Anema, Lieuwe Wigles

Foarwerp: Sulveren tinkleppel mei geboarte- en ferstjerrensynskripsjes
Ynskripsy om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Lieuwe Wigles Anema is geboren den 13 April 1880 en overleden den 1 Junij 1880
Lieuwe Wigles Anema is geboren den 24 October 1881 en overleden den 6 Jan. 1882

Lieuwe Wigles Anema is geboren den 26 October 1884
Lieuwe Wigles Anema 10-9-1940
Lieuwe Wigle Anema 28-1-2006

Stâltype: allinne foarkant bewurke
Stâlbekroaning: iepenwurke
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: J.P. Land, Frjentsjer.
Jiermerk: 1882
Bewarring: Lieuwe Anema, Weidum (2017)
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden

Continue reading

Brouwer, Reimer Gerbens – 1802


Foarwerp: sulveren leppel mei geboarte-ynskripsjes
Ynskripsje om de râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Den 28 December 1802 is geboren Reimer Gerbens Brouwer
Den 31 December 1856 is geboren Reimer Gerbens Brouwer
Den 7 April 1912 is geb. Reimer Gerbens Brouwer
Oan ’e binnenkant:
Rense Ulbe 1 dec. 1980
Stâltype: flochten.
Stâlbekroaning: hynder mei ruter?
Lingte: wurdt noch opjûn
Gewicht: idem
Masterteken: idem
Jierletter: idem
Bewarring:
partikuliere kolleksje (2017)
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Freek Zwart

Continue reading