GENEALOGY VAN GELDER
Fragminten

 

Folckert Eernstes, wonende te Berlikum, is geboren 1640 of 1641.

Weesbk MEN. 6.5.1657 Laes Baard cur. Folckert in ’t 17e jr. zn v. Eernst Folckerts te Wier en Saapke Watses HB23 2.7.1688 ontv. en dorpr. Berlikum.

Folckert was gehuwd met

 

65      Aeltie Cornelis.

 

Generatie I

1   Jan Cornelis van Gelder is geboren op dinsdag 24 maart 1835 te Fridgum.

 

 

 

Generatie II

2   Cornelis Klazes van Gelder, boer, wonende te Firdgum, is geboren 1796 of 1797 te St. Jacobiparochie, is overleden op woensdag 1 juni 1864. Cornelis werd hoogstens 67 jaar.

Cornelis trouwt op zaterdag 30 november 1833 te Barradeel met

 

3   Binke Jans la Fleur is geboren 1799 of 1800.

 

 

 

Generatie III

4   Claas Cornelis van Gelder, boer, wonende te St. Jacobipaorchie en te Firdgum, is gedoopt op zondag 15 januari 1769 te St. Jacobiparochie, is overleden op donderdag 28 december 1820 te Firdgum. Claas werd 51 jaar.

Bij huwelijk beiden van St. Jacobiparochie.

Claas trouwt op zondag 7 juni 1795 te Berlikum met

 

5   Aaltje Thomas is gedoopt op zondag 15 december 1771 te Ferwerd, is overleden op maandag 10 mei 1830 te Firdgum. Aaltje werd 58 jaar.

 

6   Jan la Fleur.

Jan was gehuwd met

 

7   Froukje Tjeerds Andringa.

 

 

 

 

 

10    Thomas Sjoerds.

Thomas was gehuwd met

 

11    Maaike Dirks.

 

 

 

Generatie V

16    Claas Cornelis van Gelder, wonende te Berlikum.

Bij huwelijk hij ontvanger te Berlikum, zij van Deinum.

Claas trouwt op zondag 6 maart 1735 te Deinum met

 

17    Ytje Douwes.

 

18    Wybe Thomas, boer, wonende te Marssum, te Berlikum en te St. Jacobiparochie.

Bnr 57. 1748/58 eigenr en gebr. nr.37.1768 de kk. 1778/88 de kk. eigenr en Thomas Wybes gebr.

1749 St. Jp. 4+2 61.3.0. 4x getr., bij 3e huw. huisman te Sparrenhoek (St. Jp.?) Procedure H.v.Fr. 20.12.1765 (S. B65L/599): Lieutske en Thomas kk. bij 3e vrouw A.L., cur. van Thomas Wybes zijn Anske Thomas hsm. o. St. Ap. en Folckert Nannes hsm te Stiens; koopbrief dd. 2.1.1741 van pachtrecht v. plaats o. St. Jp. van Scheltema/v.d.Sluis c.s. gr. 32 mg., de weg O., de oude dijk Z., de vaart W. en Janke Fransen e.a. N.

Wybe trouwt op zondag 28 mei 1719 te St. Jacobiparochie (1) met Janke Lammerts.

 

Wybe trouwt op dinsdag 8 december 1739 te St. Jacobiparochie (3) met Grietje Cornelis.

 

Wybe trouwt op zondag 22 oktober 1752 te St. Jacobiparochie (4) met Sytske Jans.

 

Wybe trouwt op zondag 6 december 1739 te Finkum/ Hijum (2) met

 

19    Akke Luytsens.

 

 

 

 

 

36    Thomas Wybes, wonende te Dronrijp.

Lidm. Dronrijp MEN weesbk 7.6.1718 inv. sth. Luitske Klazes wed. Th.W.

Thomas was later gehuwd (2) met Eelck Douwes.

 

Thomas was gehuwd (1) met

 

37    Luydts Clases.

 

 

 

Generatie VII

 

 

 

 

Generatie VIII

128    Eernst Folckerts, boer, wonende te Wier, is geboren 1601 of 1602.

Bnr 55. 1632/3 k.3 N(?) 5m.533r. 1635 St. Jp. 24m.420r. Weesbk MEN 6.5.1657 Joh. Sybes (Andringa) te Stiens cur. Saep Eernstes, Griet Unia en Gerrit Dircks resp. beppe en oudoom, opsomming onr. goed.

