Utjefte fan ’e Fryske Akademy, Ljouwert, 1996 ISBN 90-6171-813-9

Sjoch foar de Wiglama’s (de nûmers 210, 421, 840, 1680 yn dizze kertiersteat): Simon Wierstra –  Nageslacht van Gerben Saeckes en Jel Bouwedr, echtpaar te Friens, in 4 generaties.
De Wassenaars yn dizze kertiersteat nei nûmer 15040  binne gjin foarâlden, nei letter ûndersyk konstasteard. Sjoch: Dr Kees Kuiken – De Friese Wassenaars 

De hâldfêsten hjirûnder binne yndertiid fierhinne opdold en byinoar swile troch Gerben Rientses Wartena, yn ’e mande mei Goasse Doekeles Brouwer.