Wurdt oan wurke.
Sjoch ek de bygeande kertiersteat Forebears of Dirk Gerbens Brouwer, mar dizze falt net ûnder ferantwurdikens fan Erfgoed Fundaasje.

 

32 Gerben Piers * Wânswert 1693/94 ͠    dêr 17-6-1694 † Bitgum 24-3-1783, 89 jier (neffens lidmatelist N. H. Bitgum) [] Bitgum rigel 16; boer 1725 op Swetteherne (Bitgum nr 20), de Schwartzenbergpleats (Bitgum nr. 4), yn 1738 op de stedspleats (B17 letter 14), op Dyksterhuzen, (letter neamd “Zomerzorg”) en op Grut Alsert (nr 19, letter nr.16), by kwotisaasje ‘welgesteld’, 1728 diaken, letter ferskate kearen âlderling; x Bitgum 8-5-1729

33 Wijke Scheltes Heslinga ~ wierskynlik Bitgum novimber 1708, dan wurdt doopt ‘soontje van Schelte Jacobs genaamd Wiltje’, nei alle wierskyn is dat in fersin en waard Wijke doe doopt † Bitgum 23-6-1804, [] Bitgum, rigel 16; nei de dea fan har man boerinne op Grut Alsert.

34 Sipke Jans ~ Hitsum 13-1-1709, boer dêr, x 1e N. Franses, dr f. Frans Tjeerds te Ferwert.

35 Pijtje Petrus Heslinga, boerinne.

36 Sjoerd Sydses * 1704/1705, wierskynlik mennist, wennet yn 1730 te Ingelum, boer en keapman ûnder Bitgum, yn 1749  ‘welgesteld’, 1755 boer yn ’e Súdhoek ûnder Froubuorren, yn 1758 keapje hy en syn frou dêr de pleats nû 119, † ûnder Bitgum1764; x Ingelum 4-6-1730.

37 Aukje Martens ~ Ingelum 19-9-1706 † ûnder Bitgum 23-2-1773.

38 Wopke Doekeles Tolsma * Marsum ~ dêr 6-11-1703, hynstekeapman; x Marsum 20-5-1742

 1. Wintje Hanses Bandert (ek neamd Bander, Bantert en Baarda), by trouwen fan                             Ljouwert.
 2. Andrys Ages, x .
 3. Yttye Melles, ~ Easterbierrum 2-8-1704.
 4. Jan Gerrijts, lidmaat te Seisbierrum 25-1-1728, x dêrre, 3de prokl. 5-5-1726.
 5. Grietie Haijtses.
 6. Gerrit Jelles, ~ Easterbierrum 6-10-1700, boer te Easterbierrum op stim 9 yn 1728, x foar aug. 1725.                                                                            (Haarda State)??
 7. Antje Tanes, ~ Easterbierrum 23-11-1704, boerinne.
 8. Pyter Dirks, ~ Tsjummearum 23-6-1702, lidmaat dêr 1-2-1732, x. foar april 1728.
 9. Beitske Hessels, ~ op belidenis Tsjummearum 1-2-1732.
 10.   Ferck Jacobs, ~ Ingelum 25-6-1673, nei 1706 oant 1715, boer te Dronryp, rekke yn                                1715 alle fee kwyt (MEN.O1551), wennet 1715 yn Bitgum, 1749 “gemeen”, x 1.                                Ingelum 20-1-1673 mei Antie IJsses fan Froubuorren, x. 2. Ingelum 13-9-1705.
 11. Jancke Willems, fan Bitgum, boerinne.
 12. Gerrit Jelles .
 13. = 36.
 14. = 37.
 15. Dirk Johannes Kuyk, ~ St. Anne 12-12-1697, boer ûnder St. Anne, keapet mei syn tredde frou yn 1752 in pleats “Maria Zathe”, besuden fan de Middelwei; keapet mei

syn suster Lysbeth yn 1755 in pleats beëasten fan de Langhústerwei, âlderling en ûnt-

fanger St. Anne, x 1. dêr 27-12-1721 mei Willemtje Heins, x. 2. St. Anne 11-11-1731,

x 3. dêr 30-8-1738 mei Rinske Bartels.

 1. Fijke Claassen, boerinne te St. Anne.

 

 1. Pier Watses, ~ Oentsjerk 25-12-1671, boer te Wânswert oant 1697, dêrnei op de kleaster-

pleats  “De Flappe”, nû. 37 te Ferwert, † Ferwert nei 2-10-1709, (ynventarisaasje fan

syn boel 26-3-1711), x Wânswert 1691/1692.

