Bouma – dield: rjochts de Fryske earn; links trochsnien: boppe yn blau op in  griene grûn in gouden hok fan trije nôtskeaven; ûnder yn goud in reade ploege, in sulveren helm, fuorre fan read. Helmteken: trije gouden útkommende nôtskeaven. Wrong en dekkleden: goud  en blau.
Ynstjoerder: Pieter Sipke Bouma te Stiens. Untwerp: Carel Bouma te Emmeloard en Anton Bernard Dull tot Backenhagen te Ljouwert.
Wapenregistraasje Fryske Rie foar Heraldyk – Genealogysk Jierboekje 1977, Fryske Akademy, Ljouwert, 1977.

KERTIERSTAAT FAN
ANNEKE BOUMA

FOOROUDERS FAN
JANNE RIXT VAN DER WERFF * Luwt 2-11-2013

YTZEN KARST VAN DER WERFF * Luwt 3-9-2015
FOPPE WILTSJE VAN DER WERFF * Luwt 30-11-2016

FAN MIMMESKANT
Foorouders fan haiteskant sien: Kertiersteat Ytzen-Pieter van der Werff Jr 

Janna Rixt van der Werff
Ytzen Karst van der Werff
Foppe Wiltsje van der Werff

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/burried
As yn dizze kertiersteat trochklikt wurde kin nei oare kertiersteaten en genealogiën, wurde de foarâlden hjir oer it generaal net útwurke: dat soe onnoadich dûbelop wêze. Erfgoed Fundaasje hat gjin ferantwurdlikheid oangeande boarnen, stambeammen, artikels ensfh. dy’t net ûnder har auspisiën falle. Dat betsjut trouwens net dat yn it wurk, útfierd ûnder it behear fan Erfgoed Fundaasje, gjin flaters sitte.

WURK YN ÚTFIERING – WURDT FUORTSET
Foar oanfullingen en ferbetteringen sjoch formulier

Anneke Bouma
Ytzen-Pieter van der Werff Jr

‘t Eerpelkwekersbedriif fan Ytzen-Pieter van der Werff Jr. en Anneke Bouma, Attesweg 29 onder Ouwesyl
‘t Wapen Wassenaar fan ’e eerdere aigners: drie wassenaars (wassende manen) in glas in load. Sien: nummer 57 in dusse Kertierstaat, en feerderop
’t Wapen fan ’t Bildt: aren út skelpen, lând út see
De eerste steen is laid deur Ytzen-Pieter Sr. en syn suster Sjoerdsy. Foto’s fan ’e plaats: Anneke van Miltenburg. Kolleksje pleatsen Erfgoed Fundaasje

1 Anneke Bouma * Winsum 1986, w.m.
Ytzen-Pieter van der Werff Jr. * Luwt 1975, akkerbouwer en eerpelkweker an ’e Attesweg 29 onder Ouwebildtsyl
Sjoch: C. Bouma – Een Bildtse boerenfamilie – Parenteel van Klaas Sipkes Bouma (1765-1835), Genealogysk Jierboekje 1977, Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, Ljouwert, 1977
Sien: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Van der Werff

2 Karsjen (Karst) Pieter Bouma * Winsum 18-4-1951, greidboer te Winsum, x
3 Jantine (Janny) Miedema * Ingelum 1955, beukerliedster

4 Pieter Karst Bouma * Himpens 6-2-1911, greidboer te Winsum op ’e pleats fan syn skoanheit, x Baarderadiel 10-11-1937
5 Antje Siderius * Winsum 18-5-1914 † dêr 9-2-1983
Sjoch: Johannes Woudstra – Siderius en het handschrift, eigen behear, Ingelum, 2002 ISBN 90 9015705 0

Anneke Rienks en Foppe Miedema
Foto: Fotobureau De Vries, Pelikaanstrjitte 38, Ljouwert. Kolleksje Minne R. Braaksma. Foto nommen op ’e troudei fan Minne Braaksma en Tineke Rienks (suster fan Anneke)

6 Foppe Miedema * Ingelum 3-11-1924 † 22-2-1996 [] Ingelum, sûnt 1952 bouboer yn it Ingelumer Nijlân op syn âlderspleats, de sechsde generaasje Miedema, regint J.H. van Aisma Stichting, x
7 Antje Rienks * St.-Jabik 16-9-1926 † 14-6-1994 [] Ingelum
Sjoch: G. Terpstra – De Rienksen – Stambeam fan de famylje Rienks, De Terp, Ljouwert, 1950; idem 1955 (útwreide útjefte)

8 Karsjen Pieters Bouma * Stiens 2-8-1875 † dêr 31-1-1951, greidboer te Stiens, x Ljouwerteradiel 23-5-1906
9 IJtje van Broek * Himpens 4-4-1879 † Stiens 10-9-1957

10 Hans Siderius * Achlum 19-12-1881 † Boarnburgum 24-10-1975, greidboer te Winsum op ’e âlderspleats, x Baarderadiel 7-5-1913
11 Dieuwke Postma * Jorwert 12-9-1886 † Boarnburgum 1-4-1977, widdo fan Jan van der Weg


De pleats op Dyksterhuzen (Sirtemawei 4, skean tsjinoer it eardere kweekbedriuw) dêr’t Pyt Pylgers Miedema en Janke Dykstra letter op buorkje, nei har buorket hjir Pyt Hessels Bierma. De pleats wurdt ôfbrutsen yn 1942: it militêr fleanfjild is te tichtby

12 Pieter Pylgrums (ek: Pylgers) Miedema * Ingelum 15-3-1890 † 25-11-1967 [] Ingelum, 1914-1952 boer yn it Ingelumer Nijlân op syn âlderspleats, de fyfde generaasje Miedema, dêrnei op Dyksterhuzen (as syn soan Piter op ’e pleats yn it Nijlân komt), rintenier te Bitgummole, gemeenteriedslid fan Menameradiel, x
13 Janke Foppes Dijkstra * Grut Alsert, Bitgum(mole) 2-8-1890 † 13-8-1972 [] Ingelum

14 Jan Klazes Rienks * Kleaster Lidlum ûnder Tsjummearum 22-7-1902 † St.-Anne 1980, boer an ’e Middelweg 204 onder te St.-Jabik, x 2 Durkje Jeltje van der Goot * Sondel 1902 † Luwt 1977, x 1 (skaiden)
15 Gerlandje (ok: Gellandje) Klazes Rienks * St.-Jabik 7-4-1904 † Luwt 1991, ferhúst in 1933 naar Luwt, Spanjaartslaan 100, x 2 St.-Anne 30-5-1934 Jan Symons Rienks * St.-Jabik 1-5-1907 † Luwt 1974, boer op Molenskot, Middelweg 203 onder St.-Jabik, folmacht Waterskap Het Oud Bildt, fee- en peerdefokker


Pyt Klazes Bouma en Janke Kalma

16 Pieter Klazes Bouma * Froubuurt 6-2-1851 † Huzum 13-5-1934, boer ûnder Stiens, x It Bilt 13-11-1873
17 Janke Karsjens Kalma * Britsum 8-3-1853 † Huzum 20-11-1925

18 Tamme Jacobs van Broek * Huzum 9-6-1840 † Himpens 1913, greidboer te Huzum, letter te Himpens, x Ljouwerteradiel 16-5-1868
19 Antje Arends Castelein * Suwâld 1847 † Himpens 1922

20 Broer Everts Siderius * Menaam 11-1-1851 † Winsum 2-7-1940, boer op trije ferskillende pleatsen ûnder Achlum, sûnt 1911 greidboer op ‘It Monnike Baaiumer Kleaster’ te Winsum, x Menameradiel 20-401876
21 Tjaltje Hanses van der Meulen * Wier 20-7-1850 † Winsum 28-7-1920

22 Wieger Jans Postma * Damwâld 22-7-1844, doopsgesind, by x keapman te Baard, letter kastlein te Jorwert, x Baarderadiel 28-5-1870
23 Antje (ek: Anke) Ykes Boschma * Baard 1850 † Damwâld 1931

24 Pylgrum (Pylger) Pieters Miedema * Ingelum 19-11-1866 † Ljouwert 17-5-1942 [] Ingelum, 1889-1914 boer en feefokker yn it Ingelumer Nijlân op syn âlderspleats, de fjirde generaasje Miedema dêr, tsjerkfâd te Ingelum, gemeenteriedslid en wethâlder fan Menameradiel, lid Burgerlijk Armenbestuur fan Menameradiel foar Ingelum, bestjoerslid (1914-1935, vise-foarsitter 1929, foarsitter 1930-1932) Friesch Rundvee Stamboek, bestjoerslid en vise-foarsitter Provinciale Commissie voor de Veefokkerij, distriktssaakkundige Noardlike Greidestreek (swiere grûn) foar it Pachtburo, foarsitter Het Beetgumer en Engelumer Nieuwland, 1915 bestjoerslid Coöp Vereniging tot het oprichten van de Stoomzuivelfabriek De Eendracht te Marsum,  bestjoerslid De Eendracht, x
25 Grietje Cornelis Sytsma * Dronryp 22-5-1865 † Ingelum 30-3-1932 [] Ingelum

Pylger Miedema wurdt troch Wouter Theunis Zwart betocht yn it tinkboek fan it Friesch Rundvee Stamboek: Tachtig jaar – Een speurtocht door het Friesch Rundvee-Stamboek en aanverwante organisaties, Drukkerij en uitgeverij Laverman N.V., Drachten, 1960

Yn it tinkboek Een eeuw Fries stamboekvee (FRS, Ljouwert, 1979) fan Reimer Strikwerda wurdt fan Pyger Miedema it folgjende skreaun:
Toen voorzitter Palsma [=Jacob Andeles Palsma 1862-1937)] in 1930 zijn zetel beschikbaar stelde voor een jongere bestuurder, was het haast vanzelfsprekend dat Pylgrum Pieters Miedema te Engelum hem opvolgde. Hij had hem immers al vervangen tijdens Palsma’s ziekte. Miedema was een man van gezag, een rustige beschouwer, die o.a. ook vice-voorxzitter was van de Friese Mij. en tevens in de zuivelindustrie bestuursfuncties vervulde. Hij was slechts zeer kort voorzitter van het F.R.S., want al in december ’32 vond hij het vanwege zijn gezondheidstoestand beter zijn plaats over te dragen.


Foppe Thomas Dykstra. Kolleksje T. Hoogland-Dijkstra. Digitale kolleksje Erfgoed Fundaasje


Maartsy Gerbens Brouwer. Kolleksje T. Hoogland-Dijkstra. Digitale kolleksje Erfgoed Fundaasje


Foppe Thomas Dykstra mei syn twadde frou Antsje Piters Visser. Kolleksje T. Hoogland-Dijkstra. Digitale kolleksje Erfgoed Fundaasje


Grut Alsert op ’e Pôle. Kolleksje Aldfaars Erf, feriening foar doarpsskiednis Bitgum

26 Foppe Thomas Dijkstra * Bitgum(mole) 30-6-1849 † dêr op Grut Alsert (de Pôle) 12-6-1918 [] Bitgum rigel 12, grêf 17, boer op Grut Alsert, tsjerk- en earmfâd te Bitgum, rintmaster fam. Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg; x 2 Menameradiel 10-1-1901 Antje Pieters Visser * Penjum 21-2-1846 † Bitgum(mole) 10-11-1934, dr f. Pieter Ales Visser, kwekeling te Tsjom, ûnderwizer en ûndermaster te Penjum, en Elisabeth Tozijns Bokma, widdo fan Rinse Andries Miedema * Minnertsgea 10-9-1838 † Bitgum(mole) 30-11-1888, bakker dêr, sn f. Andries Anes Miedema, bakker te Minnertsgea, en Lutgertje Arends Witholt; Foppe x 1 Menameradiel 9-6-1874
27 Maartje Gerbens Brouwer * Bessebuorren Bitgum 6-9-1854 † Grut Alsert 28-1-1898 [] Bitgum, rigel 12, grêf 17
Sjoch: Familiepraat – Dijkstra (tink derom: yn it genealogys oersjoch wurdt Reimer dêr Riemer neamd, Damsma wurdt Damstra, ensfh.; gâns ôfbyldingen fan advertinsjes)
Sjoch foar Maartsy har foarâlden de kertiersteat fan har broer Reimer: Frysk KertiersteateboekBrouwer-Damsma – Fryske Akademy, Ljouwert 1996 ISBN 90-6171-813-9
Sjoch foarâlden Brouwer ensfh fierders: Ancestors of Dirk Gerbens Brouwer, 1914-1986 – Hofstee Genealogy

28 Klaas Jans Rienks * St.-Jabik 10-4-1871 † Burgum 1960, boer te St.-Jabik, Kloaster Lidlum, tot 1918 op Welgelegen onder Tzummarum (90 pm), en op Molenschot an ’e Kouweweg onder St.-Jabik, peerdefokker, met-oprichter en foorsitter Waterskap De Tzummarumer Miedpolder; folmacht en bestuurslid Waterskap Het Oud Bildt; foorsitter kultuurkommissy Friesche Maatschappij van Landbouw; tot 1924 kommisaris en direkteur produksykantoor foor Friesland sont 1919 te Luwt; kommisaris bitefabryk Vierverlaten; sont 1922 foorsitter Vrijheidsbond ôfdeling ’t Bildt, x ’t Bildt 24-5-1894
29 Trijntje Lochnaars Hoitsma * Froubuurt 28-9-1870 † Burgum 1955

30 Klaas Symens Rienks * St.-Jabik 2-1-1871 † Luwt 21-2-1929, boer an ’e Kouweweg onder St.-Jabik, feefokker;  foorsitter Watermolenpolder ’t Oud Bildt, x ’t Bildt 24-5-1894
31 Antje Watzes Bierma * Ouwesyl 30-12-1871 † Luwt 18-6-1941
Sien: J. IJ. Feenstra – Het geslacht Bierma – Genealogysk Jierboekje 1957 – Genealogysk Wurkferbân Fryske Akademy, Ljouwert 1957

32 Klaas Pieters Bouma * Froubuurt 26-11-1826 † dêr 30-7-1914, boer yn ’e Súdhoek fan Froubuurt, ’t Bildt 11-5-1848
Sien: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat fan Rindertje Bouma

ANDRINGA

33 Sjoertje Sijbes Andringa * Froubuurt 20-7-1828 † dêr 26-7-1884
Sien: Andringa Stichting – Andringa 3 – Geschiedenis van de verschillende families Andringa van 1450 tot heden, Feanwâlden, 2016 ISBN  978 90 803 389-0-6

