ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Berber


Bloemhof-van der Meer Trijntje

Lês hjir fierder

BM – 1ste helte 18de iuw

Foarwerp: sulveren sierleppel
Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn ’e midden ûnder de rottetonge, yn
skriuwletters:
BM
Stâltype: flochten, oan beide kanten bewurke.
Stâlbekroaning: it Leauwen (man mei krús)
Lingte: 16,6 sm.
Gewicht: 49 gram.
Masterteken: gjin
Jiermerk: 1ste helte 18de iuw
Bysûnderheid: rûne, amandelfoarmige bak
Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019)

Lês hjir fierder

Boer, Trijntje Hanses de

Bouma, Rindertje Sipkes

Foarwerp: Sulveren geboarteleppel
Ynskripsy om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Rindertje Sipkes Bouma geboren 10 Juli 1931
Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: wapen fan Fryslân
Lingte: 22,3 sm
Gewicht: 65 gram
Masterteken: DJ = D. de Jong Wzn., Grins. Sjoch: www.zilverstudie.nl
Jiermerk: JaL [?] W = 1931
Bewarring: R. Bouma, Ljouwert (2017)
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden Lês hjir fierder

Brouwer, Doekele Gerbens

Foarwerp:
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: 

Stâltype:
Stâlbekroaning:
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: 
Jiermerk:
Bewarring: Erven Brouwer-Hettema
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: 

 

 

Brouwer, Folkje Gerbens


Brouwer, Reimer Gerbens – 1802


Foarwerp: sulveren leppel mei geboarte-ynskripsjes
Ynskripsje om de râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Den 28 December 1802 is geboren Reimer Gerbens Brouwer
Den 31 December 1856 is geboren Reimer Gerbens Brouwer
Den 7 April 1912 is geb. Reimer Gerbens Brouwer
Oan ’e binnenkant:
Rense Ulbe 1 dec. 1980
Stâltype: flochten.
Stâlbekroaning: hynder mei ruter?
Lingte: wurdt noch opjûn
Gewicht: idem
Masterteken: idem
Jierletter: idem
Bewarring:
partikuliere kolleksje (2017)
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Freek Zwart

Lês hjir fierder

Buma