mei fragminten Genealogy Bloemhof

Wat is in kertiersteat? Sjoch hjir.

 

* = berne
~ = doopt
x = troud
† = ferstoarn
[] = begroeven

Undersyk:
-Gerben Engbrenghof, Oentsjerk
-Erfgoed Fundaasje.
As net oars oanjûn is, is de godtsjinst Nederlâns Herfoarmd.

Wurk yn útfiering – wurdt fuortset.

Foar oanfullingen en ferbetteringen, foto’s en oare yllustraasjes, joch formulierTroufoto Pytsje Bloemhof en Nico Swart. Foto: Franke, Burgum.  Foto’s yn dit skift: Kolleksje P. Swart-Bloemhof. De yllustraasje binne hjir meast ôfprinte neffens ôfmjitting fan ’t orizjineel

1A Pietje BLOEMHOF
 (Pytsje) * Eastrum 6-11-1918; tsjerkeriedslid Rjochtsinnich Ned. Herf. Tsjerke Ryptsjerk en Frijsinnich Ned. Herf. Tsjerke Gytsjerk-Oentsjerk-Wyns
x Tytsjerksteradiel 16-5-1942
Tjebbe Nico SWART (Nico) * Rotterdam (wenplak Midslân, Schylge) 17-6-1912  Ljouwert (Diakonessehûs) 1987 [] Aldtsjerk; tsjerkeriedsriedslid  en administrateur Doopsgesinde Gemeente Feanwâlden; Seefeartskoalle Schylge; tredde stjoerman op ’e grutte feart; dêrnei Suvelskoalle te Boalsert; ûnderdirekteur Koperative Suvelfabryk Trynwâlden en omkriten; sn f. Tjebbe Gerrits Swart, seekaptein op ’e grutte feart (û.o. op it frachtskip Kerkplein) op Hork, Schylge, en Maria Wybrands Dekker
Bern:
1 deaberne jonkje
2 Luutske Swart (Luuk) * Ryptsjerk 19-2-1944; apotekersassistinte te Ljouwert
3 Maria Swart (Marijke, Rijke) * Ryptsjerk 27-9-1945; dosint tekstile wurkfoarmen te Drachten en It Hearrenfean; x Burgum 30-8-1968 Gerben Engbrenghof * Hallum 15-2-1944; amtner Gemeente Ljouwert; sn Wieger Gerbens Engbrenghof, gemeente-amtner Ferwerteradiel, dirigint korpsen en koaren, en Lutske Jans Swart
4 Nienke Swart * Ryptsjerk 20-9-1949; ferpleechkundige te Den Dolder; x Marcel de Leeuw; bern: Ilian de Leeuw; Orme de Leeuw
5 Ali Martha Swart (Ali) * Ryptsjerk 16-10-1952; bern: Hedwig Swart


Tine Bloemhof en Bé Ennema. Foto: Mellema, Ljouwert

1B Trijntje Bloemhof (Tine) * Readtsjerk 19-10-1924 † Oentsjerk 2-3-2009 [] Gruttegast; pedikuere te Gruttegast 
x Dantumadiel 21-2-1952
Berend Ennema
* Uithuizen (Grinslân) 10-10-1922 † Gruttegast 12-8-1986 [] Gruttegast; plysjeman te Aldtsjerk, letter notarisklerk te Gruttegast; sn f. Kornelis Ennema, kleanmakker-kûpeur te Uithuizen, en Cornelia van Deel


Piter Bloemhof. Foto: F.O. Strüppert, Ljouwert. 

2 Pieter BLOEMHOF * Aldtsjerk 2-1 1-1893 † Oentsjerk 17-7-1984 [] Aldtsjerk; tsjerkeriedslid Aldtsjerk, bestjoerslid iisferiening Aldtsjerk; greidboer te Eastrum, sûnt 12-5-1924 te Readtsjerk;
x Eastdongeradiel 13-6-1918
3 Luutske BOSMA (Luet) * Minnertsgea 29-1-1898 † Noardburgum 25-10-1980 [] Aldtsjerk; by trouwen sûnder berop te Eastrum
Bern:
1A Pytsje Bloemhof
1B Trijntje Bloemhof

4 Sape Doeyes BLOEMHOF * Aldtsjerk 27-9-1869 † dêr 10-9-1954 [] Aldtsjerk; yn 1891, ’97, 1916 skipper te Aldtsjerk; yn 1918 dêr winkelman yn hûsnr 70;
x Tytsjerksteradiel 16-5-1891
5 Trijntje Pieters VAN DER MEER * Readtsjerk 16-4-1870 † Aldtsjerk 22-1-1966 [] Aldtsjerk

Tryntsje Piters van der Meer. Foto: Deinema, Stiens


Sape Doeyes Bloemhof en Tryntsje van der Meer, mei (fan links nei rjochts) Piter, Jelle en Doeye. Foto: J. Dwinger, grêftswâl 9, Ljouwert

Bern:
1 Doeye Bloemhof * Aldtsjerk 10-9-1891; skipper te Aldtsjerk; x Tytsjerksteradiel 16-5-1916 Ikje Visser * Aldtsjerk 30-3-1896 † 25-9-1965, dr f. Tjipke Andries Visser, greidboer te Aldtsjerk, en Grietje Jorrits Kooistra
2 Pieter Bloemhof = nr 2
3 Jelle Bloemhof * Aldtsjerk 1-7-1897 † Den Haach 25-4-1920 [] Aldtsjerk; komt 6-11-1918 út Maastricht yn Readtsjerk, giet 12-2-1920 nei Ljouwert (hoeke Nije Buorren-Breedstrjitte), by ferstjerren kantoarfeint wenjend te Ljouwert

Hantekeningen ûnder de trou-akte fan Sape en Tryntsje; Sape hat in kreaze hân fan skriuwen

De twillingsusters Antsje en Tryntsje van der Meer. Se drage oant har ferstjerren it breed gouden earizer, kompleet mei juwielen fearren, en binne datoangeande sadwaande guon fan ’e lêsten. Foto: Leeuwarder Courant

Sape hat 5-5-1905 in skuld by De Spaarbank te Ljouwert fan f 4250,00
Hy keapet 26-10-1904 greide ûnder Aldtsjerk; keapsom: f 4287,00
Hy keapet 20-4-1917 in hûs en hiem te Gytsjerk; keapsom: f 400,00


Portretten fan Tsjisse Bosma en Pytsje Bakker. De kwaliteit fan ôfdruk hâldt net oer, letter better 

6 Tjitze Pieters BOSMA * Menaam 22-8-1870 † Ljouwert 4-6-1953 [] Bitgum rigel 15, grêf 4; godtsjint: gjin (syn bruorren en susters Alle, Reinder Gatske stean ek sa te boek); Tsjisse ferfart 23-6-1896 út Menaam nei Minnertsgea, dêr gernier, letter te Eastrum; sûnt 7-5-1923 te Menaam, letter te Bitgummole;
x Menameradiel 14-5-1896
7 Pietje Lieuwes BAKKER * Bitgum 17-4-1873 † Frjentsjer 26-9-1944 [] Bitgum rigel 15, grêf 4
Bern:
1 Luutske Tjitzes Bosma = nr 3
2 Sijke Tjitzes Bosma * Eastrum 19-7-1906 † Slootdorp 21-11-1974 [] Middenmeer;
x Menameradiel 31-5-1934 Jan Sytzes Postma * Bitgum 21-2-1909 † Slootdorp  1-1-2004 [] Middenmeer; boer op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole, letter te Slootdorp (Langeweg 82); sn f. Styze Jans Postma, boer op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole, en Antje Foppes Dijkstra


