Parenteel Symon LeneartsGeneratie I

I-A  Symon Lenaerts, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 37. 1527/8 S.L. en Walinck Symons pachters van 35 m.397 r. aan de OBD o. St. Jp. in k.7 (BP 500/26).

Symon was gehuwd met N. Walings, dochter van Waling Symons.

Van Symon en N zijn vier kinderen bekend:

1  mogelijk (?)Claes Symons.

Bnr 34 en 35. 1527/1536 pachter OBD (v.Wijngaarden kavel) BP500/23 en 24.

2  (?)Gryt Symens, zie II-A.

3  Adriaen Symons, zie II-B.

4  Waling Symons, zie II-C.

I-B  Dirck Boyens, zoon van Boyen N., wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 16 4 1610.

Quaclap 7.12.1609/144: Jan Jobs, St. Jp. contra Arien Claes, St. Jp. en Corn. Barthouts, St. Ap., als voorm. v.d. onm. kk. v. D.B. en T.T.
Aut. 2.2.1607 cur. Gerbrant Teunis, Arien Claes en Corn.Bartouts inz. m/goed.. Aut. 16.4.1610: Arien Cl. Hendricks en Corn. Bartouts zwagers v.d. jongste kk.,cur. Dirck Ariens, oom v/z. Aut. 8.12.1614 cur. Gerbrant Teunis, oom m/z.
Hyp.bk 18.9.1615/20.5.1614 Arien Claesz, Corn. Bartouts, Arien Jacobs, Pyter Pyters en Gerryt Jacobs, allen op het Bildt, voorst. over de wkk v. wln Dirck Boyens, verkopen land te Almenum; id. 12.5.1616 als mannen voogden over hun hsvrouwen.

Dirck was gehuwd met Tettie Thonis, dochter van Tonis Lieuwes. Tettie is overleden voor vrijdag 2 2 1607.

Van Dirck en Tettie zijn acht kinderen bekend:

1  Aechie Dircks, zie II-D.

2  Trijntje Dircks is geboren rond 1590, zie II-E.

3  Neeltie Dircks is geboren rond 1585, zie II-F.

4  Jannichie Dircks is geboren 1595 of 1596, zie II-G.

5  Grietje Dircks is geboren 1597 of 1598, zie II-H.

6  Boyen Dircks is geboren rond 1600, zie II-I.

7  Neeltie Dircks is geboren in 1602, zie II-J.

8  Tettie Dircks is geboren in 1604, zie II-K.

I-C  Heyman Scheyff, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 124. 1527/8 en 1536/7 pachter in k. 17 ±30 mg.
NB 1547/8 t/m 1566/7 Adriaen Philips pachter in k. 17 , daarna zijn wed., misschien Heyman Sch. met een dr getrouwd.

Van Heyman en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Arien Heymans Scheyff, zie II-L.

2  Philips Heyman Scheyff, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 142. 1527/8 en 1536/7 pachter in k.19 21 mg. (Veldzorg). DVF 39 1948/94 Bildtrenten: Ph.H. Scheyff c.s. 42 mg in Corn. Dammasz.-kavel o. St. Ap.


Generatie II

II-A  (?)Gryt Symens, dochter van Symon Lenaerts (I-A) en N. Walings, is overleden voor vrijdag 22 3 1613.

(?)Gryt was gehuwd met (?)Hendrick Cornelis Gelder, zoon van (?)Cornelis Aerts Gelder. (?)Hendrick is overleden voor donderdag 27 10 1605.

Aut. 3.6.1611 en aut. 30.4.1613. Hyp.bk sept.1614/27.10.1605 G.S. wed.
1629/30 is een Hendrick Gelder met anderen pachter k.51 NwB. (1574/5 Reyner Aerts) en id. alleen in k.3N 500r.

Van (?)Hendrick en (?)Gryt zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis Hendricks Gelder, zie III-A.

2  Aert Hendricks Gelder, zie III-B.

3  N.N. Gelder, zie III-C.

II-B  Adriaen Symons, zoon van Symon Lenaerts (I-A) en N. Walings, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 18. BP500/14. 1554/5 en 1566/7 wed. Adriaen Symons pachter k.44 NwB.

Van Adriaen en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Symen Ariens, zie III-D.

2  Waling Ariens, zie III-E.

3  (?)Jacob Ariens, zie III-F.

II-C  Waling Symons, zoon van Symon Lenaerts (I-A) en N. Walings, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1547.

Bnr 22, 37, 61, 62. Bijgenaamd de jonge. BP500/25. Zie G.J. 2009/220, andere kinderen Anna en Trijn. 1536/7 gebruikt 23 m. 239 r. in k.4, voorgaande pachter Hendrick Vogels wed., opvolgende pachter Claes Maertsz.
1527/8 en 1546/7 Adriaen Willems gebruikt 34 m. 500 r. in Dirck v. Wijngaardens kavel (nr.3). 1547/48 wed. jonge W.S. opvolger op perceel en Foeckel Walichs in 1554/5 en 1566/7, 1574/5 perceel verdeeld tussen Waling Walings en Jan Piers, 1593 Trijn Jan Piers wed. pacht 17½ mg. 1547/8 Foeckel Walichs, 1554/5 Foeckel Walichs wed. en 1566/7 F.W. pachter k.47 NwB., 1575/6 Jan Piers. 1547/8 t/m 1566/7 Foeckel Walichs (wed.) pachter k. 48 NwB, 1574/5 Waling Walings.
HvFr. 16702/419 25.1.1588 Claes Stans, Harlingen contra Joan en Waling Walings en Jan W. ls cur. v. wk. v. Jarich Douwes bij Anna Walings en Trijn Walings wed. Jan Piers.
NB niet duidelijk of Walichs het patroniem is van Foeckel of verwijst naar haar man, voor patroniem pleit dat er een zoon is Waling Walings, maar Foeckel Walichs wed. is kennelijk bedoeld als wed. v. Walich.

Waling was gehuwd met Fookel N.

Van Waling en Fookel zijn zes kinderen bekend:

1  Waling Walings, zie III-G.

2  Jan Walings, zie III-H.

3  waarschijnlijk (?)Hercke Walings (Heere), zie III-I.

4  Tryn Walings, zie III-J.

5  Anna Walings, zie III-K.

6  (?)Jacob Walings, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1529 of 1530, is overleden in 1615. (?)Jacob werd hoogstens 86 jaar.

1566/7 pachter in 19 13m.356r. Dagbk D.J. begr. St. Jp. 1615 85 jr.
Recesbk 30.1.1609 Marichie Jacob Walings.

II-D  Aechie Dircks, dochter van Dirck Boyens (I-B) en Tettie Thonis.

Aechie trouwt rond 1600 (1) met de ongeveer 25-jarige Cornelis Barthouts, zoon van Barthout Barthouts en Maritie Lourijs. Cornelis, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1575, is overleden voor 1619. Cornelis werd hoogstens 44 jaar.

Bnr 111. Wassenaarbk bl.126.1629/30 in k.11S. totaal ± 37m. (27m. + 4 perc.) Aut. 20.5.1619 C.B. ovl. wed. namens 4 onm.kk., 2e x Arien Harrents, cur. B.B. grv en Gerrit B. oom. Aut. 1.2.1626 Boyen Dircks en P.P. de Jonge cur. Hyp.bk 16.6.1625/14.10.1621 bijlegging geschil tussen Baertout Baertouts en Gerryt Baertouts als bestevader en oom en cur. v.d. 4 onm. kk. v. wln Corn. Baertouts bij Aechie Dricks ter eenre en Arien Harrrents en A.D. der kk. stiefv. en moeder t. a.z. geads. m. Harrent Hendricks Vogel raad adm. etc. (vader v. A.H.) en Adriaen Claes en Arien Jacobs als zwages v. A.D.

Van Cornelis en Aechie zijn vijf kinderen bekend:

1  Tettie Cornelis is geboren rond 1607, zie III-L.

2  Marichie Cornelis is geboren 1608 of 1609.

3  Dirck Cornelis is geboren 1611 of 1612, zie III-M.

4  Neeltie Cornelis is gedoopt in 1614, is overleden voor 1619. Neeltie werd hoogstens 5 jaar.

5  Gerryt Cornelis is geboren 1614 of 1615, is overleden voor 1627. Gerryt werd hoogstens 13 jaar.

Aechie trouwt op woensdag 30 1 1619 te St. Annaparochie (2) met Arien Harrents, zoon van (?)Harrent Hendricks Vogel en Amarens Ariens. Arien, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 111. 1630 volm. St.Ap. zuid. 1635 36m.331r., 1640 36m.
Hyp.bk 19.11./29.6.1621 A.H. en A.D.B. e.l. St. Ap. sch. a.d. erfgenamen v. Aris Bartels i.l. te Belckum. Hyp.bk 4.5.1624 en 10.6.1636: borg is vader Harrent Hendricks. Wordt echter niet genoemd in inv. bij de vader dd. 10.7.1650. Recesbk 31.5.1641 Arien Harrents Fogel.
Gedepossideerde pachter 1635/6 2 x 126.17.-

Van Arien en Aechie zijn zeven kinderen bekend:

6  Neeltie Ariens is gedoopt op donderdag 5 3 1620 te St. Annaparochie.

7  Machtel Ariens is gedoopt op zaterdag 1 1 1622 te St. Annaparochie.

8  Cornelis Ariens is gedoopt op donderdag 25 12 1625.

Doopheffer Tettie Dircks.

9  Neeltie Ariens is gedoopt op donderdag 25 12 1625.

Tweeling met Cornelis.

10  Machel Ariens is gedoopt op donderdag 5 7 1629 te St. Annaparochie.

11  Jannichie Ariens is gedoopt op donderdag 1 4 1632 te St. Annaparochie.

12  Trijntie Ariens is gedoopt op donderdag 3 11 1633 te St. Annaparochie.

II-E  Trijntje Dircks, dochter van Dirck Boyens (I-B) en Tettie Thonis, is geboren rond 1590.

Geb. datum vlgs Wass.bk.

Trijntje was gehuwd met Arien Jacobs, zie IV-DT.

Van Arien en Trijntje zijn tien kinderen bekend:

1  Tettie Ariens is geboren te St. Jacobiparochie, zie III-N.

2  Ariaentie Ariens, zie III-O.

3  Claes Ariens, zie III-P.

4  Willemtie Ariens, zie III-Q.

5  Willem Arien Jacobs, zie III-R.

6  Steven Ariens, zie III-S.

7  Corsie Ariens, zie III-T.

8  Gerrit Arien Jacobs, zie III-U.

9  Dirck Arien Jacobs.

HB21 21.7.1645 D.A.J. namens zijn moeder Trijntie Dirck Boyens contra Sipckien, wed Arien Symens te Harl.

10  Heyltie Ariens, zie III-V.

II-F  Neeltie Dircks, dochter van Dirck Boyens (I-B) en Tettie Thonis, is geboren rond 1585, is overleden voor dinsdag 27 10 1626. Neeltie werd hoogstens 41 jaar.

Neeltie trouwt op vrijdag 7 12 1607 te Gerecht Het Bildt op ongeveer 22-jarige leeftijd met Arien Clases, zie IV-DL.

Van Arien en Neeltie zijn acht kinderen bekend:

1  Dirck Arien Clases, zie III-W.

2  Heyltie Ariens, zie III-X.

3  Gerrit Ariens is overleden voor 1657.

4  Maertie Ariens, zie III-Y.

5  Tettie Ariens, zie III-Z.

6  Trijntie Ariens, zie III-AA.

7  Hendrick Ariens is geboren 1604 of 1605, zie III-AB.

8  Jannichie Ariens is geboren 1608 of 1609, zie III-AC.

II-G  Jannichie Dircks, dochter van Dirck Boyens (I-B) en Tettie Thonis, is geboren 1595 of 1596.

BP 500/7; hyp.bk 7.11.1653/1.5(?).1653 J.D. wed. Pyter Pyters, gesterkt met Harrent Pyters mijn zoon.

Jannichie was gehuwd met Pieter Pieters de Jonge, zoon van Pieter Pieters de Oude en Trijs Harrents. Pieter, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1587 of 1588, is overleden voor 5 1653. Pieter werd hoogstens 65 jaar en 5 maanden.

Bnr. 11, 30, 60, 61. Bijgenaamd “de jonge”. 1632/3 in k.4N. 35m.549r. (1628/30 Dirck Dircks), 1635 id.,1638 samen met Arjen Clasen pachter k.38 NwB. 1629/30 met o.a. Jan Daams pachter k.47 NwB. (of vader?); 1629/30 met Arien Jacobs pachter k.49 NwB. 1629/30 in k.3N ± 16m (2 percelen)., 1632/3 Jan Arjens, 1640 36m./19m., 1655 wed. v. P.P. de Jonge nr. 42 en 1/2 k. 38.
HvFr. 1649 getuige 62e jr. Hyp.bk 7.11.1653/1.5(?).1653 J.D. wed. P.P. gest.m. Harrent Pyters mijn zoon. Hyp.bk 13.1.1634/6.11.1633 e.l. St. Jp. Hyp.bk 15/1.5.1638 e.l. St. Jp. sch.a. mr Hero Ariens Isselmonde proc.post. HB en Grijtie Jans e.l. 500 cg., stede oud en nw billand. Hyp.bk 15.12./19.5.1638 e.l. o. St. Jp. hebben een sate nwe billanden gekocht v.d. Staten.
HB21 14.11.1642 P.P. de Jonge cur. v. Claes Everts zn .v Maertie (Marychie) Dircks (x Evert Clases).

Van Pieter en Jannichie zijn negen kinderen bekend:

1  Pieter Pieters, zie III-AD.

2  Harrent Pieters de Jonge, zie III-AE.

3  Dirck Pieters, zie III-AF.

4  Tettie Pieters, zie III-AG.

5  Maertie Pieters, zie III-AH.

6  Arien Pieters, zie III-AI.

7  Aeltie Pieters, zie III-AJ.

8  Antie Pieters, zie III-AK.

9  N Pieters, zie III-AL.

II-H  Grietje Dircks, dochter van Dirck Boyens (I-B) en Tettie Thonis, is geboren 1597 of 1598.

Grietje was gehuwd (1) met Gerrit Jacobs, zie IV-DS.

Van Gerrit en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Dirck Gerrits is geboren in 1618 te St. Jacobiparochie, zie III-AM.

2  Heiltie Gerrits is geboren in 1620, zie III-AN.

3  Willemtie Gerrits is geboren in 1624, zie III-AO.

4  Corsje Gerrits is geboren in 1627 te St. Jacobiparochie, zie III-AP.

5  Boyen Gerrits is geboren in 1627, zie III-AQ.

Grietje trouwt rond 1634 op hoogstens 37-jarige leeftijd (2) met Anne Clases, zoon van Claes Annes en Jannichie Cornelis. Anne, boer, wonende te Oudebildtzijl.

Bnr 205, 247. 1640 18m./29m. (buiten eigen land), 1655 nr. X Anne Clasen br en eig. Arent Bosch, 1655 meier k.7 eig. Arent Dircks Bosk menist.
DG. Komt ook voor als Anne Jacobs echter:; zie HB34/55: Grietie Dirck Boyens hvr. v. Anne Clases OBZ ; HB35/139 10.6.1656 Anne Clases oom v. kk. v. Neeltje Dirck Boyens.. Hyp.bk 7.6.1647/..1644 e.l. Vrp. verk. huis en land 48 mg oud en nieuw billand, huur 10 jr, 25.000 g. (procl.bk 30.9.1644 18 1/2 m. oud en 29 1/2 m. nw billand, kopers Aert Dirck Boses en Dirk Boses te A`dam).
Hyp.bk 8.1.1645/7.6.1643 borg voor Harrent Phil. en Tettie Corn. Aut. 4.3.1642 cur. kk van Eelke Claesdr. en Tonis N.

Van Anne en Grietje zijn twee kinderen bekend:

6  Tettie Annes, zie III-AR.

7  Claas Annes, zie III-AS.

II-I  Boyen Dircks, zoon van Dirck Boyens (I-B) en Tettie Thonis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1600, is overleden voor dinsdag 10 7 1674. Boyen werd hoogstens 74 jaar.

Bnr 35, 71. 1629/30 in k.7N. 16m.136r., 1635 id., 1638 samen met Douwe Tjaerds (schoonzn v. tante) pachter k.33 NwB., 1640 16m.136r./28m.259r., 1655 nr. 5 en 1/3 k. 33, 1670 nr.5.
DG. Aut. 1.3.1654 oom kk. Dirck Cornelis. Akte dd 18.11.1662 (Prot. Sibr. Aenae/25) ook kk. uit 2e huwelijk. HvFr. 1649 getuige 49e jr. Hyp.bk 24.5./1.5.1624 e.l. St. Jp. sch. a. Antie Rymers wed. Jan Gerbens, get. Thonis Gerbens en Arien Gerbens.
Hyp.bk 12.6.1673/21.3.1671 B.D. huisman St. Jp. sch. a. Harrent Pieters en Hendrick Joris 1000 cg. inz. erfenis van Neeltjes (dr) moeder, borgen o.a. Anne Clasen cur. over Corn. Dircks en Bocco Clasen cur. wkk. Schelte Jeltes.
Hyp.bk 7.5.1675/21.3.1671 Lenert Gerbens, brouwer, Job Symens, Dirck Boyens en Claes Walings beiden bakker St. Jp. zijn borg voor Boyen Dircks hun (schoon)vader. HB40/64v. 10.7.1674 inv. sth. B.D., St. Jp. ten verz. v. Lenert Gerbens c.s., wed. is Tyetske Piers, heel korte inventaris, levendige have: een koe. Hyp.bk 26/16.6.1648.B.D. koopman St. Jp. Procl.bk 19.5.1656 B.D. verk. 14m.19.r. in k. 33 aan Tjebbe Pieters, Harl., Gerrit Jac. Stevens erven W., Dirk Hendrick Philips N. en Jan Jans Ysselmonde O.
Recesbk 3.3.1656 Barthout en Waling Corn. erfgen. v. moeder Maertie Walings, hun zuster si Amerens Corn. x Boyen Dircks.
HB21 4.2.1639 armvoogd St. Jp.

Boyen was gehuwd (1) met Amerens Cornelis, zie V-AV.

Van Boyen en Amerens zijn vijf kinderen bekend:

1  Tettie Boyens, zie III-AT.

2  Cornelis Boyens, wonende te Amsterdam.

HB42/92 8.4.1680 de kk. v. Corn. Boyens te Amsterdam absent.

3  Neeltje Boyens, zie III-AU.

4  Grietje Boyens, zie III-AV.

5  Dirck Boyens, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1630.

Hyp.bk 16/14.2.1667 mr bakker en vrijgezel St. Jp. Hyp.bk 27.1.1675 bakker, broer van Tettie Boyens. HB42/92 8.4.1680 inv. sth. D.B. (n.n.begr.), geen onr. goed., erven zijn br. en zrs.

Boyen trouwt op donderdag 17 12 1654 te St. Jacobiparochie op ongeveer 54-jarige leeftijd (2) met Tzietske Piers.

Vlgs de akte van 18.11.1662 (Prot. Sibr. Aenae/25) had T.P. al een kind uit een eerder huwelijk en ook bij B.D., maar geen namen.

Beiden van St. Jp., hij wed.nr en ouderling.

II-J  Neeltie Dircks, dochter van Dirck Boyens (I-B) en Tettie Thonis, is geboren in 1602, is overleden voor 1654. Neeltie werd hoogstens 52 jaar.

Twee dochters Neeltje van Dirck Boyens en T.T.! HB32/115 1646 sch. vaderl. goederen: Neelke Dirck Boyens, wed. M.B., nu hsvr. v. Cornelis Claes te Vrp. en Jacob Clasen (x Tettie Michiels), Waling Daems en Symen Gerrits cur. ovver kk.
HB34/84 1.3.1654 inv. sth. N.D.B. hsvr. v. C.C. op aangeven v. C.C. met Barthout Michiels, Steven Corn. en Boyen Dircks, omen en cur. over de kk. v. N.D.B bij Michiel Bartouts en C.C.

Neeltie trouwt rond 1620 op ongeveer 18-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Michiel Barthouts, zoon van Barthout Barthouts en Trijntie Gerrits. Michiel, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1590, is overleden voor 1645. Michiel werd hoogstens 55 jaar.

Bnr 200, 201, 245. Wassenaarbk bl.127. BP500/42. 1629/30 voor de helft pachter k.10 NwB.., Jelle Dirck Willems andere helft., 1638 samen met Aert Claeses, 1638 koopt 9m.574r in k.22S., 1629/30 in k.23N. totaal ± 11m., in 1638 gekocht (26m.433r.), 1635 16m.459r., 1640 26m.300r eigen land.
Aut. 3.3.1646 Neelke Dirck Boyens, cur. kk. Jacob Clases, zwager v. Neeltie en Waling Clases en Symen Gerrits. Aut. 6.7.1653 Steven Corn., Anne Clasen en Boyen Dircks, ooms en cur.

Van Michiel en Neeltie zijn zes kinderen bekend:

1  Tettie Michiels is geboren rond 1620, zie III-AW.

2  Barthout Michiels is geboren 1626 of 1627, zie III-AX.

3  Dirckie Michiels is gedoopt op maandag 24 12 1629 te Vrouwenparochie.

4  Rints Michiels is gedoopt op donderdag 20 1 1633 te Vrouwenparochie.

5  Dirk Michiels is geboren 1634 of 1635, zie III-AY.

6  Trijntje Michiels is geboren 1637 of 1638, zie III-AZ.

Neeltie trouwt op woensdag 11 10 1645 te Vrouwenparochie op 43-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Cornelis Clases, zie VI-DC.

Van Cornelis en Neeltie is een kind bekend:

7  Grietie Cornelis is geboren 1647 of 1648.

II-K  Tettie Dircks, dochter van Dirck Boyens (I-B) en Tettie Thonis, is geboren in 1604.

Tettie was gehuwd met Steven Cornelis, zie V-AY.

Van Steven en Tettie zijn vijf kinderen bekend:

1  Neeltje Stevens, zie III-BA.

2  Grietie Stevens is gedoopt op donderdag 5 5 1622 te St. Annaparochie, zie III-BB.

3  Willem Stevens is geboren rond 1624, zie III-BC.

4  Tettie Stevens is geboren rond 1625, zie III-BD.

5  Dirck Stevens is gedoopt op donderdag 29 8 1641 te St. Annaparochie, zie III-BE.

II-L  Arien Heymans Scheyff, zoon van Heyman Scheyff (I-C), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 124. 1547/8 t/m 1566/7 pachter in k.17 ±30 mg; 1566/7 k.19 2,3 mg., 1574/5 de jongste wkk. v. A.Sch. en Vrp k.24 en 25. Aantekening bij k. 17: Pieter Corn. Bonte en Jacob Sixma voorm. jongste kk. v. A.Sch.; deze waren beide getrouwd met dochters van Jan G. Kuyck(en) en Connegondt Corstiaens en misschien was de vrouw v. A.Sch. ook een dochter gezien de naam Corsie. 1566/7 in k.24 Vrp. 7m.338r., daarna naar Dirck Gabbes; 1566/7 k.25 Vrp. 3m.426r., daarna Dirck Gabbes.

Van Arien en een onbekende vrouw zijn zes kinderen bekend:

1  Heyman Scheyff, zie III-BF.

2  Neeltie Ariens Scheyff, zie III-BG.

3  Jannichie Ariens Scheyff, zie III-BH.

4  Heyltie Ariens Scheyff, zie III-BI.

5  Corsie Arriens Scheijff, zie III-BJ.

6  Philips Ariens Scheyff, zie III-BK.


Generatie III

III-A  Cornelis Hendricks Gelder, zoon van (?)Hendrick Cornelis Gelder (II-A) en (?)Gryt Symens, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 14.3.1613 (prb.41) C.H.G.St. Jacobiparochie en Allert Cornelis, erfgen. v. Hendrick Corn. Gelder en Griet Symens, dragen over aan Aert Hendricks, mede-erfgen. de brw. v. 6 m. NwB. met 1000r. oud billand m. hs en sch. de oude dijk Z., Jan Jobs O., Hotze Douwes W.een boerderij a.d. Oude Dijk. HvFr quacl. /232 4.2.1613 Adriaen Gijsberts en Sytske Hanskes e.l. contra Corn. H. Gelder, St. Jp. x Maritge Auckes.
Hyp.bk 27.5./28.4.1612 C.H.G. en M.A. e.l. St. Jp. Hyp.bk 26/13.7.1614 Claes Martens x Geertie Hanses en Otte Hanses x Geert Gerbens beiden St. Jp. kopen 22½ mg billand van stiefvader C.H.
NB HB21 24.7.1643 Evert Corn. x Claesie Corn. Gelder mede erfgen. v. Corn. Corn. Gelder en Antie Jans, hun ouders en schoonouders vs. Arien Corn. Gelder; Corn. Hendricks moet dus zijn Corn. Corn.!

Cornelis was gehuwd met Marijtgie Auckes. Marijtgie is overleden voor 1615.

Weduwe van Hanske N. Hyp.bk 10.6.1616/19.7.1615. kk. v. M.A. dragen vordering over, Corn. Hendricks Gelder, stiefv.

Marijtgie was eerder gehuwd (1) met Hanske N..<1>

Van Cornelis en Marijtgie is een kind bekend:

1  Hendrick Cornelis Gelder, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1629/30 in k. 3N. 0.500 m. + deel K.51 NwB.

III-B  Aert Hendricks Gelder, kind van (?)Hendrick Cornelis Gelder (II-A) en (?)Gryt Symens, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 59. Hyp.bk 20.4./21.1.1616 A.H.G. en A.C., dr. en erfgen. v. Corn. Harmens en Trijntie Aesgedr. verk. 1/2 huis te St. Jp. aan Hendrick Jans en Auck Sippedr. te St.Jp.
Hyp.bk 31.12.1616 (prb.43) e.l. St. Jp huren 5m. NwB v. Wilcke Tyesses en Aertie Joris te Lwd., de nieuwe dijk N., Aert Jans O., Arien Jacobs W.
Recesbk 18.7.1614 Aert Boyens c.u. . Aert Hendricks.

Aert was gehuwd met Albertie Cornelis, dochter van Cornelis Harmens en Trijntie Aesgedr.

Van Aert en Albertie is een kind bekend:

1  Symen Aerts Gelder, zie IV-A.

III-C  N.N. Gelder, dochter van (?)Hendrick Cornelis Gelder (II-A) en (?)Gryt Symens.

N was gehuwd met Feycke N..

Van Feycke en N is een kind bekend:

1  Trijn Feyckes is geboren in 1595, zie IV-B.

III-D  Symen Ariens, zoon van Adriaen Symons (II-B), boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 18. BP500/14: 1574/1593 pachter boerderij vader. 1578 Symon Adriaensz. 3 cg.1574/5 pachter k.44 NwB.

Symen was gehuwd met Auck Joris, dochter van Joris Ariens en Maritien Aerts.

Quaclap juni 1608: Gijsbert Claesz. voor zijn kk ( of gebrs., niet duidelijk)., Arien Symens u.n.v. Auck Joris zijn moeder, Hendrik Joris en Jan Jobs (x Lijsbet Joris) en caverende voor Arien Joris en Daem Cornelis als voogd over Maritgen Joris en Wilke Tyesses als voogd over Aertie Joris contra Corn.Hendricks van Gelder.
Hyp.bk 24.5.1616/16.5.1621.

Van Symen en Auck zijn acht kinderen bekend:

1  Jacob Symens, zie IV-C.

2  Jan Symens, zie IV-D.

3  Cornelis Symens, zie IV-E.

4  Maertie Symens, zie IV-F.

5  Aert Symens, zie IV-G.

6  Tette Symens, zie IV-H.

7  Arien Symens (Slim) is geboren in 1573, zie IV-I.

8  Symen Symens is geboren in 1589, zie IV-J.

III-E  Waling Ariens, zoon van Adriaen Symons (II-B), boer, wonende te Vrouwenparochie en te Oudebildtzijl, is overleden voor donderdag 25 6 1626.

Bnr 252. 1629/30 in k.25S. 3m.300r., id. in k.28N. 21m.500r., id. in k.33 N. 1m.300r., 1635 23m.200r., 1640 erven W.A. 23m. , 1640 nogmaals W.A. 23m. eigen land; n.b. dit betreft wrsch. andere W.A. (x Teuntie Hendriks).Hyp.bk 1635/16.5.1630 Dirk Barthouts en Lijsbet Luyties e.l. Vrp., sch. a. Arien en Jacob Symens gebr, als cur. v. Waling Ariens nagelaten wkk.
Vermoedelijk broer van Symen Ariens want: Aut . 25.6.1626: Arien en Jacob Symens, zusterlingen van vaderszijde, curatoren over de kk. en ook S.A. heeft dochter Maartje; W.A. ovl., moeder Neeltje Hendrick Joris. Aut. HvF 4.12.1633: Simen Ariens en Jacob Simens, oom, cur. over Simen Waling Ariens.
Hyp.bk 7.7.1622/4.5.1622 Corn.Corn. en Anna Jan Walings e.l. Vrp., sch.a. Waling Ariens en Neeltie Hendricks e.l. Vrp.
Hyp.bk 5.5.1630 Arien en Jacob Symens als voogden over W.A. wk. bij N.H. Hyp.bk 14.7.1622/29.5.1621 Jacob Symens en Jobye Cornelis e.l. o. St. Jp. a.d. OBD sch. a. W.A. bij de Olde Biltzijl, onze oom, onderpand stede billands.
1629/30 nog als pachter samen met Jacob Ritskes in 2e k. Nw Bildt; 1638 samen met anderen; 1638 met Aef wed. Wilte (Lulofs) pachter k.4 NwB (v/h. Bartout Cl. Hendricks en Wilte Lulofs).

Waling trouwt op zondag 3 7 1616 te het Bildt (Ger.) met Neeltie Hendricks, dochter van Hendrick Joris en Hiltie Cornelis.

2ex Dirck Hillebrands? zie hyp.bk 7.10.1638/20.5.1633 D.H. en N.H. e.l. OBZ sch. a. erven v. Arien Symens en Trijntie Walings en id. 8.1.1639/20.5.1633 aan Ariaentie Jacobs wed. Willem Claes en aan Jacob Symens als cur. v.d. kk.v. Waling Ariens.

Neeltie was later gehuwd (2) met Dirck Hillebrands.<2,3>

Van Waling en Neeltie zijn vier kinderen bekend:

1  Maertie Walings is geboren te Vrouwenparochie, zie IV-K.

2  Trijntje Walings, zie IV-L.

3  Simen Walings, zie IV-M.

4  Ariaentie Walings, zie IV-N.

III-F  (?)Jacob Ariens, kind van Adriaen Symons (II-B), wonende te Berlikum.

Quaclap 11.3.1605: Jacob van Loo namens cred. v. Jacob Ariens c.u. contra Claas Heres, St. Ap. en Jacob Ariens en Neeltie Dircks e.l. Belkum, de kooppenningen moeten worden gelicht bij Waling en Simon Aris.

(?)Jacob trouwt voor 1605 met Neeltie Dircks.

III-G  Waling Walings, zoon van Waling Symons (II-C) en Fookel N, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1605.

Bnr 14, 23, 61. BP500/11, 1570 a.d. Westerdijk, later OBD 1574/5 en 1593 nog k.3, (voorgaande pachter Claes Stans). 1574/5 pachter k. 48 NwB.
1578 6 cg. Hyp.bk 7.6./3.6.1619 veel erfgen. v. Grietie, Walings wed. genoemd. HvFr 16701/87 1585 met Jan Frans v.d. Mey cur. over Aeff Jans (x Corn. Dominicus). GJ2009/220.
Dagbk D.J.

Waling was gehuwd met Griet Hendriks, dochter van Hendrick N. en (?)Marichie N.. Griet is overleden na 1610.

Zuster van Claes Hendricks.

Van Waling en Griet zijn acht kinderen bekend:

1  Fookel Walings, zie IV-O.

2  Jan Walings, zie IV-P.

3  Marichie Walings, zie IV-Q.

4  Lijsbet Walings, zie IV-R.

5  Trijn Walings, zie IV-S.

6  Maartje Walings, zie IV-T.

7  Syourt Walings is geboren 1569 of 1570, zie IV-U.

8  Hendrick Walings is geboren rond 1573, zie IV-V.

III-H  Jan Walings, zoon van Waling Symons (II-C) en Fookel N, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 38, 40, 45, 67, 73. G.J. 2009/227. 1578 3 cg. 1566/7 pachter in k.3 5m.442r. en 1566/7 en 1574/5 in k.4. (aantek. Sannes: Schierhuis), in 1574/5 gedeelte van perceel naar Barthout Barthouts; 1574/5 pachter in k.9 24m.542r (helft perceel v/h erven Jan Goverts). 1574/5 pachter k.31 NwB. 1574/5 met Jacob Gerryts pachter k.40 NwB (v/h Daem Corn. en Jasper Jans). Recesbk 8.5.1592 Jan Walings ± 12 jr dood.

Jan was gehuwd met Mate Damusdr ook genaamd (?) Mate Damusdr, dochter van Daam Cornelis. Mate is overleden na 1582.

Mate zou een zuster kunnen zijn van Cornelis Daams (x Gertie Jans van der Mey), deze heeft ook een Aeff en Arien (GJ 2009/170)

Van Jan en Mate zijn acht kinderen bekend:

1  Aeff Jans, zie IV-W.

2  Daem Jans, zie IV-X.

3  Ariaen Jans, zie IV-Y.

4  Waling Jans, zie IV-Z.

5  Arien Jans, zie IV-AA.

6  (?)Anna Jan Walings, zie IV-AB.

7  (?)Cornelis Jan Walings.

Recesbk. 6.11.1592.

8  Jannichie Jans is geboren 1579 of 1580, zie IV-AC.

III-I  (?) (?)Hercke Walings (Heere), waarschijnlijk zoon van Waling Symons (II-C) en Fookel N, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 36. 1566 pachter van plaats a.d. OBD naast die van Waling Symons (BP 500/25); op de kaart van 1570: Heero Walings. 1566/7 en 1574/5 pachter in k.7 19m.487r. 1566/7 en 1574/5 samen met Aene of Anne Andries pachter k.32 NwB, daarvoor Andries Andries.
HvFr 16702/242 en 243 dd. 20.5.1587 Joris Ewouts en Here Walings procederen samen met Waling en Claes Heres als voogden over Bartout Claes (zn v. Cl.B. en Aeffien Here Walings) en Marytgen Remmelts als moeder v.h. dr. Aeffien bij Cl.B.en vader Remmert Gerbrants en neef Pyter Dircks tegen Adriaen Bartouts, burgemr Harlingen etc.
Pers.Imp. 1578 3 cg.

(?)Hercke was gehuwd met (?)N. Olpherts.

Van (?)Hercke en (?)N zijn zeven kinderen bekend:

1  Aeffien Heeres, zie IV-AD.

2  Olphert Heeres, zie IV-AE.

3  Waling Heeres, zie IV-AF.

4  Claes Heeres, zie IV-AG.

5  (?)Rieme Heredr, zie IV-AH.

6  (?)Trijn Herodr, zie IV-AI.

7  (?)Otto Heerckes, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1574/5 en 1593 pachter in k.3.

III-J  Tryn Walings, dochter van Waling Symons (II-C) en Fookel N.

Hyp.bk jan 1615/20.5.1606 Arien Jan Walichs en Machteld Sydses e.l. St. Jp., sch. a. Tryn Walichs ald. 500 cg.

Tryn was gehuwd met Jan Piers. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1578.

Bnr 21, 62. Pers. Imp. 1578 Jan Piers wed. 6 cg. HvFr. 16702/419 25.1.1588 J.P. i.l. x Tryn Walings. 1593 wed. pachter in k.3. 1574/5 pachter k.47 NwB. v/h Foeckel Walichs.

III-K  Anna Walings, dochter van Waling Symons (II-C) en Fookel N.

Anna was gehuwd met Jarich Douwes.

HvFr. 16702/419 25.1.1588 A.W. x J.D., moeder v.e. kind.

III-L  Tettie Cornelis, dochter van Cornelis Barthouts (II-D) en Aechie Dircks, is geboren rond 1607.

Tettie trouwt op woensdag 10 5 1628 te Vrouwenparochie op ongeveer 21-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 25-jarige Harrent Philips Scheyff, zie IV-DU.

Hij v. OBZ, zij v. St. Ap.

Van Harrent en Tettie zijn vier kinderen bekend:

1  Maartje Harrents Scheyff, zie IV-AJ.

2  (?)Teuntie Harrents Scheyff, zie IV-AK.

3  Philips Harrents Scheyff is gedoopt op donderdag 26 6 1631 te Vrouwenparochie.

4  Arien Harrents Scheyff is gedoopt op donderdag 8 9 1633 te Vrouwenparochie.

Tettie trouwt op donderdag 23 4 1654 te Vrouwenparochie op ongeveer 47-jarige leeftijd (2) met Evert Jans Kuyck, zoon van Jan Dircks Kuyck en Neeltje Clases. Evert, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 225. 1632/3 in k.22S. 1m.415r.en 15m.138r. , id. in k.23S. 3m. (v/h zijn vader), 1640 43m., 1655 nr. 21.
Aut. 14.10.1639 cur. Tryntie (22e jr) kind van Tyaart Jacobs. Recesbk 17.1.1648 mede erfgen. v. schoonvader Folckert Jacobs.
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 155.7.1.

Evert was eerder gehuwd (1) met Trynke Folckerts.<4,5>

Beiden v. Vrp.

Tettie trouwt op donderdag 3 1 1664 te Vrouwenparochie op ongeveer 57-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 52-jarige Claes Harrents, zie V-AP.

Datum is 3e procl., hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

III-M  Dirck Cornelis, zoon van Cornelis Barthouts (II-D) en Aechie Dircks, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1611 of 1612, is overleden voor donderdag 25 11 1649. Dirck werd hoogstens 37 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Aut. 1.3.1654 Tettie Corn. wed. Harrent Phil. Scheyf, tante. HB 35/62 23.2.1657 en 36/248 29.4.1663 rek. door Boyen Dircks DG; Anne Clasen DG (ooms) en Arien Gerrits omen. HB34/160v. 26.11.1660 rek. HB36/248 29.4.1663 rek. HB38/43 2.6.1668 rek. Claes Harrents man v. tante Tettie Corn.
Bij doop Aechie al ovl., dooph. is Harrent Philips OBZ.

Dirck trouwt op donderdag 22 2 1646 te St. Annaparochie op hoogstens 34-jarige leeftijd met Neeltie Andries. Neeltie is overleden voor zondag 1 3 1654.

HB34/93 16.4.1654 inv. sth. N.A. hsvr. v. Dirck Crelissen te St. Ap.

Van Dirck en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Dircks is geboren 1647 of 1648, zie IV-AL.

2  Aechie Dircks is gedoopt op donderdag 25 11 1649 te St. Annaparochie.

III-N  Tettie Ariens, dochter van Arien Jacobs (IV-DT) en Trijntje Dircks (II-E), is geboren te St. Jacobiparochie.

Tettie trouwt op maandag 27 2 1634 te het Bildt (Ger.) (1) met Cornelis Ariens (Slim), zie V-Y.

Van Cornelis en Tettie is een kind bekend:

1  Maertie Cornelis is geboren 1653 of 1654, zie IV-AM.

Tettie trouwt na 1634 (2) met Andries Jarichs. Andries, wonende te Finkum en te Sneek.

1698/1708 St. Jp. de erven 5m.181r in nr.19 k.50.
Hyp.bk 17.8./1.5.1648 A.J. te Sneek als vader en v. v. Grietie en Hiscke Andrysdr bij wln Tettie Arien Jacobs met consent v. Trijntie Dirck Boyens bestemoeder verk. huis te St. Ap., naastl. het rechthuis ten O. Aet Jan Bruins wed. ten W.

Van Andries en Tettie zijn twee kinderen bekend:

2  Grietie Andries.

3  Hiske Andries.

III-O  Ariaentie Ariens, dochter van Arien Jacobs (IV-DT) en Trijntje Dircks (II-E).

Ariaentie was gehuwd met Jan Jans Isselmonde, zie VI-DG.

Van Jan en Ariaentie zijn drie kinderen bekend:

1  Tettie Jans Isselmonde, zie IV-AN.

2  (?)Jan Jans Isselmonde, landmeter.

Hyp.bk 4.3./25.2.1706: vlgs meting dd. 25.10.1688 door wln landmeter Jan Jans Yselmonde.

3  Trijntie Jans Isselmonde, zie IV-AO.

III-P  Claes Ariens, zoon van Arien Jacobs (IV-DT) en Trijntje Dircks (II-E), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zondag 13 1 1669.

Bnr 15, 65, 67. Wass.bk/174. 1670 Claes Ariens wed. nr. VII (Fran.land) en nr.26 1/4 k.43 (menist).
Aut. 18.1.1671 cur. Steven en Gerrit Arien Jacobs ooms en DG. Hyp.bk 30.8.1686/6.5.1662 C.A.J. en N.A. e.l. St. Jp. sch. a. Arien Lammerts en Sytske Tiallings e.l. 2000cg. Hyp. bk 18.8.,1671/13.1.1669 N.A. wed. Cl.A. St. Jp., borg Sioerd Ariens, broer v. Neeltie. HB39/68 18.1.1671 scg. en d., N.A. hertr. Gerrit Pieters
Procl.bk 26.5.1662 Cl.A.Jac. koopt 9m.150r. in k. 43 van Gose Joris, de erven Arien Claes O en Keth N.

Claes trouwt op donderdag 12 5 1650 te St. Jacobiparochie met de ongeveer 19-jarige Neeltie Ariens, zie V-HF.

Van Claes en Neeltie zijn vijf kinderen bekend:

1  Jannichie Clases, zie IV-AP.

2  Trijntje Clases, zie IV-AQ.

3  Tettie Clases, zie IV-AR.

4  (?)Arien Clases Kok, zie IV-AS.

5  Marten Clases, zie IV-AT.

III-Q  Willemtie Ariens, dochter van Arien Jacobs (IV-DT) en Trijntje Dircks (II-E).

Willemtie was gehuwd met Claas Ariens, zie V-HG.

Van Claas en Willemtie is een kind bekend:

1  (?)Arjen Clases, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1708/1718 met Corn. Wops nr. IV (Fran.land).

III-R  Willem Arien Jacobs, zoon van Arien Jacobs (IV-DT) en Trijntje Dircks (II-E), boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden op zondag 29 7 1668.

Bnr 111. 1670 St. Ap. W.A. kk. nr.35 (Luurkepolle).
Wass.bk/175. Hyp.bk 24.5.1667/1.5.1661 W.A.J. en Trijntje Jans e.l. kopen sate lands van Jarich Martens en Teetske Pieters (S. nr 27 St.Ap.). HB38/130v. 29.7.1668 inv. sth. Willem Ariens op ZW v. St. Ap. heden ovl. cur. 2 onm.kk. Gerrit Ariens en Ysbrand Jans omen, Wytske Gerrits bestem., boerderij met 432 mg. oud gep. billand.
HB41/70v. z.d. (1677/8) rek. d. Isbrant Jansen, timmerm. en houtk. St. Ap. als cur. naast Gerrit Ariens, Vrp. over wkk., Wytske Gerrits bestem. x Evert Claes; Philips Walings “mijn swager”; Arien Jacobs grv., Trijntie Ariens grm., Berber Feddes (x Gerrit) grm.
HB42/64v. 26.1.1680 rek. d. Isbrand Jans, Arien Beerts huurt plaats.

Willem was gehuwd met Trijntie Jans, dochter van (?)Jan Ysbrands en Wytske Gerrits. Trijntie is overleden voor zondag 29 7 1668.

Vlgs Wass.bk Tr. J. Ysbrands.

Van Willem en Trijntie zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntie Willems.

HB42/64v. 26.1.1680 innocent.

2  Berber Willems, zie IV-AU.

III-S  Steven Ariens, zoon van Arien Jacobs (IV-DT) en Trijntje Dircks (II-E), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 70, 120. Wass.bk/174. 1655 St. Jp. samen met Jan Jac. Stevens en Claes Barthouts elk 1/4 k. 34 (menist). 1670 St. Ap. nr. 28 (Nrd Middelw., W Langh.weg).
Hyp.bk 12/9.8.1667 e.l. a.d. Middelweg St. Ap. Procl.bk 12.3.1655 St.A.J. c.u. kopen 11 m. m. hs en sch. in k. 34 op zuid v.d. nieuwe dijk, van Trijntie Arien Jacobs.

Steven was gehuwd met Heyltie Barthouts, zie V-IC.

Van Steven en Heyltie zijn twee kinderen bekend:

1  Arien Stevens, zie IV-AV.

2  Antie Stevens, zie IV-AW.

III-T  Corsie Ariens, dochter van Arien Jacobs (IV-DT) en Trijntje Dircks (II-E), is overleden voor zondag 7 4 1669.

Corsie trouwt op donderdag 25 5 1651 te St. Jacobiaprochie met (?)Jan Hendrick Clases, zie V-HJ.

Beiden v. St. Jp.

Van (?)Jan en Corsie zijn twee kinderen bekend:

1  Jannichie Hendricks is geboren 1653 of 1654.

2  Tettie Hendricks is geboren 1654 of 1655.

III-U  Gerrit Arien Jacobs, zoon van Arien Jacobs (IV-DT) en Trijntje Dircks (II-E), boer, wonende te Vrouwenparochie.

Aut. 18.1.1671 DG als oom cur. kk. Claes Arien Jacobs en Neeltie Ariens. HB42/64v. 26.1.1680 G.A., huism. Vrp. cur. kk. Willem Ariens.

Gerrit was gehuwd met (?)Geertie Walings van der Mey, zie IV-CO.

III-V  Heyltie Ariens, dochter van Arien Jacobs (IV-DT) en Trijntje Dircks (II-E).

Dr v. Arien Jacobs en Trijntie Dirk Boyens?

Heyltie trouwt op vrijdag 3 7 1637 te Gerecht Het Bildt met Arien Jacobs, zie V-F.

Beiden v. St. Jp., patr. bruid Arien Jacobs.

Van Arien en Heyltie zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit Arien Jacobs, wonende te Vrouwenparochie.

Aut. 24.12.1662 DG Aut. 4.3.1679 als oom cur. kk. Dirck Arien Jacobs.
1670 Vrp. Gerrit Ariens nr. 41 (dezelfde?). 1708 gebr. 24m.150r in nr.38 k.31 en 3m.300r. in nr.39 k.30, 1718 gebr. 26m.300r in nr.38 k.31 en 2m.211r. in nr-39 k.30. Recesbk.29.101660 G.A.Jac. koopt 3 1/2 mg. land NwB k.50. van D.A.Jac. en Doetje Jans (NB impliceert dit dat Gerrit ook onder St. Jp. woont?).
NB HB22 26.7.1658 G.A.J. en Neelke Gijsbert Claes e.l. o. St. Jp.

2  Dirck Arien Jacobs, zie IV-AX.

3  (?)Arien Ariens Brandenburg, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

k. 50 NwB.

III-W  Dirck Arien Clases, zoon van Arien Clases (IV-DL) en Neeltie Dircks (II-F), brouwer, wonende te Leeuwarden en te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 12 2 1683.

Bnr 4, 65. 1655 D.A.Cl. nr. 19 menist, 1670 nr.IV (Fran.land).
Prot. H.W./54 12.2.1683. Hyp.bk 14.6./3.5.1648 D.A.Cl. en F.A.Symens e.l. brouwers te Lwd. Hyp.bk 8.5./10.4.1651 e.l. St. Jp. sch.a. Simen Ariens en Trijntie Ariens e.l. St. Ap., onderpand huis en landen te St. Jp. onlangs gekocht. Hyp.bk 2.1.1672/13.12.1667 D.A. brouwer St. Jp. en F.A. e.l. huren plaats op Nw Bildt van wed. Th. Keth, Harl. Procl.bk 12.2.1672 Heemraad v. Wijngaarden koopt boerderij NwB. gr. 48 m. m. hs en sch. c.a. waarvan D.A.Cl. nog 3 jr huur heeft, Jan Hendrick Phil. W., Neeltie Claes Ariens Z., de koper e.a. O.en NBD N.
HB21 12.2.1644 erven A.S. en Tr.W.: o.a Fokeltie Ariens x Dirck Arien Claes.

Dirck trouwt op vrijdag 13 2 1643 te het Bildt (Ger.) met de hoogstens 21-jarige Fookel Ariens (Slim), zie V-AA.

Van Dirck en Fookel is een kind bekend:

1  (?)Antje Dirck Ariens, zie IV-AY.

III-X  Heyltie Ariens, dochter van Arien Clases (IV-DL) en Neeltie Dircks (II-F).

Heyltie trouwt in 1637 met Lourens Hendricks van der Meij, zie VI-BS.

Van Lourens en Heyltie zijn vijf kinderen bekend:

1  Geertje Lourens van der Meij, zie IV-AZ.

2  Dirk Lourens van der Meij is overleden voor 1698.

1698 St. Jp. de wed. samen met Reiner Gerbens eigenr 4m.375r. in nr. 28 k.41. Hyp.bk 3.7.1700/25.11.1699 D.L. hsm. o. St. Jp. verk. a. Lieuwe Rinses mr smid St. Jp. de helft v. 2 mg winterkoren, de andere helft behoort Gerben Crelissen. Procl.bk 16.2.1685 Dirk Lourens niaert 2/5 v, 4m.375r. NwB. o. St. Jp.,dat verkocht wordt door Arien en Hendrick Lourens bij Waling Walings in huur.

3  Claes Lourens van der Meij.

4  Arien Lourens van der Meij, zie IV-BA.

5  Hendrick Lourens van der Meij.

III-Y  Maertie Ariens, dochter van Arien Clases (IV-DL) en Neeltie Dircks (II-F).

Maertie was gehuwd met Harmen Jacobs.

Naam vrouw komt voor bij sch. en d. inz. kk. Arien Harmens, zie ald. Recesbk 18.2.1650 e.l. genoemd, zij dr v. Arien Cl. Hendriks en Neeltie Dirks.

Van Harmen en Maertie is een kind bekend:

1  Arien Harmens, zie IV-BB.

III-Z  Tettie Ariens, dochter van Arien Clases (IV-DL) en Neeltie Dircks (II-F).

HB36/54v. 17.7.1663 inv. sth. T.A., wed. B.D., koopman St. Ap.; land o.a. Muncke Billand en 24 mg eigen oud billand en huis St. Ap.

Tettie trouwt op maandag 27 2 1634 te Gerecht Het Bildt met de 29-jarige Barthout Daem Jans, zie V-BR.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Barthout en Tettie zijn acht kinderen bekend:

1  Daem Barthouts is gedoopt op donderdag 12 1 1634 te St. Annaparochie, zie IV-BC.

2  Neeltie Barthouts is gedoopt op donderdag 7 2 1636 te St. Annaparochiie, zie IV-BD.

3  Jannichie Barthouts is gedoopt op donderdag 15 4 1638 te St. Annaparochie.

4  Aegie Barthouts is geboren rond 1640, zie IV-BE.

5  Jannichie Barthouts is geboren rond 1644, zie IV-BF.

6  Arien Barthouts is gedoopt op donderdag 5 11 1648 te St. Annaparochie, zie IV-BG.

7  Dircktie Barthouts is gedoopt op zondag 25 12 1650 te St. Annaparochie, zie IV-BH.

8  Antie Barthouts is gedoopt op donderdag 12 2 1654 te St. Annaparochie, zie IV-BI.

III-AA  Trijntie Ariens, dochter van Arien Clases (IV-DL) en Neeltie Dircks (II-F).

Trijntie trouwt op vrijdag 13 2 1643 te Gerecht Het Bildt met Symen Ariens (Slim), zie V-U.

Hij van St. Ap., zij geb. te St. Jp.

Van Symen en Trijntie zijn vier kinderen bekend:

1  Arien Symens (Slim), zie IV-BL.

2  Waling Symens de Jonge (Slim), zie IV-BJ.

3  Aeghie Symens (Slim).

4  Neeltie Symens, zie IV-BK.

III-AB  Hendrick Ariens, zoon van Arien Clases (IV-DL) en Neeltie Dircks (II-F), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1604 of 1605, is overleden voor vrijdag 13 1 1668. Hendrick werd hoogstens 63 jaar en 13 dagen.

Bnr 41.1632/3 in k.9N. 18m.114r. en in k.10N. 8m.163r., 1635 26m.280r.,1640 26m.270r., 1655 H.A.Cl. nr. 31 menist, 1670 H.A.Cl. kk.
Vlgs aut. 17.7.1663 als oom en DG cur. v. kk. Bartout Daems en Tettie Ariens, bij inv. 1648 (HB33/99v.) wordt Hendrik echter niet genoemd en zijn er 7 volwassen kk. uit het 1e huwelijk. Aut. 13.1.1668 cur. Dirck Dircks Kuyck neef en Dirck Arien Claes DG en oom. HB32/14. HB38/39 24.2.1668 sch. en d. tussen kk., Dirck Arien Claes en Dirck Dircks Kuyck cur. v. Arien Hendricks, Jan Evert Claes x Neeltie Hendricks.
Hyp.bk 17.5.1636 (blz. 232 S.) H.A. en L.J.C. e.l. St. Jp., borg Arien Clases vader. HB21 21.7.1645 Hendrick Arien Claes contra Tiesse Feddes koopman St. Jp.

Hendrick trouwt op woensdag 1 12 1627 te Vrouwenparochie op hoogstens 22-jarige leeftijd met Lijsbet Jans Kuyck, dochter van Jan Dircks Kuyck en Neeltje Clases. Lijsbet is overleden voor vrijdag 13 1 1668.

Datum is 1e procl., hij v. St. Jp., zij v. Vrp., patroniem bruid Jan Dircks.

Van Hendrick en Lijsbet zijn vijf kinderen bekend:

1  Dirck Hendricks.

2  Jan Hendricks, zie IV-BM.

3  Claes Hendricks.

4  Neeltie Hendricks, zie IV-BN.

5  Arien Hendricks is geboren 1652 of 1653, zie IV-BO.

III-AC  Jannichie Ariens, dochter van Arien Clases (IV-DL) en Neeltie Dircks (II-F), is geboren 1608 of 1609.

Jannichie trouwt in 1634 op hoogstens 26-jarige leeftijd met Philips Hendricks van der Meij, zie VI-BP.

Van Philips en Jannichie is een kind bekend:

1  Joris Philips van der Meij.

Recesbk 8.5.1665 Alb. v. Wijngaarden, oud secr. koopt 2m.2305. NwB o. St. Jp. v. Joris Philips en de andere erven v. Arien Claes, in gebr. bij Lieuwe Wytses.

III-AD  Pieter Pieters, zoon van Pieter Pieters de Jonge (II-G) en Jannichie Dircks.

Bijgenaamd de Jonge. Hyp.bk 20.5.1668/8.5.1668: P.P. de Jonge en Lijsbet Arien Gerbens. e.l. op Nw Bildt schuldig aan Jelte Scheltes oud lakenkoper te Minnertsga, onderpand nog te beuren erfenis van Lijsbets ovl. moeder, borgen Dirck Pieters ass., Harrent Pieters de Jonge, koopman, Hendrick Folckerts ’t Hoen en Cornelis Arjens, koopman, getuige Gerben Ariens Langius N.P.

Pieter was gehuwd met Lijsbet Arien Gerbens, zie VI-BA.

Van Pieter en Lijsbet zijn vier kinderen bekend:

1  Jannichie Pieters, zie IV-BP.

2  Trijntie Pieters, zie IV-BQ.

3  Pieter Pieters, zie IV-BR.

4  Neeltie Pieters, zie IV-BS.

III-AE  Harrent Pieters de Jonge, zoon van Pieter Pieters de Jonge (II-G) en Jannichie Dircks, koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1678.

Bnr 7, 25 en 48. Bijgenaamd de jonge, was volmacht van St. Jp. en bijziiter HB (Sannes I/296). 1655 H.P. de Jonge nr.28. 1670 nr.17 Dirk Pieters, nu Harrent Pieters en nr. 25. Hyp.bk 25.7./24.5.1676 ontv. NwB.
Aut. 28.2.1666. Hs Lont: kinderen Dirk en Pieter, beiden ongehuwd ovl., Antje Jans liet 4 nichten van Pieter Harrents erven:
Trijntje Feikes (1674 x Dirk Arjens Mercator) en Neeltje Feikes (1680 x Dirk Douwes), drs van Feike Jobs, die in 1654 St.Jp. was getrouwd met Tettie Pieters, wed. van Andries Sijbes; Jannigje Pieters (1680 x Jan Jans) en Trijntje Walings (x Fedde Lieuwes).
Hyp.bk 11.12.1676/6.5.1670 H.P. koopman en Antie Jans St.Jp. Aut. 28.2.1666 A.W. ovl. cur. Arien Jansen en Pieter Sioukes beiden DG en ooms.
HB37/70 geen datum (wrsch. 1666): inv. en estimatie ten huize van H.P. koopm. St. Jp., nu 2e x Antie Jans, in presentie v. Arien Jans en Pieter Sioukes, omen en cur. nagel. kk. v. Antie Willem Dircks bij H.P.; veel onroerend goed van de kk.
HB37/123v. 23.2.1666 weesrek. door H.P: cur. van Harrent Cornelis zn v. Corn. Harrents: 20.4.1664 “ontv. v.h. sterfhuis van mijn schoonvader Willem Dircks inz. Buwe Willems”. HB38/9v 9.4.1667 sch. en d. HB36/280v. 31.7.1663 cur. Neeltje Symens wk. v. Reinu Jobs.

Harrent was gehuwd (1) met Antie Willems, dochter van Willem Dirck Ariens en Gaetske Gales. Antie is geboren 1624 of 1625, is overleden voor zondag 28 2 1666. Antie werd hoogstens 41 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Van Harrent en Antie zijn twee kinderen bekend:

1  Dirck Harrents is geboren rond 1650, is overleden op woensdag 18 9 1669 te St. Jacobiparochie. Dirck werd ongeveer 19 jaar.

Zerk. St. Jp.

2  Pieter Harrents is geboren 1658 of 1659.

Pieter noemde zich Vogel, dit blijkt uit 2 akten die voorkomen in het protocol van notaris Henricus Winia (Fr. Akademy 1973):
– 28.5.1684: Pieter Sjoukes man van Aeghie Willems die testamentaire erfgen. is van Pytter Harrents Vogel regelen de verdeling van deze erfenis met Arien Jans, man van Claesie Willems en Arien Willems fidei-commissaire erfgen. van P.H.V. Het betreft de landen die afkomstig zijn van Willem Dirk Ariens de bestevader van P.H.V. I.V.m. het fideï-commis is advies ingewonnen van advocaten voor het Hof v. Fr.
Aeghie Willems en man krijgen de helft van 11 mg, 230 r, 4 voet en 9 duym eigen land op het Nw Bildt en een deel van percelen onder Firdgum en Tzummarum. De andere helft van de 11 mg wordt verdeeld in drieën, waarbij Aeghie ook weer meedeelt.
– 19.101684: Pieter Sjoukes en Aeghie Willems te Vrp. verkopen aan Arien Willems linnengoed dat ook ingevolge het fideï-commis door P.H.V. is geërfd van zijn grootvader W.D.A. voor 3 zilveren ducatons (ieder 63 st.).
HB227v. 18.12.1678 rek. d. P.H. zoon en universele eefgen. v. Harrent Pieters gel. a. Dirck Ariens en Sibe Andries, beiden St. Jp.; uitgaven t.b.v. Pieter, Neeltie en Lijsbet Feikes.
Vlgs stamb.Lont als rijke vrijer ovl. en goederen nagelaten aan Antje Jans 2e vr. v. H.P.

Harrent trouwt op donderdag 20 8 1665 (2) met de hoogstens 49-jarige Antie Jans. Antie is geboren 1615 of 1616, is overleden op woensdag 2 2 1689. Antie werd hoogstens 73 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Zerk. St. Jp. Weduwe van Jan Scheltes.

Antie was eerder gehuwd (1) met Jan Scheltes.<6>

III-AF  Dirck Pieters, zoon van Pieter Pieters de Jonge (II-G) en Jannichie Dircks, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 16 3 1674.

Bnr 25, 47. Assessor (Sannes I/296). 1655 Dirk Pieters gardenier nrs 16 en 17, 1670 D.P. ass. nr. 16 en nr. 17 D.P. nu Harrent Pieters.
D.P.Pieters cur. kk. v. Jan Jaspers.Hyp.bk 12.5.1647/20.9.1646 e.l. St. Jp. sch.a. Andrys Siebes en Tettie Pieters onze zr. en zwager inz. land gekocht van Pyter Lous. Aut. 17.12.1666 en hyp.bk 28.2.1671/30.4.1668 Gosse Jacobs (oom) koopm. St.Ap. (x Jann. Jans) cur, over de 5 kk. v.d. ass. D.P. en N.J. Aut. 21.9.1674 D.P. ovl. (NB de leeftijden van Jannichie, Pieter en Willem kloppen niet met de aut. uit 1666).
HB38/19 17.6.1667 inv. bij D.P. wednr. Van N.J.J., id f. 25v 31.3.1668 sch. en d. D.P. hertr. In inventarisatie veel boeken 3 blz.!
Hyp.bk 6.10.1673/21.6.1669 D.P. ass. gerecht HB mede voor zijn kk. bij wln N.J. en ook voor zijn tegenw. hsvr. T.L. sch. a. Corn. Lieuwes Wijngaerden vrijgezel en Grietie Lieuwes mijn schoonbr. en zr. beiden te Harl. Hyp.bk 17.2.1677/14.7.1675 Gosse Jacobs en Jannnichie Jan Jaspers kopen plaats v.d. cred. van Dirck Pieters ass. Hyp.bk 24/2.6.1684 Jan en Willem Dircks vrijgezellen, bijna major annis zijnde, gest. m. oom en cur. Gosse Jacobs, onderpand plaats die is aanbeërfd van wln zuster en broeder en ouders.
HB39/241v. 21.5.1672 rek. door Gosse Jacobs, koopm. St. Ap. als oom en cur. HB40/10v. 21.9.1673 inv. sth. D.P., er zijn 2 volj. en 3 minderj. kk. bij Neeltie Jans en 3 onm. kk. bij T.L. zijn wed.; heeft een huis etc. met enterie te St. Jp., o.a 54 boeken.
Recesbk 18.1.658 Dirk Pieter Pieters assessor. HB21 19.2.1649 D.P. gardenier St. Jp. x Neeltie Jans vs Claes Barthouts St. Jp. Recesbk. 16.3.1674 D.P. ovl., Harrent Pieters nieuwe ass.
Proces H.v.Fr. 12.11.1700 (S.B.65M/ 615 tussen erven v. Neeltie Jans.

Dirck was gehuwd (1) met Neeltie Jans, dochter van Jan Jaspers en Jannichie Willems. Neeltie is geboren 1624 of 1625, is overleden voor vrijdag 17 12 1666. Neeltie werd hoogstens 41 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Aut. 17.12.1666 Jan Jaspers grv.

Van Dirck en Neeltie zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Dircks is geboren 1646 of 1647, zie IV-BT.

2  Tettie Dircks is geboren 1649 of 1650, zie IV-BU.

3  Pieter Dircks is geboren 1652 of 1653, is overleden in 1675. Pieter werd hoogstens 23 jaar.

4  Jannichie Dircks is geboren 1655 of 1656.

5  Willem Dircks is geboren 1657 of 1658, zie IV-BV.

Dirck was gehuwd (2) met (?)Tettie Lieuwes Wijngaarden, zie VI-BD.

III-AG  Tettie Pieters, dochter van Pieter Pieters de Jonge (II-G) en Jannichie Dircks, is overleden voor 1666.

Tettie was gehuwd (1) met Andries Siebes, kind van Siebe Gerrits en Tiets N.. Andries, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 4 3 1655.

Bnr 3.1655 wed. nr. 2. HB35/6 4.3.1655 inv. sth. A.S., wed. T.P. nu x Feike Jobs; aut. id 5v. HB 35/114v. 8.4.1656 scheiding en deling, Corn. Cornelis St. Jp. en Sibe Reiners, Finkum curatoren; Tettie wordt T. jonge Pieters genoemd, Harrent Pieters is broer. Aut. 15.7.1667 cur. Harrent Pieters, koopman St. Jp. en Hendrick Folckerts ’t Hoen, St. Ap. ooms.
HB37/149v. 15.4.1666 nalatenschap Corn. Cornelis, A.S. zou een halfbroer van C.C. zijn. Hyp.bk 12.5.1647/20.9.1646 A.S. en T.P. zwager en zr v. Dirck Pyters en Neeltie Jans e.l. St. Jp.

Van Andries en Tettie zijn twee kinderen bekend:

1  Tietske Andries is geboren 1646 of 1647, zie IV-BW.

2  Sibe Andries is geboren 1648 of 1649, zie IV-BY.

Tettie trouwt op donderdag 19 11 1654 te St. Jacobiparochie (2) met de hoogstens 24-jarige Feike Jobs, zie V-C.

Van Feike en Tettie zijn vier kinderen bekend:

3  Pieter Feikes is geboren 1655 of 1656, zie IV-BX.

4  Jannichie Feikes is geboren 1658 of 1659.

5  Trijntje Feikes is geboren 1656 of 1657, zie IV-BZ.

6  Neeltje Feikes is geboren 1659 of 1660, zie IV-CA.

III-AH  Maertie Pieters, dochter van Pieter Pieters de Jonge (II-G) en Jannichie Dircks, is overleden voor zondag 28 2 1677.

Maertie was gehuwd (1) met Cornelis Ariens.

HB33/176v. 29.10.1650 rek. door C.A. not. publ. en dorprechter St. Ap., cur. v. Rins en Jetse Harmens inz. de goed. v. hun ouders, gedaan bij M.P. wed. C.A., geads. m. Pieter Pieters d’Olde, haar vader. HB35/37 19.8.1654 rek. door Willem Freercks, brouwer St. Ap. i.p.v. C.A. ovl. kk. van Harmen Jetses en Maeycke Sents.

Van Cornelis en Maertie zijn drie kinderen bekend:

1  Arien Cornelis is gedoopt op donderdag 12 11 1643 te St. Annaparochie.

Dooph. Jannichie grm. vr. v. Pyter.

2  Tettie Cornelis is gedoopt op donderdag 16 11 1645 te St. Annaparochie.

3  Tettie Cornelis is gedoopt op zondag 31 5 1648 te St. Annaparochie, zie IV-CB.

Maertie trouwt op maandag 1 9 1653 te St. Annaparochie (2) met Hendrick Folckerts ’t Hoen, zoon van Folckert Hendricks ’t Hoen en Reinouw Pieter Stans. Hendrick, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 40. 1655 St. Jp. nr. 29, 1670 id. en nr. 28 1/2 k.41.
HB aut. 15.7.1667 samen met Harrent Pieters (koopman St. Jp.) als omen curatoren over de kk van Feyco Jobs en Tettie Pieters (wed. van Andries Sijbes). Wrsch ook chirurgijn (HB33/176v. mr. Hendrick ’t Hoen). Hyp.bk 11.12.1676/6.5.1670 e.l. St. Ap. sch.a. Harrent Pyters koopman en Antie Jans St. Jp. HB22 1.5.1671 pachter van het Bestiael m.i.v. 1.5.1669.
Maakt samen met zuster Machel testament, zie ald.
HB41/10 28.2.1677 inv. sth. M.P., hsvr. H.F. ’t H. in pres. v. Harrent Pieters, bijz. en Antie Pieters (x Waling Barthouts), br. en zr. en Con. Ariens vader v. Maartie Corn. bij Aeltie Pieters (zr) en Jan Dircks en Sibe Andries zonen v. andere zrs. HB43/206 20.1.1683 inv. sth. H.F. ’t H. in pres. v. Aug. Pieters burgemr. Harlingen (zie ook Machteld F. H.)., huis Warmoesstr.
Procl.bk 5.2.1666 e.l. bbc op 13 m. NwB o. St. Jp. k.40.gek. v. kk. en erven Lijsbet Arien Gerbens, Heiltie Lourens en kk. v. Willemtie Beerts O., Sjoerd en Jan Ariens W., de koper N.

