Parenteel Lourens Wenselaer

Generatie I

I  Lourens Wenselaer.

Bij huwelijk in 1606 weduwnaar afkomstig van Aken.
HCL: aut. 1620 L.W. als oom cur. over Sara (23e jr) en Hiltie (22e jr) Offermans; hyp.bk gg024/234 dd. 11.5.1630 L.W. en A.G. e.l. Leeuwarden, oomzegger is Isack Offermans.

Lourens was gehuwd (1) met N. Lous, dochter van Lou Ariens en Geertie Pieters.

Van Lourens en N zijn drie kinderen bekend:

1  Willem Lourens Wenselaer.

Hyp.bk HB 3.9.1616 Lou Ariens, brouwer en Geertie Pieters e.l., St.Jp. als grootouders van W.L.W. vrijgezel.

2  (?)Maertie Wenselaer.

(?)Maertie was gehuwd met Arien Ariens Schoonhoven. Arien, chirurgijn en lakenkoper, wonende te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 1617 e.l. St. Jp. Niet zeker of hij 2x is gehuwd.

Arien was eerder gehuwd (1) met Lamb(r?)ken Offersdr..<1>

3  (?)Lammert Lous, zie II.

Lourens trouwt op donderdag 19 oktober 1606 te Leeuwarden (2) met Anna Gijsberts.

Bij huwelijk van Groningen. HCL Cert.bk L848-148 dd 12.1.1618 A.G. hsvr. Laurents Wentzelaer koopt huis op Droevendal voor 510 gg.; id. L849-98 dd 9.4.1623 ze verkoopt dit weer voor 460 gg.

Datum is 3e procl.

Generatie II

II  (?)Lammert Lous, zoon van Lourens Wenselaer (I) en N. Lous, lakenkoper, wonende te St. Jacobiparochie, is overleden in april 1677.

Bnr 5, 62. 1670 St. Jp. nr. 43.
Hyp.bk 1630/23.1.1629 L.L., lakenkoper en Jannichie Jarchs e.l., kopen huis c.a. te St. Jp. op Jan Martens gepachte billanden. Hyp.bk 1637 L.L. lakenkoper en Jannichje Jacobs (!?) e.l. St. Jp.
Aut. HvFr. 16.5.1659 Lambert Lous lakenkoper St.Jp., oudoom wordt cur. over de 3 kk. v. Jarich N. en Ryck Gerryts Ysma, die hertr. m. Pyter Gerryts.
Hyp.bk 22.3.1669/11.11.1657 ds Joh. Stonebrinck St. Jp. is sch. a. mijn schoonvader en moeder Lammert Lous en Jannichie Jarigs e.l. St. Jp.475 cg. hem door accoord vanwege het sterfhuis en 11.11.1657 toegewezen zijnde, competerende. HB41/93 z.d. (± april 1677) inv. sth. L.L.
HB41/254v. 20.5.1679 sch. en d. HB41/262 1679 rek. d. Jarich Lamberts inz. sth. L.L. HB44/127 29.3.1689 inv. ten h.v.d. erfgen. v. Lammert Lous op ZW v. St. Jp. ten verz. v. Jan Jans man v. Antie Lous in pres. v. Willem Bartouts, huism. en Dirck Arien Pyters, brouwer, cur. kk.. A.L. bij Sibe Andries.
Procl.bk 7.5.1677 L.L. koopt 21 1/4 m. in k. 47 m. hs en sch. v. vrouw v. Nic. v. Loon, belast met 2 jr huur.

(?)Lammert was gehuwd (1) met Jantie Jarichs, dochter van Jarich N. en Pytrick Jacobs.