Hantekeningen ûnder de trou-akte fan Tsjisse en Pytsje; rjochts de hân fan L.A. Bergsma, boargemaster fan Menameradiel en amtner fan ’e Boargerlike Stân


Luet en Sijke Bosma. Foto: W.J. Herringa, Dokkum

8 Doeye Sapes BLOEMHOF * Aldtsjerk 1-9-1839 † Frjentsjer (wenplak Aldtsjerk) 28-3-1875 [] Aldtsjerk; fearskipper te Aldtsjerk, by ferstjerren sûnder berop;
x Tytsjerksteradiel 21-5-1864

9 Jeltje Jacobs MIEDEMA; * Oentsjerk 9-10-1839 † Ljouwert (wenjend te Aldtsjerk) 27-12-1919 [] Aldtsjerk; by trouwen boerefaam te Miedum, yn 1888 arbeidster te Aldtsjerk, yn 1891 dêr winkelfrou;
Jeltsje x 2 Tytsjerksteradiel 11-12-1880 Albert Pieters Pot * Aldtsjerk  27-8-1846 † dêr 12-8-1886; yn 1872, ’80 arbeider te Aldtsjerk, yn 1886 dêr fearskipper, sn f. Pieter Alberts Pot, arbeider te Aldtsjerk, en Janke Sijes de Jong, faam en arbeidster te Aldtsjerk;
Albert x 1 Tytsjerksteradiel 20-7-1872 Gerkje Sapes Bloemhof * Snakkerbuorren ûnder Lekkum 7-5-1839 † Readtsjerk 26-6-1876; yn 1872 boerefaam te Aldtsjerk, by ferstjerren sûnder berop, dr f. Sape Sybes Bloemhof en Houkje Rinses Bil, sjoch: 1.3.5
Albert hat 18-9-1873 in skuld fan f 300,00 by Wilhelm Bonno Adolf Thoden van Velzen te Ryptsjerk

Bern:
1 Hiltje Doeyes Bloemhof * Aldtsjerk 31-4-1865; by trouwen faam te Aldtsjerk; x Tytsjerksteradiel 19-8-1893 Adriaan Vinkenborg * Doetinchem; slachter te Doetinchem; sn f. Albertus Vinkenborg, slachter te Doetinchem, en Grada Hendrika Jansen
2 Hinke Doeyes Bloemhof * Aldtsjerk 10-12-1866 † Surhústerfean 10-5-1950; x Ljouwerteradiel 10-5-1890 Dirk Kooistra * Stiens 18-6-1868; gernier te Stiens; sn f. Nanne Meinderts Kooistra, gernier te Stiens, en Jetske Dirks Extra
3 Sape = 4

10 Pieter Gosses VAN DER MEER * Readtsjerk 6-2-1843 † dêr 1-3-1896; by trouwen sûnder berop te Readtsjerk; yn 1861 arbeider, by syn heit op ’e pleats tink; komelker te Gytsjerk, yn 1865 dêr greidboer; yn 1871 lântaksateur; yn 1887 tsjerkfâd;
x Dantumadiel 2-6-1859
11 Tietje Sjoerds VAN DEN BERG * Ljouwert 5-3-1837 † Readtsjerk 19-5-1870, 33 jier; by trouwen sûnder berop te Feanwâlden

De húshâlding fan Piter Arnoldus Bosma en Sijke Tsjisses Hesselius. Fan links nei rjochts, steand: Marten, Tsjisse, Aukje, Gatske, Reinder, Bauke, Alle. Sittend: Arnoldus, Piter, Sijke en Gryt. Kolleksje P. Swart-Bloemhof 

12 Pieter Arnoldus BOSMA * St.-Anne 3-10-1841 † Menaam 20-9-1925 [] Menaam; yn 1866, ’77 arbeider te Menaam, yn 1868 dêr skipper, yn 1879, ’98, 1906 dêr gernier;
x Menameradiel 16-5-1868
13 Sijke Tjitzes HESSELIUS * Dronryp 31-10-1845 † Menaam 21-7-1927 [] Menaam
Yn ’e jierren foar syn trouwen is Piter ynwenjend tsjinstfeint en arbeider, lykas by Pieter Aukes Bokma, gernier te Menaam; by Douwe Tjallings Zondervan, skipper te Menaam; by Jan Jans de Boer, gernier te Menaam
Bern:
1 Arnoldus Pieters Bosma * Menaam 8-3-1869 † Menaam 26-9-1947; arbeider Publike Wureken, wennet yn syn skip; letter gernier te Menaam; x Menameradiel 16-4-1891 Grietje Rienks Stienstra * Menaam 24-2-1871 † dêr 12-9-1952; dr f. Rienk Egeles Stienstra, arbeider te Menaam, en Dirkje Minzes van Dijk
2 Tjitze = nr 6
3 Aukje Pieters Bosma * Menaam 10-9-1871 † 1-9-1957 [] Dronryp; Willem Ybeles van der Veer * Marsum 7-8-1870 † 15-2-1953; arbeider, greidboer en kastlein te Menaam (hûsnr 114); sn f. Ybele Taekes van der Veer. arbeider te Marsum, en Grietje Willems Snieder (ek: Snijder)
4 Marten Pieters Bosma * Menaam 7-6-1874 † dêr 1-3-1965; timmerfeint te Menaam; ferfart 6-4-1910 nei Grand Rapids, Michigan, Noard Amearika, komt 14-6-1922 dêrwei werom yn Menaam; x Menameradiel 25-5-1899 Adriaantje Tjeerds Roersma * Menaam 16-11-1874; dr f. Tjeerd Willems Roersma en Tjitske Meines van Dijk
5 Grietje Pieters Bosma * Menaam 14-6-1877 † dêr 23-9-1967 [] Menaam; x Menameradiel 21-4-1898 Anne Jans de Boer (broer fan Fedde, nr 9 hjirûnder); arbeider te Menaam; sn f. Jan Jans de Boer, genier te Menaam, en Trijntje Jochums Stienstra
6 Jentje Pieters Bosma * Menaam 11-6-1879 † dêr 19-11-1967 [] Menaam, grêf 40-8; x Menameradiel 31-5-1906 Rigtje de Groot * Menaam 20-1-1880 † dêr 19-12-1939 [] Menaam, grêf 40-8; dr f.
7 Alle Pieters Bosma * Menaam 7-10-1881 † dêr 1-3-1953; gernier en arbeider te Menaam (hûsnr 64); x Menameradiel 23-5-1907 Tetje Feddes Kikstra * Menaam 11-3-1883 † dêr 13-8-1945; dr f. Fedde Kikstra en Trijntje Sybesma (tekenet sels Siebesma)
8 Reinder Pieters Bosma * Menaam 26-2-1884 † Iowa, Noard Amearika 9-8-1934; x Menameradiel Antje Kuperus * Menaam 12-11-1885
9 Gatske Pieters Bosma * Menaam 1-6-1888 † dêr 23-9-1974 [] Menaam; x Menameradiel 23-5-1907 Fedde Jans de Boer (broer fan Jan, nr 5 hjirboppe) * Menaam 10-2-1885; slachter te Menaam (hûsnr 163); sn f. Jan Jans de Boer, genier te Menaam, en Trijntje Jochums Stienstra
10 Bauke Pieters Bosma (Bert) * Menaam 4-7-1890 † 1976

