Genealogy
fan
GROVESTEIN
GROVENSTEIN
GROVESTINS
GROFSTEIN


Undersyk: Erfgoed Fundaasje, yn opdracht fan Pier Struiksma te Marsum
Dokuminten: Kolleksje Grovestein
Graach oanfullingen (nammen, data, beroppen, foto’s, anekdoaten) en korreksjes: info@erfgoed-fundaasje.nl of brûk it formulier.

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/burried

Wat is in Genealogy?

De namme boppe dizze genealogy is eins kopswier: sa’n navenant ‘lytse’ famylje en dan safolle farianten yn ’e achternamme. ‘Lyts’: teminsten oant begjin 20ste iuw, dêrnei wreidet it neigeslacht út mei rynsk kroast.
De earst-neamde is Cornelis Grofstein (I) as heit fan Johannes Cornelis Grovestins (II), dy’t allyksa te boek stiet as Grofstein. De famylje set ferskillende farianten frij fleksibel yn: Grofstein, Grovestins, Grovenstein en Grovestein. Se hawwe har nammebestean sa’t skynt boppe en ûnder de wet: it farieart fan safolle as men wol yn ’e Boargerlike Stân, hantekening en grêfstien. Yn ’e tredde generaasje is ’t meast Grovestins. En yn ’t fjirde geslacht wurdt by Johannes Cornelis (IV.5) en syn neiteam Grofstein foar kar nommen. By Durk Kornelis (IV.6) en syn neikommelingen wurdt – soms by deselde persoan – yn geskrift wiksele tusken Grovenstein en Grovestein, dat lêste wurdt yn ’e omgong sein.

Undersyk is op gong nei eardere generaasjes yn ’e stamrige. Hat dit bodzjend folk de aadlike namme – al fierd foar de namme-oannimmig yn 1811 – skipe fan har tsjinst by de jonkers en freules Sirtema van Grovestins dy’t residearden op ’e Groustins of Sirtema State ûnder Ingelum – dy’t oer har regearden? Of binne it bloedbannen dêr’t de skaainamme dan getuge fan is – sa’t de famylje-oerlevering úthâldt? Dat wurdt dus neipluze. Kurieus is yn dit ferbân is de jierlikse besite fan in freule Sirtema van Grovestins oan Durk Grovestein (IV.6) te Marsum, begjin fyftiger jierren fan ’e foarige iuw. Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Ymkje Piers Grovestein

De opset fan dizze genealogy is hjir simpelder as de gongbere. Dat kin goed omdat dizze famylje net sa wiidweidich is. De Romeinse sifers jouwe de generaasje oan, de Arabise it persoansnûmer. Dy nûmering wurdt geandewei bysteld neffens nije gegevens út ûndersyk. Sadwaande binne foar in part de persoansnûmers yn generaasje VII en fierder noch net ynfuld.
Der is gjin yndeks, lykas yn in boek. Mar handiger as in ynhâldsopjefte is de sykfunksje op ’e kompjûter. Unmisber om daliks del te striken by de namme, it plak of de datum dy’tst sikest (oars moatst it hele bestân trochskrolle).
Graach oanfullingen (data, foto’s, anekdoates, ensfh.) en ferbetteringen nei: info@erfgoed-fundaasje.nl

By de troude froulju stiet yn ’e akten meast: sûnder berop. Dat is hjir net oernommen, behalve as by dy persoan earder of letter wol in berop neamd is. It seit himsels dat foar de twadde helte fan ’e 20ste iuw de frou fan in arbeider, dy fan in boer en in winkelman bygelyks, net allinne foar de húshâlding opkomt, mar ek bûten ‘kantoaroeren’ om arbeidersfrou, boerinne of winkelfrou is.

Wat de godtsjinst oanbelanget: yn 1834 gongen de lju yn dit staach meast by de Nederlâns Herfoarmde tsjerke wei en sleaten se har oan by de Ofskieding fan 1834 en binne as sadanich Kristlik Grifformeard, sûnt 1892 Grifformeard. Opmerklik is dat guon earst te boek stean as ‘godsdienst: geen’. Dat kin tsjutte op it feit dat se har net ferienigje koenen mei de frijsinnige moderne lear yn ’e Nederlâns Herfoarme tsjerke, har sadwaande ûntloeken oan dat ynstitút en troch de oerheidsburokraten net pleatst wurde koenen oars as yn ’t hokje: ‘geen’.
Se kinne sûnt 1834 definieart wurde as ‘Christelijk Gereformeerd’.
Oaren dy’t te boek stean as: ‘godsdienst geen’ sille har werkelik ûntrokken hawwe fan it steats-tsjerklik ynstitút, de bewende merites; lykas Simke Grofstein-en-dy (V.12). Sjoch yn dit ferbân ek it persoanlik tsjûgenis fan syn dochter Lewina (VI.5).

Noch heel wat oars, en toch net: boppeslaggen by Grovensteins geane generaasjes troch de loft mei ’t keatsen. Mar yn ’e parse beheind beneamd fanwegen dat kristelik fermidden. Dy baas-keatsers binne sadwaande  útsluten fan ’e ’heechste’ partij, it winnen fan dy keningspriis: de PC (permanente Commisie) te Frjentsjer. (Wurdt fuorset)

 

GENERAASJE I
Cornelis Grofstein
, ek Grovestins, neamd yn ûnderskate akten oangeande syn neiteam
Bern sjoch II.1 en II.2

 

GENERAASJE II
II.1 Johannes Cornelis Grovestins
, ek: Grofstein † Dronryp 5-6-1794; wennet yn 1777, ’78 te Marsum, yn 1786 te Dronryp
x Marsum 1-6-1777, beide fan Marsum

Maaike Thomas (ek: Maeke; Maak is in flaaifoarm fan Maaike)
Bern sjoch III.1 en III.2