Bij huwelijk beiden van St. Ap.

Van Hendrick en Maertie is een kind bekend:

4  Antie Hendricks ’t Hoen.

Erfgen. v. Memck Juriens ’t Hoen.

III-AI  Arien Pieters, zoon van Pieter Pieters de Jonge (II-G) en Jannichie Dircks, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 20 3 1655.

Bnr 8. Wass.bk/159, nageslacht Wassenaar.1655 Arien Pieter Pieters wed. nr 1. Aut. 14.5.1655 cur. kk. Harrent Pieters de jonge DG oom en Harmen Jacobs DG oom, beiden o. St. Jp. HB35/32 20.3.1655 inv. bij G.S., man A.P. ovl. a.d. olde dijk o. St. Jp.; Grietie nu x Lieuwe Lourens, in presentie v. Dirk Pieters, Harrent Pieters, Corn. Harrents en Harmen Jacobs alle naaste vrunden. Trijsmoer komt v.e. reversael van land 8542.-.-. Procl.bk 11.7.1687 de erven van Tonis Jans Roken en Trijntie Simons kopen 2 mg nw billand v. Pyter, Dirck en Harrent Ariens gebrs en Trijsie Ariens (x Tjalling Jacobs).
HB35/149 19.11.1656 sch. en d. HB40/50v. 1.6.1674 rek. d. Harrent Pieters cur. kk. Procl.bk 22.11.1652 e.l. kopen 17 m. NwB. van Trijntie (Sannes onzeker, wrsch. Trijs) Harrents; id. 31.3.1656 de wed. verk. dit land weer aan de wed. v. Tonis Jans Roker te Twisk.

Arien was gehuwd met Grietie Stevens, zie III-BB.

Van Arien en Grietie zijn vijf kinderen bekend:

1  Dirck Arjens Mercator, zie IV-CC.

2  Trijsie Ariens, zie IV-CD.

3  Pieter Ariens is geboren 1643 of 1644, zie IV-CE.

4  Cornelis Ariens is geboren 1644 of 1645.

5  Harrent Ariens is geboren 1649 of 1650, zie IV-CF.

III-AJ  Aeltie Pieters, dochter van Pieter Pieters de Jonge (II-G) en Jannichie Dircks.

Aeltie was gehuwd met Cornelis Ariens.

Cornelis was later gehuwd (2) met Dieuwke Stevens (zie VI-BL).<7,8>

Van Cornelis en Aeltie zijn twee kinderen bekend:

1  Maartie Cornelis.

2  (?)Tettie Cornelis, zie IV-CG.

III-AK  Antie Pieters, dochter van Pieter Pieters de Jonge (II-G) en Jannichie Dircks.

Antie trouwt op donderdag 21 1 1655 te St. Jacobiparochie (1) met Waling Buwes, kind van Buwe Clases en Tryn Walings. Waling is overleden voor zaterdag 1 5 1666.

Bnr 20. Hyp.bk 14.1.1668/1.5.1666 wed. koopt boerderij van erven Arien Gerbens (Langius).

Beiden v. St. Jp.

Van Waling en Antie zijn twee kinderen bekend:

1  Pyter Walings Buis, zie IV-CH.

2  (?)Trijntje Walings, zie IV-CI.

Antie trouwt op donderdag 1 7 1666 te St. Jacobiparochie (2) met Waling Barthouts, zie V-AB.

Zij wed. v. Waling Buis (leesfout voor Buwes?).

III-AL  N Pieters, dochter van Pieter Pieters de Jonge (II-G) en Jannichie Dircks.

N was gehuwd met Dirck N.

Van Dirck en N is een kind bekend:

1  Jan Dircks.

III-AM  Dirck Gerrits, zoon van Gerrit Jacobs (IV-DS) en Grietje Dircks (II-H), wonende te Vrouwenparochie, is geboren in 1618 te St. Jacobiparochie, is overleden op woensdag 11 11 1699. Dirck werd 81 jaar.

Bnr 205, 214, 247. Flor. 1700 de wed. met Ysbrand Jans 34.280, 1708 verk. a. Corn. Ysbrands.
Wass.bk/175. 1672 lidmaten DG gemeente OBZ. Hyp.bk 8.8.1705/31.12.1699 Isbrand Jansen houtcoper St.Ap. en Joris Dircks voor zijn moeder Maartie Joris, wed. D.G., verhuren plaats gr. 34m.510r. aan Jan Hendricks en Tettie Corn. Hyp.bk 15.5.1668/13.5.1660 e.l. Nw Bildt o. Vrp. broeder en snaer v Claes Annes en Berber Walings.
Hyp.bk 1.6.1707/12.1.1705 de kk. verk. land in k. 29 NwB.

Dirck trouwt op vrijdag 31 1 1648 te Gerecht Het Bildt op 30-jarige leeftijd met Maartie Joris, dochter van Joris Ariens en Antie Gosses. Maartie is overleden op donderdag 29 5 1704.

Van Dirck en Maartie zijn vijf kinderen bekend:

1  Joris Dircks, zie IV-CJ.

2  Rinnichie Dircks, zie IV-CK.

3  Gerrit Dircks, zie IV-CL.

4  Tettie Dircks, zie IV-CM.

5  Arjen Dircks, zie IV-CN.

III-AN  Heiltie Gerrits, dochter van Gerrit Jacobs (IV-DS) en Grietje Dircks (II-H), is geboren in 1620.

Hyp.bk 2.2.1677/28.5.1670 H.G. wed. W.H. v.d. Mey Vrp. sch. a. Anne Clasen stiefv. en Dirck Gerrits broer.

Heiltie was gehuwd met (?)Waling Hendricks van der Mey, zie V-AM.

Van (?)Waling en Heiltie is een kind bekend:

1  (?)Geertie Walings van der Mey, zie IV-CO.

III-AO  Willemtie Gerrits, dochter van Gerrit Jacobs (IV-DS) en Grietje Dircks (II-H), is geboren in 1624.

Waarschijnlijhke vrouw v. O.W. gezien verkoop land op NwB. procl.bk 15.2.1675 (NB k. 37 m.z. 34) en naam kind Trijntje Olpherts.

Willemtie was gehuwd met Olphert Walings, zie VI-AD.

Van Olphert en Willemtie is een kind bekend:

1  (?)Trijntje Olpherts, zie IV-CP.

III-AP  Corsje Gerrits, kind van Gerrit Jacobs (IV-DS) en Grietje Dircks (II-H), is geboren in 1627 te St. Jacobiparochie.

Corsje gaat in ondertrouw op woensdag 30 8 1645, trouwt op maandag 23 4 1646 te Gerecht Menaldumadeel op 19-jarige leeftijd met Gosse Joris, zoon van Joris Ariens en Antie Gosses. Gosse, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 30 11 1671.

Bnr 16, 65, 152. BP500/13. 1655 St.Jp. VIII (Fr.) en samen met Hendrick Joris 1/2 k. 43.(G.J. menist, H.J. niet).
Aut. 2.5.1656 DG op Wester Bildt en 1662 DG te St. Ap., curator kk. Philips Philips. Hyp.bk 27.1.1666/18.5.1665 op het Nw Bildt o. St. Jp. cur. kk. Corn. Arien Joris. Hyp.bk 2.11.1668/29.11.1660 huren plaats op Nw Bildt van Claes Kan. Lwd. (S. St. Ap. nr 3).
HB39/209 30.11.1671 C.G. wed. G.J. cur. wkk. Corn. Arien Joris.

Hij v. St. Jp., zij v. Vrp.

Van Corsje en Gosse zijn drie kinderen bekend:

1  Rinnichie Gosses, zie IV-CQ.

2  (?)Hendrik Gosses, zie IV-CR.

3  N Gosses, zie IV-CS.

III-AQ  Boyen Gerrits, zoon van Gerrit Jacobs (IV-DS) en Grietje Dircks (II-H), boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren in 1627, is overleden voor vrijdag 16 3 1685. Boyen werd hoogstens 58 jaar.

Wass.bk /175. Hyp.bk 31.1.1671/1.10.1666 B.G. en N.G. e.l. OBD o. Vrp. sch. a. Mijntie Taekes en Aecht Gerryts e.l. Vrp., id. 1.2.1671/2.5.1664 sch. a. Arien Gerrits en Saep Minnolts e.l. OBZ. + nog 2 schuldbekentenissen. Hyp.bk 3.11.1678 23.5.1677 e.l. OBD St. Ap. sch. a. Dirck Gerrits en Maartie Joris (broer) te Vrp.
Procl.bk 3.11.1656 e.l. te Vrp.bbc op land in k. 34 gek. v. Waling Hendricks v.d.Mey en Heyltie Gerrits. Procl.bk 16.3.1685 de wed. en erven v. B.G. verk. 3 1/4 m. in k. 29 o. St. Ap., wordt geniaerd door Arien en Andle Corn. en Bente Roelofs x Antie Corn. rat. sang.; id. aan Claas Daams 1 1/4 m. in k. 29.

Boyen trouwt op vrijdag 19 2 1655 te Gerecht Het Bildt op 28-jarige leeftijd met Neeltie Gijsberts, dochter van Gijsbert Clases.

Hij o. Vrp., zij o. St. Ap.

Van Boyen en Neeltie is een kind bekend:

1  Gerrit Boyens.

Procl. 15.2.1675 Gerrit Boyen Gerrits verk. land in k.37.

III-AR  Tettie Annes, dochter van Anne Clases (II-H) en Grietje Dircks.

Tettie trouwt op vrijdag 19 2 1655 te Gerecht Het Bildt met Ysbrand Jans, zoon van (?)Jan Ysbrands en Wytske Gerrits. Ysbrand, timmerman en houtkoper, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 130, 144, 214. 1698/1708 St. Ap. met Taeke Tjeerds nr 5 en nr. 20 alleen,1718 nr.20. Vrp. met Dirk Gerrits nr.31 Flor. 1700 38.181, 1708 bij 2.500 vn Corn. ’t Hoen is 41.081. Flor. 1700 samen met Taeke Tieerds 18.391, 1708 id. 20.165, 1718 gek. v. W. v. Haren 10.267, 1718 41.081.
Hyp.bk 8.12.1668/26.5.1661 Y.J. mr timmerman en houtk. te St. Ap. en Tettie Annes e.l. vordering op Pieter Ariens en Janck Jacobs blauw e.l. St. Ap.
Hyp.bk 8.8.1705/31.12.1699 Isbrand Jansen houtk. St. Ap. en Joris Dircks voor zijn moeder Maartie Joris wed. Dirck Gerrits verhuren a. Jan Hendricks en Tettie Cornelis e.l. Vrp. boerderij met 34 mg land reeds bij huurders gebruikt. Aut. ….1668 cur. kk. Jan Jacobs en Lijsbet Jans. HB38/62v. 13.7.1668 sch. en d. kk. Jan Jacobs en Lijsbet Jans inz. erfenis grv. Jan Redders.
Weesbk MEN. Y.J. te St. Ap. en Klaas Jans, kuiper te Berl. cur. Baukje (16e jr) dr v. Gerrit Jetses en Akke Tjerks te Berl.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Ysbrand en Tettie zijn zes kinderen bekend:

1  Claas Ysbrands, zie IV-CT.

2  Antje Ysbrands, zie IV-CU.

3  Gerrit Ysbrands, zie IV-CV.

4  (?)Berber Ysbrands, zie IV-CW.

5  Cornelis Ysbrands, zie IV-CX.

6  (?)Grietje Ysbrands, zie IV-CY.

III-AS  Claas Annes, zoon van Anne Clases (II-H) en Grietje Dircks, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor zaterdag 9 5 1716.

1708/18/28 St. Jp. Cl.A. en Arjen Arjens Brandenburg elk 1/5 v. 3m.320r in nr.19 k.50.
Hyp.bk 15.5.1668/13.5.1660 e.l. OBZ sch.a. Dirck Gerryts en Marichie Joris e.l. Nw Bildt o. Vrp., “onse broeder en snaer” Hyp.bk 4.3.1724/9.5.1716 wed. te OBZ.
Procl.bk 21.3.1687.

Claas trouwt op donderdag 4 10 1657 te Vrouwenparochie (1) met de hoogstens 18-jarige Barber Walings, zie VI-AC.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Claas en Barber zijn twee kinderen bekend:

1  Waling Clases, zie IV-CZ.

2  Arien Clases, zie IV-DA.

Claas trouwt op donderdag 19 1 1668 te Vrouwenparochie (2) met Aafje Arjens.

HB23 28.3.1681 Abigaaltie Pieters wed. Cornelis Ariens te OBZ. vs Claas Annes OBZ + kk. bij A.A.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Claas trouwt op donderdag 13 4 1679 te Vrouwenparochie (3) met Geertie Gerrits, dochter van Gerrit N..

Beiden v. OBZ.

III-AT  Tettie Boyens, dochter van Boyen Dircks (II-I) en Amerens Cornelis (V-AV).

Tettie trouwt op donderdag 15 4 1655 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 23-jarige Claes Walings, zie VI-DH.

Bakkersknecht van Harlingen, zij van St. Jp.

Van Claes en Tettie is een kind bekend:

1  (?)Amerens Clases, zie IV-DB.

III-AU  Neeltje Boyens, dochter van Boyen Dircks (II-I) en Amerens Cornelis (V-AV).

Hyp.bk 15.3.1669/13.3.1667 N.B. wed. Fem Ariens Gelder heeft vordering op haar zuster Tettie Boyens x Claes Walings, bakker.

Neeltje trouwt op vrijdag 20 10 1662 te Vrouwenparochie (1) met Fem Ariens Gelder, zie VII-DJ.

Hij van Vrp., zij v. St. Jp.

Van Fem en Neeltje is een kind bekend:

1  Cornelis Fems Gelder is gedoopt op donderdag 23 8 1663 te Vrouwenparochie.

HB42/231 21.3.1681 Olphert Fems cur.

Neeltje trouwt op donderdag 10 5 1668 te St. Jacobiparochie (2) met Lenert Gerbens, zoon van Gerben Minnes en Geertie Pieters. Lenert, brouwer.

Hyp.bk 12.6.1673/31.3.1671 inz. erfenis Neelties moeder. Hyp.bk 5.5.1675/26.5.1669 e.l. St. Jp. sch. a. hun moeder Neeltie Pieters.

Beiden van St. Jp.

III-AV  Grietje Boyens, dochter van Boyen Dircks (II-I) en Amerens Cornelis (V-AV), is overleden voor donderdag 8 12 1672.

BP 500/24

Grietje trouwt op donderdag 6 3 1664 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 23-jarige Job Symens, zie VI-G.

Beiden v. St. Jp.

Van Job en Grietje is een kind bekend:

1  Simen Jobs, gortmaker, wonende te Harlingen, is geboren 1664 of 1665.

III-AW  Tettie Michiels, dochter van Michiel Barthouts (II-J) en Neeltie Dircks, is geboren rond 1620.

Tettie was gehuwd met Jacob Clases, zoon van Claes Annes en Jannichie Cornelis. Jacob, wonende te Brandenburg.

HB22 28.6.1653 Tettie Michiels x Jacob Clases te Wynterp in mark Brandenburg, gesterkt met Anne Clases mede namens Jan Clases haar mans broeder mede te Wynterp vs Cornelis Everts Vrp.

III-AX  Barthout Michiels, zoon van Michiel Barthouts (II-J) en Neeltie Dircks, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1626 of 1627.

HB22 22.12.1656 e.l. te OBZ. Hyp.bk 5.5./30.4.1665 e.l. OBZ kopen huis met herberg OBZ van Pieter Sydses en Haesie Sybrens herbergiers OBZ.(wandelkoop).
Lidm. Vrp. 28.10.1648. Wrsch. dezelfe: Vrp. 18.8.1667 Heerdt Michiels v. Vrp. x Jaaycke Jans v. Hollum (Am.)

Barthout trouwt op woensdag 23 1 1647 te Vrouwenparochie op hoogstens 20-jarige leeftijd met Nieltie Jan Joostes.

Datum is 1e procl., hij v. Vrp., zij v. Oude Leye.

Van Barthout en Nieltie zijn twee kinderen bekend:

1  Neeltie Beerts is gedoopt op vrijdag 15 4 1661 te Vcrouwenparochie.

2  Jannichie Beerts is gedoopt op donderdag 1 4 1666 te Vrouwenparochie.

III-AY  Dirk Michiels, zoon van Michiel Barthouts (II-J) en Neeltie Dircks, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1634 of 1635.

Wass.bk/144. Laat 11 kk. dopen te Vrp.

Dirk trouwt op donderdag 4 2 1655 te Vrouwenparochie op hoogstens 20-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 26-jarige Hiltie Douwes, dochter van Douwe Lieuwes en Tryn Sybrens. Hiltie is geboren rond 1629.

Beiden v. Vrp.

Dirk trouwt op donderdag 28 6 1668 te Vrouwenparochie op hoogstens 33-jarige leeftijd (2) met Leentje Aarts.

Beiden v. OBZ.

Dirk trouwt op donderdag 23 2 1690 te Vrouwenparochie op hoogstens 55-jarige leeftijd (3) met Tjitske Jans.

Beiden v. OBZ.

III-AZ  Trijntje Michiels, dochter van Michiel Barthouts (II-J) en Neeltie Dircks, is geboren 1637 of 1638.

Trijntje trouwt op donderdag 5 11 1654 te Vrouwenparochie op hoogstens 16-jarige leeftijd met Cornelis Jans, zoon van Jan Doeckes en Marichie Jans. Cornelis, molenaar.

HB35/37 5.5.1655 HB22 2.12.1666.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

III-BA  Neeltje Stevens, dochter van Steven Cornelis (V-AY) en Tettie Dircks (II-K).

Neeltje was gehuwd met Harrent Clases, zie VI-AQ.

III-BB  Grietie Stevens, dochter van Steven Cornelis (V-AY) en Tettie Dircks (II-K), is gedoopt op donderdag 5 5 1622 te St. Annaparochie.

Wass.bk/159.

Grietie was gehuwd (1) met Arien Pieters, zie III-AI.

Grietie trouwt op donderdag 4 2 1655 te St. Jacobiparochie op 32-jarige leeftijd (2) met Lyuwe Lourens, zoon van Lourens Jacobs Buyrtie en (?)Trijn Lyuwes. Lyuwe, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 18.5.1691/2.3.1686 L.L. en Gr. St. e.l.

Beiden v. St. Jp., hij is bouwknecht bij Trysie Harnts.

III-BC  Willem Stevens, zoon van Steven Cornelis (V-AY) en Tettie Dircks (II-K), wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1624, is overleden voor maandag 13 2 1708. Willem werd hoogstens 84 jaar.

Wass.bk/159. Procl.bk 13.2.1708 de wed. verk. huis (winkel en loods) in St. Ap. op brede kant bij de oude pijp aan Gerrit Dircks ads. gerecht HB c.u., Dirck Jans schroot W. en Aris Jansen, brouwer mette saal O. (ten profijte v.d. cred.).

Willem was gehuwd met Willemtje Jetses.

Van Willem en Willemtje zijn twee kinderen bekend:

1  Barent Wassenaar, zie IV-DC.

2  Cornelis Willems is gedoopt op woensdag 2 1 1686 te St. Annaparochie, zie IV-DD.

III-BD  Tettie Stevens, dochter van Steven Cornelis (V-AY) en Tettie Dircks (II-K), is geboren rond 1625.

Tettie was gehuwd (1) met Marten Jans, zoon van Jan Marten Claes en Crijntie Jaspers. Marten, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1655.

1655 Marten Jan Martens wed. nr. 41, 1670 nr.41 M.J.M. kk.
HB35/28v. 20.3.1655 inv. bij T.St., man M.J. ovl., Lenert Corn. en Reiner Clases zijn cur. over de 2 kk. Aut. 6.12.1659 Tewis Gerckes stv., cur. Steven Corn. grv. en Jasper jans oom. 9.5.1653/1.5.1651 e.l. St. Jp. sch. inz. aankoop boerderij v. Willem Jan Aerts, borg Jan Martens St. Jp. HB36/119 5.12.1659 rek. d. Lenert Corn. en Reyner Clases. HB39/240 14.5.1672 rek. door Steven Corn. grv., Tevis Gerckes stv. J.M. HB37/158v. 21.5.1666 rek. d. Jasper Jans, Lenert Corn. oom v.d. kk.

Van Marten en Tettie zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Martens is geboren in 1652, zie IV-DF.

2  Neeltie Martens is geboren in 1650, zie IV-DG.

Tettie trouwt op donderdag 18 2 1655 te St. Jacobiparochie op ongeveer 30-jarige leeftijd (2) met Theeuwes Gerckes, zoon van Gercke Lenerts en Lijsbet Thewis.

Bij huwelijk hij v. Hallum, zij v. St. Jp.

Van Theeuwes en Tettie zijn twee kinderen bekend:

3  Maartie Tewis, zie IV-DE.

4  Leendert Theeuwes, zie IV-DH.

III-BE  Dirck Stevens, zoon van Steven Cornelis (V-AY) en Tettie Dircks (II-K), boer, wonende te St. Annaparochie en te Harlingen, is gedoopt op donderdag 29 8 1641 te St. Annaparochie.

Bnr 102.

Dirck was gehuwd (1) met Lijsbet Clases, zie VI-AS.

Dirck was gehuwd (2) met Maartie Cornelis.

III-BF  Heyman Scheyff, zoon van Arien Heymans Scheyff (II-L).

Recesbk HB 7.5.1593 H.S zonder woonplaats verkoopt paard; idem 30.1.1609 H.S. te Collum.

Van Heyman en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Philips Heymans Scheyff, wonende te Kollum.

Hyp.bk 31.12.1624 te Kollum, oom en cur. 2 onm.kk. v. wln Lijsie Heymans bij Claes Hendricks.

2  Lysie Heymans Scheyff, zie IV-DI.

III-BG  Neeltie Ariens Scheyff, dochter van Arien Heymans Scheyff (II-L).

Weduwe van Steven Jans, vlgs Wassenaarbk echter wed. van Steven Claesz.; dit lijkt onwaarschijnlijk want dan zou haar zuster Corsie getrouwd zijn met een zoon van haar! GJ2009/216/7. Aut. 21.9.1607: N.A.S. grootm. v. Steven Lourens 10 jr, zn v. Trijntie Stevens.

Neeltie was gehuwd (1) met Steven Jans. Steven, wonende te St. Annaparochie.

GJ2009/217, vlgs Wass.bk/118 was Neeltie eerst getrouwd met Steven Claesz. 1578 St. Ap. Steven Jans 3 cg.

Van Steven en Neeltie is een kind bekend:

1  Trijntie Stevens, zie IV-DJ.

Neeltie trouwt voor 1589 (2) met Philips Jacobs Buyrtien, zoon van Jacob Philips Buyrtien en (?)Gerrijtien Goverts. Philips, wonende te St. Annaparochie.

GJ 2009/155: 1589/1591 Phil.Jac. St. Ap. u.n.v. vrouw Neeltje en de 2 jongste weeskk. v. Adriaen Scheyff.
Recesbk 1642 echtelieden. GJ 2009/216. Hyp.bk 12.11.1634/16.2.1631 e.l. St. Jp. verk. a. Symen Jacobs kuiper en Aeltie Ariens e.l. St. Jp. een huis te St. Jp. Hyp.bk 11.1.1639/1.4.1624 Ph.J.B. en N.A.S. e.l. St. Jp. sch. a. Jacob Stevens en Corsie A.Scheyf te Harl.
HB23 22.12.1675 Tiesse Jacobs c.s. kindskk. v. Phil.Jac.B. en Neeltie Ariens i.l. e.l. St. Jp. vs Dieuwer Ariens wed Jan Jacob Stevens (Kuiken).
Hyp.bk 1612 (S.bl.11) Phil.Jac. B. burger Lwd. Recesbk 22.9.1606 herbergier.

III-BH  Jannichie Ariens Scheyff, dochter van Arien Heymans Scheyff (II-L).

Hyp.bk 18.5.1618 Bart.Bartouts (vader v. Margrite B.) pro se en J.A.S. pro se, wed. Cl.H. dragen over aan Sytse Sytses en Marichie Jan Hendricks e.l. de bruikma v. 8 pm nieuw billand. Hyp.bk 26.3./22.1.1623 J.A.S. wed. Claes Hendricks en Anna Jarichs wed. Lourens Stevens dragen oveer aan Baernt Alberts, kistemaker St.Ap. roerende goederen “als ons toecomt” uit het sterfhuis v. Eernst Jans; Jannichie heeft 4 kk.: Hendrick, Arjen, Barthout en Dirck. Hyp.bk 11.3.1616, id. 30.11.1634/18.7.1623 J.A.S. te St. Ap. is borg voor Baernt Alberts en Jobie Jacobs e.l. St. Ap., ze laat haar zoons Hendrick en Arien Claes en schoonzn Daem Claes tekenen.

Jannichie was gehuwd met Claes Hendricks, zoon van Hendrick N. en (?)Marichie N.. Claes, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zondag 15 11 1615.

Bnr 103, 106, 152 ? 1574/5 pachter in k.13 54m.567r.,1629 nog (stemnr 1 ’t Bosch) en in k.14S 2m.67r. (1629 nog) en 1629 k.14N (S?). 9m., 1629/30 in k.24S totaal ± 11m. , 1635 77m.506r., 1628/30 pachter k.1 NwB 41m. , 1638 Maritge zijn wed.(?!) en Dirck Baerdts. BP 500/15 en 32, 1578 6 cg. in 1578 woonde echter Jan Tyercks op de Fonteinplaats (BP500/32). Hyp.bk 11.3.1616, J.A.S. wed. Wass,bk/108. Hyp.bk 29.1.1647/9.5.1633 erfgen. v. C.H. en J.A.S. verk. a. Willem Dircks en Neeltie Aerts Vrp (Wass.bk/136)., 11m.481r. (Syds Hettes W.) oud billand; de erfgen. zijn: Hendrick, Arien, Claes en Baert Clases, Clasie Jans, Dirck Clases, Maertie Clases, Jannichje Jans.
Hyp.bk 20.2.1616/3.6.1611 Bartout Bartouts en Cl. H. hebben 8 mg. nw billand met huis etc. gekocht v. Jan Lenerts v.d. Mey en Neeltie Joostes en verhuren dit weer aan hen.
Recesbk 13.11.1615 Jann. Ariens Scheyff wed. Cl. Hendricks.

Claes was eerder gehuwd (1) met Maritge Barthouts.

Van Claes en Jannichie zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Clases, zie IV-DK.

2  Arien Clases, zie IV-DL.

3  Hendrick Clases, zie IV-DM.

4  Dirck Clases, zie IV-DN.

5  Marichie Clases, zie IV-DO.

III-BI  Heyltie Ariens Scheyff, dochter van Arien Heymans Scheyff (II-L), is overleden voor 1618.

Heyltie was gehuwd met Doen Philips Buyrtien, zoon van Philips Jacobs Buyrtien en Jantien N.. Doen, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 120. 1574/5 pachter (zonder achternaam) in k.17 ±22m. (v/h Pieter Corn. Cuycken); 1574/5 in k.18 ±6m. ; 1574/5 in k.19 ±5m.Hyp.bk 24.7.1615/9.5.1613. Hyp.bk 24.5.1619/24.3.1616 Philips Jans v.d.Mey sch. a. Hendrick zijn broer 100 gld die hij tegoed heeft uit de erfenis wln Doen Philips en Heyltien Ariens, waartoe ze beiden zijn gerechtigd. 1578 St. Ap. Doen Philips 3 cg.

Doen was eerder gehuwd (1) met N.N..

III-BJ  Corsie Arriens Scheijff, dochter van Arien Heymans Scheyff (II-L).

Corsie was gehuwd met Jacob Stevens, zoon van Steven Claesz. en Jannichie Lourens. Jacob, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Harlingen, is geboren rond 1555, is overleden voor zondag 1 2 1643. Jacob werd hoogstens 88 jaar.

Bnr 33, 70. Wassenaarbk bl.131. 1629/30 en 1638 pachter k.34 NwB., 1640 de erven v. J.St. buiten 30m.
DVF/15 in 1626 koper brouwerij te Harlingen. Hyp.bk 7.5.1614 J.S. en C.A.S. e.l. St. Jp. sch.a. Adriaen Jans Schaft en Marichie Aeriensdr. e.l. Harlingen.

Van Jacob en Corsie zijn zes kinderen bekend:

1  Willemtie Jacobs, zie IV-DP.

2  Jan Jacobs (Kuiken), zie IV-DQ.

3  Jannichie Jacobs, zie IV-DR.

4  (?)Corsie Jacobs.

5  Gerrit Jacobs is geboren rond 1580, zie IV-DS.

6  Arien Jacobs is geboren 1585 of 1586, zie IV-DT.

III-BK  Philips Ariens Scheyff, zoon van Arien Heymans Scheyff (II-L), is overleden voor zondag 26 7 1615.

Aut. 26.7.1615 cur. Hendrick Claes (DG) volle susterling. HB34/96v. sch. en d. 2.12.1652. Hyp.bk 9.6.1614 (prb.45) Phil. Scheyff naastl. St. Ap.

Philips was gehuwd met Trijntie Ariens, dochter van Arien Jacobs Buyrtien en Jannichie Jacobs Finck. Trijntie is overleden in 1652.

Vlgs GJ 2009/217 misschien dr van Arien Jacobs Buyrtien en Jannichie Jacob Jans (Finck). 1655 St. Ap. Trijn Arien Scheyff erven nr 18 menist.
Testament T.A. 12.11.1637 HvF EEE 1/109. HB34/45 22.9.1652 inv. sth. T.A. i.l. huisvr. v. Claes Corn. Willems op verz. v. kk. uit 1e en 2e huwelijk.
Hyp.bk 5.2.1653/2.12.1652 alle 9 erfgenamen v. T.A. worden genoemd. Hyp.bk 8.9.1675/19.3.1654 inz. verkoop huis en land St. Ap.

Trijntie was later gehuwd (2) met Claes Cornelis Willems (zie V-AW).<9,10>

Van Philips en Trijntie zijn zeven kinderen bekend:

1  Arien Philips Scheyff, schoenmaker, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1600 of 1601, is overleden voor zaterdag 21 2 1665. Arien werd hoogstens 64 jaar, 1 maand en 21 dagen.

HB37/79 21.2.1665 rek. door Tierck Gerryts ObZ inz. wln A.P.S. Recesbk 17.12.1632 A.Ph. Sch. schoenmaker.

2  Harrent Philips Scheyff is geboren 1602 of 1603, zie IV-DU.

3  Jantie Philips Scheyff is geboren 1603 of 1604, zie IV-DV.

4  Neeltie Philips Scheyff is geboren 1605 of 1606, zie IV-DW.

5  Doen Philips Scheyff is geboren 1607 of 1608, zie IV-DX.

6  Jan Philips Scheyff is geboren 1609 of 1610, is overleden voor 1652. Jan werd hoogstens 43 jaar.

7  Maet Philips Scheyff is geboren 1611 of 1612, zie IV-DY.


Generatie IV

IV-A  Symen Aerts Gelder, zoon van Aert Hendricks Gelder (III-B) en Albertie Cornelis, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 10.12.1651 (blz.26 S.). Sannes I/304. Recesbk 12.4.1652 Symen Aerts Cullichie alias Gelder. HB21 28.3.1642 S.A. te St. Jp.
HB22 23.12.1667 Aert en Corn. Symens Gelder, Aeght Corn. x Pieter Gerrits, Joost en Pieter Symens Gelder (minderj.) erven v. vader S.A.G.

Van Symen en een onbekende vrouw zijn vijf kinderen bekend:

1  Aart Symens Gelder, zie V-A.

2  Cornelis Symens Gelder.

3  Joost Symens Gelder.

4  Pieter Symens Gelder.

5  Aecht Symens Gelder, zie V-B.

IV-B  Trijn Feyckes, dochter van Feycke N. (III-C) en N.N. Gelder, is geboren in 1595.

Aut. 3.6.1611 T.F. 17e jr, Griet, Hendricks wed. grm., cur. Corn. Hendricks c.s. afl.rek. en Sibrandus Augustini N.P. cur. m/goed. Aut. 22.3.1613 T.F. 18jr, Aert Hendricks, oom, Corn. en Aert Hendricks, mede-erfgen. inz. grootouderl.goed. Aut. 30.4.1613 T.F. kleinkind van Hendrick Corn. en Griet Symens in ondertrouw met A.C., cur. Corn. Hendricks Gelder en Aene Sipckes N.P. Aut. 18.7.1614 T.F. ca. 20 jr., cur. A.C. haar tegenwoordige man.

Trijn trouwt rond 1613 op ongeveer 18-jarige leeftijd (1) met Allert Cornelis, zoon van Cornelis N.. Allert is overleden voor maandag 15 6 1626.

1629/30 met anderen (oa. Hendrick Gelder) pachter k.51 NwB. (1574/5 Reyner Aerts en Joris Arisz.).1629/30 in k.3N. 0.500 m.
Aut. 15.6.1626 Willem Albert Corn. (sic) ovl., orig. gezien, maar dit kan niet juist zijn. kk. Griet en Corn. Alberts, cur. Jacob Harmens, Leeuwarden, beh.oom (x Lijsbet Corn. HCL L849-368a dd.25.2.1631). Recesbk 13.5.1616 A.C. koopt helft landen v. wln Griet Hendricks en betaalt aan Corn. Hendricks Gelder.

Van Allert en Trijn zijn twee kinderen bekend:

1  Griet Allerts is geboren 1613 of 1614.

2  Cornelis Allerts is geboren 1622 of 1623.

Trijn was gehuwd (2) met Job Cornelis, zoon van (?)Cornelis Boyens en Rins Jans. Job, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1601, is overleden voor zaterdag 5 3 1661. Job werd hoogstens 60 jaar.

Bnr 59. 1635 1m.400r. 1638 met anderen (o.a. Buwe Willems) pachter k.51 NwB., 1640 1m.400r/6m.
Hyp.bk 24.4.1632/1.5.1626 J.C. en Tr.F. e.l. St. Jp. sch. a. Corn. Corn. en Marytie Bartouts e.l. St. Jp. HB 36/27 zonder datum, wrsch. 1660/1661 inv. sth. Job Cornelis, wed. Maertie Buwes. Aut. 5.3.1661 Waling Buwes cur. kk. HB/88v. 9.4.1652 sch. en d. J.C. a.d. OBD St. Jp., hertr. , Corn. Jan en Feicke uit 1e huw. m. T.F.. Corn. Allerts is stiefz. en halfbr. Aut. 20.12.1672 M.B. ovl., cur. Corn. Jobs halfbr., Harlingen en Claas Buwes oom te Stiens.
Hyp.bk 14.1.1638/1.6.1628 J.C. en Tr.F. e.l. St. Jp. sch. a. de kk.v. Gerryt Bartouts en Geertie Gerbrants.
HB39/278 4.11.1671 inv. sth. Maartie oi.l. hsvr. v. G.R. te St. Jp. HB40/25v. 27.5.1673 sch. en d. met Gerrit Romckes, Claes Aerts is cur. kk. J.C. en M.B. HB40/113 11.6.1675 rek. d. Claas Aerts,

Job was later gehuwd (2) met Maertie Buwes.<11..13>

Van Job en Trijn zijn drie kinderen bekend:

3  Cornelis Jobs, wonende te Harlingen.

4  Jan Jobs.

5  Feike Jobs is geboren 1629 of 1630, zie V-C.

IV-C  Jacob Symens, zoon van Symen Ariens (III-D) en Auck Joris, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie.

Bnr 17, 59, 64. BP500/14. 1629/30 en 1638 met anderen pachter k.45 NwB (1574/5 Joris Arisz.). 1629/30 en 1638 met anderen pachter k.51 NwB (1574/5 Reyner Aerts en Joris Arisz.). 1632 pachter Fran. landen 12.360r., 1640 St. Jp. 12m.300r./11m.410r.
Hyp.bk 14.7.1622/29.5.1621: J.S. en J.C. e.l. o. St. Ap. a.d. OBD sch. a. Walich Ariens bij de OBZijl onze oom. Hyp.bk 16.5./3.3.1643 Jacob Symens en Jobke Corn. e.l. als cur. v. Symen Walings, sch. a. Alb. Wijngaarden, secr. Bildt en Grietie Tonis e.l., hun kk. Simon Jacobs te Wier en Ariaentie Jacobs te St. Jp. Hyp.bk 8.1.1639/14.3.1633 J.S. cur. wkk. Waling Ariens.
Procl.bk 23.2.1646 e.l. verk. 2 m. in k. 51 aan Alb. v. Wijngaarden, id. 1 1/2 m. in k.51 aan Aucke Jacobs, naastl. o.a. Lambert Lous Z. resp. N., Claes Aerts W., Trijntie Arien Jacobs O., id. aan Lambert Lous en Janniche Jarichs, lakenkopers St. Jp. 3 m. in k.51 + 1 1/2 m. id.

Jacob was gehuwd met (?)Jobye Cornelis, zie V-BJ.

Van Jacob en (?)Jobye zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Jacobs, zie V-D.

2  Simen Jacobs, zie V-E.

3  Arien Jacobs, zie V-F.

4  Ariaentie Jacob Symens, zie V-G.

5  (?)Aucke Jacobs, zie V-H.

IV-D  Jan Symens, zoon van Symen Ariens (III-D) en Auck Joris, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1629/30 in k.4N. 5m.313r., 1635 id., 1629/30 Jan Symen Ariens met Corn. Symens elk voor de helft pachter k.44 NwB,1638 samen met Here Olpherts.
Hyp.bk 19.6./25.5.1615 e.l. op Nw Bildt o. St. Jp. verk. de brw.(!) v. 8 m. land op Nw Bildt aan Willem Corn.v.d.Mey en Jannichie Jacobs (zr v. Hylck?), N. Lenerts en Neel Corn. O., Schelte Sybrens Z, de kopers W. en Inte Martens N.; id. aan Beren Eefs St. Jp. 9 m. NwB met aanwas, Barthout Claes O., Gerbrand Thonis W. Hyp.bk 1.6.1621/10.7.1620 J.S. en Hylck Jacobs e.l. St. Jp. Hyp.bk 18.5.1636/2.5.1629 e.l. sch. a. Neeltie Ariens, wed. Teije Aebes, St.Jp. en aan Dirck Ryencks Hania mederechter Barradeel en Aecht Cornelis e.l.Hyp.bk 23.11.1637/27.5.1635 e.l. o. St. Jp. sch. a. Hero en Waling Olpherts St. Jp. als cur. v. Antie en Aefke Cornelisdr, wkk. v. wln Neeltie Olpherts en Cornelis Symens.
Recesbk 6.2.1615 J.S. x H.J. erfgen. v. Jacob Bauckes.

Jan was gehuwd met Hylck Jacobs.

IV-E  Cornelis Symens, zoon van Symen Ariens (III-D) en Auck Joris, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 18. 1629/30 pachter met Jan Sijmen Ariens elk voor de helft van k.44 NwB (1574/5 Symon Ariens), 1629/30 k.3N 2m.288r. (1632/3 Heere Olpherts). Aut. 11.11.1634 Steven Corn. (x Tettie Dircks) en Boyen Dircks cur. kk.; aut.16.11.1634 Olphert Heres grootv. i.l. ass., cur. Here en Waling Olpherts. BP500/14.
Hyp.bk 10.8./15.6.1616 e.l. Hyp.bk 12.8.1622/25.7.1622 e.l. St. Jp. zijn 2½ jr pacht Franeker landen ten achter. Hyp.bk 22.9.1623/23.5.1621 e.l. St. Jp kopen land van Lijsbet Joris, wed. Jan Jobs. Hyp.bk 18.4.1626/7.8.1625 weddenschap inz. reis nr Jeruzalem.
Recesbk 20.6.1637 Neeltie, Trijntie en Antie met hun mannen ontslaan cur.

Cornelis was gehuwd met Neeltie Olpherts, zie V-CD.

Van Cornelis en Neeltie zijn vijf kinderen bekend:

1  (?)Dirck Cornelis Symens.

Dagbk D.J.: koopt in 1627 land.

2  Neeltie Cornelis is geboren 1609 of 1610, zie V-I.

3  Trijntje Cornelis is geboren 1611 of 1612, zie V-J.

4  Antie Cornelis is geboren rond 1620, zie V-K.

5  Aeffie Cornelis is geboren 1621 of 1622, zie V-L.

IV-F  Maertie Symens, dochter van Symen Ariens (III-D) en Auck Joris, is overleden voor maandag 21 4 1653.

Maertie was gehuwd met Gerrit Barthouts, zoon van Barthout Barthouts en Trijntie Gerrits. Gerrit, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1640.

Bnr 21. Wassenaarbk bl.127. 1629/30 in k.4N. totaal 14m.313r.(2 perc.)1629/30 en 1638 met Bartout Claes en Berent Eskes pachter k.40 NwB. 1632 pachter Fran.landen 12m.426r., 1635 34m.538r. (incl. Fr.Land), 1640 wed. G.B. 38m./4m.
HB34/63v. 21.4.1653 inv. sth. M.S., wed. G.B. te St. Jp. id. 71v. sch. en d.
Hyp.bk 28.2.1631/26.5.1628 mede rekenmr Frl. en cur. onm. kk. Lourens Bartouts
NB hyp.bk 14.1.1638/1.6.1628 Gerrit Barthouts kk. bij Geertie Gerbrants en id. 14.1.1638/7.5.1633 G.B. en M.S. e.l. o. St. Jp. hebben vordering op Hendrick Clases en Albartie Jans e.l. St. Jp., borg Maertie Hendricks hun dr vr. v. Barent Esses. Conclusie zou kunen zijn dat G.B. 1e x getr. was m. G.G., die eerst getr. was met zijn halfbroer Lourens.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Geertie Gerbens.<14,15>

Van Gerrit en Maertie zijn vier kinderen bekend:

1  Maartje Gerrits, zie V-M.

2  Grietje Gerrits, zie V-P.

3  Symen Gerrits, zie V-N.

4  Neeltje Gerrits, zie V-O.

IV-G  Aert Symens, zoon van Symen Ariens (III-D) en Auck Joris, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie.

Bnr 44. 1635 Vrp. 1m.79r. Hyp.bk 1621/21.5.1616 e.l. te Vrp. sch.a. dr Alb. Monnickhuys 1625 cg die ze niet kunnen betalen, hun “vrienden” Myntie Wygers Vrp. (vader) en Arien Symens, St.Ap., Jacob, Jan en Corn. Symens te St.Jp., allen gebrs. en Gerrit Bartouts St.Jp. betalen 1025 cg. Hyp.bk 21.7.1619/10.5.1617; idem 19.4.1613/24.5.1612: A.S. en Grytie Mintie Wygers e.l. St. Jp. verkopen aan Teunis Gerbens en Aeriaen Cornelis e.l. St. Jp. geads. m. Gerbrant Teunis hun vader, de bruikwaar van 23 1/2 mg billand met huis etc.,Hendrick Walings O. de weg Z. en W. en Corn. Lenerts N.; id. A.S. en GM. vertrekken naar Vrp.en dragen hun vordering ad 5000cg. uit voorgaande akte over.
Hyp.bk 3.6./22.5.1635 A.S. en G.M. e.l. a.d. OBD o. Vrp. sch. a. Ane Sipckes NP en Tryn Sybedr e.l., borgen Arien en Symen Aerts, zonen.
Hyp.bk 1614 e.l. Vrp. sch.a. Jan Hendrick Reyners en Grietje Corn. Cuyck.
Hyp.bk 22.9.1620 A.S. en Grijetie Dominicusdr (Mynckedr.) e.l. Vrp. !!
Recesbk 24.7.1643 Aert Symens, schout.

Aert was gehuwd met Grytie Mijnthies, dochter van Mintie Wygers en (?)Machtel N.

Grytie was eerder gehuwd (1) met (?)Jan Thonis.<16>

Van Aert en Grytie zijn vijf kinderen bekend:

1  Symen Aerts, zie V-Q.

2  Antie Aerts, zie V-R.

3  Pieter Aerts, zie V-S.

4  Arien Aerts.

Hyp.bk 3.6./22.5.1635 Vrp.

5  Berber Aerts, zie V-T.

IV-H  Tette Symens, dochter van Symen Ariens (III-D) en Auck Joris, is overleden voor zondag 22 3 1637.

Tette was gehuwd met Jacob Jacobs.

Aut. 22.3.1637 Symen Symens oom cur. kk.

Van Jacob en Tette zijn twee kinderen bekend:

1  Jelcke Jacobs is geboren 1631 of 1632.

2  Symen Jacobs is geboren rond 1633.

IV-I  Arien Symens (Slim), zoon van Symen Ariens (III-D) en Auck Joris, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is geboren in 1573, is overleden op donderdag 22 1 1632. Arien werd 59 jaar.

Bnr 14, 61. BP500/11, o.a op plaats schoonvader o. St. Jp. 1629/30 in k.3N 33m.502r. 1635 id. ( 1638 gekocht door de erven).; 1629/30 en 1638 pachter k.48 NwB (1574/5 Waling Walings), 1640 St. Jp. A.S. erven 34m.
Aut.8.5.1633: Symen Ariens (broer) en Waling Olpherts (zwager) voogden over Griet en Fookel Ariens, Jacob Symens en Hendrick Walings, ooms.
Aut. 25.6.1626: de neven (? susterlingen) van vaderszijde Aerien en Jacob Symens worden voogden over de weeskk. v. wln Waling Ariens bij Neeltie Hendrick Joris.
Aantek. Sannes: rechtszaak tussen Claas Aarts en overige kk.; bij ovl. hadden de ouders 86 mg. land in gebruik.
Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.), ovl. datum vrouw niet volledig. HB21 28.3.1642 alle kk. en aangetrouwden worden genoemd.

Arien was gehuwd met Trijn Walings, zie IV-S.

Van Arien en Trijn zijn zeven kinderen bekend:

1  Symen Ariens (Slim), zie V-U.

2  Trijntje Ariens (Slim), zie V-V.

3  Dieuwer Ariens (Slim), zie V-W.

4  Waling Ariens (Slim) is geboren te St. Jacobiparochie, zie V-X.

5  Cornelis Ariens (Slim) is geboren te St. Jacobiparochie, zie V-Y.

6  Griet Ariens (Slim) is geboren 1620 of 1621, zie V-Z.

7  Fookel Ariens (Slim) is geboren 1621 of 1622, zie V-AA.

IV-J  Symen Symens, kind van Symen Ariens (III-D) en Auck Joris, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1589, is overleden voor zondag 15 12 1652. Symen werd hoogstens 63 jaar.

1638 met o.a. Jacob Symens pachter k.45 NwB.Aut. 2.5.1616 man Yckie Taecke Ulbes. Hyp.bk 28.5.1623/1625. S.S. en Y.T. en Tette Symens St. Jp. kopen 3 mg nieuw billand van Job Huyberts, naastl. Jacob Symens ten O., baarslieden Arien Symens en Joris Ariens. Hyp.bk 8.4.1627 S.S. en Y.T. e.l. St. Jp.
Aut. 26.5.1623 cur. Sijmen Cornelis ± 23 jr. Hyp.bk 15.12.1652 Y.T. wed. S.S. St. Jp. Hyp.bk 8.4.1627 e.l. St. Jp. stellen tot onderpand 3½ mg land Nw Bildt, Jacob Symens ten O., hun huis staat bij Ariens Symens op de OBD.
HB21 20.7.1635 Jacob Jacobs en zijn kk. bij Tett Symens contra Symen Symens en Yckie Tyommes (!?)e.l. St. Jp.

Symen was gehuwd met Yeck Taecke Ulbes, kind van Taecke Ulbes. Yeck is geboren in 1594.

Aut. 6.1.1614 Ytie Taackedr. x Johannes Dirx.

Yeck was eerder gehuwd (1) met Johannes Dircks.

IV-K  Maertie Walings ook genaamd Marychie, dochter van Waling Ariens (III-E) en Neeltie Hendricks, is geboren te Vrouwenparochie.

Hyp.bk HB 1636: Jacob Symens en Symen Ariens voogden. Bij huwelijk naam Marythie.

Maertie trouwt op zondag 29 11 1637 te het Bildt (Ger.) met de ongeveer 25-jarige Claas Willems, zie VI-CR.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp., patr. bruid Waling Ariens.

Van Claas en Maertie zijn twee kinderen bekend:

1  Willem Clases is geboren 1633 of 1634.

Leeftijd vlgs autorisatie klopt niet met huwelijksdatum ouders. HB36/125 31.1.1660 C.W. maior annis.

2  Claes Clases is geboren 1638 of 1639.

Sannes boerd.NwB/11 en 12. k.24 en 25.

IV-L  Trijntje Walings, dochter van Waling Ariens (III-E) en Neeltie Hendricks.

Hyp.bk 2.5./24.3.1636 Jacob Symens en Symen Ariens voogden, haar vader was Waling Ariens Vrp., erfenis 20.769 g., in vieren.

Trijntje trouwt op zondag 12 8 1635 te Vrouwenparochie met Barthout Cornelis, zie V-AS.

Datum is 1e procl. Hij van St. Jp., zij v. Vrp.

Van Barthout en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Waling Barthouts, zie V-AB.

2  Trijntie Barthouts, zie V-AC.

3  Cornelis Barthouts.

1670 Corn.Beerts met Albert Wytzes nr.6 St. Jp. NB kan ook zoon zijn van Barthout Dirck Willems.

4  Arjaantje Barthouts, zie V-AD.

5  Jan Barthouts, zie V-AE.

6  Willem Barthouts is geboren rond 1640, zie V-AF.

IV-M  Simen Walings, zoon van Waling Ariens (III-E) en Neeltie Hendricks, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 22 1 1667.

Bnr 28. 1655 nr. 45.
HB38/12v 22.1.1667 sch. en d. S.J.T. nu x Gerben Cornelis, Bartout Corn. cur. HB21 15.3.1652 S.W. St. Jp.
NB S.W. trouwt laat t.o.v. zijn zusters, eerder huwelijk?

Simen trouwt op donderdag 10 2 1650 te St. Jacobiaprochie met Sytske Jans Tzietsa, dochter van Jan Jans Tzietza en Lioetske Jans. Sytske is overleden voor vrijdag 20 12 1675.

Sytske was later gehuwd (2) met Gerben Cornelis.<17>

Beiden v. St. Jp.

IV-N  Ariaentie Walings, dochter van Waling Ariens (III-E) en Neeltie Hendricks, is overleden voor 1650.

Ariaentie trouwt op maandag 4 7 1639 te Vrouwenparochie met Cornelis Jans Yssel, zoon van Jan Jacobs Yssel en (?)Lijsbet Cornelis. Cornelis, boer, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor zondag 6 5 1674.

Bnr 208. 1655 Vrp. nr 10 samen met Boyen Aebes en nr 13, 1670 id. 1698 Jelle, Ate(Aart) en Jacob Corn. v. Yssel nr. 8 t/m1728
HB 34/4 inv. 11.4.1650, Barthout Cornelis cur. kk., sate en landen bewoond door C.J.Y 8.167.-.-.; HB34/55 sch. en d. 22.12.1651.
De kinderen Hiltie en Jan worden gedoopt 24.11.1650 te Vrp. Aut. 11.1.1651 cur. Barthout Corn. oom inz. m/g. Aut. 6.5.1674 C.J. en D.J. ovl., cur. Jan Andries St. Ap., oom en Olfert Fems Vrp., neef. Aut. 31.12.1678 cur. kk. 2e huw. Philips Tiercks (Scheif), wagenmaker OBZ.
HB40/41 6.5.1674 inv. sth. C.J. Y., huism. Vrp., wed. is Ebeltje Fokes. HB41/15v 21.6.1677 rek. d. Jan Andrys, St. Ap. en Olfert Fems, Vrp., Jurjen Jochums, zwager en Beert Corn. (oud) neef. HB41/176v. 2.9.1678 rek. gel. o.a. a. Daem Corn. NBZ. HB42/268v. z.d. (1680?) rek. d. Jelle Corn. Issel, Jan Andrys ovl., id 276v. 27.12.1680 rek. d. Phil.Tiercks als cur.

Cornelis was later gehuwd (2) met Dirckie Jelles.<18,19>
Cornelis was later gehuwd (3) met Ybeltje Fokes.<20>

Datum is 1e procl., zij v. Vrp.

Van Cornelis en Ariaentie zijn vier kinderen bekend:

1  Hiltie Cornelis Yssel, zie V-AG.

2  Jan Cornelis Yssel, zie V-AH.

3  Aert Cornelis Yssel is gedoopt op vrijdag 21 9 1646 te Vrouwenparochie.

4  Brecht Cornelis Yssel is gedoopt op donderdag 25 11 1649 te Vrouwenparochie, zie V-AI.

IV-O  Fookel Walings, dochter van Waling Walings (III-G) en Griet Hendriks, is overleden in 1609.

Fookel was gehuwd met Cornelis Tiepckes, zoon van Tiepcke N en Anna N..

Aut. 24.11.1609 F.W. ovl. en 26.12.1616; aut.18.6.1621 Hendrick, Syourt en Jan Walings, omen en cur. Aut. 18.6.1621 en ±1622 inz. goed. grv. en grm. Aut.4.1.1614 oom kk. Jan Wybes en Marychie Tiepckes (zie ook aut. 18.1.1613).

Van Cornelis en Fookel zijn vier kinderen bekend:

1  (?)Marijke Cornelis, zie V-AJ.

2  Lilty Cornelis is geboren 1598 of 1599.

3  Hendrick Cornelis is geboren 1600 of 1601.

4  Waling Cornelis is geboren 1607 of 1608.

Trouwde wrsch. Harlingen gerecht 1629 Trijn Willems.
Huwelijksbeker uit 1633 in museum Martena, Franeker, initialen met wapenschilden.

IV-P  Jan Walings, zoon van Waling Walings (III-G) en Griet Hendriks, koopman, wonende te Harlingen, te St. Jacobiparochie en te Sexbierum.

Jan trouwt voor 1605 met Willemtie Jacobs, zie IV-DP.

IV-Q  Marichie Walings, dochter van Waling Walings (III-G) en Griet Hendriks.

GJ2009/172 en hyp.bk 22.5.1628 ook getrouwd met Corn. Willem Stevens? (Wass.bk/124). Zie ook BP500/20. Hyp.bk 3.6.1619.

Marichie was gehuwd met Hendrick Cornelis van der Mey, zoon van Cornelis Frans van der Mey en Neeltje Adriaens. Hendrick, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 3.12.1636/19.6.1623 erfgen. v. grootouders Waling Walings en Griet Hendricks.

Van Hendrick en Marichie zijn vier kinderen bekend:

1  Claesie Hendricks van der Mey, zie V-AK.

2  Maritge Hendricks van der Mey, zie V-AL.

3  (?)Waling Hendricks van der Mey, zie V-AM.

4  Cornelis Hendricks van der Mey is geboren rond 1592, zie V-AN.

IV-R  Lijsbet Walings, dochter van Waling Walings (III-G) en Griet Hendriks, is overleden voor zaterdag 19 12 1626.

Lijsbet trouwt rond 1610 met Harrent Claes, zoon van Claes Stevens en Antie Harrents. Harrent, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1626.

Bnr 64, 116, 156. Wassenaarbk bl.149. 1629/30 in k.16N. totaal ± 20m. (3 perc.), 1635 20m.424r., in 1638 gek. d. Claes Harrents.1629/30 voor 1/3 pachter k.20 NwB., Daam Jans 2/3. 1629/30 Harrent Claes en jonge Claes Stevens ieder de helft pachter k.21 NwB. 1629/30 met anderen pachter k.45 NwB.
Aut. 21.12.1626: Hendrik Walings en Dirk Pieters cur. 4 kk. Hyp.bk 4.4.1636/27.8.1630 Antie Harrents der kk. bestemoeder.
MEN weesbk 21.6.1622 Harnt Claeszn., ontv. Het Bildt.
1620-1625 Statenlid, ontv. floreen.
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 87.2.9.

Van Harrent en Lijsbet zijn vijf kinderen bekend:

1  Waling Harrents is geboren rond 1610, is gedoopt op dinsdag 4 3 1614 te St. Annaparochie, zie V-AO.

2  Claes Harrents is geboren rond 1612, zie V-AP.

3  Neeltie Harrents is gedoopt op donderdag 3 12 1615 te St. Annaparochie, zie V-AQ.

4  Grietje Harrents is gedoopt op vrijdag 29 3 1619 te St. Annaparochie.

5  Griet Harrents is gedoopt op donderdag 18 5 1623 te St. Annaparochie, zie V-AR.

IV-S  Trijn Walings, dochter van Waling Walings (III-G) en Griet Hendriks, is overleden in 1632.

Zerk St. Jacobiparochie.

Trijn was gehuwd met Arien Symens (Slim), zie IV-I.

IV-T  Maartje Walings, dochter van Waling Walings (III-G) en Griet Hendriks.

Bnr 68. 1640 76m./19m.300r.

Maartje was gehuwd met Cornelis Willems, zoon van Willem Stevens de Olde en Amerens Gerrits. Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1565, is overleden in 1611. Cornelis werd ongeveer 46 jaar.

Bnr 52. Wass.bk/124. 1629/30 in k.7S. ± 70m., 1635 70m.56r. Bijzitter HB. Hyp.bk 8.2.1650/23.11.1649 M.W. wed. C.W. St. Jp. sch. a. Frans Pieters te Franeker, borgen Waling, Beert en Steven Corn. (zonen) en Tonis Andries Krol, rentmr. te Fran. Hyp.bk 13.6.1642 (blz. 14 S.II) M.W. wed. C.W. in de zuidh. v. St. Jp.
Sannes boerd.NwB/14: k 27 1629/30 Marythien Cornelis Willems en 1638 Waling Corn.

Van Cornelis en Maartje zijn negen kinderen bekend:

1  Barthout Cornelis, zie V-AS.

2  Lijsbet Cornelis, zie V-AT.

3  Willemtie Cornelis, zie V-AU.

4  Amerens Cornelis, zie V-AV.

5  Lenert Cornelis.

Zie Waling Corn.

6  Claes Cornelis Willems, zie V-AW.

7  Neeltie Cornelis, zie V-AX.

8  Steven Cornelis is geboren in 1596 te St. Jacobiparochie, zie V-AY.

9  Waling Cornelis is geboren rond 1600, zie V-AZ.

IV-U  Syourt Walings, zoon van Waling Walings (III-G) en Griet Hendriks, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1569 of 1570, is overleden op donderdag 21 5 1626. Syourt werd hoogstens 56 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Bnr 31, 68. BP500/20. 1629/30 in k.5N. 17m.544r., daarna Barth.Corn. 1629/30 pachter k.37 NwB.Opzichter en adm. v.d. armen te St.Ap. Aut. 19/21.12.1626 inz. nalatenschap. Hyp.bk 5.1.1617/16.11.1616. Aut. 23.4.1621 cur. kk. Jacob Jans en Tryn Martens. Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.), Neeltie Jans ook op zerk doch ovl.jaar niet goed leesbaar, oud ± 37 jr.
Recesbk 10.7.1626 Hendrick W., Maertie W. en Arien Symens erfgen. v. Syourt Walings.

Syourt was gehuwd met Neeltie Jans, dochter van Jan Jobs en Elisabet Joris.

Van Syourt en Neeltie is een kind bekend:

1  Dirck Syourt Walings.

Dagbk D.J. koopt in 1627 land.

IV-V  Hendrick Walings, zoon van Waling Walings (III-G) en Griet Hendriks, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1573, is overleden na 1659. Hendrick werd minstens 86 jaar.

1629/30 met Arien Corn. Daems voor de helft pachter k.28 NwB, Olphert Heres de andere helft. Hyp.bk 4.4.1636/27.8.1630 prov. adm. over weeskk. wln. Harrent Claes en Lijsbet Walings. Hyp.bk febr.1619/9.5.1615 e.l. St. Ap. Hyp.bk 4.6.1621/16.5.1613 oom van Claesie Hendrick Corn. v.d. Mey. Hyp.bk 21.2.1622/20.5.1617 e.l. St. Ap. sch. a. Hendrick Claesz. St. Jp. als cur. over 2 weeskk. v. Jan Claes en Tr. Cl. Oudaens i.l. te Visvliet, 190.12.- cg ter cause v.d. jaarl. rente die uit mijn stede billands gaan ten prof. v. wl Marichie Bontemans erfgenamen en de voors. kk.
Recesbk 1625 Hendrick Walings, koopman St. Ap.

Hendrick trouwt voor 1610 op hoogstens 37-jarige leeftijd met Griet Pyters, dochter van Pyter Dircks en Jannichie Pyters.

Van Hendrick en Griet zijn zes kinderen bekend:

1  Jannichie Hendricks, zie V-BA.

2  Neeltie Hendrik Walings, zie V-BB.

3  Grietie Hendricks, zie V-BC.

4  Maritgen Hendricks, zie V-BD.

5  Fokeltie Hendricks, zie V-BE.

6  (?)Waling Hendricks, zie V-BF.

IV-W  Aeff Jans, dochter van Jan Walings (III-H) en Mate Damusdr.

GJ2009/173

Aeff trouwt voor 1580 (1) met Cornelis Dominicus, zoon van Dominicus Hillebrands en Jobje Cornelis. Cornelis, wonende te St. Jacobiparochie.

Pers.Imp. 1578 4 cg.

Van Cornelis en Aeff is een kind bekend:

1  (?)Jobye Cornelis, zie V-BJ.

Aeff trouwt voor 1585 (2) met Philips Jans van der Mey, zoon van Jan Frans van der Mey en Dieuwke Philips. Philips is overleden voor 1607.

GJ2009/173

Van Philips en Aeff zijn drie kinderen bekend:

2  Hendrick Philips van der Meij, zie V-BH.

3  Jan Philips van der Mey, zie V-BI.

4  Filips Filips van der Mey, zie V-BK.

Aeff trouwt na 1585 (3) met Arien Joris, zoon van Joris Ariens en Maritien Aerts. Arien, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 114, 154. Pachter 1629 (BP 500/34). DVF 83/26. 1629/30 in k.12S 3m.222r.,id. k.13 16m.130r.1629/30 en 1638 pachter k.23 NwB.(misschien ook kleinzn, zie ald.).1629/30 in k.14N. 16m.272r., 1635 36m.26r.
Quaclap 1585 (16701/227): Aryan Joris als voogd van Martyen Jans zijn hsvr. als mede erfgen. v.d. goederen van Jan Arys van (gijs?) op de Leye contra Lenert Jacobs, St. Ap. voor hem zelf en namens de erfgen. v. wln Aeltgen Jans.
Hyp.bk 13.2.1638/1.5.1637 A.J. en Aeffke Jans e.l. St.Ap. kopen ruim 5 mg land.
Dagbk D.J. in 1605 vergadert “de gemeente v.d. dijk” bij hem

Arien was eerder gehuwd (1) met Martyen Jans.<21>

Van Arien en Aeff zijn twee kinderen bekend:

5  Pieter Ariens, zie V-BG.

6  Cornelis Ariens is geboren 1600 of 1601, zie V-BL.

IV-X  Daem Jans, zoon van Jan Walings (III-H) en Mate Damusdr, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden op maandag 8 6 1626.

Bnr 45 ?., 115?, 116?, 117, 120. 1629/30 in k.17N.26m.399r. en 21m.329r., 1635 26m.400r.1629/30 en 1638 wed. Daam Jans pachter k.19 NwB (1574/5 Dirk Pieters wed.); 1629/30 Daam Jans voor 2/3 en Harrent Claes 1/3 pachters k.20 NwB., 1638 Daam Jans en Claes Harrents, 1640 Dirckie Daem Jans wed. 27m.300r/27m.300r.(OBD 4e O. v. Noorderweg).
Hyp.bk 4.1.1615/11.6.1599 e.l. kopen de brw. v. 19 m. binnendijks land m. huizen en sch. en kavel uytergras van buurman Pieter Dircks (a.d. nije Bildijk !?), die het ene huis verleden jaar gekocht heeft van Foppe Ockers; borg Dirck Ariens St. Ap. Hyp.bk 26.7.1619 de assesseur Daem Jans en Ael Pyters e.l.

Daem was gehuwd met Dirkje Barthouts, dochter van Barthout Barthouts en Aecht Dircks Keth. Dirkje is overleden in 1644.

Van Daem en Dirkje zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Daems, zie V-BM.

2  Willem Daem Jans, zie V-BN.

3  Waling Daem Jans, zie V-BO.

4  Sjoerd Daem Jans, zie V-BP.

5  Aechie Daam Jans, zie V-BQ.

6  Barthout Daem Jans is gedoopt op zondag 26 12 1604 te St. Annaparochie, zie V-BR.

7  Cornelis Daem Jans is gedoopt op zondag 26 12 1604 te St. Annaparochie, zie V-BS.

8  Maet Daam Jans is gedoopt op zondag 26 12 1604 te St. Annaparochie, zie V-BT.

IV-Y  Ariaen Jans, dochter van Jan Walings (III-H) en Mate Damusdr.

Ariaen trouwt rond 1585 (1) met Hendrick Reyners, zoon van Reyner N.. Hendrick, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1607.

Bnr 10. Hyp.bk 6.8.1619/3.8.1604 Waling Walings en Arien Joris, omen en cur. over 3 kk v. H.R. en A.J. i.l. e.l., en over de 4 wkk. v. A.J. bij Hans Dircks, inz. overdracht boerderij t.w. 31 m. Oud- en 38 m NwB k.52 Aut. 19.1.1607 Cornelis Pieters Cuyck, Aeryen Joris en Waling Jans voogden, aut. 13.2.1609 Arien Jans afl. rek., 1611 cur. Alb. Monnichuys DG.
Recesbk 22.3.1591 H.R. hopman van der Bilt.

Van Hendrick en Ariaen zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrickie Hendricks, zie V-BU.

2  Jan Hendrick Reyners is geboren rond 1586, zie V-BV.

3  Trijntje Hendrick Reyners is geboren in 1592, zie V-BW.

Ariaen was gehuwd (2) met Hans Dircks, zoon van Dirck N.. Hans, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 10. 1629/30 met Aert Jans en Dirck Dircks pachter k.52 NwB.
Hyp.bk 4.5.1620 zie Jacob Martens. 1629/30 in k.1S 17m.258r., N. 13m.531. totaal 31 m.., 1655 stemnr 1. (v/h Hendrick Reyners).
Dagbk D.J. rijdt in 1621 met paard en wagen over ijs nr. Terschelling

Hans was later gehuwd (2) met Marichie Alberts.<22>

IV-Z  Waling Jans, zoon van Jan Walings (III-H) en Mate Damusdr, wonende te St. Jacobiparochie.