14 Lieuwe Reinders BAKKER
* Stiens 16-1-1842 † Dyksterhuzen ûnder Bitgummole 30-1-1918 [] Bitgum rigel 15, grêf 3; yn 1867, ’75, ‘3 arbeider te Bitgum, yn 1896 gernier op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole;
x Ljouwert 11-5-1867
15 Luurtske Tjipkes KINGMA * Stiens 23-8-1843 † Dyksterhuzen ûnder Bitgummole 22-1-1918 [] Bitgum rigel 15, grêf 4; by trouwen sûnder berop te Ljouwert, letter idem te Bitgummole

16 Sape Doeyes BLOEMHOF * Aldtsjerk 4-11-1800 † dêr 29-9-1860; yn 1830, ’39 fearskipper te Aldtsjerk, yn 1860 dêr kastlein;
x Tytsjerksteradiel 5-6-1830
17 Hiltje Symens RINSMA * Aldtsjerk 16-8-1804 ~ dêr 7-10-1804 † dêr 24-1-1861
Sape keapet 26-3-1833 in hûs en de helte fan twa fearskippen fan Douwe Ypes Postma te Aldtsjerk
Hy ferkeapet 11-4-1837 yn ’e mande mei Foeke, Andries en Akke Doeyes Bloemhof in hûs te Aldtsjerk; keapsom: f 325,00 
Hy ferkeapet 4-1-1840 in hûs te Aldtsjerk oan Hiltje Fokkes Fokkema, widdo Klaas Sytses Miedema te Aldtsjerk; keapsom: f 900,00

Bern:
1 Sytske Sapes Bloemhof * Aldtsjerk 10-12-1831 † Gytsjerk 3-3-1904; by trouwen en ferstjerren sûnder berop te Gytsjerk; x Tytsjerksteradiel 4-5-1861, 38 en 29 jier, Doeke Gaatzes Tulp * Gytsjerk 13-3-1823 † dêr 2-6-1905; arbeider te Gytsjerk; sn f. Gaatse Rinses Tulp en Trijntje Sjoerds Prins, arbeidster te AElsum; Doeke x 1 Tytsjerksteradiel 14-5-1853, 30 en 41 jier, syn nicht, Doetje Gerbens de Vries * Aldtsjerk 1810 † Gytsjerk 12-12-1857, 46 jier; by trouwen keapfrou te Oentsjerk; dr f. Gerben Binnes de Vries en Jantje Sjoerds Prins, arbeiders te Aldtsjerk
Doeke keapet 7-5-1861 in hûs en hiem te Gytsjerk, keapsom: f 400,00; op 16-11-1864 idem in hûs en grûn te Gytsjerk, keapsom: f 265; op 14-11-1876 idem in hûs en hiem te Gytsjerk, keapsom: f 2110,00; hy ferkeapet grûn te Gytsjerk, keapsom: f 750,00; op 19-5-1877 hat er in skuld fan f 1500,00 by syn sweager (en neef) Gaatze Gerbens de Vries; Doeke wurdt 5-7-1847 feroardiele ta in jier gefangenisstraf fanwegen dieverij
2 Beitske Sapes Bloemhof * Aldtsjerk 7-7-1836 † dêr 25-11-1861, sûnder berop
3 Doeye = 8

18 Jacob Ypes MIEDEMA * St.-Anne omstrings 1788 † Oentsjerk 25-8-1855; yn 1826 húsman te Oentsjerk; yn 1827 by syn earste houlik dêr fuorman; yn 1828, ’36, ’39 kastlein te Oentsjerk; yn 1841 keapman te Gytsjerk; yn 1845 kastlein te Holwert; yn 1846, ’49 kastlein te Ferwert; ferfart om 1850/’51 hinne nei Ljouwert
x 1 omstrings 1810 Sytske Sjoerds van der Wielen * Tytsjerk 31-4-1775 ~ dêr 6-8-1775 † Oentsjerk 12-8-1826, (53 jier neffens stjerakte, dat sil in fersin wêze), hûsnr 91; dr f. Sjoerd Gerrits en Pietje Hanses;
x 3 Ferwerteradiel 3-2-1849, 60 en 25 jier, Trijntje Jietses Joustra * Dokkum 3-12-1823 † Oentsjerk 5-4-1883; by trouwen faam te Ferwert; yn 1856 en noch by har ferstjerren arbeidster te Oentsjerk; dr f. Jietse Jans Joustra, komelker te Dokkum, letter arbeider te Eastrum, en Fokje Simens de Beer; Tryntsje x 2 Tytsjerksteradiel 5-7-1856 Sybren Piers van der Let * Burgum 18-4-1811 † Oentsjerk 9-10-1888; arbeider te Oentsjerk; widner fan Tætske Symens Kok; sn f. Pier Tammes van der Let, skuonmakker te Oentsjerk, en Hylkje Klazes.
By har houlik erkennne Jabik en Tryntsje as har soan: Jacob * Ferwert 15-12-1846; op 27-8-1849 wurdt soan Jitse te Ferwert berne
Jabik x 2 Tytsjerksteradiel, 15-11-1827, 39 en 22 jier,
19 Hinke Fokkes DE GRAAF * Burgum omstrings 1805 † Holwert 2-8-1845, 44 jier; by trouwen faam te Oentsjerk
Jabik ferkeapet 20-11-1839 in hûs te Oentsjerk oan syn skoansoan Johannes Lammerts Voersma, boer te Hallum, sûnt 1839 te Gytsjerk, x Tytsjerksteradiel 15-6-1839 Froukje Jacobs Miedema (* Oentsjerk 28-10-1816 † De Falom 17-11-1853); keapsom: f 2600,00;
op 30-5-1823 ferkeapje Jabik en Sytske in hûs en hiem te Oentsjerk oan Matthias Schultz te Oentsjerk; keapsom: f 2000,00. 

Op 6-6-1823 hawwe se in skuld fan f 2000,00 by Aagje Sixma, dûariêre Cornelis van Heemstra te Oentsjerk; op 26-5-1824 hawwe se in skuld fan f 2000,00 by Oeds Petrus Waller te Ljouwert; op ’e selde datum idem in skuld fan f 3000,00 by Gerrit van der Wielen te Ljouwert; op 29-1-1833 idem fan f 1100,00 by Gerrit Wilhelmy, notaris te Ljouwert.