34 Karsjen Jacobs Kalma * Marsum 16-5-1829 † Britsum 10-5-1911, boer te Britsum; 2e Ljouwerteradiel 10-4-1877 Tietje Pieters Brouwers. Sjoch: Erfgoed Fundaasje Genealogy Brouwers
x 1 Ljouwerteradiel 12-5-1852
35 Trijntje Doedes Binnema * Koarnjum 2-5-1832 † Britsum 9-2-1876

36 Jacob Tammes van Broek * Himpens 17-11-1812 † dêr 16-3-1884, komt op Alde Maaie (12-5) 1851 út Himpens te Huzum, dêr komelker, sûnt it ferstjerren fan syn heit yn 1856 [?] boer te Himpens op syn âlderspleats, x Ljouwerteradiel 20-2-1840
37 Ytje Jans Deelstra * Tytsjerk 1-5-1817, boerinne te Huzum oant Alde Maaie 1885, ferfart dan fan Himpens nei Huzum
Sjoch: Genealogie Deelstra – Rob van der Meer
(Yn dy Genealogie Deelstra wurdt steld dat Ytsje foar de earste kear te Ljouwert troud is op 26-3-1837 mei Franciscus Prins. Dat is lykwols in oare Ydje, berne te Lekkum as dr f. Jan Hendriks Deelstra en Zietske Jans van der Meer)

38 Arend Hedzers Castelein, boer te Suwâld, x
39 Grietje Sipkes de Boer
SIDERIUS
HESLINGA

40 Evert Pieters Siderius * Weidum 3-5-1809 † Menaam 21-12-1900 [] Bitgum, rigel 30, grêf 14, gernier te Menaam, yn 1872 boer te Wier, x Menameradiel 31-5-1837
41 Jeltje Baukes Heslinga * Bitgum 1-7-1812 † dêr 1-1-1886 [] Bitgum, rigel 30, grêf 15

42 Hans Freerks van der Meulen * Wier † dêr 11-9-1897, yn 1846 sûnder berop te Wier, 1888 kastlein dêr, yn 1892 dêr boer, diaken; x 2 Menameradiel 29-5-1865 Antje Klazes de Groot , by x tsjinstfaam te Wier, yn 1904 feehâlderske te Wier, dr f. Klaas Klazes de Groot en Jeltje Hendriks van der Woude; Hans x 1 Menameradiel 13-5-1846
43 Pietje Tiedes van den Akker * Wier 10-9-1825 † dêr 1-6-1862

44 Jan Wiegers Postma
45 Lysbeth Gerbens de Vries
, komt op 11-7-1856 mei har seis bern út Dantumadiel yn Tytsjerksteradiel

46 Yke Rintjes Boschma, yn 1870 boer te Baard
47 Aaltje Ruurds Adema

48 Pieter Ydes Miedema * Ingelum 12-9-1827 † dêr 3-8-1888 [] Ingelum, oant syn 33ste jier stiet Piter te boek as sûnder berop, hy sil dan buorkje mei syn mem, fan syn trouwen ôf yn 1861 oant 1889 boer op ’e âlderspleats yn it Ingelumer Nijlân, tsjerkfâd te Ingelum, hy wurdt as sadanich neamd op in tinkstien yn ’e Ingelumer toer; Piter syn broer Jouke trout yn Menameradiel op 5-5-1852 mei in healsuster fan Hotske: Aukjen Pylgrums Wiedema * Reduzum 24-12-1828, dr f. Pylgrum Pieters Wiedema en syn twadde frou Eke Pieters Elzinga; har suster Fetsje trout mei Folkert Hindriks Damsma, nr 110 yn dizze kertiersteat; Piter x 1 Menameradiel 15-5-1861 (33 en 22 jier)
49 Hotske Pylgrums Wiedema * Blessum 17-4-1839 † Ingelum 15-2-1923 [] Ingelum
Sjoch: W.Tsj. Vleer – Het Miedema-boek – Genealogisch overzicht van alle Friese geslachten Miedema – Deel I plm 1650-1842, Ingwierrum, 1955 

50 Cornelis Sytzes Sytsma * Dronryp 28-1-1831, boer te Dronryp, x Menameradiel 7-5-1833
51 Aukje Pieters Sinnema * Dronryp 5-4-1832

52 Thomas Foppes Dijkstra * Bitgummole omstr. 1820 † dêr 7-3-1893 [] Bitgum r. 18. gr. 17, gernier/boer op Grut Alsert, tsjerkfâd te Bitgum, lid Zetterscollege (=belestingadvys-kommisje), kommittearde en bestjoerslid wetterskippen De Beetgumer Nieuwlands Polder en De Engelumer Polder, x 12-5-1848
53 Jantje Ritskes Fierstra * Bitgummole 11-3-1823 † dêr 19-6-1908 [] Bitgum r. 18. gr. 18, lid Dames Commissie Nuttige Handwerken


Grut Alsert. Kolleksje Aldfaars Erf, feriening foar doarpsskiednis Bitgum


Germ Roimers Brouwer. Fan dizze foto’s binne gâns oerdrukken makke, fotografen û.o.: C.B. Broersma, C. Halbesma, De Jong, Ljouwert. Kolleksje Erfgoed Fundaasje


Brechtsy Folkerts Damsma. Kolleksje Erfgoed Fundaasje

54 Gerben Reimers Brouwer * Sjoelema state te Menaam ûnder Bitgum 10-11-1829 † Bessebuorren ûnder Bitgum 1-7-1914 [] Bitgum r. 16. gr. 5, boer op Bessebuorren, eigner en terpôfgraver Bessum, oprjochter en bestjoerslid Spaarbank, earste beskermhear keatsferiening Oefening Kweekt Kunst, x Menameradiel 11-5-1853
55 Brechtje Folkerts Damsma * Sate Zomerzorg op Dyksterhuzen 7-1-1831 † Bessebuorren 14-3-1921 [] Bitgum r. 16. gr. 6, lid Dames Commissie Nuttige Handwerken, skinkster fan de Nije Gripe oan O.K.K.
De Nije Gripe wurdt troch O.K.K. alle jierren ferkeatst op ’e Gripedei te Bitgum
Sjoch foar foarâlden: Erfgoed Fundaasje Genealogy Brouwer

56 Jan Klazes Rienks * Tsjummearum 18-10-1844 † St.-Jabik 17-8-1920 [] Jelsum; gemeenteraadslid fan ’t Bildt foor de Vrijheidsbond; kommitteerde Zuidoosterpolder onder St.-Jabik; 1885-1899 bestuurslid en foorsitter  Friesche Mij ôfdeling ’t Bildt; lid Koninklijk Nederlandsch Landbouw Comité; foorsitter Coöperative Zuivelfabriek Koudeweg; 1892 lid kommissy Coöperatieve Bietwortel Suikerfabriek in Friesland, 1893 idem sekretaris ferening datangaande, 1896 idem kommisaris; 1895 foorsitter Hengsteferening; folmacht Waterskap Het Oud Bildt; bestuurslid en kommisaris (tot 1910) ferening Noord Nederlandsche Bietwortel Suikerfabriek Vierverlaten; x ’t Bildt 6-5-1869
57 Trijntje Boijens Wassenaar * St.-Jabik 1846 † dêr 22-4-1882 [] Jelsum, Tryntsy erft fan hur broer broer Klaas, dy’t gyn kines het, de plaats Het Weeskind an ’e Ouwedyk 627 onder St.-Jabik; hur kines Boijen, Klaas, Eeltje, Tietje en Symon Rienks erve de plaats op hun beurt
Fan Jan Klazes Rienks is ’n ferslag bewaard bleven fan ‘De Bildtse Werkstaking fan ’t jaar 1890’ in ’t Bildts op rym, skreven in 1916, sien: G. Terpstra – De Rienksen

58 Lochnaar Arjens Hoitsma * Froubuurt 1-1-1843 † 1910, boer te Froubuurt, 1876 (en eerder?) koopman dêr, ok skattter, taksateur en bewindfoerder; Lochnaar Erryns ferkoopt geregeld lând, onder anderen op 12-6-1903 (tegare met skoanseun Klaas Jans Rienks op Kloaster Anjum) an Tjerk Bentes Wassenaar te Dongjum, koopsom: f 19.000,00; x 2 ’t Bildt 3-5-1874 Grietje Gjalts van der Meer * Koaten omstrings 1851, ferhúst 21-7-1874 fan Koaten na Froubuurt, dr f. Gjalt van der Meer, koopman te Koaten, en Antje Dirks Gorter; x 1 ’t Bildt 3-6-1869
59 Trijntje Pieters de Kuur * St.-Anne 18-9-1846 † dêr 5-10-1870 (in ’t kraambêd fan hur dochter Tryntsy, nr 29)

60 Symon Klazes Rienks * Tsjummearum 7-8-1849 † Ljouwert 28-10-1934, boer yn ’e Westhoek ûnder St.-Jabik (de âlde pleats wurdt yn 1876 ôfbrutsen en troch in nije ferfongen), hynstefokker, folmacht en loko-foarsitter en dykgraaf (oant 1904) Wetterskip Het Oud Bildt, ferfart yn 1904 nei Ljouwert, x It Bildt 14-4-1870
61 Trijntje Jarigs Koning * St.-Anne 29-4-1849 † Ljouwert 31-1-1926

62 Watze Hessels Bierma * Ternaard 17-5-1843 † Ljouwert 18-4-1919, boer en stienfabrikant op Aldsyl, x Ljouwerteradiel 24-5-1866
63 Gerlantje Pieters de Boer * Britsum 8-5-1847 † Ljouwert 6-9-1911

64 Pieter Klazes Bouma * Froubuurt 16-7-1797 † dêr 21-2-1868, boer in ’e Súdhoek fan Froubuurt (de plaats is boud in 1827), folmacht fan Froubuurt 1846-1852, kerkfoogd 1838-1846, x 2 ’t Bildt 17-7-1856 Grietje Aukes Tolsma * Marsum 14-4-1811 † Stiens 13-8-1877, dr f. Auke Aukes Tolsma, boer te Marsum, en Pietje Doedes
Kurieus: de folksskriver Waling Dykstra (Froubuurt 1821-Holwert 1914) haalt Piter Klazes an in syn Uit Friesland’s Volksleven (1895-1896) as er ’t over achternamen het (pag. 218):
Ik heb in mijne jeugd een man gekend, die door de dorpelingen meest altijd Piter Klaas Sipkes werd genoemd, hoewel zijn ‘van’ Bouma was. Hij was een zoon van Klaas Sipkes, zijn grootvader heette Sipke. Meidieling Pieter Sipke Bouma te Stiens.
x 1
65 Namke Lieuwes Toomsma * Eanjum 18-3-1799 † Froubuurt 4-6-1854
Sien foor feerdere foorouders ok: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Rindertje Bouma

66 Sybe Johannes Andringa * Froubuurt 19-2-1804 † dêr 18-4-1842, boer te Froubuurt, x ’t Bildt 23-9-1827
67 Doutje Dirks van der Zee * Franeker 31-7-1806 † Froubuurt 3-1-1848

68 Jacob Jetzes Kalma * Jorwert 19-6-1796 † Stiens 6-3-1853, oant 1833 boer te Marsum, dêrnei te Stiens, x Menameradiel 31-5-1818
69 Fetje Sipkes Feikema (ek: Feikens) * Boazum 25-4-1796 † Stiens 31-1-1871

72 Tamme Jacobs van Broek * Huzum 15-1-1787 † dêr 21-3-1856 (hûsnr 36), boer te Huzum en Himpens, lântaksateur, besit twa huzen mei hiem en lân te Himpens, yn 1834 âlderling te Himpens/Tearns, x 2 Doetje Johannes Zijlstra, x 1
73 Maaike Pieters Smits * omstrings 1778 † Himpens 19-11-1812, hûsnr 10, 34 jier

74 Jan Ruurds Deelstra * Lekkum 2-4-1766 † Tytsjerk 22-2-1859, yn 1811, 1813 boer, 1815 komelker, 1822 húsman te Tytsjerk, x
75 Wikje Ales Klaver * Hurdegaryp 10-12-1787 † Rinsumageast 1-12-1874, hûsnr 89, sûnt 10-5-1860 te Rinsumageast

Jan Ruurds nimt yn 1811 foar him en syn bern de namme Deelstra oan. Ytsje moat noch geboaren wurde 

76 Hedzer Melles Castelein * 1785 † 1858
77 Antje Arends Algra
* 1789 † 1850

80 Pieter Everts Siderius ~ Froubuorren 20-5-1782 † Bitgum 23-5-1827, boer op syn âlderspleats oan ’e Langhústerwei (nr 17), boer en fuorman te Bitgum, yn 1816 ‘brander’ (jeneverstoker of sûkereibrander?), x Weidum 19-2-1804
81 Tjitske Broers (Dijkstra) * Weidum 16-3-1785 † Menaam 26-1-1855


KOOPAL/KOOPMANS

82 Bauke Jacobs Heslinga
Sjoch: Erfgoed Fundaasje Genealogy Heslinga en Stambeamke Heslinga
83 Wintje Reimers Koopal
Sjoch: Erfgoed Fundaasje Genealogy Koopal/Koopmans

88 Freerk Hanzes van der Meulen * Menaam omstrings 1801, 1825 arbeider te Wier, 1839 dêr hospes, 1846 keapman dêr, yn 1865 boer te St.-Jabik; x 2 Menameradiel 4-12-1839 Albertje Doekles Albertsma * Goutum, by x faam te Wier, dr f. Doekle Annes Albertsma en Jorrijtje Freerks; Freark x 1 Menameradiel 29-6-1825
89 Tjaltje Arjens Kramer * St.-Jabik omstrings 1804 † Wier 30-11-1838, 34 jier

90 Tiede Lourens van den Akker * Wier 16-9 1794 ~ dêr 1-2-1795 † dêr 17-3-1845, hûsnr 25, 50 jier, fan syn trouwen oant syn dea gernier te Wier, mei in ûnderbrekking yn 1828 as arbeider te St.-Jabik, tsjerkfâd te Wier, x Menameradiel 11-6-1823 
91 Antje Ates Boersma
* Wier 10-2-1800 † dêr 5-4-1874, 74 jier, gernierske te Wier, Antsje en Tiede wurde lidmaat op belidenis te Wier op 30-5-1824