De neisten fan Jehannes ha gjin sinten genôch om syn lyk te dekken, se krije neistestipe fan ’e Herfoarme Tsjerkfâdij fan Dronryp.
Ut it rekkenboek:  

krigen foar kistjild, 5-1774:
-£ 15:-:- : ontv(angen) van Korneles Johannes sijn broeders doodvat
betelle foar begraffeniskosten, 7-6-1794:
-£ 1:4:- bet(aald) aan Feije Douwes de uitgeschotene penn(ingen) weegens ’t inlossen van de nieuwe rok van de zo eeven genoemde Joh(annes) Corn(elis) uit de bank van leening te Leeuwarden;
-£ -:16:-t: bet(aald) aan de de vrouw van Roelof Bisschop weegens gedane diensten aan ’t sterfhuijs van Joh(anne)s Corn(elis) voorn(oem)t, 0-8-0, uitschot aan melk 0-2-0, weegens ’t bier drinken van de buuren aan haar huis 0-6-0
-£ -:2:- bet(aald) aan vragt van een vandel bier van Franequer om door de buuren op de begravenisse van Joh(anne)s Cornelis, alias Grofst(ein) gebruikt te worden

II.2 Jan Cornelis Grofstein, te Dronryp
x
Jetske Jans Kuipers
Bern sjoch III.3

GENERAASJE III

III.1 Antje Johannes * Marsum 3-6-1778 ~ dêr 9-8-1778
III.2 Cornelis Johannes Gr0vestins  * Deinum 6-12-1786 † Ommerskâns 27-8-1842, 55 jier; Knillis kin net skriuwe; arbeider te St.-Jabik, yn 1815 te Dronryp, yn 1820, ’23, ’24 te St.-Jabik, yn 1824, ’26 te Wier, yn 1827 te Berltsum, yn 1834 yn Deinum; letter te Minnertsgea; yn 1843 arbeider-kolonist yn de Maatschappij van Weldadigheid te Ommerskâns;
Cornelis x 1 Berltsum 16-7-1809 Jeltje Jacobs, hy fan Berltsum, sy fan Wier, * Wier 2-1-1788 ~ dêr mei seis jier 6-4-1794 † St.-Jabik 15-5-1821, 32 jier; by ferstjerren wurkfrou te St.-Jabik; dr f. Jacob Jelles en Tryntje Jeltes (neffens stjerakte fan Jeltsy: Maaike Jeltes, dat sil in fersin wêze), te Wier
Bern sjoch IV.1 en IV.2
Cornelis x 2 Menameradiel 10-9-1823, 40 en 26 jier Hiltje Herkes Meersma * Minnertsgea omstrings 1798 † dêr 13-1-1848, 52 jier, hûsnr 28; by Hiltsy har ferstjerren wurdt troch de Earmfâdij fan Minnertsgea in Certifikaat van Onvermogen ôfjûn; arbeidster te Wier, letter te Minnertsgea;
Kees en Hiltsy kinne beide net skriuwe. Neffens de trou-akte is Hiltsy 26 jier en Kees 40; mar neffens in oare opjefte soe Kees yn 1786 geboaren wêze en dus mei syn trouwen om ’e 37 hinne
Sjoch: Minnertsgea earder
Bern sjoch IV.3 o/m IV.5

Yn berte-akten fan Cornelis syn bern yn 1818, ’20, ’26 wurdt de achternamme skreaun as Grovestins; yn it Notarieel Argyf 1827 en yn Memorie van Successie 1838: Grofstein; yn ’e geboarte-akte fan soan Durk yn 1837: Grovestein; yn ’e stjerakte fan Hiltsy yn 1848: Grovenstein
Yn ’e trou-akte fan har soannen Jehannes en Simke wurdt Hiltsy oantsjut as Van der Meer

Bern fan Jan Cornelis Grofstein en Jetske Jans Kuipers II.2:
III.1 Trijntje Jans Grofstein
* Dronryp 29-12-1775 † Frjentsjer 28-4-1828, 52 jier, Wyk EN nr 66; yn har trou-akte skriuwt de amtner: ‘meerderjarige Vrijster’
x Frjentsjer 15-9-1811, 35 en 36 jier Wiltje Pieters Schouwerwou * Frjentsjer 13-3-1775 † dêr 22-11-1843, Wyk EW nr49; by trouwen en stjerren wolkammersfeint te Frjentsjer; sn f. Pieter Lolkes en Tietje Jelkes (ek: Tittje)
Wiltsje x 1 Frjentsjer 19-11-1797, beide fan Frjentsjer, Dieuwke Joukes * omstrings 1776 † Frjentsjer 7-8-1810, 34 jier; dr f. Jouke Dirks en Eelkjen Jans, te Peins-Sweins

Yn har trou-akte yn 1811 wurde Tryntsje en Wiltsje beide sûnder achternamme neamd; Wiltsje yn ’e stjerakte allyksa, yn ’e stjerakte fan Tryntsje wurdt dy mei de fan Grofstein oantsjutten

 

GENERAASJE IV
Bern fan Cornelis Johannes Grovestins en Jeltje Jacobs III.2:

IV.1 Jacob Cornelis Grovestins; * 24-10-1810 † 5-2-1882; kin net skriuwe; lidmaat op belidenis 30-5-1847 Nederlâns Herfoarmd te Berltsum; yn 1834 arbeider te Menaam, yn 1834, ’35, ’43, ’44, ’45, ’47, ’48, ’49, ’63, 70, ’71, ’74, ’76 arbeider te Berltsum, yn 1843 yn in net-nûmere hûs
x 1 Menameradiel 14-5-1834 Jeltje Hanzes Veldstra * Berltsum omstrings 1812 † dêr 6-3-1842, 30 jier, yn ’t skip; by trouwen faam te Berltsum, by ferstjerren dêr sûnder berop; dr f. Hans Klazes Veldstra, arbeider, letter gernier te Berltsum, en Japke Jans Runia
Bern sjoch V.2 o/m V.5
x 2 Menameradiel 29-3-1843, 32 en 35 jier Geertje Baukes Post * Berltsum omstrings 1807 † dêr 8-6-1874, 67 jier, hûsnr 387; by trouwen arbeidster te Berltsum, by ferstjerren dêr sûnder berop; dr f. Bauke Baukes Post, arbeider te Berltsum, en Willemke Cornelis Peterson, arbeidster te Berltsum
Bern sjoch V.6 o/m V.9