Jabik en Tryntsje ferklearje yn 1849 dat se har trou-akte net tekenje kinne omdat se gjin skriuwen leard ha; yn eardere akten set Jabik syn hân oars wol, al is ’t wat behyplik. Hjirboppe de hantekeningen fan him en Hinke as se trouwe yn 1827

20 Gosse Pieters VAN DER MEER * Wyns-Miedum 1793 † Readtsjerk 27-3-1873; boer te Aldtsjerk, 1834 ûnder Readtsjerk;
x 2 Dantumadiel 7-3-1846, 52 en 29 jier, Willemke Jitses Bottema * Aldtsjerk 16-6-1816 † Hegebeintum 23-10-1891, by trouwen faam te Readtsjerk, by ferstjerren sûnder berop te Hegebeintum, dr f. Jitse Willems Bottema, arbeider te Aldtsjerk en Oentsjerk, en Trijntje Sijes Sikma
Op 11-6-1873 is der boedelskieding fan Willemke Bottema: ûnreplik guod  ûnder Readtsjerk, Rinsumageast, Aldtsjerk en Wyns; wearde: f 65.191,00
x 1 Tytsjerksteradiel 12-5-1832
21 Trijntje Sierks ROOSMA * Oentsjerk 5-10-1800 † Readtsjerk 25-3-1838; boerinne ûnder Readtsjerk

22 Sjoerd Jans VAN DEN BERG (tekenet sels ûnder de trou-akte VAN DER BERG) * Gaastmabuoreen ûnder Hurdegaryp 8-3-1799 † Ljouwert 18-2-1848; as lidmaat Nerf. Herf. ynkommen te Ljouwert op 5-9-1830 út Feanwâlden; by trouwen arbeider te Feanwâlden; yn 1832, ’37, ’41 kommys by de Steds Belestingen te Ljouwert, Alde Galeien M 30;
x Dantumadiel 10-5-1828
23 Janke Jans FABER * Feanwâlden 6-11-1804 † Aldtsjerk (wenjend te Koaten) 3-1-1871, 66 jier, hûsnr 26; by har trouwen bûten bedriuw te Feanwâlden, yn 1837 sûnder berop ûnder Burgum, yn 1859 grofsmidske te Feanwâlden, by ferstjerren dêr wer sûnder berop

24 Arnoldus Martens BOSMA * Bitgum 4-8-1802 ~ dêr 22-8-1802 † Menaam 13-2-1855 [] Menaam; by trouwen arbeider te St.-Anne, yn 1830, ’40 gernier besuden St.-Anne (nr 175), yn 1855 gernier te Menaam;
x 1 It Bilt 20-10-1830 Sjoukje Sjoerds Venema * omstrings 1809 † St.-Anne 14-7-1838; by trouwen wurkfrou te St.-Anne; dr f. ‘Vader Onbekend’, mar dat sil in Sjoerd Venema west hawwe, sjoen ûnderskate akten dêr’t in Sjoerd yn opfierd wurdt, en fan Baukje Jans Smidt, boerinne ûnder St.-Anne; Sjoukje en har mem kinne net skriuwe;
x 3 It Bilt 28-3-1850 Wytske Jans Krol * Blessum 2-4-1801 (yn har stjerakte stiet as berteplak Dronryp, dat is in fersin) † Slappeterp 19-12-1867, 67 jier, hûsnr 11; yn 1850 sûnder berop te Menaam, yn 1854, ’57, ’60, ’66 dêr gernierske (hûsnrs 124 en 132); dr f. Jan Jacobs en Hinke Klaazes (Wytske har heit kin net skriuwe; ); Wytske x 1 Menameradiel 3-4-1823, 54 en 21 jier, Jan Pieters de Boer * Menaam omstrings 1767 † dêr 1-11-1848, 81 jier, hûsnr 62; gernier te Menaam; Jan is neffens de trou-akte fan him en Wytske widner fan Beitske Jacobs, neffens syn stjerakte hyt se Hinke Jacobs; sn f. Pieter Jans en Trijntje N.N.;
Wytske keapet 21-2-1854 ûnreplik guod te Menaam fan har dochter en skoansoan Trijntje Jans de Boer en Tjeerd Ennes de Haan, gernieren te Berltsum, keapsom: f 1600,00; se ferkeapet 30-5-1866 ûnreplik guod te Bitgum oan har soan en skoandochter Jan Jans de Boer en Trijntje Jochums Stienstra, gernieren te Menaam, keapsom: f 4400,00;
x 2 It Bilt 19-3-1840
25 Grietje Wiegers DE GROOT * Terwispel 14-11-1810 † St.-Anne 9-1-1844
Nollus hat op 21-5-1833 in skuld fan f 1675 by Oebele Braunius Oeberius te St.-Anne

26 Tjitze Jentjes HESSELIUS * Dronryp 2-8-1821 † dêr 1-11-1873; by trouwen sûnder berop te Dronryp, yn 1843, ’51 dêr gernier, yn 1857, ’68 en by ferstjerren dêr arbeider
x Menameradiel 17-5-1843
27 Aukje Meiles AGEMA * Dronryp 23-12-1823; by trouwen en yn 1875, ’92 sûnder berop te Dronryp, yn 1880 dêr arbeidster, yn 1889 dêr naaister
Tsjisse erft 11-4-1866 mei syn sweagers Willem Meiles Agema en Foppe Wiersma fan syn skoanheit (nr 34) fee, beslach boerereau en húsrie; opbringst f 3880,00

28 Reinder Lieuwes BAKKER * Stiens 11-6-1801 † dêr 17-5-1858; x Ljouwerteradiel 13-5-1841, 39 en 29 jier; arbeider te Stiens; Reinder kin net skriuwe;
29 Pietje Durks POORTMAN * Stiens 18-11-1811 † dêr 7/8-12-1848; Pytsje har suster Jetske, faam te Stiens,  trout op ’e selde dei mei Broer Harts Meijer, arbeider te Stiens; Pytsje docht belidenis 21-5-1837; se is by har trouwen faam te Stiens, dêrnei sûnder berop

30 Tjipke Jans KINGMA * Stiens 17-11-1811 † dêr 11-8-1861; komt op 21-2-1836 as lidmaat mei attestaasje út Grave yn Stiens; syn hele leven arbeider te Stiens;
x 2 Ljouwerteradiel 29-8-1851 Antje Gabes Stienstra * Ljouwert (Wyk 8, nr 19) 24-5-1814; belidenis te Stiens 21-5-1839; komt 21-11-1846 út Hallum te Stiens, dêr faam; by trouwen boerefaam ûnder Jelsum; dr f. Gabe Gerrits Stienstra, arbeider te Ljouwert en Stiens, en Trijntje Johannnes Staal, arbeidster;
x 1 Ljouwerteradiel 6-5-1837
31 Trijntje Pieters GROEN * St.-Anne 14-12-1812 † Stiens 25-1-1849, hûsnr 107; by trouwen faam te Stiens, by ferstjerren sûnder berop

32 Doeye Sapes BLOEMHOF * Ryptsjerk 17-2-1770 ~ dêr 5-9-1777 (opmerklik dat er as jonge fan sân doopt wurdt, tagelyk mei syn âldere broer Sybe, sjoch ûnder nr 64) † Aldtsjerk 24-3-1832, 63 jier; yn 1811 arbeider te Aldtsjerk, yn 1811/’12 idem te Oentsjerk, yn 1815 keapman te Aldtsjerk, yn 1829, ’30 en by syn ferstjerren fearskipper te Aldtsjerk;
x 1 Oentsjerk 14-9-1794 Maaike Wybrens  (postúm Van der Let, sa mei de achternamme neamd yn ’e stjerakte fan har soan Wybren), hy fan Ryptsjerk, sy fan Aldtsjerk;
x 2 Aldtsjerk 30-6-1799, hy fan Oentsjerk, sy fan Aldtsjerk
33 Beitske Foekes NOTEBOOM (suster fan nr 35) * Aldtsjerk 23-5-1774 ~ dêr 10-7-1774 † dêr 14-3-1827

