannes GROVESTINS (yn berte-akten fan syn bern yn 1918, ’20, ’26: GROVESTINS; yn 1837: GROVESTEIN, en yn Notarieel Argyf 1827: GROFSTEIN) * Deinum 6-12-1786 † Ommerskâns 27-8-1842, 55/56 jier; arbeider St.-Jabik, yn 1815 te Dronryp, yn 1820, ’23, ’24 te St.-Jabik, yn 1824, ’26 te Wier, yn 1827 te Berltsum, letter te Minnertsgea; kolonist te Ommerskâns;
Kees x 1 Berltsum 16-7-1809 Jeltje Jacobs, hy fan Berltsum, sy fan Wier
Kees x 2 Menameradiel 10-9-1823; Kees en Hiltsy kinne beide net skriuwe; neffens de trou-akte is Hiltsy 26 jier en Kees 40; mar neffens in oare opjefte soe Kees yn 1786 geboaren wêze en dus mei syn trouwen om ’e 37 hinne;
9 Hiltje Herkes MEERSMA * Minnertsgea omstrings 1798 † dêr 13-1-1848, 52 jier, hûsnr 28; arbeidster te Minnertsgea, seis moanne foar har trouwen te Wier; by har ferstjerren wurdt troch de gemeente in Certifikaat van Onvermogen ôfjûn
Bern fan Kees en Jeltsy:
1 Johannes Cornelis Grovestins * Dronryp (neffens syn stjerakete * Peins) 14-5-1815 † St.-Jabik 10-3-1824, 9 jier, hûsnr 17
Bern fan Kees en Hiltsy:
2 Maaike Cornelis Grovestins * St.-Jabik 17-3-1820; by trouwen faam te St.-Anne; x It Bildt  30-1-1845, 47 en 25 jier, Simen Tjerks Bijlsma * St.-Anne; gernier te St.-Anne; sn f. Tjerk Symens Bijlsma en Geertje Romkes Terpstra
3 Pietje Cornelis Grovestins * Berltsum 7-12-1826
4 Durk Kornelis Grovestein * Minnertsgea 15-4-1837

10 Tymen Sjoerds KOOPAL  * Bitgum omstr. 1802 † 11-11-1858, 56 jier, yn 1835 arbeider, yn 1838 gernier te Ingelum; Tymen is lid fan ’e Fryske Skutterij (1e ôfdieling, 2e bataljon, 2e kompanjy, nr 128)
x Menameradiel 20-5-1835
11 Piertje Lieuwes WASSENAAR (ek: Pietertje) * Marsum 28-7-1803 † Ingelum 4-11-1874; yn 1835 tsjinstfaam, yn 1865 winkelfrou te Ingelum
Tymen keapet op 10-4-1846 in snikskip mei ynventaris farrende tusken Ljouwert en Ingelum fan Siebren Poppes de Boer, keapman te Ingelum, keapsom f 230,00

KOOPAL TYMEN S. 1842

12 Hendrik Tabes GORTER *; kin niet skrive; erbaaier te St.-Jabik
x ’t Bildt 3-5-1829
13 Trijntje Aukes KLEIN * St.-Jabik; kin niet skrive; bij trouwen maid te St.-Anne

14 Klaas Klazes DE JONG * St.-Jabik -3-1773 ~ folwassen 19-5-1811 † St.-Anne 6-11-1851; in 1838 boer te St.-Anne;
x 1 ’t Bildt 24-1-1833 Adriaantje Anes Wassenaar * St.-Anne 9-4-1784 † dêr 26-11-1836, dr f. Ane Cornelis Wassenaar en Neeltje Arjens;
Jaantsy x 1 St.-Anne 31-5-1801 Pieter Cornelis Brouwer * St.-Anne 14-3-1783 † dêr 9-6-1812, sn f. Kornelis Kornelis en Elske Alles
Jaantsy x 2 ’t Bildt 31-5-1818 Harmen Piers van Straten * St.-Anne 23-9-1774 † dêr 18-12-1826, weedner fan Joukje Martens, sn f. Pier Harmens en Trijntje Rodmers
Klaas x 2 ’t Bildt 7-6-1838, 65 en 22 jaar
15 Sybetje LUKSEN (ok: LUXEN) * Stiens 6-11-1815 † St.-Anne 24-12-1889; kin niet skrive; by trouwen in 1838 werkfrou te St.-Anne;
Sybetsy x 2 ’t Bildt 15-11-1855, 40 en 28 jaar Dirk Jans Willemsen * St.-Anne 26-10-1827 † dêr 13-5-1860; kin niet skrive; erbaaier te St,-Anne; sn f. Jan Willems Willemsen, erbaaier in St.-Anne, en Lysbert Klases Kaper
Sybetsy x 3 ’t Bildt 29-5-1873 Anne Sytzes Jaarsma * St.-Anne 10-3-1820 † dêr 7-7-1873;
Anne x 1 ’t Bildt 30-3-1843 Klaasje Jans Willemsen (suster fan Dirk, de tweede man fan Sybetsy) * St.-Anne 12-4-1817 † dêr 8-6-1872
Sien: Jaarsma Holwert – parenteel

