Neitins en libbensûnderfiningen

Hette Piters Hettema stelt op hege jierren – op 17 septimber 1873 begjint er, hy is dan 76 – út eigen ûnthâld syn oantinkens te boek, mei gjin neislachwurk dat makket. Sa skriuwt er de nammen fan de dûmenys Hendrik de Cock as De Kok, dy fan Jan Kerssies as Kerstius en dy fan Jan Lês hjir fierder …

Posted in Hettema, Kronyk | Reacties uitgeschakeld voor Neitins en libbensûnderfiningen

(1818) Hette op Harsta

Op Alde maaie, de 12de, 1818 komt er op Harstastate, de âlderspleats fan syn mem, dêr’t syn omke Hotze Tetmans Harsta (* Raard 1768, † Dearsum 1834, ek neamd Harstra) op buorket. Daar deed zich op eenmaal, naar ’t scheen, in den weg der Goddelijke Voorzienigheid, een gelegenheid voor mij op, die mij zeer begeerlijk Lês hjir fierder …

Posted in Hettema, Kronyk | Reacties uitgeschakeld voor (1818) Hette op Harsta

(1829) Kike en Hette nei Hallum

Ik had in de courant gelezen, dat er een plaats onder Halllum te huur was, op de Noordermieden, en onze knecht kende die als een beste. Toen ik in de courant zag dat er nog tijd was ons in den weg te stellen, kreeg ik een aanwijzing in mijn gemoed dat die plaats onze bestemming Lês hjir fierder …

Posted in Hettema, Kronyk | Reacties uitgeschakeld voor (1829) Kike en Hette nei Hallum

(1843) Hette wurdt Bitgumer

Zooals reeds gezegd heb, waren we in de laatste jaren zeer gezegend en vooruitgegaan; vele achterstallige schulden waren afbetaald; met den landheer was alles in orde, en er bestonden in geenerlei opzicht redenen om de plaats te verlaten; ook geen redenen van verdringing uit oorzaak van den godsdienst. En toch bestond er een rede en Lês hjir fierder …

Posted in Hettema, Kronyk | Reacties uitgeschakeld voor (1843) Hette wurdt Bitgumer

(1863-1877) In Memoriam soannen

Yn syn neitins memoreart Hette Piers syn ferstoarne soannen elk foar oar. Feike (†1863, 21 jier): In de laatste jaren zijns levens heb ik veel zorg met hem uitgestaan, daar hij sedert de dood zijner moeder aan zenuwaandoeningen leed, die na eenige jaren zich openbaarden in zenuwtoevallen, waaraan hij ook overleden is, met vele hoop Lês hjir fierder …

Posted in Hettema, Kronyk | Reacties uitgeschakeld voor (1863-1877) In Memoriam soannen

(1830-1891) Tsjisse en Minke

Hie Tsjisse syn heit yn ’e Hallumer Mieden in feesteapel fan fyftich kij, Tsjisse is – sels keazen? – ‘bedeeld’ mei in santjinde part dêrfan. Hy is gernier – mei fee – te Bitgum. Heit boer op 120 pûnsmiet, Tsjisse mei net mear hawwe as heechút tweintich. Tsjisse Hettes is in persoan mei in behoarlik Lês hjir fierder …

Posted in Hettema, Kronyk | Reacties uitgeschakeld voor (1830-1891) Tsjisse en Minke

It ferneamen

It ferneamen By de registraasje fan de famyljenammen yn 1811 (dekreet fan Napoleon) nimt Pieter Hettes, de heit fan Hetteboer, foar himsels en syn trije bern de namme Hettema oan (Sjoch Hettema stambeamke en de kertiersteat Hettema). De namme Hettema giet sadwaande net werom op in famylje mei dy namme. Pieter Hettes ûntliende syn achternamme Lês hjir fierder …

Posted in Hettema, Kronyk | Reacties uitgeschakeld voor It ferneamen

(1863-1947) Hette en Anne

As jonge hat Hette yn Bitgum de bynamme ‘Hette Does’. In does is in hûnesoart, mei krulhier. Hoe’t Hette syn skimpnamme skipet bliuwt noch in riedsel, hy hat yn alle gefallen gjin krullen. Syn skelnamme leit gefoelich, ek as er al wat âlder is. As er as jongfeint in kear it tsjerkeoargel wer bespilet en Lês hjir fierder …

Posted in Hettema, Kronyk | Reacties uitgeschakeld voor (1863-1947) Hette en Anne

(1898) Hannelshûs Hettema

Oanpakke en trochsette Hette hannelet omraak. Syn setierdappels hawwe in bêste namme. Oare gernieren en bouboeren wolle dy wol ha. De hannel is allang gjin sinterse negoasje mear. Op in dei komt Anne út de stêd kâldwei thús mei in nij swart pak en in ‘garibaldi’ – in antrasite bolhoed. Se hat ek in dito Lês hjir fierder …

Posted in Hettema, Kronyk | Reacties uitgeschakeld voor (1898) Hannelshûs Hettema

It earizer en de p.r.