GJ2009/244, quaclap 16708 dd 17.11.1608. id. 16707 1.3.1605 Waling Jans en Anna Pieters te St. Jp. contr Hendrick Joris en Anna Baltus, geads. m. haar tegenw. man Wytse Pybes.
Recesbk 23.10.1609 Jan Waling Jans; id. 9.7.1610 Neeltje Daams wed. Fonger Jelgers als borg voor Waling Jans.

Waling was gehuwd (1) met (?)N. Feddes, dochter van Fedde Hebbes.

Van Waling en (?)N zijn twee kinderen bekend:

1  Gerben Walings, zie V-BX.

2  Hendrick Walings.

Aut. 18.1.1630 Hendrik en Gerben Walings ooms inz. kk. Feike Takes en Bauck Baltis Recesbk 10.1.1625 H.W. koopman St. Jp.

Waling was gehuwd (2) met Ancke Peters.

Van Waling en Ancke is een kind bekend:

3  (?)Berber Walings, zie V-BY.

IV-AA  Arien Jans, zoon van Jan Walings (III-H) en Mate Damusdr, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden 1606 of 1607.

Bnr 25 en 38. Hyp.bk 1612/18.7.1605: A.J.W. en M.S. te St.Jp. lenen 100 daalders van Maggelt Aryen Jans wed. en haar erven ( recesbk 20.9.1591 Machteld Cornelis wed. Arien Jans en id. 6.11.1592 M.C. wed. A.J. verzoekt tot cur. over 4 jongste kk. haar zwager Jan Frans i.p.v. Cleys Cornelis Stelman). Aut. 13.2.1609 Waling en Daam Jans ,omen v/z cur., Jan Walings grv. Aut. 23.9.1616.
Hyp.bk 21.7.1614/21.5.1599: Tyesse Feddes, rechter St.Jp. en Jannichie Lenerts e.l. dragen over aan A.J.W. en M.S. e.l. 20 mg Billand met huis etc. voor 15.000 cg., bij verkopers gebruikt en bewoond, naastl. Waling Heres.
Hyp.bk jan.1615/20.5.1606 Ariaen Jan Walichs en M.S. e.l. St. Jp., sch.a. Trijn Walichs ald. 500 cg. id. 1.5.1614/21.11.1605 Aeryan Jan Walings en Machelt Sydtsdr. e.l. St. Jp. sch. a. Jan Cornelis en Maertie Boeyens e.l. OBD o. St. Jp. 500 cg. Recesbk 1.2.1608 M.S. wed. A.J.Walings.

Arien trouwt rond 1598 met Machtel Sydsdr, dochter van Syds Gosses en Aecht Cornelis. Machtel is overleden na 1622.

Machtel was later gehuwd (2) met Arien Cornelis Isselmonde.<23,24>

Van Arien en Machtel zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Ariens is geboren 1599 of 1600.

1638 Jan Ariens met anderen pchter k.52 NwB. (meerdere personen met zelfde naam).

2  Syds Ariens is geboren 1602 of 1603.

3  Marichie Ariens is geboren 1605 of 1606.

IV-AB  (?)Anna Jan Walings, kind van Jan Walings (III-H) en Mate Damusdr.

(?)Anna was gehuwd met Cornelis Cornelis. Cornelis, wonende te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 7.7./4.5.1622 Corn.Corn. (geen achternaam) en Anna Jan Walings e.l. Vrp. sch. a. Waling Ariens en Neeltie Hendricks e.l. Vrp. ; in de marge v.d. akte: Arien en Jacob Symens als cur. v.d. wkk. v. Waling Ariens.
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 98.14.-. (?) Zou Corn.Corn. Gelder kunnen zijn, zie ald, deze heeft dr Fokel.

IV-AC  Jannichie Jans, dochter van Jan Walings (III-H) en Mate Damusdr, is geboren 1579 of 1580, is overleden in 8 1628. Jannichie werd hoogstens 48 jaar en 8 maanden.

Zerk Vrp. Aut. 24.4.1623 naam Jauck Jans.

Jannichie trouwt voor 1600 op hoogstens 21-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 22-jarige Pyter Minties, zoon van Mintie Wygers en (?)Machtel N. Pyter, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1578, is overleden op donderdag 7 3 1613. Pyter werd ongeveer 35 jaar.

1632/3 in k.24S. 2m.66r.Aut. 27.3.1615 curatoren Abram Minties, oom en Gerben Corn. aangeh.oom; 8.9.1631 Gerben Walings cur. Machtel. Zerk Vrp. Hyp.bk jan 1615/15.5.1608 borgen Corn. Pieters Levrey en Corn.Corn. Gelder. Hyp.bk 1.2.1613/8.4.1605 P.M. en J.J.W., borg Mintie Wijgers vader. Hyp.bk. mei 1614/2.5.1610 P.M. en J.J.Walingsdr e.l. Vrp. Hyp.bk 21.8./16.4.1620 Wyger Hansen en Tyemck Jans Vrp. dragen over aan Mijntie Wygers en Daam Jans (crediteuren Pyter Mynties en Janck Jans) de brw. v. 23m.236r. op Oost v. Vrp. m. hs en sch. in voegen wij deze landen in 1617 v.d. kopers in koop hadden bekomen.
Hyp.bk 1615/14.6.1600: P.M. en J.J. e.l. Vrp. schuldig aan Crijntie Lenerts weduwe oude Arien Joosten “ons buyrwijff”. Aut. 12.2.1627 Feycke Feyckes dorpr. Vrp. en Gerben Corn. cur. aflezen weesrek

Van Pyter en Jannichie zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Pyters is geboren rond 1603, zie V-BZ.

2  Sybren Pyters is geboren rond 1607.

3  Machtel Pyters is geboren rond 1612, zie V-CA.

Jannichie trouwt op donderdag 15 3 1618 te Vrouwenparochie op hoogstens 38-jarige leeftijd (2) met Syds Doens, zoon van Doen N.. Syds, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor zaterdag 7 1 1634.

1635 1m.323r. Aut. 7.1.1634 moeder Janck Pyters (m.z. Jannichje Jans wed. van Pyter Minties), kk. Pyter Syds 15 jr en Doen Syds halfbroer, cur. Jan Pyter Minties.
Hyp.bk 12.6.1626/mei 1626 S.D. als vader en voogd over zijn 2 kk. bij wln Jannichie Dirck Ariens (?!).

Syds was later gehuwd (2) met Gaets Romckes.<25>

Datum huwelijk is 1e procl.

Van Syds en Jannichie is een kind bekend:

4  Peter Sydses is geboren rond 1619.

IV-AD  (?) Aeffien Heeres, dochter van (?)Hercke Walings (Heere) (III-I) en (?)N. Olpherts.

Aeffien was gehuwd met Claes Barthouts, zoon van Barthout Willems en N Barthouts. Claes, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 43 en 58. Wass.bk/114. Pers.Imp. 1578 6 cg. 1547/8 t/m 1574/5 pachter in k.7, in 1566/7 60m.569r. en in 1574/5 38m.569r. en Lenert Frans de resterende 22m. 1554/4 pachter in k.8 14m., gedeelte perceel van zijn vader.

Claes was eerder gehuwd (1) met Neeltje Jans.<26>
Claes was later gehuwd (3) met Marityen Remmelts.<27..33>

Van Claes en Aeffien is een kind bekend:

1  Barthout Claes, zie V-CB.

IV-AE  (?) Olphert Heeres, zoon van (?)Hercke Walings (Heere) (III-I) en (?)N. Olpherts, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1638.

Bnr 36, 72.,102, 152. BP500/31. 1612-1633 bijzitter Het Bildt. 1638 wed. koopt land v.d. St.v.Fr.(29m.144r.). 1629/30 in k.7N. 19m.487r. (S. 1638 verk. a. Waling Olpherts), k.9N. 9m.85r. en k.10N. 2m., 1640 St. Ap. Lutger Hendricks 29m., 1655 Lutger O.H. (nu Hessel Selis) nr I.(procl.bk 3.3.1656).
Procl. 26.11.1615 te St. Jp., neemt land over van broer Claes Heres.1629/30 in k.14N. 18m.59r.1629/30 pachter k.25 NwB. , 1638 Dirck Claes Hendricks;1638 k.26 NwB. (1629/30 Claas Hendricks en Corn. Clasen). 1629/30 met Marytien Corn. Willems elk de helft k.27 NwB. en 1638 samen met Waling Corn. 1629/30 samen met Jan Gerrits ’t Hoen en Harmen Jacobs voor 1/2 pachter k.30 NwB., 1629/30 met Pijter Annes (Anes?) elk voor 1/2 pachter k.32 NwB. (1574/5 Heercke Walichs en Anne of Ane Andries), 1635 49m.33r (waarvan 18m.59r. o. St. Ap.).
Aut. 11.11.1634 Luthger Hendricks mede voor haar kk., dus wel kk. uit 2e huwelijk. Hyp.bk febr.1619/6.5.1606 Aete Freercks a.d. NBD o. St. Ap. is sch. a. O.H. en Luydeger Hendricks e.l. St. Jp.; N.B. pas getrouwd in 1613.
Weesbk MEN 18.6.1602 weesrek. d. O.H. en Jan Cornelis op het Bildt als cur. inz. boedel wln Jan Thoenis de oude en Arian Gerritsdr te Berl.
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 205.16.-.
HB22 17.12.1655 Jacob Olpherts NwB, Symen Ariens en kk. bij Aefie O. samen als ooms en cur. over wkk. v. Waling O. tezamen erven v. w. Arien O. vs Auke Jacobs St. Jp.

Van Olphert en een onbekende vrouw zijn acht kinderen bekend:

1  Waling Olpherts, zie V-CC.

2  Neeltie Olpherts, zie V-CD.

3  Heere Olpherts, zie V-CE.

4  Jacob Olpherts, zie V-CF.

5  Aechie Olpherts, zie V-CG.

6  Arien Olpherts, zie V-CH.

7  Pyter Olpherts, zie V-CI.

8  (?)Aene Olpherts.

Aut. 22.2.1636 neef en cur. van Aene en Anne (dr) Thonis, Lutger Hendricks is tante.

Olphert trouwt op vrijdag 6 12 1613 te Gerecht Het Bildt (2) met Lutgher Hendricks.

Aut. 11.11.1634 L.H. mede voor haar kk., cur. Steven Corn. (x Tettie Dircks) en Boyen Dircks inz. goed. grv. HB33/21 8.7.1649 bij sch. en deling wordt L.H. wel bestemoeder genoemd van kk v. Waling Olpherts.

IV-AF  (?) Waling Heeres, zoon van (?)Hercke Walings (Heere) (III-I) en (?)N. Olpherts, is overleden in 1602.

Bnr 6. Wassenaarbk bl.147/148. Aut. 13.6.1617 e.l. ovl. k. Daniel Walingsdr 21e jr (x Claes Corn.), SV Gijsbert Claes, cur. Claes en Olphert Heres, ooms.
Dagbk D.J. Hyp.bk 27/25.5.1618 wijlen e.l. hebben land met huis en sch. verkocht aan Gerrit Harmens en Rins Corn.

Waling was gehuwd met (?)Anna Pyters, dochter van Pyter Alberts en (?)Marithien Pieters. (?)Anna is overleden voor zondag 26 2 1617.

Vlgs Wass.bk/147 is A.P. een dr v. P.P. de Olde, maar vlgs mij een zuster gezien volgende aut. dd. 26.2.1617: Gijsbert Claes namens zoons, moeder Antie Pieters ovl., kk. Heere Walings, stiefzn v. G.Cl., Claes 11e jr en Pieter Gijsberts 4e jr.; cur. Pyter Pyters de Olde naaste bloedverwant m/z en P.P. de Jonge idem.

(?)Anna was later gehuwd (2) met Gijsbert Clases.<34,35>

Van Waling en (?)Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Pyter Walings is geboren rond 1590, is gedoopt in 1601 te St. Annaparochie, zie V-CJ.

2  Daniël Walings is geboren in 1596, zie V-CK.

3  Heere Walings is geboren in 1598, is gedoopt in 1601 te St. Annaparochie, zie V-CL.

IV-AG  (?) Claes Heeres, kind van (?)Hercke Walings (Heere) (III-I) en (?)N. Olpherts, wonende te St. Annaparochie, is overleden in 1619.

Aut. 13.6.1617 Procl. 26.11.1615 C.H. en T.D. dragen land over aan Olphert Heres en Luitgen Hendricks. Hyp.bk 16.8.162/21.7.1612 e.l. St. Ap. schuld, get. Jacob Ariens mijn zwager. Hyp.bk 9.11./27.11.1613 e.l. sch. a. Jan Walings en Aeltie Pieters e.l. nu in de Beemster., borg Jan Damus v.d.Mey, herbergier L’den. Hyp.bk 26.12.1617/30.10.1617 Cl.H. en Tr. D. St. Ap., broer Olphert H. en Lutger Hendricks S. Jp. HvFr 16705 12.7.1601 Cl. H. en Tr. D e.l. St. Ap. namens minderj. kk. v. Tr. D. bij Jan Claes. HvFr quacl. 2.3.1615/181 Claes Heres x Tr. Dircks.
Dagbk D.J. ovl. op weg nr Leeuwarden met polsstok.

Claes was gehuwd met Tryn Dirck Gabbes, dochter van Dirck Gabbes. Tryn is overleden in 1618.

Tryn was eerder gehuwd (1) met Jan Claeses.<36..38>

Van Claes en Tryn zijn vier kinderen bekend:

1  Maertie Claes Heres.

HB45/209 23.8.1695 in inv. Trijntie Feickes, wed. Dirck Ariens is sprake van land bij Maertie Claes Heres geërfd.

2  Here Clases, zie V-CM.

3  Jancke Clases, zie V-CN.

4  (?)Waling Clases, zie V-CO.

IV-AH  (?) (?)Rieme Heredr, dochter van (?)Hercke Walings (Heere) (III-I) en (?)N. Olpherts.

(?)Rieme was gehuwd (1) met Arien Jans Isselmonde, zoon van Jan Jans van Isselmonde. Arien, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 30 5 1623.

Bnr 17, 73. 1601 pachter BP500/14. 1629/30 Arien Jans met Jan Gerrits ’t Hoen pachter k. 31 NwB. (1574/5 Jan Walings).Hyp.bk 14/1.5.1618 e.l. St. Jp., sch. a. Hendrick Claes, oom en cur. v.d. 2 onm.kk. v. wln Jan Claes en Trijntie Claes Jans.
Hyp.bk 10.6.1624/30.5.1623 R.H. wed. A.J.I St. Jp. gesterkt met Hero en Hendrik Arien Jans mijn kk. is sch. a. Hendrick Claes St. Jp. als cur. v. 2 nagel. kk. v. Jan Claes en Trijntie Oudaens; R.H. gebruikt met haar kk. een plaats op het Nw Bildt.
Hyp.bk 19.5.1624 R.H. wed. A.J.I., nu huisvr. v. Marten Hendricks, Heere en Hendrick Ariens als voogden v. wk. v. Jan Ariens en Jannichie Clases.
Quaclap 1608 zie Joris Jans
NB chronologie wringt met Gerryt Jans I.

Van Arien en (?)Rieme zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrick Ariens Isselmonde, zie V-CP.

2  Jan Ariens Isselmonde, zie V-CQ.

3  Hero Arjens Isselmonde, zie V-CR.

4  (?)Neeltie Adriaens.

HvFr. 16707 1.3.1605 Neeltie Adriaens als mede erfgen. v oom Joris Jans contra de erven v. Fonger Jelgers.

(?)Rieme trouwt op donderdag 20 4 1623 te Gerecht Harlingen (2) met Marten Hendricks. Marten, bakker, wonende te Harlingen.

IV-AI  (?) (?)Trijn Herodr, dochter van (?)Hercke Walings (Heere) (III-I) en (?)N. Olpherts.

(?)Trijn was gehuwd met Jurrien Gaeles.

Hyp.bk 29.3.1653/5.12.1652 e.l. op Westerbiildt. HB21 juli/nov. 1650 J.G. wednr. Anna Siurds + kk.

IV-AJ  Maartje Harrents Scheyff, dochter van Harrent Philips Scheyff (IV-DU) en Tettie Cornelis (III-L).

Van Maartje zijn vier kinderen bekend:

1  Dieuwke Eesges is gedoopt op donderdag 10 8 1684, zie V-CS.

2  Harrent Eesges is gedoopt op maandag 22 7 1686 te Vrouwenparochie, zie V-CT.

3  Cornelis Eesges is gedoopt op vrijdag 17 12 1688 te Vrouwenparochie, zie V-CU.

4  Aat Eesges is gedoopt op vrijdag 6 7 1691 te Vrouwenparochie.

IV-AK  (?)Teuntie Harrents Scheyff, dochter van Harrent Philips Scheyff (IV-DU) en Tettie Cornelis (III-L).

(?)Teuntie was gehuwd met Jan Teunis. Jan is overleden voor 1650.

Hyp.bk 1650 (bl.31 S.)

Van Jan en (?)Teuntie zijn twee kinderen bekend:

1  Harrent Jans, zie V-CV.

2  Dirckie Jans, zie V-CW.

IV-AL  Cornelis Dircks, zoon van Dirck Cornelis (III-M) en Neeltie Andries, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1647 of 1648, is overleden voor woensdag 8 1 1710. Cornelis werd hoogstens 62 jaar en 8 dagen.

Bnr 65, 66. Wass.bk/165. Aut. 1.3.1654, HB36/160v. weesrek. Hyp.bk 25.12.1701/13.5.1680 e.l. verk. aan Aechie Barthouts (x Arien Christiaans) huis m. sch. etc.en brouwgereedschappen etc. Hyp.bk 7.2./8.1.1710 wed. op NwB o. St. Jp.

Cornelis was gehuwd met Jancke Sybrandus, dochter van Sybrandus Aeneae.

Van Cornelis en Jancke zijn twee kinderen bekend:

1  Aagje Cornelis, zie V-CX.

2  Neeltje Cornelis is geboren rond 1680, zie V-CY.

IV-AM  Maertie Cornelis, dochter van Cornelis Ariens (Slim) (V-Y) en Tettie Ariens (III-N), is geboren 1653 of 1654, is overleden op donderdag 10 2 1701. Maertie werd hoogstens 47 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Zerk St. Jp.(grafschr.komm.)

Maertie trouwt op donderdag 24 11 1672 te St. Jacobiparochie op hoogstens 18-jarige leeftijd met de hoogstens 28-jarige Jan Hendricks, zoon van Hendrick Jans. Jan, timmerman, is geboren 1643 of 1644, is overleden op vrijdag 5 1 1691. Jan werd hoogstens 47 jaar en 5 dagen.

Zerk St. Jp. (grafschr.komm.). HB23 15.7.1678 J.H. x M.C. erfgen. v. Corn. Ariens St. Jp.

Beiden v. St. Jp., patr. Hendrick Jans en Cornelis Ariens.

IV-AN  Tettie Jans Isselmonde, dochter van Jan Jans Isselmonde (VI-DG) en Ariaentie Ariens (III-O).

Tettie trouwt op donderdag 22 6 1673 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 20-jarige Claes Jobs, zoon van Job Cornelis (IV-B) en Maertie Buwes. Claes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1652 of 1653.

1708/18 gebr. ± 12m. in nr.19 k.50.
Hyp.bk 15.6.-14.5.1713 e.l. huisl. OBD o. St. Jp. sch. a. Jan Willems en Aaffie Claas Aarts e.l. OBD St. Jp. Procl.bk 26.6.1693 Jan Willems c.u. koopt 6m. in k. 51 in huur bij Claas Jobs, v. Trijntie Walings cum marito.

Beiden v. St. Jp.

IV-AO  Trijntie Jans Isselmonde, dochter van Jan Jans Isselmonde (VI-DG) en Ariaentie Ariens (III-O).

Trijntie trouwt op donderdag 13 5 1683 te St. Jacobiparochie met Eelke Lammerts. Eelke, metselaar, wonende te St. Jacobiparochie.

Eelke was eerder gehuwd (1) met Claasje Cornelis Stelman.<39>
Eelke was eerder gehuwd (2) met Jelcke Jans.<40..42>

Beiden v. St. Jp., hij wednr.

IV-AP  Jannichie Clases, dochter van Claes Ariens (III-P) en Neeltie Ariens (V-HF), is overleden voor dinsdag 21 6 1707.

Jannichie trouwt op donderdag 9 11 1679 te Vrouwenparochie met Lourens Walings van der Mey, zoon van Waling van der Mey. Lourens, wonende te Marrum.

Bnr 213. 1698 Vrp. met Gosse Elings nr.26, 1708 de kk. 1/2 en Jan Clases n.u. 1/2., 1718 de erven 3/8 en Jan Clases kind 5/8 ongescheiden. Flor. 1700/08 met Gosse Elings resp de erven 35.560.
Aut. 30.5.1692 DG. FER42/87 1.5.1694 inv. bij L.W.v.d.M te Marrum op de Mieden, nu x Eelckje Piers, cur. kk. is Steven Clases te St. Ap., Dirck Waling is broer en ovl., Wytske Philips is broeders dr. FER43/177v. 28.11.1700 inv. sth. L.W. v.d.M., Gerrit Ysbrands, St. Ap. cur. kk. 2e huw. FER53/311v. 23.5.1702 en 55 /21.4.1707 rek. door Gosse Elings, resp. Jan Clasen (schoonzn G.E.) inz. kk. Lourens W.v.d.M., Gerrit Pyters te St. Jp. ook cur., Pier Joh. te Marrum cur. nakk.; ontv. v. Waling Gerryts 100 cg., ontv. landh. plaats o. Vrp. en 1/2 pl. o. Vrp. bruiker Teunis Gerrits. FER 56 f.108v. 13.6.1712 rek. door Gerrit Dircks a.d. Nieuwe Dijk o. Vrp. als cur. v. Claas Lourens.

Lourens was eerder gehuwd (1) met Eelkje Piers.<43>

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Lourens en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1  Tetje Lourens van der Mey, zie V-CZ.

2  Claas Lourens van der Mey, zie V-DA.

IV-AQ  Trijntje Clases, dochter van Claes Ariens (III-P) en Neeltie Ariens (V-HF), is overleden voor maandag 10 4 1741.

DG. In de inv. sth. van Corn.Th. Knechje wordt vermeld de inbreng van Tr.Cl. uit de scheiding tussen de 5 kk. v. Claas Arjens en Neeltje Arjens en met stv. Gerrit Pieters. HB59/330 10.4.1741 inv. sth. Tr. Cl., St. Ap., Pybe Stinnerts en de kk. v Claas Corn. en Sara Joh. zijn elk voor de helft erfgen.

Trijntje trouwt op donderdag 12 3 1682 te St. Jacobiparochie (1) met Stinnert Pybes, zie VII-AY.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Stinnert en Trijntje is een kind bekend:

1  Pybe Stinnerts, zie V-DB.

Trijntje trouwt op vrijdag 28 11 1687 te Gerecht Het Bildt (2) met (?)Cornelis Teunis Knechje, zoon van Teunis Jans Rapen en Neeltie Willem Dircks. (?)Cornelis, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 21 10 1716.

Bnr 113. 1698 St. Ap. nr. 30, 1708 de huizinge afgebroken en de landen verkocht, 1718 en 1728/39 de wed.
Aut. 21.10.1716 Sybren Jans en Teunis Martens cur. kk. 1e huw. en Corn.Corn. ’t Hoen cur. k. 2e huw. Hyp.bk 15.6.1692/11.2.1689 de cur. v.d. insolv. boedel v. Jacob Monnickhuis te Edam verk. a. C.T.Kneghie, timmerman en Trijntie Clases e.l. St. Ap. huis en sch. met ontr. v. 15½ mg oud gep. billand op Zuid v. St. Ap., ’t Huis de Wilde genoemd. Hyp.bk 17.5.1717/13.5.1714 C.T. mr timmerman en Tr. Cl. e.l. St. Ap. HB54/1 21.10.1716 inv.sth. en sch. en d. Sybren Jans mr wagenmaker St. Ap., Theunis Martens, St. Ap., Jochum Corn. is uitlandig.
NB Cornelis en Marten passen qua chronologie hier niet.

(?)Cornelis was eerder gehuwd (1) met Trijntie Jochums.<44>

Datum is 1e procl.

Van (?)Cornelis en Trijntje is een kind bekend:

2  Claas Cornelis Knechje is geboren 1694 of 1695, zie V-DC.

IV-AR  Tettie Clases, dochter van Claes Ariens (III-P) en Neeltie Ariens (V-HF).

Ged. op bel. Beetgum 23.2.1694.

Tettie trouwt op donderdag 25 11 1688 te St. Jacobiparochie met Teunis Koerts, zoon van Koert N.. Teunis, boer, wonende te Beetgum en te St. Jacobiparochie.

Bnr 18. Lidm.bk Baatgum: vertr. nr St. Jp., woonde op Dijksterhuizen. Hyp.bk 21.8.1707/29.3.1701 e.l. te St. Jp. huren boerderij m. 19½ mg land OBD o. St. Jp. van Grietje Arjens wed. Claas Aarts.

Beiden v. St. Jp.

Van Teunis en Tettie zijn drie kinderen bekend:

1  Koert Teunis is gedoopt in 2 1692 te Beetgum, zie V-DD.

2  Claes Teunis is gedoopt in 2 1692 te Beetgum.

Tweeling met Koert.

3  Aafje Teunis is gedoopt op donderdag 8 10 1693 te Beetgum.

IV-AS  (?)Arien Clases Kok, zoon van Claes Ariens (III-P) en Neeltie Ariens (V-HF), zeeman, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 28.7.1693/11.4.1689 Rinske Jilles wed. Ds Petrus Horreus te Fran. verhuurt a. A.Cl. en Rins A. (transcriptie Sannes Eins Arjens) e.l. St. Jp. sate lands gr. 32 m.oud gep. billand m. hs en sch. op N.O: v. St. Ap. (St. Ap. nr 23 vlgs S.). Hyp.bk 5.12.1701/id A.Cl.K. hsm. St. Ap.

(?)Arien trouwt op donderdag 11 3 1688 te St. Jacobiparochie waarschijnlijk met waarschijnlijk Rins Arjens.

Beiden v. St. Jp., patr. man Claes Ariens, zij dienstbode bij Claes Aerts.

Van (?)Arien en Rins zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit Arjens Kok is gedoopt op donderdag 25 8 1695 te St. Annaparochie.

2  Maartje Arjens Kok is gedoopt op donderdag 24 7 1698 te St. Annaparochie, zie V-DE.

IV-AT  Marten Clases, zoon van Claes Ariens (III-P) en Neeltie Ariens (V-HF), is overleden voor maandag 30 4 1731.

Bnr 15. Hyp.bk 12.8.1732/30.4.1731 wed. OBD St. Jp.

Marten trouwt op donderdag 24 10 1697 te St. Jacobiparochie met (?)Antie Gerrits, zie VI-JD.

Beiden v. St. Jp.

Van Marten en (?)Antie is een kind bekend:

1  (?)Claas Martens, zie V-DF.

IV-AU  Berber Willems, dochter van Willem Arien Jacobs (III-R) en Trijntie Jans.

Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.) maar jaartallen onleesbaar, Berber werd 64 jr.

Berber was gehuwd met Dirck Jarichs, zoon van Jarich Martens en Wopck Dircks. Dirck, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1654 of 1655.

Bnr 50, 55, 111, 206. 1698 St. Jp. nr. 40 en1698/1708/18/28 St. Ap. nr.27,1708/1728 St. Jp. nr. 12 en 40. Flor.1708 13.285 gek. v. erven Antoni de Man. flor. 1700/08/18 25.425. flor. 1700 41.203, 1708/18 38.250, 1718 13.285
Hyp.bk 9.10.1702/4.6.1702 Berber Willems vr. v. D.J. verk. 2 stukken land op ZW v. St. Ap. Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.) met meerdere namen maar jaartallen onleesbaar: Dirck Dirck 2x , Jarig Dircks en wrsch Dirck Jarigs, zie ook Dirck Jarichs zn. v. Jarich Martens en Wopck Dircks.
Pachter stem 27 St. Ap. 1698 en 1728, St. Jp. nr 40 1698 en 1728 en nr 12 1728. Procl.bk 13.12.1713 Dirk Jarichs, hsm. Zdh. St. Ap. koopt huissteed op smalle kant v. Hoge buurt v. Aart Dircks en Tjaltie Willems, de verk. O. en Beert Dircks W. onder verplichting er een huis op te bouwen.

Van Dirck en Berber zijn zes kinderen bekend:

1  Jarich Dirks, zie V-DG.

2  Jan Dirks.

3  Dirk Dirks, zie V-DH.

4  Wopkje Dirks, zie V-DI.

5  Willem Dirks, zie V-DJ.

6  Trijntje Dirks, zie V-DK.

IV-AV  Arien Stevens, zoon van Steven Ariens (III-S) en Heyltie Barthouts (V-IC), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 120. Wass.bk/196 Hyp.bk 13.10.1685/19.7.1681 A.S. en N.S. e.l. St. Ap.

Arien trouwt op vrijdag 10 12 1677 te Gerecht Het Bildt met Neeltie Symens, zie IV-BK.

Patroniem bruid Simen Ariens, beiden v. St. Ap.

IV-AW  Antie Stevens, dochter van Steven Ariens (III-S) en Heyltie Barthouts (V-IC).

Antie trouwt op vrijdag 14 2 1681 te Gerecht Het Bildt met Gerrit Dircks, zie IV-CL.

Datum is 2e procl., hij v. Vrp., zij v. St. Ap. en zr v. Arien Stevens.

Van Gerrit en Antie is een kind bekend:

1  Steven Gerrits, zie V-DL.

IV-AX  Dirck Arien Jacobs, zoon van Arien Jacobs (V-F) en Heyltie Ariens (III-V), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 15 6 1676.

Bnr 39. Vltgs Wass.bk/174 Rozendal, zn v. Arien Jacobs en Trijntje Dirck Boyens. 1655 D.A.J. nr 18 menist en 1/2 k.30, 1670 nr. 18 de wed. en nr.39 1/2 k.30.
HB33/61v. 2.12.1647. Aut. 4.3.1679 e.l. ovl. cur. Gerrit Ariens Vrp., DG, oom; aut. 27.3.1680 cur. Gosse Jacobs, koopman St. Ap., oom. HB40/186v. 15.6.1676 inv. bij Doedtie jan Jaspers wed. D.A.J., Arien en Jannichie beiden volj. en G.A., oom cur. Jan en Willem Dirks, ook sch. en d. HB41/251 4.3.1679 inv. sth. Doetje Jan Jaspers, wed. Dirck Arien Jaccobs, OBD o. St. Jp.
HB21 26.6.1643 D.A.J. St. Jp. x Doedke Jans en cur. Neelke Jans herneemt Procedur v. Claes Willems vorige cur. v. Neelke en Doedke vs Trysie Harrents wed. P.P.
Procl.bk 26.3.1683 Jan en Willem Dircks en Gerrit Hendricks kopen 1/4 v. 17 m. in k. 30 o. St. Jp.van hun broer resp. schoonbr. Arien Dircks plus 1/4 v. 15 m. oud state billand m. hs en sch. en gebruik v. buitenpollen, A.D. heeft dit geërfd van moeder Doetie Jans, naastl. NwB. Oldaens en Dieuwke Braam O. OBD Z. Dieuwke Braams, Pieter Harrents Vogel en Pieter Sjoukes c.s. W.en de NBD N.

Dirck was gehuwd met Doedke Jans, dochter van Jan Jaspers en Jannichie Willems. Doedke is geboren 1620 of 1621, is overleden voor zaterdag 4 3 1679. Doedke werd hoogstens 58 jaar, 2 maanden en 1 dag.

2e x Lenert Corn. te Vrp.? (hyp.bk 3.5.1669/1.5.1661 L.C. en Doetie Jans e.l. verk. het pachtrecht van ruim 2 mg oud billand te St. Jp. L.C.. en D.J. e.l. o. Vrp. sch. a. Hendrick Daems als cur. v. zr Maertie Daems

Van Dirck en Doedke zijn vier kinderen bekend:

1  Arjen Dirks.

2  Jannichie Dirks, zie V-DM.

3  Jan Dircks Rozendal is geboren 1658 of 1659, zie V-DN.

4  Willem Dircks Rozendal is geboren 1661 of 1662, zie V-DO.

IV-AY  (?)Antje Dirck Ariens, dochter van Dirck Arien Clases (III-W) en Fookel Ariens (Slim) (V-AA).

(?)Antje trouwt op donderdag 2 11 1679 te St. Jacobiparochie met de ongeveer 39-jarige Jacob Jans Kuiken, zie V-HW.

Beiden v. St. Jp., hij wednr, patr. bruid Dirck Ariens.

Van Jacob en (?)Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Jacobs Kuiken is geboren 1682 of 1683, zie V-DP.

2  Dieuwer Jacobs Kuiken is geboren 1683 of 1684.

3  Dirck Jacobs Kuiken is geboren 1685 of 1686.

4  Neeltie Jacobs Kuiken is geboren 1688 of 1689, zie V-DQ.

5  Arjen Jacobs Kuiken is geboren 1690 of 1691, zie V-DR.

6  Fokel Jacobs Kuiken is geboren 1694 of 1695, zie V-DS.

7  Cornelis Jacobs Kuiken is geboren 1699 of 1700, zie V-DT.

IV-AZ  Geertje Lourens van der Meij, dochter van Lourens Hendricks van der Meij (VI-BS) en Heyltie Ariens (III-X).

HB56/132 19.3.1723 Willem Hendriks (x Tr. Piebes) heeft land gekocht v. Lourens en Heiltje Dirks (3/5) en Geertje Lourens (2/5) (dd. 1707).

Geertje was gehuwd met Reyner Gerbens.

1698 St. Jp. met de wed. v. Dirk Lourens eigenr 4m.375r. in nr.28 k.41.

IV-BA  Arien Lourens van der Meij, zoon van Lourens Hendricks van der Meij (VI-BS) en Heyltie Ariens (III-X).

Bnr 64.

Arien trouwt op donderdag 22 10 1676 te St. Jacobiparochie (1) met de hoogstens 19-jarige Rinsie Jobs, dochter van Job Cornelis (IV-B) en Maertie Buwes. Rinsie is geboren 1656 of 1657.

Arien trouwt op zondag 28 12 1710 te St. Jacobiparochie (2) met Lijsbet Scheltes.

IV-BB  Arien Harmens, zoon van Harmen Jacobs (III-Y) en Maertie Ariens, is overleden voor 1697.

Aut. 19.5.1697 Harmen Jacobs en Hendrick Joris grvs., cur. Beert Boyens. Bij doop kinderen patroniem Arien Harmen Jacobs. HB46/203 3.12.1696 sch. en d. Harmen Jacobs, huism. Vrp. t.e.z. en Hendrik Joris als bestev. v.d. kk. bij Antie Hendriks t.a.z., A.H. nu x Beert Boyens. HB49/84 28.3.1703 rek. d. Beert Boyens. HB50/179v. 27.6.1707 rek. d. Beert Boyens, huism. OBD o. Vrp. HB52/196 7.11.1712 id. HB53/147 15.10.1714 id. HB54/290 10.8.1718 id.
Hyp.bk 10.5./5.1.1728 verk. Sjoukje Beerts wed. Corn. ’t Hoen voor 26 mg. en de kk. v. Arjen Harmens samen voor 10 mng. een sate oud gep. land a.d. OBD o. Vrp. aan Dirk jarigs hsm. o. St. Ap.(vroeger bijz. Beert Boyens). Procl.bk 30.1.1719 Jacob Ariens, hsm. St. Ap., Hendrikje Arjens (x Harrent Eesges), Joris Arjens mr schoenm. te Dongjum ieder voor 1/3 verk. 3 3/4 NwB o. St. Jp.laatst bij Corn. Wops gebruikt, Hendrik Willems O., geniaerd door H.W. rat.sang. en als naastl.

Arien trouwt op maandag 19 8 1686 te Vrouwenparochie met Antie Hendricks, zie VII-AZ.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Arien en Antie zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob Ariens is gedoopt op donderdag 29 5 1687 te Vrouwenparochie, zie V-DU.

2  Hendrickje Ariens is gedoopt op donderdag 16 2 1690 te Vrouwenparochie, zie V-DV.

3  Maartie Ariens is gedoopt op donderdag 22 11 1691 te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 19 5 1697. Maartie werd hoogstens 5 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

4  Joris Ariens, schoenmaker, wonende te Hijlaard en te Dongjum, is gedoopt op donderdag 30 4 1693 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 10.5.05.1.1728. Procl.bk 30.1.1719.

IV-BC  Daem Barthouts, zoon van Barthout Daem Jans (V-BR) en Tettie Ariens (III-Z), koopman, wonende te Ferwerd en te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 12 1 1634 aldaar, is overleden op dinsdag 9 8 1689. Daem werd 55 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Grafschr. HB/12. Hyp.bk 26.12.1668/26.5.1666 Daem Beerts en Ybeltie Jans e.l. St. Ap. sch. a. Dirck Jans en Lijsbetie Jans e.l. te Vrp., onderpand landen te Vrp. Hyp.bk 10.7.1671/10.5.1668 e.l. koopluiden St. Ap. HB23 15.7.1678 de crediteuren v.d. e.l. gewoond hebbende te St. Ap.

Daem was gehuwd met Ebeltje Jans (Ysselstein), dochter van Jan Feyckes en Antie Eeckes.

GJ1975/63.

Van Daem en Ebeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Tettie Daams is geboren 1668 of 1669, zie V-DW.

2  Dieucke Daams is geboren rond 1671, zie V-DX.

3  Beert Daams is geboren 1672 of 1673.

4  Jan Daams is gedoopt op donderdag 28 9 1673 te St. Annaparochie, zie V-DY.

5  Antie Daams is geboren rond 1681.

Flor. 1718 Antie Daams gek. v. Hessel Sytsen 38.240.

IV-BD  Neeltie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans (V-BR) en Tettie Ariens (III-Z), is gedoopt op donderdag 7 2 1636 te St. Annaparochiie.

1668 scheiding en deling, oom van Neeltie Bartouts is Symon Ariens (GJ 2009/234). Hyp.bk 4.6.1668/12.5.1667 Neeltei Baert Daems wed. H.P. heeft onm.kk. HB111 Ger. HB 23.7.1674 Barthout Heres St. Jp. contra Neeltie Beerts wed. H.P: nu x Lammert Reyners (!), St. Ap.
FER 12 f.14 31.1.1671 N.B. hsvr. v. Lammert Reyners verk. 4 ½ mg land op Munnikebildt o. Hallum aan Danckert en Mijntie Taeckes, Daam Corn. O., Daam Ariens Z., Claes Gerrit D(?)aams erven W. en Arien Chriatiaans N.

Neeltie trouwt in 1659 op 23-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Harrent Pyters, zie VI-AV.

Van Harrent en Neeltie zijn drie kinderen bekend:

1  Barthout Harrents is geboren 1660 of 1661.

2  Pieter Harrents is geboren 1661 of 1662.

3  Neeltie Harrents is geboren 1664 of 1665.

Neeltie trouwt in 1668 op 32-jarige leeftijd (2) met Lambert Reimers, zoon van Reimer N.. Lambert, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden op vrijdag 25 2 1707 aldaar.

Bnr 143. 1670 St. Ap. nr. 40. (Zd Middelw. tegen grens Vrp.), 1698 nr.32.
HB38/31v. patroniem Reimers. HB22 17.7.1671 patroniem Reyners. Recesbk 19.6.1671 L. Ryners man en voogd v. N.B.

Van Lambert en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

4  Jouck Lammerts is gedoopt op donderdag 29 10 1671 te St. Annaparochie.

5  Beert Lammerts is gedoopt op donderdag 15 9 1678 te St. Annaparochie.

IV-BE  Aegie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans (V-BR) en Tettie Ariens (III-Z), is geboren rond 1640, is overleden na 1677. Aegie werd minstens 37 jaar.

Aegie was gehuwd met Arien Christiaans, zoon van Christiaen Stevens en Rinske Gerbrants. Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Oudebildtzijl, is overleden voor dinsdag 11 4 1719.

Bnr 34. Aut. 15.2.1677 Hyp.bk 25.10.1671/3.5.1669 e.l. OBZ sch. a. Jac.Corn. en Jancke Gerrits e.l. Vrp.

Van Arien en Aegie zijn drie kinderen bekend:

1  Beert Arjens, zie V-DZ.

2  Rinsje Arjens Wassenaar, zie V-EA.

3  Christiaan Arjens is gedoopt op dinsdag 3 11 1665 te Vrouwenparochie, zie V-EB.

IV-BF  Jannichie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans (V-BR) en Tettie Ariens (III-Z), is geboren rond 1644, is overleden voor maandag 29 3 1694. Jannichie werd hoogstens 50 jaar.

Jannichie was gehuwd (1) met Dirck Stevens, zoon van Steven Dircks en Trijntje Aerts. Dirck is gedoopt op donderdag 31 8 1634 te St. Annaparochie.

HB22 18.7.1670 Abe Lourens x Maertie Stevens vs Jannigje Barthouts wed. Dirck Stevens nu x Daem Ariens Gelder.

Jannichie trouwt op donderdag 1 8 1669 te Vrouwenparochie op ongeveer 25-jarige leeftijd (2) met Daam Arjens Gelder, zie VII-DF.

Datum is 3e procl.

Van Daam en Jannichie zijn acht kinderen bekend:

1  Tettie Daams Gelder is geboren 1670 of 1671, zie V-EC.

2  Antie Daams Gelder is geboren 1673 of 1674.

1718/1728 Vrp. n.r15 (kan ook haar nichtje zijn).

3  Cornelis Daams Gelder is geboren 1675 of 1676.

4  Maartie Daams Gelder is geboren 1677 of 1678.

5  Beert Daams Gelder is geboren 1680 of 1681, zie V-ED.

6  Dirckje Daams Gelder is geboren 1683 of 1684.

7  Aechie Daams Gelder is geboren 1687 of 1688, zie V-EE.

8  Aafke Daams is geboren 1687 of 1688, zie V-EF.

IV-BG  Arien Barthouts, kind van Barthout Daem Jans (V-BR) en Tettie Ariens (III-Z), is gedoopt op donderdag 5 11 1648 te St. Annaparochie, is overleden voor 1683 te St. Jacobiparochie. Arien werd hoogstens 34 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Aut. 11.4.1683: oom Dirk Cornelis is voogd van de kk. moeder hertr. Aut. 11.12.1693 A.B. en A. G. ovl., cur. Arien Jans, neef en schrijver v.e. comp.voetkn. en Jan Ariens Kuycken, neef inz. sch. m/g met stv. Aut. 25.2.1695 cur. Reiner Clasen stv., huisman en ontv. St. Jp. HB43/269 11.5.1683 sch. en d. HB45/145v. 29.1.1695 rek. d. Reiner Clases HB45/233 z.d. (mei 1695) rek. d. Arien Jans, schrijver v.e. comp.infanterie. HB47/74 3.10.1699 rek. d. Reiner Clasen.
Recesbk 26.10.1663 A.B. comanihouder. HB22 7.7.1673 slachter te St. Ap.

Arien was gehuwd met Antie Gerbens, dochter van Gerben Jans Verlaen en Aechie Dirck Stevens. Antie is gedoopt op donderdag 9 3 1651 te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 10 12 1693. Antie werd hoogstens 42 jaar, 9 maanden en 1 dag.

HB44/261 19.12.1693 inv.sth. A.G. + sch. en d. 25.1.1695, Jan Gerbens en Corn. ’t Hoen omen v.d. voor- en nakk. v. Ag., resp. R.Cl. HB45/27 20.2.1694 taxatie sth. A.G.

Antie was later gehuwd (2) met Reyner Claes.<45..54>

Van Arien en Antie zijn drie kinderen bekend:

1  Beert Ariens is geboren 1674 of 1675.

2  Dirck Ariens is geboren 1675 of 1676.

3  Aechie Ariens is geboren 1678 of 1679, zie V-EG.

IV-BH  Dircktie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans (V-BR) en Tettie Ariens (III-Z), is gedoopt op zondag 25 12 1650 te St. Annaparochie, is overleden voor 1688. Dircktie werd hoogstens 37 jaar en 7 dagen.

HB23 10.9.1683 wed. A.S. brouwerse St. Ap.

Dircktie was gehuwd (1) met Aert Stevens, zoon van Steven Dircks en Trijntje Aerts. Aert, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 2 8 1635 aldaar, is overleden in 1678. Aert werd 43 jaar.

Wassenaarbk bl. 159. Aut. 1679 cur. kk. Claas Aarts oudoom. HB41/218 11.11.1678 inv. sth. A.S. en sch. en d. HB44/143 8.3.1693 rek. d. Dirck Corn., bakker St. Ap., oom v.d. 2 kk. Lidm. Vrp. bel. tussen 1162 en 1689 (!).

Van Aert en Dircktie zijn twee kinderen bekend:

1  Aafje Aarts is gedoopt op donderdag 7 3 1675 te St. Annaparochie, is overleden op donderdag 9 10 1692. Aafje werd 17 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

2  Tettie Aarts is gedoopt op donderdag 16 6 1678 te St. Annaparochie, zie V-EH.

Dircktie was gehuwd (2) met Cornelis Hendricks ’t Hoen, zoon van Hendrik Cornelis ’t Hoen en Fookel Cornelis Gelder. Cornelis, chirurgijn en boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op dinsdag 27 10 1637 aldaar, is overleden voor dinsdag 12 8 1704. Cornelis werd hoogstens 66 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Bnr. 109, 126, 216. 1698 St. Ap. nr.23, id. Vrp. nr. 20. Flor.1700 65.572, 1708 nihil (nr Rienck 43.469 en Corn. Corn. ’t Hoen de jonge 4.187, Joh. Jacob 2.301).
HB aut.18.6.1683, 18.1.1704 en 12.8.1704 A.. Beert Clasen mr bakker, cur. Beert Boyens, huism. o. Vrp. en Claes Walings, zwager. Hyp.bk 21.5.1706/23.5.1704: alle kk. met partners genoemd, verk. boerderij met 34½ mg land op W. v. St. Ap. (S.St.Ap. nr 34) en gek. v. erven Davelaar (hyp.bk 4.6.1702/22.8.1701). HB43/276 3.7.1683 inv. + sch. en d., 3 boerderijen: 2 in St. Ap. en 1 in Vrp. + los land. Hyp.bk 23.7.1699/8.12.1696 verhuurt boerderij voor het merendeel op N.O. v. Vrp. gr. 23 ½ mg. m. nieuw gebouwde huisinge aan Douwe Feddes en Grietie Gosses.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Minke Riencks.<55,56>

Van Cornelis en Dircktie zijn twee kinderen bekend:

3  Beert Cornelis ’t Hoen is geboren 1683 of 1684, zie V-EI.

4  Dirck Cornelis ’t Hoen is geboren 1685 of 1686, zie V-EJ.

IV-BI  Antie Barthouts, dochter van Barthout Daem Jans (V-BR) en Tettie Ariens (III-Z), is gedoopt op donderdag 12 2 1654 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 19 12 1701. Antie werd hoogstens 47 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Antie trouwt op donderdag 1 10 1682 te St. Annaparochie op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Dirk Cornelis Backer, zoon van Cornelis Pieters en Tryn Dircks. Dirk, bakker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 6 4 1651 aldaar, is overleden voor maandag 7 9 1722. Dirk werd hoogstens 71 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Bnr 107. 1708/18 nr.3.,1728 D.C. Backers wed. 1/3 en Corn. Dircks Backer 2/3 nr. 3 (v/h Jan Davila). Flor. 1700 19.474, 1708 21.121 (na veel mutaties o.a. bij v. Joan Saab v. Davila 6.486).
mr bakker; hertrouwt 1701 Maartie Gooses. Hyp.bk 4.12.1700/1695 D.C. mr bakker en A.Beerts e.l. St. Ap. Hyp.bk 4.6.1702/22.8.1701/24.5.1702 D.C. koopt groot huis van de erven wed. Joan Saab v. Davelaer. HB56/1 7.9.1722 inv. sth. D.C., bakker, Maartje Gosses wed., 4 huizen te St. Ap. w.o. Davelaarshuis, zilver met initialen en wapens + sch. en d.
Aut.19.12.1701: oom Lammert Reimers voogd over de kk. Aut. 2.3.1693 cur. kind Corn. Pyters Gorter. Hyp.bk 12.6.1731/10.1./13.5.1729 M.G. wed. D.C. bakker verk. a. Corn. Dirks, bakker en J.D. e.l. St. Ap. 1/3 van Davelaarshuis. HB48/14v. z.d. (dec. 1701) inv. bij D.C. nu 2ex getr. gevolgd door sch. en d. dd. 1.9.1711: Corn. en Beert Dircks nu meerderj. krijgen elk 4335 gld.

Dirk was later gehuwd (2) met Maartie Gooses (zie VII-ND).<57,58>

Van Dirk en Antie zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Dirks Backer, zie V-EK.

2  Beert Dirks, zie V-EL.

IV-BJ  Waling Symens de Jonge (Slim), zoon van Symen Ariens (Slim) (V-U) en Trijntie Ariens (III-AA).

HvFr. decr.verk. III 25 f.49 8.3.1687: Claas en Upt Fransen, burgers Lwd, als cur. v.d. kk. v. Dirck Pieters de Olde ovl. te Hallum, verkopen een stemdr. sate a.d. Hereweg bij Mariengaarster molen gr. 52 pm aan Rintie Rintjes, bruiker Waling Simons.

Waling trouwt op vrijdag 26 3 1683 te Gerecht Het Bildtl met Antie Franses, dochter van Frans N..

1e x Dirck Pieters, beiden v. Hallum.

Zij wed. v. Dirck Pieters.

Van Waling en Antie is een kind bekend:

1  (?)Neeltje Walings, zie V-EM.

IV-BK  Neeltie Symens, dochter van Symen Ariens (Slim) (V-U) en Trijntie Ariens (III-AA).

Vlgs Was.bk N.S.Ariens.

Neeltie trouwt op vrijdag 10 12 1677 te Gerecht Het Bildt met Arien Stevens, zie IV-AV.

IV-BL  Arien Symens (Slim), zoon van Symen Ariens (Slim) (V-U) en Trijntie Ariens (III-AA), boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 9 1 1714.

Bnr 128. 1698 nr.26 (Walburg) 1708 de wed. en kk. en 1718/1728/38 de kk., 1738 gebr. Cornelis segge Symon Arjens. 1748 de kk. nr 26. Flor.1708 50.365. hiervan 6.036 nr Claas Walings.
GJ 2009/296. Aut. 9.1.1714. curatoren kk.:Corn.Corn. ’t Hoen en Claes Walings, ooms. Hyp.bk 19.1.1706/27.12.1703 A.S. Slm, huisman in de Zdh. v. St. Ap. x Arjaentie Corn. ’t Hoen e.l. verkopen land aan Claas Walings, huisman St. Jp. x Fokeltie Corn. ’t Hoen
Hyp.bk 12.2.1693/22.7.1690 A.S. Slm, wednr v. A.J.S. contra Joris Dircks huism. St.Ap. x Beitske Franses enige dr v. Aeltie Jacobs bij wln Frans Gerrolds. HB53/33 12.1.1714 inv. ten huize v. A.C. ’t Hoen, wed. A.S. Slm, nu x Fr.L.Hilverda + sch. en d. HB54/319 8.11.1718 rek. d. Claas Walings cur. kk. 2e huw.

Arien trouwt op vrijdag 18 11 1678 te Gerecht Het Bildt (1) met Aeltie Jacob Scheltes, dochter van Jacob Scheltes en Reynu Cornelis.

Bnr 119. 1670 St. Ap. A.Jac.Sch. nr.43.

Aeltie was eerder gehuwd (1) met Frans Gerrolds.<59>

Hij wednr, zij wed. v. Fr.Gerrolts.

Arien trouwt op donderdag 21 7 1689 te St. Annaparochie (2) met Arjaantje Cornelis ’t Hoen, dochter van Cornelis Hendricks ’t Hoen (IV-BH) en Minke Riencks.

Arjaantje was later gehuwd (2) met Frans Lases Hilverda.<60..66>

Van Arien en Arjaantje zijn drie kinderen bekend:

1  Simon Arjens (Slim) is geboren 1690 of 1691, zie V-EN.

2  Cornelis Arjens (Slim) is geboren 1692 of 1693, zie V-EO.

3  Heyman Arjens (Slim), distillateur, wonende te Leeuwarden en te St. Annaparochie, is geboren 1699 of 1700.

Hyp.bk 15.10.1730/19.3.1729, id. 29.3.1760/26.12.1752 te St. Ap.

IV-BM  Jan Hendricks, kind van Hendrick Ariens (III-AB) en Lijsbet Jans Kuyck, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 22 3 1712.

Bnr 41. 1698 J.H. en Gerrit Meintjes elk 1/2 nr.30.
Hyp.bk 8/5.10.1704 J.H.A. huism o. St. Jp. en Gr. J. e.l. Niet zeker van goede persoon. Aut. 22.3.1712 cur. Cornelis Wops en Douwe Gerbens; aut. 22.5.1713 cur. Lourens Arjens, schipper, St. Jp., zwager. Hyp.bk 14.12./3.11.1696 J.H. huism. o. St. Jp. x Gr. J. sch. a. Pleuntie Martens, 1e x Arien H. onze br., nu x Gerrit Minties. HB52/31 22.3.1712 inv. sth. e.l., huislieden. HB52/284v. 8.3.1713 rek. d. Douwe Gerbens en Corn. Wops, Neeltie x Eernst Jans en Lijsbet ook genoemd maar niet als vrouw v. Corn. Wops.
Hyp.bk 15.9.1706/28.1.1705/3.6.1705 J.H.A. hsm o. St. Jp. verk. een sate oud gep. billand gr. 33 mg a.d. Cruisweg o. St. Jp., door verk. bewoond, houdt nog 5 jr huur, aan Claes Corn. Schierhuis en Maartie Corn. OBD St. Jp.

Jan trouwt op vrijdag 12 3 1683 te Gerecht Het Bildt met Grietje Jurjens. Grietje is overleden voor dinsdag 22 3 1712.

Van Jan en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Lijsbet Jans, zie V-EP.

2  Klaasje Jans, zie V-EQ.

3  Neeltje Jans, zie V-ER.

4  Hendrick Jans is gedoopt 1687 of 1688.

Aut. 22.5.1713 enigszins innocent.

5  Feyckje Jans is geboren 1690 of 1691, zie V-ES.

IV-BN  Neeltie Hendricks, dochter van Hendrick Ariens (III-AB) en Lijsbet Jans Kuyck.

Neeltie trouwt op vrijdag 16 9 1667 te Gerecht Het Bildt met Jan Evert Claeses, zoon van Evert Clases en Wytske Gerrits. Jan, wonende te Hallum, is overleden voor maandag 5 6 1702.

HB38/39 24.2.1668 gesterkt met zijn vader Evert Claes. Hyp.bk 20.6.1692/29.5.1691 N.H. wed. te Hallum HB42/167 15.12.1680 inv. sth. Wytske Gerrits, cur. kk. Dirck Dircks Kuyck. Hyp.bk 2.9.1706°5.6.1702 N.H. wed. J.E. te OBZ. verk. 4 mg land a.d. Koudeweg. Hyp.bk 2.9.1706/5.6.1702 wed. te OBZ. Procl.bk 18.5.1668 e.l. verk. 1/5 v. 2 m. in k. 43 aan de andere erven v. Hendrick Ariens.

Datum is 3e procl., hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Jan en Neeltie zijn drie kinderen bekend:

1  Lijsbet Jans is geboren rond 1667.

2  Trijntie Jans is geboren rond 1670.

3  Jannichie Jans is geboren 1672 of 1673, zie V-ET.

IV-BO  Arien Hendricks, zoon van Hendrick Ariens (III-AB) en Lijsbet Jans Kuyck, is geboren 1652 of 1653.

Arien trouwt op vrijdag 29 9 1690 te Gerecht Het Bildt op hoogstens 37-jarige leeftijd met Pleuntie Martens. Pleuntie is overleden op zaterdag 7 1 1719.

Lidm.bk DG OBZ.

Pleuntie was later gehuwd (2) met Gerrit Minties.<67,68>

Datum is 3e procl., hij v. St. Jp., zij v. St. Ap.

IV-BP  Jannichie Pieters, dochter van Pieter Pieters (III-AD) en Lijsbet Arien Gerbens (VI-BA), is overleden voor vrijdag 10 3 1702.

Jannichie trouwt op donderdag 19 9 1680 te St. Jacobiparochie met Jan Jansen Prater. Jan, dekker en boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 10 3 1702.

Bnr 25. 1698 St. Jp. J.J.Prater n.u. nr. 16 (was nr.17), 1708 id. Flor. 1700 3.120, 1708 nr. Claas Pieters.id. 1700 Jan Jans decker 31.–, 1708 de erven id.
Aut. 10.3.1702 en 11.1.1707 e.l. ovl., cur. Arjen Corn. Joncker, St. Jp., Claes Corn. huism St. Jp. en Pyter Feickes, neef en mr timmerman St. Jp.
Hyp.bk 12.3.1722/24.12.1718 Arjen Corn. Jr mr bakker en P.F. mr timmerman beiden St. Jp. cur. kk J.J. Prater Hyp.bk 1.6.1722/24.12.1710/23.5.1713 de overige kk. verk. aan Pieter Jans en Hendrickie Jans 3/4 v.d. boerderij met 32 ½ mg land op het West v. St. Jp. HB48/104 10.3.1702 inv. sth. J.J. en Jann.P., St. Jp., oudste dr Jannichie x Harmen Juriens; sate oud gep. land gr. 33 mg op ZW v. St. Jp. + huis St. Jp.
HB50/77 28.12.1706 rek. d. Neeltie Feikes, wed. Claas Cornelis i.l. huism. o. St. Jp., die naast Arjen Corn. Joncker cur. was v.d. wkk. v. J.J.Prater en J.P. i.t. e.l. huisl. te St. Jp. HB51/24.11.1710 rek. d. Arjen Corn. Jonker, koopm. en bakker St. Jp.

Beiden van St. Jp., hij “praeter en decker”.

Van Jan en Jannichie zijn vijf kinderen bekend:

1  Jannichie Jans is geboren rond 1680, zie V-EU.

2  Pieter Jans Prater is geboren 1683 of 1684, zie V-EV.

3  Jan Jans is geboren 1689 of 1690.

4  Harrent Jans is geboren 1697 of 1698, zie V-EW.

5  Antie Jans is geboren in 1701, zie V-EX.

IV-BQ  Trijntie Pieters, kind van Pieter Pieters (III-AD) en Lijsbet Arien Gerbens (VI-BA), is overleden voor woensdag 10 8 1707.

Trijntie trouwt op donderdag 21 4 1689 te St. Jacobiparochie met Rinse Auckes, zoon van Aucke N. Rinse, wever, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 16.8.1707

Hij weversgezel., zij v. Terschelling.

Van Rinse en Trijntie zijn vier kinderen bekend:

1  Pyter Rinses, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 30.5.1731 als neef cur. k. v. Lourens Clasen en Trijntje Auckes.

2  Abe Rinses.

3  Lijsbeth Rinses.

4  Reiner Rinses, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 7. 1738 gebr. nr. 27 BP500/3.

IV-BR  Pieter Pieters, zoon van Pieter Pieters (III-AD) en Lijsbet Arien Gerbens (VI-BA).

Aut. 10.8.1707 reeds enige jaren absent, cur. Lijsbeth is Lenert Corn.(Jonker), ontv. Nw Bildt inz. nal.sch. Neeltie Pieters, wed. Wytze Louws.
HB51/333 1710 rek. d. L.C.Jonker

Pieter was gehuwd met Neeltje Jans.

Van Pieter en Neeltje is een kind bekend:

1  Lijsbeth Pieters is geboren 1688 of 1689.

IV-BS  Neeltie Pieters, dochter van Pieter Pieters (III-AD) en Lijsbet Arien Gerbens (VI-BA), is overleden voor woensdag 10 8 1707.

HB50/201v. 10.8.1707 inv. sth. N.P., wed. W.L., haar 1e man is Dirck Corn. Hollander; erfgen. zijn haar 2 zrs en br en hun kk.

Neeltie was gehuwd (1) met (?)Dirck Cornelis Hollander, zoon van Cornelis Pieters Hollander.

1640 St. Jp. C.D.Hollander 13m., 1655 St. Jp. nr 13.
Recesbk 27.11.1637 Corn.Dircks Hollander de Olde, id. 14.12.1646 Corn. Dircks Hollander, St. Jp. HB22 2.2.1680 D.C. de oude toegenaamd Hollander (te Hallum) vs de erven v. Jan Thonis ( Cl.S.Brantsum c.s.) en id. Dirck Corn. de jonge vs dezelfden.

Neeltie trouwt op zondag 22 5 1707 te St. Jacobiparochie (2) met (?)Wytse Louws, zoon van Louw Wytzes en Jantie Jouckes. (?)Wytse is overleden voor woensdag 10 8 1707.

Aut. 10.8.1707 en 16.8.1707 cur. kk. Pyter Pyters en Tryntie Pyters zijn Lenert Corn. ontv. Nw Bildt en Jan Dircks, schipper St. Jp. inz. nal.schap Neeltie Pyters, laatst wed. v. W.L.

Beiden v. St. Jp.

IV-BT  Jan Dircks, zoon van Dirck Pieters (III-AF) en Neeltie Jans, schipper en gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1646 of 1647.

Aut. 16.8.1707 cur. kk. Rinse Aukes en Trijntie Pyters, dan schipper te St. Jp. HB43/337v. 5.5.1684 Willem Dirk Pieters cur. Jan Dircks. HB23 5.11.1678 J.D. gardenier St. Jp.

Jan trouwt op donderdag 1 11 1674 te St. Jacobiparochie op hoogstens 27-jarige leeftijd met Trijntie Lous, dochter van Louw Jacobs en N Harrents. Trijntie is overleden voor zondag 26 3 1684.

Niet duidelijk wie de ouders zijn. Aangezien Pieter Feikes samen met Tjalle Arjens te Harl. cur. is over de kk. v. Sybe Andries en Antie Lous, zou ze eveneens een dr kunnen zijn van Lou Lammerts en Sytske Watses Heringa, maar ze wordt niet vermeld in het Heringaboek.
NB Pieter Feickes en Sybe Andrys waren halfbroers, dus dat kan ook reden voor cur.schap zijn!
HB43/308 26.3.1684 inv. sth. Tr. L., naaste bloedverw. Grietje Sybrants wed. Dirck Feddes en Jacob Lous, broer. HB43/337v. 5.5.1684 sch. en d. na overlijden Tr. L., hierin vermeld dat Tr. L. via haar vader Louw Jacobs ontvangen heeft uit de boedel van Dirck Pieters 450 cg.

Trijntie was eerder gehuwd (1) met Sijbren Dirks.<69,70>
Trijntie was later gehuwd (3) met Pieter Feikes (zie IV-BX).<71,72>

Beiden v. St. Jp., hij gardenier, zij wed. v. S.D.

Van Jan en Trijntie is een kind bekend:

1  Dirk Jans.

IV-BU  Tettie Dircks, dochter van Dirck Pieters (III-AF) en Neeltie Jans, is geboren 1649 of 1650.

Tettie trouwt op donderdag 28 2 1669 te St. Jacobiparochie op hoogstens 19-jarige leeftijd met Sydse Hettes. Sydse, wonende te Pingjum.

Proces H.v.Fr. (S.B65M/618 1684 te Pingjum.

Hij v. Pingjum, zij v. St. Jp.

Van Sydse en Tettie is een kind bekend:

1  Neeltie Sydses, zie V-EY.

IV-BV  Willem Dircks, zoon van Dirck Pieters (III-AF) en Neeltie Jans, wagenmaker, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1657 of 1658.

HB43/377v. 5.5.1684 W.D.Pieters cur. k. v. Jan Dircks bij Trijntie Lous. Vlgs processtukken ged..te St. Jp. 13.2.1659.

Willem was gehuwd met Rins Cornelis ’t Hoen, dochter van Cornelis Hendricks ’t Hoen (IV-BH) en Minke Riencks. Rins is geboren 1663 of 1664.

Rins was eerder gehuwd (1) met Claes Barents.<73,74>

IV-BW  Tietske Andries, dochter van Andries Siebes (III-AG) en Tettie Pieters, is geboren 1646 of 1647.

Tietske was gehuwd met Willem Barthouts, zie V-AF.

IV-BX  Pieter Feikes, zoon van Feike Jobs (V-C) en Tettie Pieters (III-AG), timmerman, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1655 of 1656.

Aut. 20.7.1716 als oom cur. over k. v. Hoyte isbrands en Trijntje W.v.Buren. Hyp.bk 10.9.1720/21.7.1716 P.F. mr timmerman en Sijke Jans e.l. St. Jp.
HB45/144 16.1.1695 sch. en d. W.W.v. Buren als bestevader v. Tettie en Feike Pieters kk. v. M.W. bij P.F. t.e.z. en P.F. nu x Sijke Jans t.a.z.

Pieter was gehuwd (1) met Sijke Jans.

Pieter trouwt op donderdag 25 1 1680 te St. Jacobiparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd (2) met (?)Amerens Clases, zie IV-DB.

Beiden v. St. Jp., hij timmermansgezel.

Pieter trouwt op donderdag 2 4 1682 te St. Jacobiparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd (3) met Trijntie Lous, zie IV-BT.

Hij mr timmerman en wednr.

Pieter trouwt op donderdag 24 8 1684 te St. Jacobiparochie op hoogstens 28-jarige leeftijd (4) met Maartje Willems van Buren., kind van Willem Willems van Buren. en Bauckie Eernstes.

Van Maartje en Pieter zijn twee kinderen bekend:

1  Feike Pieters, zie V-EZ.

2  Tetje Pieters, zie V-FA.

IV-BY  Sibe Andries, zoon van Andries Siebes (III-AG) en Tettie Pieters, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1648 of 1649, is overleden voor zondag 21 3 1688. Sibe werd hoogstens 39 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Bnr 29. Aut. 18.12.1678 en aut. 21.3.1688 S.A. ovl. cur. kk. Willem Beerts en Dirck Ariens beh.ooms. Aut. 6.5.1696 cur. Tialling Ariens vroedsman Harl. en Pyter Feickes timmerman St. Jp. inz. sch.moederl. goed. m. stv. HB44/130v. 21.3.1688 inv. bij A.L. wed. S.A. nu x Jan Jan Tonis (m.z. Tzietsa?!).
HB48/179 26.9.1702 rek. Pieter Feickes en Tjalle Arjens Fopma, burgemr. Harl. HB51/210v. 4.10.1709 rek.. id. inz. Andries en Sybrichie.

Sibe was gehuwd met Antie Lous, dochter van Lou Lammerts en Sytske Watzes Heringa. Antie is geboren in 1661, is overleden in 5 1696. Antie werd 35 jaar.

