ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Berber


Bloemhof-van der Meer Trijntje

Lês hjir fierder

Boer, Trijntje Hanses de

Bouma, Rindertje Sipkes

Lês hjir fierder

Brouwer, Folkje Gerbens


Brouwer, Reimer Gerbens – 1802


Foarwerp: sulveren leppel mei geboarte-ynskripsjes
Ynskripsje om de râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Den 28 December 1802 is geboren Reimer Gerbens Brouwer
Den 31 December 1856 is geboren Reimer Gerbens Brouwer
Den 7 April 1912 is geb. Reimer Gerbens Brouwer
Oan ’e binnenkant:
Rense Ulbe 1 dec. 1980
Stâltype: flochten.
Stâlbekroaning: hynder mei ruter?
Lingte: wurdt noch opjûn
Gewicht: idem
Masterteken: idem
Jierletter: idem
Bewarring:
partikuliere kolleksje (2017)
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Freek Zwart

Lês hjir fierder

Buma