FOTO-Verzameling

Goal
Plenty of precious archive material gets thrown out, mostly due to not knowing how important it is! To help to stop this and to preserve an important part of Dutch/Frisian history the Heritage Foundation/Erfgoed Fundaasje was created on 18 February 2009.
Erfgoed Fundaasje collects history, this can be letters, photo albums and genealogical material. But also birth spoons, tabacco boxes with inscriptions or books with personal information. And family- or business archives.
All these materials don’t always have to be ‘old’. Because things that seem to be not so important now, may have great historical value in a couple of decades.

Work method
The work method is divided in the following aspects
1 the finding
2 the storage (in dust free archive boxes)
3 the inventory
4 categorization (by letters, albums, poetry albums and postcards)
5 partly digitization
6 the management
7 providing access to the archive for those who are interested in it

Terrain
The geographical work area is the Klaaiboustreek in the province of Fryslân. But the gathering of materials is not limited to this area, if the family or business is situated somewhere else. Lets say a family ended up in Emmeloord or a business in Joure. This is still considered our work area.

Signing up
Everybody who has something that is important in its own way, can sign up. So it can be a single letter or an entire company archive.

Donating or loaning out
The materials can be gifted or loaned. If you gift it, it becomes property of the foundation. if you choose the latter it stays the property of the legal guardian, family or company.
Erfgoed Fundaasje has a lot of material in its care. For many its a relieve that there historical materials are stored in a safe place. It lifts a huge weight of there shoulders
The management decides if the materials can be taken in our archive. If the materials are put in our archive we can ask for a compensation.

Website
On this website www.erfgoed-fundaasje.nl archive materials and  sections are published: family chronicles, company history’s, photo reports, images of special archive pieces.
An advantage of this method is that new parts can be added and improvements can be made. An example of that is : Hettema – Handel en Wannel.

Fees/costs
The Heritage Foundation is a non-profit foundation.
Investigation into the value of heritage is provided free of charge. For identifying, compiling a genealogy, describing a family or company history etc., a consultation fee will be charged.
The foundation is a non profit organisation.

Cooperation
The foundation works in their projects together with Tresoar. The collections are stored at Tresoar, under the name the donator wishes.

Erfgoed Fundaasje/Heritage Foundation
Vredeman de Vriesstrjitte 59
8921 BS  Ljouwert – Friesland -The Netherlands
058-212 00 35
info@erfgoed-fundaasje.nl
www.erfgoed-fundaasje.nl

 

Doel
In soad kostber argyfmateriaal wurdt wei troch achteleas fuortsmiten, faak út ûnkunde. Om dêr wat oan te dwaan is op 18 febrewaris 2009 de Stichting Erfgoed Fundaasje oprjochte.
Erfgoed Fundaasje spoart soks op. Dat kin gean om in inkelde brief, in fotoalbum, unyk genealogys materiaal (lykas kertiersteaten en stambeammen), mar ek om in geboarteleppel, in tabaksdoaze mei ynskripsje, in letterlape, in psalmboek mei persoanlike gegevens. En dêrneist om komplete famylje- of bedriuwsargiven.
Dat guod hoecht net altyd ‘âld’ te wêzen, want wat Anno No as fan gjin belang beskôge wurdt, kin oer in pear desennia wol in behoarlike histoarise wearde hawwe.

Wurkwize
De wurkwize omfiemet de folgjende aspekten:
1 it opspoaren
2 it opslaan (neffens de metoade fan Tresoar)
3 de ynventarisaasje (giet it bygelyks om in persoan, in famylje, in bedriuw, in feriening)
4 it rubrisearen (yn bygelyks brieven, keapakten, lânkaarten, poëzyalbums)
5 it foar in part digitalisearen
6 it behear
7 it tagonklik stellen foar belangstellenden.

