ADRES
Vredeman de Vriesstrjitte 59
8921 BS   LJOUWERT
058-212 00 35

e-mail: info@erfgoed-fundaasje.nl
www.erfgoed-fundaasje.nl
Keamer fan Keaphannel: 1104 57 16

Kontaktpersoan: Goasse D. Brouwer