1698 St. Jp. de kk. v. Antje Louws 1/3 nr.45 en 1708/1728 id.

Antie was later gehuwd (2) met Jan Jans Tzietza.<75>

Van Sibe en Antie zijn drie kinderen bekend:

1  Sytske Sybes is geboren 1680 of 1681.

2  Andries Sybes is geboren 1682 of 1683, zie V-FB.

3  Sibychie Sybes is geboren rond 1686, zie V-FC.

IV-BZ  Trijntje Feikes, dochter van Feike Jobs (V-C) en Tettie Pieters (III-AG), is geboren 1656 of 1657, is overleden voor dinsdag 15 1 1732. Trijntje werd hoogstens 75 jaar en 15 dagen.

Bnr 7, 46, 101. 1708/18 St. Jp. nr. 3, 27 en 35. 1728 St. Jp. nr.27 en 35.
HB56/159 13.5.1723 inv. t.h.v. Trijntie Feickes, laatst wed. v. Reinder Clasen inz. smidsgereedschap met erven v. Hendrik Willems, Trijntje neemt over tegen taxatiewaarde. HB58/358 inv. stn. Tr.F. laatste wed. v. R.Cl. te St. Jp. dorp, veel zilver met intialen.
HB20 15.2.1696 Tr.F. heeft geërfd van Antie Jans wed. Harrent Pieters.

Trijntje trouwt in 1674 op hoogstens 18-jarige leeftijd (1) met Dirck Arjens Mercator, zie IV-CC.

Van Dirck en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Feike Dirks, zie V-FD.

2  Trijntje Dicks Mercator.

Vlgs statenregister 1737 eigenr v. 1/9 van stemnr 35 “De Kas”.

3  Antje Dircks Mercator.

In Statenregister genoemd als voor 1/9 pachter stemnr 28/27

4  Arien Dircks Mercator is geboren 1674 of 1675.

5  Tettie Dircks Mercator is geboren 1688 of 1689.

Vlgs Wass.bk/183 1e x Harmen Aarts en 2e x Sipke Beernts, echter als Douw een zoon is dan meer wrsch. dat Tetje dr is van Dirk Douwes en Neeltje Feikes; dit laatste is juist zie HB55/92 19.3.1720 inv. sth. Neeltje Feikes, dr, 1e huw. Tettie Dirks x Harmen Aarts.

6  Dirck Dircks Mercator is geboren 1691 of 1692, zie V-FF.

Trijntje trouwt op donderdag 21 4 1695 te St. Jacobiparochie op hoogstens 38-jarige leeftijd (2) met Reyner Claes, kind van Claes Reiners en (?)Engel Thonis. Reyner, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 20 1 1701.

Bnr 16, 17, 26, 46, 65, 101. 1698 nr.3 en nr.27 n.u. en 1/4 nr.26 k.43. St. Ap. nr.36. 1708/18 de 3 nakk. v. R.Cl. bij A.G. 3/5 v.3m.320r in nr.19 k.50 en 1/4 nr.26 k.43.
Wass.bk/193. 1670 nr.VIII (Fran.land). Ontvanger St. Jp., hertr. 1695 Trijntje Feikes. Hyp.bk 2.1.1695/14.6.1685 R.Cl. en A.G. e.l. St. Jp. Aut. 20.1.1701 HB47/161 20.1.1701 inv. sth. R.Cl. oud ontv. St. Jp. HB49/11 17.1.1703 rek. inz. boedel d. Reiner Clasen en Jan Willems; id./35 18.1.1703 sch. en d. met Trijntie Feykes. HB49/204v. en 229v. 22.5.1705 rek. d. Claas Reiners. HB51/84v. 19.7.1709 id.
Flor. R.Cl. n.u. 30.294, 1708 de wed. Tr.F. id.

Reyner was eerder gehuwd (1) met Aeffke Jans Tzietsa.<76,77>
Reyner was eerder gehuwd (2) met Antie Gerbens (zie IV-BG).<78,79>

Van Reyner en Trijntje is een kind bekend:

7  Sjoerd Reinders, zie V-FE.

IV-CA  Neeltje Feikes, dochter van Feike Jobs (V-C) en Tettie Pieters (III-AG), is geboren 1659 of 1660, is overleden voor dinsdag 19 3 1720. Neeltje werd hoogstens 60 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

HB50/77 28.12.1706 rek. d. Neeltie Feikes, wed. Claas Corn. inz. kk. v. Jan Jansen Prater. HB55/92 18.3.1720 inv. sth. N.F., laatst wed. v. Cl.Corn. in de Zdh. St. Jp., kk. genoemd; sate en landen gr. ± 17 mg. en 9 mg. los gepacht land a.d. Groene Dijk bij Min.ga door N.F. geërfd van Antie Jans wed. Harrent Pyters.

Neeltje trouwt in 1680 op hoogstens 21-jarige leeftijd (1) met Dirk Douwes. Dirk, bakker, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1695.

Hyp.bk 13.1.1708/28.4.1689 D.D. en N.F. e.l. St. Jp. Aut. 14.9.1696 D.D. en N.F. ovl.,(N.F. niet ovl.!) cur. Jan Ariens Kuycken inz. v/g met moeder en stv. HB46/193 6.10.1696 inv. ten h. N.F. wed. D.D. mr bakker St. Jp., nu x Claes Corn., NF. heeft een boerderij geërfd van Antie Jans, wed. v.d. assesseur Harrent Pieters.

Van Dirk en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Tettie Dircks is geboren 1683 of 1684, zie V-FH.

2  Geertie Dircks is geboren 1683 of 1684, zie V-FI.

3  Douwe Dircks is geboren 1688 of 1689.

19.3.1720 vrijgezel.

Neeltje trouwt op donderdag 13 1 1695 te St. Jacobiparochie op hoogstens 35-jarige leeftijd (2) met Claes Cornelis Schilder, waarschijnlijk zoon van Cornelis Nannes. Claes, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 28 12 1706.

Bnr 48. 1698 St. Jp. Cl. Corn. n.u. nr 24., 1708/18 Neeltje Feikes id. Flor. 1700 27.300, 1708/18 de wed. id.
Hyp.bk 10.1.1707/9.6.1699 Cl.C. en N.F. e.l. St. Jp. sch. a. Pieter Feickes mr timmerman St. Jp. Aut. 19.3.1720 e.l. Zdh St. Jp. ovl., cur. Pyter Feyckes mr timmerm. St. Jp. en Bartel Corn.,koopman St. Jp., ooms. HB55/321v. 20.1.1722 rek. d. Bartel Corn., naam Claas Corn. Schilder (!).

Beiden v. St. Jp.

Van Claes en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

4  Sijke Clases, zie V-FG.

5  Feike Klases is geboren 1701 of 1702, zie V-FJ.

6  Jannichie Clases is geboren 1704 of 1705.

IV-CB  Tettie Cornelis, dochter van Cornelis Ariens (III-AH) en Maertie Pieters, is gedoopt op zondag 31 5 1648 te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 12 4 1702. Tettie werd hoogstens 53 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Bij doop: vader dorpsrechter. Bij huwelijk van St. Jp., daarom niet zeker of dit de juiste Tettie is.

Tettie trouwt op donderdag 21 2 1669 te St. Jacobiparochie op 20-jarige leeftijd met Wop Pyters, zoon van Pyter Wops. Wop, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1700.

Bnr 62. 1698 gebruiker 5 mg in stemnr 18 Nw Bildt, St. Jp. Hyp.bk 10.5.1688 Jacob en Wop Pyters; W.P. x T.C. Flor. 1700 de wed. 5.105, 1708/18de erven id.
Procl.bk 22.4.1661 W.P. c.u. koopt perceel a.d. Boonweg, 275 r. in k. 40 m. huis etc. van Pieter Folkerts Koning, de Boonweg W. Tjepke Harmens O en Waling Corn. N. Hij verkoopt dit weer in 16.2.1663 aan P.F. Koning, maar dan wordt geen huis vermeld. Procl.bk 3.3.1690 W.P. b.b. en c. op perceel a.d. Boonweg van 2 mg, wordt echter geniaerd door Cornelis en Waling Walings ratione sang. en als naastl.
Hyp.bk 11/10.5.1688 Wop Pyters en Tettie Corn, huisl. St. Jp. en mr Jacob Bischop chir. en Antie Barnardus (Beernts of Barents) e.l. St. Jp. nemen obl. over van Jarig Lammerts c.s., obl. was t.l.v. Neeltie Ariens Claes (nog i.l.) op de nagelaten goed. v. Claes Ariens Jacobs ad. 2000 cg., Jacob en Pyter betalen elk 1000 cg. HB48/145 12.4.1702 inv. sth. Tettie Corn., wed. W.P. op Nw Bildt o. St. Jp.; er zijn1 voork. en 2 nakk.; + sch. en d. dd. 3.1.1703. HB48/174 1.9.1702 rek. d. Corn. Wops inz. sth. Tettie Corn.
NB HB22 28.5.1677 Wopco Pieters vrijgezel te St. Jp.

Wop was eerder gehuwd (1) met Leen Thomas.<80>

Beiden van St. Jp., hij weduwnaar.

Van Wop en Tettie zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Wops, zie V-FK.

2  Amerens Wopkes, zie V-FL.

IV-CC  Dirck Arjens Mercator, kind van Arien Pieters (III-AI) en Grietie Stevens (III-BB), brouwer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 19 12 1692.

Wass.bk/183. Aut. 18.12.1678 en 23.8.1695, cur. Dirck Stevens oudoom en Tjalling Jacobs oom. HB44/127 29.3.1689 Dirck Arien Pyters, brouwer cur. kk. Sibe Andries. HB45/209 23.8.1695 inv. bij T.F. wed. D.A., brouwer St.Jp., nu x R.Cl. HB45 (geen fol.nr, laatste blz.) 26.5.1696 sch. en d. inz. kk. Dirck Ariens, brouwer, St. Jp. en Antie Gerbens (sic, m.z. Trijntie Feickes), nu x Reiner Clasen. HB23 19.12.1692 wed. + kk.

Dirck trouwt in 1674 met de hoogstens 18-jarige Trijntje Feikes, zie IV-BZ.

IV-CD  Trijsie Ariens, dochter van Arien Pieters (III-AI) en Grietie Stevens (III-BB).

Trijsie trouwt op donderdag 1 7 1677 te St. Jacobiparochie met (?)Tjalling Jacobs, zoon van Jacob Tjallings. (?)Tjalling, boer, wonende te Nieuwebildtzijl.

Woonde o. Hallum.

Hij van NBZ en zij v. St. Jp.

Van (?)Tjalling en Trijsie zijn zeven kinderen bekend:

1  Antje Tjallings is gedoopt op woensdag 26 4 1679 te Vrouwenparochie, zie V-FM.

2  Arjen Tjallings is gedoopt in 1682, zie V-FN.

3  Jacob Tjallings is gedoopt in 1686, zie V-FO.

4  Mettie Tjallings is gedoopt in 1689.

5  Cornelis Tjallings is gedoopt in 1692.

6  Grietie Tjallings is gedoopt in 1695.

7  Dirck Tjallings is gedoopt in 1698.

IV-CE  Pieter Ariens, zoon van Arien Pieters (III-AI) en Grietie Stevens (III-BB), snijder, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1643 of 1644, is overleden voor woensdag 15 3 1702. Pieter werd hoogstens 58 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Wass.bk/182: 3x getr., 2e vrouw onbekend, mr snijder OBZ. Aut. 15.3.1702 e.l. ovl., cur. Tjalling Jacobs beh.oom NBZ. HB48/138 15.3.1702 inv. sth. R.W. wed. P.A. OBZ., Eelkje Pieters meerderj. HB51/277 6.8.1710 rek. d Tjalling Jacobs, huism. Nw Munnikebildt NBZ. o. Hallum

Pieter trouwt op zondag 28 10 1674 te St. Jacobiparochie op hoogstens 30-jarige leeftijd met Rixt Willems. Rixt is overleden voor woensdag 15 3 1702.

Hij v. St. Jp., zij v. Oosternijkerk.

Van Pieter en Rixt zijn zes kinderen bekend:

1  Eelkje Pieters.

In 1702 meerderj.

2  Maertie Pieters is geboren 1678 of 1679.

3  Arjen Pieters is geboren 1681 of 1682.

4  Tettie Pieters is geboren 1686 of 1687, zie V-FP.

5  Bauckje Pieters is geboren 1689 of 1690, zie V-FQ.

6  Grietie Pieters is geboren 1691 of 1692.

IV-CF  Harrent Ariens, zoon van Arien Pieters (III-AI) en Grietie Stevens (III-BB), is geboren 1649 of 1650, is overleden voor maandag 9 3 1699. Harrent werd hoogstens 49 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Aut. 9.3.1699 cur. k. Tjalling Jacobs beh.oom. HB46/310 9.3.1699 inv. ten huize v. J.J. wed. H.A. in de westhoek OBD St. Jp., J.J. nu x Jochum Jans.

Harrent trouwt op donderdag 5 2 1693 te St. Jacobiparochie op hoogstens 43-jarige leeftijd met Jeltie Johannes, dochter van Johannes N..

HB46/324v. 22.3.1702 Wibren Sipkes op de Leye, Joh. Joh. te Engwierum en Eelke Takes te Ferwerd zijn borg voor J.J. en Jochum Jans.

Jeltie was later gehuwd (2) met Jochum Jans.<81>

Zij van Oudeleye.

Van Harrent en Jeltie is een kind bekend:

1  Arjen Harrents is geboren 1693 of 1694, zie V-FR.

IV-CG  (?)Tettie Cornelis, dochter van Cornelis Ariens (III-AJ) en Aeltie Pieters.

(?)Tettie trouwt op donderdag 12 3 1699 te Vrouwenparochie met Jan Hendrik Joris, zie VII-BA.

Beiden v. Vrp.

IV-CH  Pyter Walings Buis, kind van Waling Buwes (III-AK) en Antie Pieters.

Pyter trouwt op donderdag 2 5 1680 te St. Jacobiparochie met Antie Ariens.

Beiden v. St. Jp. en beiden dienstboden bij Sijbe Andries.

IV-CI  (?)Trijntje Walings, dochter van Waling Buwes (III-AK) en Antie Pieters.

(?)Trijntje was gehuwd met Johannes Bauckes, zoon van Baucke Feddes en Wapke Rommerts. Johannes, smid, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 4 8 1704.

Aut. 4.8.1704 J.B. smid a.d. OBD ovl., cur. kk. Fedde Bauckes, oom en Beert Arjens Kuycken, huism. St. Jp.

Van Johannes en (?)Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Waling Johannes is geboren 1686 of 1687, zie V-FS.

2  Tet Johannes is geboren 1694 of 1695, zie V-FT.

3  Wapke Johannes is geboren 1697 of 1698, zie V-FU.

IV-CJ  Joris Dircks, zoon van Dirck Gerrits (III-AM) en Maartie Joris, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 119. 1698/1708 J.D. n.u. nr. 35, 1718/1728 J.D. Flor.1700 46.124, 1708 bij van wed. Claes Sickes 6.507 is 53.031, 1718 53.031.
GJ 2009/296. Aut. 23.10.1719 J.D. DG oom cur. wkk. Arjen Dircks en Mettje Jurjens; aut. 12.8.1715 J.D., huism o. St. Ap. DG cur. wkk. Pyter Corn. en Jannichie Walings. Hyp.bk 19.6-30.4.1713 J.D. en A.S. e.l. huisl. o. St. Ap. Hyp.bk 11.9.1726/24.5.1722

Joris trouwt op vrijdag 16 5 1687 te Vrouwenparochie (1) met de hoogstens 16-jarige Beitske Franses, dochter van Frans Gerrolds en Aeltie Jacob Scheltes (IV-BL). Beitske is geboren 1670 of 1671.

Bij bev. huw. beiden v. Vrp., bij procl. te St.Ap. zij van St. Ap.

Joris trouwt op maandag 6 5 1709 te Gerecht Het Bildt (2) met Aafje Symens.

Beiden v. St. Ap.

IV-CK  Rinnichie Dircks, dochter van Dirck Gerrits (III-AM) en Maartie Joris.

Rinnichie was gehuwd met Harmen Dircks van der Mey, zie VII-BO.

Van Harmen en Rinnichie is een kind bekend:

1  Gerrit Harmens van der Mey, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 251. 1718 gebr. nr.24 k.3.

IV-CL  Gerrit Dircks, zoon van Dirck Gerrits (III-AM) en Maartie Joris, boer, wonende te St. Annparochie.

Bnr 120. 1698/1708 St. Ap. nr. 22, 1698 Vrp. met Ysbrand Jans nr.31, 1708 gebr. nr.18 k.9 en 1/2 nr.19 k.8.Procl.bk 11.11.1695 huurder plaats in k.9 en 1/2 k. 8, gek. d. vr.v. Fr. v. Burum van vr.v. H. v. Glinstra. Flor.1700 25.144, 1708 32.182 (bij o.a. v. Dammis Gerrits 5.038).
Wass.bk/196. Hyp.bk 25.2.1691 G.D. vader en voogd kind bij wln. Antie Stevens.

Gerrit trouwt op vrijdag 14 2 1681 te Gerecht Het Bildt (1) met Antie Stevens, zie IV-AW.

Gerrit trouwt op donderdag 10 9 1693 te St. Annaparochie (2) met Antje Ysbrands, zie IV-CU.

Beiden v. St. Ap.

IV-CM  Tettie Dircks, dochter van Dirck Gerrits (III-AM) en Maartie Joris.

Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.), doch jaartal niet leesbaar, oud 61 jr.

Tettie was gehuwd met Siebren Heins, zoon van Hein N.. Siebren, boer, wonende te Pingjum en te Vrouwenparochie.

Bnr 205, 247. 1708 Vrp. gebr. nr.X en 20 k.7. en 1718/28 eigenr en gebr.beide nrs.1738 de kk. eigenr. en Jacob S. gebr.1748 id. gebr. Foppe Fransen. flor. 1718 18.020 van Is. v. Hoven.
Stamvader fam. Twijnstra. Procl.bk 31.3.1710 T.F. hsvr. v. S.H a.d. OBD o. Vrp.koopt voor 20.000 gld boerderij OBD, oud en nw billand gr. 47 m. (18 oud en 29 nw) o. Vrp.van juffr. Jacoba v. Gelder (x D.M. de Neufville, A’dam), naastl. oudbildt Beert Boyens O, Pieter Ariens Z, Schorer W., door kopers bewoond en gebruikt.

Siebren was later gehuwd (2) met N.N..

Van Siebren en Tettie zijn drie kinderen bekend:

1  Sipke Siebrens, zie V-FV.

2  Jacob Siebrens, zie V-FW.

3  Hein Siebrens.

IV-CN  Arjen Dircks, zoon van Dirck Gerrits (III-AM) en Maartie Joris, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 23 10 1719.

Wass.bk/197. Hyp.bk 22.5.1705/27.8.1699 e.l. St. Ap.; id. 25.9./20.9.1705 huislieden a.d OBD o. St. Ap. 1705Aut. 23.10.1719 cur. Joris Dircks, oom Bij huwelijk naam Wasssenaar.

Arjen was gehuwd met Mettie Jurriens, zie VI-AO.

Van Arjen en Mettie zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje Arjens is geboren 1694 of 1695, zie V-FX.

2  Hiltje Arjens is geboren 1698 of 1699, zie V-FY.

3  Antje Arjens is geboren 1700 of 1701.

4  Dirk Arjens is geboren 1701 of 1702.

5  Maartje Arjens is geboren 1704 of 1705.

IV-CO  (?)Geertie Walings van der Mey, dochter van (?)Waling Hendricks van der Mey (V-AM) en Heiltie Gerrits (III-AN).

(?)Geertie was gehuwd met Gerrit Arien Jacobs, zie III-U.

IV-CP  (?)Trijntje Olpherts, dochter van Olphert Walings (VI-AD) en Willemtie Gerrits (III-AO), is overleden voor maandag 23 11 1716.

HB54/19 23.11.1716 inv. sth. Tr.O., laatst wed. v. G. Idses (m.z.Yedes). Zou ook dr kunnen zijn v. Olphert Arjens Gelder.

(?)Trijntje trouwt op woensdag 12 1 1701 te Vrouwenparochie met (?)Gerrit Iedes, zoon van Yde Jans en Dieucke Gerrits. (?)Gerrit, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor zondag 23 6 1709.

Aut. 23.11.1706 e.l. ovl. cur. k. Waling Clasen DG OBZ en Dirck Willems OBZ. HB56/164 19.4.1723 weesrek.
Hyp.bk 29.4.1711/23.6.1709 Tr.O. wed. G.Y. te OBZ. Lidm. Vrp. hij bel. 19.2.1706, zij doop op bel. id.
NB 14.10.1683 laat een Yde Gerrits te Vrp. een dr Aacht (oudste) en Ansck dopen, de moeder is doopheffer.

Beiden v. Vrp.

Van (?)Gerrit en (?)Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Willemtje Gerrits is geboren in 1701.

Ged. Vrp. 20.6.1706 ± 4½ jr oud.

2  Aeffie Gerrits is gedoopt op zondag 20 6 1706 te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 23 11 1716. Aeffie werd hoogstens 10 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

IV-CQ  Rinnichie Gosses, dochter van Corsje Gerrits (III-AP) of Gosse Joris.

Rinnichie trouwt op woensdag 14 2 1680 te Vrouwenparochie met de hoogstens 31-jarige Aert Pieters, zie VI-W.

Datum is att. beiden v. Vrp.

Van Aert en Rinnichie zijn drie kinderen bekend:

1  Korsie Aarts is gedoopt op donderdag 30 8 1685.

2  Pieter Aarts is gedoopt op donderdag 29 12 1689 te Vrouwenparochie.

3  Lubbrichie Aarts is gedoopt op dinsdag 1 11 1695 te Vrouwenparochie.

IV-CR  (?)Hendrik Gosses, zoon van Corsje Gerrits (III-AP) of Gosse Joris, herbergier, wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 13.2.1724/2.4.1712 hospes OBZ. Hyp.bk 11/9.1.1718 e.l. OBZ huren herberg “De witte Klok” van wln Jan Tj. Kuiken.

(?)Hendrik trouwt op zondag 12 11 1702 te Vrouwenparochie met Maartie Jans Kuycken, zie VI-KR.

Beiden v. OBZ.

Van (?)Hendrik en Maartie zijn drie kinderen bekend:

1  (?)Fokeltje Hendriks, zie V-FZ.

2  (?)Jan Hendriks Kas, zie V-GA.

3  (?)Lieuwe Hendriks Kas, wonende te Oudebildtzijl.

Recesbk 19.9.1740 LH.K. te OBZ.

IV-CS  N Gosses, dochter van Corsje Gerrits (III-AP) of Gosse Joris.

N was gehuwd met Siemen Ritskes, zoon van Ritske Jans en Bauck Symens. Siemen, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1656 of 1657, is overleden voor maandag 13 2 1730. Siemen werd hoogstens 73 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Hyp.bk 26.5.1685/8.1.1682 verk. met zr Geertie ruim 1 mg land op zuid v. St. Ap. gebuirte. Procl.bk4.5.1716 naastl. brede kant Warmoesstr. Procl.bk 13.2.1730 D.L. wed. S.R. verk. huis brede kant Warmoesstr.

Siemen was later gehuwd (2) met Dirkje Lenerts.<82..88>

Van Siemen en N zijn vijf kinderen bekend:

1  Bauckje Siemens is gedoopt op donderdag 19 3 1682 te St. Annaparochie, zie V-GB.

2  Korsje Siemens is gedoopt op donderdag 16 9 1688 te St. Annaparochie, zie V-GC.

3  Geertje Siemens is gedoopt op zondag 1 3 1693 te St. Annaparochie.

4  Ritske Siemens, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op donderdag 25 8 1695 te St. Annaparochie.

5  Gosse Siemens is gedoopt op donderdag 7 11 1697 te St. Annaparochie.

IV-CT  Claas Ysbrands, zoon van Ysbrand Jans (III-AR) en Tettie Annes, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1728.

1718 nr.5. 1728/38/48 St. Ap. Cl.Ysbrands wed. en kk. nr.5. Joris Pieters gebr.41 1/2 m. m. hs en sch. Flor. 1718 van Ysbrand Jans en Take Tieerds 20.165.
FER45 4.8.1710 inv. sth. Trijntie Gosses, Marrum en Jan Clasen, cur. kk. Claas Ysbrands, huism. op Het Bildt en Pier Franssen, huism. Hallum. (Trijntje Gosses is dr v. Gosse Elings en Jannichie Everts)
HB61/142 15.8.1749 inv. boedel Dieuke Taekes door erven: Wybren Clases voor 3/8, Jannigje Clases (x Willem Dirks) 1/4 en Grietje Clases (x Jan Clases) 3/8; o.a. hs met sch. en 29m.389r. oud gep. land Zdh. St. Ap. gebr. door Boyen Jans en 2 huizen smalle kant St. Ap., veel zilver met initialen o.a. TT.G.H. en I I.T.A. HB61/324 21.7.1751 sch. en d. Procl.bk 16.2.1750 de erven verk. 2 huizen smalle kant v.d. Hoge buurt St. Ap.
Recesbk 17.1.1724 Wybren Clases, hsm. o. St. Ap., Jarig Dirks (x Maycke Cl.) hsm. o. St. Jp., Dieuke Taekes moeder v. Grietje Cl., Willem Dirks hsm. St. Jp. erfgenaam van zijn kind bij Wytske Clases.

Claas trouwt op donderdag 9 5 1686 te St. Annaparochie met Dieuwke Taekes, dochter van Taeke Tjeerds. Dieuwke is overleden voor vrijdag 15 8 1749.

Misschien dr v. Taeke Tjeerds, lakenkoper te St. Ap. en mede-eigenaar van nr.5 in 1698/1708. Procl.bk 16.2.1750 de erven verk. huis op brede kant hoge buurt St. Ap. aan Corn. Anes mr timmerman en Willemtie Jacobs.

Beiden v. St. Ap.

Van Claas en Dieuwke zijn vijf kinderen bekend:

1  Wybren Clases, zie V-GD.

2  Grietje Clases, zie V-GE.

3  Jannichie Clases, zie V-GF.

4  Maike Clases, zie V-GG.

5  Wytske Clases, zie V-GH.

IV-CU  Antje Ysbrands, dochter van Ysbrand Jans (III-AR) en Tettie Annes.

Antje trouwt op donderdag 10 9 1693 te St. Annaparochie met Gerrit Dircks, zie IV-CL.

IV-CV  Gerrit Ysbrands, zoon van Ysbrand Jans (III-AR) en Tettie Annes, lakenkoper, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 1 1 1721.

Aut. 26.11.1720 e.l. St. Ap. ovl. Isbrant Jansen grv., cur. Pier Fransen, huism. o. Hallum DG. inz. sch. goed. grootouders met ooms. HB45/184 2.4.1695 genoemd als lakenkoper, x Tr. Gerrits. Aut. 1.1.1721 cur. Grietje: Jacob Sybrens DG mr timmerman, St. Ap. en Gerrit Gerrits DG koopm., Lwd.
FER 43/177v. 28.11.1700 cur. kk Lourens Walings v.d. Mey te Marrum.

Gerrit trouwt op donderdag 12 11 1682 te St. Annaparochie met Tryntje Gerrits, kind van Gerrit N..

Naam ook Tettie bij huw.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Gerrit en Tryntje zijn drie kinderen bekend:

1  (?)Gerrit Gerrits, zie V-GI.

2  Wytske Gerrits, zie V-GJ.

3  Grietje Gerrits is geboren rond 1702.

IV-CW  (?)Berber Ysbrands, dochter van Ysbrand Jans (III-AR) en Tettie Annes.

(?)Berber trouwt op zondag 26 5 1715 te St. Jacobiparochie met Merk Jacobs. Merk, glasmaker, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 29.4.1720/id heeft schuld, onderpand huis op Westend, smaale kant te St. Jp. dat wln zijn hsvr. h.St. ten deel is gevallen

Merk was eerder gehuwd (1) met Hiltje Steffens.<89>

Beiden v. St. Jp.

IV-CX  Cornelis Ysbrands, zoon van Ysbrand Jans (III-AR) en Tettie Annes, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 13 1 1728.

Bnr 214, 217. 1698 St. Jp. nr.2 nom.ux samen met Claas Danckerts n.u. 1/3 en nr.19 id. 1708 Vrp. nr.31,1718 Vrp. nr.13 en 31, 1728 Corn.Ysbrands kk.t.w. Sipke Sybrens n.u. en Jacob Corn. nr.13, de kk. Jan en Gerrit Corn. nr.31; 1708 St. Jp. C.Y. n.u. en Claas Danckerts n.u 1/3 nr.2 en id. 1718 2/3. Flor. 1708/18 34.280 gek. v. Ysbrand Jans en wed. Dirck Gerrits, 1718 gek. v. Gosse Elings kk. 31.350.
Hyp.bk 19.9.1737 Gerryt Arjens en Arjen Jacobs Kuiken cur. 3 jongste kk. HB49/158 1704 te St. Jp., 1705 te Vrp.
Proces over boerderij nr.13 (S.B65L/569 e.v.): Corn. Ysbrands koopt 26.9.1714 sate van Jan Jansen O.Nijkerk als cur. v.d. kk. v. Dirck Jans en Ael Gosses i.l. e.l. ald. gr. 31½ mg., gebruikt en bewoond door Sake Oenses.

Cornelis trouwt op donderdag 25 8 1695 te St. Annaparochie met de hoogstens 23-jarige Trijntje Jacobs Kuiken, zie VI-KE.

Van Cornelis en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Neeltje Cornelis, zie V-GK.

2  Jan Cornelis, zie V-GL.

3  Jannichie Cornelis, zie V-GM.

4  Jacob Cornelis, zie V-GN.

5  Gerrit Cornelis, zie V-GO.

6  Grietje Cornelis, zie V-GP.

7  Maartje Cornelis, zie V-GQ.

IV-CY  (?)Grietje Ysbrands, dochter van Ysbrand Jans (III-AR) en Tettie Annes.

(?)Grietje trouwt op donderdag 16 10 1698 te St. Annaparochie met Gerrit Arjens, zoon van Arjen N. Gerrit, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 30 4 1738.

Hyp.bk 9.6.1738/30.4.1738.

Datum is 3e procl., hij v. Oudeleye, zij v. St. Ap.

Van Gerrit en (?)Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Arjen Gerrits, zie V-GR.

2  Trijntje Gerrits, zie V-GS.

IV-CZ  Waling Clases, zoon van Claas Annes (III-AS) en Barber Walings (VI-AC), wonende te Oudebildtzijl.

HB56/164 19.4.1723 samen met Willem Dircks beiden te OBZ cur. kk. Gerrit Yedes en Trijntie Olpherts.

Waling trouwt op maandag 25 4 1689 te Vrouwenparochie met Grietie Minnes.

Beiden v. OBZ. Patroniem bruid (sic) Claas Annes.

IV-DA  Arien Clases, zoon van Claas Annes (III-AS) en Barber Walings (VI-AC), wonende te Oudebildtzijl.

1738 St. Jp. eigenr 2/5 v. 3.m.320r. in nr. 19 k.50.
Hyp.bk 2.3.1695/4.10.1694 e.l. OBZ sch. a. Isbrant Jansen en Tettie Annes St. Ap., oom en moye. Hyp.bk 12.6./5.5.1711 A.C.Annes sch. inz. schip.

Arien trouwt op donderdag 19 4 1691 te Vrouwenparochie met Jetske Scheltes.

Hij v. OBZ, zij v. Vrp.

IV-DB  (?)Amerens Clases, dochter van Claes Walings (VI-DH) en Tettie Boyens (III-AT).

(?)Amerens trouwt op donderdag 25 1 1680 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 24-jarige Pieter Feikes, zie IV-BX.

IV-DC  Barent Wassenaar, zoon van Willem Stevens (III-BC) en Willemtje Jetses, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 19 6 1750.

Wass.bk/184: Beert Willems W. Aut. 19.6.1750 HB31 22.6.1750 inv. sth. Tjerkje Lenerts hsvr. v. Tjerk Jacobs (Fetse Jac.?)., 1e man Berent W. Wassenaar, 2 huizen in Warmoesstr., inv. textielwinkel. HB62/1 22.2.1756 rek. d. Reinder Clasen, volm. St. Jp. cur. kk., Meindert Tjebbes mede cur., 2 huizen St. Ap. in de Warmoesstr., laken- en bontwinkel. Hyp.bk 10.10.1729/12-5-1727 Barent W. Wassenaar vrijgezel te St. Ap. koopt brouwerij c.a. op smalle kant v.d.Warmoesstr.(procl.bk 13.10.1727).
Procl.bk 3.3.1727 Barent Willems W. koopt huis op Hoge buurt bij de oude pijp van Pieter Jansen en kk. bij wln Amerins Lenerts, de erven Aris Jansen O., mennonite vermaning Z., Dirck Jans W. en de straat N.

Barent trouwt op zondag 8 8 1728 te St. Annaparochie met Tjerkje Lenerts, zie V-GW.

Hij v. St. Ap., zij v. Harlingen

Van Barent en Tjerkje zijn twee kinderen bekend:

1  Willem Barents Wassenaar.

2  Attie Barents Wassenaar, zie V-GT.

IV-DD  Cornelis Willems, zoon van Willem Stevens (III-BC) en Willemtje Jetses, is gedoopt op woensdag 2 1 1686 te St. Annaparochie.

Cornelis trouwt op zondag 17 5 1711 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met Grietje Bastiaans, dochter van Bastiaan Joukes en Maertie Beerts. Grietje is overleden voor vrijdag 3 2 1730.

Grietje was later gehuwd (2) met Jan Arjens Borger.<90,91>

Beiden v. St. Ap.

IV-DE  Maartie Tewis, dochter van Theeuwes Gerckes (III-BD) en Tettie Stevens.

Procl.bk 15.3.1706 M.T. St. Ap. koopt huis achter de kerk v.d. erven v. Tettie Gerrits wed. Ype Corn.(huurt het al).

Maartie trouwt op vrijdag 9 4 1694 te St. Annaparochie (1) met de hoogstens 37-jarige Fedde Lenerts, zoon van Lenert Feddes en Lysbeth Simons. Fedde, schipper, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1656 of 1657, is overleden voor maandag 8 11 1706. Fedde werd hoogstens 49 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Bnr 107. Aut. 17.7.1699. Aut. 8.11.1706 moeder hertr. cur. Gerardus Antonides mr. chir. St. Jp. HB44/190v. z.d. (1693) inv. sth. B.P., erfgen zijn brs en zrs v. Baafke; huis Warmoesstr. smalle zijde. HB50/61 8.11.1706 sch. en d. en inv. ten huize v. Maertie Feddes, wed. F.L., nu x Freerck Taeckes. Procl.bk 10.3.1704 F.L. c.u. bbc op huis c.a. in de Warmestr. gek. v. Claas Jansen, Take Freercks N. en Simon Popkes Z., wordt geniaerd door Maartie Clases hsvr, v, Jacob Pieters.

Fedde was eerder gehuwd (1) met Baafke Popkes.<92,93>

Beiden v. St. Ap.

Van Fedde en Maartie zijn twee kinderen bekend:

1  Lenert Feddes is geboren 1694 of 1695.

2  Tewes Feddes is geboren 1696 of 1697.

Maartie trouwt op zondag 26 9 1706 te St. Annaparochie (2) met (?)Freerck Taeckes, zoon van (?)Take Freercks en Wytske Wopkes. (?)Freerck, winkelier, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie.

Hyp.bk 9.7.1731/8.6.1726 e.l. winkeliers St. Ap.

Hij v. St. Jp., zij v. St. Ap.

IV-DF  Jan Martens, zoon van Marten Jans (III-BD) en Tettie Stevens, wonende te St. Annaparochie, is geboren in 1652.

Van Jan en een onbekende vrouw zijn vijf kinderen bekend:

1  Marten Jans is gedoopt op donderdag 18 5 1679 te St. Annaparochie.

2  (?)Tetje Jans is gedoopt op vrijdag 15 5 1682 te St. Annaparochie, zie V-GU.

3  Dirck Jans is gedoopt op donderdag 4 1 1685 te St. Annaparochie.

4  Krijntie Jans is gedoopt op donderdag 4 7 1686 te St. Annaparochie.

5  Antie Jans is gedoopt op donderdag 19 5 1689 te St. Annaparochie.

IV-DG  Neeltie Martens, dochter van Marten Jans (III-BD) en Tettie Stevens, is geboren in 1650.

Neeltie was gehuwd met Jan Douwes. Jan, wagenmaker.

HB39/240 14.5.1672.

IV-DH  Leendert Theeuwes, zoon van Theeuwes Gerckes (III-BD) en Tettie Stevens, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 31 5 1728.

Bnr 9. 1708/1718 met Hidde Pyters gebr. nr. 16 k.53 en met Marten Pyters 14 m. in nr.17 k.52 en 2 m. alleen.
Aut. 30.1.1720, aut. 31.5.1728 OBD o. St. Jp. cur. kk. Jan Martens de Vries en Gerryt Gerryts, beiden huisl. o. St. Jp. HB57/278 31.5.1728 inv. sth. L.T., ook meerderj. kk. genoemd. HB58/1 12.8.1729 rek. d. Jan M. de Vries

Leendert trouwt op donderdag 3 11 1695 te St. Jacobiparochie met Attje Pyters, dochter van Pyter Martens en Tjerkje Hiddes de Vries. Attje is overleden voor maandag 31 5 1728.

HB46/52v. 13.1.1696 rek. d. Jan Ariens.

Beiden v. St. Jp.

Van Leendert en Attje zijn zeven kinderen bekend:

1  Tetje Lenerts, zie V-GV.

2  Tjerkje Lenerts, zie V-GW.

3  Teves Lenerts, zie V-GX.

4  Claasje Lenerts is geboren 1704 of 1705, zie V-GY.

5  Lijsbet Leenderts is geboren 1706 of 1707, zie V-GZ.

6  Jannichje Lenerts is geboren 1708 of 1709, zie V-HA.

7  Pieter Leenderts is geboren 1710 of 1711, zie V-HB.

IV-DI  Lysie Heymans Scheyff, dochter van Heyman Scheyff (III-BF), is overleden voor dinsdag 31 12 1624.

Lysie was gehuwd met Claes Hendricks. Claes, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 31.12.1624: Philips Heyman Scheyff te Kollum als oom en cur. v.d. 2 onm. kk. v. wln L.H. bij Cl.H., deze op de oude dijk o. St. Jp.

IV-DJ  Trijntie Stevens, dochter van Steven Jans (III-BG) en Neeltie Ariens Scheyff, is overleden voor vrijdag 21 9 1607.

Aut. 21.9.1607

Trijntie was gehuwd met Lourens Jacobs Buyrtie, zoon van Jacob Philips Buyrtien en (?)Gerrijtien Goverts. Lourens is overleden voor vrijdag 21 9 1607.

Aut. 5.9.1807 cur. Arien Jacobs Buyrtien oom v/z. GJ2009/218. Aut. 21.9.1607 Neeltie Ariens Scheyff gr.m. m/z, Phil.Jacobs Buyrtien cur. v.+m.goed. Recesbk 8.5.1592 Louw Jacobs (Buyrtie?) en Trijntie Stevens e.l., Claes Jans oom v. Trijntie.

Lourens was later gehuwd (2) met (?)Trijn Lyuwes.<94>

Van Lourens en Trijntie is een kind bekend:

1  Steven Lourens Buyrtie is geboren 1596 of 1597, zie V-HC.

IV-DK  Jan Clases, zoon van Claes Hendricks (III-BH) en Jannichie Ariens Scheyff, wonende te Visvliet.

Hyp.bk 7.12.1612/10.5.1612: Claes Hendricks is cur. over kk.; hyp.bk 29.1.1647/9.5.1633: de erfgenamen v. Cl.H. en J.A.S. verkopen 11 mg oud billand aan Willem Dircks en Neeltie Aerts te Vrp.; de dochters worden hier genoemd. Hyp.bk 14.5/1.5.1618 Hendrick Claes, oom en cur. over de 2 onm.kk. v. wln Jan Claes en Trijntie Claes Jans.

Jan was gehuwd met Trijntie Claes Oldaens, dochter van Claes Jans Oldaens en Maertie Pieters Bonteman.

Hyp.bk 14.5.1618/1.5.1618: Trijntie Claes Jans.

Van Jan en Trijntie zijn drie kinderen bekend:

1  Maertie Jans.

2  Jannichie Jans, zie V-HD.

3  Claesie Jans Oldaens, zie V-HE.

IV-DL  Arien Clases, zoon van Claes Hendricks (III-BH) en Jannichie Ariens Scheyff, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1648 aldaar.

Bnr 66. BP 500/15 en 35. 1638 samen met Pieter Pieters de Jonge pachter k.38 NwB. 1629/30 en 1638 pachter k.42 NwB. 1632 pachter Fran. landen Adriaen Claesz. 28m.585r., 1640 29m./57m., 1655 Arien Claes wed. III (Fr.) en 1/2 k. 42 en 1/2 k. 38 menist.
Aut.27.10.1626: de ooms Boyen Dircks en Arien Jacob Stevens curatoren over Hendrick (21) en Jannichie (17) en hun jongere broers en zusters, weesk. van A.C. Aut. 27.1.1649 cur. Melis Hendricks DG neef.
HB33/99v. 28.6.1648: inv. nalatenschap A.C. vanwege de 4 minderjarige kk bij Jannichje Hendrick Walings. en de (7) volwassen kk. uit zijn 1e huwelijk: A.C.H. i.l. a.d. Olde Dijk o. St. Jp., wed. Jannigje Hendrick Walings op verzoek v. Gerrit en Dick Ariens, Symen Ariens en Bartout Daems als mannen v. Trijntie en Tettie Ariens, Philip en Lourens Hendrick v.d. Meij als mannen v, Janichie en Heyltie Ariens, Maertie Ariens voor haar zelf, J.H.W. voor haar 4 minderj. kk. met Dirck Claes Hendrics hun oom. HB36/91 19.7.1658 rek. door Jan Tonis, cur. jongste 2 kk.
Hyp.bk. dec.1612/3.6.1612: A.C. en N.D. e.l. St. Jp. aan de dijk sch. a. Claes Hendricks onze vader etc. Aut. 1655 (nr 704) Jan Tonis Gerbens o. St. Jp. cur. HB36/167v. 1.2.1661 rek. door Jan Tonis Gerbens.
GJ2009/174 en 222. Hyp.bk 15.12./22.6.1638 e.l. St.Jp. hebben een plaats nw billanden gekocht v.d. Staten. Hyp.bk 11.5.1671/22.5.1660 Jan Ariens, Sioerd Ariens meerderj. Neeltie Ariens x Claes Arien Jacobs sch. a. Anna v. Nijs 5000 cg.
NB HB21 16.12.1650 Symen Ariens x Trijntie Ariens voor 1/11 erfgen. v. Arien Cl.H., dus Corn. Ariens geen zoon en wrsch Gerrit ovl.; de erven worden meerdere malen in de sententieboeken uitvoerig genoemd.

Arien trouwt op vrijdag 7 12 1607 te Gerecht Het Bildt (1) met de ongeveer 22-jarige Neeltie Dircks, zie II-F.

Arien trouwt in 1626 (2) met Jannichie Hendricks, zie V-BA.

Van Arien en Jannichie zijn vijf kinderen bekend:

1  (?)Cornelis Ariens.

HB37/163v. 19.6.1666 weesrek. C.A. neef van kk. v. Tomas Lous. Bij inv. v. sth. is sprake van 4 minderj. kk. uit 2e huw.van Arien Cl.

2  Neeltie Ariens is geboren rond 1631, zie V-HF.

3  Claas Ariens is geboren rond 1633, zie V-HG.

4  Syuerd Ariens is geboren 1638 of 1639, zie V-HH.

5  Jan Ariens is geboren 1641 of 1642, zie V-HI.

IV-DM  Hendrick Clases, zoon van Claes Hendricks (III-BH) en Jannichie Ariens Scheyff, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 34, 69. GJ2009/217 en BP550/23. 1629/30 in k.7N. totaal ± 21m., 1635 21m.301r.(1638 gekocht).1629/30 en 1638 samen met Jan Jacobs pachter k.35 NwB. (v/h Maritgen Bartouts en Steven Claesz.). 1629/30 en 1638 pachter k.36 NwB., 1640 21m.300r. Procl.bk 6.4.1646 verk. boerderij aan Joris Jacobs te Lwd.
Aut. 26.7.1615 als volle susterling (DG) cur. kk Phil.A. Scheyff. Hyp.bk aug. 1614/20.3.1609 e.l. St. Jp. Hyp.bk.13.11.1623 zwager (schoonzn) v. Leentie Pyers. Hyp.bk 12.5.1629 (blz.196 S.) J.M. ovl.

Hendrick was gehuwd met Jannichie Melis, dochter van Melis Harckes en (?)Leentie Pyers. Jannichie is overleden voor zaterdag 12 5 1629.

Hyp.bk mrt 1612/23.4.1604 in 1583 Cornelis Cors cur. v. J.M.

Van Hendrick en Jannichie zijn zes kinderen bekend:

1  waarschijnlijk (?)Jan Hendrick Clases, zie V-HJ.

2  Melis Hendricks, zie V-HK.

3  (?)Jannichie Hendrick Clases, zie V-HL.

4  (?)Jacob Hendricks, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1655 Jacob Hendricks wed. (menist) samen met Henrik Everts slachter k.35 en met Jan jac. Stevens k. 35.

5  (?)Arien Hendricks, zie V-HM.

6  Lijsbeth Hendricks, zie V-HN.

IV-DN  Dirck Clases, zoon van Claes Hendricks (III-BH) en Jannichie Ariens Scheyff, is overleden voor 1670.

Bnr 103. BP500/32 en HB 33/99v.(?). Hyp.bk 30.11.1634/18.7.1623 te A’dam ? 1638 Dirck Claes Hendricks pachter k.25 NwB. 1638 met anderen pachter k.47 NwB.(er is nog een Dirck Cl. nl. zn v. Claes Stevens de Olde). 1655 St. Ap. D.Cl.H. nr. 16 menist en 2/3 k.23 NwB, Claes Claes ook menist 1/3.

Dirck was gehuwd met Adriana Langhrijt.

IV-DO  Marichie Clases, dochter van Claes Hendricks (III-BH) en Jannichie Ariens Scheyff, is overleden voor vrijdag 6 4 1646.

Marichie trouwt op vrijdag 7 12 1607 te Gerecht Het Bildt met Daem Clases, zoon van Claes Stevens en Antie Harrents. Daem, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 26 5 1634.

Bnr 140, 160. BP500/41. 1629/30 pachter k.15 NwB., 1638 Waling Harrents, 1640 Vrp. Marichie Daem Claes wed. buiten 42m.
Hyp.bk 11.6.1621/15.5.1618 e.l. sch.a. J.A.S., wed. Cl.H. onze moeder. Wass.bk/150. Hyp.bk 24.7.1615/9.5.1613 e.l. bij de OBD, St. Ap. sch. a. Doen Philips en Heyltie A.Scheyff St.Ap. 1400 cg, onderpand hun boerderij, borg Antie Harrents, wed. Cl.St. de jonge, getuigen Harrent Claes en Dirck Pyters, vermits hun moeder niet kan schrijven. Hyp.bk 4.10./10.51619 D.C. en Maritien Cl. Hendricks e.l. St. Ap.
Hyp.bk 8.4.1622/9.5.1619 e.l. sch.a. Auck Hoytedr wed. Nanne Gerrolts te Belcum 1000 cg., borg Antie Harrents. id. 17.6.1622/12.7.1618 e.l. OBD St.Ap. sch.a. Trijntie Ariens als moeder v.h. kk. bij Philips A.Scheyff als mede erfgen. v. wln Hiltie A.Scheyff der voorn. kk. moeye, get. Harrent Claes, broer), hun moeder is Antie Harrents wed. Cl.St. de Jonge. Hyp.bk23.12.1637/26.5.1634 Marijgie Clases wed. D-Cl. Vrp. op Nw Bildt sch. a. Hendrick Walings als oom en cur. v. kk. v. Harrent Claes en Lijsbet Walings, oudste zoon is Claes Daems.
Procl.bk 3.3.1645 Maertie Cl. Hendircks wed. Daem Claes verk. ong. 8 m NwB. k.1 aan Joh. Jans koopm. Harl., de Zijl Z., hr Jongestal W., verk. N. en de Sijlried O.; id. 4m.140r. NwB de zijl Z, de Ried W., de hr Douma N. en Bartout Daems O. aan Nicolaus Gerardi Braunius, Harl. Procl.bk 23.2.1646 de erven Marichie Cl. Hendricks wed. Daem Claes verk. 76m.136r. in k.1 NwB m. hs etc. aan Gijsbert Heymans, Epo v. Douma O. Joh. Jans Z. Jongestaal W, de nieuwe dijk N.
Hyp.bk 13.2.1609 (prb.50) e.l. St. Ap. kopen de brw. v. 62 m. oud en nieuw billand m. hs en sch. v. Waling Ariens en Maet Harrents, St. Ap.

Van Daem en Marichie zijn vier kinderen bekend:

1  Claes Daem Clases, zie V-HO.

2  Willem Daems, zie V-HP.

3  Claes Daems, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Zeer wrsch. 2 broers Claes waarvan een de Oude wordt genoemd.1655 St. Jp. Claes Daems nr. 15 menist, 1670 id. (zie echter broer Cl.D. Cl.).
Hyp.bk 3.5.1669/12.5.1660 of 1666 Claes Willem Daems als gebr. cur. over Maertie Ysbrands wk. v. wln Ysbrand (Willems) en Jante Daems i.t. e.l. te Hallum. HB42/95 29.4.1680 te St. Jp. en cur. kk. Ariaantje Willems (x Jan Heerts).

4  Jantie Daems, zie V-HQ.

IV-DP  Willemtie Jacobs, dochter van Jacob Stevens (III-BJ) en Corsie Arriens Scheijff.

Willemtie trouwt voor 1605 met Jan Walings, zie IV-P.

IV-DQ  Jan Jacobs (Kuiken), zoon van Jacob Stevens (III-BJ) en Corsie Arriens Scheijff, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 22 2 1670.

Bnr 33, 69, 70. Wass.bk/152. 1629/30 in k.5N. 23m.98r., id in k.7N. 9m.485r., 1635 32m.585r.,1629/30 en 1638 samen met Hendick Clases pachter k.35 NwB (v/h o.a. Steven Claesz.), 1640 J.J.St. 32m.300r/30m., 1655 J.J.St. nr 33 menist en k.35 samen met Jacob Hendriks wed. en k. 34 met Steven Ariens en Claes Barthouts elk 1/4, 1670 J.J.St. kk. nr. 33 en k.35 1/2 en k.34 1/4.
1632/3 kerk- en armvoogd; 1655 mennist. HB38/158v. 7.4.1669 sch. en d. 5 erfgen., zuivere staat sterfhuis 27.125.14.-.; dochter Antje (x Rinse H. v.d. Mey) wordt niet genoemd. Hyp.bk 20.12.1674/22.2.1670 D.A. wed. J.J. te St. Jp., borg Jacob Wouters x Corsie Jans (dr) te Lwd.

Jan trouwt op vrijdag 27 10 1628 te het Bildt (Ger.) met Dieuwer Ariens (Slim), zie V-W.

Van Jan en Dieuwer zijn zes kinderen bekend:

1  Corsie Jans (Kuiken), zie V-HR.

2  Trijntie Jans (Kuiken), zie V-HS.

3  Willemtie Jans (Kuiken), zie V-HT.

4  Antje Jans (Kuiken), zie V-HU.

5  Arien Jans Kuiken is geboren rond 1630, zie V-HV.

6  Jacob Jans Kuiken is geboren rond 1640, zie V-HW.

IV-DR  Jannichie Jacobs, dochter van Jacob Stevens (III-BJ) en Corsie Arriens Scheijff.

Bnr 67. HB34/72v. 25.5.1653 inv. sth. J.J., wed. Beert Clasen op aangeven v.d. erven t.w. Claes Beerts, Aeffie Beerts kk. allen voljarig, Maertie Beerts dochter, Willemtie Beerts kk. gest. met Wibren Piters cur., Maertie Beerts gest. m. Beernt Jacobs haar cur.

Jannichie was gehuwd met Barthout Claes, zie V-CB.

Van Barthout en Jannichie zijn zeven kinderen bekend:

1  Marichie Barthouts, zie V-HX.

2  Pietje Barthouts, zie V-HY.

3  Aefke Barthouts, zie V-HZ.

4  Marichie Barthouts, zie V-IA.

5  Willemtie Barthouts, zie V-IB.

6  Heyltie Barthouts, zie V-IC.

7  Claes Barthouts is geboren rond 1610, zie V-ID.

IV-DS  Gerrit Jacobs, zoon van Jacob Stevens (III-BJ) en Corsie Arriens Scheijff, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1580, is overleden voor maandag 24 4 1634. Gerrit werd hoogstens 54 jaar.

Bnr 205, 247. Wassenaarbk bl. 152. BP500/46. 1635 18m.20r. Aut. 24.4.1634. Hyp.bk 18.7.1617/14.5.1616 e.l. Vrp. sch. an. Jan Jans Schellingwou, borg Jacob Stevens, vader.
Hyp.bk 2.2.1677/24.1.1675. 1638 koopt 18m.19r. (1629/30 k.28N.).
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 74.7.11.

Gerrit was gehuwd met Grietje Dircks, zie II-H.

IV-DT  Arien Jacobs, zoon van Jacob Stevens (III-BJ) en Corsie Arriens Scheijff, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1585 of 1586, is overleden op maandag 6 12 1638 aldaar. Arien werd hoogstens 52 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Bnr 12, 70. Wassenaarbk bl.151; ook genaamd de Jonge..1629/30 in k.3N 20m.26r.en id.9m.51r., 1635 29m.79r.1638 gek. d. wed. en erven 29m.78r. 1629/30 en 1638 Arien Jacobs met P.P. de Jonge resp. Jan Reyners pachter k.49 NwB. 1629/30 en 1638 k.50 NwB., 1640 Trijntie Arien Jac. wed. 29m./25m/ , 1655 Tr.A.J. zelf gebr. XIII (menist) en k.50. (NB nog een Arien Jacobs, zn. v. Jacobs Symens en Jobie Cornelis).
Hyp.bk. 30.3.1612/4.5.1610 inz. overdracht boerderij gr. 70 mg. oud en nieuw billand,Jacob Stevens vader en Gerbrand Toenis oom T.D. Hyp.bk 11.4.1637/7.9.1636 Arien Jacob Stevens cur. over wln Gerrijt Jacobs wkk. bij Grietie Dircks. Procl.bk 4.12.1643 Trijntie Dirck Boyens en A.J. de Jonge (wrsh. haar schoonzoon) bbc op helft van schuur met ondergrond op NwB o. St. Jp. a.d. nieuwe dijk, Jannichie Barthouts behoort de andere helft, Arien Willems wd. O. Jan Jacob Stevens W, erven Gerrit Jacobs Z, gek.v. Arien Clasen c.u. Procl.bk 8.11.1658 wed. verk. boerderij OBD o. St. Jp.gr. 29m.78r. aan Nanning Dircks te Medemblik, Abe Lourens, grootsch. Harl. niaert echter.
Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.) data vrouw onvolledig.

Arien was gehuwd met Trijntje Dircks, zie II-E.

IV-DU  Harrent Philips Scheyff, zoon van Philips Ariens Scheyff (III-BK) en Trijntie Ariens, smid, wonende te Oudebildtzijl, is geboren 1602 of 1603, is overleden voor zondag 1 3 1654. Harrent werd hoogstens 51 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Ged. op bel. Vrp. 24.10.1634. Hyp.bk 8.1.1645/7.6.1643 H.Ph. smid OBZ en T.C. e.l. sch. a. Jacob Joh. en Aene Gerryts armvoogden ald. 300 cg., borg Anne Clasen wonende a.d. dijk. Aut. 23.10.1648 cur. kind v. Pytter Jans en Maeck Willems v.d. Mey Aut. 1.3.1654: i.l. man v. T.C.
Aut. 10.3.1654 Tettie Corn. moeder en req. voor Arien Filips(sic) Scheif, Tryn Ariens (grm.) ovl., Tierk Gerrits, op de Sijl, cur.

Harrent trouwt op woensdag 10 5 1628 te Vrouwenparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Tettie Cornelis, zie III-L.

IV-DV  Jantie Philips Scheyff, dochter van Philips Ariens Scheyff (III-BK) en Trijntie Ariens, is geboren 1603 of 1604.

1652 weduwe.

Jantie was gehuwd met Pieter Foppes, zoon van Foppe N.. Pieter, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1652.

Hyp.bk 16.5./15.5.1628 e.l. St. Ap. Aut. 18.12.1626 cur. kk. Wijger Sijbes en Fopck Cornelis. Aut. 16.6.1634 Cur. (DG) kk. Jan Jans en Anna Gerrits.
Hyp.bk 5.5.1672/14.9.1671 de gez. kk. en erfgenamen( allen genoemd) v. J.Ph.Sch. verk.4 mg land.

Van Pieter en Jantie zijn acht kinderen bekend:

1  Philips Pieters, zie V-IE.

2  Sibe Pieters, wonende te Beverwijk.

3  Jan Pieters, wonende te Amsterdam.

4  Arien Pieters.

5  Maet Pieters, zie V-IF.

6  Rins Pieters, zie V-IG.

7  Jobie Pieters, zie V-IH.

8  Korsie Pieters, zie V-II.

IV-DW  Neeltie Philips Scheyff, dochter van Philips Ariens Scheyff (III-BK) en Trijntie Ariens, is geboren 1605 of 1606.

Neeltie trouwt voor 1625 op hoogstens 20-jarige leeftijd met Douwe Gerrits. Douwe, schoenmaker, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1652.

Aut. 20.6.1625 N.P.S. in haar 20e jr, cur. D.G. haar man inz. v.+ m. goed.; HB34/96v. Gerrit Douwes, Hendrick Jan Daems en Harrent Philips cur. kk. HB35/127 13.5.1656 rek. door Hendrik Jan Daems en Corn. Claes Corn. omen en cur. v kk. Aut. 1.12.1652 cur. Gerrit Jan Daems, grm. Tryn Ariens haar 2e man is Claes Corn. Willems.

Van Douwe en Neeltie zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit Douwes is geboren 1627 of 1628.

2  Frouck Douwes is geboren 1636 of 1637.

Wrsch. gehuwd met Sipco Sigers, smid St. Jp.

3  Arien Douwes is geboren in 1641, zie V-IJ.

IV-DX  Doen Philips Scheyff, zoon van Philips Ariens Scheyff (III-BK) en Trijntie Ariens, smid, wonende te Franeker, is geboren 1607 of 1608.

Hyp.bk 8.9.1675/19.3.1654.

Doen trouwt op vrijdag 4 4 1636 te Vrouwenparochie op hoogstens 28-jarige leeftijd met Eetske Rinnerts.

Hij v. St. Ap., zij v. Franeker.

Van Doen en Eetske zijn twee kinderen bekend:

1  Rinnert Doens, zie V-IK.

2  Philippus Doens Scheyff, zie V-IL.

IV-DY  Maet Philips Scheyff, dochter van Philips Ariens Scheyff (III-BK) en Trijntie Ariens, is geboren 1611 of 1612.

Maet was gehuwd met (?)Tierck Gerryts, zoon van (?)Gerryt Tiercks en Maertie Symons. (?)Tierck, molenaar, wonende te Oudebildtzijl.

HB37/79 21.2.1665 cur. inz. wln Arien Phil. Scheyf. Hyp.bk 26.3.1649/14.6.1643 e.l. molenaar OBZ.

Van (?)Tierck en Maet zijn twee kinderen bekend:

1  Philips Tiercks Scheif, zie V-IM.

2  (?)Jan Tiercks Kuycken, zie V-IN.


Generatie V

V-A  Aart Symens Gelder, zoon van Symen Aerts Gelder (IV-A), wonende te St. Jacobiparochie.

Aart trouwt op donderdag 1 5 1659 te St. Jacobiparochie (1) met Willemtie Pieters.

Beiden v. St. Jp.

Aart trouwt op donderdag 22 5 1687 te St. Jacobiparochie (2) met Impcke Riemers, dochter van Riemer Ebles en Neeltie Pieters.

Naam ook Emcke.

Impcke was eerder gehuwd (1) met Dirck Ewes.<95>

Beiden v. St. Jp., hij wednr, zij wed. v. Dirck Euwis.

V-B  Aecht Symens Gelder, dochter van Symen Aerts Gelder (IV-A).

Aecht trouwt op donderdag 13 11 1659 te St. Jacobiparochie met Pieter Gerrits. Pieter, wonende te St. Jacobiparochie.

Recesbk 13.2.1665 e.l. kopen huis te St. Jp. v. Aert Symens, Corn. Wops ten W.

Beiden v. St. Jp.

V-C  Feike Jobs, zoon van Job Cornelis (IV-B) en Trijn Feyckes, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1629 of 1630, is overleden voor vrijdag 20 3 1671. Feike werd hoogstens 41 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Zn v. Job Cornelis (HB35/114v.). HB38/19v. 22.7.1667 sch. en d., F.J. nu x Lijsbet Cornelis; Hendrick Folckerts ’t Hoen en Harrent Pieters koopman cur. kk. v. Tettie Pieters bij 2 mannen. Aut. 20.3.1671. Hyp.bk 21.12.1674/21.5.1672 de gez. crediteuren v. wln F.J. hebben huis en 10 mg land te St. Jp.verkocht. HB39/179 3.3.1671 inv. sth. Feyco Jobs te St. Jp. voor enige dagen ovl. ter pres. v. Harrent Pieters, oom en cur. v. Sibe Andries stiefzn. id f.182 20.3.1671 sch. en d. H.P. en H.F. ’t Hoen, omen HB39/255 30.5.1672 rek. d. Harrent Pieters cur. 4 kk v. F.J. bij T.P. HB40/46 1.6.1674 rek. d. Harrent Pieters aan o.a. Dirck Arien Pieters (x Trijntie Feickes). HB41/38v. 20.7.1677 rek. d. Harrent Pieters.

Feike trouwt op donderdag 19 11 1654 te St. Jacobiparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd (1) met Tettie Pieters, zie III-AG.

Feike trouwt op donderdag 6 5 1666 te St. Jacobiparochie op hoogstens 36-jarige leeftijd (2) met Lijsbet Cornelis.

Beiden van St. Jp.

V-D  Cornelis Jacobs, zoon van Jacob Symens (IV-C) en (?)Jobye Cornelis (V-BJ), wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 14 11 1642.

Bij huwelijk genoemd de vaders: Jacob Symens en Gerben Cornelis.
Arien Jacob Symens en Dirck Rienx (oud assessor) curatoren over de kk. inz. nalatenschap Marichie Minties (aut. 28.6.1646. HB 33/1 inv.)
HB21 14.11.1642 wed. te St. Jp.

Cornelis trouwt op vrijdag 13 10 1628 te het Bildt (Ger.) met Neelke Gerbens, dochter van Gerben Cornelis en Marichie Minthies.

Trouwt tegelijk met zuster Antie: vaders Gerben Cornelis en Jacob Symens.

Neelke was later gehuwd (2) met Marten Piers.<96>

Vaders: Gerben Corn. en Jacob Symens.

Van Cornelis en Neelke zijn vijf kinderen bekend:

1  Lenert Cornelis.

Aut. 1.12.1662 oom kk Joris Cornelis. Recesbk 2.5.1664 cur. v. Corn. Joris, zijn broeders zoon.
St. Jp. 10.10.1669 Lenert Corn. Vroegrijp wednr. tr. Geertie Pieters Bontemans, beiden v. St. Jp.

2  Joris Cornelis is geboren 1629 of 1630, zie VI-A.

3  Trijntie Cornelis is geboren 1633 of 1634.

4  Antje Cornelis is geboren 1635 of 1636.

5  Gerben Cornelis is geboren 1639 of 1640.

Hyp.bk 6.8.1691/29.8.1689 Dieuke Douwes Doma wed. Gerben Corn. te St. Jp.; huw St. Jp. 6.11.1670 G.C. v. St. Jp. en Dieuke Douwes v. Berlikum (zie GJ 2010/191).

V-E  Simen Jacobs, zoon van Jacob Symens (IV-C) en (?)Jobye Cornelis (V-BJ), wonende te Wier.

HB33/1. Hyp.bk 16.5./3.3.1643. Hyp.bk. 27/13.6.1651 Machteld Gerbrants (x Simen Jacobs) te Wier verk. de bruikw. v. 2½ mg billand, geërfd van haar ouders.

Simen trouwt op vrijdag 3 7 1637 te Gerecht HB met Machtel Gerbens, dochter van Gerben Cornelis en Marichie Minthies.

Van Simen en Machtel is een kind bekend:

1  (?)Tietie Symens, zie VI-B.

V-F  Arien Jacobs, zoon van Jacob Symens (IV-C) en (?)Jobye Cornelis (V-BJ), boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 60. 1629/30 en 1638 met P.P. de Jonge resp Jan Reyners pachter k.49 NwB., 1640 A.J.S.buiten 8m.223r., huis en sch. staan binnen.
Curator over kk v. Corn. Jacobs. Aut. 28.6.1646 Arien Jacobs de jongere DG cur. kk Neeltie Gerbens en Corn.Jacobs (2 broers met dezlefde naam?).
Hyp.bk 13.5.1648/4.5.1647 A.J. de Jonge en Heyltie Ariens e.l. sch. a. Ariaentie Jacobs wed. Willem Clases onze zr. Hyp.bk 2.5.1649 (blz. 20 S.) A.J. en H.A. e.l. opter Bildt gewoont hebbende en van plan naar Brandenburg te vertrekken.
HB21 23.10.1643 A.J. de Jonge op NwB.; id 23.12.1644 Arien Jac. Symens a.d. Nieuwe Dijk (in aanhef A.J. de jonge).
Recesbk 3.5.1647 e.l. verkopen huis, schuur en gortmolen aan Corn. Pieter Nannes., borg is de moeder Trijntje Pieters.
De trouwdatum wringt chronologisch met vermoedelijk geboortejaar van Heyltie en met vermoedelijke trouwdatum van zoon Dirck Ariens.

Arien trouwt op vrijdag 3 7 1637 te Gerecht Het Bildt met Heyltie Ariens, zie III-V.

V-G  Ariaentie Jacob Symens, dochter van Jacob Symens (IV-C) en (?)Jobye Cornelis (V-BJ).

Ariaentie was gehuwd met Willem Claes, zoon van Claes Stevens (de Olde) en (?)Neeltie Gijsberts. Willem, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren in 1583, is overleden op zaterdag 8 4 1628 aldaar. Willem werd 45 jaar.

Bnr 104, 153, 154. Zerk St. Jp. Wassenaarbk bl. 148. Zerk St. Jp.1629/30 in k.9N. 1m.187r., in 1638 gek. d. erven, evenals perceel v. Corn. Claes (23m.467r.); 1629/30 in k.14N. 10m.346r. , in 1638 gek., evenals perceel v. Corn. Claes 10m.346r., 1629/30 met Arien Dircks elk voor de helft pachter k. 22 NwB. (v/h Frans Jans v.d. Mey). Nog in 1629/30 en 1638 Willem en Cornelis Claasen pachter k.24 NwB., 1635 Willem en Corn. Cl. St. Ap. 23m.469r.
Aut. 20.6.1627 en 29.5.1628; Jacob Symens grv., Dirck Claes, oom, Aert en Gijsbert Claes ooms en DG., Jan Daems beh.oom.
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 101.1.4.