16 Johannes Cornelis GROFSTEIN † Dronryp 5-6-1794
x Marsum 1-6-1777, beide fan Marsum
17 Maaike Thomas (ek: Maeke; Maak is in flaaifoarm fan Maaike)

Ut it rekkenbiek fan ’e Herfoarme Tsjerkfâdij fan Dronryp:
krigen foar kistjild 5-1774:
-£ 15:-:- : ontv(angen) van Korneles Johannes sijn broeders doodvat
betelle foar begraffeniskosten, 7-6-1794:
-£ 1:4:- bet(aald) aan Feije Douwes de uitgeschotene penn(ingen) weegens ’t inlossen van de nieuwe rok van de zo eeven genoemde Joh(annes) Corn(elis) uit de bank van leening te Leeuwarden;
-£ -:16:-t: bet(aald) aan de de vrouw van Roelof Bisschop weegens gedane diensten aan ’t sterfhuijs van Joh(anne)s Corn(elis) voorn(oem)t, 0-8-0, uitschot aan melk 0-2-0, weegens ’t bier drinken van de buuren aan haar huis 0-6-0
-£ -:2:- bet(aald) aan vragt van een vandel bier van Franequer om door de buuren op de begravenisse van Joh(anne)s Cornelis, alias Grofst(eins) gebruikt te wordenBetaald wegens begrafeniskosten

[Is dizze Jehannes ek besibbe oan: Johannes Kornelis * omstrings 1742 † Wier 28-2-1810, 68 jier, neilittend in frou en fiif bern?
Of oan: Johannes Cornelis x Berltsum 18-5-1783 x Grietie Nicolaas, beide fan Doanjum?
Of oan Johannes Kornelis Grovestins † Wier 10-3-1824? (by syn ferstjerren wurdt in Certifikaat van Onvermogen ôfjûn)
Dat wurdt neipluze]

18 Heerke Gerbens MEERSMA (ek: Herke) * Minnertsgea omstrings 1769 † dêr 4-4-1827, 59 jier, hûsnr 129; docht op 3-4-1814 belidenis te Minnertsgea; yn 1821 dêr diaken; yn 1814 arbeider te Minnertsgea, yn 1812, ’21, ’27 koaltsjer ûnder Minnertsgea, yn 1818 te Berltsum?, yn 1823 dêr gernier; x 2 Janke Sjoerds; kin net skriuwe; yn 1829 koaltsjerske te Minnertsgea, yn 1832 dêr gernierske;
x 1
19 Pietje Jans DRAISMA † Minnertsgea 9-10-1804
Hearke hiert 5-1-1813 twa hektare lân te Wier fan Doekje Lemke dêr

Hantekening fan Hearke Gerbens Meersma, syn bern binne ’t skriuwen net machtich

20 Sjoerd Tymens KOOPAL * Bitgum omstrings 1774 † Bitgum 6-7-1831, 57 jier; yn 1817 ‘schuijtevaarder’ te Bitgum, yn 1830 dêr arbeider; 
x Bitgum 9-12-1798 
21 Ymkje Pieters DE VRIES
* omstrings 1778 † Ingelum 3-8-1823, omstr. 45 jier
Yn 1813 stiet Pieter Pieters de Vries foar f 840,00 boarch foar Sjoerd; Sjoerd hat yn 1820 in skuld by Johannes Martens Koopmans; yn 1823 stiet Hindrik Annes van der Hogt boarch foar him