Bern út it boask fan Doeye Sapes Bloemhof en Maaike Wybrens:
1 Wybren Doeyes Bloemhof * Oentsjerk 21-1-1795 † Miedum 2-3-1844, 49 jier, hûsnr 8; by trouwen arbeider te Aldtsjerk, yn 1831, ’34, ’35, ’38 arbeider te Lekkum, yn 1844 te Miedum;
x Tytsjerksteradiel 22-5-1830 Tjitske Sytses Stel * Eastrum 1797 † Miedum 28-9-1855; by trouwen faam te Miedum; dr f. Sytse Tjeerds Stel , arbeider te Eastrum, en Sytske Eelkes, yn 1830 arbeidster te Feanwâlden
Wybren ferkeapet yn ’e mande mei Lutske, Aitske en Wybren Rinses van der Let in keamer mei foarhûs te Oentsjerk, keapsom: f 300,00
Bern sjoch hjirûnder: 1.1 o/m 1.5  
Bern út it houlik fan Doeye Sapes Bloemhof en Beitske Foekes Noteboom, nrs 32 en 33:
2 Sape Doeyes Bloemhof * Aldtsjerk 1-10-1799 † dêr 1799
3 Sape = 16
4 Foeke Doeyes Bloemhof * Aldtsjerk 5-3-1807 † Oentsjerk 30-3-1873, 66 jier; by trouwen arbeider te Gytsjerk. letter te Oentsjerk;
x Tytsjerksteradiel 9-5-1829 Trijntje Jans van der Ark * Oentsjerk 22-7-1806 ~ dêr 10-8-1808 † dêr 6-3-1888; by trouwen naaister te Aldtsjerk; dr f. Jan Pylgers van der Ark, arbeider te Oentsjerk, en Foekje Klazes Faber
Bern sjoch: 4.1 o/m 4.5
6 Andries Doeyes Bloemhof * Aldtsjerk 16-2-1811 ~ dêr 31-3-1811 † Wânswert 7-4-1860, 49 jier, hûsnr 23; by trouwen arbeider te Aldtsjerk, dêrnei boer te Wânswert;
x Ferwerteradiel 4-11-1837, 26 en 37 jier Antje Jans Tolsma (ek: Talsma) * Wânswert 7-2-1800 ~ dêr 30-3-1800 † 11-3-1875, 75 jier; boerinne te Wânswert; dr f. Jan Baukes Tolsma, boer te Wânswert, en Maaike Wybrens Terpstra; Antsje x 1 Ferwerteradiel 18-5-1826 Ritske Dirks Bokma * Hallum 25-3-1804 ~ dêr 15-4-1804 † Wânswert 18-7-1832, boer te Wânswert, sn f. Dirk Bokkes Bokma, boer te Hallum, en Janke Cornelis Dijkstra
 Andries hiert 23-1-1840 lân te Wânswert fan Lykele Wygers Hellema te Wânswert, boarch stiet syn skoanmem en Dirk Bokkes Bokma te Hallum; op 24-10-1844 hiert er lân te Wânswert fan deselde en 29-9-1849 in sate mei lân mei noch in hûs (nr 22) mei skuorre, hôf en hiem fan deselde, foar beide stiet syn skoanmem wer boarch; op 24-9-1855 hiert er fan deselde lân te Wânswert, dan stiet boarch syn sweager Wybren Jans Tolsma
Andries en Antsje hawwe gjin bern

7 Akke Doeyes Bloemhof * Aldtsjerk 6-1-1815/5-1-1814 † Gytsjerk 16-4-1896; by trouwen faam te Aldtsjerk;
x Dantumadiel 17-5-1835 Gerrit Pieters van der Meer * Readtsjerk 22-1-1811; by trouwen sûnder berop te Readtsjerk; sn f. Pieter Jans van der Meer en Sytske Gosses Algra (nrs 40 en 41), boeren te Readtsjerk

 

34 Symen Rinses RINSMA * Suwâld 19-8-1771 † Aldtsjerk 16-3-1828, 58 jier, hûsnr 15; húsman/boer te Aldtsjerk;
x Aldtsjerk 5-6-1796, beide fan Aldtsjerk
35 Sytske Foekes NOTEBOOM (suster fan nr 33) * Aldtsjerk 17-10-1772 † dêr 7-8-1826, hûsnr 15

36 Ype Wybes MIEDEMA * Stiens 1754 † 18-5-1822, 68 jier;
x Stiens 14-5-1786
37 Frouwkje Jacobs

38 Fooke Lammerts DE GRAAF (ek: Fokke) * Burgum 9-1-1778 † dêr 11-12-1848, hûsnr 222; Fooke kin net skriuwe; yn 1811, ’27, ’45 arbeider te Burgum;
x 2 Tytsjerksteradiel 22-3-1817, 39 en 26 jier, Antje Jans Kats * Burgum 21-1-1791 † dêr 19-5-1848; dr f. Jan Jans Kats (ek: Cats, Kots), Mr wever te Sumar, winkelman te Koaten, en Betske Klazes (ek: Beitske)
x 1 Burgum 14-6-1804
39 Grietje Alberts * omstrings 1774 † Burgum 8-11-1807, 33 jier

40 Pieter Jans VAN DER MEER * Wyns 10-11-1766 † Readtsjerk 21-9-1852; yn 1820, ’26 boer te Readtsjerk
x 28-5-1792
41 Sytske Gosses ALGRA
(ek: ALGERA) * Oentsjerk 12-5-1769 † Readtsjerk 7-11-1838/39

42 Sierk Reins ROOSMA
* Burgum 8-8-1767 ~ Feanwâlden 13-9-1767 † Oentsjerk 2-12-1853; docht belidenis te Oentsjerk op 22-2-1805; tsjerkfâd te Oentsjerk; administrateur fan ’e diakony; boer te Oentsjerk oant syn ferstjerren as er 86 jier is;
x Oentsjerk 22-10-1797
43 Romkje Fokkes FOKKEMA
* Aldtsjerk 12-5-1766 † Oentsjerk 16-11-1848, 82 jier; docht belidenis te Oentsjerk 26-1-1797; boerinne te Oentsjerk oant har ferstjerren as se 82 is;
x 1 Aldtsjerk 22-11-1789, sy fan Aldtsjerk, hy fan Oentsjerk, Hedzer Gæles  † Oentsjerk 1795/’96, sn f. Gæle Keimpes en Antje Hedzers
(Hedzer Gæles wurdt neamd mei de namme Fokkema yn ’e stjerakte fan syn frou, har bern nimme dy namme ek oan)
Sierk keapet op 6-5-1848 perselen lân te Aldtsjerk (?) fan Fokke, Gæle en Antje Hedzers Fokkema, foarbern fan syn frou; keapsom: f 1312,00

Yn Oentsjerk komt in nije pastory. Sierk Reinders Roosma is as tsjerfâd by de oanbesteging. De útbesteging is yn ’e herberch fan Jabik Ypes Miedema, nûmer 18 yn dizze kertiersteat.
Advertinsje Leeuwarder Courant, 11-7-1828

44 Jan Sjoerds (postúm VAN DEN BERG) * Droegeham 14-12-1743 † Gaastmabuorren 4-9-1806;
x Burgum 20-6-1779
45 Tyttje Melles BOUMA
* omstrings 1757 † Feanwâlden 10-10-1839, 82 jier; yn 1828 sûnder berop te Feanwâlden