Terrein
It geografise útgongspunt fan Erfgoed Fundaasje is de saneamde Klaaiboustreek fan Fryslân.
Mar it sammeljen wurdt net beheind ta dat gebiet as de famylje of it bedriuw de wjukken útslein ha. Mei oare wurden: as in oanbelangjende famylje yn Emmeloard bedarre is of in bedriuw op ’e Jouwer, falle dy allyksa ûnder it ‘wurkgebiet’.

Oanmelding
Elkenien dy’t wat hat dat yn syn eagen fan belang is, kin him oanmelde. It kin dus gean om ien inkelde brief oant in grut bedriuwsargyf.

Skinking of brûklien
It materiaal kin skonken of yn brûklien jûn wurde. Yn it earste gefal wurdt it eigendom fan Erfgoed Fundaasje, yn it twadde gefal bliuwt it yn besit fan ’e oanbelangjende rjochtspersoan, famylje of bedriuw.
Erfgoed Fundaasje hat al gâns materiaal yn behear. Foar guon lju docht bliken dat it in opluchting is dat se it oerdien hawwe: it is ‘foar altyd’ goed te plak en tenei tagonklik. In pak fan ’t hert.
Erfgoed Fundaasje bepaalt oft materiaal wol of net opnommen wurde kin. By opnimmen kin in fergoeding frege wurde.

Iepenbierens
It materiaal is iepenbier, d.w.s. algemien tagonklik, of  it mocht wêze dat der in betingst by is fan in ynsage op termyn, of in spesjale tastimming fan ’e skinker of brûkliender oangeande ynsjen.

Webside
Op de webside www.erfgoed-fundaasje.nl wurdt oer it argyfmateriaal yn rubriken publiseard: kertiersteaten, famyljekroniken, bedriuwsskiednissen, fotoreportaazjes, ôfbyldingen fan bysûndere stikken ensfh.
In foardiel fan dy oanpak is dat hyltyd wer oanfuld en ferbettere wurde kin. In foarbyld dêrfan is foarearst: Hettema – Hannel en Wannel, Haadsma-Genealogy en Koopal/Koopmans-Genealogy.
It materiaal mei frij publiseard en oars brûkt wurde, op betingst dat as boarne fermeld wurdt: Erfgoed Fundaasje + de titel fan ’e oanbelangjende genealogy, kertiersteat of oarsoartich bestân.
As Erfgoed Fundaasje gebrûk makke hat fan publikaasjes fan tredden is dat dêrby spesifyk beneamd.

Fergoedingen/kosten
Net djoer, wol goed. It ûndersyk nei de wearde fan erfgoed wurdt troch Erfgoed Fundaasje al foar gân famyljes en bedriuwen behertige. Foar it ynventarisearen, it gearstallen fan in genealogy, it beskriuwen fan in famylje- of bedriuwsskiednis ensfh. wurdt yn oerlis in onkostefergoeding yn rekken brocht.

Gearwurking Tresoar
De kolleksjes wurde stik foar stik by Tresoar – it eardere Ryksargyf – ûnderbrocht, ûnder de nammen dêr’t de skinkers foar kieze.

Erfgoed Fundaasje
Vredeman de Vriesstrjitte 59
8921 BS  Ljouwert
058-212 00 35
info@erfgoed-fundaasje.nl
www.erfgoed-fundaasje.nl

Stêf
Drs Goasse D. Brouwer, dir.
Joël F.N. Huitema, koördinator.

Meiwurkers
Drs Gieneke Arnolli, tekstyl
Drs Ype Brouwers, genealogy
Wouter Holtrop, symsteembehear
Anneke van Miltenburg, systeembehear.

Rie fan advys
Mr Wiebe Jan Adema, Neeltsy Jensma-Rondaan, Mr Ernest M.W. de Lange, Gerrie T. Marra-Pars, drs Huub Mous, Mr Douwe P. de Vries, Dr Koen Zondag.

De Stichtingen Frysk en Frij en Erfgoed Fundaasje opereare genderneutraal.