22 Lieuwe Andries WASSENAAR * Menaam 1768 † Minnertsgea 18-4-1822; yn 1795, ’96, ’97 boer te Menaam, yn 1799, 1801, ’03, ’05, ’09, ’19, ’20 húsman te Marsum, yn 1822 boer te Ingelum
x Ingelum 1-12-1793, hy fan Menaam, sy fan Ingelum
23 Ytje Piers TANJA ~ Menaam 2-8-1767 (trije en in heale wike âld) † Ingelum 13-8-1843, 77 jier, hûsnr 18; yn 1822 boerinne te Marsum; docht 7-2-1700 belidenis te Marsum; komt as lidmaat op 16-9-1822 fan Marsum yn Menaam, komt op 12-12-1824 fan Menaam yn Ingelum (attestaasje 4-8); yn 1826, ’35 en by har ferstjerren sûnder berop te Ingelum
Ytsy en har soan Andrys ferkeapje  19-9-1829 bou en greide ûnder Menaam oan Wopke Sjoerds Osinga, boer dêr, keapsom: f 1.166,00;
Ytsy stiet boarch foar Pier Arjens Wassenaar dy’t foar seis jier te Menaam in sate en lân hiert fan Willem Albarda en Janke Looxma te Ljouwert, hiersom: f 600,00 yn ’t jier 

24 Tabe Dirks GORTER * Froubuurt 7-7-1761 ~ dêr 8-8-1761 † dêr 16-11-1836, 74 jaar, huusnr 160; erbaaier te Froubuurt en Ouwesyl;
x Froubuurt 14-5-1797
25 Trijntje Ædes BROEKENS (in sommige akten ok: Broekes, de nasale n het de amtner in ’e spelling dêrdan fortlaten) * Hallum 30-10-1772 ~ dêr 6-12-1772 † Froubuurt 28-5-1839

26 Auke KLEIN

28 Claas Claasen
x Froubuurt 7-3-1768
29 Neeltje Jans

30 yn ’e Boargerlike Stân wurdt de heit fan Sybetsy (nr 15) net opjûn; N.N. soe ynhâlde kertierferlies
de heit is lykwols bekend:
30 Johannes Oeges DIJKSTRA
* Hijum 17-5-1793 † Froubuorren 20-9-1858; arbeider te Froubuorren
Jehannes x Froubuorren 1-5-1813 Wintje Eeltjes Luksen * Stiens 1-12-1793 ~ dêr 22-12-1793 † Froubuorren 23-3-1839; Wintsy is in jongere suster fan Saapke (nr 31)
31 Saapke Eeltjes LUKSEN
 * Stiens 5-2-1791 ~ dêr 13-3-1791 † dêr 14-4-1855, 64 jier; kin net skriuwe; yn 1815, ’38 wurkfrou te Stiens;

x Ljouwerteradiel 21-5-1829 Tjeerd Pieters Miedema * Stiens 1-8-1798 † dêr 24-4-1864; in 1838 erbaaier te St,-Anne, sn f. Pieter Gerbens Miedema en Janke Tjeerds Stienstra
Sjoch foarâlden Jehannes Oeges Dykstra: Tjaart Egge MartensKertiersteat Tiete Johannes Dijkstra

32 Cornelis GROFSTEIN of  GROVESTINS?

34 Thomas

36 Gerben Heerkes
x
37 Hiltje Alberts

40 Tymen Sydses KOOPAL † Bitgum 1783; eigner fan ’e mole yn ’e buorskip ‘Bij de Molen’, letter útgroeid ta Bitgummole. Tymen is de mûnder fan syn eigen mole
x 1e 1736 Sjoerdtje Dirks, dr f. Dirk Jans en Griet Anes
x 2e Tsjom 22-12-1765
41 Jetske Willems * Dronryp 10-3-1744 † Bitgum 25-10-1801 ~ Bitgum op belidenis 13-3-1796
Jetske ferkeapet yn 1785 foar har bern de mole te Bitgummole oan Thije Pytters en Geertje Tymens te Bitgum

