240

240 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
V k. 31 k. 214 26 16 E201 45
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Hans Spannenburger Landsheer resp.Staten v.Friesland 44.125
1536/48 Jan Hans Spannenburger   7.189
1554/5 de wed. Jan H. Spannenburger 10.189
1566/75 Dirck Henricks 10.189 + k.28 1.526 en k.30 10.228
1570 Dirck Henricks Rijkens heeft wrsch. 2 boerderijen, ook nr. 215
1629/30 Rinse Aetes 31.009 waaronder 10.189 + idem 1566/75; zn v. Aet Saeckes, 1598 te Marssum, zie Gen. Ayttana G.Jrb. 2011/179
1635 idem 57.443 ook in k. 26, 27 en 28
1655 Hendrick Jacobs
1670 Nammen Johannes zn v. Johannes Nammens en Jantie Jurriens, x Tjamke Sybes Andringa, nageslacht ook Andringa
1698/00 de 4 erfgenamen v. Nammen Joh. 66.552
1708/35 Johannes Nammens 51.341 1718 + 10 m.; 1e x Ytie Romckes, 2e x Blijke Annes, die 2e x Sake Goswinus Wiglama
1738 de wed. Joh. Nammens en kk./Jan Foppes
1748 Sake Wiglama n.u. ± 67.000
1752 Sake Wiglama als cur. v. Ytie, Janke en Nammen Joh.  

60.400

 

koopbrief nr 36

1758 de kk. v. Joh. Nammens dezelfden
1768/98 Nammen Joh. Andringa dezelfde 42.150 zn v. Joh. Nammens en Blijke Annes, x Grietje Jans Gelder
1818 Joh. Nammens Andringa dezelfde 39.400
1828 de wed. Joh. N. Andringa en kk. dezelfden 59.070
1838 Sybe en Maartje Joh. Andringa dezelfden 41.300
1850 Klaas Pieters Bouma Kl.P. Bouma x Sjoerdje Sybes Andringa en Maartje Joh. A. Sjoerdje is dr v. Sybe Joh. A. en Doutje D. v.d. Zee
N. v. Langestraat het land in, afgebroken