GENEALOGY BRAAKSMA


* = berne
~ = doopt
x = troud
† = ferstoarn
[] = begroeven

Wurk yn útfiering mei yngong fan 28-8-2017

STAMRIGE

I
Ruurd Ymes, te Rie en Menaam (?)
x Tjitske Minnes

II
Minne Ruurds Braaksma * De Jouwer 27-11-1764 ~ Rie 23-12-1764 (?) † Berltsum (hûsnûmer 54) 7-11-1840, yn 1828 arbeider te Berltsum, yn 1840 dêr seilmakker en turfmjitter; ferkeapet op 11-7-1818 in hûs te Berltsum (keapsom f  283,00)
x Sytske Sytses (ek: Sydses) * De Jouwer 1761 † Berltsum 14-10-1851, dr f. Sytse Hendriks en Antje Minnes.

III
Sytze Minnes Braaksma * Berltsum 1798 † dêr (hûsnûmer 132)10-8-1861, yn 1828 dêr arbeider, 1850, ’60 gernier
x Menameradiel 9-4-1828 Geertje Lieuwes Douma * Menaam omstrings 1802 † Berltsum 4-2-1870, 68 jier, nei de dea fan har man set hja de gernierkerij fuort oan har ferstjerren ta, dr f. Lieuwe Douwes Douma, arbeider en deagraver (yn trouakte fan Geartsy 1828 as berop opjûn) te Bitgum, en Sieuwke Tækes de Vries.
Sjoch: Genealogy Douma

IV
Ruurd Sytzes Braaksma
* Berltsum 20-1-1839 † dêr 24-12-1911, keapman te Berltsum, grûnlizzer fan de Firma Braaksma, ierdappelhannel, dreau al hannel yn ierdappels te Brussel
x Menameradiel 18-5-1864 Ytje Pieters Quarré * Berltsum (hûsnûmer 44) 26-12-1842 † dêr, dr f. Pieter Lammerts Quarré, gernier te Berltsum, en Janke Jacobus van Schepen.
Bern:
1 Pieter Ruurds Braaksma, folget V.1
2 Sytze Ruurds Braaksma, folget V.2
3 Janke Ruurds Braaksma
* Berltsum 21-4-2017, x Jelle Jelles Sybrandy
4 Minne Ruurds Braaksma, folget V.3
5 Jan Ruurds Braaksma

V
V.1 Pieter Ruurds Braaksma * Berltsum 21-9-1867 † dêr 25-8-1950, lid Fa. P. & M. Braaksma, hannel yn ierdappels, griente en fruit, sûnt syn bankroet sutelder mei tsiis, by ferstjerren sûnder berop
x Menameradiel 10-5-1894 Albertje Groenewold * Berltsum 8-9-1868 † Warkum 14-9-1956, wennet by ferstjerren te Warkum, dr f. Jan Groenewold, skoallehaad te Berltsum, en Marchien Jobing.

Pieter is in fortúnlik man. Hy keapet gâns lân om Berltsum hinne, mar hy spekuleart nochal en rekket dêrtroch alles kwyt, hy is bankroet, fallyt giet er net; hy wol al syn skuldeaskers ôfbetelje en ferkeapet dêrom syn gehele besit.
Hy seit by himsels: Wat moat ik no? en rint nei Surch, dan krijt er it foar de geast: gewoan wer yn ’e hannel, desnoads mar yn ’e tsiis; hy set in sinesappelkistje op ’e fyts en laad dat fol mei tsyskes, dêrmei giet er yn eigen doarp de doarren bylâns.
De famylje seit dêrfan: Chapeau! Mar helpt him fierders yn it finansjele net.

V.2
Sytze Ruurds Braaksma
* Berltsum 29-6-1871 † dêr 20-9-1932, gernier te Berltsum
x Barradiel 23-5-1896 Neeltje Zijlstra * Tsjummearum 9-2-1869 † Berltsum 26-3-1945, dr f. Eke Sjoerds Zijlstra, beurtskipper, letter gernier te Tsjummearum, en Baukje Michiels Boonstra.