94 Ruurd Binnerts Adema * 1793 † 1858, x 1 1812 Willemke Willems Postma, x 2 1828
95 Antje Ates Adema

96 Yde Joukes Miedema
 * Stiens 15-12-1791 † Ingelum 19-4-1839, 1821-1839 boer yn it Ingelumer Nijlân benoarden de Sjeskewei (Tsjessingawei) op in pleats fan Gasthûs Vredenhof te Dronryp, c.q. Assuerus Questius; Yde moat yn 1815 yn militêre tsjinst mar hat Ulbo Klaas Bouma, timmerman te Stiens, as pleatsferfanger, x Menameradiel 10-5-1821
97 Janke Pieters Fierstra (yn trouakte: Vierstra) * Stiens 13-9-1801 † 14-6-1862, nei it ferstjerren fan har man set hja de buorkerij troch oant har dea

98 Pylgrum Ruurds Wiedema * Wurdum 13-7-1784 † Blessum 5-4-1863, by trouwen boerefeint te Hilaard (mooglik by syn heit-en-dy), yn 1816 boer te Hilaard, hy en syn earste frou komme op 29-8-1821 mei attestaasje te Reduzum, dêr boer, 1842 (of earder) boer te Blessum, dêr âlderling; x 2 Menameradiel 22-11-1832 (47 en 30 jier) Eke Pieters Elzinga * Hilaard , dr f. Pieter Arjens Elzinga, skipper te Hilaard, en Jantje Pieters; út dit twadde houlik fan Pylger ûnder oaren: Hotske, sjoch nûmer 49 yn dizze kertiersteat; x 1 Menameradiel 7-5-1812
99 Wytske Aukes de Jong * Hilaard † Blessum 11-4-1832, by trouwen tsjinstfaam te Hilaard

100 Sytze Kornelis Sytsma * Hjelbeam, boer te Dronryp, x Menameradiel 14-4-1830, 19 en 17 jier
101 Trijntje Martens Tjepkema
* Dronryp 10-3-1813 † dêr 18-4-1875, hûsnr 81

102 Pieter Gerbens Sinnema, keapman te Dronryp
103 Reinskje Cornelis Poelstra

104 Foppe Thomas Dijkstra * Bitgum(mole) 28-5-1784 (twillingbroer mei Meindert) † dêr 28-5-1859 [] Bitgum r. 18. gr. 17, gernier te Bitgum(mole) ‘Molenbuurt’, yn 1810 te Ingelum, diaken en âlderling te Bitgum, x Bitgum 20-5-1810
105 Ybeltje Hendriks van der Meulen * Burgum 21-2-1786 † Bitgum(mole) 13-7-1821, by har trouwen te 1810 te Bitgum

106 Ritske Pieters Fierstra * Wyns 28-9-1769 † Stiens 3-8-1841, boer te Bitgum, âlderling dêr, x Huzum 4-5-1822
107 Antje Jelles Bottinga * Wyns 2-3-1792 † 1881 [] Bitgum r. 8 gr.18

108 Reimer Gerbens Brouwer * Sate nr 3 Súdhoek St.-Anne 28-12-1802 † Sjoelema state Menaam 16-9-1871 [] Bitgum r. 16, gr. 4, boer op Sjoelema state op Koutum te Menaam ûnder Bitgum, x Menameradiel 12-11-1828
109 Jantje Rinses Haadsma * Easterbierrum 7-1-1806 † Skrâns ûnder Huzum 2-12-1878 [] Bitgum r. 16, gr. 3, nei de dea fan har man rintenierske yn ’e Skrâns ûnder Huzum
Sjoch foar de geboarteleppel fan Reimer: Erfgoed Fundaasje Goud en sulverReimer Gerbens Brouwer
Sjoch fierder: Erfgoed Fundaasje Genealogy Haadsma


Wapen op ’e stien fan Maartsy Durks Koopmans, nei alle gedachten is dit net in Koopmans-wapen, de stien is dan herbrûkt. De bôge is oernommen yn it nij ûntwerp fan it wapen Koopal/Koopmans (sjoch nr 93)
 
110 Folkert Hendriks Damsma
* Bitgum(mole) 19-12-1807 † Zomerzorg op Dyksterhuzen 1-6-1892 [] Bitgum r. 41 gr. 2, boer en keapman op Zomerzorg, tsjerkfâd, gemeenteriedslid fan Menameradiel, boekhâlder en kommittearde Het Beetgumer en Engelumer Nieuwland, x 2 Menameradiel 3-2-1842 Fettje Pylgrums Wiedema * Hilaard 29-7-1816 † Bitgum -3-1899 [] Bitgum r. 41 gr. 3, húshâldster by har lettere man, dr f. Pylgrum Ruurds Wiedema (nûmer 98 yn dizze kertiersteat, Fetsy is in healsuster fan Hotske, nûmer 49), boer te Blessum, en Wytske Aukes de Jong
111 Maartje Dirks Koopmans, * Zomerzorg op Dyksterhuzen 4-10-1808 † dêr 26-1-1839 [] Bitgum r. 41, eigenerfd boerinne op Zomerzorg
Sjoch fierder: Erfgoed Fundaasje Genealogy Koopmans/Koopal


Klaas Symens Rienks. Kolleksje Jan Tækele Anema; fotograaf net bekend (1862? by har 25ste troudei)


Tytsy Jans Cuperus. Kolleksje Jan Tækele Anema; fotograaf net bekend (1862?)

112 Klaas Symens Rienks * Aldeleie 20-11-1803 † Tsjummearum 19-4-1866, boer op Synæda state te Tsjummearum (dy pleats is no noch eigen oan syn neiteam) x 15-4-1837
113 Tyttje Jans Cuperus * Deinum 12-4-1814 † Tsjummearum 11-6-1896
Sjoch: Jan T. Anema, Pieter Nieuwland en Simon Wierstra – Rienks, Sipma, Blijstra en Koopmans, fjouwer stagen út itselde laach – Genealogysk Jierboek 2012, Fryske Akademy – Afûk, Ljouwert, 2012, ISBN 978-90-6273-931-8 – side 158

Maartsy Sjoerds Hoekstra


HOEKSTRA

114 Boyen Klazes Wassenaar * St.-Jabik 29-11-1820 † dêr 13-12-1851, boer te St.-Jabob, 1849-1851 kerkfoogd dêr, gemeenteraadslid fan ’t Bildt, x ’t Blidt 15-6-1843
115 Maartje Sjoerds Hoekstra * Jelsum 25-5-1825 †Ljouwert 14-4-1896
Sjoch: De Jelsumer Hoekstra’s, Stichting de Jelsumer Hoekstra’s, Ljouwert, 1980, ISBN 90 800461 0 8

116 Arjen Johannes Hoitsma * 1808 † 1877
117 Trijntje Feikes Docter * 1806 † 1876

120 = 112
121 = 113


Tryntsje Knillis Hartmans. Foto: E. Fuchs, Ljouwert

124 Hessel Watzes Bierma * Holwert 2-2-1818 † Aldsyl 18-1-1880, boer te Ternaard en Aldsyl, x Ternaard (Westdongeradiel) 24-5-1842
125 Trijntje Kornelis Hartmans * Wierum 14-7-1820 † Aldsyl 16-12-1875

126 Pieter Boyens de Boer * Britsum 14-8-1809, boer te Britsum, boer te Britsum, (feroardiele om oertreding Regelement op Longziek Vee, 6 dagen gefangenisstraf en f 8,- boete), x 2 Ljouwerteradiel 16-11-1863 Gerlandje Piers Lettinga * Lekkum 20-4-1812, yn 1863 boerinne te Donryp, x Ljouwert 3-11-1832 Auke Hanses Bontekoe, suster fan Piter syn earste frou Tædsje; Piter x 1 Ljouwerteradiel 9-5-1832
127 Teertje Piers Lettinga (ek: Teetje, en Tædje yn 1866 yn x-akte fan har dochter Gerland) * Britsum 27-10-1810. Yn 1858 is Tædsje noch eigner fan ’e Lettinga-pleats (yn besit sûnt 1725) dêrnei komt er oan har mans famylje De Boer te Stiens. De famyljebank-Lettinga (fan ’e adelike Lettinga’s) yn ’e tsjerke te Stiens komt dan allyksa oan dizze famylje.
Sjoch: W. Vleer en Jan B. Lettinga – Genealogie Lettinga Menaam, 1991 en 1992

128 Klaas Sipkes Bouma * Froubuurt 5-8-1765 † dêr 18-11-1835, boer in ’e Súdhoek fan Froubuurt, x Froubuurt 15-5-1796
129 Geertje Wybrens * Stiens 28-4-1765 † Froubuurt 10-9-1831

De historise beplanting by de Bouma-plaats in ’e Súdhoek wordt beskreven in Het Friesche boerenhiem – G.J. Pannekoek en J.J. Schipper, útgave fan ’t Th. van Welderen Rengers Fonds, Luwt, 1941130 Lieuwe Tækes * Eanjum 28-3-1765 † dêr nei 12-9-1802, timmerman te Eanjum, x Eanjum 20-5-1792
131 Pietje Doedes * Stiens 11-1-1771 † Eanjum 27-7-1808

132 Johannes Nammens Andringa
~ Froubuurt 13-4-1766 † dêr 18-6-1825, boer te Froubuurt
Hy is de eerste dy’t de naam Andringa weer brúkt sont dy ’n anderhalve eeuw ’n slumerend bestaan had. Jehannes staat syn lêste jaren onder kuratele wegens gebrek an ferstânsfermogen.
133 Sjoerdtje Sybes ~ Stiens 30-8-1767 † Froubuurt 31-1-1830

134 Dirk Ates van der Zee, boer te Franeker
135 Aukje Jans

GREIJDANUS

136 Jetze Hommes Kalma * Boksum 8 wiken foar (12)maaie ~ Boksum 23-4-1758 † Jorwert 5-9-1836, boer te Jorwert, x Mantgum 29-9-1793
137 Antje Jacobus Greijdanus * Mantgum 24-12-1761 † Jorwert 9-10-1826
Sjoch: G.W. Nanninga – De lytse mienskip en Douwe Kalma syn foarteam, yn: Flecht op ’e koai – stúdzjes oanbean oan Prof. Dr. W.J. Buma ta syn sechstichste jierdei, Wolters-Noordhoff,  NV Grins, 1970, Frysk Akademy Nr. 382, side 316

138 Sipke Annes Feikens
139 Martzen Heerkes Goslinga

144 Jacob Tammes * Huzum 9-10-1757 † dêr 23-1-1850 (hûsnr 37), 92 jier, kuper/tonnelier te Huzum, giet op 17-5-1843 mei attestaasje fan Himpens/Tearns nei Huzum, wennet dêr yn by syn soan en skoandochter Ype Jacobs van Broek, kuper, en Antje Foppes Staal, letter by syn omkesizzer Martje Ypes van Broek, troud mei Pieter Gatzes Ronda, kupersfeint te Huzum, x Huzum 20-5-1781
145 Ymkje Ypes
* Fisflyt omstrings 1753 † Huzum 28-11-1829, 76 jier

146 Pieter Durks Smits, ek: Roorda,yn 1828 by ferstjerren fan Wytske, x Ljouwert 5-3-1775
147 Wytske Klazes † Wergea 26-11-1828, by † rintenierske, x 2 Pieter Dirks Roorda; by boelguod op 12-6-1828 wurde de erfgenamten neamd: Wytske is widdo fan Pieter Dirks Roorda, beppe fan minderjierrige Jacob Tammes van Broek (fâd is heit Tamme Jacobs van Broek, boer te Himpens, widner fan Mayke Pieters), fan minderjierrige Mayke Reinders Boonstra (fâd is heit Reinder Johannes Boonstra, keapman, widner fan Wytske Wopkes Koldijk) en fan minderjierrige Wopke Gjalts Koldijk (fâdes is mem Fokeltje Rientzes Sybrandy, boerinne Reduzum, widdo fan Gjalt Wopkes Koldijk, no frou fan Sjoerd Andeles Andringa, boer dêr; tasjend fâd is Gjalt Martens Biarda, idem Goutum, tekenet sels: Bearda).

150 Ale Jans Klaver, arbeider te Hurdegaryp
151 Tetje Gerbens van der Meulen

152 Melle Baukes
153 Ruurdje Hedzers

160 Evert Dirks
161 Sytske Jans Poelstra

176 Hans Freerks van der Meulen † Menaam 2-10-1812
177 Aafke Hyltjes 
† 11-11-1817

178 Arjen Willems Kramer * omstrings 1763 † St.-Jabik 16-5-1826, 63 jier, 1825 gernier te St.-Jabik, 1826 dêr arbeider
179 Akke Johannes

180 Lourens Feikes van den Akker ~ St.-Anne 17-3-1748 † Wier 8-10-1811, 69 jier, x St.-Anne 21-5-1780
181 Tetje Leenderts van den Akker , * Wier 29-8-1757 ~ dêr 11-9-1757 † dêr 4-11-1834, nimt yn 1811 de namme Van den Akker oan, yn 1823 arbeidster te Wier, Tetsy ferkeapet op 29-4-1817 in hûs te Wier, keapsom: f 600,-

190 Ate Jacobs Adema
191 Feikje Jans (Johannes) Althuisius

192 Jouke Gerbens Miedema, * Stiens 15-10-1756 † dêr 18-9-1826, 71 jier, (Neffens Miedema-boek ~ Stiens 20-6-1756 en x dêr 27-4-1784), húsman (boer) oan it ‘Lutse Dykje’ ûnder Stiens, tsjerkfâd te Stiens, x Stiens 18-5-1783
193 Maaike Jelmers Stapert
* Wier ~ dêr 5-12-1762 † Stiens 29-11-1847, 85 jier
Sjoch: J. Visser – Familia Stapertica Perantiqua – Genealogie Stapert in verleden en heden, Genealogysk Jierboekje 1955, Genealogysk Wurkferbân, Fryske Akademy, Ljouwert, 1955. Yn dy genealogy wurdt Maaike trouwens net neamd, har foarâlden Stapert wol.