Eernst trouwt op woensdag 24 november 1632 te Stiens met

 

129    Saepke Watses Unia.

 

130    (?)Cornelis Tijs, schoenmaker, wonende te Berlikum.

Grafschr. Men.dl/34, nakomelingen noemen zich Van Gelder.

(?)Cornelis was gehuwd met

 

131    Lolck Hessels.

 

 

 

Generatie IX

256    Folckert Eernstes, boer, wonende te Wier.

Bnr 55. 1629/30 in k.4S 18m.496r., 1632/3 Eernst Folckerts. Hyp.bk 25/24.5.1621 e.l. te Wier. GJ1984/40. woonde op sate De Winkel o. Wier. Weesbk MEN 14.6.1624 Gerryt (m.z.Gerrolt) Nannes wordt cur. weeskk. Folckert Eernstes om te procederen tegen de erven van Gerben Cornelis. HvFr 16706 7.5.1608 Taecke Eernstes te Minnertsga contra Hans Tyercks en Aeff Jans te Harlingen. en Folckert Eernstes.

Folckert was gehuwd met

 

257    Sijke Nannes.

 

258    Watse Frans Unia.

Watse was gehuwd met

 

259    Griet Dircks Gerbranda

Griet was later gehuwd (2) met Sybe Wopkes Andringa. Sybe, boer, wonende te Stiens.

Andringabk/32.

 

 

260    (?)Tijs Cornelis, schoenmaker, wonende te St. Jacobiparochie.

Zie Claes Martens (x Geertie Hanskes) inz. transactie boerderij dd.25.1.1607: Neeltie Tysses wed. Jan Gerrits, schoenm. St. Jp.

De plaatsing in dit gezin is geheel hypothetisch, maar Corn. Corn. Gelder in Vrp. is ook schoenmaker.

(?)Tijs was gehuwd met

 

261    N.N..

 

 

 

Generatie X

512         Eernst Harmens, boer, wonende te Wier, is overleden voor 1586.

1547/8  t/m 1574/5 pachter in k.3 o. St. Jp. als Aent Harmans;15478 t/m 1574/5 als Arent Harmens pachter in k. 4 o. St. Jp. 10m. Kerkboek Wier 1563/10 Erentze en Romcke Harmens broers, 1566 kerkv., id. 1583/81 Beits wed. E.H., id. 1597/219 Beitz Rommerts en Folckert  Eenties tezamen 1 pm. GJ2009/253 Harmen Eernstes en Bauck Diorres en Bents Reiners wed. v. Eernste.

1578 pers. imp. 4 cg. HvFr 16702/25 1586 Harmen Eernstes te Wier contra Beynts wed Eernst Harmens namens haar kk. bij E.H.

HvFr 16709 13.12.1610 Folckert, Rommert en Taecke Eernstes inz. o.a. de borgtochten en “de wille” van Bents (m.z. Beits) Rommerts voor Jacob Eernstes ten profijte v. Jan Martens en Engel Michiels. HvFr 16702/181 1587 Harmen Eernstes en Bauck Diorres e.l., Bents Rommerts wed. Eernst Harmens en Dirck Alberts als ontv. en adm .v.d. kloostergoederen contra Claes Alberts (impt.).

NB Prot. Cleuting: 16.11.1561 Eernst Lyuwes en Hylck Rommerts e.l. Berlikum huren land; id 329 16.9.1564 Folckert Rommerts en Crijn Eernstes te Berl. huren zelfde land. HvFr. 16700/274 1583 Quirijn Eernstes te Hallum. In 1566/7 komt voor als pachter o. St. Jp. k.3 oude Folckert Rommerts, voorgaande pachter was Rommert Pieters.

Eernst was gehuwd met

 

513         (?)Beits Rommerts.

Naam komt ook voor als Bents.

 

514         Nanne Gerrolts, boer, wonende te Klooster Anjum, is overleden voor vrijdag 9 september 1605.

Weesbk MEN. 8.8.1605 inv. sth. N.G. te Kl. A. wed. A.H. hertr. Lieuwe Ulbes. GJ1984/40.

Nanne was gehuwd met

 

515         Auck Hoytes.

GJ1984/40.

 

516         Frans van Unia.

Frans was gehuwd met

 

517         N.N..

 

518         Dirck Gerrits Gerbranda, boer, wonende te Ferwerd.

Dirck was gehuwd met

 

519         Lijsbeth Claeses.

 

520         (?)Cornelis Aerts Gelder, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1574/5 Cornelis Aertsz. pachter in k. 1 van 1 m. 410 r.