Van (?)Lammert en Jantie zijn vier kinderen bekend:

1  Jarig Lammerts Wenselaar, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 21 december 1691.

Bnr 18, 101. 1698 St. Ap.. 5 minderj. kk. 1/2 nr. 10 k.27en 1/2 nr. 18 k.19.
GJ2009/233. BP500/4 en 14. Hyp.bk 10.5.1688 e.l. St. Jp buurt. Aut. 16.3.1695 Jan Jansen (Tzietsa) neef wordt cur. over 5 kk. Prot. H.W./36 de Enterije van ontv. J.L. als naastl. te St. Jp. op het noordend. Aut. 20.3.1676 te St. Jp. Hyp.bk 26.8.1686 komt al voor met naam Wenselaar.
Hyp.bk 11.5./10.5.1688 e.l. inz. obl. dd 6.5.1662 ten prof. v. broer A.L. en S. T. en met cessie op vader Lammert Lous en t.l.v. Neeltie Arien Claes nog i.l. en op de nagelaten goed. v. Claes Arien Jacobs ad. 2000 cg. Hyp.bk 9.5.1737/14.1.1716 de kk verk. 5/6 v.e. sate lands (Fran.landen) o. St. Jp. aan Dirk Arjens en Aagje Jarigs, die de resterende 1/6 bezitten. HB45/164v. 16.3.1695 inv. sth. Maartie Sioerds wed. J.L., alle kk. met evt partners worden genoemd, veel onr. goed HB46/121 15.9.1696 rek. d. Jan Jans Tzietsa met Jan Willems cur. kk., op f. 150 e.v. staat onr. goed gevolgd door sch. en d., ieder kind krijgt 4.000 gld (x 7). HB46/259v 14.1.1709 (of 1704) en 23.11.1711 nadere sch. en d. HB47/21 13.6.1699 rek. d. Jan Jans Tzietsa en Hendrik Willems. HB48/39 26.1.1702 rek. d. H.W. en J.J.T. HB52/101 1.4.1712 id. Hyp.bk 25.6.1684/23.4.1683 ontv. NwB koopt 1/2 kavel 27 NwB met brug gr.14m.11r. van Schelte Jacobs.
HB23 21.12.1691 M.Sj. wed. J.L. St. Jp. voor 1/2 erfgen. v. oom Claas Corn. vs Heert Jans, dorpr. en ontv. Vrp. Procl.bk 30.3.1674 e.l. kopen k. 17(?) m. hs en sch. gr. 27 m. met Pollen o. St. Ap., Jongestall W. en v. Wijng. O.

Jarig trouwt op maandag 21 maart 1667 met de 19-jarige Marichie Sjoerds, dochter van Sjoerd Daem Jans en Neeltie Cornelis. Marichie is gedoopt op donderdag 3 oktober 1647 te St. Annaparochie, is overleden voor woensdag 16 maart 1695. Marichie werd hoogstens 47 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

2  Lou Lammerts, boer, wonende te Kie O. Franeker.

Flor. 1700/08/18 de erven 37.415.

Lou was gehuwd met Sytske Watzes Heringa.

Van Dongjum zie Dongj,. Heringa´s/127.

3  Antie Lammerts.

Bij huwelijk Anite Lamberti Leonis.

Antie trouwt op donderdag 1 januari 1654 te St. Jacobiparochie met Johannes Henrici Stonebrink. Johannes, predikant, wonende te St. Jacobiparochie.

Johannes was later gehuwd (2) met Jannichie Pyters.<2,3>

4  Arien Lammerts, wonende te St. Jacobiparochie, te Ried en te Stiens.

Bnr 62. 1698 St. Jp. de kk. eigenr 20m.100.r in nr.22 k.47, 1728/38 de erven. MEN weesbk 19.4.1679 Jarich Lammerts, St. Jp. als oom cur. over kk. te Stiens. LWL105 14.2.1679 inv. sth. A.L., Stiens

Arien was gehuwd (1) met Sytske Tialles Fopma, dochter van Tialle Sipkes Fopma en Gerls Siercks Donia.

Bij huwelijk van Ried.
Arien was gehuwd (2) met Saeckien Wybrants.

Weduwe v. Jelle Watses Heringa (Heringa´s uit Dongjum/115).

(?)Lammert was gehuwd (2) met Jannichie Jacobs.