Adelike klean yn Raard (Súdwest Fryslân)/Noble costumes in Raard

9-7-2019 – 14-9-2019 – Tsjerkepaad
St. Laurentiustsjerke/Church Saint Lauren

Fan 9 july 2019 ôf is in kolleksje adelike klean te sjen yn Raard (Súdwest Fryslân), yn ’e Laurentiustsjerke. Dat binne kostúms en oare kleanstikken út de famyljes Brantsma-Van Slooten-Van Sminia dy’t skonken binne oan Erfgoed Fundaasje.

From July 9th, 2019 on, a collection of noble costumes are being presented in Raard, in the Laurentius Church. This collection comes from the families Brantsma-Van Slooten-Van Sminia and was donated to Heritage Foundation.


Continue reading