ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A.S.

A.S.

de leppel is makke yn 1855.

Foarwerp: Sulveren tinkleppel mei inisjalen
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: A.S.
Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: de Leafde
Lingte: 19,2 sm
Gewicht: 55 gram
Masterteken: gjin
Jiermerk: V=1855
Bewarring: A. Kramer-de Boer, St.-Jabik (2017)
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Het Hoge Noorden

De inisjalen A.S. kinne stean foar in foarnamme en patronym (heites foarnamme) òf foarnamme anneks achternamme. It earste leit yn ’e midden fan ’e 19de ieu yn Fryske boerefermiddens meast foar de hân. De achternamme wurdt dan almeast gewoanwei net brûkt.
Dit sulverstik komt út de famylje Van der Weg en is grif oerurven út de Van der Hems. It kin dan gean om de inisjalen fan:
Anne Sjoerds van der Hem * De Him ûnder Wurdum 25-4 1840 † Wurdum 5-12-1910,  greidboer op De Him ûnder Wurdum, x Ljouwerteradiel 29-4-1882 (42 en 20 jier) Yfke Gerbens Heslinga * Dronryp 6-8-1861 † Wurdum 12-9-1935, dr f. Gerben Mattheus Heslinga, boer te Dronryp, komelker te Goutum, en Tettje Fokkes Fokkema.

De leppel is makke yn 1855. Anne hat him mooglik yn dat jier krigen, op syn fyftjinde jierdei? Miskien komt soks út oerlevering noch foar ’t ljocht.
Sjoch foar him: Martens, Trientje en Koldijk.

Andringa, Tjitske

Lês hjir fierder

Anema, Lieuwe Wigles

Foarwerp: Sulveren tinkleppel mei geboarte- en ferstjerrensynskripsjes
Ynskripsy om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Lieuwe Wigles Anema is geboren den 13 April 1880 en overleden den 1 Junij 1880
Lieuwe Wigles Anema is geboren den 24 October 1881 en overleden den 6 Jan. 1882

Lieuwe Wigles Anema is geboren den 26 October 1884
Lieuwe Wigles Anema 10-9-1940
Lieuwe Wigle Anema 28-1-2006

Stâltype: allinne foarkant bewurke
Stâlbekroaning: iepenwurke
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: J.P. Land, Frjentsjer.
Jiermerk: 1882
Bewarring: Lieuwe Anema, Weidum (2017)
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden

Lês hjir fierder