Willem was eerder gehuwd (1) met Trijntje Hendrick Reyners (zie V-BW).<97>

Van Willem en Ariaentie is een kind bekend:

1  Trijntie Willems is geboren 1627 of 1628.

Aut. HvF 10.8.1639.

V-H  (?)Aucke Jacobs, zoon van Jacob Symens (IV-C) en (?)Jobye Cornelis (V-BJ), boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 17. BP500/14. 1655 V (Fr.), 1670 id. Procl.bk 4.10.1658.

(?)Aucke was gehuwd met Perck Gaeles, dochter van Gale N..

Van (?)Aucke en Perck is een kind bekend:

1  Gaele Auckes, zie VI-C.

V-I  Neeltie Cornelis, dochter van Cornelis Symens (IV-E) en Neeltie Olpherts (V-CD), is geboren 1609 of 1610.

Neeltie trouwt op donderdag 15 2 1635 te Harlingen op hoogstens 25-jarige leeftijd met Yske Hoites.

V-J  Trijntje Cornelis, dochter van Cornelis Symens (IV-E) en Neeltie Olpherts (V-CD), is geboren 1611 of 1612.

Trijntje trouwt op woensdag 21 3 1635 te Gerecht Harlingen op hoogstens 23-jarige leeftijd met Rogier Jacobs.

Hij v. Harl., zij van Het Bildt.

V-K  Antie Cornelis, dochter van Cornelis Symens (IV-E) en Neeltie Olpherts (V-CD), is geboren rond 1620.

Antie trouwt op vrijdag 20 2 1637 te Gerecht Het Bildt op ongeveer 17-jarige leeftijd met (?)Arien Hendricks, zie V-HM.

Beiden v. St. Jp., patr. bruid Corn. Symens.

V-L  Aeffie Cornelis, dochter van Cornelis Symens (IV-E) en Neeltie Olpherts (V-CD), is geboren 1621 of 1622.

Aeffie was gehuwd met Sipke Lieuwes. Sipke, wonende te Harlingen.

V-M  Maartje Gerrits, dochter van Gerrit Barthouts (IV-F) en Maertie Symens, is overleden voor dinsdag 15 5 1668.

Maartje was gehuwd met Waling Cornelis, zie V-AZ.

Van Waling en Maartje zijn vier kinderen bekend:

1  (?)Hendrik Walings.

Zie bl. 43/44 Wass.bk

2  Cornelis Walings is geboren rond 1637, zie VI-D.

3  Trijntie Walings is gedoopt op donderdag 22 3 1640 te St. Annaparochie, zie VI-E.

4  Waling Walings is geboren 1648 of 1649, zie VI-F.

V-N  Symen Gerrits, zoon van Gerrit Barthouts (IV-F) en Maertie Symens, koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zaterdag 29 5 1649.

Wass.bk/143. HB33/117v. 29.5.1649 inv. sth. S.G. te St. Jp. HB33/148 20.11.1649 sch. en d. R.J., wed. Simen Gerrit Bartouts en nu x Corn. Harrents t.e.z. en Here Olpherts en Waling Corn. beiden aangeh. omen en cur. over de 2 wkk.; Maritie Symens is de wed. v. G.B. HB 35/106 weesrek. 5.3.1656 en 36/195v en 200 Louw Jacobs, Hero Olpherts en Cornelis Harrents “naeste bloet” en Waling Cornelis mede cur.HB36/96 11.4.1659 sch. en d. Aut. 29.5.1649 S.G. 1e man van R.J. ovl. cur. Heer Olferts en Waling Cornelis beh.omen. Aut. 29.10.1655
NB: HB34/71v . 21.4.1653 sch. en d. inz. erfenis Gerrit Bartouts en Marichie Symens: Cornelis Gerrits en Barthout Cornelis stypvader en oom cur. over kk. v. wln Symen Gerrits!, dit niet te plaatsen! Jan Jobs tekent ook. HB36/83 en 86v. 5.7.1658 rek.
HB37/109v. 15.6.1665 weesrek. 15.6.1665 door Waling Cornelis inz. Job Symens geleverd aan Boyen Dircks, Harrent Pieters en Louw Jacobs als naaste bloedverw. en cur. Procl.bk 25.5.1657.
HB21 23.12.1644 e.v. koopman te St. Jp.

Symen was gehuwd met Reinu Jobs, dochter van Job Huijberts en Neeltje Dircks. Reinu is geboren 1615 of 1616, is overleden voor zondag 13 2 1656. Reinu werd hoogstens 40 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Vlgs Wass.bk was Reinu eerst getr. met Willem Stevens (Wass.bk/135). Hyp.bk 9.11.1637/9.5.1633 Jan Huyberts de Jonge cur. over Reinu.
NB HB34/63v. inv. sth. wed. Gerrit Bartouts: f.71v. sch. en d.: Cornelis Gerrits en Bartout Corn. stypvader en oom (broer v. aangetr. oom Waling Corn.) cur. v.d. kk. v. Symen Gerrits; Reinu kennelijk voor 4e x getr?

Reinu was eerder gehuwd (1) met Willem Stevens.<98>
Reinu was later gehuwd (3) met Cornelis Harrents.<99..103>

Van Symen en Reinu zijn twee kinderen bekend:

1  Job Symens is geboren 1640 of 1641, zie VI-G.

2  Neeltje Symens is geboren 1643 of 1644, zie VI-H.

V-O  Neeltje Gerrits, dochter van Gerrit Barthouts (IV-F) en Maertie Symens, is overleden voor zaterdag 26 1 1664.

Neeltje trouwt voor 1651 met Heere Olpherts, zie V-CE.

Van Heere en Neeltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Barthout Heres, wonende te St. Jacobiparochie.

Procl.bk 24.6.1661 Beert Heres verkoopt land a.d. Boonweg aan Waling Cornelis c.u. Hyp.bk 22.3.1667/8.5.1664 vrijgezel. HB41/267 27.5.1679 inv. sth. B.H.; Olfert en Gerrit Heres zijn universele erfgen., maar willen eerst boedelbeschrijving.

2  Olfert Heres is geboren in 1642, zie VI-L.

3  Trijntie Heres, zie VI-I.

4  Daniel Heres, zie VI-J.

5  Jannichie Heres, zie VI-K.

6  Aafie Heres is geboren in 1643, zie VI-M.

7  Gerrit Heres, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren in 1646.

HB38/151v. 8.3.1669 Cornelis Walings was cur., weesrek. HB23 11.5.1685 te St. Jp.

V-P  Grietje Gerrits, dochter van Gerrit Barthouts (IV-F) en Maertie Symens, is overleden voor zondag 21 1 1685.

Grietje was gehuwd met Riemer Cornelis, zie VI-CM.

Van Riemer en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Maertie Riemers, zie VI-N.

2  Antie Riemers, zie VI-O.

V-Q  Symen Aerts, zoon van Aert Symens (IV-G) en Grytie Mijnthies, wonende te St. Annaparochie.

HB36/240v. 7.7.1662 S.A. en Here Olpherts omen en cur. kk. v. Pieter Aerts.
Hyp.bk 12./9.10.1649 S.A. en Willemtie Joostes e.l. St. Jp. aan Noordeynde.
Recesbk 12.2.1649 Symen Aerts Cullichie.

Van Symen en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Aert Symens is gedoopt op donderdag 12 1 1617 te St. Annaparochie, zie VI-Q.

2  Tryn Symens is gedoopt op donderdag 24 10 1613 te St. Annaparochie.

3  Jidtje Symens is gedoopt op donderdag 15 1 1615 te St. Annaparochie.

Symen trouwt op donderdag 17 8 1617 te St. Annaparochie (2) met Jannichie Jans.

Van Symen en Jannichie zijn zes kinderen bekend:

4  Fokeltie Symens, zie VI-P.

5  Grietie Symens is gedoopt op woensdag 8 1 1625 te St. Annaparochie, zie VI-R.

6  Jan Symens is gedoopt op donderdag 11 10 1618 te St. Annaparochie.

7  Jelte Symens is gedoopt op donderdag 12 11 1620 te St. Annaparochie.

8  Jan Symens is gedoopt op donderdag 2 3 1623 te St. Annaparochie.

9  Jan Symens is gedoopt op donderdag 1 7 1627 te St. Annaparochie.

V-R  Antie Aerts, kind van Aert Symens (IV-G) en Grytie Mijnthies, is overleden voor zaterdag 2 12 1679.

Aut. 29.6.1669. HB42/50 2.12.1679 inv. sth. A.A., St. Jp., huis, schuur etc. op Franekerland.

Antie trouwt in 1651 (1) met Heere Olpherts, zie V-CE.

Van Heere en Antie zijn vijf kinderen bekend:

1  Neeltie Heres is geboren 1655 of 1656, zie VI-S.

2  Grietie Heres is geboren 1657 of 1658, zie VI-U.

3  Aert Heres is geboren 1659 of 1660, zie VI-T.

4  Antie Heres is geboren 1660 of 1661, zie VI-V.

5  Pieter Heres is geboren 1662 of 1663.

Hyp.bk 20/19.6.1688 woont in huis bij Fedde Dricks en Grietie Heres.

Antie trouwt op donderdag 29 7 1666 te St. Jacobiparochie (2) met Symen Clases. Symen, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 18. 1670 nr. IX (Fran.land). HB42/146v. 26.5.1680 inv. boedel A.A. (ovl.), wednr S.Cl., Franeker plaats.

Beiden v. St. Jp.

V-S  Pieter Aerts, zoon van Aert Symens (IV-G) en Grytie Mijnthies, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 8 4 1661.

Bnr 153. Aut. 8.4.1661 cur. Hero Olferts en Symen Aerts, omen. HB36/240v. 7.7.1662 sch. en d. Hyp.bk 27.6.1649/18.2.1647 P.A. en L.B. o. St. Ap. huren van W.v.Haren boerderij op Nw Bildt (24e k. o. St. Ap.) Hyp.bk 28.1.1654/21.4.1653 P.A. en L.B. e.l. St. Ap.

Pieter was gehuwd met Lubbrichie Berents, dochter van Baernt N. en Maertie N.. Lubbrichie is overleden in 4 1681.

L.B. is zeer wrsch. geen zr van Jacob Baernts, klopt chronologisch niet. Jelle Dirck Barents heeft wel een dr Lubbrich (hyp.bk 10.4.1654/20.8.1641).
HB42/250 30.4.1681 inv. st. L.Barents e.l. wed. v. P.A., laatst hsvr. v. G.F., alleen verzegeling.
Procl.bk 16.11.1646 L.B. hsvr. v. P.A. verk. 13 m. in k.33 o. St. Jp. aan Dirck Hendricks v.d. Mey en Jantien Eelkes. Procl.bk 26.3.1660 L.B. wed. P.A gebruikt boerderij k.24 St. Ap., E. v. Haren verk. deze aan A.v.Viersen c.s. (Sannes St. Ap. nr 4 NwB).

Lubbrichie was eerder gehuwd (1) met Arien Willem Symens.<104>
Lubbrichie was later gehuwd (3) met Gose Feddricks.<105,106>

Van Pieter en Lubbrichie zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietie Pieters is geboren 1645 of 1646.

2  Aert Pieters is geboren 1648 of 1649, zie VI-W.

3  Arien Pieters is gedoopt op donderdag 6 4 1651 te St. Annaparochie.

4  Wiger Pieters is gedoopt op donderdag 16 9 1655.

5  Symen Pieters is geboren 1657 of 1658, zie VI-X.

V-T  Berber Aerts, dochter van Aert Symens (IV-G) en Grytie Mijnthies.

Recesbk 3.11.1649 B.A. wed. Jan Reyners

Berber was gehuwd met Rommert Harmens, zoon van Harmen Jetses en Maycke Sents. Rommert, bakker, wonende te St. Annaparochie en te Oudebildtzijl, is gedoopt op donderdag 7 11 1619 te St. Annaparochie.

Hyp.bk 282.1651/id. bakker OBZ staat op vertrek naar Brandenburg. HB21 24.4.1648 bakker te St. Ap. en cur. broer Cent H. Recesbk 22.7.1644 R.H. namens hsvr. mede erfgen. v. Aert Symens.

Van Rommert en Berber is een kind bekend:

1  Harmen Rommerts, zie VI-Y.

V-U  Symen Ariens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) (IV-I) en Trijn Walings (IV-S), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 124. 1635 St. Ap. 44m.458r., 1640 45m. (Maria Zathe), 1655 nr. 46 menist, 1670 id. (geen menist).
HB38/67 6.10.1668 oom van Neeltie Bartouts wed. Harrent Pieters. Hyp.bk 17.4.1630/25.5.1629 S.A. en A.O. kopen boerderij op oost v. St. Ap. van Pyter Lourens ( aantek. S. Maria zathe). Hyp.bk 6.9.1677/23.9.1676 vader S.A. sluit akkoord met zoon Waling Simons, koopman te Hindeloopen, inz. erfenissen v. moeder Aefie Olferts, grm. Lutger Hendricks en ovl. zrs Berber en Trijntie Simons.
HB41/86 22.11.1677 sch. en d. Waling Symens te Hindelopen krijgt een bedrag waarvoor hij afziet van alle aanspraken op de ouderlijke erfenis; de kinderen uit het 2e huw. zijn: Arien, Waling (de jonge), Neeltie en Aeghie.
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 179.9.2.

Symen trouwt op vrijdag 19 11 1627 te het Bildt (Ger.) (1) met Aechie Olpherts, zie V-CG.

Van Symen en Aechie zijn drie kinderen bekend:

1  Waling Symens, zie VI-Z.

2  Berber Symens (Slim) is overleden voor 1676.

3  Trijntie Symens (Slim) is overleden voor 1676.

Symen trouwt op vrijdag 13 2 1643 te Gerecht Het Bildt (2) met Trijntie Ariens, zie III-AA.

V-V  Trijntje Ariens (Slim), dochter van Arien Symens (Slim) (IV-I) en Trijn Walings (IV-S).

Trijntje trouwt op vrijdag 19 11 1627 te het Bildt (Ger.) (1) met Waling Olpherts, zie V-CC.

Van Waling en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Antie Walings, zie VI-AA.

2  Trijntie Walings is geboren 1636 of 1637, zie VI-AB.

3  Barber Walings is geboren 1638 of 1639, zie VI-AC.

4  Olphert Walings is geboren 1642 of 1643, zie VI-AD.

5  Aefie Walings, wonende te Berlikum, is geboren 1643 of 1644.

HB111 Ger. HB 13.4.1674 A.W. te Berlikum contra Jacob Olferts, St. Ap.

Trijntje trouwt op vrijdag 28 9 1646 te het Bildt (Ger.) (2) met Pieter Philips van der Mey, zie VI-BX.

Beiden geb. en wonende o. St. Jp.

Van Pieter en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

6  Trijntie Pieters van der Mey.

7  Waling Pieters van der Mey, zie VI-AE.

Trijntje was gehuwd (3) met Pieter Wilems van der Meij, kind van Willem Cornelis van der Meij en Marichie Jan Pieters.

V-W  Dieuwer Ariens (Slim), dochter van Arien Symens (Slim) (IV-I) en Trijn Walings (IV-S).

Dieuwer trouwt op vrijdag 27 10 1628 te het Bildt (Ger.) met Jan Jacobs (Kuiken), zie IV-DQ.

V-X  Waling Ariens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) (IV-I) en Trijn Walings (IV-S), wonende te Vrouwenparochie, is geboren te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 29 5 1648.

Bnr 207. GJ2009/227. Hyp.bk 7.1.1638/15.5.1634 W.A. en Teunke Hendricks e.l. Vrp. sch. a. Jan Jacobs en Dyever Ariens e.l. St. Jp.
Hyp.bk 2.12.1638/17.5.1634 e.l. Vrp. a.d OBD omtrent OBZ. sch. a. Symen Ariens St. Ap. en Waling Olpherts St. Jp. als cur. over de minderj.kk (Grietie en Fokel) van wln Arien Symens en Trijntie Walings. Hyp.bk 27.3.1639/15.5.1633 e.l. kopen boerderij gr. ±49mg. oud en nieuw land v. Barthout Claes en Seerpie Harmens. 1638 koopt W.A.S. 23m. in k.28N.(deel boerderij). Hyp.bk 28.1.1639/28.12.1638 e.l. Vrp. sch. a. Foppe Tyaerds, lakenkoper.
Procl.bk 7.7.1645 W.A. c.u.verk. 23 1/2 m. oud billand o. Vrp. m. hs en sch. aan A.P. Jongestall, Claes Claes erven O. en Anne Claeses W.
Recesbk 29.5.1648 de weduwe.

Waling trouwt op vrijdag 7 3 1631 te het Bildt (Ger.) met Teuntie Hendricks.

Recesbk 1.12.1651 Teuntie Waling Ariens.

Van Waling en Teuntie is een kind bekend:

1  (?)Arien Walings, zie VI-AF.

V-Y  Cornelis Ariens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) (IV-I) en Trijn Walings (IV-S), wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is geboren te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk. 22.9./29.5.1634 C.A. en T.A.Jacobs e.l. St. Jp. Id. 29.1.1639/1636 C.A. en T.A. e.l. St. Ap buyren. Hyp.bk 30.12.1654/20.6.1652 er worden 6 erfgenamen genoemd van Arien Symens en Trijntie Walings, maar Cornelis niet. HB21 28.3.1642 Tettie Arien Jacobs te Sneek wed. C.A.Symens nu x Andries Jarichs en als erfgename v. Cornelis haar kind bij C.A.S. vs de overige broers en zrs v. C.A.S.

Cornelis trouwt op maandag 27 2 1634 te het Bildt (Ger.) met Tettie Ariens, zie III-N.

V-Z  Griet Ariens (Slim), dochter van Arien Symens (Slim) (IV-I) en Trijn Walings (IV-S), is geboren 1620 of 1621.

Griet trouwt op zondag 7 3 1638 te Vrouwenparochie op hoogstens 17-jarige leeftijd met Claes Aerts Wassenaar, zoon van Aert Claeses en Aeffien Clases. Claes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 29 3 1701.

Bnr 14, 22, 59, 65. Wassenaarbl bl. 166. 1655 zelf gebr. XII en 1/4 k.51, 1670 id., 1698 nr.46 en eigenr. 8m.223r. in nr.18 k.51, de wed. en kk. 1/4 nr.26 k.43. 1708/18 de erven,1708/1718 de erfgen. nr.XII. (allen genoemd), Dirk en Waling Cl. gebruikers, 1708/18 de erven Cl. A. eig. en Dirk en Waling Cl. gebr. nr18 k.51 11m.298r. en 1/4 van nr.26 k.43.1738 de erven 1/2 nr.25 k.44.
Recesbk 12.10.1646 Cl. A. en Grietie Arien Symens e.l., St. Jp., kopen land v.d. andere erfgen. v. Arien Symens en Trijntie Walings, (procl.bk 12.10.1646 5/6 v. sate lands). Hyp.bk 13.6.1767/12.10.1674 Cl.A. als cur. v.d. kk. v. wln Maartie Buwes bij Job Cornelis heeft vord. op Simon Clases en Antie Aerts.
Hyp.bk 28/12.12.1690 Claes Aerts is grv. v. Trijntie Clasen dr v. wln Claas Clasen i.l. brouwer te Hallum, deze was getrouwd met Trijntie dr v. Cl.Aerts en hertr met Roelof Pyters, ook brouwer, voorvader van de Hommema’s amateur-sterrekundigen te Finkum.
Procl.bk 31.3.1645 e.l. bbc op 8m.223r. in k.52 met huisinge op Oud Bildt op het land v. erven Arien symens, nu door Philips Ariens bewoont met de Pollen naast Lieuwe Gerbens pollen.
Procl.bk 28.7.1710 Arjen, Dirk en Waling Clases en Jan Willems x Aefje Cl. kopen 1/24 v. sate eigen billand gr. ong. 34 m. m. hs en sch. a.d. OBD o. St. Jp., de Hollerij ten O., Hendrik Willems Z. en W. en 22 m. in k. 41, 43 en 51, gek. v. Wytske Roelofs (x Eybert Jans te Workum); voorts 1/12 van dezelfde sate en landen en 1/12 v. sate oud gep. billand m. huis gr. 19 1/2 m. op zuid v. St. Jp.a.d. gemene rijdweg gek.v. Willem Freerks hsm. Zdh. St. Jp. en tenslotte 1/24 v. eerdergen. sate gek. v. Claasje Roelofs wed. Sioerd Jarichs.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van Claes en Griet zijn zes kinderen bekend:

1  Aafje Clases Wassenaar, zie VI-AG.

2  Maartje Clases Wassenaar, zie VI-AH.

3  Arien Clases Wassenaar, zie VI-AI.

4  Trijntje Clases, zie VI-AJ.

5  Dirck Clases Wassenaar, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 65. 1708 St. Jp. 1/2 nr.25 k.44 met Waling Cl., 1718 id en zelf gebr., 1728 alleen eigenr en gebr. 1708/18 met Waling Cl. gebr. 1/4 nr. 26 k.43 en 1728 eigenr 1/8. 1728/38 St. Jp. 1/2 nr.46 en eigenr 1/4 nr.XII.

6  Waling Clases Wassenaar, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 65.

V-AA  Fookel Ariens (Slim), dochter van Arien Symens (Slim) (IV-I) en Trijn Walings (IV-S), is geboren 1621 of 1622.

Fookel trouwt op vrijdag 13 2 1643 te het Bildt (Ger.) op hoogstens 21-jarige leeftijd met Dirck Arien Clases, zie III-W.

V-AB  Waling Barthouts, zoon van Barthout Cornelis (V-AS) en Trijntje Walings (IV-L), boer.

Bnr 73. Wass.bk/160. Hyp.bk 2.1.1672/10.2.1668 e.l. St. Jp. huren plaats Nw Bildt van wed. Th. Keth te Harl. Vlgs Wass.bk uit dit huw. geen kk. Hyp.bk 11.6.1673/27.4.1671.

Waling trouwt op donderdag 1 7 1666 te St. Jacobiparochie met Antie Pieters, zie III-AK.

V-AC  Trijntie Barthouts, dochter van Barthout Cornelis (V-AS) en Trijntje Walings (IV-L).

Trijntie trouwt op donderdag 8 12 1672 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 31-jarige Job Symens, zie VI-G.

Beiden v. St. Jp., hij wednr.

V-AD  Arjaantje Barthouts, dochter van Barthout Cornelis (V-AS) en Trijntje Walings (IV-L), is overleden voor vrijdag 29 5 1716.

Arjaantje trouwt op donderdag 27 4 1673 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 25-jarige Freerk Willems, zie VII-CD.

Beiden v. St. Jp., hij wednr.

Van Freerk en Arjaantje zijn vier kinderen bekend:

1  Aart Freerks, zie VI-AK.

2  Cornelis Freerks, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 15.12.1722/1.5.1715.

3  Maartie Freerks, zie VI-AL.

4  Beert Freerks, zie VI-AM.

V-AE  Jan Barthouts, zoon van Barthout Cornelis (V-AS) en Trijntje Walings (IV-L), wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor zaterdag 28 3 1693.

Bnr 211. Niet in Wass.bk. Aut. 28.3.1693 en 12.3.1694 Jan Beerts i.l. te Vrp., cur. Willem Beerts en Freerck Willems omen. HB44/182 28.3.1693 inv . sth. J.Beerts, minderj. zn. Vlgs inv. sth. Willem Bartouts is Jan B. ook getr. geweest met Grietie Simens, een nicht v. Freerk Willems. (HB45/10 19.2.1694). HB46/13 30.8.1695 rek. d. Willem Beerts (ovl.) HB47/104 13.2.1700 rek. d. wln Fr. Willems, huism. o. St.Jp., Waling Walings, huism. o. St. Jo. ook cur.
Procl.bk 8.5.1682 Jan Beerts huurt sate lands in Mariengaarde gr. 35 1/2 m., waarvan 20 1/2 m. op Nw Munnikebildt en 15 m. op het Oude m. hs en sch. gek. d. Br. v. Viersen v. wed. Vosbergen-Jongestall, wordt geniaerd door W. v. Haren rat. sang.
Lidm. Vrp. Jan Beerts 21.7.1682 van St. Jp.

Jan trouwt op donderdag 26 9 1680 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 20-jarige Dina Jacobs Brakel, dochter van Jacobus Brakel en Maria Wijngaarden. Dina is geboren 1659 of 1660.

Aut. 5.2.1678 Nammerdina Brakel.

Beiden van St. Jp.

Van Jan en Dina is een kind bekend:

1  Beert Jans is gedoopt op zondag 18 10 1682 te Vrouwenparochie, zie VI-AN.

V-AF  Willem Barthouts, zoon van Barthout Cornelis (V-AS) en Trijntje Walings (IV-L), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1640, is overleden voor vrijdag 19 2 1694. Willem werd hoogstens 54 jaar.

Bnr 151? 1670 Abe Willems en Willem Beerts nr. 31 1/4 k.38.
Wass.bk/161. Hyp.bk 2.1.1672/7.12.1667 W.B. en Tyetske Andries Sybes e.l. huren plaats op Nw Bildt van wed. Th. Keth, Harl.(de oosterse plaats). HB45/10 19.2.1694 inv. sth. W.B. o. St. Jp., Freerck Willems, Waling Walings en Riemer Lenerts vrienden v. wkk., ook erfenis v. Grietie Symen Walings annex, Fr.W. en W.W. hebben daarin ook aandeel.
HB46/86v. 30.4.1696 rek. d. Freerk Willems en Waling Walings cur. kk. W.B. en Hittie Dircks. HB46/107 30.4.1696 rek. d. Rieme Sybrandts, wed. W.B. als moeder v. kk. bij W.B.; ook ontscheiding goederen nagel. d. Grietie Symen Walings: 3.5.1682 bet. d. Reiner Clasen aan Sioerd Walings inz. een jr kostpenn. en geleverde winkelwaren genoten door Grieite Symens; ook Aert Joris wegens kostpenn. Gr.S.W.

Willem was gehuwd (1) met Tietske Andries, zie IV-BW.

Willem was gehuwd (2) met Hittie Dircks, dochter van Dirck N..

Willem trouwt op donderdag 10 8 1690 te St. Jacobiparochie op ongeveer 50-jarige leeftijd (3) met Rieme Sybrens.

Bnr 63. Naam ook Riene Sybrants. 1708 St. Jp. gebr. nr.23 k.46. gr. 34 m.

Rieme was eerder gehuwd (1) met Gerrit Hendriks (zie VII-CI).<107,108>

Beiden v. St. Jp.

V-AG  Hiltie Cornelis Yssel, dochter van Cornelis Jans Yssel (IV-N) en Ariaentie Walings.

Hiltie trouwt op donderdag 8 6 1662 te Vrouwenparochie met de hoogstens 22-jarige Jurrien Jochums, zoon van Jochum Jochums en Mettie Jurjens. Jurrien, wonende te Marrum, is geboren 1639 of 1640.

HB40/75 26.8.1674 J.J. te Marrum, oom vkk. v. Jan Corn. Yssel.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Jurrien en Hiltie is een kind bekend:

1  Mettie Jurriens, zie VI-AO.

V-AH  Jan Cornelis Yssel, zoon van Cornelis Jans Yssel (IV-N) en Ariaentie Walings, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 9 11 1674.

Aut. 9.11.1674 cur. Bartout Cornelis oud-oom en Jurrien Jochums, oom te Marrum. HB40/75 26.8.1674 inv. sth. J.C.Y OBZ., wed D.J. nu x Philips Tiercks, Jurjen Jochums, Marrum en Jan Andries, St. Ap., ooms v. wk.
HB23 12.10.1685 te St. Ap.

Jan trouwt op zaterdag 22 7 1662 te Vrouwenparochie met de hoogstens 23-jarige Dieuwerke Jacobs Yssel, dochter van Jacob Jans Yssel en Jantie Teunis. Dieuwerke is geboren 1638 of 1639.

Dieuwerke was later gehuwd (2) met Philips Tiercks Scheif (zie V-IM).<109,110>

Beiden v. Vrp.

Van Jan en Dieuwerke is een kind bekend:

1  Jacob Jans Yssel is geboren 1664 of 1665, zie VI-AP.

V-AI  Brecht Cornelis Yssel, dochter van Cornelis Jans Yssel (IV-N) en Ariaentie Walings, is gedoopt op donderdag 25 11 1649 te Vrouwenparochie.

Brecht trouwt op donderdag 28 11 1675 te Vrouwenparochie op 26-jarige leeftijd met Jan Jans. Jan, timmerman, wonende te St. Annaparochie en te Vrouwenparochie.

Lidm. Vrp.: Jan x Brecht Corn. bel. 26.1.1677, timmerman.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

V-AJ  (?)Marijke Cornelis, dochter van Cornelis Tiepckes (IV-O) en Fookel Walings.

(?)Marijke was gehuwd met Hendrick Pieters. Hendrick, schipper, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 10.5.1613/1.6.1611 e.l. St. Ap. sch. a. Jan Walings, koopman Harlingen, Hendrick Walings is borg.

V-AK  Claesie Hendricks van der Mey, kind van Hendrick Cornelis van der Mey (IV-Q) en Marichie Walings.

Claesie was gehuwd met Arien Cornelis Daems, kind van Cornelis Daams en Gertie Jans van der Mey. Arien, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is geboren 1590 of 1591.

Bnr 63, 64. 1629/30 in k.7S. 3m.287r. ,1629/30 met Hendrick Waling voor de helft pachter k.28 NwB, Olphert Heres de andere helft, 1638 samen met anderen. 1638 met anderen k.45 NwB. 1638 met Hendrick Phil. pachter k.46 NwB.
Aut. 8.2.1613 cur. Daem Corn. Daems en Willem Corn. v.d.Mey. GJ 2009/172, geen kk vermeld. Hyp.bk 10/7.6.1615 e.l. St. Ap. Hyp.bk 20.4.1619/id. A.C.Dammis en Cl.H.v.d.Mey e.l., St. Ap. Hyp.bk 3.6.1619 Arien Corn. Dammis en Cl.H.v.d.M. sch. a. hun oom Arien Symens, borgen Hendrick, Jan en Sjoerd Walings, Harrent Claes en Marichie Walings (sic), allen omen en moeyen. Hyp.bk 1.7./23.6.1622 (borg Lenert Piers) en 15.9.1634/1.11.1631.
HB21 1.2.1641 Arien Corn. Daems en Cl. H. e.l. St. Jp. Hyp.bk 21/16.5.1620 e.l. St. Ap. stellen tot onderpand de bruikwaar v. nieuw bedijkte stede billands m. hs en sch. door hen bewoond.
Recesbk 23.5.1615 Arien Corn. Daems en Daem Corn. als cur. v. Aeltie Corn.

V-AL  Maritge Hendricks van der Mey ook genaamd Maek, dochter van Hendrick Cornelis van der Mey (IV-Q) en Marichie Walings.

Maritge was gehuwd met Job Jobs. Job is overleden voor vrijdag 28 11 1631.

Aut. 16.2.1608 cur. Walich Jans en Claes Blyenstein inz. scheiding GM/g tussen wkk. en Jost Pyrs namens zijn hsvr. Hyp.bk 3.6./4.5.1619 te Blija, zwager v. Corn. H..v.d.Mey. Recesbk 28.11.1631 M.H.v.d.Mey wed. Job Jobs, Hendrick Walings is haar oom.

Van Job en Maritge zijn twee kinderen bekend:

1  Job Jobs is geboren 1585 of 1586.

Aut. 16.2.1608 uitlandig.

2  Neeltie Jobs is geboren 1587 of 1588.

V-AM  (?)Waling Hendricks van der Mey, zoon van Hendrick Cornelis van der Mey (IV-Q) en Marichie Walings, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor dinsdag 2 5 1662.

Bnr 214. 1640 W.H. Vrp. 30m.300r. (?), 1670 W.H.v.d.Mey wed. nr. 50.
Hyp.bk 19.5.1648 (blz 30 S.) e.l. Vrp. Niet in GJ2009. Hyp.bk 11.7.1667/2.5.1662 H.G. wed. W.H. Vrp. HB21 1.12.1645 kerk- en armvoogd Vrp.

(?)Waling was gehuwd met Heiltie Gerrits, zie III-AN.

V-AN  Cornelis Hendricks van der Mey, zoon van Hendrick Cornelis van der Mey (IV-Q) en Marichie Walings, brouwer, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1592.

GJ2009/159. Hyp.bk 25/7.7.1618 C.H.v.d.Mey brouwer St. Ap. en Marichie Corn. Jan Tyerx e.l. Hyp.bk 3.6./4.5.1619 sch. a. Job Jobs, mijn zwager te Blija, Griet Walings bestemoeder. HB22 4.5.1663 C.H.v.d.Mey en Maertie Corn. Jans e.l.

Cornelis was gehuwd met Marichie Cornelisdr, dochter van Cornelis Jan Tyercks en Cunira Jans Bontemans.

V-AO  Waling Harrents, kind van Harrent Claes (IV-R) en Lijsbet Walings, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1610, is gedoopt op dinsdag 4 3 1614 aldaar.

Bnr 140, 160. 1638 pachter k.15 NwB. 1638 koopt in k.19N 13m. , in k.22N totaal ± 23m. en in k.23N. 2m. (1629/30 Isbrand Meynerts), 1640 38m. eigen land.(OBD 3e O.v. Langh.weg).

Waling trouwt op donderdag 17 6 1632 te St. Annaparochie op ongeveer 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Aechje Stevens, dochter van Steven Willems en Jannichie Barthouts. Aechje is gedoopt in 1608 te St. Annaparochie.

GJ2009/224.

Van Waling en Aechje zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrick Walings.

Hyp.bk 25.6.1666/1.5.1664 Gerben Ariens L., ontv. St. Jp. en Grietie Harrents sch. a. ons broeders soontie Henrik Walings 2970 cg. inz. erfenis vader Waling Harrents onse broeder uit zijn wln olders plaets; zijn cur. is juffr. Gronts te Amterdam.
Vlgs Kees Kuiken (schema 10 bij boek HB is geen eiland) geb. 1649 te Amsterdam.

2  Harrent Walings is gedoopt op donderdag 22 12 1633 te St. Annaparochie doopheffer Neeltie Harrents..

Ged. te St. Ap. febr. 1666 Waling zn v. Harrent, bakker.

3  Harrent Walings is gedoopt op donderdag 14 6 1635 te St. Annaparochie.

4  Steven Walings is gedoopt op donderdag 18 6 1637 te St. Annaparochie.

5  Steven Walings is gedoopt op donderdag 30 12 1638 te St. Annaparochie.

6  Lijsbeth Walings is gedoopt op donderdag 29 11 1640 te St. Annaparochie.

V-AP  Claes Harrents, zoon van Harrent Claes (IV-R) en Lijsbet Walings, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren rond 1612.

Bnr 115, 116, 156. Wass.bk/170. BP500/35 en 36. 1647/8 in k.13 21m.59r. 1638 koopt land v. Staten v. vader in k.16N.(20m.423r.). 1638 samen met Daam Jans pachter k.20 NwB. 1638 pachter k.21 NwB met Antje Harrents, 1640 20m. (niet vermeld eigen land)., 1655 nr. 8.
Hyp.bk 26.6.1666/5.10.1662 Cl.H. mede voor zijn kk. bij wln Aechie Daems (Harrent, Willem, Beert en Lijsbet waarvan sommige al meerderj.) verk. a. Jan Feykes dorpr. St. Ap. en Antie Ekes e.l. sampt Hendrik Feykes de Wit burgervaendrich te Harl. en Geertie Jacobs e.l. de bruikw. van stede billands van 24½ mg. met huis etc. a.d. OBD o. St. Ap., de kopers en O. (S: nr.13).

Claes trouwt in 1633 op ongeveer 21-jarige leeftijd (1) met Aechie Daam Jans, zie V-BQ.

Van Claes en Aechie zijn vier kinderen bekend:

1  Harrent Clases, zie VI-AQ.

2  Willem Clases.

3  Beert Clases, zie VI-AR.

4  Lijsbet Clases, zie VI-AS.

Claes trouwt op donderdag 18 12 1653 te St. Annaparochie op ongeveer 41-jarige leeftijd (2) met Jannichie Ulbes, zie VI-KI.

Beiden van St. Ap.

Claes trouwt op donderdag 3 1 1664 te Vrouwenparochie op ongeveer 52-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 57-jarige Tettie Cornelis, zie III-L.

V-AQ  Neeltie Harrents, dochter van Harrent Claes (IV-R) en Lijsbet Walings, is gedoopt op donderdag 3 12 1615 te St. Annaparochie.

Bnr 116.

Neeltie trouwt op donderdag 10 6 1632 te St. Annaparochie op 16-jarige leeftijd met Pyter Stevens, kind van Steven Willems en Jannichie Barthouts. Pyter, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 143. 1640 St. Ap. 29m. (zd v.Middelweg tegen dorpsgrens met Vrp.), 1655 nr. 40.
Wass.bk/135. Broer van Aechie vrouw v. Waling Harrents. Hyp.bk 28.5.1635/6.5.1633 e.l. St. Ap. kopen boerderij van Dirck Jans Cuyck en Marichie Dircks. Recesbk.- 10.2.1662 Steven en Harrent Pieters contra ds Joh. Stonebrink x Jannichie P.St. inz. erfenis ouders.

Van Pyter en Neeltie zijn drie kinderen bekend:

1  Jannichie Pyters, zie VI-AT.

2  Steven Pyters is geboren rond 1634, zie VI-AU.

3  Harrent Pyters is gedoopt op donderdag 12 11 1637 te St. Annaparochie, zie VI-AV.

V-AR  Griet Harrents, dochter van Harrent Claes (IV-R) en Lijsbet Walings, is gedoopt op donderdag 18 5 1623 te St. Annaparochie.

Bnr 116. Gedoopt na ovl vader, vgls Wass.bk ook deze Grietje jong ovl.

Griet trouwt op donderdag 19 6 1642 te St. Annaparochie op 19-jarige leeftijd met Gerben Ariens Langius, zie VI-AZ.

Hij van St. Jp.

Van Gerben en Griet zijn zeven kinderen bekend:

1  Waling Gerbens Langius, zie VI-AW.

2  Lijsbet Gerbens is gedoopt op donderdag 18 6 1643 te St. Annaparochie, zie VI-AX.

3  Arien Gerbens Langius is gedoopt op donderdag 4 5 1645 te St. Annaparochie.

4  Trijntie Gerbens Langius is gedoopt op donderdag 16 5 1647 te St. Annaparochie.

5  Antie Gerbens Langius is gedoopt op donderdag 8 4 1649 te St. Annaparochie, zie VI-AY.

6  Harrent Gerbens Langius, bakker, wonende te Leeuwarden, is gedoopt op vrijdag 19 5 1651 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 16 1 1713. Harrent werd hoogstens 61 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Aut. 16.1.1713 mr bakker in oude weeshuis Lwd.

7  Maartie Gerbens Langius is gedoopt op donderdag 10 7 1653.

V-AS  Barthout Cornelis, zoon van Cornelis Willems (IV-T) en Maartje Walings, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 31, 68. Wassenaarbk bl.138. 1632/3 in k.5N. 17m.544r., 1635 id., 1638 pachter k.37 NwB met Marigje Walings (wrsch. moeder), daarvoor Sioerd Walings, 1640 17m.565r./24m., 1655 nr 4 en k.37, 1670 Beert Corn. nr 4.
Hyp.bk 2.5./24.3.1636 (2x) B.C. en T.W. e.l., voogden Jacob Symens en Symen Ariens doen rek. en verantw., vader Waling Ariens was ovl., hij liet 20.769 g. na dat in vieren moest. HB38/12v 22.1.1667 cur. kk. Symen Walings. Hyp.bk 21.12.1637/24.5.1636 B.C. en Tr.W.Ariens e.l. St. Jp. Hyp.bk 15.5./5.5.1643 B.C. en Tr. W. e.l. St. Jp. sch. a. Cornelis Cornelis en Maertie Bartouts e.l. St. Jp.
Recesbk 15.1.1655 Boyen Dircks en Barthout Corn. erfgen. v. Maartie Walings. Procl.bk 5.4.1658 B.C. c.u. verk. hele k. 37 met huis c.a. aan fam. de Schepper.

Barthout was gehuwd (1) met Teuncke Gerrits. Teuncke is overleden in 1634.

BP500/20 Hyp.bk 1.5.1634 (blz. 194 S.).

Barthout trouwt op zondag 12 8 1635 te Vrouwenparochie (2) met Trijntje Walings, zie IV-L.

V-AT  Lijsbet Cornelis, dochter van Cornelis Willems (IV-T) en Maartje Walings.

Lijsbet was gehuwd met Arien Gerbens, zoon van Gerben Tonis en Trijntie Foppes. Arien, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zondag 30 4 1634.

Bnr 9 en 20. 1629/30 met Pieter Pieters en Gerrit Harmens pachter k.53 NwB. 1629/30 k.1S. 4m.425r 1N. 8m.125r..k.3N. 5m.555r. 1632 pachter Fran.landen Adriaen Gerbrands 24m.306r., 1635 15m.557r., 1640 Lijsbet Arien Gerbens 25m./13m., 1655 Arien Gerbens wed. II (Fr.) en 1/3 k.41. BP500/5.
Hyp.bk 23.4.1621/26.5.1620, id. 24.5.1624/1.5.1624, id. 1.5.1628 A.G. en Elisabeth Cornelis e.l. St. Jp. Hyp.bk 18.12.1637/30.4.1620 A.G. en El.C. e.l. o. St. Jp. sch. a. Cornelis Cornelis op het Westerbildt o. St. Jp. als cur. v. Sibbel wk. v. Michiel Corn. te Morra. Id. 21.12.1637/30.4.1634 Lijsbetie Corn. wed. Arien Gerbrants o. St. Jp. mede voor haar kk. sch. a. Symen Ariens en Waling Olpherts als cur. v. Gryetie en Fokeltie Arien Symens. Hyp.bk 9.4.1638/1.5.1627 e.l. op het Westerbildt St. Jp. Hyp.bk 13.6.1638 (blz.220 S.) Lijsbetie Corn. wed. A.G. te St. Jp., borg Maertie Walings, moeder v. Lijsbet.
Hyp.bk 14.1.1668/1.5.1666 G.A.Langius, ontv. St. Jp., Cornelis, Jan en Steven Arienszonen en Pieter Pieters (x Lijsbet Ariens Langius) verk. a. Antie Pieters wed. Waling Buwes huis etc. met ontr. v. 25 oud gep. billand o. St. Jp. (S: nr 17 St. Jp.), de Hereweg ten O., Gerrit Beerts erven ten Z., Sioerd Ariens ten W. en de Groene Dijk ten N.

Van Arien en Lijsbet zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerben Ariens Langius, zie VI-AZ.

2  Lijsbet Arien Gerbens, zie VI-BA.

3  Cornelis Ariens Langius, zie VI-BB.

4  Jan Arien Gerbens, bakker.

HB36/15 23.4.1658 weesrek., hierin Jan Ariens Langius, bakker (wrsch. St. Jp.) HB22 25.5.1657 J.A.L. vs Gerben Jans, volmacht St. Jp.

5  Steven Arien Gerbens.

V-AU  Willemtie Cornelis, dochter van Cornelis Willems (IV-T) en Maartje Walings.

Willemtie was gehuwd met Lyuwe Gerbens, zoon van Gerben Tonis en Trijntie Foppes. Lyuwe, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 7. Aut. 25.4.1636 Hyp.bk 28.8.1643/26.4.1637 e.l. kopen boerderij Westerbildt gr. ± 25 mg oud gep. l. met aanwas van Dirck Stevens en Fr.Joh.Papma. Hyp.bk 14.7.1651/23.8.1640 Lieuwe Gerbrants en Willemtie Corn. e.l. op het Westerbildt o. St. Jp. sch. a. Corn. Corn. en Maertie Bartouts e.l. St. Jp. gebuirte, borg. Maertie Walings (moeder), get.o.a. Henrik Walings.
NB niet genoemd in quaclap.

Van Lyuwe en Willemtie zijn drie kinderen bekend:

1  (?)Cornelis Lieuwes Wijngaarden, zie VI-BC.

2  (?)Grietie Lieuwes Wijngaarden, wonende te Harlingen.

3  (?)Tettie Lieuwes Wijngaarden, zie VI-BD.

V-AV  Amerens Cornelis, dochter van Cornelis Willems (IV-T) en Maartje Walings.

Kan dr zijn van Cornelis Willems en Maartje Walings (Wass.bk/124) of van Corn. Symens en Neeltje Olpherts (aut. 16.11.1634).

Amerens was gehuwd met Boyen Dircks, zie II-I.

V-AW  Claes Cornelis Willems, kind van Cornelis Willems (IV-T) en Maartje Walings, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 49, 118. Wassenaarbk bl. 138. 1629/30 in k.8S 22m.393r (1632/3 Chr. St.Willems, 1655 St. Ap. Cl.Corn. Willems nr. 11 menist.
1629/30 Claas Corn. in k.17 N. 16m.317r. en 327r., 1632/3 + 3m.239r.

Claes gaat in ondertrouw te Gerecht Het Bildt, trouwt op maandag 19 6 1617 met Trijntie Ariens, zie III-BK.

Van Claes en Trijntie zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis Clasen, boer, wonende te Vrouwenparochie.

Bnr 118. 1655 Vrp. nr I br. Cornelis Claes, eig. W.v.Haren. en nr XIII br. Corn.Cl.Corn.vorengen., eig. W.v.Haren.
Hyp.bk 9.4.1654/29.4.1653.

2  Orseltie Clases, zie VI-BE.

3  Neeltie Clasen, zie VI-BF.

V-AX  Neeltie Cornelis, dochter van Cornelis Willems (IV-T) en Maartje Walings, is overleden voor vrijdag 18 7 1670.

Mogelijk dr v. Corn. Willems en Maartje Walings (Wass.bk/124), gezien bezit van 1/4 v. boerderij Molenschot; inderdaad zie hyp.bk 24.2.1666/12.21661

Neeltie was gehuwd met Jan Daems, zie V-BM.

Van Jan en Neeltie is een kind bekend:

1  Hendrickie Jan Daems, zie VI-BG.

V-AY  Steven Cornelis, zoon van Cornelis Willems (IV-T) en Maartje Walings, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren in 1596 te St. Jacobiparochie, is overleden op dinsdag 7 1 1681 te St. Annaparochie. Steven werd 85 jaar.

Bnr 39, 101. Wass.bk/138. BP500/4 en 30. 1629/30 in k.9N. 20m., 1635 id. 1638 met de erven v. Neeltje Olpherts en Arien Corn. Daems pachter k.28 NwB., 1640 St. Ap.20m./14m.buiten eigen land , 1655 nr. 45 en 1/2 k. 27 NwB.
Hyp.bk 20.5.1614/1615. Hyp.bk 27.5./18.5.1623 e.l. St. Ap. sch. a. ds Rodolphi Luenga te St. Ap. en Sijke Martens e.l. 1673 lid Friese Staten.
Procl.bk. 3.2.1661 verk. 14 m. in k. 28. a. Schelte Jacobs.

Steven was gehuwd met Tettie Dircks, zie II-K.

V-AZ  Waling Cornelis, zoon van Cornelis Willems (IV-T) en Maartje Walings, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1600.

Bnr 22, 38. Wassenaarbk bl.139. 1638 samen met Olphert Heres pachter k.27 NwB., 1670 Waling Corn. erven St. Jp. nr. 44 en 47.
Aut. 18.1.1669. HB37/109V. 15.6.1665 rek. door W.C. als cur. v. Job Symens. HB38/30 20.8.1667 cur. kk. Here Olpherts.
HB38/34 20.11.1667 cur. Riemer Cornelis en Grietie Gerrits. HB38/154v. 18.1.1669 inv. sth. e.l. OBD o. St. Jp., Steven en Bartout Cornelis omen en cur. v. Waling Walings op aangeven v. Corn. Walings en Jan Everts Kuyck zoon en zwager. Hyp.bk 13.5.1647 e.l. St. Jp., id. 22.5.1651 id.
Hyp.bk 1.2./10.10.1652 W.C. en M.G.Bartouts e.l. St. Jp. Hyp.bk 24.4.1666/12.2.1661/15.5.1660 verk. gedeelte boerderij aan Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems zie ald. Hyp.bk 20.8./30.6.1667 ontv. St. Jp.; id. 6.5.1669/15.5.1668 W.C. ontv. St. Jp. verhuurt 8½ mg land in de zuidh. v. St. Jp. a. Jan Hendrick Claes Maertie G. ovl.). Hyp.bk 6.5.1669/27.7.1665 W.C. cur. v. Aefie en Gerrit Heres.
Procl.bk 28.1.1644 Lenert Corn. en Waling Corn. Willems cum sororibus, Albert v. Wijnghaarden secr. HB, Claeske Jans wed. Pieter Ariens te Harl. elk voor 1/4 bbc op ong. 23 mg NwB in k. 40 en 41 o. St. Jp. gek.v.d. erven W.v.Viersen, Jannichie Baert Clases wed. O., Baert Corn. en Maertie Gerrit Barthouts Z. en N. en Arien Tonis Filips en de Hereweg W.

Waling was gehuwd met Maartje Gerrits, zie V-M.

V-BA  Jannichie Hendricks, dochter van Hendrick Walings (IV-V) en Griet Pyters, is overleden tussen 1655 en 1658.

Aut. 1649/1655. HB37/132 27.2.1666 weesrek. ; in aut. dd. 27.1.1649 wordt ze J.H. Walings genoemd.

Jannichie trouwt in 1626 met Arien Clases, zie IV-DL.

V-BB  Neeltie Hendrik Walings, dochter van Hendrick Walings (IV-V) en Griet Pyters.

HB39/13 23.10.1672: Neeltie Wijngaarden komt van winkelwaren. Hyp.bk 17.7.1671/28.7.1670 N.H. laatst wed. v. mr Alef Dircks, chir. St. Jp. sch. a. Sioerd Ariens en Korsie Claes.

Neeltie was gehuwd (1) met Pieter Lenerts, kind van Lenert Adriaens en Armthien Bartouts. Pieter, koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zondag 24 11 1647.

HB 33/62v. inv. dd 24.11.1647. Veel brieven etc. en namen: Abe, Arien, Jan, Aechie en Neeltie Lenerts, Lenert Corn. Daam Corn. Daams, Arien Corn. Daams, Hessel Reyners, Claes Reyners, Steven Cornelis; Crelis en Neeltie Pyters weeskk. v. P.L. en Geertie P. (x Gerben Minnes) en Ermtie P. (x Hubert Jans), allen erfgen. v. P.L.
Aut. 25.10.1652 cur. Chr. Stevens, N.H.W. hertr. met Alef Dircks.1654 Pieter Stevens. HB36/6 weesrek. 2.4.1658.
Aut. 8.11.1647 cur. kk Bartout Daem Jans. GJ2009/234. HB33/58 162.1648: sch. en d. Hubert Jansen namens zijn kk. bij wln Ermtie Pieters, mr Gerbrant Minnes, chirurgijn St. Jp. (x Geertie Pieters), Bartout Daems, cur. v. Cornelis en Neeltie Pieters, tezamen voorkk. v.P.L. i.l. koopman St. Jp. bij wln Aeltie Cornelis t.e.z. en Neeltie Hendricks en haar 2 kk. bij P.L: en Hendrick Walings haar vader t.a.z.
Ook nog een dochter Reynu Pieters?, bij inv. P.L. een document waarbij Huybert Jans als voogd v. Ermtie Pieters het erfdeel ontvangt dat zijn ovl. vrouw is aanbeërfd van haar broeder en zuster Reynu Pieters.
HB21 21.5.1638 P.L. kpm. St. Jp. namens Claas Willems bij Hamburg en zijn hsvr. Aechie Lenerts.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Aeltie Cornelis.<111>

Van Pieter en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

1  Aeltie Pieters is geboren rond 1641, zie VI-BH.

2  Ermtie Pieters is geboren rond 1645, zie VI-BI.

Neeltie trouwt in 11 1651 te St. Jacobiparochie (2) met Alef Dircks, kind van Dirck Alefs en (?)Aefke Lous. Alef, chirurgijn, wonende te Makkum en te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 12.5.1669 Neeltie Hendricks wed. mr Aleff Dircks Wijngaarden St.Jp.; id. 17.7.1671/28.7.1670 A.D. (zonder Wijng.) chirurgijn. Aut. 26.6.1654 stv. en mr. chir. Recesbk 17.10.1653 mr. Alef Dircks, chir. getr. m. Neeltie Hendicks wed. v. Pieter Lenerts.

Van Alef en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

3  Hendrick Alefs is gedoopt te Makkum.

4  Waling Alefs is gedoopt te Makkum.

V-BC  Grietie Hendricks, dochter van Hendrick Walings (IV-V) en Griet Pyters, is overleden in 1659.

Grietie was gehuwd (1) met Tomas Lous, zoon van Lou Aersen en Maertie Pyters. Tomas, koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1658.

HB36/4 6.11.1658 inv. sth. T.L., mr timmerman en koopm. St. Jp. HB 36/97 11.4.1659: Gr.H. nog in leven, sch. en deling. Aut. 1.8.1659: kk. Maertie en Hendrick, Hendrick Walings grv. 86 jr., cur. Corn. Gerbens, oom i.d. Westhoek m/g en Alef Dircks mr. chir. Makkum, oom.; aut. 6.11.1658 id. G.H. x Harmen Jacobs, Tiepcke en Pieter Lous, omen en cur.
HB36/114v. 16.9.1659 sch. en deling: Tiepke en Pieter Lous, omen en cur. v. Maek en Riemke Tomas, wkk. v. T.L. en Gr.H. i.t. e.l. en Cornelis Gerben Corn. en Alef Dircks, chirurgijn, Makkum cur. van m/z t.e.z. en Harmen Jacobs St. Jp. laatste man van Gr.H. onlangs ovl, inz. verkoop huis en winkelwaren aan Corn. Arien Gerbens. HB37/163v. 19.6.1666 weesrek. kk. Maertie en Hiemke (m.z. Riemke?), geleverd aan Cornelis Ariens en Maertie Corn. Gerbens, neef en moeie v.d. wkk. HB21 21.5.1638 Marytie Dircks, hsvr. T.K. St. Jp.

Tomas was eerder gehuwd (1) met Marijtie Dircks.<112..114>

Van Tomas en Grietie zijn drie kinderen bekend:

1  Maertie Tomas is geboren 1648 of 1649, zie VI-BJ.

2  Hendrick Tomas is geboren 1648 of 1649.

3  Riemke Tomas is geboren 1654 of 1655.

Grietie trouwt op donderdag 3 10 1658 te St. Jacobiparochie (2) met Harmen Jacobs. Harmen, wonende te St. Jacobiparochie.

Wass.bk/126. Bij huwelijk met Pietje wedwnaar. Hyp.bk 1.6.1667/id. H.J. mede voor zijn kind bij wln Pietie Beerts.

Harmen was eerder gehuwd (1) met Pietje Barthouts (zie V-HY).<115,116>

Van Harmen en Grietie is een kind bekend:

4  (?)Jacob Harmens, zie VI-BK.

V-BD  Maritgen Hendricks, dochter van Hendrick Walings (IV-V) en Griet Pyters.

HB 36/212 27.7.1661 rek. door Maertie Hendricks wed. v. Corn. Gerbens inz. kk. Tomas Lous, mr Alef Dircks, chirurgijn Makkum mede cur.

Maritgen was gehuwd met Cornelis Gerben Tonis, zoon van Gerben Tonis en Trijntie Foppes. Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 9. 1638 Cornelis Gerbens met P.P. de Olde en Gerrit Harmens pachter k.53 NwB (162930 Arien Gerbrands met P.P. en G.H.). 1632/3 in k.1N. 8m.125r. 1635 8m.126r., 1640 11m./17m., 1655 C.G.Th. nr 10. BP550/5.
Aut. 25.4.1636 Hyp.bk 1.1.1638/30.4.1634 Corn. Gerbrands en Maertie Hendricks e.l. o. St. Jp., sch. a. Arien Claeses en Jannichie Hendricks e.l. ald.
Zie ook Cornelis Gerben Cornelis.
NB niet genoemd in quaclap.

V-BE  Fokeltie Hendricks, dochter van Hendrick Walings (IV-V) en Griet Pyters, is overleden voor zaterdag 17 11 1663.

HB37/1 17.11.1663 inv. sth. F.H. wed. Steven Dirx St. Jp., Dirckie Stevens meerderj., Waling Stevens 18 jr., Claes Arien Jacobs cur. W.S., heel korte inv., alleen roerende goederen.

Fokeltie was gehuwd met Steven Dircks, zoon van Dirck Stevens en Dieu Dircks. Steven, snijder, winkelier en lakenkoper, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1607 of 1608.

Wass.bk/156. HB 36/6 weesrek. 2.4.1658. Hyp.bk 26/16.6.1648 lakenkoper (getuige). Hyp.bk 23.11.1647 (blz.18 S.) e.l. St. Jp., 8.7. 1652 is Fokeltie wed. HB21 23.12.1644 snider te St. Jp.

Van Steven en Fokeltie zijn drie kinderen bekend:

1  Dieuwke Stevens, zie VI-BL.

2  Dirckie Stevens is geboren voor 1640.

3  Waling Stevens is geboren 1644 of 1645.

Hyp.bk 14.2.1668 snider St. Jp.

V-BF  (?)Waling Hendricks, zoon van Hendrick Walings (IV-V) en Griet Pyters, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 10.5/6.1.1630 e.l. St. Jp. kopen huis met bakkerij c.a. van Gerrit Willems bakker en Ints Jans e.l. St. Jp.

(?)Waling was gehuwd met Tryn Pybes.

V-BG  Pieter Ariens, zoon van Arien Joris (IV-W) en Aeff Jans, wonende te Harlingen en te St. Jacobiparochie.

Bnr 65, 154. 1640 St. Jp. Pieter Arien Joris buytendijck (geen opp). 1655 P.A.J. en Corn. A.J. menist elk 1/2 k.23 NwB. Hyp.bk 8.12.1636.
Huwelijk recesbk Pyter Arien Joris, beiden v. St.Ap.

Pieter trouwt op vrijdag 20 10 1628 te Gerecht Het Bildt met Claesie Jans Oldaens, zie V-HE.

Beiden v. St. Ap.

Van Pieter en Claesie zijn drie kinderen bekend:

1  Joris Pieters Oldaen, zie VI-BM.

2  Jan Pieters Oldaen, zie VI-BN.

3  Pieter Pieters Oldaen, zie VI-BO.

V-BH  Hendrick Philips van der Meij, zoon van Philips Jans van der Mey (IV-W) en Aeff Jans, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 1 2 1658.

Bnr 15, 63. GJ2009/174. Procl. 27.4.1618 H.P. en G.L. verkrijgen een stede billands van Jan Jobs en Elisbeth Joris. 1574/5 is een Hendrick Philips pachter k.24 en 26 NwB. 1638 met anderen pachter k.41 NwB. 1629/30 met Lenert Hoen pachter k.46 NwB. en 1638 met Arjen Corn.Daems. 1632 pachter Fran.landen 24m.430r., 1640 buiten en binnen geen grootte, 1655 k.46 menist.Procl.bk 1.2.1658 de erven H.Ph. v.d.Mey verk. gehele k. 46 met hs en sch. aan wed. Pieter Walings, Harl.
Vlgs dagbk D.J. naam vrouw Ietje Lourens.

Hendrick was gehuwd met Geertie Lourens, dochter van Lourens N..

Van Hendrick en Geertie zijn zeven kinderen bekend:

1  Philips Hendricks van der Meij, zie VI-BP.

2  Rinse Hendricks van der Mey, zie VI-BQ.

3  Jacob Hendricks van der Mey, zie VI-BR.

4  Lourens Hendricks van der Meij, zie VI-BS.

5  Dirk Hendriks van der Meij, zie VI-BT.

6  Jan Hendriks van der Meij, zie VI-BU.

7  Pieter Hendriks van der Meij, zie VI-BV.

V-BI  Jan Philips van der Mey, zoon van Philips Jans van der Mey (IV-W) en Aeff Jans, boer, wonende te Vrouwenparochie en te Holwerd.

Bnr 244. GJ2009/184 1616-1631 Vrp. Hyp.bk 10.6.1616/29.1.1616 e.l. sch. a. Adriaen Joris en Aeff Jans onze moeder en stv.
1629/30 en 1638 pachter in k.11 NwB. samen met Corn. Lenerts en Willem Huiges (v/h Joost Mijntges); 1638 samen met Sjoerd Daams en Claes Gijsberts pachter k.13 NwB. (St. Ap.), en met Jacob Reyners en Sjoerd Daams k. 14

Jan was gehuwd met Ytie Bartouts, kind van Barthout Dircks en Griet Cornelis.

Van Ytie en Jan is een kind bekend:

1  Hendrick Jans van der Mey, zie VI-BW.

V-BJ  (?)Jobye Cornelis, dochter van Cornelis Dominicus (IV-W) en Aeff Jans.

(?)Jobye was gehuwd met Jacob Symens, zie IV-C.

V-BK  Filips Filips van der Mey, zoon van Philips Jans van der Mey (IV-W) en Aeff Jans, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1656.

Bnr 37, 72. 1629/30 in k.7N. 26m.527r., 1635 29m.566r., 1638 samen met Waling Olpherts pachter k.32 NwB. (v/h o.a. Pyter Annes), 1640 (geen opp.).
HB 35/47 2.5.1656 inv. sterfh. Ph.Ph. v.d. Mey op Nw Bildt ten verz. v. Pieter Hendricks en Antie Philips en Machel ’t Hoen, wed. v. F.F.de jonge en Gosse Joris cur. over Jan, Joris en Aeffie, tezamen erfgen. v. F.F. v.d.Mey de Olde ter presentie van Claes Martens, Corn. Aris Joris en Hobbe Pieters bloedverwanten. GJ2009/181 en aut. 2.5.1656 en 3.3.1658. Hyp.bk 8.7.1622/5.5.1620 e.l. St. Jp., onderpand hun stede billands met huis etc. , v/h van Pyter Annes onze vader.

Filips was gehuwd met Trijntje Pieters, dochter van Pieter Annes en Lysbet Hobbes. Trijntje is overleden voor vrijdag 28 3 1653.

Van Filips en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Philips van der Mey, zie VI-BX.

2  Hendrik Philips van der Mey, zie VI-BY.

3  Philips Philips van der Meij, zie VI-BZ.

V-BL  Cornelis Ariens, zoon van Arien Joris (IV-W) en Aeff Jans, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1600 of 1601, is overleden op maandag 14 4 1659. Cornelis werd hoogstens 58 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Bnr 114, 153, 154. 1655 St. Ap. nr 7 menist, 1670 C.A.Joris kk.1698 de kk. ieder 1/3 nr.6
HB36/33 11.2.1661 inv. sth. C.A., wed. Y.A. op verz. v. Gosse Joris en Jan Pieter Oldaen (koopm. Harl.)als cur. v.d. wkk., huis, sch. etc. met ontr. v. 23 mg oud gepacht billand o. St. Ap. + nw billand; obl. op Hessel Andeles, Jorwert, Sioert Andeles dd. aug. 1657 en Broer(?) Andeles, hs op Claes Martens. Aut. 11.2.1661. Hylke Tiaerds stv.
HB36/193 15.5.1661 sch. en d. ten sth. v. Cornelis Arien Joris o. St. Ap.
Procl.bk 21.3.1659 Corn. Arien Joris c.u. kopen 1/3 v.e. halve kavel Nw Bildt o. St. Ap. a.d. westkant v.d. nieuwe weg bij Jan Pieter Plat bewoond en gebruikt, de koper zelf ten Z., gekocht v. Jan Pieter Oudaens.Procl.bk 18.3.1689 Arien en Andele Cornelis en Bente Roelofs, kpm. Harl. x Antie Corn. kopen 2½ mg. land mandelig met burgemr Pieter Oldaens in 23e k. Nw B. in huur bij Pieter Jansen Plat met huizinge, gek. v. Maartie Joris hsvr. v. Lenert Cornelis ontv.NwB.
HB37/139 12.2.1666 weesrek. door Gosse Joris St. Ap. en Jan Pieters, koopman Harlingen, Henrick Jansen en Joris Clasen naaste bloedverw., Joris Pieters Oldaens wordt genoemd. HB39/209 30.11.1671 weesrek., Hylke Tiaerds stv. HB41/135 31.5.1678 weesrek.
Zerk St. Jp. (Grafschr.komm.), data vrouw onduidelijk, ovl. na man.

Cornelis was gehuwd met Ytie Andeles, dochter van Andele N..

Bnr 100. 1698 St. Ap. nr.18, 1708 de kk. en kindskk. eigen landen. flor. 1700 21.492, 1708 de erven id.
HB50/22 28.5.1706 rek. d. Arjen Corn., huism. o. St. Ap. inz. boedel Ytie Corn, zijn moeder, hij gebruikt sinds mei 1704 de boerderij waarin Ytie is ovl.; brieven en instr.: inv. sth.dd. 11.10.1703, test. v. Hylke Tjeerds dd. 1.2.1676: legaat voor zijn naaste familie dat na de dood v. Y.A. moet worden uitgekeerd, de erfgen. worden genoemd ( 5 staken).

Ytie was later gehuwd (2) met Hylke Tiaerds.<117>

Van Cornelis en Ytie zijn vier kinderen bekend:

1  (?)Arjen Cornelis, zie VI-CA.

2  Arien Cornelis is geboren 1650 of 1651, zie VI-CB.

3  Andele Cornelis is geboren 1652 of 1653, zie VI-CC.

4  Antie Cornelis is geboren 1658 of 1659, zie VI-CD.

V-BM  Jan Daems, zoon van Daem Jans (IV-X) en Dirkje Barthouts, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 10, 62, 70. Hyp.bk 3.6./29.4.1647 Jan Dames te St. Jp. en Neeltie Cornelis e.l. hebben schuld. onderpand land in k.47 en 52 NwB. 1629/30 met o.a. Pyter Pyters en Frans Lenerts pachter k.47 NwB., 1638 met anderen; 1638 met anderen pachter k.52 NwB., 1640 31m.300r/ca.50m.
HB22 18.7.1670 Hendrick Joris x Hendrickie Jan Daems enigst kind en erfgen. v. Neeltie Corn. Procl.bk 29.7.1649 J.D. c.u. verk. ong. 20 m. in k. 47 met helft v. huis c.a. aan mr Corn. Kok te Hoorn.

Jan trouwt op vrijdag 22 2 1613 te het Bildt (Ger.) (1) met Hendrickie Hendricks, zie V-BU.

Van Jan en Hendrickie zijn drie kinderen bekend:

1  Willem Jan Daems, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 31 5 1666.

Bnr 55, 59. 1655 nr. 48. en samen met Hendrik J.D. 1/2 k.52, 1670 W.J.D. kk. nr. 48 en nr.17 1/4 k.52.
Aut. 31.5.1666: de ooms Hendrik Jan Daems en Hendrik Joris (beiden DG) voogden over de kk. HB38/2 31.5.1666 inv., Kunira nu x Steven Beerts te St. Jp., Boyen Abes en Lieuwe Lourens ook aanwezig.
BP500/9 en 10. Aut. 21.9.1654 te St. Jp. HB40/138 29.2.1676 rek. d. H.J.D. en Hendrik Joris cur. HB42/261v. 25.3.1681 rek. d. Freerk Willems inz. 6 jr huur v.d.plaats van hun ouders samen met broers Jan en Hendrik, elk voor 1/3.