46 Pier Cornelis TANJA (ek: TANIA)  * omstrings 1740 † Ingelum 28-2-1788; yn 1763 boer ûnder Menaam; dêr ûntfanger;
x Menaam 8-5-1763
47 Gerlantje Gerlofs BAARDA (by ~: Gælantje) * Ingelum 20-4-1738 ~ dêr 28-3-1766 † dêr 30-7-1800; wennet yn 1763 te Marsum;
Pier en Gerlant dogge belidenis te Ingelum 7-5-1766; ferfarre 7-8-1767 mei attestaasje nei Menaam; komme dêrwei op 20-11-1785 wer te Menaam
Sjoch foar ferneaming fan ’e namme Gerland yn dit laach: Erfgoed Fundaasje – Sulver – Gerland Sijtsje Braaksma – leppel nr 10 Kolleksje Rienks-Mulder van Leens Dijkstra

48 Dirk Ydes GORTER (folgens opgaaf Stichting Erfskip Terpdoarpen is deuze man Dirk Reyners)
x Hijum 20-12-1750?
49 Attje Symens

50 Æde Jans ~ Hallum 18-9-1729;
x 1 Hallum 17-9-1752 Antje Ruurds
x 2 Hallum 19-6-1757 Akke Pyters 
x 3 Hallum 30-11-1766
51 Ybeltje Gerbens
~ Eanjum 4-9-1740 † Hallum 16-5-1816

60 Oege Jans DIJKSTRA (ok: Oeds) * Froubuurt omstrings 1750 † -2-1801 [] Stiens 9-2-1801; erbaaier en foerman te Stiens en Froubuurt
x St,-Anne 25-10-1772
61 Jannigje Dirks ~ St.-Anne 21-12-1749 † Stiens 16-3-1807

62 Eeltie Jans LUKSEN * Stiens 3-9-1754 ~ dêr 22-9-1754 † dêr 26-9-1807 [] dêr, 53 jier; arbeider te Stiens
x Stiens 21-5-1780
63 Minke Annes VAN DER WAL * Aldtsjerk-Readtsjerk 11-11-1757 ~ Aldtsjerk 8-4-1770 † Britsum 1-4-1841, 83 jier; arbeidster

80 Syds Ieskes † wierskynlik 1706, yn 1698 en 1700 boer op stim 66 fan Grou yn De Burd, grut 70 pûnsmiet, te Wergea yn 1702, sûnt 1702 te Ægum; boelguod op of koart foar 14-9-1706
x 1e Ymck Annes
x 2e Idaard 2-4-1702
81 Grietje Sioerdts;
x 1 Sjoerd Oenes, boer op stim 3 fan Ægum, sawat 42 pm.;

82 Willem Kornelis; boer te Dronryp
x
83 Martje Theunis, te Dronryp

92 Cornelis Piers TANIA

94 Gerlof Sybes BAARDA ~ Ingelum 5-1-1705 † omstrings 1784, 78 jier?; boer op Heslinga state ûnder Marsum
x Ingelum 22-4-1731
95 Geertje Lolkes FOPMA  * Berltsum 1704? † Marsum 20-8-1763 [] Ingelum
Sjoch foar foarâlden: Erfgoed Fundaasje: Kertiersteat Anneke Bouma – nrs 320 en 321 en fierder 

100 Jan Ædes ~ Hallum 8-6-1684;
x 1 Hallum 23-12-1708 Tæætske Sapes

x 2 Hallum 1718
101 Grietje Meinerts

102 Gerben Rinses; yn 1740 te Eanjum
x
103 Dieuke Johannes

124? Jan Oeges, wolkammersfeint te Frjentsjer
x Frjentsjer 3-2-1747, beide fan Frjentsjer
125? Riemke Willems

126 Dirk Johannes
x St.-Anne 5-4-1739
127 Trijntje Douwes ~ St.-Anne 21-5-1713

128 Jan Symons LUXEN ~ Britsum 6-11-1729 † Stiens 2-10-1808, 78 jier; x 2 Stiens 23-6-1782 Baukje Hendriks † omstrings -3-1793
x Stiens 26-9-1751, 21 en 28 jier
129 Gertje Hommes ~ Stiens 27-12-1722  † dêr -10-1778, 55 jier