46 Jan Wybes FABER
 (tekenet sels meast VABER) * Stiensgea 1763/’64 † Feanwâlden 7-5-1854, 90 jier; belidenis te Feanwâlden 23-4-1812; yn 1819 diaken;
x Damwâld 29-5-1791
47 Trijntje Mients BOUMA
* Ikkerwâld 27-12-1766 † Dantumadiel 26-5-1843; Tryntsje kin net skriuwe
Jan keapet 7-5-1818 feanlân te Feanwâlden fan Vitus Valerius van Cammingha; keapsom: f 670,00. Hy ferkeapet 8-2-1819 4 1/2 pûnsmiet feanlân ûnder Hurdegaryp; keapsom: f 180,00. Hy is eigner fan in hûs en hiem mei tún en hôf en boulân te Feanwâlden en dêroerhinne fan lân te Burdaard. Op  14-10-1854 ferkeapje syn erfgenamten in hûs en lân te Feanwâlden oan syn dochter Janke (nr 23 yn dizze kertiersteat); keapsom: f 6419,00

48 Marten Nolles * Ingelum of Menaam? omstrings 1770 † Bitgum 17-9-1810;
x 17-5-1795
49 Japke Tjeerds * Ljouwert 1771 ? † 17-8-1829

50 Wyger Pieters DE GROOT  * Tsjalbert 30-6-1786 † Haskerlân 25-7-1850;
x 1 Terwispel 24-9-1809
51 Trijntje Hendriks VISSER (ek: VISSCHER) * Terwispel 7-12-1785 † Langsweagen 25-9-1826, 40 jier; yn 1826 arbeidster te Langsweagen

52 Jentje Tjitzes HESSELIUS * Winsum 19-9-1796 † Dronryp 27-1-1862; yn 1819 arbeider te Dronryp, yn 1820, ’27 dêr gernier;
x Menameradiel 25-5-1819
53 Sijke Jans MIEDEMA * Marsum 1-1-1799 † Dronryp 31-10-1827; by trouwen sûnder berop te Marsum

54 Meile Willems AGEMA * Dronryp 3-5-1789 † 8-2-1866, 76 jier, hûsnr 213; yn 1815, ’20 wurksum by syn heit op ’e pleats, yn 1823 húsman te Dronryp, yn 1840, ’43 dêr boer;
x Menameradiel 20-11-1814
55 Reintje Hessels HELDER (yn berte-akte VAN DEN HELDER) * 1787 † 8-4-1860

56 Lieuwe Pieters * omstrings 1776 † Stiens 23-10-1808;
x 11-12-1796
57 Rixtje Pieters SMINIA * omstrings 1773 † Stiens 13-8-1814

58 Durk Pieters POORTMAN * 1773 † 4-6-1833; yn 1811 soldaat by de Lânsmilysje; yn 1833 arbeider te Stiens
x Huizen, Noard Brabân, 15-7-1804, beide fan Stiens
59 Trijntje Jans HAANSTRA * Stiens 25-11-1780 † Stiens 4-6-1867, 87 jier; Tryntsje kin net skriuwe; yn 1841 arbeidster te Stiens, letter sûnder berop

60 Jan Jacobs KINGMA
x 9-10-1803
61 Luitske Jacobs (ek: Lutske); yn 1837 arbeidster te Stiens

62 Pieter Johannes GROEN * Froubuorren omstrings 1770 † St.-Anne 14-11-1827, 57 jier, hûsnr 264; arbeider te St.-Anne
x
63 Antje Gosses

64 Sape Sybes * Ryptsjerk 20-4-1743 ~ dêr 26-5-1743 † Oentsjerk 21-2-1810; arbeider, wennet yn 1768 te Hurdegaryp nr 48, en Ryptsjerk nr 43, yn 1804 te Oentsjerk nr 54; wennet yn 1805 yn by syn âldste soan Sape wurdt aliminteard; hy is yn 1800 erfgenamt fan syn suster Hiltsje
x Hurdegaryp 23-5-1768, hy fan Hurdegaryp, sy fan Ryptsjerk
65 Folkje Doeyes * Ryptsjerk omstrings 1745De trije soannen fan Sape Sybes en Folkje Doeyes, Sybe, Jabik en Doeye nimme yn 1811 de namme Bloemhof oan.
Eins befestigje se dy fan, want foarfaars neamden har al Bloemhof.
Doeye is mooglik net o sa bedreaun yn skriuwen, sjoen de lytse letter; hoewol, de sierlike D en S binne tsjûgen fan ’t tsjinoerstelde.
Doeye tekenet ûnder de berte-akte fan syn dochter Akke: Blomhof. Yn ’e deistige omgong sil er meast Doeye Sapes neamd wêze, sûnder achternamme. Mar as de fan dan al brûkt wurdt, sil mooglik Blomhof sein wurde.

 

 

66 Foeke Andries NOOTEBOOM ~ Oentsjerk -Wyns 13-5-1742 † 20-11-1822;
x Aldtsjerk-Readtsjerk 12-6-1768
67 Akke Willems (ek: Antje)

68 Rinse Wouters * Suwâld 6-4-1731 ~ dêr 29-4-1742; se wenje 1758-1775 te Suwâld, 1775 te Earnewâld, 1781 te Jutryp
x Suwâld 8-5-1757, dan beide fan Suwâld
69 Aaltie Wybrens ~ Eastermar 8-9-1737 † -11-1811, 75 jier

70=66
71=67

76 Lammert Douwes DE GRAAF
 * Kûkherne ûnder Burgum omstrings 1746 ~ op belidenis Burgum 10-2-1793 † Burgum 20-4-1816, 70 jier

x Burgum 14-5-1769, attestaasje fan Hallum
77 Hinke Douwes

78 Douwe Allerts (ek: Alderts)

80 Jan Jacobs ~ Feanwâlden 22-9-1715 † Wyns 1776/’77;
x 18-4-1740
 81 Aagje Jacobs ~ Bûtenpost 26-7-1722

82 Gosse Aarnts ALGRA * omstrings 1729 † 1-9-1811, 82 jier;
x Gytsjerk 21-11-1762
83 Grietje Symens (ALGERA)
* Suwâld -5-1743

84 Rein Sierks (postúm ROOSMA); x Burgum 2-6-1765 of 67?
85 Grietje Jarigs
(ek: Jarings)


Burgum om 1750 hinne, wenplak fan gâns foarâlden fan Pytsje en Tine Bloemhof. Tekening Pieter Idserdts Portier

86 Fokke Reynders * Aldtsjerk 27-3-1739;
x Aldtsjerk 19-5-1765
87 Trijntje Sytses, fan Aldtsjerk

88 Sjoerd Klazes
x
89 Antje Jans

90 Melle Gerbens (postúm BOUMA) * 12-3-1730
x Feanwâlden 21-7-1754
91 Minke Eelkes

94 Mient Lammerts (ek: Meent) ~ Ikkerwâld 20-3-1729
x 13-2-1752
95 Tytje Claases (ek: Ytje)

100 Pieter Wygers DE GROOT † Lúnbert 16-6-1845; arbeider te Lúnbert
x 27-10-1782
101 Grietje Ernstes VAN DER ZEE * Aldeholtwâlde -4-1761