Jouke Gerbens nimt yn 1811 de namme Miedema oan; yn Stiens binne gjin Mieden, mooglik kaam de foarteam erges wei wer’t dy wol binne of kamen se fan Miedum. Omdat de foarâlden mooglik minnist binne, stean se net yn ’e grifformearde doopboeken en is ’t dreech nei te gean wa ’t se wienen

196 Ruurd Pylgrums Wiedema (ek: Pylger, Pielger) † ûnder Hilaard, wenjend te Deinum 18-12-1791, yn 1812 ‘landman’ (=boer)
197 Gerbrig Hotzes (ek: Gelbrig(je))† Slappeterp 3-4-1822

198 Auke Jetzes de Jong † Hilaard 13-3-1832, yn 1812 ‘landman’ (=boer) te Hilaard
199 Tettje Tjeerds van Althuis, boerinne te Hilaard

200 Kornelis Sytzes Sytsma, boer te Dronryp
201 Sjoerdtje Hayes Westerveld
, boerinne te Dronryp

202 Marten Sakes Tjepkema * Achlum 28-8-1765 † Dronryp 11-4-1815, sûnt 1-1-1806 ûntfanger fan ’e beskreaune middels (‘percepteur’) te Dronryp, x 1 Stiens 22-5-1791 Janke Sybes van Eijsinga, fan Stiens, giet op 7-7-1802 út Stiens mei attestaasje nei Dronryp; Marten x 2 Dronryp 24-4-1809
203 Lieuwkje Lourens Posthumus † Dronryp 22-5-1825, boerinne te Dronryp, x 2 Mattheus Klazes Heslinga, boer te Dronryp

208 Thomas Meinderts  Dijkstra * Bitgum(mole) 1754 † dêr 31-5-1814, gernier te Bitgum(mole), x Bitgum 14-5-1780
209 Antje Foppes Fopma * Bitgum [1749?] ~ Bitgum 15-8-1751 † Bitgum(mole) 29-1-1823

210 Hendrik Willems, te Burgum
211 Janke Jans

212 Pieter Ritskes Fierstra * Stiens 9-8-1767 [neffens hanskrift Gerrit Pieters Fierstra * 14-12-1766] † dêr 21-10-1833, 1804-1818 boer op ’e âlderspleats oan ’e Hijumerfeart ûnder Stiens, x 1-11-1795
213 Jantje Tjitzes Memerda * Grut Memerda op ’e Sudermieden ûnder Hallum 20-2-1778 † Stiens 11-4-1860

214 Jelle Thomas Bottinga † 11-2-1839, boer oan ’e Dokkumer Ie ûnder Wyns
215 Willemke Tjerks

216 Gerben Klazes Brouwer * St.-Anne  1777 † Sate 3 Súdhoek ûnder St.-Anne 1818, eigenerfd boer op Sate nr 3 yn ’e Súdhoek fan St.-Anne, tsjerk- en earmfâd, lid Munisipale Rie, adjunkt maire fan It Bildt, x St.-Anne 5-11-1797
217 Aukje Reimers Koopal, ûnder akten tekenet hjasels: Koop=al, * Froubuorren 16-11-1775 † Bitgum 13-2-1856
Tekst lizzende sark, foarhinne op it hôf te Bitgum, rigel 16:
1818 DEN 24 JUNIJ IS OVERLEDEN/GERBEN KLASES BROUWER IN LEVEN/HUISMAN IN DE ZUIDHOEK ONDER ST ANNE/IN DEN OUDERDOM VAN 41 JAREN EN 3 WEKEN/EN LIGT ALHIER BEGRAVEN/
Sjoch: Erfgoed Fundaasje Genealogy Koopal/Koopmans

218 Rinse Ages Haadsma, boer te Easterbierrum, Minnertsgea en op Donia state (ek neamd Hemmema) te Menaam ûnder Bitgum
219 Botje Tanes Faber

220 Hendrik Folkerts Damsma * Blije 2-4-1765 † Bitgum(mole) 10-9-1833, keapman en kastlein op Groot Terhorne te Bitgum(mole), ferkeatser fan ’e keatspriis de Ouwe Gryp, x Bitgum 14-4-1795
221 Brechtje Jans Dijkstra * Bitgum(mole) 11-4-1766 † dêr 13-10-1828, kastleinske
Sjoch: Tusken Gripe en Telegraaf 1895-1995 – 100 jier O.K.K. Bitgum – Yn ’e greep fan ’e gripe,  Koperative Utjowerij, 1995 ISBN 90-6570-263-6,

222 Dirk Martens Koopmans * Ingelum 9-3-1769 † Zomerzorg Dyksterhuzen 15-4-1823, boer en keapman op Bumastate en op Zomerzorg op Dyksterhuzen, gemeenteriedslid fan Menameradiel
x 1e Bitgum 26-8-1804
223 Berber Johannes (út in Hoekstra-skaai, mar mei dy fan túgt hja harsels net op en har man docht soks allikemin, neffens de rouadvertinsje) * Hilaard 18-5-1765 † Dyksterhuzen 11-6-1810
Sjoch: Erfgoed Fundaasje Genealogy Koopal/Koopmans

224 Symon Rienks Rienks (by namme-oanniming yn 1812 jout er as achternamme op: Rijnks) * Ferwert 8-11-1753 ~ op belidenis dêr 1-6-1788 † Pitersbierrum 22-1-1827, 1782/92 boer yn it Klaailân ûnder Westernijtsjerk (hy brûkt dêr mei-inoar 140 3/4 pm), yn 1796-1818 boer op syn âlderspleats op Aldeleie ûnder Hallum(mei-inoar 160 pm), 1818-1824 einierd boer op Nijenhûs te Feinsum, 1824-27 rekket oan raapsein en hiert yn 1824 in pleats fan syn broer Tys te Pietersbierrum ( 146 pm), x 14-4-1782, x 1 Westernijtsjerk 14-4-1787 Aaltje Hessels, fan Holwert † Aldeleie ûnder Hallum 8-3-1796, dr f. Hessel Idses, einierd boer op Dykstra state te Holwert, en (2e) Ytje Jans (sjoch nûmer 1856 yn dizze kertiersteat); x 2 [1797]
225 Jeltje Hanzes Leistra * Aldeleie ûnder Hallum 25-4-1766 ~ Hijum 18-5-1766 † Tsjummearum 14-2-1839

228 Klaas Boyens Wassenaar * St.-Jabik 30-5-1781 † dêr 8-1-1841, aigenerfd boer dêr an ’e Ouwedyk-hoek Kouweweg, sowat 70 ha. 1809 kerkfoogd, 1812-1816 lid fan ’e Minicipale Raad fan St.-Jabik, 1816-1841 gemeensteraadslid fan ’t Bildt, 1833-1841 wethouder, 1822-1836 folmacht foor St.-Jabik, x ’t Bildt 26-3-1812
229 Trijntje Hendriks Spekman * St.-Jabik 21-1-1791 † dêr 16-4-1865
Klaas Boyens waar op één na de rykste boer fan Nederlând. Bij syn fersterven besat hij ongefeer 1000 pm ter waarde fan f 300.000,-.

230 Sjoerd Johannes Hoekstra* Deinum 29-1-1787 † Jelsum 12-2-1841, boer te Jelsum, x Ljouwerteradiel 19-5-1819
231 Jitske Rinses de Groot * St.-Anne 2-12-1793 † Jelsum 26-6-1827

232 Johannes Johannes Hoitsma * 1768 † 1809
233 Sjoukje Jans Kooistra * 1773 † 1834

234 Feike Gerbens Docter * 1777 † 1853
235 Ypina Carels Lochnaar * 1778 † 1867

240 = 224
241 = 225

248 Watze Hessels Bierma * Holwert 25-12-1793 † dêr 8-2-1873, boer, sûkereifabrikant en nôtkeapman te Holwert, x 2 Ternaard (Westdongeradiel) 2-12-1830 Rixtje Jilles Haima * Holwert 24-4-1802 † dêr 18-3-1873, dr f. Jilles Jacobs Haima en Ytske Klaasesz; x 1 Holwert (Westdongeradiel) 26-11-1816
249 Trijntje Goffes de Boer * Hantumhuzen 10-11-1793 † Holwert 19-6-1823

250 Kornelis Dirks Hartmans * Wierum 23-10-1790 † dêr 15-7-1867, boer te Wierum, x Nes 6-8-1815
251 Lolkje Frederiks Schregardus * Nes 20-2-1791 † Wierum 25-1-1845

252 Boyen Pieters de Boer
253 Pietje Dirks Stapert
* Britsum omstrings 1783 † Stiens 14-11-1855, 72, hûsnr 117

254 Pier Dirks Letttinga * Britsum 1785 † dêr 16-10-1856, greidboer te Britsum, x Koarnjum 26-3-1809
255 Gerlantje Brands de Jong


De plaats in ’e Súdhoek fan Froubuurt dêr’t in 1753 Sipke Pytters en Gooikje Pytters op komme. De plaats is met arbeidershûs (ôfbroken jaren ’60 forige eeuw) in 1827 boud, op ’n koud stee foor f 5.000,00. Metdeling Pieter Sipke Bouma te Stiens.

256 Sipke Pytters Bouma ~ Wier 22-1-1724, sont 1753 boer in ’e Súdhoek, † na 1798, x Stiens 3-12-1747
257 Gooikje Pytters, fan Stiens

258 Wybren Sierds * Stiens ~ dêr 9-6-1730 † 1805-1811, x
259 Hendrikje Douwes * Britsum -5-1740 † Stiens 26-1-1823

260 Tæke Sapes * Eanjum ~ dêr 17-4-1740 † dêr omstr. 1806, x Eanjum 13-5-1760
261 Renske Lieuwes * Eanjum ~ dêr 10-7-1740 † dêr omstr. 1812

264 Nammen Johannes * Stiens 7-5-1731, ‘erfgezeten en huisman in de Zuidhoek van Vrouwen Parochie’, eigner Sate 16 in ’e Súdhoek, x Froubuurt (3e proklamasy 6-6) 1762
265 Grietje Jans ~ op belidenis Froubuurt 1767

266 Sybe Douwes
267 Maartje Sjoukes

272 Homme Dirks Kalma * Raard (R.) ~ dêr 2-4-1724 † Boksum 17-1-1814, keapman en boer te Boksum op ’e Pastorijpleats, eigner 1/3 Juckema state dêr, x Boksum 29-7-1752
273 Hiltje Jacobs Westra ~ Boksum 1-1-1729 † dêr 28-5-1813

274 Jacobus Petrus Greijdanus ~ Ryptsjerk 3-4-1708 † Mantgum 12-2-1796, , ‘opsigter van de Landschapsturf- en brandhout’ te Ryptsjerk, diaken en âlderling, dêrnei skoalmaster, koster, foarsjonger, organist, doarpsrjochter en kommys te Mantgum, x Ryptsjerk 8-5-1746
275 Aukjen Sijbes ~ Burgum 1-3-1722 † Jorwert 1802

288 Tamme Jacobs, x Ljouwert 5-1-1749
289 Geertruid Nicolaas (wurdt meast yn akten Truike neamd, har namgenoaten stean sa ek offisjeel ynskreaun)

290 Ype Reinders
291 Klaaske Jacobs

300 Jan Jans
301 Sieuwke Alles

302 Gerben Jans van der Meulen
303 Wikjen Durks

352 Freerk Uiltjes † Dronryp 1778
353 Afke Aukes † Dronryp 1799

354 Hyltje Hendriks † Bears 1806
355 Lysbert Leenderts † Bears 1813

356 Willem Arjens Kramer, te St.-Jabik
357 Trijntje Jans

358 Ate Hendriks Boersma * Wier 20-6-1769 † dêr 17-3-1828 hûsnr 15, gernier te Wier
359 Pietje Arjens Hellema * Hallum 15-11-1774  Wier 21-9-1840, 1840, genierske te Wier

360 Feike Rodmers ~ St.-Anne 23-4-1702, weedner fan Peerkje Cornelis, x 2 St.-Anne (1e proklamasy 4-6) 1747
361 Janke Lourens Koster ~ St.-Anne 18-2-1714 † dêr 1752, x 1 (1e proklamasy 21-2) 1745 Pytter Douwes, fan St.-Anne
Sien: Genealogie Koster

362 Leendert Jans
363 Trijntje Tiedes

380 Jacob Ates
381 Grietje Sybrens

382 Jan Gerhardus Althuisius
383 Yttje Gerardus

384 Gerben Andries ~ Stiens 5-10-1727, x (net yn Stiens)
385 Trijntje Joukes

386 Jelmer Jacobs (yn stjerakte fan Sytske postúm Stapert neamd) † Stiens 19-10-1808
387 Sytske Jacobs Stapert 
~ Menaam 6-11-1735 † Stiens 4-2-1825, hûsnr 9

404 Sake Thomas Tjepkema * Jorwert 16-10-1736 ~ dêr 28-10-1736 † Dronryp 22-4-1783 [] Dronryp, 46 jier, eigenerfd boer en tsjerkfâd te Dronryp
405 Lysbeth Martens
* Frjentsjer 7-12-1736 † Dronryp 17-1-1801
Sake syn grêfskrift:
Ao 1783 is hier begraven de eersame Sake Tjepkema erfgezeten en kerkvoogd van Dronrijp

406 Lourens Posthumus

416 Meindert Thomas, gernier te Bitgum, x
417 Aaltje Sikkes

418 Foppe Minnes ~ Bitgum 16-9-1725, x Bitgum 15-12-1749
419 Maaike Alles

424 Ritske Pytters, * [Hallum] omstrings 1730 † 1795, sûnt 1753 [oant 1777] hierder op sate en lannen (46 pm) mei wettermole beëasten fan ’e Hijumerfeart yn ’e twadde bocht, tichteby de Geneester kleasterbrêge ûnder Stiens (nr 174, eigner fam. Van Knijff, letter Wiltje Gerbens de Jong en Tjitske Reinders Miedema), x Aldtsjerk 17-5-1761
425 Janke Klazes

426 Tjitze Gerrits (Memerda) * Hallum 6-9-1739 † [-10-1808], boer  op Grut Memerda op ’e Sudermieden ûnder Hallum; x 2 -10-1789 Ytje Wygers Hellema, dr f. Wyger Doekes Hellema, skoalmaster en organist te Wânswert, en Grietje Lykles (Hellema), húshâldster by har man; x 1 Hallum 18-8-1776.
Sjoch: Erfgoed Fundaasje Genealogy Hellema

427 Minke Wiltjes † -9-1784

438 Klaas Gerbens Brouwer * omstrings 1741 † Súdhoek fan St.-Anne ûnder Bitgum 18-11-1800, Mr. bierbrouwer te St.-Anne, boer en eigner Sate nr 3 yn ’e Súdhoek fan St.-Anne, tsjerk- en earmfâd
Sjoch: Erfgoed Fundaasje Genealogy Brouwer
439 Tætske Sipkes Heslinga * Hitsum 2-8-1743 † Sate 3 Súdhoek St.-Anne 12-8-1825
Sjoch: Erfgoed Fundaasje Genealogy Heslinga en Stambeamke Heslinga

440 Folkert Hendriks Damsma ~ Hollum op ’t Amelân 24-2-1740 † 1800, ‘varensgezel’, wennet yn 1765/1767 te Blije, yn 1773 te Dokkum, 1778/1780 te Oastum, x Dokkum 21-12-1765
441 Grytje Klazes
, fan Ferwert [] Dokkum 4-10-1803

442 Reimer Sjoerds Koopal, boer yn ’e Súdhoek fan Froubuorren
Sjoch:Erfgoed Fundaasje Genealogy Koopal/Koopmans
443 Jeltje Wopkes Tolsma
Sjoch: Erfgoed Fundaasje Frysk KertiersteateboekBrouwer-Damsma


KUIK/KUIJK/KUYK
Wapen op ’e steen fan Maartsy Dirks Kúk, foorhine te Ingelum.
Sechy út ’e folksmond:

Drie êgen en één jonge maid, dêr hè ’k rôndgaar foor lait, dat sait ôns aigen, staige ouwe hait.