Hantekening fan Geartsy ûnder de trou-akte fan har dochter Maaike en Piter Hotzes Wielenga. Maaike kin net skriuwe
Geartsy ferkeapet 22-2-1853 mei har mem boulân ûnder St.-Anne, keapsom: f 150,00
Yn ’e trou-akte fan 1843 stiet Jabik te boek as Grovestein
 en yn 1861 as Grovenstein

IV.2 Johannes Cornelis Grovestins * Dronryp (neffens syn stjer-akte * Peins) 14-5-1815 † St.-Jabik 10-3-1824, 9 jier, hûsnr 17; by syn ferstjerren wurdt in Certifikaat van Onvermogen ôfjûn
IV.3 Maaike Cornelis Grovestins * St.-Jabik 17-3-1820 † St.-Anne 10-10-1858, 38 jaar; kin niet skrive; bij trouwen maid in St.-Anne; bij fersterven dêr sonder beroep;
x ’t Bildt 30-10-1845, 47 en 25 jaar, Symen Tjerks Bijlsma * St.-Anne 9-2-1798 † dêr 29-12-1868; in 1822 erbaaier te St.-Anne; in 1823, ’32, ’33, ’37, ’39, ’43 en by syn trouwen in ’45 dêr gernier; in 1849, ’52, ’54, ’58, ’61, ’68 dêr erbaaier; sn f. Tjerk Symens (postúm) Bijlsma, mr timmerman te St.-Anne, en Geertje Romkes (Terpstra, skriift sels: G. Romkes, sonder achternaam)
Symen x 1 ’t Bildt 24-3-1822, Trijntje Minks Hiemstra * Franeker om ende bij 1800 † St.-Anne 17-6-1843, 43 jaar; kin niet skrive; bij trouwen maid in St.-Anne; dr f. Mink Martens, gernier in St.-Anne, en Geertje Franzes, genierske dêr
In ’e geboorte-akte in 1852 fan ’n levenloas maisy fan hur wordt Maaike Grovestens noemd

Bern fan Cornelis Johannes Grofstein en Hiltje Heerkes Meersma III:
IV.4 Pietje Cornelis Grovestins
* Berltsum 7-12-1826 † dêr 4-3-1904, 77 jier; kin net skriuwe; yn 1857 arbeidster te Wier; by trouwen ynwenjend faam by Jacob Jans Kuiken te Wier, har lettere man; by ferstjerren sûnder berop te Berltsum
x Menameradiel 15-3-1862, 40 en 35 jier, Jacob Jans Kuiken * Wier 6-4-1821  dêr 24-1-1882. 60 jier; by trouwen gernier te Wier, yn 1881 dêr arbeider, by ferstjerren dêr sûnder berop; sn f. Jan Arjens Kuiken, gernier te Wier, en Trijntje Jacobs Oostringa (yn ’e stjerakte fan har soan Jabik neamd Oosting), gernierske dêr
Yn har stjerakte wurdt Pytsje neamd: Grovestein; yn ’e stjerakte fan Jabik: Grovenstein; yn ’e trou-akten fan har dochters Tryntsje en Wytske: Grovestins; yn it Befolkingsregister is ’t op in stuit: Gravenstein  
Bern fan Pytsje sjoch V.10
IV.5 Johannes Cornelis Grofstein * Minnertsgea 14-10-1833 † Seisbierrum 17-6-1911; by trouwen arbeider te Minnertsgea, ferfart 12-5-1874 nei Wier (hûsnr 61); by syn fersjerren mei 77 jier noch arbeider te Seisbierrum 
x Barradiel 18-8-1864, 30 en 24 jier, Lewina Simkes Dijkstra * Minnertsgea 18-11-1839 † Tsjummearum 31-12-1926, 87 jier; by trouwen arbeidster te Minnertsgea; yn 1889 sûnder berop te Seisbierrum, by ferstjerren sûnder berop te Tsjummearum; dr f. Simke Uilkes Dijkstra, arbeider te Minnertsgea, en Gelbrig Dirks Algera
Bern sjoch V.11 en V.12

Jehannes tekenet de berte-akten fan syn soannen mei Grofstein en sa stean de bern ek ynskreaun. By trouwen fan syn kroast set er syn hân net, hy ferklearret dan dat er it skriuwen net leard hat, syn frou likemin.
Yn it Befolkingsregister, fan 15-1-1880 bygelyks, stiet de húshâlding te boek as Grovestein

IV.6 Durk Kornelis Grovestein (ek Dirk, en Grovenstein) * Minnertsgea 15-4-1837, by x arbeider te Marsum, letter te Ingelum (tekenet de trou-akte fan syn bern net: ‘verklarende niet te hebben leren schrijven’); godtsjinst: geen, letter: Kristlik Grifformeard; arbeider te Ingelum (hûsnr 18K)
x Menameradiel 24-5-1865 Ymkje Tymens Koopal * Bitgum 25-12-1838 † dêr 30-3-1922; by x faam te Bitgum; wennet op ’e âlde dei yn by har soan Tymen-en-dy (V.14); dr f. Tymen Sjoerds Koopal, arbeider, gernier en skipper te Ingelum, en Piertje Lieuwes Wassenaar, winkelfrou te Ingelum (Piertsy wennet by Durk en Ymkje yn oant har ferstjerren yn 1874)
Sjoch: Erfgoed Fundaasje Genealogy Koopal
Bern sjoch V.13 o/m V.18

 

