Promotor Ruurd Minnes Braaksma

Cultura hat hannelskontakten yn Frankryk, België, Silezië, East-Dútslân, Tsjechoslowakije, Ingelân en Skotlân. Algemien fertsjintwurdiger en betûft hannelsreiziger Ruurd Minnes Braaksma docht fan syn reizen nei Grut Brittanië skriftlik minisjeus ferslach oan syn meifirmanten. Yn Grut Brittanje strikt er ôfnimmers  yn Londen, Liverpool, Glasgow, Edinburgh, Leith en Dundee. Sylhûet fan Ruurd, knipt yn Wenen op ien Lês hjir fierder …

Posted in Bedriuw, Braaksma | Reacties uitgeschakeld voor Promotor Ruurd Minnes Braaksma

Cultura (1919-1922) en fierder

Non-koperators kopereare Hette en Tsjisse hawwe yn ’e hannel in skalk each op koöperaasjes. Mar se arbeidzje – net frjemdgenôch – wol op mei oare partikuliere keaplju. Dat binne foar in part ek hearen dy’t yn Huzum tahâlde en setelje yn hearehuzen, en troch sibskip en kundskip mienskiplike saaklike belangen beëagje. Benammen in fertsjintwurdiger yn Lês hjir fierder …

Posted in Bedriuw, Braaksma | Reacties uitgeschakeld voor Cultura (1919-1922) en fierder