444 Marten Sjoerds Koopmans/Mercator
445 Maartje Dirks Kuik
Sjoch: Erfgoed Fundaasje Genealogy Koopal/Koopmans en R.S. Roorda – Het geslacht Kuik

446 Johannes Pieters
447 Grietje Pieters

448 Rienk Johannes * [Ferwert omstrings 1708] † [Westernijtsjerk] omstrings 1774, 1735-1742 boer op Tsigera sate (ek: Tjaarda sate te Holwert), 1742-1752 op Grut Kahoal te Ferwert, ferfart tusken 1752 en 1757 nei Westernijtsjerk; x 1 nei alle gedachten omstrings 1734/35 N.N., 2 mooglik maityd 1737 (foar 14 juny)
449 Claaske Claasen * Hallum omstrings 1712 ~ minnistHijum inkelde jierren foar 1740 † [dêr] 1779, boerinne te Westernijtsjerk 9-11-1793

450 Hans Clases, boer te Aldeleie
451 Heiltje Jeltes

456 Boyen Klazes Wassenaar * St.-Jabik 1744 † dêr 21-3-1784, aigenerfd boer dêr, x St.-Jabik 19-3-1769
457 Jannigje Reinders Wassenaar
* St.-Jabik 1745 † dêr 1807, x 2 St.-Jabik 3-2-1786 Claas Aarts Aartsma

458 Hendrik Hendriks Spekman
* ’t Amelând omstrings 1756 † St.-Jabik 17-4-1825, 69 jaar, feerskipper op ’t Amelând, skipper, in 1820 potskipper te St.-Jabik; roilt op 10-2-1824’t skip Zeldenrust (f 200,-) teugen De Goede Hoop (f 60,-)
459 Antje Jans
, folgens de trouwakte fan Tryntsy en de meeste andere akten hyt dusse foorouder Antje Jans (in ’e sterfakte fan Hindrik staat se te boek as: Rinske Jobs, dy naam is in De Friese Wassenaars overnommen)

460 Johannes Claessen Hoekstra * Jelsum 28-10-1755 † dêr 14-2-1819, boer te Denum, x 2 Jelsum 28-9-1794 Antje Douwes Bijlsma * omstrings 1769 †  Jelsum 23-8-1826, dr f. Douwe Sipkes Bijlsma en Maaike Johannes, x 1 Jelsum 5-5-1776 syn achternicht
461 Janke Claessen Hoekstra * Jelsum 10-7-1754 † dêr 9-11-1793 [] Jelsum; tekst op har sark:

JANKE KLAASES HOEKSTRA
HUISVROUW VAN JOHANNES KLAASES
GEBOREN DEN 10 JULY 1754 IS OVERLEE
DEN DEN 9 NOVEMBER 1793 EN LEIT
ALHIER BEGRAVEN

462 Rinse Anskes de Groot * Bitgum, boer te Berltsum, x 2 Menameradiel 23-5-1821 Pietje Wigles Westra, boerinne te Berltsum, dr f. Wigle Jans Westra, yn 1821 rintenier te Menaam, en Ymkjen Sippes, Pytsy is widdo fan Jan Pieters Pietersen, boer te Berltsum
463 Maartje Klazes de Groot (yn akten ek beskreaun as: Maatje, neffens útspraak, de r wurdt is yn ’t Bilts en Frysk net útsprutsen foar in t)

464 Johannes Jacobus Hoitsma * 1722 † 1768
465 Jetske Arjens IJsselstein
* 1737 † 1808

466 Hessel Idses Bierma * Pitersbierrum 26-5-1767 † Holwert 20-1-1831, Holwert 12-12-1790, boer op Hogenhuis sate yn ’e Hoarnen ûnder Holwert, gemeenteriedslid en assessor fan Westdongeradiel
467 Antje Watzes Douma
* Holwert 16-8-1769 † dêr 25-5-1849

476 Dirk Piers Lettinga ~ Britsum 1-5-1755 † dêr 19-1-1824, x 2 Britsum 3-9-1797 Jantie Teunis, x 1 Britsum 20-9-1784
477 Teetje Tjeerds Bruinsma

478 Brandt Doedes de Jong (by x yn 1789 neamd: Bontekoe) * Koarnjum 1-3-1768 † dêr 7-6-1859, boer te Koarnjum, x dêr 17-5-1789
479 Gerlantje Wopkes Tolsma (ek: Gellantje, by x Gerland) * Jelsum 6-5-1770 † Koarnjum 8-10-1831, 61 jier

498 Goffe Jans de Boer * Holwert 1794 † dêr 25-9-1838, boer te Holwert, x Holwert 29-5-1838
499 Trijntje Dirks Jaarsma * 1767 † Holwert 23-1-1821

500 Dirk Hartmans ~ Blije/Hegebeintum 12-4-1755, x Wier 10-10-1779
501 Adriaantje Kornelis Heringa * 1759

502 Frederik Hendriks Schregardus * Ealsum 1749 † Wierum 20-2-1826, 77 jier, Ealsum 17-4-1774
503 Tætske Jans Hettema
* Ealsum 12-3-1753 ~ dêr 22-4-1753 † Wierum 14-9-1826, 73 jier

508 Durk Rintjes Stapert
509 Antje Sytses Stapert
* Eastrum omstr. 1755 † Marsum 10-6-1838, 83 jier; keapet as widdo op 5-8-1817 in hûs, skuorre en lân te Marsum fan freule Helena Cunira Vegelin van Claerbergen op ’e Jouwer, keapsom: f 12.008,-

512 Pieter Sipkes ~ Stiens 13-12-1696
513 Tjeerdje Hendriks

528 Johannes Nammens
* omstrings 1658 † Stiens 16-3-1737, boer in ’e Súdhoek fan Froubuurt, aigner stim 16, 1 Stiens 4-12-1692 Ytie Romkes, dr f. Romke Pieters, lekkenkeaper te Stiens, en Bottie Sioerds; x 2 12-9-1723 (hy is dan ’n jaar as 65)
529 Blijke Annes, x 2 Saake Gosewinus Wiglema

544 Dirk Karstens Kalma *Kollum (?) omstrings 1686 † Boksum 1751/52, 1717 Mr timmerman by de Wâl te Eastermar en Jirnsum, diaken en âlderling dêr, 1735 boer te Boksum, dêr ek âlderling, x omstrings 1715
545 Akke Jetses Wobma * omstr. 1692 † 1777/78

546 Jacob Sjerps
547 Tietje Wopkes
Fan har is in tinkleppel (mooglik by gelegenheid fan ’e sulveren brulloft) bewarre bleaun. Ynskripsje: Jacob Seerps – Tietje Wopkes – 1742

548 Petrus Greijdanus * Frjentsjer 20-9-1665 † Ryptsjerk omstrings 22-1-1773, yn 1683 ynskreaun oan ’e Frjentsjerter Akademy as studint Teology en Filosofy, 1685 ynskreaun oan ’e Hegeskoalle te Grins, dûmeny te Mantgum, x Ryptsjerk 23-6-1695
549 Bottie Ymes ~ Achlum 24-5-1665

550 Sybe Jacobs ~ Ned. Herf. op belidenis 22-9-1726, x Burgum 10-5-1716
551 Dieuwcke Harckes ~ Ned. Herf. op belidenis 22-9-1726

712 Arjen Willems Kramer ~ St.-Jabik 30-12-1754

716 Hendrik Ates
717 Antje Arjens

718 Arjen Doekes Hillema ~ Hallum 28-3-1734 † Bitgum 18-12-1807, boer ûnder Huzum, x Hallum 20-4-1766
719 Rebecca Klazes † Bitgum 6-12-1787, (yn ’e stjerakte fan har dochter Tryntsje wurdt Rebekka Bieke neamd), yn 1766 te Huzum.
Arjen Doekes neamt him Hillema, syn neiteam Hellema. Dit ‘Bitgumer’ laach is yn manlike lijn útstoarn yn 1882 mei Skelte Klazes Hellema. Sjoch: Erfgoed Fundaasje Genealogy Hellema

720 Rodmer Rodmers
721 Heebel Alberts

722 Lourens Clasen Koster
723 Maertje Sybrants

764 Gerhardus Johannes Althuisius * en ~ Dearsum 31-12-1682, , Mr. timmerman te Dearsum, sûnt 1711 te Heech, x Dearsum 26-2-1708
765 Janke Petrus Antonides
Sjoch: Genealogie van de Familie Antonides

768 Gerben Andries, fan Stiens, wierskynlik doopsgesind, x Stiens 11-8-1695
769 Anske Doedes, wierskynlik doopsgesind

772 Jelmer Jetzes, widner fan Wypck Hanses, x 2
773 Doetje Broers Stapert ~ Feinsum 25-1-1685, x 2 Feinsum 4-4-1728 Jacob Willems, fan Hijum, widner fan Sæske Minnes

774 Jacob Sjoerts
775 Trijntje Anskes (yn stjerakte fan har dochter Sytske, oars wurdt se ek wol Trijntje Sjoerds neamd)

808 Thomas Sakes Tjepkema * Frjentsjer 17-3-1695 † dêr 25-5-1765 [] Frjentsjer
809 Trijntje Ypes Poelstra * Frjentsjer 1704 † Jorwert 19-2-1739 [] Jorwert

836 Minne Foppes ~ Bitgum 26-12-1699, boer te Bitgum, x Bitgum(mole) 19-5-1719
837 Antje Sioerds ~ Bitgum 27-2-1697

848 Pieter [Ritskes] † foar 1753
849 Trijntje [Andries] † foar 1753

850 Klaas
851 Ymkje

878 Gerben Piers * Wânswert 1694 † Bitgum 1783, boer op ‘Zwettehorne’ yn it Bitgumer Nijlân, boer by de Mole te Bitgum, op Zomerzorg, Dyksterhuzen Zomerzorg, op Grut Alsert, x
879 Wijke Scheltes Heslinga * Bitgum 1708 † dêr 1805
Fan Germ syn broer Watse Piers ~ Ferwert 2 july 1707, boer op Lyts Sminia oan ’e Seedyk ûnder Ferwert stamt ûnder oaren de famylje Hoogland ôf, yn Ferwerteradiel, Menameradiel, It Bilt.
Sjoch: Erfgoed Fundaasje Genealogy Heslinga en Stambeamke Heslinga

880 Hendrik Folkerts, te Hollum op ’t Amelân
881 Remkje
, te Hollum op ’t Amelân

882 Sipke Jans
883 Pytje Petrus Heslinga
Sjoch: Erfgoed Fundaasje Genealogy Heslinga en Stambeamke Heslinga

886 Wopke Doekeles Tolsma
887 Wintje Hanses Bantert

896 Johannes Riencks * omstrings 1680 † [Ferwert]1751/52, 1708/1718 boer op It Heech te Ferwert (stim 52), 1728/1728 op Jansma state dêr (stim 53), yn 1749 ‘redelijk welgesteld boer’ dêr (kapitaal plm. f 4000), x [maityd 1707]
897 Sytske Symens * omstrings 1689 † mooglik foar 1768, 1758 as widdo boerinne op Jansma state

898 Claes Jouckes, boer te Hallum
899 Baukjen Sapes

912 Claas Boyens Wassenaar * St.-Jabik omstr. 1724 † dêr 1788, boer dêr an ’e Ouwedyk op plaats nr 6 (later ferplaats na de Middelweg), in 1749 ’n ‘welgestelde boer’, 1770-1788 assessor fan ’t Bildt, 1785-1788 substitút-grytman, skonk as kerk- en êrmfoogd fan St.-Jabik in 1761 ’n brandskilderd glas met femiliewapen an ’e Sint Jabuurster kerk, x St.-Jabik 31-5-1744
913 Neeltje Jans de Vries

[…]
Wassenaarwapen met de halve Frise adelaar, brandskilderd glas, nou ’n fragmint in ’t Frysk Museum
 

914 Reinder Clazes Wassenaar * St.-Jabik 1704 † dêr 13-3-1767, boer op ’t Weeskind (nr. 17) an ’e Ouwedyk beoasten de Kouweweg onder St.-Jabik, in 1749 ’n ‘seer welgestelde boer’, 1732 folmacht foor St.-Anne, x St.-Anne 4-1-1739
915 Lysbert Leenderts Gerkes * St.-Jabik 1706 † dêr 8-7-1770

916 Hendrik Spekman, op ’t Amelând
917 Trijntje Jans

920 Claes Cornelis Hoekstra ~ Feinsum 15-3-1711 † Jelsum 1791/92, boer te Feinsum, letter op in pastorypleats te Jelsum, belestingûntfanger dêr, x Jelsum 25-9-1740
921 Aeltje Gæles Faber 
~ Jelsum 1-10-1719 † dêr 1796/97, suster fan Gerland nr 959

922 Claes Atzes Hoekstra ~ Jelsum 8-2-1728, boer te Jelsum, x Jelsum 14-12-1749
923 Grietje Sjoerds
, fan Marrum

926 Ids Hessels Bierma * 1747, op belidenis oannommen Doopsgesinde Gemeente Harns 3-7-1767 † Ferwert 9-11-1817,  1766-1776 boer te Pitersbierrum, 1776-1780 op Ytsma sate te Holwert, 1781 oant nei 1812 op Ylaard te Ternaard, oant 1817 op Jansma sate te Ferwert; x 2 Ternaard 1-9-1782 Gaatske Sjoerds Gerroltsma * 1755/56 † Holwert 24-2-1846, dr f. Sjoerd Klazes en Eelkje Lieuwes; 1 Holwert 20-10-1765
927 Trijntje (ek: Nynke) Jans, fan Blije
Ids Hessels wurdt neamd ‘de earteboer’: hy ferbout nochal wat earte.
De namme Bierma nimt er yn 1811/12 tink oan omdat er dan te Pitersbierrum wennet.