GENERAASJE V
Bern fan Pietje Cornelis Grovestins IV.3:
V.1 Trijntje Grovestins
, sûnt 15-3-1862 by it trouwen far mem en heit mei de achternamme: Kuiken * Wier 9-4-1857 † Furdgum 6-1-1917, 59 jier; ferhuzet 26-6-1877 út Wier nei Furdgum, dêr tsjinstfaam, by ferstjerren dêr sûnder berop; x Barradiel 28-5-1881 Hendrik Tolsma * Furdgum 5-11-1857 † dêr 22-6-1937, 79 jier; by trouwen arbeider te Furdgum, by ferstjerren dêr sûnder berop; sn f.  Pieter Hendriks Tolsma, arbeider te Furdgum, en Pietje Tjipkes Hovinga, dêr arbeidster
by trouwen fan har mem mei Jacob Jans Kuiken wurdt Pytsje erkend: de amtner skriuwt: Onecht kind van Pietje Grovestins erkend en gewettigd bij hun huwelijk en voor hun beider kind erkend en gewettigd

Bern fan Jacob Cornelis Grovestins en Jeltje Hanzes Veldstra IV.2
V.2 Jeltje Jacobs Grovestein
* Berltsum 10-10-1835 † Seisbierrum 2-6-1876, 41 jier, hûsnr 82f; kin net skriuwe; tsjinsfaam, ferfart 12-5-1862 út Berltsum nei Menaam, dêr faam by bouboer Jan Sybes Sevenster en Reino Ebellina van der Tuuk (nr 102); 17-5-1863 faam te Menaam (nr 167) by de gernier Klaas Ypes Kikstra en Gerlofke Nammens Halma; yn 1863 ek faam te Ingelum; 22-6-1863 faam te Berltsum (hûsnr 176) by de taapster Trijntje Andeles Boomsma, widdo fan Douwe Minnes Braaksma, Jeltsje wennet dêr mei har dochter Korneliske; se ferfart 24-10-1864 út Berltsum nei Minnertsgea (Korneliske wennet dêr by har pake Jabik en beppe Jeltsy (IV.2, hûsnr 286); by trouwen faam te Pitersbierrum
Yn ’e berte- en stjerakte wurdt Jeltsy Grovestein neamd, yn ’e trou-akte en de measte oare akten Grovenstein
x Barradiel 28-5-1870 Ourens Steffens Gerbranda * Pitersbierrum 21-8-1838 † Seisbierrum 13-6-1886, 47 jier; arbeider te Seisbierrum; sn f. Steffen Pieters Gerbranda, arbeider te Pitersbierrum, en Janneke Ourens Post;
Ourens x 2 Barradiel 23-12-1876 Maaike Jans van der Laan * Pitersbierrum 9-6-1842 † dêr 12-5=1904, 61 jier; kin net skriuwe; by trouwen faam te Seisbierrum, by ferstjerren húshâldster te Pitersbierrum; dr f. Jan Baukes van der Laan, arbeider te Pitersbierrum, en Tettje Yebs Osenga, dêr arbeidster
By syn earste houlik tekenet Ourens de akte, syn twadde boask ferklearret er dat er net skriuwe kin 
Bern fan Jeltje Jacobs Grovestein sjoch VI.1

V.3 Japke Jacobs Grovestein * Berltsum 11-8-1839 , hûsnr 4 † Minnertsgea 2-3-1873, 33 jier; by trouwen faam en letter arbeidster te Minnertsgea; ferfart 24-3-1856 nei Minnertsgea; ferfart 12-5-1862 nei Menaam
Yn ’e measte akten wurdt Japke Grovestein neamd, yn ’e Befolkings Registers en Memory’s fan Suksessy meast Grovenstein

x Barradiel 16-5-1863, 23 en 26 jier, Ype Eeltjes Kooistra * Minnertsgea 19-3-1837; by trouwen en letter arbeider te Minnertsgea; sn f. Eeltje Ypes Kooistra, arbeider te Minnertsgea, en Jantje Sjoerds Zuidema, dêr arbeidster;
Ype x 2 Barradiel 23-8-1873, 36 en 43 jier, Jetske Ypes IJskamp * Minnertsgea 7-4-1830 † dêr 15-12-1976, 46 jier, hûsnr 53; kin net skriuwe; arbeidster te Minnertsgea; widdo fan Rein Cornelis Faber; dr f. Ype Pieters IJskamp, arbeider te Minnertsgea, en Trijntje Wybrens Feenstra, dêr arbeidster;
Ype x 3 Barradeiel 16-6-1888, 51 en 50 jier, skieden Ljouwert Arrondissemintsrjochtbank 12-9-1895 Femkjen Jeltes de Boer * Minnertsgea 25-5-1838 † dêr 11-12-1919, 81 jier; kin net skriuwe; arbeidster te Minnertsgea; widdo fan Douwe Pieters Jeltema, timmerfeint te Minnertsgea; dr f. Jelte Feddes de Boer, timmerfeint te Minnertsgea, en Trijntje Oenes Eisinga
Yn ’e akte by de skieding wurdt oer Ype skreaun: /…/gedaagde op grond van kwaadwillige verlating/../thans zonder bekende woonplaats of verblijf binnen dit Koninkrijk/…/
V.4 Kornelis Jacobs Grovestein * Berltsum 25-2-1842, yn ’t skip † dêr 1-4-1843, 1 jier
V.5 Kornelis Jacobs Grovestein * Berltsum 30-5-1847

Bern fan Jacob Cornelis Grovestins en Geertje Baukes Post IV.2
V.6 Baukje Jacobs Grovestein * Berltsum 16-1-1844 † Tsjummearum 10-1-1922, 78 jier; ferfart 18-10-1865 nei Seisbierrum; by earste houlik faam te Rie, by twadde yn 1874 keapfrou te Tsjummearum, by ferstjerren dêr sûnder berop;
x 1 Barradiel 4-6-1870 Bote Scheltes Hamersma * Tsjummearum 2-1-1845 † dêr 7-9-1873, 28 jier, hûsnr 5; arbeider te Tsjummearum; sn f. Schelte Jans Hamersma, arbeider te Tsjummearum, en Rinske Botes Knol
x 2 Barradiel 22-8-1874 Steven Botes Posthumus * Tsjummearum 18-3-1846 † dêr 25-4-1931, 85; arbeider te St.-Jabik en Tsjummearum, by ferstjerren dêr sûnder berop; sn f. Botes Jetzes Posthumus, arbeider te Tsjummearum, en Dieuwke Jans Herrema
Steven x 1 Dieuwke Willems Postma * Furdgum 19-4-1849 † Tsjummearum 14-3-1874
Steven hat 9-11-1886 in skuld fan f 700,00 by Petrus Jans Timmer te Frjentsjer; hy ferkeapet 7-11-1895 in hûs, berchplak en hiem te Tsjummearum, keapsom: f 1000,00; 


 Baukje hat skriuwen leard, har heit en mem en susters net. By har earste boask tekenet se: Grovestein

By har twadde houlik is ’t Grovestien, meisin?

