Yn it âlde Stedhûs te Frjentsjer (Riedhúsplein 1) is in permaninte útstalling ynrjochte fan it wurk fan Erfgoed Fundaasje, yn ’e mande mei Historisch Centrum Franeker en ’t Bildts Aigene.

Besichtiging op ôfspraak: 058-212 00 35.

Klik hjir foar de foto’s.
Klik hjir foar Frysk.
Klik hjir foar Ingels.
Klik hjir foar Nederlâns.


In the old Town Hall in Franeker (Riedhúsplein 1) a permanent exhibition of the work of Erfgoed Fundaasje has been set up, in collaboration with Historisch Centrum Franeker and the Bildts Aigene. Below is an overview with text and photos.

Viewing by appointment: 058-212 00 35.

Click here for the photos.
Click here for Frisian.
Click here for English.
Click here for Dutch.