928 Jacobus Johannes Hoitsma
929 Trijntje Sjoerds Bierma (ek: Bierma)
* 1690 † 1757
Sjoch: Erfgoed Fundaasje Goud en sulver – Johannes Gerbens de Jong

930 Arjen Leenderts IJsselstein * 1701 † 1763
931 Antje Jans Docter
* 1712

932 Watze Pyters

933 Sjoukje Jacobs

952 Pier Baukes Lettinga ~ Britsum17-10-1728, keapet op 9-1-1754 mei syn heit fan Regnerus Anneus Lycklema van Wyckel de pleats dy’t er hiert ûnder Stiens, de lettere ‘De Boer-pleats’, x Britsum 18-2-1752
953 Rinske Dirks
* Hurdegaryp 17-1-1725 † Wierum 30-1-1779

956 Doede Doedes de Jong
957 Baukje Rinzes † Koarnjum 10-8-1815, 83 jier; 1753 te Lekkum; sûnt 1758 boer en boerinne te Koarnjum

958 Wopke Oenes Tolsma * Jelsum omstrings 1729 † 6-7-1794, boer dêr, x 2 Jelsum 1-8-1779 Sijke Jans ~ Garyp 27-10-1748 † Jelsum 5-7-1807, dr f. Jan Roels en Hinke Alles, Wop x 1 Jelsum 7-11-1756
959 Gerlandje Gæles Faber 
~ 22-2-1728 † dêr 24-4-1770, suster fan Aeltje nr. 921

996 Jan Gosses, x Holwert 10-2-1760
997 Maayke Igles
, x 1 Frans Fransen Rijpstra, x 3 Symen Heres Hemminga

998 Dirk Sakes Jaarsma, x Holwert 24-12-1758
999 Japke Abes Hiddema

1000 Hart Annes
1001 Hiske Jorrits

Printe roubrief fan Knillis Piters Heringa, stjoerd troch syn widdo oan Gertje Tjerks, frou fan har neef Jan Cornelis Sjoorda

1002 Cornelis Pyters Heringa * 1710 † 1782 [] tsjerke Nes, yn 1749 eigner fan in pleats te Wierum en te Hantumhuzen, sûnt 1746 brûker fan Rintjemastate, yn 1751 te Wierum, komt yn 1768 neffens tsjerkeboek Nes/Wierum út Hantumhuzen, meirjochter en dyksdeputearde fan Westdongeradiel, x
1003 Geertje Harmens Rintjema * wierskynlik op Rintjema state te Nes 14-9-1721 † Wierum 18-6-1783 [] tsjerke Nes
Sjoch foar in wiidweidich oersjoch fan de Rintjema’s en sibben: Familiegeschiedenis Rintjema 

1004 Hendrik Frederiks
1005 Saakje Miciels

1006 Jan Eebles
1007 Saakje Tjallings

1018 Sytse Sybrens Stapert
1019 Tjitske Popes

1024 Sipke Pytters 
* omstr. 1667, x Stiens 25-5-1692 (Sipke wurdt, 14 jier, wurdt mei syn suster Tjetske, 19 jier, neamd yn Autoriaasjeboek Ljouwerteradiel 22-3-1701 (RA LWD L3)

1025 Martje Fransen ~ (as Martzen) Stiens 9-1-1670

1056 Namne Johannes † 1679, boer op it Bil en te Stiens, keapet yn 1677 de helte fan in sate te Stiens fan 26 pm; yn 1698 binne de erven eigner fan stim 16 te Stiens, 1666-1676 geregeldwei âlderling te Stiens, x Froubuurt 24-11-1644
1057 Tiamcke Sybes Andringa
Sjoch: Andringa Stichting – Andringa 3 – Geschiedenis van de verschillende families Andringa van 1450 tot heden, Feanwâlden, 2016 ISBN  978 90 803 389-0-6

1088 Karsjen Gerrits * omstrings 1655 ~ folwoeksen, doopsgesind, Kollum 23-3-1708, dan ek ynskreaun as lidmaat

1090 Jetze Jans Wobma, x Mantgum 27-10-1689
1091 Hiltje Hommes, x 2e Mantgum 27-10-1689 Johan Douwes

1096 Johannes Greydanus (neamt him earst J(o)an Greyde) * 1630/31 † Frjentsjer 4-6-1668, professor yn ’e teology, x 2-7-1654
1097 Yttie Pieters (van) Wimersma * omstrings 1634 † nei 4-6-1668

1098 Ympte Jacobs * omstr. 1618 † Achlum omstr. 1682, ‘hinxteman’ en doarpsrjochter, belestingûnfanger te Achlum
1099 Antie Clases

1424 Willem Arjens Kramer

1528 Johannes Gerrits Althuisius, dûmeny, x Ljouwert (ûndertrou 8-6) 1678
1529 Voske Jans
, fan Ljouwert

1530 Petrus Antonides, dûmeny te Dearsum
1531 Trijntje Andries Verhoeck

1544 Broer Douwes Stapert * 1645 † foar 1720, fan 1676 oant 1714 skoalmaster en doarpsrjochter te Feinsum, x Hijum9-4-1676
1545 Maike Edes, fan Holwert, † nei har man

1616  Saecke Tiepkes Tiepkema * 29-1-1662 † Frjentsjer 26-3-1748 [] Martinytsjerke Frjentsjer, boumaster, boargemaster, froedsman, tsjerkfâd fan ’e Martinytsjerke te Frjentsjer
1617 Marijke Thomas Sandflucht
Grêfskrift fan Sake:
Saec[ke Ti]epkes Tiepkema old burger[mee]ster der stede Franeker mede vro[e]d[s]chap en regerende kerkvogd st: Martini kerk ter voorst: stede geboren den 29 ianvarius 1662 en gestorven den 26 martius 1748 en leidt alhier begraven

1618 Ype Ages Poelstra

1672 Foppe Minnes, te Bitgum(mole)

1760 Pier Watzes * 1671 † nei 2-10-1709, boer te Wânswert en op ’e Flappe te Ferwert
1761 Antje Jarichs

1762 Schelte Jacobus Heslinga, broer fan Gerland (nr 3687) en Petrus (nr 1766)
1763 Eelck Clases

1766 Petrus Jacobus Heslinga, broer fan Schelte en (nr 1762) en Gerland (nr 3687)
1765 Antje Gerrits
Sjoch: Erfgoed Fundaasje Genealogy Heslinga en Stambeamke Heslinga

1772 Doekle Wopckes Tolsma, broer fan Oene nr 1916
1773 Jeltie Auckes

1792 Rienck Jacobs * omstrings 1642 † 1701/1708, yn 1667 boer op Cleffens ûnder Raard, 1674 op Medwert ûnder Holwert, 1698/1700 op Mockema state yn De Ryp ûnder Ferwert (stim 33), keapet lân yn 1701; x 1 [1667]Frouck Jacobs † [Holwert] 1673, fan Ternaard , dr f. Jacob Ates, widdo fan Tiepcke Tiepckes; x 2 [1674]
1793 Ytie Bienses * [Eastrum] 1644/45, yn 1667 neamd as widdo te Ternaard, yn 1708/1718 as widdo boerinne op Mockema state

1794 Symen Clases, boer te Ternaard
1795 Geertie Clases

1824 Boyen Arjens Wassenaar * Froubuurt omstr. 1685 † St.-Jabik foor 19-5-1745, boer te St.-Jabik, in 1728 en ’38 op plaats nr 6, 1738 folmacht foor St.-Anne, x St.-Jabik 6-5-1714
1825 Tjerkje Martens de Vries, in 1749 ’n ‘seer welgestelde boerin’, erft met hur broer de plaats nr 31 an ’e Ouwdyk onder St.-Jabik

1826 Jan Martens de Vries, x St.-Jabik 5-2-1719
1827 Amerens Walings Wassenaar * St.-Jabik omstr. 1678

1828 Claas Reinders Wassenaar * St.-Jabik 1674 † dêr 1722, koopman en aigenerfd boer op nr 36 an ’e Ouwedyk onder St.-Anne (de 4de beoasten de Kouweweg, 24 morgen), 1720 folmacht foor ’t Noorderkertier fan St.-Anne, x St.-Anne 7-7-1700
1829 Jannigje Cornelis Wassenaar * St.-Jabik 1672, koopt in 1752 met hur seunen Reinder en Beert en Amerens Reinders lând fan ’e Staten fan Frieslând, koopt in 1748 Molenschot, en brúkt in 1748 ’t Weeskind, dy plaats koopt se met hur kines Reinder, Beert en Amerens Kuiken in 1753, in 1748 boerin op Molenschot onder St.-Jabik, an ’e westkant fan ’e Kouweweg, floreenkohier nr 22, (31 morgen), in 1748 bruker en in 1753 ok aigner fan’t Weeskind an ’e Ouwedyk, de 2de plaats beoasten de Kouweweg, (19 morgen), in 1749 ’n ‘seer welgestelde boerin’

1830 Leendert Theeuwes
1831 Attje Pieters de Vries

1840 Cornelis Claessen ~ Jelsum 21-8-1687 † dêr 10-4-1758, boer te Jelsum, dêr âlderling, x 2 20-9-1739 Baukje Jansdr. † 8-1-1768
1841 Sytske Johannesdr. 
~ Jelsum 9-3-1687

1842 Gæle Arjens Faber ~ Jelsum 8-10-1693 † dêr 2-9-1774, boer en belestingûntfanger te Jelsum, x dêr 23-10-1718 
1843 Ytje Sybes Baarda 
* Deinum 29-1-1698 ~ dêr in dei letter † dêr 5-6-1760

1844 Atze Claessen Hoekstra ~ Jelsum 21-4-1689† dêr 2-1-1749, boer op Hoekstra sate (eigner fan de helte), ûntfanger, bysitter fan Ljouwerteradiel, x 2 Jelsum 19-4-1744 Dieuwke Cornelisdr., widdo fan Sybe Sipckes, Dieuwke x 3 1750 Jelle Reinders, fan Stiens; Atze x 1 Britsum 10-1-1712
1845 Trijntje Pieters
By it ferstjerren fan Atze skriuwt dûmeny:
Atze Claessen, Bijzitter in ’t Geregte van Leeuwarderadeel en Leedemaat van dese Gemeente, dog bij en geduirende mijne dienst alhier nooit aan de Tafel des Heeren geweest; Een man van een seer sondige levenswijs die sig maar nu en dan, en dat nog maar des morgens in den openbaren Godsdienst liet vinden.
De HEERE heeft hem nu schielijk opgeeischt, want des avonds smakelijk en wel gegeten hebbende, en nu sullende na bed gaan so quam ’t water op in de borst met slijmen vermengd, want hij een swaarlijvig man was, en besette sijn borst, keel en hert, dat hij binnen drie quartier of een klein ure tijts gesont en dood was, smorende also in sijne slijmen na den Lichame, en gaande so na de Eeuwigheit op den 2 Januarij 1749, sijnde bijna de 60 jaren out. Hij laat een zoon na, en was voor de tweede maal getrout aan Dieuke Cornelis wed. wijlen Siebe Sipkes, dog heeft geen kinderen bij deselve verwekt.

1846 wierskynlik Sjoerd Sipkes, mûnder te Marrum, x Jelsum 26-2-1708
1847
wierskynlik Janke Clazes

1854 Hessel Idses * Ternaard tusken 1710 en 1719 † Dykstra state Holwert foar 1782,einierd boer op Dykstra state te Holwert; x 2 Holwert 17-8-1755 Ytje Jans, ôfkomstich fan Fisflyt * omstrings 1725 † Holwert 25-11-1811, dr f. Jan Jansen en Aaltje Joosten; x 1 Ternaard 29-4-1742
1855 Trijntje Jans
* KLeaster Anjum † Dykstra state Holwert 1754

1856 Johannes Jacobus Hoitsma 
1857 Popckjen Hendricus Wieringa

1904 Bauke Floris ~ Britsum 17-11-1693 † dêr 25-5-1772, x dêr 30-7-1724
1905 Geertie Jans

1916 Oene Wopckes Tolsma, boer te Marsum, x Marsum 1-11-1722, boer fan Doekle nr 1772
1917 Lysbeth Douwes
~ Wyns 5-2-1702 † Jelsum 30-44-1769
Sjoch: Oene Wopkes

1918=1842
1919=1843 

1996 Sake Minnes
1997 Gryty N.

1998 Abe Pieters
1999 Trijntje Pieters

1904 Bauke Floris ~ Britsum 17-11-1693 † dêr 25-5-1772, greidboer te Britsum, x dêr 30-7-1724
1905 Geertie Jans

2006 Harmen Idses * Easternijtsjerk 14-12-1692 ~ dêr op belidenis 26-5-1726, minnist, † Ealsum 27-2-1748, boer op Rintjema state te Ealsum, keapet mei syn mem yn 1720 dy pleats en dêrby Tjallema state dêrneist, letter ek it hoarnleger en lân (huzinge en skuorre net) yn Peyma state en Oenema state beide ûnder Ternaard, x 1719 
2007 Adriaantje Tjerks
* Blije 5-3-1748 ~ Easternijtsjerk op belidenis 26-5-1726, minnist, † Ealsum 5-3-1748

2048 Pytter Sipkes * omstr. 1640 † Jelsum fóár 1705, timmerman, (Pytter Sijpkes mei Eelck Ymes neamd as ferstoarne âlden fan Tjetske en Sijpke Pytters yn Autoriaasjeboek Ljouwerteradiel 22-3-1701, RA LWD L3)
2049 Eelck Ymes † Jelsum tusken 1686 en 1689; beide belidenis te Stiens op 1-11-1696

2050 Frans Claessen
2051 Auck Gerrits

2112 Johannes Namnes, boer in ’e Súdhoek fan Froubuurt
2113 Jantien Jurriens

2114 Sybe Wopckes Andringa * Wurdum 1592 † Stiens 25-4-1633, boer te Stiens op 80 pm, earder kleasterlân, x Gerjocht Ljouwerteradiel 20-9-1617
2115 Gryt Dircx Gerbranda
, doogsgesind † Stiens 18-5-1675, doopsgesind, eigner1/4 sate te Harns en 1/2 sate te Ferwert, widdo fan Watze Frans Unia

2196 Tjeerd Jans * Frjentsjer omstrings 1610 † dêr  begjin 1646, groatmakker te Frjentsjer
2197 Jantien Jans † omstrings 1643? 35 jier

2198 Pieter Bockes * Miedum † Frjentsjer 1666/67, fuorman dêr, x (proklamaasje) Marsum 14-2-1632
2199 Lysbeth Sickes Rinia * 1614 † foar 3-9-1661

3808 Floris Dirks * Britsum omstrings 1650 ~ dêr op belidenis 2-4-1680, x 2, syn skoansuster, Britsum 18-3-1703 Trijntje Dirks, hja x 1 Britsum 28-7-1676 Claas Tjeerds (de bern fan Trijn en Claas neame har Lettinga); Floris x 1 Britsum 27-11-1687
3809 Grietje Dirks
, widdo fan N.N. 