130 Anne Sybes; yn 1757 te Aldtsjerk
x
131 Stijntje Wygers (ek: Trijntje) ~ Eastermar 28-5-1730

162 Sioerd Cornelis; boer yn De Burd op stim 65, buorman fan syn skoansoan Syds Ieskes
x
163 Ock Sioerdsdr.

184 Pier Cornelis TANIA † 1688/1689; x Dokkum 6-6-1680, hy fan Blije, sy fan Skiermuontseach
185 Tryntie Claessen

heslingaHeslinga

188 Sybe Gerlofs BAARDA * Marsum omstrings 1675 † Jelsum 18-7-1745
x Jelsum 25-4-1697
189 Gerlantje Jacobus HESLINGA
* Boksum omstrings 1668 † Jelsum omstrings 1733

Sjoch: Erfgoed Fundaasje
Genealogy Heslinga
Stambeamke Heslinga

190 Lolke Folkerts FOPMA
x
191 Baukje Agges POELSTRA

200 Æde Pytters
x Hallum 14-1-1683
201 Jetske Lourens

202 Meynert Liummes
x Hallum 7-8-1681
203 Hiltje Scheltes

254 Douwe Reinders SCHAT ~ St.-Anne 4-12-1687; boer in St.-Anne; strandmeester fan ’e Bildtpôlen
x
255 Maartje Dirks

256 Symon Jans LUXEN; yn 1716, ’18, ’20, ’22 boer te Jelsum, yn 1724, ’26, ’27, ’28, ’29, ’31, ’32 te Britsum, yn 1734, ’36, ’37, ’39, ’40 te Stiens
x Jelsum 19-5-1715 
257 Saapke Eelkes 
~ Jelsum 17-12-1699

258 Homme Pyters * omstrings 1690
x Burgum 22-6-1715
259 Janke Tjeerds (ek: Sybes) * omstrings 1690

262 Wyger Sjoerds
x Eastermar 9-7-1724
263 Geeske Arjens, fan Surhústerfean

368 Cornelis Piers TANIA * Blije omstrings 1681 † buorskip Wie ûnder Nes (D.) foar 7-8-1671 (datum beskriuwing stjerhûs: 7-8-1671); boer te Wie ûnder Nes (D.) op in pleats fan 93 pûnsmiet;
Knillis is 1-2-1696 in wees fan 15 jier (Nedergerjocht Dokkum; Tryntie Claessen sterkt har bern, sy wurdt besterke troch Dirck Cornelis, wenjend te Nes, omke fan heites kant (curator ad actum divisionis) oer guod fan heit; oare bern: Ytie Piers Tania, 9 jier en Pier Piers Tania, 7 jier; x om 1655 hinne
369 Ydtie Jacobs * mooglik begjin 1672; boerinne op Wie ûnder Nes; yn 1683 wennet hja te Dokkum, letter lûkt se mooglik by har heit yn; x 2 maityd 1671 (3e proklamaasje 21-5-1671) Jacob Gaytses, sy fan Nes, hy fan Ternaard
De bern fan Ytsy en Knillis besitte in part fan Grut Tania te Blije
Sjoch:
-oer Ytsy: Jan T. Anema, Pieter Nieuwland,en Simon Wierstra – Rienks, Sipma, Blijstra en Koopmans – fjouwer stagen út itselde laach – Yntermezzo: skoanmem Ydtie Jacobs, in bysûnder frommis, Genealogysk Jierboek 2012, Fryske Akademy 2012, Afûk, Ljouwert, ISBN 978-90-6273-931-8, side 209
-Simon WierstraGenealogie Tania VI-b

308 Reinder Jansen † St.-Anne 25-2-1707
x St.-Jabik 31-5-1685
309 Trijntje Douwis, fan St.-Anne

314 Eelke Louws ~ Jelsum 1-1-1674 † dêr 21-2-1744
x Jelsum 8-5-1698
315 Lysbet Gosses ~ Jelsum 17-6-1672 † Stiens -7-1747

378 Jacobus Clases HESLINGA
x
379 Hanck Mattheus METSMA
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Brouwer-Damsma