V.6 Willem Jacobs Grovestein
* Berltsum 16-8-1845 † dêr 29-10-1845, 10 wiken, hûsnr 153
V.7 Pietje Jacobs Grovestein
* Berltsum 13-1-1847 † erges yn Amearika?; tsjinstfaam, ferfart 12-5-1865 nei Minnertsgea; by earste houlik de lêste seis moanne faam te Húns, dêrfoar te Seisbierrum; ferfart Alde Maaie 1875 nei Tsjummearum, by twadde houlik dêr arbeidster; op 15-5-1889 ferfart de húshâlding fan Pytsje Grovestein en Jan Miedema út Furdgum nei de USA: ‘unidentified region’
x 1 Barradiel 17-6-1871, 24 en 31 jier Cornelis Doekles Blanksma * Seisbierrum 13-4-1840 † dêr 1-2-1872, 31 jier; arbeider te Tsjummearum; sn f. Doekle Hayes Blanksma, koaltsjer, slachter, fuorman en arbeider te Pitersbierrum, en Kornelia Pieters Ruim
x 2 Barradiel 29-4-1876, 29 en 37 jier, Jan Pieters Miedema * Minnertsgea omstrings 1839 † erges yn Amearika?; arbeider te Tsjummearum; sn f. Pieter Stazes Miedema, arbeider te Minnertsgea, en Sytske Jans Bontekoe;
Jan x 1 Barradiel 23-5-1839, 24 en 19 jier, Tjitske Scheltes Hamersma * Tsjummearum 27-5-1843 † dêr 20-3-1873, 29 jier, hûsnr 58, by trouwen en ferstjerren arbeidster te Tsjummearum, dr f. Schelte Jans Hamersma, arbeider te Tsjummearum, en Renske Botes Knol

Pytsje kin by har earste houlik noch net tekenje, by har twadde wol: Groestein

V.8 Maaike Jacobs Grovestein * Berltsum 19-2-1848 † dêr 21-3-1848, 4 wiken
V.9 Maaike Jacobs Grovestein
* Berltsum 17-12-1849 † Rie 3-1-1937, 87 jier; by trouwen sûnder berop te Berltsum;
x Menameradiel 15-1-1870, 20 en 25 jier, Pieter Hotzes Wielenga * St.-Anne 25-10-1844 † Rie 23-11-1921, 77 jier; komt op 10-11-1869 as ynwenjend feint by syn lettere skoanheit syn húshâlding yn; oant 20-10-1869 arbeider te Minnertsgea, dêrnei te Berltsum; yn 1880 arbeider te Doanjum, 1904 te Berltsum, 1904 te Sweins, 1909 te Rie, by syn ferstjerren dêr gernier; sn f. Hotze Pieters Wielenga, arbeider te St.-Anne, en Klaasje Dirks Bijlsma

Bern fan Johannes Cornelis Grofstein en Lewina Simkes Dijkstra IV.5
V.11 Cornelis Johannes Grofstein
* Minnertsgea 19-5-1869 † dêr 9-10-1950, 81 jier; arbeider te Minnertsgea, by ferstjerren dêr sûnder berop;
x Barradiel 17-12-1898, 29 en 35 jier, Baukje Lolles Steensma * Minnertsgea 8-4-1863 † Ljouwert (wenjend te Minnertsgea) 3-9-1939, 76 jier; by trouwen sûnder berop te Minnertsgea; dr f. Lolle Pieters Steensma, arbeider en opropper te Minnertsgea, en Grietje Franses Tilstra
Bern sjoch VI.2 en VI.3
Cornelis lit him op 6-2-1897 kontrakteare as ramplesant foar de tsjinstplichtige Wybe Schukken, boeresoan te Mantgum. As plakferfanger yn ’e militêre tsjinst krijt Kees f 35,00 tekenjild; f 10,00 by oanfang, f 10,00 by lyts ferlof, f 2,50 yn ’e wike en de rest oant in bedrach fan f 400,00 nei ’t beëiningjen fan ’e ferplichtingen.
Yn ’e measte gefallen fan nûmerferwikseljen kenne de partijen inoar net. Yn ’e oerienkomst tusken Kees en Wybe wurdt betongen dat Kees op gjin inkelde wize kontakt sykje sil mei Wybe of syn famylje. Yn ’e oerienkomst stiet: /…/dat hij nimmer den loteling, diens vader, moeder of voogd zal bezoeken of anders lastig vallen, door welke handeling hij zijne geldelijke rechten zoude verbeuren.
Sjoch: Theo Kuipers – Mantgumer ramplecanten en nummerverwisselaars in de 19de eeuw, Klaaikluten – Stifting Arghis Argealogysk-histoaryske rûnte Littenseradiel, maart 2009, jiergong 13