Har saaklike en nochteren ynstelling makket dat Anne yn har generaasje ien fan ’e earsten is dy’t brekt mei it earizer, se sil dat net opsette. It earizer is net allinne in statussymboal yn arbeiders- en boerefermiddens it is ek in soarte fan mytise ferbining mei de foarâlden en it ferline. Mytys is in grut Lês hjir fierder …

Posted in Hettema, Kronyk | Reacties uitgeschakeld voor It earizer en de p.r.

Muzikale famylje

As omke Lykle achtensantich is lit er de tsjerkeried witte: ‘/…/dat hij begeert een nieuw pijporgel voor zijn rekening in het kerkgebouw te plaatsen.’ Lykle lûkt dêr tûzen gûne foar út. It nij piipoargel, makke troch de Firma Bakker & Timmenga te Ljouwert foar 1.325,00 gûne, wurdt ynwijd op snein 3 maart 1901. By de Lês hjir fierder …

Posted in Hettema, Kronyk | Reacties uitgeschakeld voor Muzikale famylje

Keapmanskip betûft bedreaun?

Hette en Anne, Leen (links) en Minke. En de lettere ‘Hettema Zonen’: Tsjisse (rjochts) en Fokke (foto: Atelier De Jong, Nijstêd 53, Ljouwert – It Hearrenfean) Neikommerke Fokke komt noch even apart op ’e foto. Wie er niis by it nimmen fan ’e groepsfoto noch wat ferlegen, no lit Fokkefintsje him as in selsstannich blier baaske Lês hjir fierder …

Posted in Hettema, Kronyk | Reacties uitgeschakeld voor Keapmanskip betûft bedreaun?

Ekonomys op- en delgean

Trije huzen oan ’e Alddyk oan ’e súdkant te Bitgum om 1915 hinne, dêr’t in hoart trije generaasjes Hettema lyk neistinoar wenje. It meast rjochtse hûs (no Berltsumerdyk 5) lit Hetteboer as rinteniershûs sette yn 1857 (alhoewol’t er pas yn 1871 fan ’e pleats giet). Syn jongste soan – symboal fan nij, trochgeand libben – leit Lês hjir fierder …

Posted in Hettema, Kronyk | Reacties uitgeschakeld voor Ekonomys op- en delgean

(1922) Hettema Zonen

Tsjisse en Trui Tsjisse  en Geertruida Offringa ferlove har. Trui is berne yn it saneamde Mantgumer húske oan ’e Swette ûnder Mantgum, de klokslach fan Easterwierrum (sjoch Hettema-stambeamke) . En ik zeg het Heere. En ik kom. Se trouwe op 17 jannewaris 1917 te Ljouwert It geniershûs yn Bitgum wurdt opknapt, boppe de foardoar troanet tenei Lês hjir fierder …

Posted in Hettema, Kronyk | Reacties uitgeschakeld voor (1922) Hettema Zonen

Minke en Gerryt

Minke trout te Huzum op 8 maaie yn 1918 mei mei Gerrit Thomas Miedema, soan fan Thomas Meinderts Miedema en Maaike Karsjens Kalma, dy’t buorkje te Blessum (sjoch Hettema-stambeamke). ’d Ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten Ferloving Minke en Gerryt (Foto: F.O. Strüppert, Ljouwert) Troufoto Minke en Gerryt (Foto: F.O. Strüppert, Lês hjir fierder …

Posted in Hettema, Kronyk | Reacties uitgeschakeld voor Minke en Gerryt

Hettema stambeamke

hettema_stambeam

Posted in Hettema, stambeamke | Reacties uitgeschakeld voor Hettema stambeamke

(1863-1947) Hette en Anne

As jonge hat Hette yn Bitgum de bynamme ‘Hette Does’. In does is in hûnesoart, mei krulhier. Hoe’t Hette syn skimpnamme skipet bliuwt noch in riedsel, hy hat yn alle gefallen gjin krullen. Syn skelnamme leit gefoelich, ek as er al wat âlder is. As er as jongfeint in kear it tsjerkeoargel wer bespilet en Lês hjir fierder …

Posted in Hettema, Kertiersteat Hette Tjitzes | Reacties uitgeschakeld voor (1863-1947) Hette en Anne

Hettema reklamekampanje

katernkaarten

Posted in Hettema, reklamekampanje | Reacties uitgeschakeld voor Hettema reklamekampanje