 

 

 1. Antje Jarichs, * Wânswert, lidmaat dêr 16-4-1690 en mei har man lidmaat te Ferwert

8-8-1697, x 2. likernôch 1711 mei Bote Tjammes en buorke mei him op “De Flappe” ,

† Ferwert 9-12-1777, 103 jier âld.

 1. Schelte Jacobus Heslinga, * 1675, boer te Bitgum, op Dyksterhuzen op Bumastate

(B14), en te Marsum.

 1. Eelck Clases, boerinne.
 2. Jan Intes, húsman te Hitsum op nûmer 8, docht dêr belidenis 1711, tsjerkfâd en diaken. X om 1705 hinne.
 3. Taetske Freercks, ~ Hitsum 4-12-1681, boerinne te Hitsum, docht dêr belidenis 1711.
 4. Petrus Jacobus Heslinga, 8 1674, boer te Bitgum, doarpsrjochter te Boksum yn 1722, x .
 5. Antie Gerrits, boerinne, x. 2. Sipke Beerns Baard, boer op Dyksterhuzen.
 6. Marten Alberts, skipper en keapman te Ingelum, boer dêr 1728 op stim 6, Galema side 192,

âlderling 1719-1724, 1731-1732, x Ingelum 8-5-1687.

 1. Auck Roimers, ~ Ingelum 25-12-1668.
 2. Doekle Wopkes Tolsma, fan Marsum, * likernôch 1683, boer te Marsum, yn 1708 op

nûmer 39, 1728/1738 op nûmer 10, “Lutcke Dotinga”, en nûmer 17 “Bockama”,

† 1753, x Marsum 30-3-1709.

 1. Jeltie Auckes, ~ Frjentsjer 25-4-1685, lidmaat op belidenis te Marsum 2-2-1709,

boerinne, [] Marsum 12-4-1771.

 1. Melle Ri(e)niks, x.
 2. Rinske Cornelis (Melles).
 3. Jelle Tjeerds, x.
 4. Bottje Anes.
 5. Tane Ypes, berne 16/17 sept., ~ Winaam 25-10-1665, wenjend te Doanjum, bysitter Frjentsjerteradiel, † yn of foar 1720, x.
 6. Aeltie Hebbes Tyesma, ~ Menaam 2-5-1669, † 21-9-1727, [] yn de tsjerke fan Menaam (âld 60 jier neffens grêfstien).
 7. Jacob Jansen, fan Furdgum, “koeknecht” by Grovestins te Ingelum, x 1. Ingelum 3-1-1664

Eelck Fransdr., fan  Ingelum, x 2. Marsum 10-10-1669.

 1. Jeltie Fercks, ~ Marsum 12-11-1643, yn 1669 faam by Grovestins te Ingelum.
 2. = 72.
 3. = 73.
 4. = 74.
 5. = 75.
 6. Johannes Dirks Kuyk, ~ Froubuorren 25-9-1659, boer te St. Anne, tsjerk- en earmfâd

dêr (1711-1713), † foar 12-4-1717, x 15-9-1695.

 1. Hendrikje Freerks, fan St. Jabik, boerinne St. Anne.

 

 1. Watse Pieters, * wierskynlik te Oentsjerk, hy en syn earste frou waarden op 9-6-1671

lidmaten fan de tsjerke te Oentsjerk, boer dêr, yn 1689 op “Bornmeer”, stim 17 ûnder

Wânswert, 18-8-1689 ynskreaun as lidmaat te Aldtsjerk, en dan hierder fan pleats nûmer 5

dêr, 1689 neamd ûnder de persoanen dy’t te Aldtsjerk kontrôle oer de stimgerjochtichheden

útoefenen, x 2. Oentsjerk 21-5-1682 mei Imck Dircks fan Wânswert, † nei 1705, widdo             fan       Tjaerd Jarichs, x 1. Oentsjerk 26-2-1671.

 1. Grietie Wiegers, fan Wânswert, † Oentsjerk (ynventaris yn stjerhûs op 29-12-1680).
 2. Jarich Fokes, boer te Stiens en Jislum, † Jislum 1689, x 1. Minke Gerbens, x 2. Stiens

17-8-1656.  (Gen. H.’87)?

 1. Trijntje Meinderts, fan Wânswert, boerinne.
 2. Jacob(us) Clases Heslinga * omstr. 1632, buorket mei syn frou op Diorrema State, stim 25

te Boksum, meirjochter fan Menameradiel,† Boksum tusken 1692 en 1696, x Boksum

febrewaris 1663.

133.     Hanck (Hainsck) Mattheus Metsma, fan Boksum, boerinne. * Boksum + 1643. (plusmines?)