Beste belangstellenden,

Hjirby in útnoeging foar de presintaasje fan
Erfgoed Fundaasje
Erfgoed Fundaasje set him yn foar de kennis fan ’e skiednis fan arbeiders en boeren: de woartels fan ús allegearre rinne dêr op tebek. Lear mear fan josels kennen yn Ingelum op sneon 6 maaie.

Op it programma stiet agrarise skiednis, ûnder oaren:
-it wol en wee fan ’e famylje Koopal/Koopmans
-idem oare famyljes,lykas Boelstra, Braaksma, Brandsma, Brouwers, Gosliga, Haadsma, Hannema, Hettema, Van der Ende, De Jong, Van der Werff, Westra, ensfh. ensfh.
-pleatsen en huzen
-ynterviews mei minsken dy’t dêr mei anneks binne
-in histoarise tentoanstelling
-muzyk en sang
-High Tea.

Jo âlde geboarteleppel(s)
Ha jo in âlde sulveren leppel? Witte jo dat dêr in bysûndere tradysje en
histoary achter sit? Lit him besjen op âlderdom, sulversmid en
ynskripsje. Jo leppel wurdt beskreaun en op ’e foto set as jo wolle.
Sjoch: Goud en sulver erfgoed

Elkenien is wolkom. Tagong fergees.

Oant sjen.

FOTO-Verzameling

Goal

Plenty of precious archive material gets thrown out, Mostly coming from not knowing how important it is! to help stop this and to preserve an important part of Dutch/Frisian history the Herritage Foundation/Erfgoed Fundaasje was created on 18 February 2009

Erfgoed Fundaasje collects history, This can be letters, Fotoalbums and Genealogical material. But also birth spoons, Tabaco boxes with inscriptions or books with personal information. And family or business archives

All these materials don’t always have to be “old”. Because things that seem to be not so important now.  May have great historical value in a couple of decades.

Work method

The work method is divided in the following aspects

 1. the finding
 2. the storage ( in dust free archive boxes )
 3. The inventory
 4. Categorization ( By letters, Albums, Poetry albums and postcards)
 5. Partly digitization
 6. The management
 7. Providing access to the archive for those who are interested in it

 

Terain

The geographical work area of the erfgoed-fundaasje/Heritage foundationis the Klaaiboustreek in the province of Fryslan

 • But the gathering of materials is not limited to this area, if the family or business is situated somewhere else. Lets say a family ended up in Emmeloord or a business in Joure. This is still considered our work area

Signing up

Everybody who has something that is important in its own way. Can sign up. So it can be a single letter or an entire company archive

Donating or loaning it out

The materials can be gifted or loaned. If you gift it it becomes property of the erfgoed-fundaasje. if you choose the latter it stays the property of the legal guardian, Family or company

Erfgoed-fundaasje has allot of material in management. For many its a relieve that there historical materials are stored in a safe place. It lifts a huge weight of there shoulders

The management decideds if the materials can be taken in our archive. If the materials are put in our archive we can ask for a compensation

Website

On this website www.erfgoed-fundaasje.nl Archivematerials and  sections are published : Family chronicles, Company history’s , Foto reports, Images of special archive pieces.

An advantage of this method is that new parts can be added and improvements can be made. An example of that is : Hettema – Handel en wandel

Fees / costs

The Frisian Heritage Foundation/Erfgoed Fundaasje is a non-profit foundation.
Investigation into the value of heritage is provided free of charge.

For identifying, compiling a genealogy, describing a family or company history etc. a consultation fee will be charged.

Board

Piter S. van Tuinen, chairman
Goasse D. Brouwer, secretary
Arjen N. van der Schaaf, treasury
Durk R. Brouwer, archivist
Neeltsy Jensma-Rondaan, acquisitioner
Gerrie Marra-Pars, public relations / publicist

 

COOPERATION

Heritage Fundaasje works in their projects together with Tresoar. The collections are stored at Tresoar, under the name the donator wishes.

 

DOEL

In soad kostber argyfmateriaal wurdt wei troch achteleas fuortsmiten, faak út ûnkunde. Om dêr wat oan te dwaan is op 18 febrewaris 2009 de Stichting Erfgoed Fundaasje oprjochte, fêstige te Bitgum.