102 Hendrik Freerks VISSER † Terwispel 13-8-1836; yn 1836 fisker te Terwispel
x Langsweagen-Koartsweagen-Lúkswâld 26-12-1779
103 Corneliske Bonnes VISSER ~ Terwispel 24-12-1747 † 7-6-1827

104 Tjitze Jentjes HESSELIUS * Spannum 17-1-1750;
x 4-4-1774
105 Baukjen Jacobs STRIKWERDA * Iens 1758 † Baarderadl 1-11-1825

106 Jan Douwes MIEDEMA * Menaam 1765 † Dronryp 8-1-1821;
x
107 Aaltje Durks TUINSTRA

108 Willem Meiles AGEMA * omstrings 1765 † Dronryp 21-7-1836, 71 jier, hûsnr 10; boer te Dronryp
x 1 Dronryp 18-5-1788
109 Getje Willems (DE JONG, sa beamd yn stjerakte fan nr 54; ek: Geertje) * Dronryp omstrings 1755 † Dronryp 4-6-1825

110 Hessel Jans HELDER * Rie omstrings 1758 † Frjentsjer 12-1-1824, 66 jier, hûs Wyk EW nr 77’by syn ferstjerren wurdt in Certificaat van Onvermogen ôfjûn; yn 1821 keapmansfeint te Frjentsjer, letter dêr styfselmakkersfeint oant syn ferstjerren
x 2 Lysbet Jobs
x 1
111 Oukje Hanses

De namme Helder wurdt yn ûnderskate akten VAN DEN HELDER (1814) en  DE HELDER (1815), Lysbet Jobs ferkeapet 10-5-1813 in hûs te Frjentsjer; keapsom: f 60,00

114 Pieter Reinders
x 23-2-1766
115 Tytje Piers

118 Jan Jansen
x Stiens 14-11-1779
119 Claaske Harmens (HAANSTRA)

124 Johannes Pieters
x
125 Trijntje Jans

126 Gosse Jacobs
x
127 Antje Daams DAMSTRA * Bitgum omstrings 1747 † Froubuorren12-3-1830. 83 jier, hûsnr 96; by ferstjerren sûnder berop

128 Sybe Pytters * Readtsjerk? omstrings 1680 † Ryptsjerk -4-1746

GENEALOGY BLOEMHOF – generaasje I
Sybe Pytters is de earste yn ’e stamrige Bloemhof

x 1 Readtsjerk 14-2-1706 Ytje Sapes
x 2 Ryptsjerk 7-6-1722 Aukje Teunis
x 3 Ryptsjerk 27-1-1732
129 Lysbet Oenes 
~ Feanwâlden 1-4-1708 † Hurdegaryp -10-1789

GENEALOGY BLOEMHOF – generaasje II:
Bern út it boask fan Sybe Pytters en Ytje Sapes: 
1 Pieter Sybes * omstrings 1708
2 Pieter Sybes * omstrings 1710
3 Symentje Sybes (ek: Symke) * omstrings 1712
4 Sape Sybes * omstrings 1718
Bern út it boask Sybe Pytters en Aukje Teunis:
5 Theunis Sybes * omstrings 1723
6 Theerd Sybes * omstrings 1724
7 Ytje Sybes * omstrings 1726
8 Ytje Sybes * omstrings 1727
9 Joukje Sybes * omstrings 1730
Bern út it boask Sybe Pytters en Lysbeth Oenes:
10 Hiltje Sybes * omstrings 1732
11 Oene Sybes * omstrings 1734
12 Akke Sybes (ek: Aukje) * Omstrings 1736
13 Aaltje Sybes * omstrings 1739
14 Sape Sybes = nr 64 yn dizze kertiersteat

130 Doeye Jacobs † Ryptsjerk 1763/’64
x 23-8-1733, hy fan Oentsjerk, sy fan Readtsjerk 
131 Gertje Gerrits 
† Ryptsjerk 21-4-1789

132 Andries Sijes ~ Oentsjerk 17-4-1706 † Readtsjerk omstrings 1772
x
133 Sytske Sjoerds * 13-3-1707 † omstrings 1784

136 Wouter Wybes ~ Garyp 9-5-1700
x Suwâld-Tytsjerk  16-5-1728
137 Tiemkjen Rinses ~ Suwâld 26-3-1701

142 Wybren Tjerks, te Eastermar
x 2-3-1727
143 Tetje Jans

152 Douwe Allerts (ek: Alderts)
x Burgum 1737
153 Trijntje Lammerts

154 Douwe Willems 
x 14-6-1733, hy fan Hurdegaryp, sy fan Ljouwert
155 Antje Foockes * Burgum omstrings 1676
By Stichting Erfskip Terpdoarpen wurde hjir as foarâlders neamd: nr 154 Douwe Heds x omstrings 1734 nr 155 Aukjen Melles; nr 308 Hed Douwes x Eastermar-Eastrum 22-5-1706 nr 309 Reinsch Heinsing; nr 310 Melle Wouters x Burgum 1711 nr 311 Jetske Baukes

160 Jacob Gerrits † Feanwâlden omstrings 1734; hospes fan  ’t Goddeloaze Tolhûs, herberch oan ’e Goddeloaze Singel ûnder Feanwâlden
x omstrings 1698
161 Sjoerdje Rienks

De brêge oer de Falomsterfeart by it Goddeloaze Tolhûs (ôfbrutsen 1934’35). Tekening fan Ids Wiersma


It Goddeloaze Tolhûs neffens in keunstfoto fan Maartje Roos

162 Jacob Gerrits ~ Bûtenpost-Stiensgea15-10-1697 † Eastermar 1763, 66 jier
x 30-11-1721
163 Ebeltie Carstjens ~ Kollum 15-11-1696 † Eastermar omstrings 1764

166 Symen Folkerts (ALGERA) ~ Suwâld 10-12-1692 † dêr 4-7-1754, 61 jier
x 3 Suwâld 7-12-1738
167 Sytske Sipkes

168 Reiner Fookes
x Oentsjerk 18-5-1738, beide fan Oentsjerk
169 Romkje Andries

180 Gerben Bouwes
x 27-1-1728, hy fan Feanwâlden, sy fan Garyp
181 Tytje Melles 
~ Garyp 9-2-1696

188 Lammert Lucas ~ Eastermar-Eastrum17-2-1695
x 2 11-4-1728
189 Gaatske Miendts

200 Wyger Pieters DE GROOT
x
201 Annigje Pieters

202 Ernestes Jans
x
203 Trijntie Karstes
† Aldeholtwâlde

208 Gentius HESSELIUS ~ Tsjummearum 15-7-1708 † Iens 21-6-1782
x Iens 17-7-1746
209 Tjitske SMEDING * Ljouwert † 30-12-1773