V.12 Simke Johannes Grofstein * Minnertsgea 25-3-1866 † Ljouwert 19-7-1959, 93 jier [] Noarder begraafplak, Ljouwert; Nederlâns Herfoarmd, letter: godtsjinst gjin; by earste houlik arbeider te Minnertsgea, ferhuzet 9-9-1896 út Minnertsgea nei Ljouwert, yn 1902 dêr arbeider, yn 1903 boatwurker, ierdappel- en grientesutelder, yn 1914 koetsier, letter fuorman (ûnder oaren oan board Stânfries; Achter Tulpenburg V7; Hovenierstraat V10; Fabrieksteeg V14);
x 1 Barradiel 1-6-1889, 23 en 19 jier Jantje Bakker * Minnertsgea 8-11-1869 † Ljouwert 1-5-1911, 41 jier; dr f. Jacobus Fokkes Bakker, wagenaar, fuorman en keapman te Minnertsgea, en Trijntje Gosses Goslinga
x 2 Ljouwert 12-5-1917, 51 en 29 jier, Johanna Maria Elisabeth van der Veen * Ljouwert 26-8-1887 † dêr 6-2-1982; godtsjinst: gjin; by trouwen naaister te Ljouwert; dr f. Adriaan van der Veen, skuonmakker te Ljouwert, en Jitske van der Poel
Bern sjoch VI.4


Bern fan Durk Kornelis Grovestein en Ymkje Tymens Koopal IV.6:
V.13 Kornelis Durks Grovestein * Ingelum 2-3-1866 † 8-3-1941; arbeider, ferfart 28-8-1890 út Ingelum nei Húns, komt Alde Maaie 1891 wer yn Ingelum, ferhuzet 16-6-1892 dêrwei nei Hilaard; sûnt 6-5-1897 arbeider te Húns, letter arbeider te Ingelum (hûsnr 18K);

x Menameradiel 10-6-1897, beide 31 jier, Dieuwke Jans de Vries * Marsum 17-2-1866 † Ingelum 9-9-1946, 80 jier; by trouwen sûnder berop te Marsum; dr f. Jan Sakes de Vries, yn 1865 arbeider te Wurdum, yn 1897 gernier te Marsum, en Jitske Martens Iestra (ek Yestra)
V.14 Tymen Durks Grovestein * Ingelum 4-11-1867 † Bitgum 5-8-1937, 69 jier; arbeider te Ingelum; wennet op ’e âlde dei yn by syn soan Kornelis-en-dy te Bitgum (VI.);
x Menameradiel 30-5-1897 Bregtje Willems Bekius  * Bitgum 1-5-1868 † Bitgum 19-8-1936, 68 jier; by trouwen faam te Bitgum, by ferstjerren dêr sûnder berop; dr f. Willem Douwes Bekius (de amtner hâldt it op Bekius, Willem tekenet sels yn 1868 Beekius en yn 1897 Bekius), arbeider te Bitgum, en Gerritje Klazes Buwalda
Tymen tekenet Grovestein, de amtner neamt him Grovenstein; yn it Notarieel Argyf yn 1915 skriuwt de amtner Grovestein; Brechtsy tekenet sels Bekius, de amtner skriuwt Beekius
Bern sjoch VI. o/m
Sjoch foar oersjoch Bekius: Johannes Woudstra, Siderius, de Familie en het Handschrift, eigen behear, Ingelum, 2002
V.15 Pier Durks Grovestein * Ingelum 8-10-1869 † dêr 23-11-1869
V.16 Hiltje Durks Grovenstein * Ingelum 8-11-1870 † Bitgum 6-1-1948, 77 jier [] Ingelum; yn 1909 winkelfrou te Ingelum, ferhuzet 22-8-1909 nei Bitgum;
x 1 Menameradiel 17-12- 1891 Klaas Kornelis Kikstra * Bitgum 25-10-1864 † Bitgum 17-2-1900, 45 jier [] Ingelum; by x arbeider te Bitgum (hûsnr 272), sûnt Alde Maaie 1896 te Ingelum, by ferstjerren winkelman te Bitgum; sn f. Kornelis Sybrens Kikstra, arbeider te Bitgum, en Willemke Klazes Hoitsma;
x 2 Menameradiel 22-4-1909 Hendrik Kornelis Kikstra * Bitgum 16-2-1877 † Piaam (Buorren 3) 21-5-1956, 79 jier [] Ingelum; arbeider te Bitgum; ferfart 22-4-1909 dêrwei nei Ingelum, broer fan Klaas
Hiltsy wurdt yn akten ek Grovenstein neamd
V.17 Piertje Durks Grovestein * Ingelum 27-2-1873 † Bitgum 22-2-1943; ferhuzet 21-5-1898 út Ingelum nei Bitgum
x Menameradiel 21-5-1896 Anne Jacobs Noteboom * Bitgum 24-11-1872 † dêr 24-4-1929; frachtrider, boadskiprinder en gernier te Bitgum, sn f. Jacob Annes Noteboom, arbeider te Bitgum, en Trijntje Klazes Zijlstra
V.18 Pier Durks Grovestein * Ingelum 20-10-1877 † Berltsum, Gem. Rêsthûs 22-5-1972, 95 jier, [] Ingelum; by trouwen en letter arbeider te Ingelum;
x Menameradiel 28-5-1903 Aukje Dirks Gorter * St.-Anne 10-3-1875 † 25-10-1957 [] Ingelum; by trouwen faam te Bitgum
Bern sjoch VI.
Leeuwarder Courant:


GENERAASJE VI

Bern fan Jeltje Jacobs Grovestins en N.N. V.2:
VI.1 Korneliske Grovestins
* Berltsum 20-4-1864; Korneliske wennet sûnt 2-5-1864 yn by har pake en beppe Jabik en Geartsje (IV.1)

Bern fan Cornelis Johannes Grofstein en Baukje Lolles Steensma V.11:
VI.2 Johannes Grofstein
* Minnertsgea 14-5-1900 † Berltsum 4-4-1986 [] Minnertsgea

VI.3 Grietje Grofstein * Minnertsgea 13-12-1901 † Berltsum 18-12-1994 [] Berltsum;
x Menameradiel Onijdes Born * Berltsum 24-7-1907 † dêr 28-1-1962 [] Berltsum; arbeider te Berltsum; sn f. Feico Onijdes Born, arbeider te Berltsum, en Aaltje Simons Elzinga;
Onijdes x 1 Menameradiel 19-5-1927, skieding Arrondissemintsrjochtbank Ljouwert fûnis 15-4-1937, 23 en 17 jier, Renske van der Meulen * Burgum; dr f. Pieter Ottes van der Meulen, arbeider te Burgum en St.-Anne, en Marijke Gerrits Smists

