ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Nijdam, Cornelis Klazes

Noordenbos, Fokke Ulbes

Foarwerp:
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Stâltype:
Stâlbekroaning:
Lingte:
Gewicht:
Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap schaaf / Hogenoorden
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Lês hjir fierder

N.N. (ûnbekend)


Foarwerp: sulveren geboarteleppel, yn ’e ôfbylding de fjirde fan links
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
[Blanko]
Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: twa putto’s op konsôle
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: 
Jiermerk:
Bewarring: partikuliere kolleksje
Sulverdeskundige: 
Fotograaf:
Kolleksje: 
Dijkstra, Bitgummole
Lês hjir fierder