Kertiersteat Hette Tjitzes Hettema

By it gearstallen fan dizze kertiersteat is tankber gebrûk makke fan gegevens fan Ype Brouwers, genealooch te Ljouwert, en fan genealogiën op internet fan Simon Wierstra. It oare is risping fan eigen ûndersyk en byinoarswile út alderhanne publikaasjes.                             Foar ferbetteringen en oanfullingen Lês hjir fierder …