Willem was gehuwd met Kunira Jans Tzietsa, dochter van Jan Jans Tzietza en Lioetske Jans. Kunira is overleden in 2 1680.

HB42/55v. 3.2.1680 inv. sth. Cunira J. T. (nog niet begraven); id. 69v. 25.2.1680 taxatie, sch. en d. op f. 74 en vervolg op f.128 e.v.

Kunira was later gehuwd (2) met Steven Barthouts.<118,119>

2  Hendrik Jan Daems, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor zondag 22 4 1696.

Bnr 2, 59, 62. GJ 2009/229: kk. Gerrit en Hendrikje Hendriks. 1670 H.J.D. nr 17 1/4 k.52 en nr.19 1/2 k.50, 1698 de wed. 12m.580r. in nr.19 k.50.
Testament e.l. 20.6.1691 (HvF EEE 6/249). Aut. 21.9.1654. HB40/79 9.12.1674 H.J.D neef van kk. v. Job Baltus. HB49/1 16.1.1703 inv. sth. A.J., wed. H.J.D. o. St. Jp., ook sch. en d. Procl.bk 27.2.1702 de wed. en erven verk. 13 m. in k. 50 en 1m.450r in k. 52. aan Jan Willems, naastl. 13e m.: erven Reiner Clasen en burgemr. Vis O., erven Arjen Lammerts e.a. W., de OBD Z. Hyp.bk 4.12.1648/28.4.1646 Corn. Corn. en Maritie Barthouts e.l. St. Jp. buurt verhuren voor 5 jr aan H.J.D. en A.J. e.l. St. Jp. sate met hs en sch. gr. 36½ m. in Westhoek Oudbildt met buitengrasinge, de sate was op 8.5.1640 verhuurd aaan Jan Jans. c.u.

Hendrik was gehuwd met Aeltie Jans. Aeltie is overleden in 1703.

3  (?)Gerrit Jan Daems.

Aut. 1.12.1652 cur. kk. Douwe Gerrits en Neeltie Phil. Scheyf.

Jan was gehuwd (2) met Neeltie Cornelis, zie V-AX.

V-BN  Willem Daem Jans, zoon van Daem Jans (IV-X) en Dirkje Barthouts, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor 1619.

Willem trouwt op vrijdag 13 4 1618 te Gerecht Het Bildt met de ongeveer 21-jarige Fookel Willems van der Mey, dochter van Willem Cornelis van der Meij en Marichie Jan Pieters. Fookel is geboren rond 1597.

GJ 2009/163. Aut. 1.6.1618 F.W. ± 21 jr.

Fookel was later gehuwd (2) met Willem Dirck Jans.<120..122>

V-BO  Waling Daem Jans, zoon van Daem Jans (IV-X) en Dirkje Barthouts, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden in 1667.

Bnr 10, 117, 249/250. Vlgs aantek. Sannes getr. m. Maartje Corn.Claessen (is Maartje Walings wed. v. Corn. Clases). 1638 samen met Willem Huyghes pachter k.5 NwB. 1629/30 pachter in k.1 totaal 31 m. (v/h Hans Dircks), 1635 St. Jp.. 31m.190r., 1640 St. Ap. W.D. als huurman v. ritmr v.Haren buiten 28m.332r., 1655 St. Ap. nr. 50 en k.19 NwB.
Recesbk 2.2.1629 W.D. en M.W. e.l., annex Cornelis Daems, burger en houtkoper Harlingen, heeft land op Het Bildt (wrsch. zn v. Daem Corn.Femmes)
HB38/14 2.2.1667 inv. sth. W.D., wed. F.J.P., zn v. W.D. is Waling Walings, Jan Ariens en Gerben Jans schoonzonen v. F.J.P
Hyp.bk 9.10./.1.5.1628 W.D. en M.W. e.l. St. Jp. sch. a. Maertie Willems te Harlingen, onderpand stede billands. Hyp.bk 28.4.1635/1.5.1633/8.5.1633 e.l. kopen de bruikw. v. ± 16½ mg land Nw Bildt + aanwas resp.e bruikw. v. ± 34 mg oud en nw billand beide met huis etc.
Hyp.bk 16.5.1636/7.5.1633 e.l. Vrp. op het Nw Bildt. Hyp.bk 11.4.1638/1.5.1633 e.l. kopen de bruikw. v. ± 16½ mg land Nw Bildt incl. huis etc. van Dirck Bartouts en Lijsbet Luyties; id. 16.4.1638/10.3.1633 e.l. verk. deze plaats + oudbildt (totaal ± 34 mg) weer aan Willem Huyges en Dijver Lourens incl. huis de Schants genaamd. Hyp.bk 22.5.1649 Waling Daems broer v.d. bijz. Corn. Daems.
Hyp.bk 8.9.1675/19.3.1654 W.D. te St. Ap. Procl.bk 8.5.1648 W.D. en M.W. bbc op 5/6 v. k.19 groot geheel 28 m. waarvan koper en Claes Harrents n.u. elk ook 1/7 (sic!) toebehoren, met huis.

Waling trouwt op donderdag 2 6 1622 te St. Annaparochie (1) met Marychie Walings.

Marychie was eerder gehuwd (1) met Cornelis Clases.<123>

Van Waling en Marychie zijn twee kinderen bekend:

1  Waling Walings, zie VI-CG.

2  Daam Walings.

Waling trouwt op donderdag 5 10 1656 te St. Annaparochie (2) met Frouckie Johannes Papma. Frouckie is overleden op vrijdag 17 2 1679.

Dochter van Ds Johannes Papma te Vrp. en Eecke Piersdr. HB38/14 2.2.1667 inv. Jan Ariens en Gerben Jans schoonzonen van Frouckie. Aechie en Jannichie dan kk. uit 3e huwelijk D.S.? HB45/233 z.d. (mei 1695) Frouckien Papma wordt bestemoeder genoemd van kk v. Antie Gerbens en Arien Bartouts.

Frouckie was eerder gehuwd (1) met Dirck Stevens.<124..128>

Datum is 1e procl.

V-BP  Sjoerd Daem Jans, zoon van Daem Jans (IV-X) en Dirkje Barthouts, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1670.

Bnr. 139. BP500/40 OBD.1635 25m.432r. 1638 pachter k.13 NwB (St. Ap.) samen met Jan Philips en Claes Gijsberts. (1629/30 Wicke Gribberts x Lyoets Sjoerds).; 1638 samen met Jan Philips en Jacob Reyners pachter k.14 NwB. 1638 koopt 25m.431r., 1640 25m./15m. beide eigen landen (OBD 2e t. O. Langh.weg), 1655 nr V. en 3/4 k.14 NwB., 1670 St. Ap. Sj.D. erven V.en nr.23 k.14.
Hyp.bk 25.8./26.4./26.5.1686 Corn. Walings (3 kk. bij Amerens Sjoerds), Waling Walings en Hendrick Willems nom.ux. en Heert Jans (4 kk. bij Jannichie Sjoerds) en Maritie Sjoerds x Jarich Lamberts en Aagje Sjoerds (x Gerrit Hoytes Reidtsma ovl.). Procl.bk 8.5.1648 Sioerd Daems ontv. NwB en Neeltie Corn. bbc op 1 1/2 m. in k. 14 gek. v. Ede Ariens.

Sjoerd trouwt op woensdag 3 7 1624 te St. Annaparochie (1) met de 23-jarige Amarensie Dircks, dochter van Dirck Willems en Dirckie Jelles. Amarensie is gedoopt in 1601 te St. Annaparochie, is overleden op vrijdag 25 6 1627. Amarensie werd 26 jaar.

Van Sjoerd en Amarensie is een kind bekend:

1  Dirkje Sjoerds is gedoopt op donderdag 10 7 1625 te St. Annaparochie, zie VI-CH.

Sjoerd trouwt op donderdag 13 7 1634 te St. Annaparochie (2) met de hoogstens 19-jarige Neeltie Cornelis, dochter van Cornelis Clases en Marychie Walings (V-BO). Neeltie is geboren 1614 of 1615.

Van Sjoerd en Neeltie zijn acht kinderen bekend:

2  Amarens Sjoerds is gedoopt op donderdag 31 7 1636 te St. Annaparochie, zie VI-CI.

3  Antie Sjoerds is gedoopt op donderdag 8 4 1638 te St. Annaparochie.

4  Jannichie Sjoerds is gedoopt op donderdag 9 1 1642 te St. Annaparochie, zie VI-CJ.

5  Aechie Sjoerds is gedoopt op donderdag 5 1 1645 te St. Annaparochie, zie VI-CK.

6  Marichie Sjoerds is gedoopt op donderdag 3 10 1647 te St. Annaparochie, zie VI-CL.

7  Cornelis Sjoerds is gedoopt op donderdag 10 11 1650 te St. Annaparochie.

8  Dircktie Sjoerds is gedoopt op zondag 6 4 1653 te St. Annaparochie.

9  Antie Sjoerds is gedoopt op donderdag 6 1 1656 te St. Annaparochie.

V-BQ  Aechie Daam Jans, dochter van Daem Jans (IV-X) en Dirkje Barthouts.

Aechie trouwt in 1633 met de ongeveer 21-jarige Claes Harrents, zie V-AP.

V-BR  Barthout Daem Jans, zoon van Daem Jans (IV-X) en Dirkje Barthouts, koopman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 26 12 1604 aldaar, is overleden voor vrijdag 22 7 1661. Barthout werd hoogstens 56 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Bnr 210. BP500/51 1640 Vrp. 23m.200r., 1655 Vrp. nr XII, 1670 id de erven.
Aut. 8.11.1647 cur. kk. Pieter Lenards en Aelke Cornelis. Aut. 17.7.1663 cur. Waling Daems DG en Hendrick Ariens DG, ooms.
Hyp.bk 24.12./14.12.1646 B.D. en Tettie …..Claesdr e.l. koopluiden St. Ap. kopen huis, schuur en mouterie ald. thans bij de executeur Fedde Hebbes gebruikt. Recesbk. 22.7.1661 de wed. Procl.bk 18.12.1671 4 kk. verk. boerderij oud monn.bildt gr. 24 m.aan Tiaerdt Jans

Barthout trouwt op maandag 27 2 1634 te Gerecht Het Bildt op 29-jarige leeftijd met Tettie Ariens, zie III-Z.

V-BS  Cornelis Daem Jans, zoon van Daem Jans (IV-X) en Dirkje Barthouts, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 26 12 1604 te St. Annaparochie.

Bnr 45. GJ 2009/238., bijzitter 1632 pachter Fran.landen 22m.61r. 1635 67m.185r (incl. Fr.land), 1640 67m., 1655 VI (Fr.) en nr 7.
Hyp.bk 8.7.1633/29.4.1629 (s.v.) en 21.5.1636 C.D. en Antie Reymers e.l., St.Jp. Hyp.bk 14.2.1638/5.5.1637 C.D. ass. gerecht HB en Antie Reymers e.l. St. Jp. Recesbk 20.5.1644 subst. grietman.

Cornelis trouwt in 1625 op 21-jarige leeftijd (1) met Antie Reymers, dochter van Riemers.

Bij huwelijk Anke Remers v. Vrp. Recesbk 29.4.1639 Antie Reymers wed. Jan Gerbens, nu x Corn. Daems ass. HB21 19.11.1638 Antie Reymers x Corn. Daems bijz. als moeder v. kk. bij Jan Gerbens vs Feyke, Cornelis en Lyuwe Gerbens te St. Jp. als omen van wln broeders weeskk.

Antie was eerder waarschijnlijk gehuwd (1) met Jan Gerbens.<129,130>

Van Cornelis en Antie zijn drie kinderen bekend:

1  Riemer Cornelis, zie VI-CM.

2  Feyckie Cornelis, zie VI-CN.

3  (?)Daem Cornelis.

HB38/20.11.1667 cur. Riemer Cornelis en Grietie Gerrits.

Cornelis trouwt op donderdag 16 3 1651 te St. Jacobiparochie op 46-jarige leeftijd (2) met Aechie Cornelis, dochter van (?)Cornelis Gerbrands en Tryn Dircks. Aechie is overleden op donderdag 3 10 1652.

Van Minnertsga

Aechie was eerder gehuwd (1) met Dirck Riencks Hania.<131>

Cornelis trouwt op donderdag 17 5 1663 te Minnertsga op 58-jarige leeftijd (3) met Tyal Crelis.

Datum is 3e procl.

V-BT  Maet Daam Jans, dochter van Daem Jans (IV-X) en Dirkje Barthouts, is gedoopt op zondag 26 12 1604 te St. Annaparochie.

GJ2009/240.

Maet was gehuwd met Cornelis Thonis, zoon van Thonis Gerbrants en Ariaentie Cornelis Isselmonde. Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie.

Bnr 44. 1640 St. Jp. 23m.300r.
Hyp.bk 7.6.1636 (blz.195 S.). Hyp.bk 6.5./28.4.1644 e.l. St. Jp. sch. a. Willem Bartouts en Rinske Aebes e.l. Aut. 4.3.1645 inz. test. grm Dirckie Daem Jans, cur. Waling en Siurd Daems.
De kk. Daem, Geertie en Maertie allen ged. 25.9.1642 te St. Annaparochie.
HB21 20.7.1646 Corn.Jans Munnikhuis contra Corn. Tonis d’ boer. HB21 12.10.1646 Corn. Tonis mede namens broers en zusters, als erven v. Ariaentie Corn. wed. v. Tonis Gerbens contra Sibrant Agges Brunia (gaat over koop 24m. 32r. land NwB in k.39.).

Van Cornelis en Maet zijn vier kinderen bekend:

1  Tonis Cornelis, bakker, wonende te Hoorn, is geboren 1634 of 1635.

HB47/42v. 21.6.1699 weesrek. kk. Claas Willems en Maertie Corn.: T.C., bakker te Hoorn betaalt huur.

2  Daem Cornelis, bakker, wonende te Hoorn, is geboren 1636 of 1637.

Aut. 9.8.1682 als oom te Hoorn cur. kk. Claas Willems en Maartie Corn.

3  Geertie Cornelis is geboren rond 1640, zie VI-CO.

4  Maertie Cornelis is geboren rond 1642, zie VI-CP.

V-BU  Hendrickie Hendricks, dochter van Hendrick Reyners (IV-Y) en Ariaen Jans, is overleden na 1647.

Hendrickie trouwt op vrijdag 22 2 1613 te het Bildt (Ger.) met Jan Daems, zie V-BM.

V-BV  Jan Hendrick Reyners, zoon van Hendrick Reyners (IV-Y) en Ariaen Jans, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1586.

Bnr 2. Aut. 18.4.1610 (cur. Waling Jans en Arien Joris) en 31.1.1611 tr. dochter van Corn.Pyters Cuyck. Hyp.bk 1613 e.l. Hyp.bk 12.12.1615/24.12.1613 J.H.R. St. Jp. sch.a. Pyter Riencks, bakker L’den (HCL 24.9.1624 wed. is Trijntje Andries), borg Hans Dircks, St.Jp. Hyp.bk oct./17.5.1612 e.l. op ’t Westerbildt o. St. Jp.
Hyp.bk 11.7.1614/17.5.1612 Willem Stevens de Jonge en Houckie Jacobs e.l. St. Jp. verkopen plaats gr. 20 mg. zowel binnen-als buitendijks, aan J.H.R. en G.C.C., deze plaats had W.St. overgenomen van Waling Adriaensz.

Jan was gehuwd met Grietje Cornelis Cuyck, dochter van Cornelis Pieters Cuyck en (?)Leentie Pyers.

Bij huwelijk met Cors S. achternaam vermeld.

Grietje was later gehuwd (2) met Cors Symens.<132..135>

V-BW  Trijntje Hendrick Reyners, dochter van Hendrick Reyners (IV-Y) en Ariaen Jans, is geboren in 1592, is overleden op zaterdag 7 8 1621. Trijntje werd 29 jaar.

Zerk St. Jp. Aut. 18.4.1610 cur. Arien Joris en Willem Claes v+m/g.

Trijntje was gehuwd met Willem Claes, zie V-G.

Van Willem en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Neeltje Willems, zie VI-CQ.

2  Hendrick Willems, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 21 9 1654.

Bnr 104 ?, 153. 1640 8m./3m. (k.24).
Aut. 21.9.1654 inz. nalatenschap.

3  Claas Willems is geboren rond 1612, zie VI-CR.

4  Ariaentie Willems is geboren rond 1614, zie VI-CS.

V-BX  Gerben Walings, zoon van Waling Jans (IV-Z) en (?)N. Feddes, koopman en schoenmaker, wonende te St. Annaparochie.

Kinderen zie GJ 2009/244/5. HB34/58 6.1.1653 inv. sth. G.W. i.l. burger en koopman St. Ap. ten verz. v. Jan en Daem Gerbens, Sioerd Daems assisteert; geen onr.goed. Aut. 18.1.1630 Gerben en Hendrick Walings ooms van kk. v. Feike Takes en Bauck Baltis. Hyp.bk 10.1.1634 G.W. schoenm. en koopman en A:L. e.l. St. Ap. Recesbk 19.6.1647 comaniholder te St. Ap.

Gerben trouwt op vrijdag 24 2 1617 te het Bildt (Ger.) (1) met Antie Sioerds.

Van St. Jp.

Beiden v. St. Jp.

Van Gerben en Antie zijn vijf kinderen bekend:

1  Sioert Gerbens is gedoopt op donderdag 11 7 1624 te St. Annaparochie.

Met broers Waling en Fedde op zelfde datum gedoopt.

2  Waling Gerben is gedoopt op donderdag 11 7 1624 te St. Annaparochie.

3  Fedde Gerbens is gedoopt op donderdag 11 7 1624 te St. Annaparochie.

4  Jan Gerbens is gedoopt op donderdag 13 3 1625 te St. Annaparochie.

LWL94 f.74v. 1651 Jan Gerbens aen bildijck inz. koop koe.

5  Daem Gerbens is gedoopt op donderdag 22 3 1629 te St. Annaparochie.

Gerben trouwt op donderdag 18 8 1633 te St. Annaparochie (2) met Aeltie Lenerts, dochter van Lenert N..

GJ 2009/172

Van Gerben en Aeltie zijn zes kinderen bekend:

6  Lenert Gerbens is gedoopt op donderdag 17 8 1634 te St. Annaparochie.

7  Lenert Gerbens, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op donderdag 13 12 1635 te St. Annaparochie.

HB111 Ger. HB 13.7.1674 Corn. Ysbrands, St. Jp. contra Lenert Gerbens, St. Jp.

8  Antie Gerbens is gedoopt op donderdag 3 9 1637 te St. Annaparochie.

9  Fedde Gerbens is gedoopt op donderdag 14 10 1638 te St. Annaparochie.

10  Antie Gerbens is gedoopt op donderdag 16 5 1641 te St. Annaparochie.

11  Pytter Gerbens is gedoopt op donderdag 19 3 1643 te St. Annaparochie.

V-BY  (?)Berber Walings, dochter van Waling Jans (IV-Z) en Ancke Peters.

Gedoopt op bel. St. Ap. 29.1.1615 Berber dr. v. Waling Jans. Vermoedelijk 2e x Vrp. 1e procl. 14.9.1642 Gerben Jansen beiden v. OBZ.

(?)Berber was gehuwd met Lammert Harrents, zoon van Harrent N.. Lammert, wonende te Oudebildtzijl.

Aut. 11.5.1612 cur. van Harrent Pyrs zn v. Pyr Jobs. HB43/47v. 6.12.1681 Waling Walings, St. Ap. als vader en vrst. v. zn bij Antie Lamberts en Aesge Corn. x. Maartie Harrents ook voor Lambert en Antie Harrents kk. v. Harrent Lamberts bij Aat Jans tezamen erfgen. v. Berber Walings, moeder en bestemoeder.
Doop Antie te St. Ap., maar geb. te OBZ.

Van Lammert en (?)Berber zijn twee kinderen bekend:

1  Antie Lammerts, zie VI-CT.

2  Harrent Lammerts, zie VI-CU.

V-BZ  Jan Pyters, zoon van Pyter Minties (IV-AC) en Jannichie Jans, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1603, is overleden voor vrijdag 23 7 1655. Jan werd hoogstens 52 jaar.

GJ 1975/28. 1632/3 J.P.M. in k.25S. 2m.33r. en k.28S. 1m.45r. (1629/30 Wijger Douwes), Hyp.bk 3.6.1648/2.4.1647 J.P.M. en Neeltie Luyties e.l. Vrp. Hyp.bk 10.10.1666/1.5.1662 Neeltie L. wed. J.P.M. Vrp.HB22 23.7.1655 Neeltie wed. J.P.M.
MEN weesbk 24.2.1653 Jan Pieter Meinties Vrp. cur. wkk. Gerryt Jans en Machtel Pieters.

Jan trouwt op zaterdag 10 2 1629 te Vrouwenparochie op ongeveer 26-jarige leeftijd met Neeltie Luyties, dochter van Luitien Joostes en Ariaentje Ariens.

V-CA  Machtel Pyters, dochter van Pyter Minties (IV-AC) en Jannichie Jans, is geboren rond 1612.

Machtel was gehuwd met Gerryt Jans. Gerryt is overleden voor maandag 24 2 1653.

MEN weesbk. 24.2.1653 inv. sth. Heyltie Corn. (x Emme Heynsen) te Berl., Jan Pieters Meintes te Vrp. cur. wkk. Gerryt Jans en Machtel Pyters, kleinkk. v. Heyltie Corn.

V-CB  (?) Barthout Claes, zoon van Claes Barthouts (IV-AD) en Aeffien Heeres, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 9 5 1614.

Bnr 43. Wass.bk/125; B.C. en J.J. hebben twee dochters Marichie. Hyp.bk juli1612/30.5.1612 e.l. te St. Jp. Hyp.bk 8.7.1622/28.5.1621. 1629/30 in k.7S 49m.214r., 1635 id. 1629/30 en 1638 met Gerrit Bartouts en Berent Eskes pachter k.40 NwB (1566/7 Jasper Jans wed.), 1655 Jannichie Jacob Stevens erven k. 40, Claes Ariens gebr. NB namen pachters komen voor ook na ovl., maar er is nog een Barthout Claes. Recesbk 25.9.1615 Jannichie Jacobs wed. B.Cl. Recesbk 24.6.1594 Waling en Claes Heres cur. Barthout Claesz.; id. 9.5.1614 J.J. wed. B.Cl.
Procl.bk 28.2.1659 de erven v. Jannichie Jacob Stevens verk. 19m.82r in k.38 en ong. 28 m. m. hs en sch. in k.39 en 40, in huur bij Claes Arien Clases, aan Tjepke Harmens te Lwd.

Barthout was gehuwd met Jannichie Jacobs, zie IV-DR.

V-CC  (?) Waling Olpherts, kind van Olphert Heeres (IV-AE), boer en koopman, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 13 8 1646.

Bnr 36. Koopt in 1638 land v.d. Staten dat zijn vader eerder pachtte ( 19m.487r.).1638 samen met Phil.Philips pachter k.32 NwB., 1640 19m.
HB33/7v. 13.8.1646 inv. bij Trijntje Arien Symens wed. W.O., nu x Pieter Phil.v.d.Mey in presentie v. Ludger Hendricks de wed. v.d. assessor O.H. als bestemoeder, Jacob Olpherts, oom en Symen Ariens aanbeh. oom.; HB33/21 8.7.1649 sch. en d. GJ2009/226. Aut. 17.1.1653. HB39/54 25.3.1670 weesrek. inz. goederen grm Lutger Olphert Heres en oom Arien Olpherts. HB21 15.6.1635 koopman St. Jp. HB22 7.7.1656 de erven worden genoemd.

Waling trouwt op vrijdag 19 11 1627 te het Bildt (Ger.) met Trijntje Ariens (Slim), zie V-V.

V-CD  (?) Neeltie Olpherts, dochter van Olphert Heeres (IV-AE), is overleden in 1634.

1638 de erven v. N.O. met Steven Corn. en Arien Corn. Daems pachter k.28 NwB.

Neeltie was gehuwd met Cornelis Symens, zie IV-E.

V-CE  (?) Heere Olpherts, zoon van Olphert Heeres (IV-AE), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in 1663.

Bnr 18. 1638 pachter in k.30 NwB. 1638 samen met Jan Symens pachter k.44 NwB. 1632 pachter Fran. landen 21m.141r. (van Corn.Simens landen) en 4m.450r. (van Jan Jobs landen), 1635 28m.489r. (incl. Fr.land), 1640 25m./ca.6m., 1655 IX (Fr.).1632/3 k.3N.2m.288r.
Aut. 26.1.1664 cur. Waling Cornelis oom. Hyp.bk 13.5.1726/1.5.1664: Antie Aerts heef 5 onm. kk. bij H.O., Waling Cornelis (oom) is cur. over de 2 jongste kk. uit 1e huwelijk; A.A. en kk. (allen genoemd) verk. 6 mg land aan Gose Feddrix en Lubbrichie Berents e.l. Nw Bildt
HB37/1v. 26.1.1664 inv. bij Antie Aerts, wed. v. H.O. o. St. Jp ± 6 weken geleden ovl. + namen kk., Symen Aerts cur. kk. 2e huwelijk. HB37/28v. 30.1.1664 sch. en d., totaal 12 kk., Symen Aerts broeder v. Antie A. en Symen Ariens en Jacob Olferts omen. HB38/30 20.8.1667 weesrek., id. HB40/99v. 30.1.1675.
Hyp.bk 8.7.1622/19.11.1621 H.O. vrijgezel te St. Jp. leent 1000 cg aan Theunis Gerbrands en Ariaen Corn.dr. HB41/229 18.12.1678 rek. d. Olfert Heres cur. 5 jongste kk. v. H.O. en A.A., Simon Clases stiefv. HB43/38 z.d. (1681) rek. door Olphert Heres.

Heere trouwt voor 1651 (1) met Neeltje Gerrits, zie V-O.

Heere trouwt in 1651 (2) met Antie Aerts, zie V-R.

V-CF  (?) Jacob Olpherts, kind van Olphert Heeres (IV-AE), boer, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 16.1.1649/1.5.1648 J.O. en W.G. sch. a. Pieter Huberts en Jelke Jans e.l. Harlingen, koopman. Id. 29.1.1637/4.2.1646 G. Keth olde burgemr [Harl. verhuurt aan Jacob Olpherts en W.G. sampt Andrijs Claesen en Rins Boyens e.l. a.d. OBD en NBD o. St. Ap. en St. Jp. 33½ mg land met aanwas en 2 huizen en schuren neffens de 28e (S. m.z. 29e) en 30e cavel gelegen, vorige huurder was Arien Boyens.

Jacob trouwt op donderdag 19 2 1643 te Vrouwenparochie met Willemke Gerrits.

Datum huwelijk is 1e procl., hij van St.Ap., zij van Vrp.

V-CG  (?) Aechie Olpherts, dochter van Olphert Heeres (IV-AE).

Naam komt ook voor als Aeff of Aeffie Trouwt op dezelfde dag als broer Waling met zuster van Symen. Hyp.bk. 17.4.1630/25.5.1629 Aefke O.

Aechie trouwt voor 1611 (1) met Fem Cornelis, zoon van Cornelis Femmes en Aeltie Michiels. Fem, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor vrijdag 8 5 1626.

Bnr 212. 1629/30 in k.28N. 24m.441r., 1635 id. , 1640 erven Fem Corn. 24m.200r.
Hyp.bk 24.5.1619/21.5.1618 e.l. Vrp. Aut. 8.5.1626 cur. Daem Corn.Femmes en Pyter Olpherts ooms, grv. Corn.Femmes. Aut. 15.4.1633 cur. Arien Corn. Gelder zwager v. Corn.Femmes.

Van Fem en Aechie zijn vijf kinderen bekend:

1  (?)Arien Femmes, zie VI-CV.

2  Sibbel Femmes is geboren 1611 of 1612, zie VI-CW.

3  Maek Femmes is geboren 1613 of 1614, zie VI-CX.

4  Cornelis Femmes is geboren 1615 of 1616.

5  Olphert Femmes is geboren 1619 of 1620, zie VI-CY.

Aechie trouwt op vrijdag 19 11 1627 te het Bildt (Ger.) (2) met Symen Ariens (Slim), zie V-U.

V-CH  (?) Arien Olpherts, zoon van Olphert Heeres (IV-AE), wonende te St. Annaparochie, is overleden op zaterdag 21 3 1643 aldaar.

Bnr 155. 1638 samen met Arien Dircks en Claes Reyners pachter k.22 NwB.(v/h o.a Willem Claes). Ged. op bel. St. Ap. 27.1.1643. Hyp.bk 23.5.1636/8.5.1635 (!) A.O. en A.W. e.l. St. Ap.

Arien trouwt op dinsdag 22 7 1636 te St. Annaparochie met de ongeveer 22-jarige Ariaentie Willems, zie VI-CS.

V-CI  (?) Pyter Olpherts, zoon van Olphert Heeres (IV-AE), boer, wonende te Vrouwenparochie.

1629/30 in k.22S. totaal ± 8m., id in k.23S ± 18m.(4 perc. S. stemnr 27), 1635 22m.402r. Hyp.bk 11.5./29.4.1621 P.O. en I.A. e.l. Vrp. kopen 4 mg oud billand o. Vrp. van Nanne Meinerts en Anna Feikes te Vrp., de kopers N. Pieter Jacobs W., Jacob Douwes en Ocker Jans O. Aut. 8.5.1626 oom kk. van Fem Cornelis en Aecht Olpherts. Hyp.bk 7.12.1628/22.4.1627 P.O. heeft op 18.3.1627 verk. a. Andries Jelles, wielmaker St. Ap. en Jannemoer Pieters de bruikma v. 29 mg land m. hs c.a. in Vrp.
Dagbk D.J. in de Zdh., 1629 kerkv. St. Ap.

Pyter was gehuwd met Idtke Aenes.

V-CJ  (?) Pyter Walings, kind van Waling Heeres (IV-AF) en (?)Anna Pyters, is geboren rond 1590, is gedoopt in 1601 te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 10 7 1615. Pyter werd hoogstens 25 jaar.

Aut. 10.7.1615 P.W. ovl. , Antie Pyters, grm. nu x Gijsbert Claes, grv. Waling Pyters (m.z. Heres), cur. Corn. Claes. Aut. 6.7.1618 P.W.Heres ovl., M.P. te Hoorn NH, grv. Waling Heres, Tzaling Lyuwes, zwager v. M.P., Sibr. Augustini, Minnertsga, cur. P.P. de Jonge, susterling van P.P. (aannemende dat susterling “neef” betekent, wil dit zeggen dat de moeder van P.W. een zr is van de vader van P.P. de Jonge.
Hyp.bk 8.1.1638/14.5.1626 P.P. de Jonge cur. v. Pieter Walings en May Poulis, thans in Holland wonende (betr. de kk.?!)

Pyter was gehuwd met Marichie Pouwels, dochter van Pouwel N..

Aut. 6.7.1618 te Hoorn N.H. Aut. 21.1.1618, Pieter Pietrs de Jonge req., Antie Pieters grm. v. req., cur. P.P. de Groote, vader v. P.P. de Jonge inz. grm./g.

Van Pyter en Marichie is een kind bekend:

1  Pyter Pyters is geboren 1610 of 1611.

Aut. 6.7.1618: Pieter Pieters de Jonge susterling van deze P.P., Waling Heres grootv.; aut. 21.1.1618 P.P. de jonge req. en Antie Pyters grootm. P.P. (de Groote) vader van P.P. de jonge.
HB21 22.6.1640 P.P.W. te Hoorn in Holland vs. Jan Symens en Hylck Jacobs, St. Jp.; id 23.3.1642 P.P. Geus te Alkmaar heeft obigatie op Wopke Pouwels, P.P. de Jonge was zijn cur.

V-CK  (?) Daniël Walings, dochter van Waling Heeres (IV-AF) en (?)Anna Pyters, is geboren in 1596.

Daniël trouwt in 3 1616 te Vrouwenparochie op 20-jarige leeftijd met Claes Cornelis Lenerts, zoon van Cornelis Lenerts en Dyu Claesdr. Claes, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 23 1 1654.

Bnr 121. Cl.C.L. 1647/8 in k.13 1m.411r. 1632/3 in k.16S. ruim 14 m.en 17S.5m. totaal ± 21m. (1629/30 Jan Pyters Collum), 1635 St. Ap. 2m., 1640 Cl.C.L. 27m.
Recesbk 23.1.1654 de erven v. Cl. Corn. Lenerts. Recesbk 21.1.1656: Corn. en Waling Claes en Jacob Pieters als voogd v. Dieuke Claesdr, kk. en erfgen. v. Claes Corn.Lenerts, Lijsbet Claesdr, hvr. v. d. assessor Corn. Feickens.
Hyp.bk7.12.1618 Cl.C. en Daniel Waling Heresdr e.l.,St. Jp. 1644 Claes Corn. Lenerts, St. Ap.
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 95.13.-.

Datum is 1e procl.

Van Claes en Daniël zijn vijf kinderen bekend:

1  Waling Clases, zie VI-CZ.

2  Dieuke Clases, zie VI-DA.

3  Lijsbet Claeses, zie VI-DB.

4  (?)Jacob Clases.

Aut. 3.3.1646 zwager van Neeltie Dirck Boyens, maar wordt niet genoemd in recesbk als erfgen. v. Cl. C.:L:

5  Cornelis Clases is geboren rond 1620, zie VI-DC.

V-CL  (?) Heere Walings, zoon van Waling Heeres (IV-AF) en (?)Anna Pyters, is geboren in 1598, is gedoopt in 1601 te St. Annaparochie.

Hyp.bk 8.7.1622/23.5.1620 Olphert Heeres cur. over broeders zoon Heere Walings.

Heere trouwt op dinsdag 24 1 1634 te Vrouwenparochie op 36-jarige leeftijd met N Jans.

Beiden van Vrp.

V-CM  (?) Here Clases, zoon van Claes Heeres (IV-AG) en Tryn Dirck Gabbes, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

De kk. uit dit gezin krijgen legaten van Hendrick en Machteld Folckerts ’t Hoen. 1638 pachter in k.30 NwB met o.a. Heere Olpherts.
Genoemd in dagbk D.J. Recesbk 14.12.1646 bakker.

Here trouwt op donderdag 1 6 1628 te St. Annaparochie met de hoogstens 33-jarige Grytie Cornelis, dochter van Cornelis Ariens en Reinouw Pieter Stans. Grytie is geboren 1594 of 1595.

Van Here en Grytie zijn drie kinderen bekend:

1  Neeltie Heres, zie VI-DD.

2  Trijntie Heres, zie VI-DE.

3  Claes Heres, zie VI-DF.

V-CN  (?) Jancke Clases, dochter van Claes Heeres (IV-AG) en Tryn Dirck Gabbes.

Aut. HvF.29.6.1627: Jannichie Clases, moeder van Jan Jansz. in ’t 11e jr bij Jan Ariens Iselmonde, haar voorgaande man contra Jan Huyberts de jonge als tutor. Jancke later x Jan Huyberts?

Jancke was gehuwd (1) met Jan Huyberts de Jonge ook genaamd de Jonge, zoon van (?)Huijbert Jans. Jan, koopman, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 26. 1629/30 in k.3S 1m.74r en 8m.518r.Aut. 31.12.1619 N.C. ovl., Cornelis Cors grootv., Teunis Cornelis oom.cur. kk. Hyp.bk ja.1614/14.3.1613 e.l. St. Jp., hyp.bk 1625 en 1637/1633 oom en cur. v. weesk. v. Job Huyberts. Aut. 18.10.1624 en 25.1.1625. 1629/30 in k.3S 10m.
Hyp.bk jan.1614/14.3.1613 J.H. de Jonge en N.C. e.l. St. Jp. kopen de bruikma v. ca. 9 mg billand met huis te St.Jp. van Neeltie Damas, wed. Fonger Jelgers, Sybrant Jans en Marten Claes O., Pybe Pieters Z., Douwe Meijes Nijenhuis W, de weg N.
Aut. H.v.Fr. 29.6.1627 tutor van kind van J.Cl. en Jan Ariens Isselmonde, niet vermeld als stiefvader! Aut. 18.10.1624 J.H. de J. stiefv. Jan Jans en cur. inz. v+grv/g. met grm. en ooms.

Jan was eerder gehuwd (1) met Neeltie Cornelis.<136,137>

Jancke was gehuwd (2) met Jan Ariens Isselmonde, zie V-CQ.

Van Jan en Jancke is een kind bekend:

1  Jan Jans Isselmonde is geboren 1616 of 1617, zie VI-DG.

V-CO  (?) (?)Waling Clases, zoon van Claes Heeres (IV-AG) en Tryn Dirck Gabbes, smid, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 22.12.1642 cur. kk. Gerrit Ariens ’t Hoen.

(?)Waling trouwt op donderdag 6 3 1631 te St. Annaparochie met Rins Gerrits, dochter van Gerrit Foppes en Tied Gerbens. Rins is overleden voor maandag 22 12 1642.

Hij v. St. Jp., zij v. St. Ap.

Van (?)Waling en Rins zijn twee kinderen bekend:

1  Claes Walings is geboren 1631 of 1632, zie VI-DH.

2  Tiedke Walings is geboren 1637 of 1638.

V-CP  (?) Hendrick Ariens Isselmonde, kind van Arien Jans Isselmonde (IV-AH) en (?)Rieme Heredr, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 10 6 1639.

Bnr 73. DG. Koopt in 1638 samen met Willem Dirck Ariens land van de Staten v. Frl. 1640 St. Jp. Aefke H.A. wed. buiten 18m.433r.
Aut. 7.3.1624 naam vermeld als Issel.; cur. Pyter en Lenert Corn. Cuyck ooms inz. m/g. Aut. 10.6.1639 cur. mr Hero Isselmonde oom.
HB 32/110: weesrek. 5.12.1645: Aeffke Keympes, wed. Hendrick A.Isselmonde, geads. met haar 2 stiefzonen; Hendrick was cur. over zn v. wln broeder bij Jannichie Claes. Hyp.bk 16.6/31.5.1626 H.A.I. en A.K. e.l. op ’t Nw Bildt o. St.Jp. sch. a. Olphert Heeres ass. en Lutgardt Hendricks e.l. St. Jp., borg mr Hero Isselmonde, broer.
Hyp.bk HB 2.6./14.5.1651 weduwe Aef Kempedr. te Belkum. Procl.bk 17.1.1648 Aef Keympes wed. Hendrick Ariens koopt 3 m. in k. 31 o. St. Jp. van Jan Hendricks Ysselmonde, Willem Dircks O en koperse Z. en N. Id. 5.11.1649 A.K. wed. H.A. Ysselmonde verk. 12m.433.r. in k. 31 m. huis etc. aan Gerryt Keth, burgemr. Harl.

Hendrick was gehuwd (1) met Aef Keympes, kind van Keympe Joostes en (?)Neeltie Willems.

9.6.1651 te Berlikum als weduwe van Hendrick Ariens Isselmonde (hyp.bk HB).
HB 32/110: A.K. wed. H.A.I, geads. met 2 stiefzoons, inz. weesrek. dd 5.12.1645.

Van Aef en Hendrick zijn vier kinderen bekend:

1  Arien Hendricks Isselmonde is geboren 1623 of 1624.

2  Joost Hendricks Isselmonde is geboren 1628 of 1629.

3  Hendrick Hendricks Isselmonde is geboren 1632 of 1633.

4  Neeltie Hendricks Isselmonde is geboren 1635 of 1636.

Hendrick was gehuwd (2) met (?)Marythie Cornelis Cuyck, dochter van Cornelis Pieters Cuyck. (?)Marythie is overleden voor donderdag 7 3 1624.

Van Hendrick en (?)Marythie zijn twee kinderen bekend:

5  Cornelis Hendricks Isselmonde is geboren 1615 of 1616, zie VI-DI.

6  Jan Hendricks Isselmonde is geboren 1618 of 1619, zie VI-DJ.

V-CQ  (?) Jan Ariens Isselmonde, zoon van Arien Jans Isselmonde (IV-AH) en (?)Rieme Heredr, is overleden in 1617.

Recesbk 25.6.1627: wln J.A.I x Janckie Claessen (kind Jan), hebben land op Nw Bildt, waarvan Willem Dirck Arjens 11 mg koopt.; Hendrick Ariens is broer, stiefvader wk. Jan Huyberts de Jonge. Aut. 2.5.1631 en 16.5.1631 cur. Dirck Jan Claes en Hendrick Ariens Isselmonde DG ooms. Dagbk D.J.: Jancke is halfzr. v. D.J., J.A. ovl. 1617.

Jan was gehuwd met Jancke Clases, zie V-CN.

V-CR  (?) Hero Arjens Isselmonde, zoon van Arien Jans Isselmonde (IV-AH) en (?)Rieme Heredr, procureur, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 5 12 1645.

Procureur-postulant voor het Gerecht. 1635 17m.69r. HB34/32 inv. sth. 9.2.1652. Aut. 10.6.1639 als oom cur. kk. Hendrick Ariens Isselmonde.
Hyp.bk de/9.10.1612 H.A.I en L.J. e.l. ST. JP. sch. a. Daniel Jacobs burger en koopman Franeker. Hyp.bk. 31.5.1613/19.6.1610 H.A. van Ysselmonde, borg Arijen Jans van Y. zijn vader te St. Jp. Hyp.bk 8.4.1623 (blz.134 S.) H.A.I. en Gr. J.H. e.l. St. Jp.

Hero was gehuwd (1) met Lijntie Jacobs. Lijntie is overleden voor zondag 4 10 1620.

Aut. 4.10.1620 cur. Abram Lourens behuwd oom OBD.

Van Hero en Lijntie zijn drie kinderen bekend:

1  Jacob Heres Isselmonde.

2  Ebel Heres Isselmonde, zie VI-DK.

3  Hil Heres Isselmonde, zie VI-DL.

Hero was gehuwd (2) met Griet Jan Heyns, dochter van Jan Heins en Pietie Pieters. Griet is geboren 1594 of 1595.

Grafschr HB/29. Aut. 12.8.1618.

Van Hero en Griet is een kind bekend:

4  Piet Heres Isselmonde, zie VI-DM.

V-CS  Dieuwke Eesges, dochter van Eesge Cornelis en Maritie Harrents (VII-CZ) of Maartje Harrents Scheyff (IV-AJ), is gedoopt op donderdag 10 8 1684.

Dieuwke trouwt op zaterdag 4 10 1721 te Vrouwenparochie op 37-jarige leeftijd met Dirk Melis (16.3.1766). Dirk, smid, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor woensdag 25 6 1766.

Hyp.bk 13/10.5.1765 D.M. mr grofsmid OBZ. x Insck Dirks e.l.; id. 20.8./25.6.1766.

Dirk was later gehuwd (2) met Ynske Dirks.<138,139>

Beiden v. OBZ.

V-CT  Harrent Eesges, zoon van Eesge Cornelis en Maritie Harrents (VII-CZ) of Maartje Harrents Scheyff (IV-AJ), smid en brouwer, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op maandag 22 7 1686 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 1.7.1717/13.3.1715 H.E. mr smid en H.A. e.l. OBZ kopen huis met brouwerij van Hendrick Danckerts mr brouwer en koopman. Bij doop kk. vanaf 1716 brouwer OBZ.

Harrent trouwt op zondag 26 4 1705 te Vrouwenparochie op 18-jarige leeftijd (1) met Dieuwke Walings van der Mey, zie VII-Z.

Beiden v. OBZ.

Van Harrent en Dieuwke is een kind bekend:

1  Waling Harrents is gedoopt op dinsdag 5 11 1715 te Vrouwenparochie, zie VI-DN.

Harrent trouwt op woensdag 18 10 1713 te Vrouwenparochie op 27-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Hendrickje Ariens, zie V-DV.

Hij v. OBZ, zij v. Vrp.

Van Harrent en Hendrickje zijn acht kinderen bekend:

2  Aartie Harrents is gedoopt op zondag 24 6 1714 te Vrouwenparochie.

3  Arien Harrents is gedoopt op woensdag 11 3 1716 te Vrouwenparochie.

4  Jannichie Harrents is gedoopt op dinsdag 26 1 1717 te Vrouwenparochie.

5  Rinnichie Harrents is gedoopt op zondag 22 1 1719 te Vrouwenparochie.

6  Antie Harrents is gedoopt op zondag 14 9 1721 te Vrouwenparochie.

Doopheffer grm. Antie Hendrick Joris vr. v. bijz. Beert Boyens.

7  Maartie Harrents is gedoopt op zondag 14 9 1721 te Vrouwenparochie.

Doopheffer Maartie Harms (m.z. Harrents), vaders moeder.

Maartie was gehuwd met Willem Tjepkes. Willem, wonende te Leeuwarden.

Schipper op het Vliet.

8  Antie Harrents is gedoopt op zondag 1 8 1723 te Vrouwenparochie.

HB113 16.6.1761 testament v. A.H.

Antie trouwt op zondag 6 7 1760 te St. Annaparochie op 36-jarige leeftijd met de 43-jarige Symen Alberts, zoon van Albert Symens en Japke Hendicks Olaus. Symen, kuiper, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 20 9 1716 aldaar.

1749 St. Ap. 2p. 12.13.0. Procl.bk 13.4.1794.

Symen was later gehuwd (2) met Aafje Saskers.<140,141>

9  Aesge Harrents is gedoopt op zondag 20 7 1727 te Vrouwenparochie.

V-CU  Cornelis Eesges, zoon van Eesge Cornelis en Maritie Harrents (VII-CZ) of Maartje Harrents Scheyff (IV-AJ), konvooimeester, is gedoopt op vrijdag 17 12 1688 te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 11.7.1735/12.9.1734 Corn. Aesges Hameringa, comijs te rechergie te NBZ is borg voor D.D. Kuik, molenaar Vrp.
1749 OBZ. konvooimr, welgesteld 3p. 30.16.0. Recesbk 15.6.1750 C.Aesges Hameringa, mede erfgen. v. broer Harrent Aesges.

Cornelis trouwt op vrijdag 24 1 1721 te Vrouwenparochie op 32-jarige leeftijd met Heiltje Symons.

Heiltje was eerder gehuwd (1) met Claas Symens.<142,143>

Beiden v. OBZ.

V-CV  Harrent Jans, zoon van Jan Teunis (IV-AK) en (?)Teuntie Harrents Scheyff, schipper, wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 17.11.1634/2.5.1630 H.J. vrijgezel en schipper OBZ. sch. a. Jan Eysses lieutenant en Gryt Hendricks e.l. ald. Hyp.bk 11.11.1667/13.7.1663. e.l. OBZ. Hyp.bk 3.9.1671/14.7.1668 H.J. schipper OBZ. sch. a. Daem Annis en Berber Sibreghdr koopl. ald. HB22 21.12.1663 H.J. schipper OBZ vs Wiemer Corn. OBZ.

Harrent trouwt op dinsdag 8 7 1642 te Vrouwenparochie met Itke Hermens.

Beiden v. OBZ.

V-CW  Dirckie Jans, kind van Jan Teunis (IV-AK) en (?)Teuntie Harrents Scheyff.

Dirckie was gehuwd met Ewout Jobs, zoon van Job Jans en Jannichie Ewouts. Ewout is geboren rond 1607.

Hyp.bk 4.2.1630 (S/201) E.J. en D.J. e.l. OBZ borgen zijn Reyner Jans en Hidde Jans,omen v. Ewout en Harrent Jans br. v. D.J.

V-CX  Aagje Cornelis, kind van Cornelis Dircks (IV-AL) en Jancke Sybrandus.

Wass.bk/165

Aagje was gehuwd (1) met Tyleman Gerrits, zoon van Gerrit Tylemans Bergenpas en Heiltje Arjens van der Mei.

Aagje trouwt op zondag 15 5 1735 te St. Jacobiparochie (2) met de 30-jarige Gerrit Walings, zoon van Waling Clases en Grietie Jetses. Gerrit, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt in 1705 te Finkum/ Hijum.

Hyp.bk 19.5.1745/18.4.1741 e.l. OBD o. St. Jp. Procl.bk 22.2.1751 verk. hun huis OBD o. St. Jp. aan Cl. Joh. Kuik.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Klaasje Pieters.<144>

Beiden v. St. Jp.

Van Gerrit en Aagje zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis Gerrits Bouwveint, zie VI-DQ.

2  Waling Gerrits van Noord is geboren op zaterdag 2 7 1735, zie VI-DR.

3  Jetse Gerrits is geboren in 1750, is gedoopt op zondag 10 6 1753 te St. Jacobiparochie.

V-CY  Neeltje Cornelis, kind van Cornelis Dircks (IV-AL) en Jancke Sybrandus, is geboren rond 1680.

Ouders vlgs Wass.bk wrsch. niet juist, zie Lieuwe Ockers.

Neeltje was gehuwd met Christiaan Arjens, zie V-EB.

Van Christiaan en Neeltje is een kind bekend:

1  Arjen Christiaans Wassenaar is geboren in 1709, zie VI-DS.

V-CZ  Tetje Lourens van der Mey, dochter van Lourens Walings van der Mey (IV-AP) en Jannichie Clases.

FER54/66 mrt 1705(?) weesrek. door Gosse Elings, Marrum.

Tetje trouwt op zondag 22 6 1704 te St. Jacobiparochie met de 21-jarige Beert Jans, zie VI-AN.

Van Beert en Tetje is een kind bekend:

1  Jannichie Beerts.

V-DA  Claas Lourens van der Mey, zoon van Lourens Walings van der Mey (IV-AP) en Jannichie Clases, wagenmaker, wonende te Westernijkerk.

FER 55 21.4.1707 Gosse Elings is schoonvader v. Claas L.

Claas was gehuwd met N Gosses, dochter van Gosse Elings en Jannichie Everts.

V-DB  Pybe Stinnerts, zoon van Stinnert Pybes (VII-AY) en Trijntje Clases (IV-AQ), timmerman, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 113. Wordt genoemd HB54/1 21.10.1716. Aut. 16.3.1739 cur. en oom v/z v. kk. Claas Cornelis en Sara Joh.

Pybe trouwt op maandag 16 5 1712 te St. Annaparochie met de hoogstens 24-jarige Aafke Daams, zie V-EF.

Beiden v. St. Ap.

Van Pybe en Aafke zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Pybes, zie VI-DT.

2  Stinnert Pybes, zie VI-DU.

3  Jannigje Pybes is gedoopt op zondag 27 9 1722, zie VI-DV.

4  Daam Pybes is gedoopt op zondag 10 6 1725.

V-DC  Claas Cornelis Knechje, zoon van (?)Cornelis Teunis Knechje (IV-AQ) en Trijntje Clases, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1694 of 1695, is overleden voor maandag 16 3 1739. Claas werd hoogstens 44 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Aut. 16.3.1739. Corn.Corn. ’t Hoen cur. 1716. HB59/209 16.3.1739 inv. sth. Cl.C., Pybe Stinnerts mr timmerman en Jan Johannes mr glasmaker beide te St. Ap. cur. kk. 1e huw. Aut. 10.4.1741 Trijntie Clases grm. en erflater ovl., Jan Joh. Blauw, herbergier St. Ap. cur. Procl.bk 13.2.1730 e.l. kopen huis a.d. smalle kant v. Hoge buurt van de mede-erfgen. v. ouders Joh. Jans en T.D.

Claas trouwt op maandag 1 4 1720 te St. Annaparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Sara Johannes, dochter van Johannes Jans en Teetske Dirks. Sara is gedoopt op donderdag 14 11 1697 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 16 3 1739. Sara werd hoogstens 41 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Beiden v. St. Ap.

Van Claas en Sara zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntje Clases Knechje is geboren 1727 of 1728.

2  Cornelis Clases Knechje is geboren 1730 of 1731, zie VI-DW.

3  Johannes Clases Knechje is geboren 1733 of 1734.

Claas trouwt op zondag 21 7 1737 te St. Annaparochie op hoogstens 42-jarige leeftijd (2) met Sytske Romkes.

Hij v. St. Ap., zij v. Lwd.

V-DD  Koert Teunis, zoon van Teunis Koerts (IV-AR) en Tettie Clases, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt in 2 1692 te Beetgum.

1749 St. Jp. zetmeier 3+1 27.3.0.

Van Koert en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Tetje Koerts, zie VI-DX.

V-DE  Maartje Arjens Kok, dochter van (?)Arien Clases Kok (IV-AS) en Rins Arjens, herbergier, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 24 7 1698 aldaar.

HB59/330 10.4.1741 cur. kk. Claas Corn. en Sara Johannes.

Maartje trouwt op zondag 8 8 1723 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Johannes Blauw, zoon van Johannes Jacobs Blauw en Engeltje Jans. Jan, herbergier, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 3 2 1695, is overleden voor maandag 3 1 1746. Jan werd hoogstens 50 jaar en 11 maanden.

Hyp.bk 3.1.1746/id M.A. wed. J.J.Blauw, herbergierse St. Ap. Hyp.bk 18.12.1754/26.12.1752 Maartie Arjens wed. J.J.Bl., St. Ap. verk. huis a.d. smalle kant v.d. Warmoesstr. a.d. Oude Pijp, Foppe Joh. mr brouwer ten Z. Procl.bk 6.11.1747 wed. verk. herberg.
HB54/150 26.7.1717 naar Oostindië gevaren. Aut. 10.4.1741 J.J.Bl., herbergier St. Ap., cur inz. nalatensch. Trijntie Clases grm. kk. Claas Corn. en Sara Joh.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Maartje zijn twee kinderen bekend:

1  Rinske Jans Blauw is gedoopt op zondag 22 10 1730 te St. Annaparochie.

2  Johannes Jans Blauw is gedoopt op zondag 3 5 1739 te St. Annaparochie.

V-DF  (?)Claas Martens, zoon van Marten Clases (IV-AT) en (?)Antie Gerrits (VI-JD), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor donderdag 5 6 1783.

Bnr 68, 69. 1748 gebr. 13 m. in nr.32 k.37 met hs en sch. en gebr. 1/2 nr.33 k.36 (met de wed. Meile Ollema).1758 met Feike Clases gebr. 20 m. in nr.33 k.36 en 1768 met Marten Clases.
Aut. 19.5.1781 HB67/679 5.6.1783 inv. sth. Cl.M., hsm NwB. o. St. Jp. Aut. 8.8.1783 wed. Fetje Pieters doet afstand v.d. boedel, cur.Folkert Maurits, hsm. o. St. Jp., req. Folkert v.d. Plaats en Johannes Toussaint, schuldeiser Daniel Toussaint, burgemr. Harl.

(?)Claas trouwt op maandag 2 4 1736 te St. Jacobiparochie (1) met de 22-jarige Claasje Ysbrands, zie VIII-BQ.

Van (?)Claas en Claasje zijn zeven kinderen bekend:

1  Marten Klases, zie VI-DY.

2  Sybe Klases.

3  Dirkje Klases, zie VI-DZ.

4  Ysbrand Klases Hoekstra is geboren op dinsdag 22 9 1744, zie VI-EA.

5  Gerrit Klases is gedoopt op zondag 18 2 1748 te St. Jacobiparochie.

6  Jetse Klases is gedoopt op zondag 28 6 1750 te St. Jacobiparochie, zie VI-EB.

7  Antje Klases is gedoopt op zondag 16 7 1752 te St. Jacobiparochie.

(?)Claas trouwt op zondag 7 4 1754 te St. Jacobiparochie (2) met de hoogstens 19-jarige Fettie Pieters, dochter van Pieter Douwes en Evertje Hendriks. Fettie is geboren 1734 of 1735.

Beiden v. St. Jp.

Van (?)Claas en Fettie zijn acht kinderen bekend:

8  Neeltje Clases Jelgerhuis is gedoopt op zondag 3 10 1756 te St. Jacobiparochie, zie VI-EC.

9  Pieter Klases Dijkstra is gedoopt op zondag 30 7 1758 te St. Jacobiparochie, is overleden op dinsdag 8 7 1817. Pieter werd 58 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Wrsch. ongehuwd. 1811 St. Jp. 121 P.K. Hoekstra werkman, geb.datum 10.1.1758.

10  Taeke Klases Hoekstra is gedoopt op zondag 24 6 1764 te St. Jacobiparochie, zie VI-EE.

11  Jan Klases Jelgerhuis is geboren op woensdag 16 3 1768, zie VI-EF.

12  Douwe Klases Dankert is geboren op zaterdag 22 8 1772, zie VI-EG.

13  Evertje Clases Hoekstra is gedoopt op zondag 24 5 1761 te St. Jacobiparochie, zie VI-ED.

14  Johan Daniël Clases Toussain, schipper, is gedoopt op zondag 23 7 1775 te St. Jacobiparochie, is overleden op maandag 29 3 1824. Johan werd 48 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

1811 St. Jp. 198 Daniël Klazes de Seyn, gardenier; ovl. als D.Kl. Toussain, wrsch ongehuwd.
NB in Harlingen een Johan Daniël Toussaint getr. m. Geertje Ollema, Ollema komt voor als landeigenaar op Het Bildt.

15  Anna Clases is gedoopt op zondag 6 9 1778 te St. Jacobiparochie.

V-DG  Jarich Dirks, zoon van Dirck Jarichs (IV-AU) en Berber Willems, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1748.

Bnr 48, 109, 206. Aut. 21.1.1738 DG, huisman OBD o. St. Jp., cur. kk. Willem Dirks en Jannichie Clases. 1728 met Willem Dirks in 1728 pachter stem nr 24 St. Jp.1738 met de kk. v. W.D., gebr. zelf en Sjoerd Walings. 1738 St. Ap. eigenr en gebr. nr.2. 1748 St. Jp. Jarig Dirks erven en W.D. kk. eigenr en met Sjoerd Walings gebr. 17 m. m. hs en sch.1748 St. Ap. de erven eigenr nr.2 34 7/8 m. m. hs en sch., gebr. Sybe Andrys. Hyp.bk 10.3.28.2.1727 e.l. huisl. a.d. Koudeweg o. St. Jp.

Jarich trouwt op zondag 26 1 1710 te St. Annaparochie met Maike Clases, zie V-GG.

Beiden v. St. Ap.

V-DH  Dirk Dirks, zoon van Dirck Jarichs (IV-AU) en Berber Willems, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1748.

Bnr 111.1738 St. Ap. eigenr en gebr. nr.27, 1748/58 de wed. en kk. eigenr en gebr. nr. 27 46 3/4 m. m. hs en sch. 1758 wed. en kk. eigenr 3/6 nr.2. 1768/78/88 Dirk en Pier Dirks elk 1/2 eigenr nr.27, 1768 gebr. Dirk Dirks, 1778 Pier en Jan Dirks, 1788 Pier Dirks.

Dirk trouwt op zondag 5 8 1725 te St. Annaparochie met Wytske Piers, zie VI-GH.

Hij v. St. Ap., zij v. Hallum.

Van Dirk en Wytske zijn drie kinderen bekend:

1  Pier Dirks, zie VI-EH.

2  Dirk Dirks, zie VI-EI.

3  Jan Dirks Tanja, zie VI-EJ.

V-DI  Wopkje Dirks, dochter van Dirck Jarichs (IV-AU) en Berber Willems.

Bnr 206.

Wopkje trouwt op zondag 23 1 1729 te St. Annaparochie met Syds Bokkes, zoon van Bokke N.. Syds, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 49, 206. 1728 gebr. stem nr 39 Dronrijp. 1738 Vrp. eigenr en gebr. nr.6. 1748/58 St. Jp. eigenr en gebr. nr. 11 41 1/2 m. m. hs en sch.1748 Vrp. eigenr n.u. nr. 6 gebr. Wymer Corn. 36 m. m. hs en sch. 1758 Vrp. eigenr pro se en nom.filia en gebr. nr.6.
1749 St. Jp. welgesteld boer 5p. 63.16.0. Aut. 13.11.1743 DG te Vrp. cur. kind Pieter Bokkes. Hyp.bk 20.11.1746/3.1.1742 S.B. hsm. OBZ. Hyp.bk 4.5.1765/24.11.1752 .

Syds was later gehuwd (2) met Mayke Clases.<145>

Datum is att. hij v. Dronrijp., zij v. St. Ap.

Van Syds en Wopkje is een kind bekend:

1  Ymkje Sydses, zie VI-EK.

V-DJ  Willem Dirks, zoon van Dirck Jarichs (IV-AU) en Berber Willems, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 21 1 1738.

Bnr 48, 50. 1728 Jarig en Willem Dirks nr. 24.1738 St. Jp. de kk. eigenr nr.12, gebr. Sjoerd Walings.1748 id 27 7/8 m. m. hs en sch.
HB59/75v. 21.1.1738 inv. t.h.v. Jannigje Clasen wed. W.D., St. Jp., nu x Sj.W.; Jarich Dirks, huism. o. St. Ap. en Feike Clasen, huism. o. St. Jp. cur. kk.; een sate in de Zdh. v. St. Jp. gr. 26 mg. afgekomen v. Dirk Jarichs der req.en bestevader; W.D. 1e x Wytske Clases. Jannichie Clasen, had gemeensch. eigendom met Jarig Dirks en Feike Clasen. HB59/175v. 3.11.1738 rek. d. Jan Dirks

Willem trouwt op zondag 5 5 1715 te St. Annaparochie (1) met Wytske Clases, zie V-GH.

Beiden v. St. Ap.

Willem trouwt op zondag 16 6 1726 te St. Jacobiparochie (2) met Jannichie Clases, zie V-GF.

Beiden v. St. Jp.

Van Willem en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1  Neeltje Willems, zie VI-EL.

2  Dirk Willems is geboren t, zie VI-EM.

V-DK  Trijntje Dirks, dochter van Dirck Jarichs (IV-AU) en Berber Willems.

Trijntje trouwt op maandag 6 4 1722 te St. Annaparochie met de 22-jarige Johannes Johannes Postma, zoon van Johannes Wybes en Aaltie Wilckes. Johannes, schoenmaker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 6 8 1699 aldaar.

Bnr 55. 1748 St. Jp. eigenr n.u. nr.40 26 m. m. hs en sch., gebr. Teunis Corn.
HB59/47v. 8.12.1736 cur. kk. zr. Jannigje en Andries Sybes.

Johannes was later gehuwd (2) met (?)Trijntje Teunis.<146,147>

Beiden v. St. Ap.

Van Johannes en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Aaltje Johannes Postma, zie VI-EN.

2  Berber Johannes Postma, zie VI-EO.

V-DL  Steven Gerrits, zoon van Gerrit Dircks (IV-CL) en Antie Stevens (IV-AW), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 119, 120, 204. 1718/1728 nr.22.1738 eigenr en gebr.nrs 22 en 35, 1748 id. resp. 39 1/2 m.m. hs en sch.(gebr. Gerrit Stevens) en 41 m. m. hs en sch. 1728/38 Vrp. eigenr en gebr. nr. nr.VI.1738 eigenr en gebr. 1/2 nr. 19 k.8. Flor. 1718 van vader 32.182.
Wass.bk/221. HB61/695 28.2.1757 inv. sth. L.A. wed. St. Gerrits, St. Ap., Saapje St. x St. Pybes, Antje St. x Fetse Jacobs, hsm. o. St. Jp. en kk. v. Gerrit St., aandeel in 7 pm. land o. Firdgum. HB63/26 rek. door wed. Ype Bonnema inz. erfenis Lijsbeth Arjens, alleen de kk. v. Antje en Gerrit erven.
Hyp.bk 18.12.1715/27.5.1714 e.l. NBD o. Vrp. Hyp.bk 17.8.1753/28.7.1751 L.A. en kk. verk. sate c.a. waarop L.A. woont gr. 40 mg. oud gep. billand (S. nr 17) aan de westzijde van de rijdweg v.d. Pruilhoek nr OBD. aan de wed. v. Benjamin Schaaf, Harl. Procl.bk 16.6.1721 kopen plaats o. Vrp. gr. 15 1/2 m. oud bildt (eigen grond)en 14m.222r. NwB. (kohier nr 6) in gebruik bij wed. Jacob Scheltes of zoon Schelte Jacobs, Sybren Heins zowel binnen als buiten O. W.v. Haren W.(binnen), gek.v. J.A. Schoner

Steven was gehuwd met Lijsbet Arjens, dochter van Arien Willems en Saapje Pieters. Lijsbet is overleden voor maandag 28 2 1757.

Aut. 29.3.1718

Van Steven en Lijsbet zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Stevens, zie VI-EP.

2  Gerrit Stevens, zie VI-EQ.

3  Saapje Stevens, zie VI-ER.

V-DM  Jannichie Dirks, dochter van Dirck Arien Jacobs (IV-AX) en Doedke Jans.

1698/1708 de kk. v. G.H. 1/2 nr.17.

Jannichie trouwt op donderdag 3 6 1677 te St. Jacobiparochie met Gerrit Hendriks, zie VII-CI.

Beiden v. St. Jp.

V-DN  Jan Dircks Rozendal, zoon van Dirck Arien Jacobs (IV-AX) en Doedke Jans, is geboren 1658 of 1659.

Wass.bk/195. Hyp.bk 3.4.1685/8.6.1684 Jan Dirck Ariens en Maartie Dircks e.l. op Nw Bildt o. St. Jp. sch. a. Hajo Corn. Faber mr smid en Trijntie Dirck Ariens e.l. St. Jp., borg Willem Dirck Ariens

Jan trouwt op donderdag 16 9 1683 te St. Jacobiparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd met Maartie Dircks.

Vlgs trouwbk patr. bruid ook Dirck Ariens!, dus Trijntie (x Faber) kan ook zr zijn van Maartie.

Beiden v. St. Jp., patroniem bruid Dirck Ariens.

Van Jan en Maartie is een kind bekend:

1  Dirk Jans Rozendal, zie VI-ES.

V-DO  Willem Dircks Rozendal, zoon van Dirck Arien Jacobs (IV-AX) en Doedke Jans, is geboren 1661 of 1662.

Bnr 39. 1698/1708 St. Jp. Willem Dirks 1/2 nr. 17,1718 de wed. en kk.id.; 1728 id. 1708 eigenr 1/4 en gebr. 1/2 nr.39 k.30, 1718 de kk. eigenr 1/4 en de wed. gebr.1/2, 1728 de kk. eigenr en Claas Walings gebr. Flor. 1700 W.D. en de kk. v. Arjen Hendriks 19.400, 1708 W.D. en de kk. v. Gerrit Hendriks 19.400
Wass.bk/195. De beide dochters kwamen bij huwelijk van Beetgum. Procl.bk 16.3.1685 Gerrit Hendricks en Willem Dircks kopen 1/3 v. 17 m. in k. 30 en 15 m. stateland m. hs en sch. van Jan Dircks.
MEN weesbk 2.12.1733 weesrek. v. Arjen Sjoerda, hsm Beetgum en Klaas Reiners, St. Ap..

Willem trouwt op zondag 24 5 1705 te St. Jacobiparochie op hoogstens 43-jarige leeftijd met Aafke Sjoerds, zie VI-JE.

