ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Leginda
* = berne
~ = doopt
x = troud
† = ferstoarn
[] = begroeven

De leppels yn dizze kolleksje wurde allegearre beskreaun en taljochte op famyljeferbannen.
Hjirby inkelde foarbylden.

Brouwer, Reimer Gerbens – 1802

Foarwerp: sulveren leppel mei geboarte-ynskripsjes Ynskripsje om de râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Den 28 December 1802 is geboren Reimer Gerbens Brouwer Den 31 December 1856 is geboren Reimer Gerbens Brouwer Den 7 April 1912 is geb. Reimer Gerbens Brouwer Oan ’e binnenkant: Rense Ulbe 1 dec. 1980 Stâltype: flochten. Stâlbekroaning:…

Posted in B, Goud en Sulver Database | Reacties uitgeschakeld voor Brouwer, Reimer Gerbens – 1802

Jensma, Goffe Watzes – 1884

Foorwerp: Silveren lepel met geboorte-inskripsys Inskripsy om ’e rând hine fan ’e butenkant fan ’e bak, yn skriifletters: G.W. Jensma geboren den 27 Julij 1884 G.W. Jensma geboren 9 November 1952 G.A. Jensma 23 Nov. 2010 Steeltype: flochten Steelbekroaning: de Liefde Lingte: 19,5 sm Gewicht: 70 gram Meesterteken: T = H. Tullener, Luwt Jaarmerk: 1884 Bewaring: G.W.…

Posted in Goud en Sulver Database, J | Reacties uitgeschakeld voor Jensma, Goffe Watzes – 1884

Jong, Johannes Gerbens de – 1873

Foorwerp: Silveren lepel met geboorte-inskripsy Inskripsy om ’e rând hine fan ’e butenkant fan ’e bak, in skriifletters: Joh. de Jong Geb. 4-9-1873 Johannes de Jong geb. 26-2-1945 Johannes Rodenhuis geb. 23-4-2016 Steeltype: foorkant bewerkt, achterkant gedeeltlek Steelbekroaning: hartformeg skild met putti Lingte: 18,3 sm Gewicht: 55 gram Meesterteken: Mr Richeus Elgersma II, meester in…

Posted in Goud en Sulver Database, J | Reacties uitgeschakeld voor Jong, Johannes Gerbens de – 1873

Viersen, Jetske Feddes – 1883

Foarwerp: sulveren leppel mei geboarteynskripsje Ynskripsje om de râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Jetske Feddes Viersen geboren 18 October 1883 Stâltype: flochten Stâlbekroaning: de Leafde Lingte: 18 sm. Gewicht: 75 gram. Masterteken: gjin Jierletter:  H = 1817 De leppel is dus 66 jier earder makke as dat Jetske him krige, mooglik…

Posted in Goud en Sulver Database, V | Reacties uitgeschakeld voor Viersen, Jetske Feddes – 1883