KOLLEKSJE PALSMA-KALMA
Leppels: Algera, Jongbloed, Koldijk, Van der Meij, Noordenbos en IJlstra