Van Willem en Aafke zijn twee kinderen bekend:

1  Doetje Willems Rozendal, zie VI-ET.

2  Korsje Willems Rozendal, zie VI-EU.

V-DP  Jan Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Jans Kuiken (V-HW) en (?)Antje Dirck Ariens (IV-AY), is geboren 1682 of 1683, is overleden voor donderdag 29 3 1736. Jan werd hoogstens 53 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Bnr 69, 70. 1728 St. Jp. nr.9 bijz. Jan Jac. K. n.u., de kk. 31m.60r. in nr.35 k.34.1738 de kk. nr.9 en eigenr 1/8 nr.34 k.35 en 33m.485r. in nr.35 k.34 gebr. alles Feicke Clasen.
Bijzitter. Aut. 29.3.1736. HB59/1 29.3.1736 inv. sth. F.J. wed. J.J.K. o. St. Jp., Anne Symons, koopm. St. Jp. en Corn. Kuiken, huism. NwB. o. St. Jp. cur. Antje en Jacob Jans K., zilver met initialen. HB59/216 11.5.1739 rek. d. Corn. Jac. K. HB59/279 1.11.1740 rek. d. C.J.K. HB59/405 17.1.1743 rek. d. C.J.K.HB60/74v. 4.1.1745 rek. d. C.J.K. Procl.bk 12.4.1723 e.l. a.d. Koudevaart o. St. Jp. kopen boerderij m. 32 1/2 m. eigen land op NwB. in k.34, in huur bij Riensch Hebbes wed. Tjamme Hanses, gek. v. Jan Danckert, Makkum en de kk. v. Claas Danckerts. Procl.bk 14.3.1729 e.l. Koudeweg o. St. Jp. kopen huis in St. Jp. van Joris Hendriks en Trijntje Jacobs o. St. Jp.

Jan was gehuwd met Feyckje Jans Kuiken, zie VII-MO.

Van Jan en Feyckje zijn twee kinderen bekend:

1  Antje Jans Kuiken is geboren 1717 of 1718, zie VI-EV.

2  Jacob Jans Kuiken is geboren 1723 of 1724, zie VI-EW.

V-DQ  Neeltie Jacobs Kuiken, dochter van Jacob Jans Kuiken (V-HW) en (?)Antje Dirck Ariens (IV-AY), is geboren 1688 of 1689.

Neeltie was gehuwd met Anne Symens.

Wass.bk/234

Van Anne en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

1  Dirk Annes, zie VI-EX.

2  Jacob Annes, zie VI-EY.

V-DR  Arjen Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Jans Kuiken (V-HW) en (?)Antje Dirck Ariens (IV-AY), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1690 of 1691.

Bnr 69. 1728/38/48 gebr. 1/2 nr. 33 k.36 en 1/2 nr.34 k.35.(1748 hs en sch. op nr.33.
Aut. 21.12.1728 cur. Pytje Pieters v.d.Mey met Wyger Sybes mr wolkammer, St. Ap. beiden DG. Procl.bk 17.12.1753 en 14.1.1754.gebruiker boerderij NwB. o. St. Jp.

Arjen trouwt op maandag 12 4 1717 te St. Jacobiparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd met Grietje Walings van der Meij, zie VIII-BW.

Beiden v. St. Jp.

Van Arjen en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Jacob Arjens Kuiken, zie VI-EZ.

2  Maartje Arjens Kuiken, zie VI-FA.

3  (?)Hendrik Arjens, zie VI-FB.

V-DS  Fokel Jacobs Kuiken, dochter van Jacob Jans Kuiken (V-HW) en (?)Antje Dirck Ariens (IV-AY), is geboren 1694 of 1695.

Fokel trouwt op zondag 26 5 1720 te St. Jcobiparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd met Frans Allarts, zoon van Allert Jans en Maartie Franses. Frans, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Vrouwenparochie.

Bnr 69, 70, 71, 165, 253. 1728 eigenr en gebr. 1m.479r. in nr.34 k.35 en 500r in nr.35 k.34 en gebr. 26m.556r. in nr.36 k.33.1738 gebr. nr.36 k.33.
Aut. 8.9.1728 als oom cur. kk. Joukje Allerts en huism. op Nw Bidlt o. St. Jp. Hyp.bk 12.1729/25.1.1727 e.l. St. Jp. kopen land van Maartje Jacobs, vr. v. Zierk Remmerts. Hyp.bk 7.7.1764/mrt/juli 1753 Fr. A. hsm in de Nw Bildtpolder o. Vrp., hij tekent Fr.A. Polder. HB62/102 30.6.1757 sch. en d. met 5 kk. ex. Fokeltje Jacobs. Hyp.bk 5.6.1752/id op de Pollen o. Vrp. Procl.bk 13.11.1758 koopt sate op de Pollen o. Vrp. gr 50 m. m. hs etc. bij de koper in huur, van Prof. Tj. Nieuwenhuys., geniaerd echter door Evert Nieuwenhuys.
Recesbk 15.9.1738 hsm. Pollen.

Frans was eerder gehuwd (1) met Doedtje Jans.<148>

Beiden v. St. Jp.

Van Frans en Fokel zijn vijf kinderen bekend:

1  Allert Fransen, zie VI-FC.

2  Arjaantje Fransen, zie VI-FD.

3  Maartje Franses, zie VI-FE.

4  Antje Franses, zie VI-FF.

5  Jacob Fransen Polder is geboren 1737 of 1738 te Vrouwenparochie, zie VI-FG.

V-DT  Cornelis Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Jans Kuiken (V-HW) en (?)Antje Dirck Ariens (IV-AY), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1699 of 1700, is overleden voor maandag 26 8 1748. Cornelis werd hoogstens 48 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Bnr 12, 59. HB59/216 11.5.1739 huisman NwB. o. St. Jp. 1738 gebr. 22m.341r. in nr.27 k.42., gebr. 12m.368r. in nr.28 k.41.1748 de kk. eigenr en gebr. 1/3 nr. XIII ( 9 m. m. hs en sch.) en eigenr en gebr. 10m.523 r. in nr.17 k.52, eigenr en gebr. 6m.21r. in nr.18 k.51. 1758 id. nr XIII., id. nr.17
HB60/259v. 25.5.1747 inv. t.h.v. Corn. Jac. Kuiken hsm. OBD o. St. Jp., Gr. Joh. Kuik ovl., 6 kk. Claas Joh. Kuik is cur. v. Joh. Leenderts zn v. Leendert Jacobs en Gr. Joh. K.; o.a. 1/4 van sate oud gepacht billand o. Vrp. gr. 53 m. 300r o. St. Ap. en Vrp.
HB60/264v. 26.8.1748 inv. sth. C.J.K., Claas Joh. en Arjen Jacobs Kuiken cur. 6 kk. HB61/346 22.12.1751 rek. d. Cl. Joh. Kuik. HB61/574 20.12.1754 rek. d. Cl.Joh. Kuik. HB62/364 11.4.1756 rek. d. Cl. Joh. Kuik, Bente Walings koopt aandeel in sate; HB62/428 17.4.1761 rek. id. HB63/654 15.5.1767 id. + sch. en d. Aut. 19.8.1748.

Cornelis trouwt op zondag 30 1 1735 te St. Annaparochie op hoogstens 35-jarige leeftijd met Grietje Johannes Kuyck, zie VIII-AP.

Van Cornelis en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Cornelis Kuiken, zie VI-FH.

2  Jacob Cornelis Kuiken, zie VI-FI.

3  Hendrikje Cornelis Kuiken, zie VI-FJ.

4  Dirk Cornelis Kuiken, zie VI-FK.

5  Maartje Cornelis Kuiken, zie VI-FL.

6  Antje Cornelis Kuiken.

V-DU  Jacob Ariens, zoon van Arien Harmens (IV-BB) en Antie Hendricks (VII-AZ), boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 29 5 1687 te Vrouwenparochie, is overleden voor donderdag 30 5 1726. Jacob werd hoogstens 39 jaar en 1 dag.

Bnr 156. 1718 gebr. n.16 k.21.
Aut. 27.8.1726 J.A. ovl. cur. zie hierna.Hyp.bk 10.5./5.1.1728 Boyen Arjens en Jan Martens de Vries cur. nagelaten kk. v. J.A. en J.O. HB57/81 17.7.1726 sch. en d., Antje Hendriks wed. bijz. Beert Boyens, nu te Hylaard als grm. en leg. tutrix v.d. kk. v. haar zn. Jacob Arjens bij J.O., Dirck Pytters, hsm. o. St. Ap. nu x. J.O. id. f.84 17.9.1726 sch. en d. J.O. met haar kk. Arjen en Rinske (!) Jacobs. Aut. 30.11.1736 Dirk Pieters stv. en cur.
Hyp.bk 24.11/1.11.1723 J.O. wed. J.A. is huur ten achter erven W.V.Haren, betr. 28 mg. NwB.

Jacob trouwt op zondag 31 1 1717 te Vrouwenparochie op 29-jarige leeftijd met Jentje Ockes, dochter van Ocke Hayes en Sytske Thomas. Jentje is overleden op dinsdag 4 8 1761.

Lidmbk DG. Procl.bk 8.10.1753 gebruikt land op de Pollen

Jentje was later gehuwd (2) met Dirck Pieters.<149,150>

Beiden v. Vrp.

Van Jacob en Jentje zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrikje Jacobs.

2  Arien Jacobs is geboren 1719 of 1720.

3  Rinske Jacobs is geboren 1721 of 1722.

V-DV  Hendrickje Ariens, dochter van Arien Harmens (IV-BB) en Antie Hendricks (VII-AZ), is gedoopt op donderdag 16 2 1690 te Vrouwenparochie.

Hendrickje trouwt op woensdag 18 10 1713 te Vrouwenparochie op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Harrent Eesges, zie V-CT.

V-DW  Tettie Daams, dochter van Daem Barthouts (IV-BC) en Ebeltje Jans (Ysselstein), is geboren 1668 of 1669, is overleden voor maandag 30 1 1708. Tettie werd hoogstens 39 jaar en 30 dagen.

Tettie trouwt op donderdag 5 5 1695 te St. Annaparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd met Poppe Hendricks. Poppe, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 15 4 1711.

Aut. 30.1.1708 P.H. assesseur (assistent?) en cur. en stv. kk. Lourens Johaans. Aut. 15.4.1711 P.H. ovl. Hiltie Geelts stm en cur. Jan Daems, oom. Hyp.bk 15.4.1715/26.10.1708 Hittie Gelts vr. v. P.H. mr. timmerman en adsistent gerecht HB, St. Ap. Hyp.bk 28.10.1702/22.1.1700 H.G. verk. een peldegarstmolen te St. Ap. HB51/291 15.4.1711 inv. sth. P.H., huis brede kant Oostend St. Ap., wed. Hittie Gelts. Procl.bk 8.2.1712 H.G. wed. P.H. i.l. mr timmerman, verk. huis a.d. brede kant v.d. Hoge buurt a. Ja Jan Ernstes, de kopers mogen tijdens het leven v.d. koper geen comaniwinkel houden.

Poppe was later gehuwd (2) met Hiltie Gelts.<151..156>

Beiden v. St. Ap., hij mr timmerman

Van Poppe en Tettie is een kind bekend:

1  Ybeltie Poppes is gedoopt op donderdag 23 2 1696 te St. Annaparochie, zie VI-FM.

V-DX  Dieucke Daams, dochter van Daem Barthouts (IV-BC) en Ebeltje Jans (Ysselstein), is geboren rond 1671.

Dieucke trouwt op zondag 28 5 1702 te Harlingen op ongeveer 31-jarige leeftijd met Pieter Jarichs Adema. Pieter, bakker, wonende te Harlingen.

Aut. 17.10.1718 cur. kk. Jan Daams als oom.

Beiden v. Harlingen.

V-DY  Jan Daams, zoon van Daem Barthouts (IV-BC) en Ebeltje Jans (Ysselstein), schipper, wonende te St. Annaprochie, is gedoopt op donderdag 28 9 1673 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 17 10 1718. Jan werd hoogstens 45 jaar en 19 dagen.

Aut. 17.10.1718 ovl. stm. B.S. cur. Pyter Jarichs Adema mr bakker, Harlingen, oom. Hyp.bk 8.12./2.7.1719 J.D. en B.S. e.l. St. Ap., J.D. dus toen nog i.l.! HB54/300 17.10.1718 inv.sth. J.D., schipper St. Ap., Pytter Jarichs Adema mr bakker Harlingen cur. Daam Jans, ook kk. uit 2e huw.

Jan trouwt op zondag 9 10 1701 te St. Annaparochie op 28-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Amerens Hendricks Olaus, dochter van Hendrick Johannes Olaus en Bauckie Pieters. Amerens is gedoopt op donderdag 12 12 1680 te St. Annaparochie.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Amerens is een kind bekend:

1  Daam Jans is gedoopt op zondag 6 5 1703 te St. Annaparochie.

Jan trouwt op zondag 6 12 1705 te St. Annaparochie op 32-jarige leeftijd (2) met Bauckie Symons, zie VIII-U.

Beiden v. st. Ap.

Van Jan en Bauckie zijn drie kinderen bekend:

2  Beert Jans is gedoopt op maandag 5 4 1706 te St. Annaparochie.

3  Ybeltje Jans is gedoopt op zondag 15 1 1708 te St. Annaparochie.

4  Antie Jans is gedoopt op vrijdag 4 5 1714 te St. Annaparochie.

V-DZ  Beert Arjens, zoon van Arien Christiaans (IV-BE) en Aegie Barthouts.

Wass.bk/181. Aut. 13.4.1733 Corn. Arjens Jonker en Lieuwe Ockes cur. inz. sch. met Ysbrand Lammerts.

Beert trouwt op zondag 23 10 1712 te St. Jacobiparochie met Antie Johannes Stonebrink, zie VII-AQ.

Beiden v. St. Jp.

V-EA  Rinsje Arjens Wassenaar, dochter van Arien Christiaans (IV-BE) en Aegie Barthouts.

Rinsje trouwt op zondag 16 4 1719 te St. Jacobiparochie met Pieter Lenerts Jonker, zie VIII-BU.

Beiden v. St. Jp.

V-EB  Christiaan Arjens, zoon van Arien Christiaans (IV-BE) en Aegie Barthouts, is gedoopt op dinsdag 3 11 1665 te Vrouwenparochie.

Wass.bk VIII.322.

Christiaan was gehuwd met Neeltje Cornelis, zie V-CY.

V-EC  Tettie Daams Gelder, dochter van Daam Arjens Gelder (VII-DF) en Jannichie Barthouts (IV-BF), is geboren 1670 of 1671, is overleden op dinsdag 6 11 1731. Tettie werd hoogstens 60 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Zerk Vrp. Lidm. Vrp. als wed. lidm. 1704, naar St. Ap. 1721.

Tettie trouwt op woensdag 28 4 1700 te Vrouwenparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd (1) met Menno Teekes, zoon van Teeke N.. Menno is overleden voor maandag 5 3 1714.

HB53/47v. 5.3.1714 inv.sth. M.T. wed. T.D., erfgenamen worden genoemd.

Beiden v. vrp.

Tettie trouwt op vrijdag 3 2 1713 te Vrouwenparochie op hoogstens 42-jarige leeftijd (2) met Jan Dircks.

Beiden v. Vrp.

Tettie trouwt op zondag 25 5 1721 te St. Annaparochie op hoogstens 50-jarige leeftijd (3) met Hendrik Ruurds, zoon van Ruurd Heins en Willemtie Tammes. Hendrik, koopman, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 116. 1728/38 St. Ap. gebr. nr. III en met Dirk Pieters nr. 17 k.20.
HB50/308 6.8.1708 cur. kk. broer Hein Ruurds. Procl.bk 2.3.1722 (2x).

Hendrik was eerder gehuwd (1) met (?)Maertie Willems (zie VI-JS).<157>
Hendrik was eerder gehuwd (2) met Dieucke Ypes.<158,159>
Hendrik was eerder gehuwd (3) met Iemkje Gerbens.<160>

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

V-ED  Beert Daams Gelder, zoon van Daam Arjens Gelder (VII-DF) en Jannichie Barthouts (IV-BF), koopman, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1680 of 1681, is overleden voor donderdag 21 11 1754. Beert werd hoogstens 73 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Bnr 216. 1738 gebr. nr. 20. Zie ook Statenreg. fol 32.
Aut. 7.5.1731 cur. k. Aachje Daams en Tymen Hendriks. HB57/18 9.4.1726 rek. d. B.D., koopm. Vrp. als cur. v. wkk. Gerrit Huigens i.l. timmerman Vrp., Dirk Willems Dalder mede cur.

Beert trouwt op zondag 25 9 1707 te Vrouwenparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Rinske Johannes, dochter van Johannes Jans en Griet Aarts. Rinske is gedoopt op donderdag 26 9 1686.

Wrsch. zr v. Trijntje Joh. 2e vr. v. Leendert Leenderts, bijz. Hyp.bk 21.11.1754/id. R.J. wed. B.D. Vrp. voor 1/2, Trijntie Leenderts (x jarich Sjoerds, huism. o. St. Ap.), Pyter Ydes, St. Jp. samen erfgen. v. Trijntie Joh. vr. v. Leendert Leenderts, bijz., eisen achterstallig huur van Harmen Arjens, huisman en Sjoerdtie Binderts e.l. Vrp.

Beiden v. Vrp.

Van Beert en Rinske zijn drie kinderen bekend:

1  Jannigje Beerts Gelder, zie VI-FN.

2  Johannes Beerts Gelder.

3  Daam Beerts Gelder is gedoopt op zondag 4 9 1718 te Vrouwenparochie, zie VI-FO.

V-EE  Aechie Daams Gelder, dochter van Daam Arjens Gelder (VII-DF) en Jannichie Barthouts (IV-BF), is geboren 1687 of 1688, is overleden voor maandag 7 5 1731. Aechie werd hoogstens 43 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Aechie was gehuwd met Timen Hendriks, zoon van Hendrik Timens en Rixt Clases. Timen, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 7 5 1731.

Aut. 7.5.1731 e.l. ovl. cur. Beert Daams, koopm. Vrp. en Pyter Hendriks, oom en schipper St. Ap.

Van Timen en Aechie zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Timens is gedoopt op zondag 16 7 1724 te St. Annaparochie.

2  Jannichie Timens is gedoopt op zondag 10 11 1726 te St. Annaprochie, is overleden voor maandag 7 5 1731. Jannichie werd hoogstens 4 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

V-EF  Aafke Daams, dochter van Daam Arjens Gelder (VII-DF) en Jannichie Barthouts (IV-BF), is geboren 1687 of 1688.

Aafke trouwt op maandag 16 5 1712 te St. Annaparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd met Pybe Stinnerts, zie V-DB.

V-EG  Aechie Ariens, dochter van Arien Barthouts (IV-BG) en Antie Gerbens, is geboren 1678 of 1679.

Aechie trouwt op donderdag 17 10 1697 te St. Annaparochie op hoogstens 18-jarige leeftijd met de hoogstens 39-jarige Symen Pieters, zie VI-X.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Symen en Aechie is een kind bekend:

1  Antie Symens is gedoopt op donderdag 5 3 1699 te St. Annaparochie.

V-EH  Tettie Aarts, dochter van Aert Stevens (IV-BH) en Dircktie Barthouts, is gedoopt op donderdag 16 6 1678 te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 18 4 1738. Tettie werd hoogstens 59 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

HB46/168 21.10.1696 rek. d. Dirck Corn., bakker St. Ap. als oom )aangeh.) en cur. v. T.A. (ven.aet.) en haar tegenw. man Beernt Gerbens.

Tettie trouwt op vrijdag 4 5 1696 te Vrouwenparochie op 17-jarige leeftijd (1) met Beernt Gerbens, zoon van Gerben Barents en Aafke Jans. Beernt, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 29 7 1715.

Ged.Vrp. 28.1.1681 tegelijk met broer. Aut. 29.7.1715 inz. nal.sch. Gerben Beerns grv., mr schoenm. Vrp., cur. Jan Dircks, huism. o. Vrp. en Beert Corn. ’t Hoen, mr brouwer St. Ap. Lidm. Vrp. bel. 8.2.1700.

Hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

Van Beernt en Tettie is een kind bekend:

1  Aart Beernts is gedoopt op donderdag 14 2 1697 te Vrouwenparochie, zie VI-FP.

Tettie trouwt op vrijdag 9 5 1704 te Vrouwenparochie op 25-jarige leeftijd (2) met Jochum Sipts.

Beiden v. Vrp.

Tettie trouwt op zondag 27 2 1707 te Vrouwenparochie op 28-jarige leeftijd (3) met Dirck Heerkes. Dirck, smid, wonende te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 5.6.1713/4.6.1711

Hij v. Lwd, zij v. Vrp.

Van Dirck en Tettie zijn twee kinderen bekend:

2  Heerke Dirks Faber is gedoopt op zondag 24 11 1709 te Vrouwenparochie, zie VI-FQ.

3  Saakje Dirks Faber is gedoopt op zondag 6 3 1712 te Vrouwenparochie, zie VI-FR.

V-EI  Beert Cornelis ’t Hoen, zoon van Cornelis Hendricks ’t Hoen (IV-BH) en Dircktie Barthouts, brouwer en koopman, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1683 of 1684.

Bnr 125. 1738 St. Ap. eignr. nr. 40 gebr. Lolke Baukes.1748 id. gebr. Meindert Corn. 2m. m. hs en sch.
Aut. 12.8.1704 Claas Walings zwager. Aut. 30.1.1722. Aut. 29.7.1715 mr brouwer St. Ap. Hyp.bk 22/17.11.1717 e.l. St. Ap. Aut. 30.3.1722 req. inz. curatele k. v. Jacob Djurres. Grietie Jac. hiervan ook dr?

Beert trouwt op dinsdag 23 7 1709 te St. Annaprochie op hoogstens 25-jarige leeftijd met Grietie Jacobs, dochter van Jacob Diorres en Reinsck Hobbes.

Beiden v. St. Ap.

Van Beert en Grietie is een kind bekend:

1  Dirkje Barthouts ’t Hoen, zie VI-FS.

V-EJ  Dirck Cornelis ’t Hoen, zoon van Cornelis Hendricks ’t Hoen (IV-BH) en Dircktie Barthouts, is geboren 1685 of 1686.

Aut. 12.8.1704 en 10.5.1730 Hyp.bk 1.4.1710/12.9.1707/15.4.1708 D.C.H. ven. aetatis koopt windmolen, huis etc. op N. v. St. Ap. van Willemtie Stevens wed. Feycke Sjoerds molenaar (procl.bk okt. 1708). HB50/301 30.4.1708 rek. d. Claas Walings, St. Ap.
Recesbk 1.2.1717 pachter gemaal HB m.i.v. mei 1716.

Dirck trouwt op zondag 7 4 1709 te St. Annaparochie op hoogstens 23-jarige leeftijd (1) met Lijsbet Dircks Kuyck.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Dirck trouwt op zondag 17 11 1715 te St. Annaparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd (2) met de 19-jarige Sybrich Lases Hilverda, dochter van Laas Gerbens Hilverda en Jancke Franses. Sybrich is gedoopt op dinsdag 10 4 1696 te Menaldum, is overleden voor maandag 27 10 1749. Sybrich werd hoogstens 53 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Sybrich was later gehuwd (2) met Melis Dirks (zie VII-LT).<161,162>

Beiden v. St. Ap.

Van Dirck en Sybrich zijn twee kinderen bekend:

1  Frans Dircks ’t Hoen is geboren 1720 of 1721, zie VI-FT.

2  Cornelis Dircks ’t Hoen is geboren 1716 of 1717.

Recesbk 14.7.1766 vrijgezel.

V-EK  Cornelis Dirks Backer, zoon van Dirk Cornelis Backer (IV-BI) en Antie Barthouts, bakker, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 28 1 1744.

Bnr 107. 1738/48 St. Ap. eigenr nr.3 gebr. Claas Feddes, 16 m. m. hs en sch. 1758/68 de kk. met name genoemd eigenr nr.3, 1778 Antje, Trijntje en Dirkje en 1788 Trijntje en Dirkje id.
Hyp.bk 8.5.1716/12.7.1715 en 2.11./27.6.1716. Procl.bk 27.6.1729 e.l. kopen 1/3 v. huis met koehuis op Noord v. St. Ap. in de nieuwe huizen, de straat O., de kopers Z. en W. en de diaconie v. St. Ap. N. ( de kopers hebben al 2/3) van MG. wed. D.C. B.

Cornelis trouwt op zondag 21 9 1710 te St. Annaparochie met de 21-jarige Janke Dircks Kuyck, dochter van Dirck Dircks Kuyck en Trijntie Jacobs Gelder. Janke is gedoopt op donderdag 30 12 1688 te Vrouwenparochie.

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Cornelis en Janke zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Cornelis Backer.

2  Lijsbet Cornelis Backer.

3  Trijntje Cornelis Backer.

Bnr 107.

4  Dirkje Cornelis Backer.

Bnr 107. Procl.bk 23.10.1793.

V-EL  Beert Dirks, zoon van Dirk Cornelis Backer (IV-BI) en Antie Barthouts, bakker, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 7 9 1722.

GJ 2009/238. Hyp.bk 8.5.1716/13.1.1716/12.7.1715 en 2.11./27.6.1716 verk. land o.a. zzn zijn broer Cornelis, eerst nog vrijgezel. Hyp.bk 23.6./23.5.1718. Aut. 7.9.1722. Procl.bk 15.2.1723 de wed. en kind verk. huis c.a. a.d. smalle kant v.d. Hoge buurt aan Beert Corn. ’t Hoen, brouwer St. Ap. en Gr. Jac., Dirk Jarichs O. en kopers W. en N., de bakkerij-ovens moeten worden afgebroken; de wed. gesterkt met haar schoonvader D.C.Bakker.

Beert was gehuwd met Neeltje Hendriks, dochter van Hendrick Johannes Olaus en Bauckie Pieters.

Van Beert en Neeltje is een kind bekend:

1  Cornelis Beerts is geboren 1719 of 1720.

V-EM  (?)Neeltje Walings, dochter van Waling Symens de Jonge (Slim) (IV-BJ) en Antie Franses.

(?)Neeltje trouwt op zondag 11 12 1707 met Frans Sjoerds. Frans, timmerman, wonende te Hallum.

FER16 f.114 22.4.1710 e.l. te Hallum kopen huis Hallum waar de Roscam uithangt.

Beiden v. Hallum.

Van Frans en (?)Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Antie Franses is gedoopt op zondag 28 10 1708 te Hallum.

2  Trijntie Franses is gedoopt op zondag 6 12 1716 te Hallum.

V-EN  Simon Arjens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) (IV-BL) en Arjaantje Cornelis ’t Hoen, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1690 of 1691.

Bnr 128. 1748 gebr. nr.26 38 1/2 m. m. hs en sch.
Hyp.bk 15.10.1730/29.3.1729 A.S. Essellem huism. St. Ap. sch. a. broer Heyman A. Essellem te Lwd. Aut. 22.11.1735 Simen Arjens, huisman Zdh. St.Ap., cur. Antje Corn. ’t Hoen

Simon trouwt op zondag 31 10 1728 te St. Annaparochie op hoogstens 37-jarige leeftijd met de 31-jarige Dieuke Dirks Wijngaarden, zie VIII-IR.

Beiden v. St. Ap.

Van Simon en Dieuke zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Simons (Slim) is gedoopt op woensdag 8 3 1730 te St, zie VI-FU.

2  Aafje Simons (Slim) is gedoopt op donderdag 3 5 1731 te St. Annaparochie.

3  Arjaantje Simons (Slim) is gedoopt op zondag 2 11 1732 te St. Annaparochie, zie VI-FV.

4  Arjen Simons Slim is gedoopt op zondag 30 5 1734 te St. Annaparochie, zie VI-FW.

V-EO  Cornelis Arjens (Slim), zoon van Arien Symens (Slim) (IV-BL) en Arjaantje Cornelis ’t Hoen, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren 1692 of 1693.

Bnr 36, 246. 1728 St. Jp. gebr. nr. XV.1748/58 Vrp. gebr. nr.18 k.9 en 1/2 nr. 19 k.8 1768 Vrp. id. de kk.
Hyp.bk 11/3.5.1745 C.A. Slm, huism. Nw Bildt o. Vrp. verk. a. Beert Corn. ’t Hoen mr brouwer en Grietie Jacobs, St. Ap. 1/3 v.e. sate oud gep. land in de Zdh. v. St. Ap. (S. Walburg), de kopers en Symen Ariens Slm hebben elk 1/3.

Cornelis trouwt op zondag 20 12 1722 te St. Annaparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd met de hoogstens 22-jarige Mayke Ates, dochter van Ate Cornelis en Antie Hessels. Mayke is geboren 1699 of 1700.

Mayke was eerder gehuwd (1) met Seerp Eelkes.<163>

Beiden v. St. Ap.

Van Cornelis en Mayke zijn zes kinderen bekend:

1  Arjen Cornelis Slim, zie VI-FX.

2  Ate Cornelis Slim is gedoopt op zondag 24 6 1731 te St. Annaparochie, zie VI-FY.

3  Antie Cornelis (Slim) is gedoopt op zondag 24 6 1731 te St. Annaparochie, zie VI-FZ.

4  Arjaantje Cornelis (Slim) is gedoopt op zondag 25 4 1734, zie VI-GA.

5  Baukje Cornelis (Slim) is gedoopt op donderdag 26 5 1740 te St. Annaparochie, zie VI-GB.

6  Trijntje Cornelis (Slim) is gedoopt op donderdag 26 5 1740 te St. Annaparochie.

Tweeling met Baukje.

V-EP  Lijsbet Jans, dochter van Jan Hendricks (IV-BM) en Grietje Jurjens.

In aut. 23.7.1731 patroniem Johannes, niet zeker of dit wel de vrouw is van Corn. Wops ook gezien tekst bij HB52/284v. 8.3.1713.

Lijsbet trouwt op zondag 3 9 1713 te St. Jacobiparochie met Cornelis Wops, zie V-FK.

Van Cornelis en Lijsbet zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Cornelis is geboren 1717 of 1718, zie VI-GC.

2  Tetje Cornelis is geboren 1720 of 1721.

V-EQ  Klaasje Jans, dochter van Jan Hendricks (IV-BM) en Grietje Jurjens.

Klaasje trouwt op zondag 13 12 1711 te St. Jacobiparochie met Lourens Arjens. Lourens, schipper, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 22.5.1713 Hyp.bk 15.3.1725/3.4.1721 L.A., snikschipper St. Jp. e.l.

Beiden v. St. Jp.

Van Lourens en Klaasje zijn twee kinderen bekend:

1  Rinsje Lourens, zie VI-GD.

2  Jan Lourens, zie VI-GE.

V-ER  Neeltje Jans, dochter van Jan Hendricks (IV-BM) en Grietje Jurjens.

Neeltje was gehuwd (1) met Pieter Minnes, zie VII-N.

Neeltje trouwt op zondag 7 8 1712 te St. Annaparochie (2) met de 29-jarige Eernst Jans, zoon van Jan Eernstes en Eelck Lieuwes. Eernst, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 18 2 1683 aldaar.

Koopt huis Warmoesstr. van zijn overleden schoonouders: procl.bk 15.1.1714 Ernst Jans c.u. koopt 4/5 v. huis oostkant Warmoesstr., Ysbrant Jans Z. en kerk- en armevoogden N. van br. en zrs v. zijn vrouw. Douwe Gerbens en Corn. Wops zijn cur. v. Feykje Jans.

Beiden v. St. Ap.

Van Eernst en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  (?)Klaas Eernstes, zie VI-GF.

2  Jan Eernstes is gedoopt op zondag 23 7 1713 te St. Annaparochie, zie VI-GG.

3  Grietie Eernstes is gedoopt op zondag 31 5 1716 te St. Annaparochie.

V-ES  Feyckje Jans, dochter van Jan Hendricks (IV-BM) en Grietje Jurjens, is geboren 1690 of 1691.

Feyckje trouwt op maandag 1 1 1731 te St. Jacobiparochie op hoogstens 40-jarige leeftijd met Leendert Jacobs. Leendert, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 23.7.1731 beh.oom kk v. Corn. Wops en Lijsbet Joh. (Jans).

Beiden v. St. Jp.

V-ET  Jannichie Jans, dochter van Jan Evert Claeses (IV-BN) en Neeltie Hendricks, is geboren 1672 of 1673.

Jannichie trouwt op donderdag 24 2 1695 op hoogstens 22-jarige leeftijd met Pier Franses, zoon van Frans Franses en Griet Piers. Pier, boer, wonende te Menaldum en te Hallum.

Hyp.bk 22/15.6.1717 Seerp en Pier Fransen huisluiden o. Hallum inz. kk. Joost Wopkes. FER 16 f.345 14.12.1711 cur. kk. Jan Clases en Trijntje Gosses (dr v. Gosse Elings); P.Fr. ook cur. kk. Gerrit Ysbrands te St. Ap. Niet zeker of de ouders van Jannichie juist zijn, maar wel zeer wrsch. gezien cur.schap en de naam Wytske.

Van Pier en Jannichie is een kind bekend:

1  Wytske Piers, zie VI-GH.

V-EU  Jannichie Jans, dochter van Jan Jansen Prater (IV-BP) en Jannichie Pieters, is geboren rond 1680, is overleden voor maandag 19 9 1735. Jannichie werd hoogstens 55 jaar.

Aut. 10.3.1702 meerderj.

Jannichie trouwt op woensdag 8 12 1700 te St. Jacobiparochie op ongeveer 20-jarige leeftijd met Harmen Jurjens.

Aut. 19.9.1735 J.J. ovl te St. Jp., KLaas Tjeerds beh. oom en kleermaker St. Jp. cur.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Harmen en Jannichie zijn vier kinderen bekend:

1  Reinder Harmens is gedoopt op donderdag 17 1 1709 te St. Annaparochie.

2  Pieter Harmens is geboren 1711 of 1712.

3  Trijntje Harmens is geboren 1715 of 1716.

4  Jannichje Harmens is geboren 1723 of 1724.

V-EV  Pieter Jans Prater, zoon van Jan Jansen Prater (IV-BP) en Jannichie Pieters, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1683 of 1684, is overleden voor 12 1728. Pieter werd hoogstens 45 jaar.

Bnr 25. 1718 St. Jp. nr. 16. Flor. 1718 van Jan Jansen Decker 29.—.
HB57/351 20.12.1728 repartitie v.d.staat des boedels door P.J.Pr. nagelaten door de crediteuren; zoon Jan bij 1e vr. H.J. Bij 2e huw. kerk-en armvoogd. HB55/191 23.12.1720 sch. en d. P.J. hsm. Zdh. St. Jp., nu x Hendrickie Corn., Douwe Gerbens hsm. NwB o. St. Jp. en Arjen Jans mr timmerman St. Jp. omen v. Jan P. bij 1e vr.

Pieter trouwt op zondag 19 5 1709 te St. Jacobiparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 25-jarige Hendrikje Jans, zie VIII-CA.

Beiden v. St. Jp.

Van Pieter en Hendrikje is een kind bekend:

1  Jan Pieters Prater.

Pieter trouwt op zondag 26 9 1717 te St. Jacobiparochie op hoogstens 33-jarige leeftijd (2) met Hendrickie Cornelis, zie VI-HA.

Beiden v. St. Jp.

Van Pieter en Hendrickie is een kind bekend:

2  Cornelis Pieters Prater, zie VI-GI.

V-EW  Harrent Jans, zoon van Jan Jansen Prater (IV-BP) en Jannichie Pieters, is geboren 1697 of 1698.

Harrent trouwt op zondag 21 3 1723 te St. Jacobiparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 27-jarige Grietie Walings Langius, zie VII-AU.

Beiden v. St. Jp.

Harrent trouwt op zondag 2 9 1725 te St. Jacobiparochie op hoogstens 27-jarige leeftijd (2) met Jobje Hendriks.

Jobje was later gehuwd (2) met Tjerk Tjerks.<164>

Beiden v. St. Jp.

V-EX  Antie Jans, dochter van Jan Jansen Prater (IV-BP) en Jannichie Pieters, is geboren in 1701.

Antie trouwt op zondag 1 12 1726 te St. Jacobiparochie op 25-jarige leeftijd met Claas Tjeerds. Claas, kleermaker, wonende te St. Jacobiparochie.

Claas was later gehuwd (2) met Antje Lammerts.<165>

Beiden v. St. Jp.

V-EY  Neeltie Sydses, dochter van Sydse Hettes (IV-BU) en Tettie Dircks.

Neeltie was gehuwd met Broer Allarts. Broer, wonende te Rijs.

V-EZ  Feike Pieters, zoon van Maartje Willems van Buren. (IV-BX) of Pieter Feikes, koopman, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 23.12.1727 als neef cur. v. k. v. Arjen Jansen en Aaltje Jacobs.

Feike trouwt op zondag 10 4 1718 te St. Jacobiparochie met (?)Neeltje Pieters, dochter van Pieter N..

Beiden v. St. Jp.

Van Feike en (?)Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Feikes, zie VI-GJ.

2  Maartje Feikes, zie VI-GK.

V-FA  Tetje Pieters, dochter van Maartje Willems van Buren. (IV-BX) of Pieter Feikes.

HB43/337v 5.5.1684 Jac. Louws cur. Tettie Pieters.

Tetje trouwt op zondag 8 6 1749 te St. Jacobiparochie met Klaas Sijes, zoon van Sije Martens en Trijntje Klases. Klaas, wonende te St. Jacobiparochie.

Bij doop Feike vermeld a.d. OBD.

Beiden v. St. Jp.

Van Klaas en Tetje zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Klases is gedoopt op zondag 2 8 1750 te St. Jacobiparochie.

2  Sije Klases is gedoopt op zondag 23 9 1753 te St. Jacobiparochie.

3  Pieter Klases is gedoopt op zondag 8 8 1756 te St. Jacobiparochie.

4  Feike Klases is gedoopt op zondag 23 3 1760 te St. Jacobiparochie.

V-FB  Andries Sybes, zoon van Sibe Andries (IV-BY) en Antie Lous, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1682 of 1683, is overleden voor woensdag 6 8 1727. Andries werd hoogstens 44 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Aut. 6.8.1727 e.l. ovl. , cur. k. Jan Jansen Tzietsa, oom, gem.ontv. St.. Jp. HB57/218 6.8.1727 inv. sth. A.S., St. Ap., wed. Jann. Joh., veel zilver met inscripties, winkelinv. 1/9 v. sate in de Hoven o. St. Jp. (Pieter Gerrits gebr.) en v. sate te Dongjum. HB58/175 29.12.1729 rek. d. Jan Jans Tzietsa.
Aut.17.12.1736 J.J. Tzietsa erflater, cur. Gerrit Gerrits en Reiner Clasen beiden huism. OBD resp. o. St. Jp. en St. Ap., eerdere autorisaties doorgehaald wegens vondst testament, toen cur. Anne Wopkes, St. Jp. Johannes Postma, St. Ap. en Hotse Quader Menaldum.
Hyp.bk 5.9.1752/26.8.1752 erven verk. boerderij met 50 mg. oud gep. land o. St. Jp. in huur bij Arjen Klasen. Procl.bk 27.2.1730 de wed. en kk. verk. huis brede kant Warmoesstr.

Andries trouwt op zondag 17 1 1712 te St. Annaparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd (1) met Antje Tania, dochter van Ulrick Tania. Antje is overleden voor woensdag 6 8 1727.

Beiden v. St. Ap.

Van Andries en Antje is een kind bekend:

1  Antje Andries is gedoopt op maandag 24 4 1713 te St. Annaparochie, zie VI-GL.

Andries trouwt op zondag 27 1 1715 te St. Annaparochie op hoogstens 32-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Jannigje Johannes, dochter van Johannes Wybes en Aaltie Wilckes. Jannigje is gedoopt op donderdag 30 11 1684 te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 12 12 1736. Jannigje werd hoogstens 52 jaar en 12 dagen.

Beiden v. St. Ap.

Van Andries en Jannigje zijn vijf kinderen bekend:

2  Sybe Andries is gedoopt op dinsdag 27 8 1715 te St. Annaparochie, zie VI-GM.

3  Altie Andries is gedoopt op zondag 20 6 1717.

4  Sytske Andries is gedoopt op zondag 26 3 1719 te St. Annaparochie, zie VI-GN.

5  Fentie Andries is gedoopt op zondag 20 6 1723 te St. Annaparochie.

6  Sybigje Andries is gedoopt op maandag 25 12 1724 te St. Annaparochie, zie VI-GO.

V-FC  Sibychie Sybes, dochter van Sibe Andries (IV-BY) en Antie Lous, is geboren rond 1686, is overleden voor dinsdag 16 4 1726. Sibychie werd hoogstens 40 jaar.

Sibychie trouwt op zondag 18 8 1709 te Vrouwenparochie op ongeveer 23-jarige leeftijd met Claas Ariens, zoon van Arien N.. Claas, schipper, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor maandag 26 10 1716.

Aut. 3.2.1710 cur. k. Abel Ypes en Goyck Sybes.Aut. 31.8.1716 e.l. cur. k. ovl. Jan Jansen hsm. o. St.Jp. en Bartel Corn. koopm. St. Jp.. Jp. Aut. 16.4.1726 e.l. ovl. cur. k. Jan Jans Tzietsa, oom, huism. St. Jp. HB54/17 26.10.1716 inv. sth. Claas Arjens, J.J.Tzietsa en Bartel Corn, koopm. St. Jp. cur. A.Cl., o.a. land te Dongjum en Sweins, 2 huizen op de Leysterbuurt OBZ.(mandelig met Neeltje Arjens moeye) en een gaffelschip. HB57/39v. 16.4.1726 rek. d. Bartel Cornelis, koopm. St. Jp., id. f.52v. rek. d. J.J. Tzietsa jr.
HB59/47v. 8.12.1736 Ane Wopkes, huism. St. Jp. is cur. kind.

Hij v. OBZ, zij v. St. Jp.

Van Claas en Sibychie is een kind bekend:

1  Arjen Klases is geboren 1714 of 1715, zie VI-GP.

V-FD  Feike Dirks, zoon van Dirck Arjens Mercator (IV-CC) en Trijntje Feikes (IV-BZ), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 16 8 1717.

Aut. 10.8.1725 cur. Gerben Reiners, huisman St. Jp. en Sjoerd Reiners, mr.brouwer St. Jp., grootm. Trijntie Feickes.

Feike trouwt op zondag 24 9 1713 te St. Jacobiparochie met Claasje Roelofs, zie VII-AH.

Beiden v. St. Jp.

Van Feike en Claasje is een kind bekend:

1  Trijntie Feikes is geboren 1713 of 1714, zie VI-GQ.

V-FE  Sjoerd Reinders, zoon van Reyner Claes (IV-BZ) en Trijntje Feikes, brouwer.

Bnr 7, 101. 1708 St. Ap. 1/3 nr. 36. 1738 St. Jp. eigenr 1/2 nr.27 en nr.35, 1748 St. Jp. c.s. eigenr nr 35 45 1/2 m. m. hs en sch. gebr. Coert Teunis.

Sjoerd trouwt op zondag 21 11 1717 te St. Jacobiparochie met Aaltje Pieters, dochter van Pieter N..

Beiden v. St. Jp.

Van Sjoerd en Aaltje is een kind bekend:

1  Pieter Sjoerds Wassenaar, zie VI-GR.

V-FF  Dirck Dircks Mercator, zoon van Dirck Arjens Mercator (IV-CC) en Trijntje Feikes (IV-BZ), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1691 of 1692, is overleden voor 1719. Dirck werd hoogstens 28 jaar.

Aut. 6.4.1725 D.D. ovl. en Luytske Sybes 1e hsvr. ovl., cur. Joh. Sybes Andringa oom, o. Wier en Stiens., Trijntje Feikes grm., laatst wed. v. Reiner Clasen.
Gem. ontv. St. Jp. Bij huwelijken is de naam Posthumus. HB56/314 6.4.1725 inv. sth. D.D. huism. en gemeensontv. St. Jp., Sjoerd Reinders brouwer St. Jp. cur. kk. 2e huw.; veel namen inz. gemeensomslagen.Aut. 26.1.1734. HB57/71 8.10.1726 rek. d. Sjoerd Reiners. HB59/183 6.1.1739 rek. d. Dirk Arjens Jonker als broer v. Cornelis Jonker die cur. was v. Trijntje Dirks, Jelle Gerrits, bijz. Barradl is nu cur. (aut. 6.1.1739).

Dirck trouwt op zondag 4 7 1717 te St. Jacobiparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met Lioetske Sybes Andringa, dochter van Tryn Tymens of Sybe Johannes Andringa.

Andringabk/52.

Hij v. St. Jp., zij v. Wier.

Van Dirck en Lioetske is een kind bekend:

1  Trijntje Dirks is geboren 1719 of 1720.

Statenreg. Trijntje Dircks Posthuma.

Dirck trouwt op zondag 29 6 1721 te St. Jacobiparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd (2) met Dirkje Hillebrands, dochter van (?)Hillebrand Lourens en Antie Thyses.

Dirkje was eerder gehuwd (1) met (?)Steven Walings (zie VII-J).<166,167>

Beiden v. St. Jp.

Van Dirck en Dirkje zijn twee kinderen bekend:

2  Antje Dirks is geboren 1721 of 1722.

3  Tettie Dirks is geboren 1723 of 1724, zie VI-GS.

V-FG  Sijke Clases, dochter van Claes Cornelis Schilder (IV-CA) en Neeltje Feikes.

Sijke trouwt op zondag 2 10 1718 te St. Annaparochie met de 33-jarige Gerrit Dammis, zoon van Dammis Gerrits en Lijsbeth Douwes. Gerrit, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 13 9 1685 aldaar.

1728 nr.2
HB54/365 16.1.1719 sch. en d. G.D., huism. a.d. Middelweg o. St. Ap., nu 2e x Sijke Clases.,1e x Trijntje Bouwes, Bouwe Folckerts grv. v. m/z.
Hyp.bk 10.3./28.2.1727 e.l. op West v. St. Ap. Hyp.bk 10.5./5.4.1728 e.l. te Franeker, onderpand sate te St. Ap. en zijn herberg “De Roskam” te Fran.
Kerk- en armvoogd St. Ap.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Trijntie Bouwes.<168,169>

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Gerrit en Sijke zijn vijf kinderen bekend:

1  Neeltie Gerrits is gedoopt op zondag 16 3 1721 te St. Annaparochie.

2  Trijntie Gerits is gedoopt op woensdag 20 3 1726 te St. Annaparochie.

3  Tettie Gerrits is gedoopt op zondag 1 5 1729 te St. Annaparochie.

4  Antie Gerrits is gedoopt op zondag 12 8 1731 te St. Annaparochie.

5  Klaas Gerrits is gedoopt op zondag 5 9 1723 te St. Annaparochie.

V-FH  Tettie Dircks, dochter van Dirk Douwes (IV-CA) en Neeltje Feikes, is geboren 1683 of 1684.

Vlgs Wass.bk/183 dr v. Dirk Arjens (Mercator), dit niet juist.

Tettie was gehuwd (1) met Sipke Beernts Baard, zoon van Beernt Sipkes Baardt. Sipke, boer, wonende te St. Jacobiparochie en te Minnertsga.

Huurt boerderij v. Trijntje Feikes (x Reiner Clasen). Ook S.B. Baard. Hyp.bk 31.12.1744/20.5.1741 koopt huis van Wymer Gerbens St. Jp.
1749 St. Jp. boer 5 p. 46.9.0. (NB er is in 1744 ook een Sipke Beernt arbeider in St. Jp.). Recesbk 18.1.1734 Sipke Beernts hsm. in de Hoven O. St. Jp., id 17.1.1735 S.B. Baard, id. 16.5.1735 S.B.B. en Antje Gerrits e.l. nu te Min.ga; id. 31.3.1738 S.B.B. te Menaldum.

Sipke was later gehuwd (2) met Antje Gerrits.<170,171>
Sipke was later gehuwd (3) met Sijtske Gerbens.<172..177>

Van Sipke en Tettie is een kind bekend:

1  (?)Douwe Sipkes, zie VI-GT.

Tettie trouwt op zondag 3 3 1709 te St. Jacobiparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (2) met Harmen Aarts, zoon van Aarts. Harmen is overleden voor vrijdag 23 1 1722.

HB55/102 23.1.1722 sch. en d. inz. Neeltje Feickes Tettie Dircks wed. H.A., 19.3.1720 nog i.l.

Van Harmen en Tettie zijn vier kinderen bekend:

2  Aart Harmens is gedoopt op woensdag 13 11 1709 te St. Annaparochie, zie VI-GU.

3  Dirk Harmens is gedoopt op zondag 17 5 1711 te St. Annaparochie, zie VI-GV.

4  Trijntje Harmens is gedoopt op zondag 25 9 1712 te St. Annaparochie.

5  Geertje Harmens is gedoopt op vrijdag 30 3 1714 te St. Annaparochie, zie VI-GW.

V-FI  Geertie Dircks, dochter van Dirk Douwes (IV-CA) en Neeltje Feikes, is geboren 1683 of 1684.

Tweeling met Tettie.

Geertie was gehuwd met Wytse Wybes.

Bnr 58. 1718 St. Jp. nr. 44.1728 St. Jp. wed. W.W. en kk nr. 44. Flor. 1718 gek. v. Jacob Gerbens Quader 12.300.

V-FJ  Feike Klases, zoon van Claes Cornelis Schilder (IV-CA) en Neeltje Feikes, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1701 of 1702.

tBnr 34, 69, 70, 71, 137. 1728/38 gebr.3m.196 r. in nr.34 k.35 en 1m.536r.+ 31m.60r. in nr.35 k.34. 1748 gebr. 26m.556r. in nr.36 k.33 met hs en sch.1758 gebr. nr.XIV.1758 met Claas Martens gebr. 20 m. in nr.33 k.36.1758 id. in nr.36 k.33, 1768 Claas Feikes.
Aut. 28.10.1733. 1749 St. Jp. gemeen boer, goed beslag 6p. 49.8.0. Aut. 21.1.1738 hsm NwB. o. St. Jp. cur. kk. Willem Dircks en Jannichie Clases.
Prot.bk 4.4.1772 M.L. wed. F- Kl. huurt boerderij gr. 42 mg. o. St. Ap. in de Zdh. a.d. Hogedijk bij Beetgum, D.v. Gelder e.a. W., Schwartzenberg e.a. O., T. Meetsma N., gek. door Pieter Fontein, Amsterdam (1/3 deel) van de wed. Stephani te Harl.; ds Corn. Gonggrijp te Oosterbierum bezit 2/3. Prot.bk 9.7.1772 Gonggrijp verkoopt zijn deel a. P. Fontein.

Feike trouwt op zondag 16 1 1724 te St. Annaparochie op hoogstens 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Maartje Lourens, zie VIII-Y.

Beiden v. St. Ap.

Van Feike en Maartje zijn vier kinderen bekend:

1  Maartje Feikes is gedoopt op zondag 5 1 1727 te St. Annaparochie.

2  Lourens Feikes is gedoopt op zondag 4 11 1731 te St. Annaparochie.

3  Neeltje Feikes is gedoopt op zondag 22 4 1725 te St. Annaparochie, zie VI-GX.

4  Klaas Feikes is gedoopt op zondag 16 10 1729 te St. Annaparochie, zie VI-GY.

V-FK  Cornelis Wops, zoon van Wop Pyters (IV-CB) en Tettie Cornelis, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 23 7 1731.

Bnr 16. 1708/1718/28 met Arjen Clasen nr. IV (fran.land) en nr. V en VIII alleen
Aut. 23.7.1731 e.l. ovl. Wop Corn., halfbroer , huisman a.d. Oude Dijk, cur. Leendert Jacobs behuwd oom St. Jp. Hyp.bk 1714/12.7.1705 C.W. en M.H. e.l. Oude Dijk, St. Jp.; hyp.bk 1723/27.8.1719 C.W. en L.J. e.l. id. Hyp.bk 1731/25.11.1730 L.J., wed. Cornelis Wops o. Minnertsga voor haar kk 3/5, Hendrikje Corn. (x Eelke Lammerts) St. Jp. 1/5 verk. a. Wop Cornelis en Tetje Clasen e.l. St.Jp. een sathe Fran.landen met eigendom v. huis etc.en ontr. v. 21 pm, waarvan de koper de overige 1/5 toebehoort voor 3360 cg.
Hyp.bk 4.7.1710/12.7.1705 C.W., huism. OBD, St. Jp. en M.H. Id. 27.8.1719 C.W. id. en Lijsbet Jans. HB55/21 20.6.1719 sch. en d. met kk. v. Maartie Hendricks: Hendrickie, Wop, Tettie, Amerins is ovl.

Cornelis trouwt op donderdag 12 11 1693 te St. Jacobiparochie (1) met Maartie Hendriks, zie VII-BD.

Beiden van St. Jp.

Van Cornelis en Maartie zijn vier kinderen bekend:

1  Wop Cornelis, zie VI-GZ.

2  Hendrickie Cornelis, zie VI-HA.

3  Tettie Cornelis.

4  Amerens Cornelis is overleden voor dinsdag 20 6 1719.

Cornelis trouwt op zondag 3 9 1713 te St. Jacobiparochie (2) met Lijsbet Jans, zie V-EP.

V-FL  Amerens Wopkes, dochter van Wop Pyters (IV-CB) en Tettie Cornelis, is overleden voor woensdag 12 4 1702.

Amerens trouwt op vrijdag 17 4 1693 te St. Jacobiparochie met Arjen Hendriks, zie VII-BF.

Beiden van St. Jp.

Van Arjen en Amerens is een kind bekend:

1  Joris Arjens, zie VI-HB.

V-FM  Antje Tjallings, dochter van (?)Tjalling Jacobs (IV-CD) en Trijsie Ariens, is gedoopt op woensdag 26 4 1679 te Vrouwenparochie.

Antje trouwt op vrijdag 1 1 1700 te Vrouwenparochie op 20-jarige leeftijd met Meinert Jans. Meinert, koopman en schipper, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor maandag 20 9 1723.

Bnr 211, 212, 249/250. 1718 Vrp. gebr. nr.III en 1/2 nr. IV. en nr.27, eigenr en gebr. 7m. in nr 21 of 22 k. 5/6. Flor. 1718 24.441 van Hendrick Clasen.
Laat dopen Vrp. Jelcke, Ettie, Mettie, Jannichie. HB46/220 15.9.1697 inv. sth. Maartie Gerrits, wed. Ebe Auckes, laatst hsvr. v. Meinert Jans OBZ., Jan Tiercks Kuycken is cur. 2 kk. v. E.A. en M.G., M.J. is koopm. en schipper. Procl.bk 17.3.1721 M.J. koopm. OBZ en Corn. Folkerts v. Gelder, Berl. kopen 1/3 v. sate o. St. Jp. gr. 53 mg, pachter Joris Hendriks, hiervan 13 m.555r. oud gep. billand en 39m.82r.gek.v. S. de Schepper. NwB. Procl.bk 5.5.1710. Procl.bk 31.1.1718 koopman M.J. huurder v. boerderij oud monnikebildt bij Oude Leye gr. 26 1/4 m. de groene dijk of gemene rijdweg O., Tania Z., Jan Dirks W. en OBD N. gek. door Huber c.s. van wed. B. Heringa v. Grovestins, echter geniaard door W. v. Haren. Procl.bk 20.9.1723 wed. Antie Tjallings verk. 1/2 boerderij die Joris Hendriks huurt van Meile Ollema, Harl.
Recesbk 12.4.1723 Itje en Metje doen afstand van vaders erfdeel.

Meinert was eerder gehuwd (1) met Maritie Gerrits.<178..181>

Hij v. OBZ, zij v. Hallum.

Van Meinert en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Metje Meinerts, zie VI-HC.

2  Jannigje Meinerts, zie VI-HD.

3  Etje Meinerts is gedoopt op zondag 26 12 1700 te Vrouwenparochie, zie VI-HE.

V-FN  Arjen Tjallings, zoon van (?)Tjalling Jacobs (IV-CD) en Trijsie Ariens, wonende te St. Annaparochie en te Hallum, is gedoopt in 1682, is overleden voor 1738. Arjen werd hoogstens 56 jaar.

Bnr 29, 134. 1718/28 St. Jp. gebr. nr.30 k.39 gr. 39 m.1728 St. Ap. nr.4.1738 de wed. eigenr en gebr.1748 nr. 4 de kk. 36 1/8 m. m. hs en sch., gebr. Corn. Arjens.
Laat dopen te Hallum o.a. Wybe, Harnt, Anne, Cornelis en Maike. Aut. 10.1.1742 e.l. ovl. i.l. in Zdh. o. St. Ap., cur. Wybe Tjeerds huism. o. Hallum, oom. HB59/361 inv. sth. Gr. Tj. i.d. Zdh. o. St. Ap.in pres. v. Wybe Arjens, huism. OBD o. St. Jp. en Corn. Arjens vrijgezel, beiden meerderj., cur. Wybe Tjeerds, huism. Nw Monnikkebildt o. Hallum.
Hyp.bk 8.5/6.4.1754 Wybe Arjens hsm o. St. Jp., Corn. en Dirk Arjnes Zdh. St. Ap. en Aukje (m.z. Antje) Arjens x Sjoerd Dirks elk voor 1/4 verk. sate oud gep. billand in Zdh. v. St. Ap. gr. 36 mg. (S. nr. 42) aan Joh. Eidsma, Fran., Dirk en Corn. zijn huurders. Procl.bk 17.2.1727 A.Tj. huurder boerderij gr. 9m.212r. oud gep. billand en 39 m. 564r. NwB (heel k.39)., gek. d. Wepke Pieters Franeker en Auckje Jetses wed. Hein Jans van de wed. Duco v. Hemmema.

Arjen trouwt op zondag 13 3 1707 te Hallum op 25-jarige leeftijd met Grietje Tjeerds, dochter van Tjeerd Annes en Maycke Gijsberts. Grietje is overleden voor woensdag 10 1 1742.

Beiden v. Hallum.

Van Arjen en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Arjens, zie VI-HF.

2  Dirk Arjens, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 134. 1788 gebr. nr.4.

3  Maaike Arjens.

4  Antje Arjens, zie VI-HG.

5  Wybe Arjens, zie VI-HH.

V-FO  Jacob Tjallings, zoon van (?)Tjalling Jacobs (IV-CD) en Trijsie Ariens, boer, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt in 1686.

Bnr 207, 252. 1718/28 gebr. nr. II en 1/2 nr.25 k.2.

Jacob trouwt op zondag 5 9 1717 te Vrouwenparochie op 31-jarige leeftijd met Tietie Jans.

Tietie was eerder gehuwd (1) met Romke Jans.<182,183>

Hij v. Hallum, zij v. Vrp.

V-FP  Tettie Pieters, dochter van Pieter Ariens (IV-CE) en Rixt Willems, is geboren 1686 of 1687.

Tettie trouwt op zondag 13 4 1710 te Vrouwenparochie op hoogstens 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Hette Sybes, zoon van Ymke Hettes of Sybe Jans. Hette, herbergier, wonende te Nieuwebildtzijl, is gedoopt op donderdag 31 8 1684 te St. Annaparochie.

Hyp.bk 25.11.1723.

Beiden v. Vrp.

Van Hette en Tettie is een kind bekend:

1  Sybe Hettes is gedoopt op zondag 1 8 1717 te Vrouwenparochie.

V-FQ  Bauckje Pieters, dochter van Pieter Ariens (IV-CE) en Rixt Willems, is geboren 1689 of 1690.

Bauckje trouwt op maandag 24 1 1718 te Vrouwenparochie op hoogstens 28-jarige leeftijd met Dirk Jurjens. Dirk, wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 25.11/13.1./21.6.1723 Gerrit Pieters mr timmerm. OBZ verk. a. D.J. een huis beklemd in het Langhuis op NBZ., borg Hette Sybes herbergier NBZ o. Hallum.

Beiden v. Vrp.

Van Dirk en Bauckje zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Dirks is gedoopt op maandag 29 5 1719 te Vrouwenparochie.

2  Trijntje Dirks is gedoopt op zondag 23 8 1722.

3  Rixtje Dirks is gedoopt op zondag 25 5 1727 te Vrouwenparochie.

V-FR  Arjen Harrents, zoon van Harrent Ariens (IV-CF) en Jeltie Johannes, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1693 of 1694.

Arjen trouwt op zondag 8 2 1733 te St. Jacobiparochie op hoogstens 39-jarige leeftijd met Neeltje Martens.

Beiden v. St. Jp.

Van Arjen en Neeltje is een kind bekend:

1  (?)Marten Arjens, zie VI-HI.

V-FS  Waling Johannes, zoon van Johannes Bauckes (IV-CI) en (?)Trijntje Walings, smid, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1686 of 1687, is overleden voor maandag 13 12 1745. Waling werd hoogstens 58 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Bnr 40. Net als zijn vader eigenaar en gebr. v. 2 mg land op Nw Bildt o. St. Jp.(1728/38 in nr.39 k.30.). Aut. 13.12.1745 e.l. ovl. cur. kk. Gerben Edses, oom te Zwagerveen o. Opeinde en Corn. Beerts Kuiken. HB60/55v. 13.12.1745 inv. sth. R.E., wed. W. J. OBD o. St. Jp., achterstallige landhuur van het plaatsje Uilenburg aan ds F. Staak. HB63/282 27.12.1763 rek. d. Corn. B.Kuiken. Recesbk 15.2.1734 smid OBD o. St. Jp. inz. achterstallige huur v.Uilenburg.

Waling trouwt op zondag 6 5 1736 te St. Jacobiparochie op hoogstens 49-jarige leeftijd met Rixt Edses. Rixt is overleden voor maandag 13 12 1745.

Beiden v. St. Jp.

Van Waling en Rixt zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntie Walings is geboren 1735 of 1736, zie VI-HJ.

2  Tettie Walings is geboren 1737 of 1738.

3  Johannes Walings is geboren 1739 of 1740.

V-FT  Tet Johannes, dochter van Johannes Bauckes (IV-CI) en (?)Trijntje Walings, is geboren 1694 of 1695.

Tet trouwt op zondag 26 3 1713 te Vrouwenparochie op hoogstens 18-jarige leeftijd (1) met Ruurd Annes. Ruurd, wonende te Oudebildtzijl.

Procl.bk 3.5.1706 koopt huis v. Ariaantie Gerrits hsvr. v. Jan Tiercks Kuicken.

Hij v. OBZ, zij v. Vrp., maar attestatie te St. Jp.

Tet trouwt op zondag 3 4 1718 te Vrouwenparochie op hoogstens 23-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Sybren Riemers, zoon van Riemer Willems en Antje Sybrens. Sybren, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op donderdag 19 2 1688 te Vrouwenparochie.

Beiden v. Vrp.

Van Sybren en Tet is een kind bekend:

1  Antie Sybrens is gedoopt op maandag 29 5 1719 te Vrouwenparochie.

V-FU  Wapke Johannes, dochter van Johannes Bauckes (IV-CI) en (?)Trijntje Walings, is geboren 1697 of 1698, is overleden voor maandag 13 12 1745. Wapke werd hoogstens 47 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Wapke trouwt op zondag 26 1 1727 te St. Jacobiparochie op hoogstens 29-jarige leeftijd met Jan Pieters. Jan, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor maandag 13 12 1745.

Aut. 13.12.1745 e.l. ovl., cur. k. Arjen Jacobs Kuiken DG, huism. Nw B. o. St. Jp.

Beiden v. St. Jp.

Van Jan en Wapke is een kind bekend:

1  Trijntje Jans is geboren 1732 of 1733.

V-FV  Sipke Siebrens, zoon van Siebren Heins (IV-CM) en Tettie Dircks, is overleden voor vrijdag 8 6 1736.

Bnr 217. 1728 Vrp. S.S. nom.ux. nr.13 met Jacob Corn.
Aut. 8.6.1736 en 9.6.1741. HB59/29 8.6.1736 inv. t.h.v. Neeltje Corn. wed. S.S. OBD o. Vrp., 2e x Rienk Reins, Jacob Sybrens hsm. o. Stiens (vlgs aut. te Lwd) en Jacob Corn. hsm. o. Wier cur. k. sate o. Vrp. 47 mg. oud en nw billand waarvan Jacob en Hein Sybrens ieder 1/3 en wed. 1/3., zilver met initialen. HB59/355 9.6.1741 inv. sth. N.C., helft sate OBD o. Vrp. afgekomen v. Sybren Heins.

Sipke trouwt op zondag 27 5 1725 te Oudebildtzijl met Neeltje Cornelis, zie V-GK.

Beiden v. Vrp.

Van Sipke en Neeltje is een kind bekend:

1  Siebren Sipkes is geboren 1730 of 1731, zie VI-HK.

V-FW  Jacob Siebrens, zoon van Siebren Heins (IV-CM) en Tettie Dircks, boer, wonende te Stiens.

Bnr 205. 1718 Vrp. gebr. 1/4 nr.15 k.12.1738 Vrp. gebr. nr X.
Stamvader fam. Twijnstra Ferwerderadeel.

Jacob trouwt op zondag 19 12 1717 te Vrouwenparochie met Antje Jacobs Brolsma, dochter van Jacob Jans en Lijsbet Gerrits Gerbranda.

Hij v. Vrp., zij o. Hallum.

Van Jacob en Antje is een kind bekend:

1  Jacob Jacobs Twijnstra, zie VI-HL.

V-FX  Grietje Arjens, dochter van Arjen Dircks (IV-CN) en Mettie Jurriens (VI-AO), is geboren 1694 of 1695.

Hyp.bk 5.7./1.2.1759 Folkert Gerbens mr ijzersmid Vrp., sch. a. Grietie Arjens en Metje Aarts als erfgen. v. Aafje Aarts.

Grietje trouwt op maandag 14 4 1721 te St. Annaparochie op hoogstens 26-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Aart Beernts, zie VI-FP.

Beiden v. St. Ap.

Van Aart en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Aafje Aarts, zie VI-HM.

2  Metje Aarts, zie VI-HN.

Grietje trouwt op zondag 3 4 1735 te St. Annaparochie op hoogstens 40-jarige leeftijd (2) met Jan Minses. Jan, spinbaas, wonende te St. Annaparochie.

1749 St. Ap. spinbaas 5 p- 26.0.0. BP Warmoessstr. wand. 110.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Grietje is een kind bekend:

3  (?)Minse Jans is gedoopt op zondag 18 12 1735 te St. Annaparochie, zie VI-HO.

V-FY  Hiltje Arjens, dochter van Arjen Dircks (IV-CN) en Mettie Jurriens (VI-AO), is geboren 1698 of 1699.

Hiltje trouwt op zondag 11 6 1730 te Vrouwenparochie op hoogstens 31-jarige leeftijd met Gerben Rommerts, zoon van Rommert Symens en Arjaantje Gerbens. Gerben, schipper, wonende te Oudebildtzijl.

1749 Vrp. schipper 3 p. 18.1.0.

Beiden v. OBZ.

Van Gerben en Hiltje is een kind bekend:

1  Rommert Gerbens van der Wal is geboren op dinsdag 11 12 1736, zie VI-HP.

V-FZ  (?)Fokeltje Hendriks, dochter van (?)Hendrik Gosses (IV-CR) en Maartie Jans Kuycken (VI-KR).

(?)Fokeltje trouwt op zondag 1 5 1729 te Vrouwenparochie met Symen Clases Koot. Symen, wonende te Oudebildtzijl, is overleden voor maandag 6 3 1752.