Hyp.bk 28.2.1648/20.10.1646 Neeltie Corn. Aerts St. Jp. sch. a. Pieter Feddes en Lijsbet Rutgers e.l. St. Jp. als erfgen. v. wln zuster Jannichie Corn. Aerts.

Recesbk 30.11.1612 Trijn Gerrits wed. Cornelis Aerts.

(?)Cornelis was gehuwd met

 

521         N.N..

 

 

 

Generatie XI

1.024      Harmen N., boer, wonende te Wier.

Bnr 55.1527/8 en 1536/7 Harman in de Wincel pachter in k.3 o. St. Jp ± 7m.., daarna Aernt Harmans;1527/8 en 1536/7 Harman in de Winckel pachter in k.4 o. St. Jp. resp. 15m 107r. en 27m. 577r., daarna Arent (Eernst?) Harmansz. 10m.

Harmen was gehuwd met

 

1.025      N.N..

 

1.026      Rommert Pieters, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1527/8 en 1536/7 pachter in k.3 ± 25m., 1547/8 en 1554/5 zijn weduwe, 1566/7 Oude Folckert Rommerts.

Rommert was gehuwd met

 

1.027      N.N..

 

1.028      Gerrolt Nannes, boer, wonende te Lutkewierum.

Boerderijenbk Henn.dl bl. 64 1571 te Lutkewierum.

Gerrolt was gehuwd met

 

1.029      Dyw Jans.

 

1.040      (?)Aert Cornelis van Gelder, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 11 en 59.  1536/7 t/m 1554/5 pachter in kavel 3 23m.422r., in 1566/7 Reyner Aerts, Pieter Gerbrands en Joris Arisz. hetzelfde perceel.1547/8 met Symon v.d.Does en Ysbrand Sems pachter k.51 NwB.,1554/5 alleen, in 1566/7 zijn erven, in 1574/5 Reyner Aerts en Joris Arisz.

(?)Aert was gehuwd met

 

1.041      N.N..

 

 

 

Generatie XII

2.080      Cornelis de Gelresman, boer, wonende te St. Jacobiaprochie.

1515/1518 pachter 86 mg land (Sannes I/43. Protocol Cleuting 422 11.12.1568 Cornelis Gelderman.

1527/8 en 1536/7 Ariaen van Gelre pachter in k.5 ± 12m., daarna Hendrick Lourijs.

LWL 82 8.11.1597 Aert Gijsbrechts van Gelder is borg voor koper Leen Engels opt Bil bij de nieuwe molen op een boelgoed.

Cornelis was gehuwd met

 

2.081      N.N..

 

Cornelis Folckerts van Gelder, tichelbaas te Berltsum; boer te St.-Jabik, yn 1698 brûker fan nr 54

Bnr 54. 1698 St. Jp. nr.20. Procl.bk 17.2.1727 verk. 1/5 in boerderij OBD o. St. Jp. gr. 14 m. oud gep. land en 27 m. NwB. (k. 37) a. Jan Ymes Franeker, in huur bij Joris Hendriks. FER17/393 3e pr. 19.11.1714 C.F. v. G. tichelbaas te Belcum koopt 8 pm land o. Hallum.

Cornelis was gehuwd met

 

33    Claasje Clases Postma.

 

Claas Cornelis van Gelder * Berltsum omstrings 1710; by x ûntfanger te Berltsum
x Deinum 6-3-1735, hy fan Berltsum, sy fan Deinum, Ytje Douwes * Menaam omstrings 1712.


Soan:
Cornelis Clasen van Gelder
* Berltsum 16-9-1735 † dêr 21-7-1813, hûsnr 98, 77 jier (neffens stjer-akte sn f. Klaas Klaases van Gelder, yn Notarieel argyf Berltsum 1818 allyksa; yn Notarieel argyf Harns 1818 neamd Van Gelderen); boer te St.-Jabok op nr 53, yn 1758, ’68, ’88 dêr boer op stim nr 20; by ferstjerren rintenier te Berltsum; Krelis en Sijke komme op 9-11-1806 út St.-Jabik yn Berltsum;
x 2 Sijke Gerkes * Marsum omstrings 1748 † Berltsum 5-4-1822, 74 jier; by ferstjerren rintenierske te Berltsum, dr f. Gerke Jacobs (Posthumus) x Marsum 25-10-1744 Rinske Douwes
x 1 Wier 19-3-1760 Luudske Wybes is gedoopt op zondag 25 mei 1721 te Marssum.