3056 Geert Jansz. Althuis, fan Ravensburg, soldaat, x Ljouwert (ûndertrou 24-8) 1659
3057 Wendel Gysberts, fan Ljouwert

3088 Douwe Broers, te Driezum
3089 Sibrig Seerps * foar 1620, x wierskynlik tusken 31-1-1645 en 17-4-1646

3090 Yde Boukes

3232 Tiepke Saeckes
3233 Gatske Riencks

3520 Watse Pieters, 1671 boer te Oentsjerk, yn 1689 op Bornmeer ûnder Wânswert, 1689 te Aldtsjerk
3521 Grietie Wygers

3524=3532=7372
3525=3533=7373

3544 Wopcke Rinnerts Tolsma
3545 Eelck Doeckles Angama
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Frysk KertiersteateboekBrouwer-Damsma

3584 Jacob Johannes † wierskynlik nei 1688, yn 1640 boer op Holewey te Ternaard (stim 8), ferfart yn 1641 en wennet yn 1643 te Blije, yn 1681 betsjinner en yn 1688 foarstander fan ’e minnistegemeente te Blije, x 1 foar of yn 1632 Antie Bockes * omstrings 1614 † foar 23-4-1641, dr f. Bocke Gossesz en Bauck Sytses; x 2 foar 23-4-1641
3585 Siouck Sioerdts * omstrings 1600/1603, yn 1640 boerinne te Blije (stim 7), widdo fan Rienck Jackles

3586 Biense Sapes, yn 1640 boer op ’e pastorypleats te Eastrum (stim 5)
3587 Martien Foeckes

3648 Arjen Claesz. Wassenaar * St.-Jabik omstr. 1640 † Froubuurt 1723/1728, boer te Froubuurt op floreennr 6 an ’e Ouwedyk (de fierde ten oasten fan ’e Attesweg, 36 morgen) en op ’e Franeker plaats  nr 4 onder St.-Jabik (huurder met Cornelis Wops de Groot, 30,5 morgen), in 1708 en 1718 bruker fan ’e Franeker plaats nr 11 (27 morgen, erft fan Jan Jans Tzietza) en nr 36 onder St.-Jabik (27 morgen), 1704-1707 en 1722-1723 ontfanger fan ’e Oud-Bildtsomslaggen te St.-Jabik, x St.-Anne 24-7-1681
3648 Aaltje Boyen Abesdr. ~ Froubuurt 7-3-1652

3650 Marten Pytters de Vries
3651 Neeltje Hendrik Jorisdr.

3654 Waling Walingsz. Wassenaar * St.-Jabik 1649 † dêr 7-2-1714, boer an ’e Ouwedyk onder St.-Jabik op floreennr 42 (eerste ten oasten fan ’e Kadal, 37 morgen), 1666 dyksfolmacht foor ’t Bildt,1689-1691 ontfanger fan ’e Oud-Bildtomslagen, 1713-1714 bijsitter fan ’t Bi, St.-Jabik 12-12-1675ldt
3655 Antje Stevensdr. * St.-Jabik omstr. 1660

3656 Reinder Claesz. Wassenaar * omstr. 1620 † St.-Jabik foor 20-1-1701, boer op De Kas (besuden de Middelweg, beoasten fan St.-Jabik, nr 35, x 2 St.-Jabik 4-3-1683 Antie Gerbens ~ 12-12-1647 † foor 1695, wede fan Arjen Barthoutsz., dr f. Gerben Jans Verlaan en Aagje Dirks (Wassenaar), x 3 Trijntje Feikesdr. * St.-Jabik 1657, dr f. Feike Jobsz. en Tette Pieters, Trijn is wede fan Dirck Arjens Wassenaar, alias Mercator, * St.-Jabik 1647 † dêr 1694, sn f. Arrien Pyttersz. en Grietje Stevensdr.; Trijn pachte in 1698 en 1728 nag ’n plaats an ’e Ouwedyk onder St.-Jabik, nr 27, recht teugenover de Nijebildtdyk; Reinder x 1 St.-Jabik 4-8-1667
3657 Aafke Jansdr. * St.-Jabik 1639 † foor 1683, wede fan Jan Thonisz. * 1605 † foor 30-1-1666, Jan x 1 St.-Jabik 6-4-1651 Jannichie Hendrick Claesdr., wede fan Arrien Claes Hendriksz.

3662 Cornelis Walings Wassenaar * St. Jabik omstr. 1637 † dêr foor 1698, in 1670 boer op floreennr 39 onder St.-Jabik, darde plaats oast fan ’e Kadal, ’n eandsy fan ’e dyk ôf, ok pachter fan Franeker lând, x 1 St.-Anne (ondertrouw 9-5) 1658 Aefke Jansdr. Monnickhuis † foor 1668, x 2 St.-Anne 6-12-1668
3663 Amerens Sjoerd Daamsdr. † foor 1671, wede fan Steven Pieters (Wassenaar), nr 7310 in deuze kertierstaat, ~ St.-Anne 1-1-1635 † St.-Jabik 13-12-1666, boer, sn f. Pieter Stevensz., boer te St.-Anne, en Neeltje Harrents

3680 Claes Cornelis * 1646, boer te Jelsum, om  1700 hinne bebuorkje se 140 pm., x 2 Jelsum 30-6-1695 Antie Pieters, x 1 10-10-1686 
3681 Bauck Folkerts Hatsma
~ Westernijtsjerk 15-1-1665

3682 Johannes Feyckes, boer ûnder de klokslach fan Ljouwert
3683 Trijntje Claessen

3684 Ariaen Gæles, x Koarnjum 19-12-1675
3685 Aeltie Foppes

3686 Sybe Gerlofs Baarda * Marsum omstr. 1675, boer op Dyksterhuzen ûnder Bitgum(mole), x Boksum 25-4-1697
3687 Gerlantje Jacobus Heslinga
, suster fan Schelte (nr 1762) en Petrus (nr 1766)

3689=3681

3690 Pieter Jansen, boer en ûntfanger te Britsum
3691 Wapke Douwes

3712 Ids Hessels * nei alle gedachten op Hemminga sate te  Holwert, koart nei 1683 † foar 1744, einierd boer op Haima sate te Ternaard, dy ’t er 30-9-1710 mei syn frou keapet, x Holwert 13-1-1709
3713 Klaaske Jacobs
, fan Ternaard † foar 1744, Klaske en Ids binne yn 1711 lidmaat fan ’e menniste gemeente te Holwert-Blije-Fiskbuorren

3808 Floris Dirks * Britsum omstrings 1650 ~ op belidenis dêr 2-4-1680, grifformeard (Nederlâns Herfoarme), x 2 Britsum 18-3-1703 Trijntje Dirks (suster fan syn earste frou), Trijn x 1 Britsum 28-7-1676 Claas Tjeerds; Floris x 1 Britsum 27-11-1687
3809 Grietje Dirks, widdo

3832=3544 
3833=3545  

3834 Douwe Gaukes
3835 Pietje Dirks

4000 Jacob Jacobs, húsman te Achlum
4001 Wick Jansdr.

4012 Ids Jans Sjoorda * 1650 [?] † Easternijtsjerk 1712, boer op Sjoorda state en Op de Grou te Easternijtsjerk
4013 Sijke Johannes
* Easternijtsjerk 1665 [?] † nei 1749


Tekening fan Monsma state troch Jan Stellingwerf. Hy neamt as eigner Hessel Douwe Ernst van Aylva, mar dat binne ^yn dy tiid Tjerk Abes en syn sweager Hindrik

4014 Tjerk Abes * Wânswert omstrings 1660, minnist, † Blije 1731, mei syn sweager Hendrik Jans van der Meij eigner fan Monsma state te Blije (krekt besuden de tsjerke, ôfbrutsen), yn 1700 boer Op Monsma, grôtmakker te Dokkum
4015 Geertje Jans van der Meij
* St.-Jabik † Blije 1701

4098 Yme N.
4099 Tietske Willems

4228 Wopcke Riencx Andringa * 1567 † Huzum 1640 (wie dat doe al in rinteniersdoarp?), boer te Wurdum, Wopke en Tsjam keapje lân ûnder Goutum en Mantgum; Wopke x 2 foar it Gerjocht fan Ljouwerteradiel 24-3-1625 Hotscke Hotzes † 1650, widdo fan Saecke Saeckes; Wopke x 1
4229 Tiam Sybrens Adama
† 1617/’18

4230 Dirck Gerrits Gerbranda, te Ferwert
4231 Lysbeth Claesdr

4392 Jan Buwes † Frjentsjer omstrings 1635, minnist, groatmakker te Frjentsjer, x foar 8-5-1613
4393 Trijntie Tyaerdtsdr.,

4394 Jan Foppes * omstr. 1590 † Tsjummearum -11-1654, boer te Tsjummearum
4395 Anne/Antie Jelledr. † 1646

4396 Bocke Bockes † foar 13-2-1612, boer te Miedum
4397 Bauck Sijdses † nei 9-9-1635

4398 Sicke Fongers Rinia * Kollum † foar 18-11-1631, wennet te Marsum, x (proklamaasje Ljouwert 18-4)1601
4399 Tietske Jansdr. † 1661

6178 Seerp Pieters † foar 1645, 1618-1640 húsman te Driezum
6179 Beyts Wybrands † foar 2-1-1645, x 1 Gertse Reyns

7168 Johannes Fopckes † foar 1625, 1612-1614 neamd te Lytse Leard
7169 Foeck Jacobs * omstrings 1570 † [Dokkum] 1648, wennet yn 1625 as widdo te Dokkum

7296 Claes Aertsz. Wassenaar * St.-Jabik omstrings 1610 † dêr 21-2-1691, boer dêr, erft fan syn skoanouders de plaats an ’e Ouwedyk onder St.-Jabik, stimkohier nr 12, de eerste plaats ten westen fan ’e Hollerijd (33,5 morgen), tussen 1670 en syn fersterven pachter fan nr 46 (26 morgen) an ’e Middelweg s.s., eerste oast fan ’e Hôvensterweg
7297 Grietje Arjen Symonsdr. S.L.M. (=Slim)

7298 Boyen Abesz., x St.-Anne 27-1-1650
7299 Maartje Barthoutsdr. * St.-Jabik omstr. 1630

7298 Boyen Abesz., x 27-1-1650
7299 Maartje Barthoutsdr. * St.-Jabik omstr. 1630

7300 Pytter Martensz.
7301 Tjerkje Hiddes de Vries
, suster fan admiraal Tsjerk Hiddes de Vries
Sjoch: Simon Wierstra –  Nageslacht van Hiddes Sjoerds en Swob Jacobs, echtpaar te Sexbierum en ouders van admiraal Tjerck Hiddes de Vries

7308 Waling Cornelisz. * St.-Jabik omstr. 1600 † St.-Anne foor 18-1-1669, boer te St.-Anne, 1666-1668 ontfanger fan ’e Oud-Bildtsomslagen te St.-Jabik,  xomstr. 1636
7309 Maartje Gerritsdr.
* omstr. 1615

7310 Steven Pieters (Wassenaar) ~ St.-Anne 1-1-1635 † St.-Jabik 13-12-1666, boer, x St.-Anne (ondertrouw 4-1) 1657
7311 Amerens Sjoerds Daamsdr. 

7312 Claes Reindersz., * omstr. 1595 † St.-Anne foor 12-5-1658, x omstr. 1620
7313 Engel Thonisdr.
* omstr. 1600 † St.-Anne foor 12-5-1658

7314 Jan Jans Tzietsa, aigner fan ’e Franeker plaats nr 11 en fan floreennr 27 (baide 27 morgen) onder St.-Jabik
7315 Lioetske Jansdr.

7324=7308
7325=7309

7326 Sjoerd Daamsz., x 1 Amerens Dircksdr., x 2
7327 Neeltje Cornelisdr.

7360 Cornelis Pieters ~ op belidenis Jelsum Nederlâns Herfoarme, Cornelis giet dan oer fan ’e Doopsgesinde gemeente nei de Grifformearde Nederlâns Herfoarme) † tusken 1680 en 1683, boer yn Bilgaard ûnder Ljouwert, sûnt 1664 te Jelsumx Jelsum (attestaasje fan Ljouwert 3-10) 1639
7361 Griet Atzes ~ Britsum 6-2-1620, stiet yn 1666 op ’e lidmatelist fan ’e Ned. Herfoarme Tsjerke

7362 Folkert Anes Hatsma, boer en ûntfanger te Westernijtsjerk
7363 Lolck Martens, docht belidenis te Westernijtsjerk yn 1647, x 1 Gæle Wybrens † Westernijtsjerk 22-5-1648; dochter fan Lolck en Gæle: Saeck Gæles ~ Westernijtsjerk 20-8-1648, x Stiens 13-3-1670 Pieter Gerbens.
Sjoch: Erfgoed Fundaasje Kertiersteat Hette Tjitzes Hettema (nûmers 128 en 129)

7424 nei alle gedachten Hessel Idzes
7424 idem Maycke Clases

7616 Dirck Bauckes * ûnder Eanjum omstrings 1617 ~ op belidenis Britsum 18-6-1658, har bern wurde likemin jong ~, mooglik binne se fan minniste komôf, x Britsum -12-1646  
7617 Antie Floris
~ op belidenis Britsum 18-6-1658

8024 Abe Upts
8025 Sytske Tjerks

8026 Jan Hendrik Philippus van der Meij
8027 Grietje Hendriks van der Meij

8456 Rienick Tyaerdts Tyallema † tusken 1600 en 1602, boer op Tyallema sate te Goutum. Yn 1552 besit er as striidber man in ‘speets, deegen ende rustingh’, x omstrings1552
8457 Bauck Siurds, fan Friesma sate te Hidaard, dêr eigner fan, en foar in part fan Epema sate te Hidaard

8458 Sybren Douwes, te Skearnegoutum
8459 Jouuer Gerrits
(Fogelsangh)

8790 Jelle Claesz.

8796 Fonger Jelles (Rinia) † foar 10-6-1617
8797 Eeck/Ick Sickes † omstr. 1622

8798 Jan Lammerts de Jonge * omstr. 1545 † Ljouwert foar 15-7-1626
8799 Idtie/Itzen Lousdr. † 20-4-1626

12358 Wybren Johannes, 1581-1587 te Warkum
12359 Hylck Epedr. (des Hoge Raad Ryksealfrouwe Stapert) † tusken 1581 en 1586

14592 Aert Claesz. Wassenaar * St.-Jabik 1579 † St.-Anne 5-1-1635 [] kerk St.-Anne, boer an’e Ouwedyk hoek Attesweg westkant onder St.-Anne, en te Froubuurt; hur kines kope in 1638 de plaats onder St.Jabik fan ’e Staten fan Frieslând, x 1 omstr. 1598 Dirckie (Aertsdr.?) † foor 1605, x 2
14593 Aefje Claes Barthoutsdr. * 1588
De tekst fan Aart syn serk, o.â. (der staan ok nag latere generasys op):
Ao 1635 DEN 5 IANVARY STURF D/EERSAMEN AERDT CLAESZ … IN ’T 56 IAER ALHIER BEGRAVEN
De alliânsywapens worden in 1795 ôfkapt. ’t Helmteken met de kúp, dêr’t fijf strúsferen útkomme, is nag te sien.