V.3
Minne Ruurds Braaksma
* Berltsum 11-2-1878 † Grins (Rooms Katolyk sikehûs) 5-9-1939, lid Firma P. & M. Braaksma, nei in jierrenlange gearwurking stapt Minne út de Firma P. & M. Braaksma en giet er fierder ûnder it findel Firma M. Braaksma, hannel yn ierdappels; Minne lit in hûs sette oan ’e Berltsumerdyk te Berltsum (offisjeel doarpsgebiet St.-Anne)
x Menameradiel 12-4-1900 Lijsbert Hoitsma * Berltsum 11-1-1878 † dêr (doarpsgebiet St.-Anne) 10-12-1945, dr f. Hendrik Frederiks Hoitsma, ferver te Berltsum, en Antje Joris Westra.

Yn it ferverslaach Hoitsma binne guon dy’t bejeftige binne mei teken- en skildertalint. Sa ek de foarfaar Jacobus Hoitsma, ferver te Bitgum. Minne Braaksma (VI) hat noch in tekening fan him út 1784

Bern:
1 Ruurd Minnes Braaksma, folget V
2 Hendrik Frederik Braaksma * Berltsum 16-9-1905 † Ljouwert gefangenishospitaal) 10-6-1945, túnder en kweker te Berltsum.

Hindrik erft it hôf fan syn heit en wurdt túnder. Yn ’e 30er jierren giet it mei de túnderij fansels ek poermin. Hindrik is oates en toates by Gerben Jitzes de Jong, boer en fuorman te Bitgum en al ier lid fan ’e Nationaal Socialistische Bond, ûnder de besetting boargemaster fan Menameradiel. Under ynfloed fan De Jong slút Hindrik him ek oan by de N.S.B.
Hy wol sjen watfoar mooglikheden der binne yn ’e Oekraïne, wurdt Ostlandgänger en wurket him op ta direkteur fan it Saadbüreau te Kiev. Dêr is it net sa fraai: de lju bestelle inoar en de Dútsers ha de gek mei de ûndernimming. De Russen komme dy kant út. Hindrik wachtet dêr net op en reizget werom nei Berltsum. Hy is siiklik. Nei de oarloch wurdt er oppakt en komt mei difteritus yn it gefangenishospitaal. Hy krijt dêr net de goede medikaasje – famylje seit: Se ha him ferrekke litten, toch mar in N.S.B.-er.

 3 Antje (Annie) Braaksma, apotekersassistinte, x Leendert D. Eerland *Rotterdam 25-2-1897 † 29-6-1977, sjirurch, heechlearaar-direkteur Groninger Chirurgische Kliniek.

Annie wearzget fan har broer Hindrik syn N.S.B.-ferline en ferbaarnt nei dy syn dea alles wat dêrmei anneks is, ek syn unyk amateur-fotomateriaal dat er har neilitten hat.

V
Ruurd Minnes Braaksma * Berltsum 24-7-1900, ierdappelhanneler te Berltsum, lid Firma M. Braaksma, driuwt hannel yn ’e mande mei de ierdappelkeaplju Ritske Tulner te St.-Anne en Maurits Ypma fan Frjentsjer, ûnder oaren te Brussel
x Ljouwerteradiel 23-6-1928 Sijtsje (Siet) Kooistra * Wergea 14-2-1904 † Ljouwert (sikehûs), dr f. Tæde Jans Kooistra, greidboer te Wergea en Trijntje Pieters Terpstra.
Soan:
Minne Ruurds Braaksma, folget VI

VI
Minne Ruurds Braaksma
* Berltsum 9-12-1930, lid Firma M. Braaksma (4 jier, giet út de saak omdat er neist Fryske setierdappels ek wol yn griente wol); boer oan ’e Ouwedyk ûnder St.Jabik (2 jier), employee Friesland Bank (25 jier)
Trijntje (Tineke) Rienks * St.-Jabik 23-4-1928 † Ljouwert 2010, dr f. Jan Klazes Rienks, bouboer ûnder St.-Jabik, en Gerlandje Klazes Rienks.
Bern:
Ruurd Braaksma, VII.1
Jan Braaksma, VII.2
Gerlandje Braaksma

 

Sjoch ek: http://www.kasteleninutrecht.eu/alle/Berlikum.htm Dy webside stiet folslein los fan Erfgoed Fundaasje.