1749 Vrp. snikschipper 1+1 9.9.0. HB61/450 inv. sth. e.l. Jacob Jippes OBZ en Jan Hendriks Kas o. St. Ap. cur. v. Claas en Hendrik Symons, 2huizen OBZ a. Hoge Buurt en Ooosterdijk. Aut. 6.3.1752 Jacob Jippes oudoom en J.H. Kas oom cur. kk.

Beiden v. OBZ.

Van Symen en (?)Fokeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Klaas Symens Koot is gedoopt op zondag 25 7 1734 te Vrouwenparochie, zie VI-HQ.

2  Maartje Symens Koot is gedoopt op zondag 20 7 1738 te Vrouwenparochie.

3  Hendrik Symens Koot is gedoopt op zondag 19 2 1741 te Vrouwenparochie, zie VI-HR.

V-GA  (?)Jan Hendriks Kas, zoon van (?)Hendrik Gosses (IV-CR) en Maartie Jans Kuycken (VI-KR), boer, wonende te St. Annaparochie.

1749 St. Ap. zetmeier 3+2 25.15.0.

(?)Jan trouwt op zondag 1 6 1738 te St. Jacobiparochie waarschijnlijk met waarschijnlijk Maartje Johannes.

Hij v. Vrp., zij v. St. Jp.

Van (?)Jan en Maartje zijn vier kinderen bekend:

1  Lijsbet Jans Kas is gedoopt op zondag 15 2 1739 te St. Annaparochie.

2  Johannes Jans Kas is gedoopt op zondag 1 10 1747 te St. Annaparochie, zie VI-HS.

3  Hendrik Jans Kas is gedoopt op zondag 28 7 1754 te St. Annaparochie, zie VI-HT.

4  Janke Jans Kas is gedoopt op maandag 11 4 1757 te St. Annaparochie.

V-GB  Bauckje Siemens, dochter van Siemen Ritskes (IV-CS) en N Gosses, is gedoopt op donderdag 19 3 1682 te St. Annaparochie.

Wrsch. ook 6.12.1705 x Jan Daams te St. Ap., zie aut. 17.10.1718.

Bauckje trouwt op zondag 21 1 1720 te St. Annaprochie op 37-jarige leeftijd met Jan Jurriens Stroo. Jan, wonende te St. Annaparochie.

Beiden v. st. Ap.

Van Jan en Bauckje zijn drie kinderen bekend:

1  Fopkie Jans Stroo is gedoopt op zondag 29 9 1720 te St. Annaparochie.

2  Jurjen Jans Stroo is gedoopt op zondag 10 1 1723 te St. Annaparochie.

3  Ritske Jans Stroo is gedoopt op zondag 29 6 1727 te St. Annaparochie.

V-GC  Korsje Siemens, dochter van Siemen Ritskes (IV-CS) en N Gosses, is gedoopt op donderdag 16 9 1688 te St. Annaparochie.

Korsje trouwt op woensdag 1 7 1711 te St. Annaparochie op 22-jarige leeftijd met Cornelis Arjens, zie VII-BX.

Beiden v. St. Ap.

V-GD  Wybren Clases, zoon van Claas Ysbrands (IV-CT) en Dieuwke Taekes, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 143. Hyp.bk 24.1.1733/23.7.1720 e.l. huisl. op Oost v. St. Ap. huren plaats v. Chr. Middagten, reeds bij hen bewoond; id. 24.1.1733/3.5.1732 id.
Hyp.bk 26.10.1762/31.1.1752 Jelle Ysbrands en Maayke Wybrens als mede-erfgenamen v. hun grm. Dieucke Taekes.

Wybren trouwt op zondag 4 3 1708 te St. Annaparochie met Sytske Jelles.

Van Wybren en Sytske zijn drie kinderen bekend:

1  Jelle Wybrens, zie VI-HU.

2  Maaike Wybrens, zie VI-HV.

3  Ysbrand Wybrens, zie VI-HW.

V-GE  Grietje Clases, dochter van Claas Ysbrands (IV-CT) en Dieuwke Taekes.

Hyp.bk 11.12.1762/id. Griet Clases o. Vrp. inz. huurschuld, ziet af van huurrecht van sate van mevr Grovestins.

Grietje trouwt op zondag 11 3 1725 te St. Annaparochie (1) met Jan Clases. Jan is overleden voor woensdag 21 7 1751.

Bnr 203. Hyp.bk 26.10.1762/31.1.1752 Boyen Jans hsm St. Ap. en Wytske Jans e.l. (x Vrp. 19.5.1748, hij v. Vrp.) zijn sch. a. Jelle Ysbrands en Maayke Wybrens als mede-erfgen. v. grm. Dieucke Taekes; Boyen Jans laat dr Dieucke dopen. Hyp.bk 23./19.2.1763 Claas Jans te Vrp. en Boyen Jans St. Ap. hebben Grietje Clases wed. Gerrit Tjeerds elk een koe bijgezet gekocht in het boelgoed dd 21.12.1762.
Recesbk 3.2.1721 Claas Ysbrands en Pier Fransen, huislieden a.d. Hereweg (Hallum) en o. St. Ap., cur. nagel. dr v. Jan Clasen.

Beiden v. St. Ap.

Grietje trouwt op zondag 5 11 1752 te Vrouwenparochie (2) met Gerrit Tjeerds. Gerrit, schipper, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor woensdag 15 12 1762.

Bnr 203, 245. Hyp.bk 15.12.1762/id. Sytske Gerbens (x Sipke Beernts, huism. o. St. Jp.) als grootmoeder en voogdesse over de minderj. kk. v. wln. Gerrit Tjeerds doet afstand van de door hem nagel. boedel t.b.v. de cred. Aut. 19.12.1762 id. en 11.2.1774 Corn. Steensma, schoolmr. St. Jp. en Joh. Leenderts Gorter hsm. o. Wier cur. HB64/944 18.7.1774 rek. d. Joh.L. Gorter, Geertje tr. Leendert Arjens mr metselaar St. Jp.
1749 St. Jp. snikschipper 2+4 14.17.0.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Geertie Walings.<184,185>

Beiden v. Vrp.

V-GF  Jannichie Clases, dochter van Claas Ysbrands (IV-CT) en Dieuwke Taekes.

Jannichie trouwt op zondag 16 6 1726 te St. Jacobiparochie (1) met Willem Dirks, zie V-DJ.

Jannichie trouwt op zondag 29 12 1737 te St. Jacobiparochie (2) met Sjoerd Walings, zoon van Waling Sjoerds en Sijtske Gerbens.

Bnr 40, 48 en 50. 1738/48 gebr. nr.12 27 7/8 m. m. hs en sch. (eigenr Willem Dircks kk.), 1748 met Willem Dirks kk. gebr. nr.24, 1758 alleen gebr. nr.24 en nr. 28.
Hyp.bk 2.12.1745/4.5.1737. Hyp.bk 5.2.1753/8.1.1753 Sj.W. en J.Cl. e.l. huisl. o. St. Jp. sch. a. Feycke Clasen, huism. Nw Bildt O. St. Jp. als cur. over kk. uit 1e huw J.Cl. 1749 St. Jp. sobere boer 4+4 51.18.0.

Sjoerd was eerder waarschijnlijk gehuwd (1) met Trijntje Willems.<186>

Beiden v. St. Jp., hij wednr.

V-GG  Maike Clases, dochter van Claas Ysbrands (IV-CT) en Dieuwke Taekes.

Maike trouwt op zondag 26 1 1710 te St. Annaparochie met Jarich Dirks, zie V-DG.

V-GH  Wytske Clases, dochter van Claas Ysbrands (IV-CT) en Dieuwke Taekes.

Wytske trouwt op zondag 5 5 1715 te St. Annaparochie met Willem Dirks, zie V-DJ.

V-GI  (?)Gerrit Gerrits, zoon van Tryntje Gerrits (IV-CV) of Gerrit Ysbrands.

Bnr 144. 1728 St. Ap. nr. 20.

Van (?)Gerrit en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  (?)Pieter Gerrits.

Bnr 144. 1738 St. Ap. gebr. nr. 20

V-GJ  Wytske Gerrits, dochter van Gerrit Ysbrands (IV-CV) of Tryntje Gerrits.

Wytske trouwt op zondag 19 4 1711 te St. Annaparochie (1) met de hoogstens 28-jarige Jacob Sybrens, zoon van Sybren Reiners en Geertie Jacobs. Jacob, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1682 of 1683.

Bnr 138. 1718 St. Ap. gebr. nr.IV.
Aut. 1.1.1721 DG en cur. k. Gerrit Ysbrands en Trijntje Gerrits.

Beiden v. St. Ap.

Van Jacob en Wytske is een kind bekend:

1  (?)Geertje Jacobs, zie VI-HX.

Wytske trouwt op zondag 28 1 1725 te St. Annaparochie (2) met Jan Andries, zoon van Andries N.. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 19.11.1738/26.6.1736 e.l. o. St. Jp. huren sate gr. 43 ¾ mg. op NwB o. St. Jp. van Aart Stevens Heslama,reeds bij huurders in gebruik; id. 6.12.1738 30.10.1725 e.l. te St. Ap.huren sate gr. 29¾ mg van Dieucke P. Hoogstra wed. Braam; id. 14.9.1740/23.6.1731 e.l. St. Ap. sch. a. Lijsbet Wijgers wed. Wilke Andries St. Ap.

Jan was eerder gehuwd (1) met Arjaantje Gerrits.<187>

Beiden v. St. Ap.

V-GK  Neeltje Cornelis, dochter van Cornelis Ysbrands (IV-CX) en Trijntje Jacobs Kuiken (VI-KE).

Neeltje trouwt op zondag 27 5 1725 te Oudebildtzijl (1) met Sipke Siebrens, zie V-FV.

Neeltje trouwt op zondag 10 6 1736 te Vrouwenparochie (2) met Rienk Reins. Rienk, wonende te Vrouwenparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor dinsdag 29 6 1751.

Bnr 2, 217. 1738 Vrp. eigenr n.u. met Jacob Corn.en gebr. alleen nr.13. 1748 St. Jp. nom.ux eigenr 1/2 nr. 19. 1748 Vrp. gebr. nr.13 31 1/2 m. m. hs en sch.
Aut. 29.6.1751 e.l. ovl. St. Jp. cur. Rintie Annes St. Jp. ovl., Abe Cornelis, koopman St. Jp. nieuwe cur. met Tjerk Clasen, St. Jp. Aut. 13.3.1764 cur. k. Pieter Clasen Koning, ontv. Aut. 29.6.1751 e.l. ovl. Gerrit Stevens cur.
HB61/300 5.7.1751 inv. sth. Rinnigje Arjens, Feyke Clasen, hsm. NwB o. St. Jp. en Rintje Annes, mr bakker St. Jp. cur. Rein Rienks; sate oud gepacht land gr. 24 m. en pol buitenland ± 12m., eigen a. Rinnigje en haar broer Dirk Arjens, 7 mg. land o. Min.ga., zilver met initialen. HB61/328 1.9.1751 sch. en d., Gerrit Stevens cur. act.div. HB61/507 18.11.1753 rek. d. Rintie Annes. HB62/341 2.3.1756 rek. d. Rintje Annes.HB63/253 17.9.1761 rek. d. Abe Cornelis, koopman St. Jp. HB63/604 17.3.1767 rek. d. Abe Corn.

Rienk was later gehuwd (2) met Rinnigje Ariens.<188,189>

Hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

V-GL  Jan Cornelis, zoon van Cornelis Ysbrands (IV-CX) en Trijntje Jacobs Kuiken (VI-KE), boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor maandag 29 4 1765.

Bnr 214. 1738 met Gerrit eigenr en alleen gebr. nr.31.1748 met de kk. v. Gerrit Corn. eigenr en alleen gebr. nr.31 35 1/2 m. m. hs en sch.1758 eigenr 1/2 en gebr. geheel nr.31, 1768 de kk. id.
DG. Aut. 25.9.1749 als oom cur. kk. Grietje Corn. Aut. 29.4.1765 J.C. ovl., cur. kk. Sybren Sipkes DG Vrp. en Claas Ydses, Ternaard (excuseert zich).
HB67 13.5.1765 inv. sth. J.C. hsm. o. Vrp. 3 kk. uit 1e en 2 uit 2e huw. HB63/468 5.7.1765 rek. d. Sybren Sipkes, hsm. Vrp., cur. kk. Jan Cornelis i.l. hsm. o. Vrp., die cur. was van kk. van zijn zuster Grietje Cornelis; alleen Claasje nog minderjarig, Dirk Dirk Jentjes (wordt hiermee toch Dirk Dirks de Jong bedoeld?) en Cornelis Reinders nieuwe cur. v. Claasje.HB64/1 20.10.1767 rek. d. Sybren Sipkes, obligatie t.l.v. Tiete Tietes.
Vlgs hs Lont 1e x Claasje N. en 2x Antje Jeltes.

Jan trouwt op zondag 6 2 1729 te Vrouwenparochie (1) met Mintje Ockes, dochter van Ocke Hayes en Sytske Thomas.

Beiden v. Vrp.

Jan trouwt op maandag 21 5 1736 te Vrouwenparochie (2) met Jancke Idses.

Zij v. Ternaard

Van Jan en Jancke zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis Jans, zie VI-HY.

2  Klaasje Jans, zie VI-HZ.

3  Neeltje Jans, zie VI-IA.

Jan trouwt op zondag 11 8 1754 te Vrouwenparochie (3) met Antje Jelles.

Beiden v. Vrp.

Van Jan en Antje zijn twee kinderen bekend:

4  Trijntje Jans, zie VI-IB.

5  Gerrit Jans, zie VI-IC.

V-GM  Jannichie Cornelis, dochter van Cornelis Ysbrands (IV-CX) en Trijntje Jacobs Kuiken (VI-KE).

Jannichie trouwt op woensdag 2 3 1729 te Vrouwenparochie met Jacob Tjerks. Jacob, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 141, 200. Hyp.bk 27.8.1732/24.5.1730 Jannichie Corn. vr. v. Jacob Tjerks hsm. o. St. Ap. verk. 4 mg oud gep. billand in de Zdh. v. St. Jp.aan Frans Allerts en Fokeltje Jacobs. Hyp.bk 15.10.1745/31.5.1731 e.l. huisl. o. St. Ap. sch. a. Jan Jacobs hsm. o. Hallum inz. 3 e termijn koopsom sate lands op NO v. St. Ap. (S. nr 23) gek. v. Korsje Symons wed. Corn. Arjens i.l. hsm. o. St. Ap.

Hij v. Berl., zij v. Vrp.

Van Jacob en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1  Tjerk Jacobs, zie VI-ID.

2  Trijntje Jacobs is geboren in 1730, zie VI-IE.

V-GN  Jacob Cornelis, zoon van Cornelis Ysbrands (IV-CX) en Trijntje Jacobs Kuiken (VI-KE), boer, wonende te Wier.

Bnr 217. 1728 Vrp. met Sipke Sybrens n.u. nr. 13.1748 met Sybren Sipkes eigenr nr.13.1758 eigenr nr.13, 1768/78 de wed. id. 1788 de erven id. en gebr.
Boer op sate “De Winkel”.
Hs Lont: zonder kk. ovl. E.l. testeren 8.5.1751 (S. B65L/569 e.v.), uit de bijbehorende rechtzaak blijkt Johannes Meinderts gebruiker is geweest van nr 13, huurcontract dd.12.1.1780.

Jacob trouwt op zondag 31 7 1729 te Vrouwenparochie met Janke Sybes Andringa.

Hij v. Vrp., zij v. Wier.

V-GO  Gerrit Cornelis, zoon van Cornelis Ysbrands (IV-CX) en Trijntje Jacobs Kuiken (VI-KE), is overleden voor 1748.

Bnr 214. 1738 Vrp. met Jan eigenr nr.31. 1748 de kk.
Aut. 18.1.1753.

Gerrit trouwt op zondag 8 11 1739 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 21-jarige Antje Jans Kuiken, zie VI-EV.

Hij v. Wier, zij v. St. Jp.

Van Gerrit en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Gerrits Wijngaarden is geboren 1739 of 1740, zie VI-IG.

2  Feikje Gerrits Wijngaarden, zie VI-IF.

V-GP  Grietje Cornelis, dochter van Cornelis Ysbrands (IV-CX) en Trijntje Jacobs Kuiken (VI-KE), is overleden voor donderdag 25 9 1749.

Grietje trouwt op zondag 2 10 1729 te Vrouwenparochie (1) met Reinder Ockes, zoon van Ocke Hayes en Sytske Thomas. Reinder, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 26 6 1746.

Bnr 249250. 1728/38 gebr. 9m.461. in nr. 22 k.5 en nr.23 k.4.1748 id. de wed.
Aut.25.6.1746 en 25.9.1749 HB61/621 rek. d. Jan Corn. hsm. Vrp., Allert Willems mede cur. HB62/284 21.12.1758 rek. d. Jan Corn., hsm. Vrp. Lidm. DG. Recesbk 9.5.1740 hsm. NwB. o. Vrp. en adm. diaken Doopsgez. Gem. St. Ap. en OBZ.
NB In de aantekeningen van wln Joh. Hoogland (in bezit van Alco de Jong NBD, St. Ap.) komt Reinder voor als R.O. de Pet maar zonder bronvermelding.

Beiden v. Vrp.

Van Reinder en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  (?)Mintje Reins, zie VI-IH.

2  Sytske Reinders is geboren 1735 of 1736, zie VI-II.

3  Trijntje Reinders is geboren 1740 of 1741, zie VI-IJ.

4  Cornelis Reinders de Jong is geboren 1746 of 1747, zie VI-IL.

Grietje trouwt op zondag 14 8 1746 te Vrouwenparochie (2) met Jan Douwes, zoon van Douwe Heres en Claeske Taekes. Jan, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor donderdag 25 9 1749.

Aut. 25.9.1749 cur. Jan Corn., huism. o. Vrp., oom en Allert Willems DG, beh. oom. Aut. 5.6.1765 cur. over Claasje Jans zijn Dirk Dirk Jentjes en Cornelis Reinders beiden DG. HB61/184 25.9.1749 inv. boedel Jan Douwes en Gr. Corn.

Hij v. Finkum, zij v. Vrp.

Van Jan en Grietje is een kind bekend:

5  Claasje Jans is geboren 1746 of 1747 te Vrouwenparochie, zie VI-IK.

V-GQ  Maartje Cornelis, dochter van Cornelis Ysbrands (IV-CX) en Trijntje Jacobs Kuiken (VI-KE).

Maartje trouwt op zondag 24 8 1732 te St. Jacobiparochie met Steven Lourens, zie VII-MD.

Beiden v. St. Jp.

Van Steven en Maartje zijn twee kinderen bekend:

1  Lijntje Stevens, zie VI-IM.

2  Lourens Stevens, bakker, wonende te Tzummarum.

V-GR  Arjen Gerrits, zoon van Gerrit Arjens (IV-CY) en (?)Grietje Ysbrands, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 115, 136. 1738/48 gebr. nr.7 (?), 30m.500r. m. hs en sch. (eigenr fam. Mahui). 1758 gebr. nr.12.
Hyp.bk 9.6.1738/30.4.1738 A.G. hsm. OBD o. St. Ap. en Trijntje Gerrits x Jan Martens hsm. Min.ga erfgen. v. vader Gerrit Arjens i.l. hsm. OBD o. St. Ap.
Recesbk 9.12.1765 Tj.v.d.Feen zegt huur op van sate aan AG. en A.F.

Arjen trouwt op zondag 3 5 1739 te St. Annaparochie met de 23-jarige Arjaantje Feddes, dochter van Fedde Feddes en Trijntje Theunis Knechje. Arjaantje is gedoopt op donderdag 30 5 1715 te St. Annaparochie.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Van Arjen en Arjaantje zijn elf kinderen bekend:

1  Grietje Arjens, zie VI-IN.

2  Gerrit Arjens, gardenier, wonende te St. Annaparochie.

Procl.bk 30.4.1808.Hypbk 31.5.1792/8.8.1789.

3  Claas Arjens, zie VI-IO.

4  Tettje Arjens is gedoopt op zondag 19 1 1744 te St. Annaparochie, zie VI-IP.

5  Eernst Arjens is gedoopt op zondag 30 1 1746 te St. Annaparochie.

Tweeling met Fedde.

6  Fedde Arjens Wagenaar is gedoopt op zondag 30 1 1746 te St. Annaparochie, zie VI-IQ.

7  Trijntje Arjens is gedoopt op zondag 1 10 1747 te St. Annaparochie.

8  Anne Arjens is gedoopt op zondag 20 9 1750 te St. Annaparochie.

9  IJsbrand Arjens is gedoopt op zondag 17 9 1752, zie VI-IR.

10  Neeltje Arjens is gedoopt op zondag 17 11 1754 te St. Annaprochie, zie VI-IS.

11  Teunis Arjens Wagenaar is gedoopt op zondag 24 10 1756 te St. Annaparochie, zie VI-IT.

V-GS  Trijntje Gerrits, dochter van Gerrit Arjens (IV-CY) en (?)Grietje Ysbrands.

Trijntje trouwt op zaterdag 20 5 1724 te St. Jacobiparochie met Jan Martens. Jan, boer, wonende te Minnertsga.

Datum is att. hij v. Min.ga , zij v. St. Jp.

V-GT  Attie Barents Wassenaar, kind van Barent Wassenaar (IV-DC) en Tjerkje Lenerts (V-GW).

Attie trouwt op zondag 26 2 1758 te St. Annaparochie met de 29-jarige Mense Michiels, kind van Michiel Pieters en Trijntje Menses. Mense, schuitevoerder, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 27 6 1728 aldaar.

Datum is 1e procl.

V-GU  (?)Tetje Jans, dochter van Jan Martens (IV-DF), is gedoopt op vrijdag 15 5 1682 te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 12 12 1721. (?)Tetje werd hoogstens 39 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

In de inventaris van T.J. bevinden zich een reversaelbr. t.l.v. Pytter Jan Ernstes en een obl. t.g.v. Fokeltje Sybes wed. Jan Jan Ernstes, misschien Tetje een zuster van hen?

(?)Tetje trouwt op zondag 19 11 1713 te St. Annaparochie op 31-jarige leeftijd (1) met Gerrit Dirks, zoon van Dirk Dirks en Christina Hendriks. Gerrit, assistent gerecht, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zaterdag 28 5 1718.

HB55/295 8.2.1719 inv. t.h.v. Tettje Jans wed. G.D i.l. adsistent gerecht HB, nu x H.Cl., Keimpe Pieters mr decker is cur. kind, Christina Hendriks bestemoeder (aut. 8.2.1719). HB57/159 23.1.1727 rek. d. Keimpe Pieters. Procl.bk 2.3.1722 Hendrik Clases en zoon Cl. H. bij wln Tettie Jans en Keimpe Pieters als cur. v. Dirk Gerrits zn v. G.D. bij T.J. verk. huis c.a. op de Hoge buurt St. Ap. aan Melis Dirks c.u., Corn. Harmens wed. O., de reed v.d. hr Grietman Z. en Andries Pieters W. Recesbk 1.2.1717 adsistent en collecteur St. Ap.
Hyp.bk 16.1.1719/28.5.1718 de wed. heeft schuld.

Beiden v. St. Ap.

Van Gerrit en (?)Tetje is een kind bekend:

1  Dirck Gerrits is gedoopt op donderdag 20 12 1714 te St. Annaparochie.

(?)Tetje trouwt op zondag 5 2 1719 te St. Annaparochie op 36-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Hendrick Klases, zoon van Claes Barents en Rins Cornelis ’t Hoen (IV-BV). Hendrick, schoenmaker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 28 7 1695 aldaar.

HB55/300 12.12.1721 inv. sth. T.J., hsvr. H.Cl., mr schoenm., f. 308 sch. en d. dd. 29.1.1722, Willem Dircks is stv. H. Cl.
NB bij doop 2 kk. naam H.K. Voordewind, deze is in 1749 arbeider St. Ap. 3+2 15.5.0.

Hendrick was later gehuwd (2) met Antje Doens.<190,191>

Beiden v. St. Ap.

Van Hendrick en (?)Tetje zijn twee kinderen bekend:

2  Claas Hendriks is gedoopt op zondag 18 2 1720 te St. Annaparochie.

3  Sybrichje Hendriks is gedoopt op zondag 23 11 1721 te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 29 1 1722. Sybrichje werd hoogstens 2 maanden en 6 dagen.

V-GV  Tetje Lenerts, dochter van Leendert Theeuwes (IV-DH) en Attje Pyters.

Tetje trouwt op zondag 16 1 1718 te St. Jacobiparochie met Jan Allerts, zoon van Allert Jans en Maartie Franses. Jan, schipper, wonende te St. Jacobiparochie.

Aut. 20.11.1732 als oom cur. k. Trijntje Allerts, OBD o. St. Jp.

Beiden v. St. Jp.

V-GW  Tjerkje Lenerts, dochter van Leendert Theeuwes (IV-DH) en Attje Pyters, is overleden voor vrijdag 19 6 1750.

1728 ongeh.

Tjerkje trouwt op zondag 8 8 1728 te St. Annaparochie (1) met Barent Wassenaar, zie IV-DC.

Tjerkje trouwt op zondag 2 4 1741 te St. Annaparochie (2) met Fetse Jacobs Fedder, zoon van Jacob Caspers Fedder. Fetse, tuinier en boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie.

Bnr 58. 1749 St. Ap. tuinier wint de kost 3p. 24.18.0. Hyp.bk 26.3./9.2.1756 boerderij wordt verkocht aan Geertje Lous wed. Rutger Symens o. Menaldum (S. St. Jp. nr 39), procl.bk 26.4.1756.

Fetse was later gehuwd (2) met Antje Stevens (zie VI-EP).<192,193>
Fetse was later gehuwd (3) met Trijntje Dirks.<194>

Datum is 1e procl. beiden v. St. Ap.

Tjerkje was gehuwd (3) met Tjerk Jacobs.

V-GX  Teves Lenerts, zoon van Leendert Theeuwes (IV-DH) en Attje Pyters, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden voor 1738.

Bnr 9. 1728 gebr. 36 m. in nr.16 k.53 en 2m.450r. in nr.17 k.52.1738 de wed. en gebr. nr.10.

Teves trouwt op zondag 7 12 1732 te St. Jacobiparochie met (?)Rinsje Gerrits, dochter van Gerrit Jacobs en Tjerkje Gerrits.

Beiden v. St. Jp.

Van Teves en (?)Rinsje is een kind bekend:

1  Atje Teewes, zie VI-IU.

V-GY  Claasje Lenerts, dochter van Leendert Theeuwes (IV-DH) en Attje Pyters, is geboren 1704 of 1705.

Claasje trouwt op zondag 18 7 1728 te St. Jacobiparochie op hoogstens 23-jarige leeftijd met Jacob Joris, zie VII-MK.

Beiden v. St. Jp.

V-GZ  Lijsbet Leenderts, kind van Leendert Theeuwes (IV-DH) en Attje Pyters, is geboren 1706 of 1707.

Lijsbet trouwt op zondag 24 2 1732 te St. Annaparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Claas Lourens, zie VIII-X.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Claas en Lijsbet is een kind bekend:

1  Claas Clases Postma is geboren in 1732, zie VI-IX.

Lijsbet trouwt op zondag 4 1 1739 te St. Jacobiparochie op hoogstens 32-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Reinder Clases Wassenaar, zie VIII-E.

Van Reinder en Lijsbet zijn twee kinderen bekend:

2  Amerens Reinders Wassenaar, zie VI-IV.

3  Jannigje Reinders Wassenaar, zie VI-IW.

V-HA  Jannichje Lenerts, dochter van Leendert Theeuwes (IV-DH) en Attje Pyters, is geboren 1708 of 1709.

Jannichje was gehuwd (1) met (?)Pieter Binnerts, zoon van Binnert Pieters. (?)Pieter, wonende te St. Annaparochie.

Van (?)Pieter en Jannichje zijn twee kinderen bekend:

1  (?)Atje Pieters, zie VI-JB.

2  Leendert Pieters is gedoopt op zondag 28 8 1735 te St. Annaparochie, zie VI-JC.

Jannichje trouwt op zondag 4 8 1737 te St. Annaparochie op hoogstens 28-jarige leeftijd (2) met Meindert Tjebbes, zoon van Tjebbe Clases en Jouck Meinerts. Meindert, boer, wonende te St. Annaparochie.

1738/48/58/68 gebr. nr.13 k.24.

Beiden v. St. Ap.

Van Meindert en Jannichje zijn vier kinderen bekend:

3  Pieter Meinderts, zie VI-IY.

4  Tjebbe Meinderts, zie VI-IZ.

5  Joukje Meinerts.

6  Maartje Meinderts, zie VI-JA.

V-HB  Pieter Leenderts, zoon van Leendert Theeuwes (IV-DH) en Attje Pyters, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1710 of 1711.

Bnr 8 en 10. Zoon v. Leendert Teeuwes? Zeer wrsch. wel, gebr. land in zelfde kavel. Huism. OBD. o. St. Jp. 1738 gebr. 14 m. in nr.17 k.52.1748 St. Jp. gebr. nr.1.

Pieter trouwt op zondag 22 3 1733 te St. Jacobiparochie op hoogstens 22-jarige leeftijd (1) met Amerens Walings Wassenaar, zie VII-I.

Beiden v. St. Jp.

Pieter trouwt op zondag 30 4 1741 te St. Jacobiparochie op hoogstens 30-jarige leeftijd (2) met Welmoed Jetses, dochter van (?)Jetse Gerrits en Houkje Pieters.

Welmoed was later gehuwd (2) met Hendrik Jeltes.<195..200>

Beiden v. St. Jp., hij wednr.

V-HC  Steven Lourens Buyrtie, zoon van Lourens Jacobs Buyrtie (IV-DJ) en Trijntie Stevens, koopman, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1596 of 1597.

Aut. 9.10.1639(1630?) Joris Hendricks, oom DG curator over de kk. GJ2009/217. Hyp.bk 29.2.1636/1.6.1629 levert wollen lakens.
Hyp. bk. 20.6.1653/23.4.1642 wrsch. te Lwd: S.L. te Lwd in de “Roo Haen” . Recesbk 31.3.1645 koopman.
Recesbk 9.6.1628 Arien Jacobs Lont is sch. a. Steven Lourens, snijder.

Steven was gehuwd (1) met Syu Hendricks, dochter van Hendrick Joris en Hiltie Cornelis. Syu is overleden voor zondag 9 10 1639.

Van Steven en Syu zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntie Stevens Buyrtie is geboren 1623 of 1624.

2  Hendrick Stevens Buyrtie is geboren 1631 of 1632.

Steven trouwt op vrijdag 16 9 1639 te Gerecht Het Bildt op hoogstens 42-jarige leeftijd (2) met Marytie Jacob Selis.

Hij v. St. Ap., zij v. Leeuwarden.

V-HD  Jannichie Jans, dochter van Jan Clases (IV-DK) en Trijntie Claes Oldaens.

Hyp.bk 2.11.1648/27.5.1642 wrsch. getr. met Gerrijt Keth, burgemr Harlingen, Gerrijt is mede-erfgen. v. Jannichie Ariens Scheyff.

Jannichie trouwt op woensdag 11 2 1626 te Harlingen met Gerryt Keth, zoon van Dirck Willems Keth en Hadewij Willems. Gerryt, wonende te Harlingen, is overleden in 1655.

Bnr 65, 73, 151. Hyp.bk 2.11.1648/27.5.1642 burgemr Harl. 1638 Gerrit Dircks Keth met Claas Corn. en Gijsbert Clasen pachter k.29 NwB., erfgen. v. Jannichie Ariens Scheyff.
Gerrit Dircks K. burgemr Harlingen 1627/32.

Hij v. Harl., zij v. St. Ap.

Van Gerryt en Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1  Theodorus Keth, wonende te Harlingen.

Hyp.bk 18.3.1671/15.11.1670 Theodorus Keth. oud burgemr. Harl. noemt Jan en Pieter Pieters Oldaens zijn neven en heeft elk 5000 gld gelegateerd.

2  Trijntje Gerrits Keth is gedoopt op donderdag 31 8 1628 te Harlingen.

V-HE  Claesie Jans Oldaens, dochter van Jan Clases (IV-DK) en Trijntie Claes Oldaens.

Hyp.bk 19.6.1637/19.5.1636 Pieter Ariens en Claesie Jans Oudaens e.l. Harl.; hyp.bk 16.2.1650/29.11.1649 Hendrick Dircks en Cl. Jans Oudaens e.l. Harl. kopen 1/4 v.d. 44e kavel NwB. Procl.bk 15.5.1654 Cl.J.O. ( x H.D.) verk. 46 pm. in k. 43 m. hs en sch. ( de erven Arien Claesen O en erven Antie Goses Z. Schwartzenberg W.) en 14 pm in k. 41 zonder huis (secr. Wijngaarden en Hessel Reyners O, Lijsbet Corn. wed. Arien Gerbens Z, Jannichie Hendricks wed. Arien Clasen W , de vaart en zeedijk N.), koper Gerrit Keth old burgemr Harl.; id. 24 pm in k. 44 zonder huis, zelfde koper, de verkopers wonen op Het Bildt.

Claesie trouwt op vrijdag 20 10 1628 te Gerecht Het Bildt (1) met Pieter Ariens, zie V-BG.

Claesie was gehuwd (2) met Hendrick Dircks.

Recesbk 15.5.1654 Claasje Jans Oudaans x Hendrick Dirks haar tegenw. man, eerder x Pyter Ariens, kk. Joris en Pyter Pyters, verkopen sate o. St. Jp. 46 mg in 43e k. HB22 14.5.1655 H.D. en Cl.J. e.l. NwB.

V-HF  Neeltie Ariens, dochter van Arien Clases (IV-DL) en Jannichie Hendricks (V-BA), is geboren rond 1631, is overleden voor dinsdag 21 6 1707. Neeltie werd hoogstens 76 jaar.

Hyp.bk 13.5.1689/7.4.1677 Neeltie Arien Clases St. Jp. 2e x getr. met Gerrit Pyters ? HB50/163v. 21.6.1707 inv. sth. Neeltie Ariens OBD o. St. Jp., wednr. G.P., Gerrit Dircks als vom. v. Pieter Gerrits., alle erfgen. v. N.A. genoemd.

Neeltie trouwt op donderdag 12 5 1650 te St. Jacobiparochie op ongeveer 19-jarige leeftijd (1) met Claes Ariens, zie III-P.

Neeltie trouwt op donderdag 27 2 1670 te Gerecht Het Bildt op ongeveer 39-jarige leeftijd (2) met Gerrit Pieters.

Bnr 15. Hyp.bk 13.5.1689/7.4.1677 en 29.5./22.5.1689 G.P. en N.A.Cl. e.l. St. Jp.

Procl.bk 3e pr., hij v. OBZ., zij v. St. Jp.

Van Gerrit en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Gerrits.

2  (?)Antie Gerrits, zie VI-JD.

V-HG  Claas Ariens, zoon van Arien Clases (IV-DL) en Jannichie Hendricks (V-BA), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1633.

Hyp.bk 24/1.10.1665 Cl.A.Claesz. en W.A. Jacobs e.l. St. Jp. inz. achterstallige huur van sate en landen aan Simon Jans v. Losen.
1655 Claes Ariens VII (Fr.), niet zeker! 1670 Cl.A.Cl. nr.31 1/4 k.38. Procl.bk 28.2.1659 Cl.A.Cl. huurder plaats in k. 39 en 40. en wrsch. ook halve k. 38.

Claas was gehuwd met Willemtie Ariens, zie III-Q.

V-HH  Syuerd Ariens, zoon van Arien Clases (IV-DL) en Jannichie Hendricks (V-BA), wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1638 of 1639.

Bnr 19, 66. Wass.bk/163. Aut. 27.1.1649 ten onrechte Everd Ariens. Hyp.bk 17.7.1671/28.7.1670 e.l. en hyp.bk 18.8.1671/13.1.1669 Sioerd Ariens is borg voor zijn zr Neeltie A. wed. v. Claes Ariens. Procl.bk 28.3.1681 Jan en Sjoerd Arien Claes verk. 19 m. in k. 42 a. dr Joh. Siercksma c,s,, v. Wijngaarden W.. erven Steven Beerts O., NBD N en OBD Z., wordt geniaerd door v. Wijngaarden.

Syuerd trouwt op donderdag 22 11 1663 te St. Jacobiparochie op hoogstens 24-jarige leeftijd met Corsie Claeses, zie VI-KN.

Beiden v. St. Jp.

Van Syuerd en Corsie zijn twee kinderen bekend:

1  Aafke Sjoerds, zie VI-JE.

2  Arjen Sjoerds, zie VI-JF.

V-HI  Jan Ariens, zoon van Arien Clases (IV-DL) en Jannichie Hendricks (V-BA), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1641 of 1642.

Bnr 19, 66. Hyp.bk 29.6.1671 (S.bl.86) e.l. St. Jp. bezit met broer Sioerdt Ariens een plaetske buiten St. Jp.

Jan was gehuwd met Engeltie Pieters.

V-HJ  (?) (?)Jan Hendrick Clases, waarschijnlijk zoon van Hendrick Clases (IV-DM) en Jannichie Melis, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 57. 1655 J.H.Cl. nr. 39 menist.
HB37/136 2.3.1666 cur. over 2 voorkk. van Jan Tonis Gerbens. Hyp.bk 6.5.1669/4.5.1668 J.H. te St. Jp. mede voor mijn kk. bij Korsie Ariens mijn 1e vr., sate billands. Hyp.bk 29.4.1692/20.5.1671 Gerrit en Steven Ariens cur. kk. Jan Hendrick Claes.
HB39/165 e.v. 7.4.1669 en 12.5.1669 inv. en sch. en d. bij Jan Hendrick Claes, wonende bij Belkum o. St. Jp. a.d. Groene dijk, C.A. ovl. Ruurd Martens en Trijntie Eelkes kopen de boerderij.

(?)Jan trouwt op donderdag 25 5 1651 te St. Jacobiaprochie (1) met Corsie Ariens, zie III-T.

(?)Jan was gehuwd (2) met Grietie Jelles.

V-HK  Melis Hendricks, zoon van Hendrick Clases (IV-DM) en Jannichie Melis, boer, wonende te Vrouwenparochie, is overleden voor 1655.

Bnr 204. 1632/3 in k.28 N. totaal ± 15m.(v/h Minthie Wijgers), in 1638 gek. d. M.H. 1638 pachter in k.8 NwB. met Willem Dirks, 1640 15m.125r., 1655 wed. M.H. gebr. nr. VI eig. Geertsma.
Hyp.bk 10.5.1633 (blz.192 S.) e.l. Vrp., stede billands. Aut. 27.1.1649 DG en als neef cur. kk. Arien Claes Hendricks en Jannichie Hendrick Walings
Hyp.bk 30.6.1674/14.5.1661 W.A. wed. M.H. gest. m. Claes Aerts broeder, verk. a. Philips Pieters en Sipkie Tammes e.l. OBZ een huis met 1 mg land a.d. OBD o. Vrp., get. o.a. Steven Aerts broeder. HB40/88v. 27.11.1674 rek. d. Claas Aerts, St. Jp. cur.kk.
Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 66.10.-.

Melis trouwt op donderdag 10 12 1626 te Vrouwenparochie met Willemtie Aerts, dochter van Aert Claeses.

NB Als Aafje Melis een dr is van Willemtie dan is ze hoogst wrsch. een dr uit het 2e huwelijk van Aert Claeses.

Hij v. St. Jp., zij v. Vrp.

Van Melis en Willemtie zijn vijf kinderen bekend:

1  Steven Melis.

Aut. 9.2.1691 als neef cur. over kk. v. Claes Willems en Maertie Cornelis. HB49/133 15.5.1704 inv. sth. S.M. in pres. v. Antie Pytters, nagel. dr. v. Leentie Melis, Sijke Jetses, wed. Dirck Melis (ook kk.), Dirck en Waling Clasen bij absentie v.d. voogden v.h. stads weeshuis Harl., door aangeven v. Willemtie Pieters.

2  Dirck Melis, zie VI-JG.

3  Aert Melis.

4  Leentie Melis, zie VI-JH.

5  (?)Aafje Melis, wonende te Harlingen.

HB111 Ger. HB 29.1.1683 Aafje Melis jongedr te Harlingen contra Maritie wed. Abe lourens als universele erfgen. v.h. moeder Trijntie Stevens (Tr. Aarts).

V-HL  (?)Jannichie Hendrick Clases, kind van Hendrick Clases (IV-DM) en Jannichie Melis.

(?)Jannichie trouwt op donderdag 6 4 1651 te St. Jacobiparochie met de hoogstens 26-jarige Jan Thonis, zoon van Thonis Gerbrants en Ariaentie Cornelis Isselmonde. Jan is geboren 1624 of 1625, is overleden voor zaterdag 30 1 1666. Jan werd hoogstens 41 jaar en 30 dagen.

Wass.bk/173. HB36/167v. 1.2.1661 weesrek. Jan Tonis Gerbens, cur. kk. v. Arien Clases en Neeltie Dircks. HB37/67 30.1.1666 inv. sth. Jan Tonis Gerbens OBD o. St. Jp., huis, schuur etc. ± 21 mg Franeker land. Aut. 30.1.1666 beide cur. DG.en te Berlikum.
HB37/136 2.3.1666 sch. en d.: Gerben Tonis tot en Jan Hendrick Claes bij Belkum cur. 2 voorkk v. wln Jan Tonis Gerbens i.l. o. St. Jp. t.e.z. en Aefke Jans Tzietsa voor haar en als moeder v.h. kk. reeds bij voors. Jan verwekt of noch te verwekken (!) t.a.z. HB38/6.5.1668 weesrek. door Jan Hendricks met Tonis Walings wegens zijn vader Waling Claes. Hyp.bk 11.5.1671/22.5.1660 J.T. als cur. over Jan Ariens wk. v. Arien Clasen en Jannichie Hendricks i.t. e.l. St. Jp. HB42/148v. 12.10.1680 inv. en sch. en d. sth. J.T., Claes Corn. Huizum aangeh. oom, Reiner Claes ook aangeh. oom wkk., maar m.z. stv. kk. 2e huw. HB43/85 28.10.1681 inv. sth. A.G.T., voorkk Jan Tonis: Tuenis en Claas Jans (?). sch. en d. 21.6.1682 alleen sprake van Jan Jans. HB22 24.9.1666 Aefie Jans wed. J.T. vs Arien Thonis, St. Jp.

Jan was later gehuwd (2) met Aeffke Jans Tzietsa.<201,202>

Beiden v. St. Jp., hij zn v. Tonis Gerbens en zij dr v. Hendrick Clases.

Van Jan en (?)Jannichie zijn twee kinderen bekend:

1  Tonis Jans is geboren 1652 of 1653.

2  Claes Jans is geboren 1654 of 1655.

V-HM  (?)Arien Hendricks, zoon van Hendrick Clases (IV-DM) en Jannichie Melis, wonende te St. Jacobiparochie.

HB21 2.11.1646 Arien Hendrick Claes en Antie Cornelis e.l. mede namens kk. v. Corn. Symens en wln Neeltie Olferts, allen meerderj.

(?)Arien trouwt op vrijdag 20 2 1637 te Gerecht Het Bildt met de ongeveer 17-jarige Antie Cornelis, zie V-K.

V-HN  Lijsbeth Hendricks, kind van Hendrick Clases (IV-DM) en Jannichie Melis.

Lijsbeth trouwt op vrijdag 13 10 1628 te Gerecht Het Bildt met de 23-jarige Claes Gijsberts, zoon van Gijsbert Clases en (?)Anna Pyters (IV-AF). Claes, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren in 1605, is overleden 1665 of 1666. Claes werd hoogstens 61 jaar.

Bnr 151, 243. Wass.bk/168. Huwelijk recesbk. Gijsbert Claes vader. 1638 samen met Jelle Dirks erven pachter k.12 NwB.; 1638 samen met Jan Philips en Sjoerd Daams pachter k.13 NwB. (St. Ap.). 1629/30 Claas Gijsbert met Claas en Lenert Keympes pachter k.29 NwB., 1640 buiten 18m., 1655 Vrp. 3/4 k.12.menist.1670 Cl. Gijsberts kk.id. nr.15
Hyp.bk 26.3.1671/14.5.1664 Cl.G. Nw Bildt o.Vrp. en L.H.; id. 26.3.1671/2.6.1666 L.H. wed. Cl.G. met Corn.Claesen mijn zwager te Vrp., sch.a. Claes Corn. vrijgezel St.Ap. Hyp.bk 25.12.1637/14.5.1635 Cl.G. en El.H. e.l. Vrp. sch. a. Dirck Claes als oom en cur. v. wln Cornelis Claes nagel. kk., stede nieuw bed. billanden met huis en sch. Hyp.bk 26.3.1674/14.5.1664 e.l. op Nw Bildt o. Vrp. Recesbk 14.10.1644 ontv. NwB. Procl.bk 20.7.1663 Claes en Pieter Gijsberts en Boyen Gerrits c.u. kopen 1/4 v. 18m.215r. in k. 29 van Arien Gijsberts.
HB21 22.7.1644 Cl. G. ontv. NwB.

Recesbk 3.3.1628 procl. hij v. St. Ap., zij v. St. Jp., patroniem bruid Hendrick Claes.

Van Claes en Lijsbeth zijn twee kinderen bekend:

1  Neeltje Claeses, zie VI-JI.

2  Jannichie Claeses, zie VI-JJ.

V-HO  Claes Daem Clases, zoon van Daem Clases (IV-DO) en Marichie Clases, is overleden in 1694.

Bnr 37. 1698 St. Jp. Tjebbe, Steven en Claes Clasen en kk. v. Daam Cl. nr.14. (was dit in 1670 nr.15?!), 1708 Claes Clasen en de 3 kk. v. Steven Cl. 3/4 en
de kk. Daam Cl. 1/4 nr. 14; 1708 St. Ap. Cl.D. kk. eigenr 3m.250r. in nr.8 k.29. Flor.1708 de erven 26.528, 1718 id nu Beert Kuycken.
“de Oude” GJ 2009/243. Aut. 8 okt. 1649 Hendrik Willems, oom, cur. Jan Heerts, Vrp alleen dr Jannichie wordt genoemd betr. nalatensch. Dirck Claes Stevens..; aut. 21.9.1654 cur. Willem Jan Daems. HB35/141 weesrek. dd 16.9.1656 door Jan Heerts, Vrp. HB36/101v. 20.5.1659 rek. door Willem Jan Daems cur. wkk. inz. goederen aanbeërfd van hun oom Hendrik Willems. Hyp.bk 25.12./3.5.1637 Cl.D. en N. W. e.l. St. Ap. sch. a. Claes Cornelis, vrijgezel onse neve.3000 cg. Hyp.bk 3.5./28.3.1653 e.l. te St. Ap. kopen boerderij met ± 27 mg oud billand o. St. Jp. van Ph.Ph. v.d. Mey , wednr v. Trijntje Pieters, naastl. Dirk Willems ten Z en Joris Jacobs ten N., de weg ten. O.
Hyp.bk 13.2.1688/9.3.1661 Cl.D. en T.T. e.l. St. Jp. HB45/50 z.d. (1e helft 1694) inv. sth. Claas Daams OBD o. St. Jp. kk. Tiebbe, Steven en Claas en Antie Clases is de wed. en moeder v. kk. v. Daam Clases; een boerderij met 26 mg gep. oud l. gekocht 28.3.1653 van Flips Flipsen.
Procl.bk 21.9.1716 Beert Arjens c.u. b.b. en c. op sate lands gr. 27 mg oud gep. land o. St. Jp. gek. v. Oene Sioukes, mr metselaar Lwd. x Jancke Wybes (die 1e x Steven Clases, waarbij kk.) voor 3/8, de kk. v. Claas Daams voor 3/8 en Claas, Tjebetje, Arjen en Claas kk. v. Antie Daams (m.z.KLases) bij wln Daam Clases voor 2/8.
Aut. 24.8.1688 DG en als oom cur. wk. Aeltie Nannes en Jan Johannes.

Claes trouwt op vrijdag 13 3 1637 te het Bildt (Ger.) (1) met Neeltje Willems, zie VI-CQ.

Beiden geb. te St. Ap.

Van Claes en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Willem Clases, wonende te St. Jacobiparochie.

HB42/95 29.4.1680 inv. sth. Ariaaantie Willems (x Jan Heerts), Willem Clases voor hem zelf en Claes en Willem Daems als cur. v. Jannichie en Trijntie Clases, elk voor 1/3 erfgen. v. Ar.W. HB23 14.7.1684 e.l. OBD o. St. Jp.

Willem trouwt op vrijdag 9 11 1663 te Vrouwenparochie met Aeghje Lieuwes.

2  Jannichie Clases is geboren 1640 of 1641.

Jannichie trouwt op donderdag 27 11 1659 te Hallum op hoogstens 18-jarige leeftijd met Simon Joostes.

Aut. 3.5.1680. Claes Daems (grv.?) en Willem Daems, oude omen en cur. om met Jan Heerts en verdere erfgen. v. Ariaentie Willems sch. en d. te maken. HB36/133 14.6.1660 sch. en d. + rek. Jan Heerts t.e.z. en S.J. x Jannichie Clases t.a.z. Wass.bk/192.

3  Trijntje Clases is geboren 1634 of 1635, is overleden voor vrijdag 3 5 1680. Trijntje werd hoogstens 45 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Trijntje was gehuwd met Berent Ariens.

Aut. 3.5.1680 cur. Claes Daems en Willem Daems DG oud-ooms.en 19.5.1681 hier naam Barent A., cur. Willem Clasen St. Jp. neef.
HB42/95 29.4.1680 inv. sth. Ariaantje Willems (x Jan Heerts), in de marge Neeltie Berents voor 1/5 erfgen. v. Trijntie Clases kwiteert 13.5.1687 voor ontvangst van haar erfdeel (via har moeder) v. Ar.W.

Claes trouwt op vrijdag 18 3 1650 te Gerecht Het Bildt (2) met Tiebbetje Tiebbes, dochter van Tiebbe Claeses en Ariaentie Jans.

HB33/143v. rek.t1.7.1649 door Joh. Sipkes cur. v. T.T. met hvr. Ariaentie Jans als stiefvader en moeder v.T.T. inz. vaderl.goed.; bestevader T.T. was Claes Claeses; er tekent ook een Claes Claeses. Wass.bk/171. Vlgs aut. 8.5.1637 T.T. 6jr doch dit kan niet.

Van Claes en Tiebbetje zijn vier kinderen bekend:

4  Tiebbe Clases.

5  Steven Clases, zie VI-JL.

6  Daem Clases, zie VI-JO.

7  Claes Claes Daems, zie VI-JP.

V-HP  Willem Daems, zoon van Daem Clases (IV-DO) en Marichie Clases, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 130. 1670 nr.6 (menist).
DG Aut. 3.5.1680 oudoom kk. v. Jannichie Clases en Simon Joostes. HB42/95 29.4.1680 te St. Ap. cur. kk. Ariaantje Willems (x Jan Heerts).

Willem trouwt op donderdag 31 1 1658 te St. Annaparochie met (?)Lijsbet Jacobs, dochter van (?)Jacob Ritskes Mouthaan en Tial Ariens.

Beiden v. St. Ap.

Van Willem en (?)Lijsbet zijn drie kinderen bekend:

1  (?)Tjaltie Willems, zie VI-JQ.

2  (?)Daam Willems, zie VI-JR.

3  (?)Maertie Willems, zie VI-JS.

V-HQ  Jantie Daems, dochter van Daem Clases (IV-DO) en Marichie Clases.

Jantie trouwt op vrijdag 6 4 1646 te Vrouwenparochie met Ysbrand Willems. Ysbrand, wonende te Marrum en te Hallum.

Hyp.bk 3.5.1669/12.5. 1660 of 1666.

Datum is 1e procl. hij v. Marrum, zij v. Vrp., getr. te Marrum.

V-HR  Corsie Jans (Kuiken), dochter van Jan Jacobs (Kuiken) (IV-DQ) en Dieuwer Ariens (Slim) (V-W), lakenkoperse, is overleden voor maandag 20 9 1694.

HB45/90v. 20.9.1694 inv. sth. C.J. wed. J.W., St. Jp., veel namen van debiteuren.

Corsie trouwt op dinsdag 11 11 1659 te Gerecht Het Bildt met Jacob Wouters, zoon van Wouter Hendricks en Lijntie Jacobs. Jacob, wonende te Leeuwarden.

Hyp.bk 10.3.1703/25.2.1701 erfgen. v. J.W. en C.J. i.t. e.l. te L’den; id. 27.10.1723/20.1.1722 alle kk en partners worden genoemd. Bij de inv. v. Corsie Jans veel land en huizen te Lwd o.a. 1/5 v.e. sate eigen land a.d. OBD o. St. Jp.(gebr. Dirk Melis) afgekomen van Jac. W. en een huis bij de Sacramentsstr., gelegateerd aan Joris Jacobs, de zn. v. Jacob en Corsie, door w. Joris Jacobs. BP500/23 in 1646 verkocht Hendrick Clases de boerderij aan Joris Jacobs, lakenkoper te Lwd.

Hij v. Lwd, zij v. St. Jp.

Van Jacob en Corsie zijn zeven kinderen bekend:

1  Dieuwke Jacobs, zie VI-JT.

2  Lijntie Jacobs, zie VI-JU.

3  Berber Jacobs, zie VI-JV.

4  Lijsbet Jacobs, zie VI-JW.

5  Joris Jacobs, zie VI-JX.

6  Trijntje Jacob Wouters, zie VI-JY.

7  (?)Jan Jacob Wouters, zie VI-JZ.

V-HS  Trijntie Jans (Kuiken), dochter van Jan Jacobs (Kuiken) (IV-DQ) en Dieuwer Ariens (Slim) (V-W), is overleden voor maandag 1 4 1669.

Trijntie trouwt op woensdag 29 3 1651 te Gerecht Het Bildt met Jacob Hendricks van der Mey, zie VI-BR.

Van Jacob en Trijntie is een kind bekend:

1  Jacob Jacobs van der Mey is geboren 1652 of 1653.

V-HT  Willemtie Jans (Kuiken), dochter van Jan Jacobs (Kuiken) (IV-DQ) en Dieuwer Ariens (Slim) (V-W), is overleden voor vrijdag 16 2 1680.

Willemtie trouwt op donderdag 21 6 1663 te St. Jacobiparochie met Jacob Clases. Jacob is overleden voor vrijdag 16 10 1693.

Bnr 52. Aut. 16.10.1693 Jan Ariens Kuycken, neef, cur. kk. HB45/121 2.11.1694 rek. d. Clasie Willems wed. Arien Jans i.l. cur. Procl.bk 16.2.1680 Jacob Clasen te Winsum verk. land in k. 34 (vrouw Willemtie Jans ovl.).

Van Jacob en Willemtie zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntie Jacobs is geboren 1671 of 1672.

2  Jan Jacobs is geboren 1673 of 1674.

V-HU  Antje Jans (Kuiken), dochter van Jan Jacobs (Kuiken) (IV-DQ) en Dieuwer Ariens (Slim) (V-W).

Antje trouwt op vrijdag 15 2 1647 te Gerecht Het Bildt met Rinse Hendricks van der Mey, zie VI-BQ.

Van Rinse en Antje is een kind bekend:

1  Geertie Rinses van der Mey.

V-HV  Arien Jans Kuiken, zoon van Jan Jacobs (Kuiken) (IV-DQ) en Dieuwer Ariens (Slim) (V-W), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1630, is overleden voor donderdag 24 3 1695. Arien werd hoogstens 65 jaar.

Bnr 33, 35, 69, 70. Wass.bk/175. Aut. 17.5.1698 Hyp.bk 2.6.1715/11.3.1710 4 kk. en 2 kk.v. Jacob Jans K. verk. 4 pm land o. Minnertsga. HB50/1 21.12.1705 inv. sth. Claesie Willems wed. A.J.K., Beert A.K. meerderj., Willem A.K. veniam aet., Waling Walings de Jonge x Dieuwer A., Feyke Gerbens cur. Feyckje Jans K. wk. v. Jan A.K.
Procl.bk 16.2.1680 Arien Jan Jacobs en Claasje Willem Dircks kopen 1/4 v. 30m.500r. in k. 34 v. Jacob Clasen te Winsum (en zijn wln hsvr. Willemtie Jans). Procl.bk 24.3.1695 Cl.W. wed. A.J. koopt 1/4 v. 30m.500r. in k.33 en 34 o. St. Jp. mandelig m. d erven v. Jan Jacobs en Dieuwer Ariens, van kk. en erven v. Corsie Jans, Danckert Taeckes O., Jan Agges Popta erven W.

Arien was gehuwd met Claasje Willems, dochter van Willem Dirck Ariens en Machel Ariens. Claasje is geboren in 1642, is overleden voor maandag 21 12 1705. Claasje werd hoogstens 63 jaar.

Bnr 42. 1698 St. Jp. nr.2 1/3 en nr.5 als wed. met 4 kk. (1708/18 id. 3 kk. en nakind resp. kindsk.) en nr.32 id., nr.34 samen met Jac. Jans Kuken nr.34, 1708 id de kk. doch huisinge afgebroken en landen verdeeld.1708/18 kk. en kindsk.,( 1728/38 id.) eigenr en gebr. 1/8 nr.34 k.35 en eigenr 3/4 v. 10.500r in nr.35 k.34.
Aut. 21.12.1705 HB46/290/10.1.1699 rek. d. Clasie Willems wed. A.J.K. als bestemoeder v. Feickien Jans contr Jan Jacob Clasen rendeerde.
HB46/299 10.1.1699 id. contra Joris Jacobs rendeerde (zn v. Jacob Wouters en Corsje Jans Kuiken). HB51/41 23.1.1709 rek. d. W.A.K. inz. moeder Cl.Willems. HB53/93 29.5.1714 rek. d. W.A.K. id. en f.106v. door Waling Walings de jonge.

Van Arien en Claasje zijn vier kinderen bekend:

1  Dieuwer Arjens Kuiken, zie VI-KA.

2  Jan Arjens Kuiken, zie VI-KB.

3  Beert Arjens Kuiken, zie VI-KC.

4  Willem Arjens Kuiken, zie VI-KD.

V-HW  Jacob Jans Kuiken, zoon van Jan Jacobs (Kuiken) (IV-DQ) en Dieuwer Ariens (Slim) (V-W), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren rond 1640, is overleden voor donderdag 31 7 1704. Jacob werd hoogstens 64 jaar.

Bnr 33, 35, 42, 69, 70. 1698 J.J.K. en Claasje Willems nr. 34. 1708/18 de wed. gebr. 1/2 nr.33 k.36 en 1/2 nr.34 k.35 met Waling Walings de Jonge en de kk. nog 1/8 eigenr en gebr. 1708/18 eigenr 1/4 v. 10m.500r nr.35 k.34; 1708/18 de wed. en kk. nr.1, 1708/18 J.J.K. en Claasie Willems kk. doch de huizingen afgebroken en de landen verdeeld. Flor. 1700 Jacob Jansen cum lib. 8.503, 1708 de kk. met namen Claas Danckerts en Gerrit Arjens.
Wass.bk/176. Hyp.bk 19.9.1737/13.1.1728, 21.6.1728 en 18.6.1731; id. 2.6.1715/11.3.1710. Aut. 31.7.1704 cur. kk.2e huw. Beert Arjens Kuycken,
neef. Hyp.bk 27.3.1724/17.2.1721 de 2 kk. uit het 1e huw. v. Jacob Jans K. elk voor 1/3 en de kk. v. Arien Jans K. voor 1/3 verk. een sate met 24 mg. oud gep. billand met huis en sch. in de Westhoek O. St. Jp. ( de eerste vrouwen v. Jacob en Arien waren zusters, de zoon Jan uit het 2e huw. van Jacob tr. met een kleindr van Arien en erfde dus mee met het derde deel). Hyp.bk 19.9.1737/13.1./1.6.1726/18.6.1737 dezelfde partijen verk. dezelfde boerderij? aan Dirk Jans Rozendal en Auckje Jetses. St. Jp.
HB42/113v. inv. sth. N.W. Machtel Ariens grm. wkk., Arien Willems, ontv. St. Jp. wordt cur. kk., veel onr. goed.; Tr. J. x Corn. Ysbrands en M.J. x Claas Danckerts. HB49/158 8.8.1704 inv. t.h.v. Antie Dircks wed. J.J.K., huism. St. Jp. + sch. en d.
Procl.bk 8.12.1710 A.D. wed. J.J.K. huurt boerderij NwB o. St. Jp. m. hs en sch., gek. d. Henricus Popta van P. Roeters, gr. 40 1/2 m. naastl. Jacob Meyles, Waling Walings en huurderse.

Jacob trouwt op donderdag 9 2 1668 te St. Jacobiparochie op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Neeltie Willems, dochter van Willem Dirck Ariens en Machel Ariens. Neeltie is geboren rond 1646, is overleden voor zondag 16 6 1680. Neeltie werd hoogstens 34 jaar.

Patr. bruid Willem Dircks.

Van Jacob en Neeltie zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Jacobs Kuiken is geboren 1671 of 1672, zie VI-KE.

2  Maartje Jacobs Kuiken is geboren 1674 of 1675, zie VI-KF.

Jacob trouwt op donderdag 2 11 1679 te St. Jacobiparochie op ongeveer 39-jarige leeftijd (2) met (?)Antje Dirck Ariens, zie IV-AY.

V-HX  Marichie Barthouts, dochter van Barthout Claes (V-CB) en Jannichie Jacobs (IV-DR), is overleden voor zaterdag 10 11 1646.

HB 33/27 dd.4.2.1647: inv. sterfh. M.B. o. St.Jp.

Marichie was gehuwd met Jan Jaspers, zoon van Jasper Wybes en Bauck Martens. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren 1594 of 1595, is overleden op zaterdag 22 2 1642. Jan werd hoogstens 47 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Bnr 39, 47. 1629/30 in k.6S. 19m.585r (1647/8 de erven) en 1632/3 ander perceel 7m.235r., 1629/30 in k.7S. 7m.345r., id. in k.7S 26m.179r. (1647/8 diens erven “Rosendaal” S. stemnr.37), id. 2m. 1635 64m.508r., 1638 pachter in k.30 NwB. 1640: J.J. aen Dijck binnen 16m. buiten 17m., J.J. plaets bij hem bewoont 74m., J.J. noch een plaets met huis en sch. 9m.
Zerk St. Jp. Aut. 22.2.1642 cur. Jan Martens, Claes Willems en Claas Beerts; aut. 10.11.1646 cur. Claas Barthouts, Claas Willems en Dirk Pieter Pieters. HB32/2 en 33/61v. 2.12.1647 en 33/103 weesrek. Jan Marten Claes, Dirck Arien Jacob. Aut. 30.5.1632 cur. kk Evert Claes en Maek Dircks.
Hyp.bk 6.5.1619 (april 1622) J.J. en J.W. e.l. St. Jp. Id. 28.7.1633/24.4.1630 e.l. St. Jp. verk. 16 mg billands met huis etc. te St. Jp. die ze vroeger van Foppe Martens hebben gekocht. Hyp.bk 4.6.1648/2.2.1647 sate lands nagelaten door M.B. wordt verhuurd aan Jan Ariens Borger.

Jan was eerder gehuwd (1) met Jannichie Willems.<203>

Van Jan en Marichie zijn twee kinderen bekend:

1  Jannichie Jan Jaspers is geboren 1636 of 1637, zie VI-KG.

2  Jasper Jans is geboren 1640 of 1641, is overleden voor zaterdag 10 11 1646. Jasper werd hoogstens 5 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

V-HY  Pietje Barthouts, dochter van Barthout Claes (V-CB) en Jannichie Jacobs (IV-DR).

Pietje trouwt op donderdag 9 3 1656 te St. Jacobiparochie met Harmen Jacobs, zie V-BC.

Van Harmen en Pietje is een kind bekend:

1  Pietje Harmens, zie VI-KH.

V-HZ  Aefke Barthouts, dochter van Barthout Claes (V-CB) en Jannichie Jacobs (IV-DR).

Zie Wass.bk/141.

Aefke trouwt op vrijdag 1 2 1619 te Gerecht Het Bildt met Ulbe Tjommes, zoon van Tjomme Ulbes en Dyw Willems. Ulbe, boer en brouwer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zaterdag 28 6 1653.

Bnr 130. 1629/30 in k.14S. 8m.567r. in k.16S. 13m.109r. Aut. HvFr. 27.6.1635 Vader U.T. absent, cur. inz. goed. U.T. is Claes Barthouts, Jannichje Jacobs wed. Barthout Claes, grootm., Jan Jaspers oom v.d. kk.
HB37/112 29.8.1665 inv. Jan Scheltes: obl. op Lijsbet Symens wed. Ulbe Tiommes. Hyp.bk 6.10.1628/30.4.1627 e.l. St. Ap.
Hyp.bk 20.6./6.5.1653 Lijsbet Symens wed Ulbe Tiommes, brouwerse St. Jp. sch. a. Jan Scheltes c.u. winkeliers. Recesbk 24.7.1647 brouwer St. Jp.
HB21 22.6.1640 U.T. brouwer St. Jp.

Ulbe was later gehuwd (2) met Lysbeth Simons.<204..207>

Datum is 1e procl.

Van Ulbe en Aefke zijn drie kinderen bekend:

1  Jannichie Ulbes, zie VI-KI.

2  Barthout Ulbes, bakker, wonende te Harlingen.

HB 36/110 weesrek.20.6.1659. en 37/16v. 21.9.1663.

3  Dieuwke Ulbes is geboren rond 1629, is overleden voor zondag 27 5 1657. Dieuwke werd hoogstens 28 jaar.

V-IA  Marichie Barthouts, dochter van Barthout Claes (V-CB) en Jannichie Jacobs (IV-DR), is overleden voor 1650.

Bij huwelijk Marichie Barthout Claesdr. In weesrek dd 28.5.1658 (HB 36/38): Dirk Dirks Cuiq, bakker en Steven Ariens (x Heyltie Bartouts) cur., Willem Dirk Jans en Arien Beerts ooms; patroniem van Marichie is Bartout Claes. Wass.bk/125 niet juist, kennelijk had Bartout Claes 2 dochters met dezelfde naam.

Marichie trouwt op zondag 26 7 1626 te Vrouwenparochie met Jan Dirck Jans, zoon van Dirck Jans en Geertie Danckerts. Jan, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zondag 18 2 1657 aldaar.

Bnr 120. 1632/3 in k.17N. 21m.329r. (1629/30 Daam Jans), 1635 J.D.J. id., 1640 J.D. ontvanger 23m.300r.(nrd. Middelweg, hoek Langh.weg), 1655 J.D.J. nr 28.
Aut. 18.2.1657 cur. kk. Steven Ariens DG o. Vrp. en Dirck Dircks DG, bakker o.Vrp.HB36/38 28.5.1658 rek. wkk. v. Jan Dirck Jans en Marichie Bartout Clases i.l. e.l. St. Ap., Arien Beerts oom. en HB 36/46 weesrek. HB 35/57 18.2.1657 inv. sth. J.D. St. Ap. op verz. v. Dirck Dircks, bakker en Steven Ariens cur. wkk., wed. Siu Gerrits in pres. v. Willem Dirck Jans (oom) ; o.a. huis, sch. et