.


Soan:

Klaas Cornelis van Gelder * St.-Jabik omstr. 1768 † Furdgum 28-12-1820, 52 jier; 1796, 1806 te St.-Jabik; omstrings 1815 boer op sate 4 ûnder Furdgum; 1815 tsjerkfâd te Furdgum;
x Berltsum (dan beide fan St.-Jabik) 7-6-1765
Aaltje Thomas (postúm De Groot) * Westernijtsjerk omstrings 1772 † Furdgum 10-5-1830, 58 jier, nr F4; dr f. Thomas Sjoerds en Maaike Dirks;
Klaas Knillis keapet op 31-7-1819 sate, hûs en skuorre fan Tjeerd Klases Hibma te Nijlân, keapsom: f 16.111,00; hat yn 1820 in skuld by Magdalena Zeper, widdo Ludolf Reinier Wentholt te Ljouwert fan f 10.500,00;
Aaltsy hiert yn 1825 sate en boulân nr 4 te Furdgum fan Albertus Telting te Frjentsjer foar sân en seis jier; hier f 1.400,00 yn ’t jier; se ferkeapet op 19-3-1824 in sate ûnder Furdgum oan Reiner Fontein te Frjentsjer, keapsom: f 20.100,00.


Soan:

Cornelis Klazes van Gelder * St.-Jabik 18-9-1796 † Furdgum 1-6-1864, boer te Furdgum; yn 1829 kommittearde foar Furdgum oangeande slatten en slaan fan strykdammen; tsjerkfâd te Furdgum;
x Barradiel 30-11-1822
Binke Jans la Fleur * Tsjummearum, boerinne te Furdgum, yn 1868 rintenierske dêr; dr f. Jan Daniels la Fleur, boer te Tsjummearum, en Froukje Tjeerds Andringa.
Knillis Klazes hiert yn 1847 foar sân jier in pleats en lân ûnder Furdgum fan Albertus Telting te Frjentsjer foar f 1.745,00 yn ’t jier

V
Bern, ûnder oaren:
1 Klaas Cornelis van Gelder
* Furdgum 8-3-1832 † Tsjummearum 30-11-1868, nr 12; by trouwen sûnder berop te Furdgum, koaltsjer te Tsjummearum;

x Barradiel 6-3-1863
Jantje Tjitses van der Weg (suster fan Bauke V3) * Easterbierrum 1-9-1833, winkelfrou te Easterbierrum, dr f. Tjitse Jans van der Weg, 1830 arbeider te Easterbierrum (op ’e âlderspleats tink), yn 1831 dêr boer, en Johanna Pieters Molenaar, widdo fan Tsjisse syn broer Thijs Jans van der Weg; yn 1863 boerinne te Furdgum;
Jantsy x 1 Barradiel 23-8-1851 Foppe Gerbens Andringa * Kleaster Lidlum 1-3-1829 † Tsjummearum 17-11-1860, arbeider te Tsjummearum, sn f. Gerben Pieters Andringa, boer en bakker te Tsjummearum, en Tyttie Foppes Laansma.
2 Jan Cornelis van Gelder * Furdgum 24-3-1835 † dêr 12-12-1844, nr 4.
3 Akke Cornelis van Gelder * Furdgum 3-11-1840 † dêr 22-6-1881 [] Furdgum;
x Barradiel 6-3-1863
Bauke Tjitses van der Weg (broer fan Jantsy V1) * Easterbierrum 17-1-1838 † Frjentsjer 25-2-1914 [] Furdgum; boer te Furdgum, dêr tsjerkfâd; sn f. Tjitse Jans van der Weg, yn 1830 arbeider te Easterbierrum, yn 1831 dêr boer, en Johanna Pieters Molenaar, yn 1863 boerinne te Furdgum;
Bauke x 2 Barradiel 31-5-1882 Henke Jans Westra * Seisbierrum 2-1-1842 † Frjentsjer 29-5-1915 [] Furdgum; dr f. Jan Harmens Westra, koaltsjer te Seisbierrum, en
Zara Regina Hermanus Out Joha.
Sjoch:
Erfgoed Fundaasje – Genealogy Van der Weg
Erfgoed Fundaasje – Genealogy Westra