Algera, Tjitske Aukes

Foarwerp: Sulveren leppel 
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Tjitske Aukes Algera is geboren den 6 Maart 1885.
Stâltype:
flochten
Stâlbekroaning:
hynder nei links
Lingte:
18,4 sm.
Gewicht:
51,9 gram
Masterteken:
ûnlêsber
Jiermerk:
Q, fóár 1900
Bewarring:
partikuliere kolleksje
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap schaaf/Hogenoorden 3 A1
Kolleksje: Palsma-Kalma, nr 3 A1
Famyljeferbannen: sjoch Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma

Continue reading

Algera, Sjoerd Piers

Foarwerp: Sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Sjoerd Piers Algera is geboren den 6 April 1862
Stâltype:
flochten, iensidich
Stâlbekroaning:
ruter op hynder nei rjochts
Lingte:
22,3 sm.
Gewicht:
51,9 gram
Masterteken:
JS 160: Jan Johannesz. Schijfsma 
Jiermerk:
C, fóár 1900
Bewarring:
partikuliere kolleksje
Sulverdeskundige:
Jan Schipper/Zilverstudies
Fotograaf:
Jaap schaaf/Hogenoorden
Kolleksje :
Palsma-Kalma S E-5

Continue reading

Algera, Auke Piers

Foarwerp:
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: 
Stâltype:
Stâlbekroaning:
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: 
Jiermerk:
Bewarring:
Sulverdeskundige: 
Fotograaf:
Kolleksje :
Palsma-Kalma

Continue reading

Alkema, Johannes Sjoerds – 1863

Foarwerp: sulveren tinkleppel
Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, , yn
skriuwletters:
Met hardlopen gewonnen deze prijs op den 21 October 1863 door
yn ’e midden ûnder de rottetonge, sintreard:
Jochum Sjoerds/Alkema/te Gaast
Stâltype: flochten, allinne foarkant bewurke.
Stâlbekroaning: jager mei hûn
Lingte: 19,9 sm.
Gewicht: 40 gram.
Masterteken: J.S. 160 = Jan Johannes Schijfsma * Wâldsein 1844, wurket te Snits 1847-1898
Jiermerk: D = 1863
Bysûnderheid: in aparte ynskripsje
Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019)
Fotograaf: Jaap schaaf / Hogenoorden
Klolleksje: Van Gelder
Continue reading

A:S. – 1855?

Foarwerp: sulveren sierleppel
Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn ’e midden ûnder de rottetonge, yn
skriuwletters:
A:S.
Stâltype: flochten, allinne foarkant bewurke.
Stâlbekroaning: de Leafde (madonna mei bern)
Lingte: 18,9 sm.
Gewicht: 50,3 gram.
Masterteken: gjin
Jiermerk: V = 1855
Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019)
Fotograaf: Jaap schaaf / Hogenoorden
Klolleksje: Van Gelder

Continue reading

A.S.

Foarwerp: Sulveren tinkleppel mei inisjalen
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: A.S.
Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: de Leafde
Lingte: 19,2 sm
Gewicht: 55 gram
Masterteken: gjin
Jiermerk: V=1855
Bewarring: A. Kramer-de Boer, St.-Jabik (2017)
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Het Hoge Noorden

Continue reading

Anema, Lieuwe Wigles

Foarwerp: Sulveren tinkleppel mei geboarte- en ferstjerrensynskripsjes
Ynskripsy om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Lieuwe Wigles Anema is geboren den 13 April 1880 en overleden den 1 Junij 1880
Lieuwe Wigles Anema is geboren den 24 October 1881 en overleden den 6 Jan. 1882

Lieuwe Wigles Anema is geboren den 26 October 1884
Lieuwe Wigles Anema 10-9-1940
Lieuwe Wigle Anema 28-1-2006

Stâltype: allinne foarkant bewurke
Stâlbekroaning: iepenwurke
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: J.P. Land, Frjentsjer.
Jiermerk: 1882
Bewarring: Lieuwe Anema, Weidum (2017)
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden

Continue reading