Bern fan  Simke Johannes Grofstein en Jantje Bakker V.12:
VI.4 Trijntje Grofstein * Minnertsgea 19-1-1890; ferfart 14-10-1906 nei Grins, komt dêrwei yn Ljouwert op 17-12-1909, ferfart 26-5-1914 nei Amsterdam en 17-8-1916 nei Den Haach; x Van der Woude/Den Haach/

VI.5 Lewina Grofstein * Minnertsgea 8-9-1892; by trouwen sûnder berop, naaister te Ljouwert; foarfjochtster frouljus-emansipaasje (sjoch it krante-artikel hjirûnder); ferfart 25-11-1912 út Ljouwert nei Grins, komt 3-3-1915 dêrwei yn Ljouwert; ferfart 22-5-1915 nei Nederlâns Indië, wennet letter yn Den Haach;
x Ljouwert 28-10-1914, 22 en 23 jier, Pieter Ingelse * Middelburg; Pieter ferkeart mei syn trouwen te Bandoeng dêr’t er assisstint-apoteker is, folmacht foar him by syn houlik is Jan Faber, hannelsreiziger te Ljouwert; sn f. Cornelis Ingelse, boer te Middelburg, en Tannetje Bastiaanse

Hantekening fan Lewina en har heit ûnder Lewyn har trou-akte. Lewyn har hân is yn trewyn VI.6 Johannes Grofstein * Minnertsgea 2-2-1894 † Skiermuontseach (wenjend te Ljouwert) 3-1-1915; masjine-bankwurker; ferhuzet 23-10-1913 út Ljouwert nei Bolswert; komt dêrwei op 14-3-1914 yn Ljouwert
VI.7 Jacobus Grofstein * Minnertsgea 3-8-1898; ferfart 21-2-1920 nei Heerlen; komt op 16-7-1923 út Amsterdam yn Ljouwert, wennet dêr yn by syn suster Jeltsy-en-dy; ferhuzet 24-7-1924 dêrwei nei Amsterdam;
x J.E. Fernandus
VI.8 Jeltje Grofstein * Minnertsgea 27-8-1899 † Heemstede 1977, 78 jier, Alberdinck Thijmlaan 52; deifamke te Ljouwert; ferhuzet 9-4-1919 nei Den Haach; komt 6-10-1920 dêrwei yn Ljouwert; ferfart 20-11-1920 nei Nederlâns Indië; letter wenjend te Ypenburg;
x 1 Ljouwert 17-11-1920, 21 en 28 jier, Hendrik Cornelis Tool * Ljouwert 25-4-1892; keapman te Ljouwert; komt op 1-7-1922 út Batavia yn Ljouwert; ferhuzet op 19-6-1925 nei Huzum; sn f. Willem Tool, slachter te Ljouwert (ûnder oaren Turfmerk 335, Tunen B2 ûnder), en Akke Smidt
x 2 Marius Beeling * Ljouwert 21-7-1897; ferhuzet 23-9-1915 út Ljouwert nei Delft, komt 27-9-1922 dêrwei yn Ljouwert, ferfart 7-5-1923 dêrwei nei Amsterdam; wurktúchboukundich yngenieur; yn 1960 sjef-konstrukteur Avio Diepen; sn f. Abraham Cornelis Beeling, horloazjemakker, letter antikêr te Ljouwert, en Beertje van van der Molen, by trouwen tsjinstfaam te Ljouwert
VI.9 Jantje Grofstein * Ljouwert 14-12-1902 † dêr 27-3-1903

Leeuwarder Courant, 8-11-1960:

Leeuwarder Courant, -11-1960

  

Bern fan Tymen Durks Grovestein en Bregtje Willems Bekius V.14:
Yn ditselde gesin giet it fan Grovestein ta Grovenstein
VI.10 Dirk Tymens Grovenstein * Ingelum 14-3-1896 † Bitgummole 14-9-1974, 78 jier, [] Ingelum; arbeider by fuormanderij Marten Sjoerds de Vries te Bitgum (hûsnr 418; m.y.f. 4-12-1927: nr 18)
x Menameradiel 18-5-1922 Atje Looijenga * Berltsum 22-3-1899 † Ljouwert 28-9-1974 [] Ingelum; foar har trouwen faam te Berltsum (ûnder oaren by Albert Ruiter, assistint Suvelbryk dêre); dr f. Tæke Lieuwes Looijenga, arbeider te Berltsum, en Sophia Lambertus Timmer 