212 Douwe Tækes
x
213 Sijke Yppes

206 Bonne Jeens

210 Jacob Dirks STRIKWERDA * Winsum 6-2-1715 † 1772?; boer te Winsum;
x
211 Maaike Cornelis

216 Meile Ages † foar 1784, wennet te Dronryp
x Dronryp 165-1762258 Oene Siercks
217 Wapke Willems LAUTENBACH ~ Berltsum 7-3-1745; wennet yn 1745 te Berltsum, yn 1762 te Menaam, ym 1774 te Wjelsryp; x 2 Wjelsryp 9-10-1774 Lieuke Gerbens, by trouwen fan Tsjom; Wapke x 3 Dronryp 30-3-1783 Willem Willems (VAN DER WEI), wennet yn 1783 te Dronryp
Sjoch:
-drs. Jacob Lautenbach – Lautenbach – Vier eeuwen familiegeschiedenis, Stichting Jacobus Lautenbach 1537/’38 tot 1611, Ljouwert, 2004; side 118 en fierder (wiidweidige beskriuwingen)
-Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Braaksma – nrs 564, 1128, 1130, 2256, 2266,  4512, 4520, 9024, 9040, 18080 ensfh

258 Oene Siercks
x Feanwâlden 12-6-1707, beide fan Feanwâlden
259 Hiltje Jans

264 Sije Sjoukes
x Oentsjerk  (1e proklamaasje) 9-10-1702
265 Sijke Andries

266 Sjoerd Gerks ~ Aldtsjerk 30-4-1675
x 28-5-1702
267 Hiltje Pieters 
~ Oentsjerk 28-1-1683

272 Wybe Wouters
x Burgum 18-4-1690, beide fan Burgum
273 Lysbet Jacobs

274 Rinse Lyckles 
x Ljouwert 6-4-1700, hy fan Suwâld, sy fan Ljouwert
275 Antie Jacobi MARCIJ
* It Hearrenfean?

304 Lammert Rinses, mûnder

320 Gerrit
x
321 Aaltje?

322 Rienk Johannes EEMSWOLT * Burgum omstrings 1648 † Kûkherne 1706
x 2 1675
323 Elscke Daniëls † tusken 1701 en 1703

324 Gerrit Jacobs
x Bûtenpost 29-11-1696
325 Gertje Rinses

326 Karst Gerrits † Feankleastr 1728
x
327 Aagje?

332 Folkert Symens ~ Suwâld 19-2-1645 † dêr 18-1-1719, 73 jier
x 4-4-1680
333 Aeltje Pytters * Burgum

362 Melle Bartels * Garyp † dêr foar 1722
x Garyp 29-4-1683
363 Wypkje Douwes

376 Lucas Lamberts

416 Bernardus HESSELIUS 
x Doanjum 21-2-1692
417 Anna Jenties HOGEVEEN

420 Dirk Jacobs STRIKWERDA
x
421 Jisk Pieters

432 Age Meiles

434 Willem Sybrens LAUTENBACH * Berltsum 2-11-1718 ~ dêr 6-11-1718 † Dronryp 29-5-1802; boer; wennet yn 1718 te Berltsum, 1749-1802 te Dronryp op in pleats fan 60 pûnsmiet; yn kwotisaasjekohier fan 1749 neamd as ‘gemeen boer’ (fermogen doe sawat 1900 karoli gûnen)
x Berltsum 17-5-1744
435 Aaltje Wybes
* Marsum 3-9-1724

532 Gerk Foekes
x
533 Sytske Ydes

534 Pyter Pyters
x
535 Wijke Arends

550 Jacobus MARCIJ
Hy is eigner foar 1/3 fan in hússtee te Kolderwâlde en ferhiert dat oan Hans Hendrix; dy protesteert út namme fan J. Marci en pretendeart dat dy 1/3 ynstee 1/5 besit, dat wurdt bestriden troch prokureur Stout út namme fan ’e grytman oan ’e hân fan keapbrieven

644 Johannes Offckes
x
645 Sjoerdtje Emckes

664 Symen Halbes * Tytsjerk 1607 † Suwâld 15-5-1687, 80 jier
x
665 Hymck Sybrens
* 1607 † Suwâld 5-5-1671, 64 jier

666 Pytter Wopckes
x
667 Tytje Jans

724 Barteld Bartelds † Burgum foar 1679
x
725 Froukje Folkes (YTSMA)

726 Douwe Douwes
x Aldegea 1649
727 Tjitske Liebes

840 Jacob Dircks STRIKWERDA
x
841 Frouckje Wybes BUMA * Bitgum? † Winsum 5-11-1752

868 Sybren Claassen * foar 1698 † Berltsum 4-1-1778; wurdt op 26-2-1719 lidmaat te Berltsum; yn 1722 en ’35 dêr diaken, yn 1739, ’46, ’52, ’59, ’63 en ’68 âlderling; beurtskipper – mei syn sweager Horatius Lautenbach – fan Berltsum op Ljouwert, Frjentsjer en Harns
x
869 Wapke Willlems LAUTENBACH
* Wier 18-10-1701 ~ dêr 23-10-1701 † nei 1779; wurdt op 21-5-1719 lidmaat te Berltsum; wennet yn 1701 te Wier, yn 1718-1779 te Berltsum
Neffens famyljeoerlevering litte Wapke en Sybren it hûs op Kamp 7 te Berltsum bouwe

870 Wybe Tomas
; yn 1724 te Marsum
x
871 Janke Lammerts

1288 Offcke Johannesz † Aldegea 1641
x
1289 N.N. Rienckdr

1328 Halbe Gielts

1448 Barteld Makkes

1682 Wybe Feddes BUMA
x
1683 Jouck BUMA

1736 Claas Freerks

1738 Wilhelmus LAUTENBACH (ek: Willem) ~ Jelsum 1-4-1670 † Wier -6-1717;  1687 ynskreaun oan ’e Universiteit fan Frjentsjer, fakulteit Teology; dûmeny; lidmaat te Jelsum 31-7-1692 hy wennet dêr 1670-1687; 1687-1692 te Frjentsjer; stiet 1695-1717 te Wier
x Wier 7-10-1695
1739 Doutje Jelles † Berltsum -1-1724; wennet oant 6-11-1718 yn Wier, se giet dan nei Berltsyn, dan nei Blije dêr’t se mooglik ynwennet by har âldste dochter Maria Kommer Lautenbach, fia Wânswert komt se wer yn Berltsum

2576 Johannes Uffckes; omstrings 1568 fikaris te Easterein, 1578 idem te Garyp, 1581 pastoar te Aldegea

3476 Jacobus LAUTENBACH * Goutum 1632 † Jelsum 17-5-1704; dûmeny te Jelsum
x
3477 Aurelia LAUTENBACH ~ Ljouwert 25-3-1631 † Aldskoat 1711

6952 Wilhelmus LAUTENBACH * Ljouwert 17-12-1597 † Goutum 15-4-1657; dûmeny te Himpens-Tearns en Goutum-Swichum
x
6953 Theuntje Pieters † Jelsum 1678

6954 Johannes LAUTENBACH * Ljouwert 18-1-1601 † dêr 10-6-1649; sjirurgyn te Ljouwert
x
6955 Antje Ennes * Huzum 1601

13904=13906 Henricus LAUTENBACH * 1572 † Ljouwert 29-6-1614; skriuwer fan ’e Kompanjy fan hopman Ripperda
x
13905=13907 Maria VAN VELSEN * Ljouwert 21-10-1576 † dêr 10-1-1656

27802 Jacobus LAUTENBACH * 1537 of ’38 † Ljouwert 17-3-1611; meunsterkommissaris en gerjochtsskout fan it Frysk Nassauske Rezjimint
x
Engeltje Willems KLOTZ * omstrings 1538 † Ljouwert 7-3-1604

27810 Hendrick Willems VAN VELSEN
x
Auck Wopkedr