380 Folkert Gerlofs (FOPMA)
x
381 Geertje Tialles FOPMA

628 Louw Eelkes * omstrings 1640; Mr timmerman te Jelsum
x
629 Saap Alberts ~ Britsum 26-1-1640

630 Gosse Jacobs; boer te Jelsum, ôfkomstich fan Wyns
x Jelsum 14-1-1649
631 Jantien Johannes * nei 1628

736 Pier Foppes TANIA * Blije omstrings 1590 † dêr nei 1650; wurdt op 20-1-1634 boarger fan Bolswert; yn 1640 boer op Tania state te Blije, yn dat jier hawwe Grut en Lyts Tania ien stim (Grut Tania beslacht 108 pm.), stim 10; yn 1648 is Pier hierder fan Lyts Tania; op 21-3-1648 keapet er fan Geertruid widdo Rinse Rijpema te Grins 3/8 fan Clein Tania foar 95 karolus gûne it pûnsmiet; de hele sate is 28 pm en hy keapet er 10,5 pm.; nei syn ferstjerren is elk fan syn bern yn ’t besit fan 1/7 fan 1/5 van Grut Tania; x foar 1636
737  Griet Cornelisdr, † Blije 1671
Sjoch: Genealogysk Jierboekje 1996-121

738 Jacob Symens

1236 Eelke Gerlofs
1237 Aagt Thomasdr * omstrings 1615

1472 Foppe Piers TANIA * Blije omstrings 1565 † nei 29-3-1625; x om ende by 1588; sûnt har trouwen (ek yn 1599, 1616, ’24) eigenerfd boer op Tania te Blije;
x omstrings 1588
1473 Sijouck Sickedr, fan Blije † nei 1611 
Sjouk erft Grut Tania, Blije stim 10, fan har âlden;
op 28-3-1599 keapje Foppe Pierz Tanya en Sijouck Sickedr, echtelieden wonende tot Blije b.b.enc. op de coop van ongeveer 46pm liggende tot Berckwerd in den dorpe Cubaert voor een deel in Galema zate aldaar en daar door Foppe Obbesz bewoont  …  gecoft van Doede Piersz Tanye en Agnita Heerckdr, echtelieden op Amelant, iedere pm voor 70 gg enz.; 1611: Foppe Obbesz te Kubaard koopt van het bovengenoemde land 41 pm van Foppe Piers Tania en Syouck Sickes, echtelieden te Blija; yn 1621 ferkeapet Foppe lân te Bitgum

2944 Pier Foppes TANIA * Berkwert ûnder Kubaard omstrings 1530 † nei 26-9-1607; nei syn trouwen boer ûnder Blije; 15-5-1574 is Pier Foppes Taenga folmacht foar de gritenij Ferwerteradiel; yn 1604 wurdt Pier boarger fan Ljouwert
yn 1558, ’60, ’72 Pier en Jad keapje lân yn Berckwert te Kubaard; x
2945 Jadt Taeckesdr † foar 26-9-1607; x 1 N.N.

5888 Foppe Piers * Kubaard † foar 6 sep 1544; yn 1527 en 1539 boer op Berkwert ûnder Kubaard; x foar 1527
5889 Tyedts Obbedr† nei 1558; op 6-9-1544 keapet se as widdo 3 pm lân yn Walparte-goet te Wommels;
Tsjets x 2 Bolswert 28-2-1545 Jacob Freercks, fan Bolswert, † ein 1551; dêr skepen 1547-1551; Jabik x 1 N.N.
Tsjets x 3 nei 1551 Gatze N.N., se wurdt mei him neamd yn 1558
Sjoch:
-Genealogysk Jierboekje 1995
-46 en GJB 1999-201
-Gens Nostra 1995-2

11776 Pier Siercks  1530/1534; hat yn 1511 besit yn Berkwert ûnder Kubaard, ek fan in part fan Walpert te Wommels; hy wurdt neamd   1524/1525 en 1530; x
11777 Fed Mintjedr † foar 1530
Sjoch: GJB 2013 

11778 Obbe Ryordts; yn 1511 boer te Baard

23552? Syrck Vybaz (Sierck Wybes)

23554 Mintje WALPERT
23555 Bauck? N.N.
Sjoch: Ype Brouwers  Walpert – Genealogysk Jierboek 2013