Erfgoed Fundaasje spoart soks op. Dat kin gean om in inkelde brief, in fotoalbum, unyk genealogys materiaal (lykas kertiersteaten en stambeammen), mar ek om in geboarteleppel, in tabaksdoaze mei ynskripsje, in letterlape, in psalmboek mei persoanlike gegevens. En dêrneist om komplete famylje- of bedriuwsargiven.

Dat guod hoecht net altyd ‘âld’ te wêzen, want wat Anno No as fan gjin belang beskôge wurdt, kin oer in pear desennia wol in behoarlike histoarise wearde hawwe.

 

WURKWIZE

De wurkwize omfiemet de folgjende aspekten:

 1. it opspoaren
 2. it opslaan (bygelyks yn stoffrije argyfdoazen)
 3. de ynventarisaasje (giet it bygelyks om in persoan, in famylje, in bedriuw, in feriening)
 4. it rubrisearen (yn bygelyks brieven, keapakten, lânkaarten, poëzyalbums)
 5. it foar in part digitalisearen
 6. it behear
 7. it tagonklik stellen foar belangstellenden.

 

TERREIN

It geografise útgongspunt fan Erfgoed Fundaasje is de saneamde Klaaiboustreek fan Fryslân.

Mar it sammeljen wurdt net beheind ta dat gebiet as de famylje of it bedriuw de wjukken útslein ha. Mei oare wurden: as in oanbelangjende famylje yn Emmeloard bedarre is of in bedriuw op ’e Jouwer, falle dy allyksa ûnder it ‘wurkgebiet’.

 

OANMELDING

Elkenien dy’t wat hat dat yn syn eagen fan belang is, kin him oanmelde. It kin dus gean om ien inkelde brief oant in grut bedriuwsargyf.

 

SKINKING OF BRÛKLIEN

It materiaal kin skonken of yn brûklien jûn wurde. Yn it earste gefal wurdt it eigendom fan Erfgoed Fundaasje, yn it twadde gefal bliuwt it yn besit fan ’e oanbelangjende rjochtspersoan, famylje of bedriuw.

Erfgoed Fundaasje hat al gâns materiaal yn behear. Foar guon lju docht bliken dat it in opluchting is dat se it oerdien hawwe: it is goed te plak en tenei tagonklik. In pak fan ’t hert.

It bestjoer bepaalt oft materiaal wol of net opnommen wurde kin. By opnimmen kin in fergoeding frege wurde.

 

IEPENBIERENS

It materiaal is iepenbier, d.w.s. algemien tagonklik, of  it mocht wêze dat der in betingst by is fan in ynsage op termyn, of in spesjale tastimming fan ’e skinker of brûkliender oangeande ynsjen.

 

WEBSIDE

Op dizze webside www.erfgoed-fundaasje.nl wurdt oer it argyfmateriaal yn rubriken publiseard: kertiersteaten, famyljekroniken, bedriuwsskiednissen, fotoreportaazjes, ôfbyldingen fan bysûndere stikken ensfh.
In foardiel fan dy oanpak is dat hyltyd wer oanfuld en ferbettere wurde kin. In foarbyld dêrfan is foarearst:  Hettema – hannel en wannel, Haadsma-Genealogy en Koopal/Koopmans-Genealogy.

Fergoedingen/kosten

Erfgoed Fundaasje is in stichting sûnder winsteachmerk.
It ûndersyk nei de wearde fan erfgoed wurdt troch Erfgoed Fundaasje fergees levere.

Foar it ynventarisearen, it gearstallen fan in genealogy, it beskriuwen fan in famylje- of bedriuwsskiednis ensfh. wurdt yn oerlis in onkostefergoeding yn rekken brocht.

 

BESTJOER

Piter S. van Tuinen, foarsitter
Goasse D. Brouwer, skriuwer
Arjen N. van der Schaaf, skathâlder
Durk R. Brouwer, argivaris
Neeltsy Jensma-Rondaan, akwisiteur
Gerrie Marra-Pars, foarljochter/p.r.

De ynstelling hat gjin beleaningsbelied, it bestjoer wurdt net betelle.

 

GEARWURKING TRESOAR

Erfgoed Fundaasje wurket yn har projekten gear mei Tresoar. De kolleksjes wurde stik foar stik by Tresoar – it eardere Ryksargyf – ûnderbrocht, ûnder de nammen dêr’t de skinkers foar kieze.