Bern sjoch VII.1 o/m VII.5
VI.11 Gerritje Tymens Grovenstein
* Ingelum 23-7-1898 † 5-9-1977 [] Bitgum; by trouwen sûnder berop te Ingelum
x Menameradiel 18-5-1922, 27 en 23 jier, Pieter van der Leest * St.-Jabik 31-12-1894 † 23-8-1965 [] Bitgum; arbeider te Bitgum; sn f. Trijntje Baukes van der Leest; oantekening by Piter syn houlik: meerderjarige niet erkende zoon van Trijntje van der Leest;
Tryntsy x Jan Rintjes Dijkstra, arbeider te St.-Anne
VI.12 Willem Tymens Grovestein * Ingelum 19-1-1900 † dêr 18-2-1900
VI.13 Willem Tymens Grovestein * Ingelum 1-5-1901 † 13-8-1956 [] Huzum; kantoarfeint te Ljouwert (1930 Menno van Coehoornstrjitte; 1940 te Huzum)
x Menameradiel 16-11-1931, 30 en 32 jier, Janke Heslinga * Ingelum 22-11-1899 † 2-6-1985, 85 jier, [] Huzum; by trouwen sûnder berop te Bitgum; dr f. Sytse Aukes Heslinga, arbeider te Ljouwert, letter gernier te Bitgum, en Wytske Bouwes Jelgersma
VI.14 Ymke Tymens Grovenstein * Ingelum 23-3-1903 † Menaam 21-4-1989  [] Ingelum; arbeider te Bitgum hûsnr 289, m.y.f. 11-5-1934: hûsnr 358; te Ingelum, m.y.f. 13-5-1935 nr 48; m.y.f. 12-5-1937 Bitgum nr 207; m.y.f. 1-12-1939 Bitgum nr 223; arbeider by Hettema Zonen ierdappeleksport en blommebollekwekerij, sûnt 1965 oant syn pensjoen by Doekele Gerbens Brouwer, bouboer en bollekweker dêr
x Menameradiel 26-5-1932, 29 en 24 jier, Ymkje Hoogsteen * Sumar 15-11-1907 † Ljouwert 26-1-1996, 88 jier, [] Ingelum; by trouwen faam te Ingelum; dr f. Wierd Sibbeles Hoogsteen, timmerman te Garyp, en Korneliske Sjoukes Geertsma
Bern sjoch VII.6 o/m VII.
VI.15 Kornelis Tymens Grovestein * Bitgum 3-2-1906 † 9-7-1993, 87 jier, [] Luttelgeest; arbeider te Bitgum en Luttelgeest (Noard East Polder)
x It Bilt 3-6-1937 Tietje Wybenga * St.-Anne 11-9-1907 †4-5-1980, 72 jier, [] Luttelgeest; ferhuzet op 11-6-1937 út Froubuorren nei Ingelum
Bern sjoch VII.
VI.16 Dieuwke Tymens Grovestein (Djoke) * Bitgum 22-4-1911 † 23-5-1935

Bern fan Pier Durks Grovestein en Aukje Dirks Gorter V.18:
VI.17 Saapke Piers Grovestein
* Ingelum 23-4-1905 † Ljouwert 20-5-1998; ferhuzet op 10-11-1921 út Ingelum nei ’t Diakonessehûs te Ljouwert; komt 6-3-1923 út Ljouwert yn Ingelum, giet 2-7-1926 dêrwei nei St.-Jabik;

Wobbe Boonstra * Hallum 11-10-1901 † Ljouwert 28-6-1974, sn f. Engelbertus Boonstra en Lydia Dirks de Graaf
VI.18 Ymkje Piers Grovestein * Ingelum 15-8-1913 † Marsum 9-2-1991 [] Ingelum; yn 1932, ’35 faam te Ingelum, yn 1932, ’35, 37 te Ljouwert
x Menameradiel 5-5-1937 Klaas Struiksma * Raard (D.) 13-9-1913 † Marsum 15-11-1988 [] Ingelum; arbeider te Eastrum, ferfart 14-5-1929 nei Froubuorren, komt dêrwei op 18-5-1933 yn Marsum, ferhuzet 22-7-1933 nei Jelsum, letter arbeider by Johannes Douwes Wassenaar en Anna Margaretha Douwes Bierma, feefokkers op Bockema state ûnder Marsum, sn f. Kornelis Struiksma, arbeider te Raard (D.), Eastrum, Froubuorren en Marsum
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Ymkje Piers Grovestein

Leeuwarder Courant, 17-11-1988:


Leeuwarder Courant, 12-2-1991:

 

GENERAASJE VII
Bern fan Dirk Tymens Grovestein en 
Atje Looijenga VI.10:
VII. Tymen Dirks Grovenstein
* Bitgum 6-4-1923 † 24-4-2011, 88 jier, [] Dronten, De Wissel; x Tjitske Slim * 1-11-1920 † 13-5-2002, 81 jier [] Dronten, De Wissel
VII. Tæke Dirks Grovenstein
* Bitgum 28–2-1925
VII. Willem Lieuwe Dirks Grovenstein
* Bitgum 11-2-1927 † 8-9-2005 [] Ljouwert, Noarder begraafplak; x Froukje Tulner * 14-10-1932 † 15-11-1995 [] Ljouwert, Noarder begraafplak
VII. Lieuwe Dirks Grovenstein
* Bitgum 20-1-1931 † Hengelo 26-6-2016
VII. Dieuwke Sophia Dirks Grovenstein
* Bitgum 23-9-1936

Bern fan Ymke Tymens Grovenstein en Ymkje Hoogsteen VI.13:
VII. Tymen Ymkes Grovenstein
* Bitgummole 18-9-1932 † Ljouwert 20-5-2008 [] Bolswert; x Joukje Dijkstra
VII. Wierd Ymkes Grovenstein
* Bitgummole 21-2-1934
VII. Dirk Ymkes Grovenstein
* Bitgummole 2-4-1935
VII. Korneliske Ymkes Grovenstein
(Corrie) * Bitgummole 19-2-1938
VII. Willem Ymkes Grovenstein
* Bitgummole 19-7-1939 † 30-3-2013 [] Wurdum; x Annie Braaksma
VII. Bregtje Ymkes Grovenstein
* Bitgummole 30-11-1940
VII. Sibbele Ymkes Grovenstein
* Bitgummole 21-5-1942
VII. Dieuwke Ymkes Grovenstein
* Bitgummole 6-1-1944 † Dokkum 15-1-2012 [] Kollumersweach; x Lieuwe van Assen
VII. Gerritje Ymkes Grovenstein
(Gerrie) * Bitgummole 10-4-1948
VII. Sjouke Ymkes Grovenstein
(Broer) 23-3-1949
VII. Cornelis Ymkes Grovenstein
(Cees) * Bitgummole 5-5-1953

Bern fan Kornelis Tymens Grovestein en Tietje Wybenga VI.14:
VII. libbenleas famke 
* Bitgum 5-7-1938
VII. Antje Kornelis Grovestein
* Bitgum 11-10-1939
VII. libbenleas famke
* Bitgum 8-3-1941
VII. Bregtsje Kornelis Grovestein
* Bitgum 9-5-1942
VII. Tymen Kornelis Grovestein
* Bitgum 19-9-1943