Wapenlepel fan Aert en Aafy út 1606. Bron: De Friese Wassenaars. Foto: Harm de Vries

14594 Arjen Symonsz.
14595 Trijn Walings [mooglik deselde as Trijntje Walings ~ St.-Anne 22-3-1640, x Froubuurt 2-12-1660 Jan Everts Kuyk † foor 20-2-1682]

14598 Barthout Dircksz. * St.-Anne omstr. 1585 † St.-Jabik foor 1651, boer dêr an ’e Ouwedyk nr 6 (later ferplaatst na de Middelweg), x omstr. 1610
14599 Willemtje Willems * St.-Jabik omstr. 1585 † dêr foor 1651

14622 Sjoerd Daams
14623 Neeltje Cornelisdr.

14624 Thonis Gerbens * omstr. 1578

14648 Cornelis Willems * St.-Jabik omstr. 1565 † dêr 1611, an ’e sykte ‘de witte roas’, boer op Molenschot (folgens femilie-aantekens)
14649 Maartje Walings † St.-Jabik na 1652

14650 Gerryt Barthoutsz. (Wassenaar) * St.-Jabik omstr 1590 † dêr foor 2-2-1655, boer dêr, ok pachter (met twee ânderen) fan 39 morgen op ’t Nij Bildt, 1617 kerk- en êrmfoogd fan St.-Jabik
14651 Maertje Symonsdr.

14652 Daem Jansz. † St.-Jabik 8-6-1626, 1606-1626 bijsitter fan ’t Bildt, x omstr. 1590
14653 Dirckje Barthoutsdr. * St.-Jabik foor 1570, ~ op belidenis St.-Anne 23-10 1625 † St.-Anne 16-3-1644

14720 Pieter Siercx, eigenerfd boer yn Bilgaard ûnder Ljouwert, x omstrings 1605, yn 1625 is er fâd oer omkesizzers
14721 N. Cornelisdr. 

14722 Atze Claessen, te Jelsum † 1664
14723 Hesslyck Hoytedr.

15232 Baucke Dircks * omstrings 1590, boer, yn 1617 ferkeapet er 20 pûnsmiet lizzend oan ’e Lauwerssee by Iezumabuorren keapet, yn 1622 te Waaksens, yn 1640 by Eanjum, x al yn 1617 (neffens Proklamaasjeboek fan Eastdongeradiel)
15233 Ludu Riencksdr.
Neiteam fan Baucke Dirks neamt him al sûnt likernoch 1720 Lettinga. Hoewol’t dit slachte wol te Britsum buorket is it net wierskynlik dat de namme ûntliend is oan Lettinga state dêre, omdat net fêststeld is dat oait neiteam op of by dy pleats buorke hat. Der binne fierders oanwizings dat neiteam fan Baucke Dirks him al earder Lettinga neamde. Ludu is mooglik in dochter fan Rienck Tsierts Lettinga, de lêste fan ’e midsieuske Lettinga. Ha de Britsumer Lettinga’s har namme dêr wei?

16912 Tiaerdt Feyckes Goerda † yn 1537 al stoarn, boer te Goutum (hiert yn 1511 pleats fan 76 pm), eigner Goerda sate te Menaam, Yn 1533 keapet er Lettinga state te Britsum
16913 Jelck Riencks (Juckema), as widdo boerinne te Goutum

16914 nei alle gedachten dr f. Syoerdt Hettez

17596 Jan Lamberts d’ Oude [] Ljouwert 11-6-1574
17597 Anna Edzesdr.

24718 Epe Hansz. des Hoge Raad Ryksedele (1555) Stapert (Epo Vomelius Stapert) * omstrings 1513  † tusken 12-12-1574 en 27-4-1575, 1558 eigenerfde te Wommels, 1558 dêr doarpsrjochter, 1565 meirjochter fan Hinnaarderadiel, 1574 folmacht op ’e Lânsdei, x 2 Bauck N. † tusken 1575 en 1605, x 2
24719 Sybrich Marck Siercksdr.

29184 Claes Stevens de Olde * St.-Jabik omstr. 1547 † dêr 20-12-1604 (folgens ’t dagboek fan Dirck Jansz.), boer te St.-Jabik, in 1599 folmacht foor ’t bútlând fan St.-Anne, x 2 Marichie Claesdr., x 1
29185 Neeltje Willemsdr.

29186 Claes Barthoutsz. * St.-Jabik omstr. 1525 † dêr 1587/1592, 1547-1574 pachter in ’e Jacob van Wyngaerdenkavel (30 morgen), westkant fan’e Kouweweg, floreennr 9, x 1 Neeltje Jansdr., dr f. Jan Govertsz., waar in 1537 pachter fan ’t selfde lâns as Claes in ’e Jacob van Wyngaerdenkavel (30 morgen), en Lysken Harrentsdr., x 2 na  1574 Aeffien Here Walingsdr. † foor 1587, dr f. Here Walingsz, in 1571 boer op ’t Swart Krús an ’e Ouwedyk, x 3 na 1587
29187 Maritgen Remmelt Gerbrandsdr., wede fan N.N.

29190?=7308
29191?=7309

29196 Dirck Willems * St.-Jabik omstr. 1560 † St.-Anne 27-3-1626, boer te St.-Anne, 1593-1609 bijsitter fan ’t Bildt, 1614 folmacht foor St.-Anne, 1621-1625 folmacht op ’e Lândsdag
29197 Dirckie Jellesdr. * omstr. 1562 † St.-Anne 18-8-1616

Grafserk in ’e kerk fan St.-Jabik foor Dirck en Dirckie, met alliânsywapens. Bron: De Friese Wassenaars

29198 Willem Stevens de Jonge (Wassenaar) * St.-Jabik omstr. 1549 † dêr 24-12-1636, boer dêr ant sowat 1610, in 1612 te F, in 1614 te Belkum en dêrna weer in St.-Jabik, 2 Houckie Jacobsdr. † na 1637
29199 Jannigje Harrents 
† foor 1602

29244=14652
29245=14653

29248 Gerben Thonisz., x omstr.1575
29249 Hendrickie Stevensdr.
* St.-Jabik omstr. 1550, x 2 omstr. 1585 Hillebrand Dominicusz., sn f. Dominicus Hillenbrandsz.

29298 Willem Stevensz. de Olde * St.-Jabik omstr. 1525 † Harlingen 1-3-1603, boer op Molenschot, in 1598 weunt er in Harlingen, 1560/’62 en 1575/’79 folmacht foor St.-Jabik, in 1588 en 1591 folmacht foor ’t Bildt op ’e Lândsdag 
29299 Ammerens Gerrytsdr.

29300 Barthout Barthoutsz. * St.-Jabik 1545 † dêr 1620/’26, boer an ’e westkant fan’e Kadal, ten noorden fan St.-Jabik (deuze plaats bestaat niet meer), pachter fan 17 morgen in ’e Floris van Wyngaerdenkavel, dorpsfolmacht, folgens femilie-aantekens waar hij drie keer troud met ’n Hollânse frou. Om de darde te halen foer hij met Sint Piter naar Hollând, maar moest hij fanwege de strenge forst met peerd en slee werom, x 3
29301 Trijntje Gerrytsdr. † foor 1626

29302=29300
29303=29301

29304 Jan Daemsz., in 1555 bruker fan 11 morgen lând fan ’e plaats Molenschot, syn swager Willem Stevens brúkt dêr 45 morgen
29305
na alle gedachten Marichje Stevensdr.

29440 Sierck Pieckeszn., boer yn Bilgaard ûnder Ljouwert en yn 1580 op in pleats fan kleaster Wiswert, tusken de Ie en dat kleaster fan ’e Grauwe baginen (dêr’t de Spanjertsleane rint), it besit fan ’e Grauwe Baginen ferfalt oan ’e stêd Ljouwert en yn 1582 oan it Sint Anthony Gasthûs
29441 Gats Syurdtsdr.

30464 mooglik Dirck Pyters

30466 mooglik Rienck Tsierts Lettinga, de lêste fan ’e midsieuske Lettinga’s

33824 Feyka Tziards Andringa (ek: Goerde?), wenje wierskynlik yn 1496 op Goerda state ûnder Menaam, x omstrings 1480
33825 Katherina Juwsma
, fan Kammingabuur ûnder Ljouwert

49436 Hans Epes Stapert † koart nei 12-3-1533, 1511 eigenerfde te Wommels, yn 1522 deputearde by de oerienkomst fan ’e graaf fan Meurs mei Snits, 1531 tsjerkfâd te Wommels, 1532 meirjochter fan Hinnaarderadiel, folmacht foar it meitsjen fan ’e sylroede nei Makkum, 1533 folmacht op ’e Lânsdei
49437 Tjets Sipkedr. Oegema † nei 1548

56368 Steven Claesz. * St.-Jabik 1520/’25 † dêr 29-2-1612, boer in ’e Bouckhorstkavel op plaats floreennr 5 onder St.-Jabik (29 morgen), x 2 foor 1554 Jannichie Lourensdr., dr f. Laurijs Coster, 1527-1547 aigner fan 29 morgen in ’e Bouckhorstkavel dy’t Steven Claesz. later huurt, x 3 foor 1575 Neeltie Arriensdr. Scheijff † na 21-9-1607; x 1
56369 
waarskynlik N. Claesdr.

58393 = 29299.

58396=56368 
58397=56369

58498=58396

58600 Barthout Willemsz. * Sassenheim omstr. 1478-1495 † St.-Jabik 1537/’47, boer onder St.-Jabik op plaats floreennr 44 beoasten de Kouweweg, hoek Groenedyk, x 1 omstr. 1520/’25 N.N. † foor 1535, x 2 1534/35
58601 N. Arent Tou Jansz. van der Burch, x 2 Dirck Laurens (suster fan Jannechie, sien nr 56368), boer onder St.-Jabik, sn f. Laurijs Coster, boer onder St.-Jabik

58880 mooglik Piecke Syrcx, boer op Pynnema sate te Weidum

58882 Syurdt
58883 Aef Hendricx, x 2 Douwe Rinses

67648 Tyard Jorrits Andringa, boer te Akkrum nei alle gedachten op Andringa state (110 pm), wierskynlik grytman fan ‘Ackrim ende Lungersim’ tsjerkfâd, meirjochter fan Utingeradiel, stichtet in prebende, it lettere Andringalien

67650 wierskynlik Juw Syoucka zoon
67651
wierskynlik Doed (Goerda)

7038 Pytter Watses * Stiens 1610 †Aldtsjerk 1702, boer te Oentsjerk, 1702 rintenier te Aldtsjerk
7039 Trijn Auckes

14078 Watse Tjallings (Meylama) † Stiens 1615, boer te Stiens, x 2
14079 Anna Tjallingsdr. † Stiens 1615
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1989 – Pieter Nieuwland: Meylema – Genealogy, Fryske Akademy, Ljouwert, 1989

28160 Tjalling Watses Meylema
† tusken 1585 en 1598, 1561 boer op Eeckema te Wjelsryp, 1568/1571 boer te Seisbierrum, 1572 op Lamckema op Tsjeppenboer ûnder Wjelsryp
28161 Rieme Jarichsdr., boerinne, wennet yn 1605 as widdo te Wjelsryp

56320 Wattye Piers † (fier) foar 1563
56321 Wick Reinsdr. † Wjelsryp 1563

58610 Steven Willems * Sassenheim omstr. 1474-1495 † op Molenschot in de Jacob van Wygaerdenkavel onder St.-Jabik 1527/’37, boer op Molenschot, plaats floreennr 22 an ’e westkant fan ’e Kouweweg, x 1520/’25
58611 Hadeweij Cornelisdr. 
† 1547

98872 Epe N. † wierskynlik foar 1511
98873 Hylck N. † as widdo wierskynlik tusken 1511 en 1543

112640 Pier toe Meylahuus * omstrings 1465 † foar of yn 1534; yn 1494 en 1512 neamd yn de Snitser resesboeken; yn 1511 yn ’e oanbring fan Easterein; yn 1534 is der skeel oer syn testamint

116784=58610 Steven Willems * Sassenheim omstr. 1474-1495 † op Molenschot onder St.-Jabik 1527/’37, boer op Molenschot, plaats nr 22 an ’e westkant fan ’e Kouweweg, x 1520/’25
116785=58611 Hadeweij Cornelisdr. 
† 1547

116792 Claes Willemsz. * Sassenheim omstr. 1485-1495 † St.-Jabik 1547/’54, 1527-1547 boer in de Gerryt van Scoetenkavel te St.-Jabik (28 morgen) op Bloemterp an ’e oastkant fan ’e Kouweweg, nr 13
116793
waarskynlik Maertien Jacobsdr.

117200=116784

117202 Arent Tou Jansz. van der Burch, te Woutharnas ten noorden fan De Lier in ’t Westlând

225280 mooglik Sywerd Piersz. 

233568 Willem Stevens * Sassenheim omstr. 1445-1455 † waarskynlik in Sassenheim, syn fier seunen, Steven, Barthout, Krelis en Claes kwamen in 1506 op ’t Bil, waarskynlik is Willem in Sassenheim sturven

233584=233568

467136 Steven Huygensz. * Sassenheim omstrings 1410-1430, wêr’t hij weunt is niet bekend. De Wassenaars út Lisse besaten lând tussen de Oude Hof fan Sassenheim en kasteel D’Ever te Lisse. ’t Is ok mooglik dat Steven Hugen in ‘Cliene Sassem’ toehoudt, ’t ambacht fan ’e Wassenaars.
Sien: Dr. Kees Kuiken – De Friese Wassenaars